فهرست مطالب

قند پارسی - پیاپی 2 (بهار 1398)
 • پیاپی 2 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • قهرمان شیری، فاطمه هوشمندی یاور صفحات 4-32
  صدر الادبای اصفهانی یک نویسنده ی شریعت گرا (مشروعه خواه) در دوره ی مشروطه است که نزدیک به نیم قرن پیش از جلال آل احمد، در تحلیل های داستانی خود، استنباط ها و استدلال ها و راه حل هایی رامطرح کرده است که شباهت شگفت انگیزی به اندیشه های آل احمد دارد. انتقادهای او از موضوعاتی چون: شیفتگی جامعه به پوشش و اخلاق و رفتار و سیاست و فرهنگ غربی، سکوت و انزوای بزرگان مذهب در برابر تحولات و تغییرات اجتماعی، ناتوانی مدرسه ها و دانشگاه های تقلیدی در تاثیرگذاری بر فن آوری و صناعت گری، مستعمره شدن حکومت در برابر استعمارگران فرنگی، شباهت کامل به استنباط های آل احمد دارد. بهره گیری او از نوشته های روایتی تحلیلی و تک صدا، و نثر ساده ی گفتارگرا، سبک آل احمد را تداعی می کند و راه حل های او برای رهایی از غرب گرایی ها نیز دقیقا در همسویی با اندیشه های آل احمد قرار دارد. او نیز راه و چاره را در بازگشت به سنت ها و معتقدات مذهبی می داند، چون مذهب بیش از هر عنصر دیگری، جایگاه قدرتمندی در میان مردم دارد و می تواند آنان را متحد کند.
  کلیدواژگان: آل احمد، صدر الادبای اصفهانی، غرب زدگی، سنت گرایی، دوران مشروطه، عصر پهلوی
 • سجاد نجفی بهزادی، معصومه مهری قهفرخی، زیبا علیخانی صفحات 33-54
  متون عرفانی مفاهیم و پیام های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان در بر دارند. بازنویسی خلاق این متون می تواند کودکان و نوجوانان را با مطالب مهم عرفانی آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی برخی از حکایات عطار نیشابوری با متن بازنویسی شده آن از مجموعه بازنویسی های مهدی آذریزدی برای شناخت اصول مهم یک بازنویسی خلاق است. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا و اسنادی است. با مطالعه حکایت ها از متن اصلی و تطبیق آن ها با متن بازنویسی شده به بررسی آن ها از منظر عناصر داستان و شیوه های مناسب بازنویسی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که آذریزدی با تغییر درون مایه عرفانی و تبدیل آن به درون مایه اخلاقی به دنبال آشنا کردن کودکان با متون عرفانی بوده است. افزایش تعداد شخصیت ها، افزایش عنصر کشمکش و گفت وگو، گسترش فضاها و حوادث فرعی و تغییر عنوان داستان ها از مهم ترین تکنیک هایی است که آذریزدی برای بازنویسی ها در نظر داشته است. ارائه درون مایه داستان به شکل مستقیم و عدم توجه به عنصر تعلیق از جمله نقاط ضعف بازنویسی های آذریزدی است.
  کلیدواژگان: آذریزدی، عطار، کودکان، متن بازنویسی، متن اصلی
 • ندا نبی زاده اردبیلی صفحات 55-71
  ناتورالیسم که به عنوان مکتبی ادبی، در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه سر برآورد دریچه ای نو  به روی هنرمند گشود که در آن قهرمان داستانش دیگر نه انسان آرمانی رمانتیک بود نه حتی انسان عادی رئالیستی بلکه انسانی پست ترو پلیدتر از آن چه حتی در جهان بیرون می تواند باشد؛ یعنی حیوانی در شکل انسان که پلیدی خود را بویژه در شرایط دشوار بروز می دهد. این مکتب در سراسر جهان پیروانی یافت که در این میان صادق چوبک از مقلدانی است که در ترسیم فضای یاس آلود آکنده از جبر و ستم، گوی سبقت از دیگران ربوده است. در این مقاله که به شیوه ی تحلیلی به بررسی داستان چوبک پرداخته ایم در پی کشف عناصر ناتورالیستی در داستان او بوده ایم. نتیجه حاصل از بررسی نشان می دهد که تقریبا تمامی اصول این مکتب را در آثار چوبک می توان دید جبرگرایی، یاس وناامیدی وبه دنبال آن پوچ گرایی، استفاده از زبان محاوره، ضدیت با اخلاق، بی اعتقادی مذهبی، بهادادن به حیوانات و در مقابل تنزل دادن مقام انسانی در حد حیوان از ویژگی هایی است که در اکثر داستان های او به چشم می خورد. ولی در این میان داستان «مردی در قفس» او عصاره تمام ویژگی های مکتب ناتورالیسم است که ما در این مقال به بررسی این ویژگی ها پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: ناتورالیسم، مردی در قفس، صادق چوبک، داستان
 • فاطمه شیخ باقرمهاجر، علی صباغی صفحات 72-88
  ناصرخسرو ازجمله شاعرانی است که به سبب نگاه ویژه و ایدئولوژی متفاوتش همواره مورد توجه دوستداران شعر کلاسیک فارسی بوده است. نگارندگان بر این باور هستند که آشنایی با نگرش ناصرخسرو و شناخت جهان شعری او از دریچه تحلیل زبانی آثار وی میسر است، ازاین رو در این گفتار به تحلیل دستوری سبکی افعال سی قصیده آغازین دیوان ناصرخسرو پرداخته اند. پرسش هایی که این مقاله درصدد پاسخ دادن بدان هاست عبارت است از: افعال به کار رفته در قصاید ناصرخسرو دارای چه ویژگی های دستوری است؛ بسامد ویژگی های افعال در قصاید ناصرخسرو چه ارتباطی با دیدگاه و سبک وی دارد و تکرار این ویژگی ها نشان دهنده چیست. برای پاسخگویی به این پرسش ها افعال سی قصیده نخست دیوان ناصرخسرو استخراج و ویژگی های دستوری آن ها توصیف شد؛ سپس اطلاعات به دست آمده به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد بیشترین شخص به کاررفته در افعال قصاید، دوم شخص مفرد است که برخاسته از ماهیت تبلیغی شعر ناصرخسرو است. از نظر زمان، پرتکرارترین افعال فعل های زمان مضارع اخباری است که پیوند مستقیم شاعر با موضوع کلام را نشان می دهد. وجه غالب افعال قصاید، اخباری با صدای دستوری فعال است که برخاسته از ماهیت تبلیغی و متعهد شعر ناصرخسرو است.
  کلیدواژگان: قصاید ناصرخسرو، سبک شناسی نحوی، تحلیل زبانی، نحو، فعل
 • مریم غفاری جاهد صفحات 89-115
  جریان مدرنیسم در ایران پدیده ای تازه است که مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته و با الگوپذیری از ادبیات غرب، آثاری پدید آورده اند که در مواردی موفق بوده است. با توجه به این که مدرنیسم هنوز در ادبیات داستانی بزرگسال ایران جای خود را چنانکه باید پیدانکرده، ورود آن به ادبیات کودک، به سختی می تواند مورد پذیرش قرارگیرد. از سویی، عدم توجه نویسندگان به شرایط سنی کودک و نوجوان و گرایش به ابهام و ایجاز، درک مفهوم متن را برای این قشر غیر ممکن ساخته است. در این پژوهش با هدف شناخت ویژگی های مدرنیستی ادبیات کودک در دهه های اخیر و جنبه های نوآوری نویسندگان، داستان های احمد اکبر پور و محمدرضا شمس را از جهت کاربرد عناصر مدرن با تاکید بر بینامتنیت و سیال ذهن بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که احمد اکبر پور در حوزه داستان نویسی مدرن، دارای نوآوری هایی است و بیشترین عناصر بینامتنی در آثارش عبارت از فراداستان و فولکلور بوده و در مواردی از جریان سیال ذهن برای روایت داستان سود جسته است. عناصر بینامتنی محمدرضا شمس نیز بیشتر شامل باورهای عامیانه، فولکلور و اسطوره هاست و از جریان سیال ذهن به وفور استفاده نموده است. بنابراین، آثار وی، پیچیده تر از آثار احمد اکبر پور است.
  کلیدواژگان: داستان کودک و نوجوان، مدرنیسم، بینامتنیت، سیال ذهن
 • حمزه محمدی ده چشمه، فرزاد محمدی صفحات 116-133
  عبدالحسین وجدانی یکی از نویسندگان برجسته ایران، در داستان هایش به تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انسان معاصر نظر دارد. در آثار وی به راحتی می توان نمودهای فراوانی از فرهنگ، هویت، اخلاق، مردم داری، مذهب و... را که مطابق با سرشت مردم ایران زمین است، مشاهده کرد. داستان «خسرو» سومین داستان از مجموعه داستان «عموغلام» تنها مجموعه داستانی وجدانی است. این داستان از زبان اول شخص نقل می شود، اما شخصیت راوی در مقابل شخصیت اصلی داستان یعنی خسرو، رنگ می بازد. راوی که در دوران تحصیلات ابتدایی با خسرو هم کلاس بوده، روزی او را در خیابان می بیند؛ «شیره تریاک، آن شیر بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود.» آن گاه خاطرات دوران جوانی او را بازگو می کند و در لفافه داستان، درون مایه این اثر را که طرح یکی از مشکلات فرهنگی - اجتماعی عصر ما و آثار مخرب و زیان بار اعتیاد است، به میان می آورد و در پایان توصیه می کند که از همنشین بد باید دوری کرد. از آن جا که داستان، منعکس کننده مسائل مهم اجتماعی در هر دوره و زمان است، این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل محتوا «داستان خسرو» نوشته عبدالحسین وجدانی را مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار داده و با بررسی ساختار این اثر، ویژگی ها و ظرافت های زبانی آن و نیز شگردهای خاص نویسنده برای ادای مقصود خود را بیان کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که وجدانی با استفاده از ظرفیت های ادبی و شگردهای زبانی مانند تشبیه، کنایه، طنز، اصطلاحات عامیانه  و... توانسته است خواننده داستان را با خود همراه و پیام نهایی (تاثیر همنشین بد) را به او القا کند.
  کلیدواژگان: داستان کوتاه، ادبیات مدرسه ای، داستان خسرو، ویژگی های ساختاری، شگردهای زبانی
 • برات محمدی، مریم حداد خانشان صفحات 134-152
  عبدالرحمان جامی از شاعران پرکار قرن نهم هجری است که پیرو شاعران پیشین، در ادب تعلیمی، عرفانی و غنایی شعر سروده است. در این مقاله، مثنوی سلسلهالذهب وی به لحاظ دارا بودن مباحث تعلیمی و آموزه های اخلاقی بررسی شده است. سوالات اصلی پژوهش این است که بینش تعلیمی جامی چگونه است، کدام قشر جامعه را بیشتر تعلیم داده است و از چه روشی برای تعلیم استفاده کرده است. بررسی کتاب نشان میدهد: جامی در دو چهره عارف موعظهگر و جامعهشناس در اجتماع ظاهر شده و سعی دارد با انتقاد از نا بهسامانی های اجتماعی، دینی و عرفانی جامعهاش، تعالیم و آموزه های اخلاقی را به مخاطب منتقل کند. صوفیان و پادشاهان مهمترین قشری هستند که جامی از آنها انتقاد میکند؛ وی معتقد است صوفیان ظاهرپرست ریاکار با ظاهرپرستی در دین، اخلاق انسانی را تباه میکنند. پادشاهان نیز با ظلم و بیعدالتی. هر دو قشر را به رعایت اصول و مبادی اخلاق توصیه میکند. مهمترین آموزه های تعلیمی شاعر عبارت از توصیه به خداپرستی، انجام فرایض دینی، رعایت ادب و علم آموزی، دوری از بخل و خساست، رعایت عدالت، مهربانی و احسان، نکوهش عیبجویی، ذم پرخوری و پرخوابی است.
  کلیدواژگان: جامی، سلسله الذهب، ادب تعلیمی، صوفی، پادشاه
 • یعقوب نوروزی، جواد خلیلی صفحات 153-175
  آشنایی عمیق و همه جانبه شفیعی کدکنی با ادب فارسی و تحقیق و تفحص مستمر در متون و دیوان های شعری فارسی، سبب شده که نشانه های بارزی از تاثیر سنت در شعر او دیده شود. این تاثیر در ابعاد ژرف ساختی و روساختی شعر او آشکار است، هم در زبان شعری شاعر دیده می شود و هم در تصویرپردازی شاعرانه و هم در معنا و محتوی و مضامین شعری. شیفتگی او به سنت شعری فارسی، سبب شده که هر از گاهی عباراتی از این شاعران را در شعر خود آورده و در بافتی هنرمندانه، نو وکهنه را با هم درآمیزد. شاعر در بسیاری موارد ابیات و مصراع هایی از شاعران سنتی را در شعر خود آورده وگاه واژگان و ترکیباتی را از آنان گرفته و در شعر خود ذکر کرده؛در برخی موارد، مضامین تکراری شاعران کلاسیک را در شعر خود وارد ساخته است.گاهی نیز تصویرهایی را از شاعران سنتی و معاصر، آورده است. باورهای عامیانه و اشارات تاریخی و اساطیری نیز از دیگر نشانه های توجه شفیعی به سنت است. هدف ما در این  مقاله، بررسی همه جوانب این تاثیرپذیری و توجه به سنت است. برای این منظور همه ی موارد ذکر شده در شعر شفیعی مورد پژوهش قرار گرفت و نمودهایی از این تاثیرپذیری و گرایش به سنت  را آوردیم.
  کلیدواژگان: شفیعی کدکنی، سنت گرایی، واژگان، مضامین، تصاویر شعری
|
 • Ghahreman shiri, Fatemeh Hooshmandi Yavar Pages 4-32
  Sadr was a religious writer in the Constitutional Era, which nearly half a century before Jalal, in his literary analyses has suggested some inferences, reasons, and solutions that have wonderful similarities to Jalal's thoughts. His critiques including matters like the infatuation with Islamic covering, ethics, manners, politics, Western culture, the silence and seclusion of religious leaders about social changes and revolutions, the inability of schools and universities in not to be influenced by technology and colonization by Western colonizers, have a thorough similarity with Jalal's inferences. His use of narrative-analytical, and monophonic writings, and simple, and conversational language remind us of Jalal's writing style, and his solutions, to get rid of Westernization, are exactly the same as Jalal's. To him, these solutions include the return to the traditionalism and religious beliefs, because religion, more than anything else, has a very strong position among people, and can make them united.
  Keywords: Sadr, Westernization, traditionalism, Constitutional Era, Pahlavi Era
 • Dr Sajad najafi behzadi, Masoomeh mehri, Ziba alikhani Pages 33-54
  Mystical texts contain concepts and valuable messages for children and adolescents. Creative rewriting of these texts can familiarize children and adolescents with important mystical material. The purpose of this research is to compare some of the narratives of Attar Neishabouri with its rewritten text from the collection of Mahdi Azaryazdi rewrites to understand the important principles of a creative rewriting. The research method is quantitative and qualitative analysis of the content. By studying the stories from the original text and adapting them to the rewritten text, they are examined from the perspective of the elements of the story and appropriate rewriting techniques. The results showed that Azaryazdi changed the mystical introspection and turned it into moral immortality in order to acquaint children with mystical texts. An increase in the number of characters, an increase in the element of conflict and dialogue, the expansion of spatial and minor events, and the change in the title of stories are one of the most important techniques that have been considered for rewriting. The presentation of the introvert of the story in the direct form and the lack of attention to the element of suspense is one of the weak points of the annoying rewriting.
  Keywords: Azaryazdi, Attar, Children, Text Rewriting, Original Text
 • Neda nabizadeh ardebili Pages 55-71
  As a literary school, in the middle of the nineteenth century, naturalism opened up a new hinge to the artist in France, where the hero of the story was no longer a romantic man, not even a realist man, but a more humane, more subtle human being than that It can even be in the outside world; that is, an animal in the form of a human being that manifests itself in particular in difficult circumstances. This school has come to be found all over the world, among which Sadegh Chubak is one of the emblems who have been kidnapped by others in drawing up a jade-filled atmosphere from Jabrust. In this article, which analyzes the style of Chubak, we sought to discover the naturalistic elements in Chubak's story. The result of the study shows that almost all the principles of this school in the works of Chubak can be seen as determinism, Yas and Vanamidi, followed by absurdism, the use of colloquial language, anti-morality, religious unreliability, the cost of living animals And in contrast to the degradation of a human-animal-level human being, he is one of the characteristics that he finds in most of his stories. But in the meantime, the story of "Man in a Cage," he extracts all the features of the school of naturalism, which we have examined in this article.
  Keywords: Naturalism, A Man in a Cage, Sadegh Chubak, A Story
 • Fatemeh sheikhbaqer mohajer, DR. Ali Sabaqi Pages 72-88
  Naser Khosrow is one of the poets who have always been regarded by fans of Persian classical poetry due to his special viewpoint and different ideology. The authors believe that his poetry is possible familiarity with Naser Khosrow's attitude and understanding world of grammatical analysis of -through linguistic analysis of his works; therefore, methodologicals book of poems is addressed in this ’verbs in the first thirtieth odes of Naser Khosrow: What are the grammatical 1swer are: research. The questions that this article seeks to an: What is the relationship between 2features of verbs used in Naser Khosrow's odes? frequency of features of verbs in Naser Khosrow's odes and his perspective and style and es? To answer these questions, the verbs of the what the repetition of these features indicatthirtieth odes of the Naser Khosrow's book of poem (divan) were extracted inductively and grammatical features of the verbs were described. Then, the obtained data were examined analytical way. The result of present research indicates that the -and analyzed in a descriptivemost commonly used person in the verbs inflection of odes is second person singular which arises from propaganda nature of Naser Khosrow's poem. In terms of time, the most frequent of verbs belongs to simple present tense that shows the direct link of the poet to the category subject of the word. The dominant mood of the verbs in the odes is indicative with active imperative voice which comes from the propaganda and committed nature of Naser s poem.
  Keywords: Naser Khosrows odes, Syntactic Stylistics, linguistic analysis, syntax, verb
 • Maryam Ghaffari Jahed Pages 89-115
  The current trend of modernism in Iran is a new phenomenon that has attracted the attention of some writers and has produced works that have been successful in some cases with the pattern of western literature. Given that modernism still has its place in the fictional literature of Iran as it should be, its entry into the child's literature can hardly be accepted. On the one hand, the authors' lack of attention to the childhood and adolescent age and the tendency to ambiguity make it impossible to understand the concept of the text for this group. In this study, with the aim of understanding the modernist features of child literature in recent decades and aspects of the authors' innovation, Mahmoud Akbarzadeh and Mohammadreza Shams works, have been focusing on the use of modern elements with an emphasis on the intertextuality and fluidity of the mind, and we conclude that Mahmoud Akbarzadeh in the field of modern scriptwriting , Has innovations, and most of the intertextual elements in his work are Faradastan and folklore, and in some cases, the fluid flow of mind is used to narrate the story. Mohammad Reza Shams' intertextual elements also include folk beliefs, folklore and myths, and have abundantly flowed from the fluid flow of mind. Therefore, his works are more complex than those of Mahmoud Akbarzadeh.
  Keywords: Mohammad Reza Shams, Mahmoud Akbarzadeh, Children, Youth Story, Modernism, Interpersonal, Fluid Mind
 • Hamzeh Mohammadi Dahcheshmeh, Farzad Mohammadi Pages 116-133
  Abdolhossein Vojdani,one of Iran's most prominent writers,views his contemporary political,cultural and social developments in his stories.In his works,it is easy to see the many manifestations of culture,identity, morality,peoples,religion,which is in line with the nature of the people of Iran.The story of"Khosrow The third story from the collection of the story of"Amugholam"is the only collection of the story of Vojdani.This story is narrated from the first person,but the character of the narrator is colored against the main character of the story,Khosrow.The narrator,who had also been in class at the elementary level with Khosrow,once sees him on the street;"The opium drink had made that fearless milk a terrible skeleton" Then he recounts his youthful memories And in the story of the story,it brings in the theme of this work,which is one of the socio-cultural problems of our time and the harmful and harmful effects of addiction And at the end,he recommends that the bad guy should be avoided.Since the story reflects important social issues in each period and time, this research has been analyzed and criticized by descriptive and content analysis methodology,"Khosrow's Story"by Abdolhossein Vojdani And by examining the social structure of this work, its linguistic features and delicacies,as well as the author's particular writings for his purpose.The results of the research show that Vojdani,using literary capacities and linguistic techniques such as simile, poetry, satire, slang expressions, has been able to accompany the reader of the story with him and the final message (the effect of a bad companion).
  Keywords: Short Story, School Literature, Khosrow Story, Structural Features, Language Tricks
 • Barat mohammadi, Maryam haddad Pages 134-152
  Abdul-Rahman Jami was one of the most influential poets of the 9th century who had worksin poetry and mysticism, following previous poets. In this paper, Mathnawi of Al-Silsilah al-Dhahabhas been studied in terms of teaching topics and moral instructions. The main questions of the research are how was the Jim's educational insight, which level of the community he taughtmore and which methodswere used by him to teach.The review of the book shows that Jami appearedboth asa preacher and sociologist in the community and tried to transfer moral teachings and instructions to the audience through criticizing the social, religious, and mystical aspects of his society. The Sufis and the Kings were the most important corps that have been criticized.He believed that the hypocritical Sufisin appearance ruin human morality through hypocritical religion. The kings also recommend the two corners follow the principles of ethics through oppressed and impolite. The most important inscriptions of the poet include advising on theology, religious practices, adherence to teaching and inscription, avoiding piety and mischief, observance of justice, kindness and goodness, condemning defamation, suppressing and oversleeping
  Keywords: Jami, Al-Silsilah al-Dhahab, Educational Literature, Sufi, King
 • Yaqob norozi, Javad khalili Pages 153-175
  Shafies profound knowledge about iranian classic literature and his continuous investigation on this literature cause a vast influnce from convention.this influnce is abvious in two dimention:deep structure and surface stracture.we can see influnce in poetic languge : idioms ,words and terms and in poetic imagery.as well as in themes,content and poetic motifs clear influnce of conventions.shafiei in a more instancs bring a distich and semistich from classic iranian poets.in some case loan a words,phrases and terms from themes and sometimes bring a them af classic poets in his poems.imagery is one of the other aspect that poet influnced by classic iranian poets.our purpose in this article debating about whole of this influnces imagery is one of the other aspect that poet influnced by classic iranian poets.shafii influnced by great iranina poets as khayyam,saadi,hafiz and molavi and in the contamprory ages affected by shamlu an akhavan in imagery and poetic language.
  Keywords: shafi kadkani, litarary tradition, words, theme, poetic imagery