فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سپیده حامدی، یهروز عبدلی*، علیرضا فارسی صفحات 17-30
  هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی یادگیری مشاهده ای بر ترویج رفتارهای فراشناختی دانش آموزان در تکلیف چیپ فوتبال بود. چهل و دو دانش آموز داوطلب 11 تا 13 سال از منطقه 2 شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، مشاهده الگوی ماهر و مشاهده الگوی ماهر به همراه فعالیت فراشناختی تقسیم شدند. میزان فعالیت فراشناخت با استفاده از پر کردن پرسشنامه فراشناخت توسط دانش آموزان قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون مقایسه زوجی، آنوا و آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج تفاوت معناداری را بین پیش آزمون و پس آزمون نشان داد. بررسی نتایج حاکی از این است که علاوه بر تاثیر استراتژی های فراشناختی بر بهبود رفتار فراشناختی، یادگیری مشاهده ای نیز یکی از راه های تاثیرگذار برای بهبود رفتار فراشناختی در کلاس درس تربیت بدنی می باشد.
  کلیدواژگان: الگودهی، فراشناخت، مهارت حرکتی، یادگیری مشاهده ای
 • محسن اسمعیلی*، شمس الدین رضایی صفحات 31-52
  هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی مولفه های عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های ایران بود. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 543 نفر از چهار گروه مرتبط با عملکرد مربیان ورزش دانشگاهی شامل ورزشکاران ( 324 نفر )، مربیان ( 99 نفر )، مدیران ( 41 نفر ) و سرپرستان ( 79 نفر ) تیمهای ورزشی شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان ایران که در سال 1393 برگزار شد تشکیل می دادند. روش گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به تایید رسید. روش تحلیل داده استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و جهت طراحی مدل از نرم افزار آموس استفاده شد. همچنین به منظور اولویت بندی معیارها از گروه متخصصین شامل 8 نفر با تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ای اچ پی استفاده شد. بدین ترتیب هشت عامل مهارتهای ارتباطی، دانش فنی، مهارتهای مدیریتی، مدل نقش، موفقیت برنامه، حمایت از الگوی دانشجو- ورزشکار، بکارگیری نیروهای جدید و مهارتهای مالی از طریق تحلیل عاملی استخراج و تایید شد و مدل تحقیق ترسیم و برازش آن مورد تایید قرار گرفت. به مدیران ورزش دانشگاه توصیه می شود برای ارزشیابی عملکرد مربیان به عوامل این مدل توجه نمایند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، عملکرد، مربیان، دانشگاه، المپیاد دانشجویی
 • محسن لقمانی*، مهدی قلی قلی دهنه، مجتبی حسن نژاد صفحات 53-72
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک های تدریس معلم محور، بینابینی و دانش آموزمحور معلمان تربیت بدنی بر هدفمداری (تکلیف مداری و خودمداری) ورزشی دانش آموزان در کلاس تربیت بدنی طراحی شده است. در یک پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری، 66 دانش آموز پسر پایه پنجم ابتدایی و سه معلم تربیت بدنی از مدارس شهرستان کلاله به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه سبک تدریس معلم محور (21 نفر)، بینابینی (23 نفر) و دانش آموزمحور (22 نفر) قرار گرفتند. دانش آموزان هر گروه در سه مرحله شروع، هفته پنجم و هفته دهم به پرسشنامه استاندارد هدفمداری (کامینگ و همکاران، 2008) پاسخ دادند. آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد که تکلیف مداری و خودمداری در دانش آموزان آموزش دیده به سبک تدریس معلم محور کاهش معنی داری داشتند. در مقابل، دانش آموزانی که از معلم خود به سبک تدریس دانش آموزمحور آموزش دیده بودند، خودمداری آنها افزایش یافت در حالی که بعد از ده هفته تکلیف مداری رو به افول رفت. تغییرات در مکانیسم هدفمداری در هر یک از محیط های ورزشی (باشگاه در مقابل مدرسه)، نوع افراد (حرفه ای در مقابل مبتدی) و سایر عوامل کلیدی متفاوت است. یافته های تحقیق به صراحت نشان داد که بهترین سبک تدریس برای هدفمداری دانش آموزان در کلاس تربیت بدنی مدارس، سبک بینابینی است.
  کلیدواژگان: سبک تدریس، هدفمداری، خودمداری، تکلیف مداری، کلاس تربیت بدنی
 • حسن بحرالعلوم، جواد قاسمی روشناوند*، معصومه امامی روشناوند صفحات 73-94
  ورزش، تفریح و سرگرمی سالم که جسم و عقل را نشاط می بخشد، از اصول ضروری در زندگی انسان ها هستند و ازآنجاکه اسلام دین فطرت است این تمایل را به رسمیت شناخته و آن را تایید و تحکیم نموده است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی ارائه نشده است. حال آنکه امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. این تحقیق با الگو قرار دادن قرآن به عنوان راهنمای عملی زندگی، به بررسی آیه های قرآن درزمینه ی ورزش و تقویت قوای جسمانی پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسی سه سوال اساسی چرایی؛ چیستی و چگونگی تربیت بدنی و تقویت قوای جسمانی از دریچه قرآن و ارائه یک الگوی جامع در این زمینه است. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی - اکتشافی است، برای بررسی الگوی تربیت بدنی و تقویت قوای جسمانی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برای گردآوری و شناسایی مضامین مرتبط با ورزش نخست مبانی نظری صاحب نظران بررسی شد، سپس با مطالعه کامل قرآن کریم، مضمون های مرتبط استخراج و کدگذاری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در اسلام آن تقویت قوای جسمانی ارزشمند است که در جهت تقرب به خداوند و رضای الهی باشد و با ویژگی هایی نظیر ایمان، امانت داری، علم، عقل و تقوا همراه باشد. الگوی به دست آمده دارای سه مضمون غالب، 7 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه بود. روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شد.
  کلیدواژگان: قرآن، تربیت بدنی، تقویت قوای جسمانی، روش شناسی کیفی، تحلیل مضمون
 • مریم مختاری دینانی*، سعیده ططری صفحات 95-116
  هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی در دانشگاه های تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه های تهران (1100N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 270 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی انجمن کتابخانه های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی آمریکا (2003) و پرسشنامه استاندارد قابلیت کارآفرینی دانشگاه دورهام انگلستان (1991) بود. براساس نتایج بدست آمده، بین ابعاد سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، سواد اطلاعاتی توانایی پیش بینی قابلیت کارآفرینی را دارد. به علاوه از بین مولفه های سواد اطلاعاتی، "توانایی دسترسی موثر به اطلاعات" و "توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات" به ترتیب بیشترین توانایی پیش بینی معنادار را برای قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه های تهران داشتند. با توجه به نقش اثرگذار "توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات" در پیش بینی قابلیت کارآفرینی دانشجویان، لازم است دانشگاه ها در جهت ارائه اطلاعات ویژه و تخصصی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال به دانشجویان علاقه مند به کارآفرینی در حوزه ورزش اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: قابلیت کارآفرینی، سواد اطلاعاتی، دانشجو
 • صلاح دستوم، محمد صادق افروزه*، مهدی جوکار، حکیمه افروزه صفحات 117-138
  هدف از این پژوهش طراحی سازه قداست ورزشی در دانشجویان ورزشکار بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و با هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان ورزشکار دانشگاه های کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی (150 نفر) به شیوه تصادفی طبقه ای از یازدهمین المپیاد ورزشی انتخاب و نظرخواهی شدند. براساس مطالعه نظری و مصاحبه با مربیان و اساتید، پرسشنامه محقق ساخته ای تنظیم گردید و با استفاده از نظر متخصصان روایی(محتوایی)، پایایی (آلفای کرونباخ) و اعتبار عاملی (برازش مدل) تایید شد. از روش مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS) جهت تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج نشان داد که معنویت و نیایش به میزان 44 درصد از تغییرات تعهد و اخلاق را به طور مستقیم تبیین می کند. از سوی دیگر دو ضریب 810/0 و 456/0 نیز نشان می دهند که متغیر معنویت و نیایش به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی منش و احساس به میزان 37 درصد بر متغیر تعهد و اخلاق تاثیر دارد. با توجه به ساختار تبیین شده و اینکه تعهد و اخلاق پیامدهای مورد انتظار در توسعه فرهنگی ورزش هستند؛ می توان گفت جنبه های معنوی نقش پیشآیندی و جنبه های احساسی نقش فرایندی و جنبه های اخلاقی نقش پیامدی در تقدیس ورزش برای ورزشکاران دارد.
  کلیدواژگان: قداست ورزشی، اخلاق ورزشی، منش ورزشی، دانشجویان ورزشکار
 • هادی قنبری*، ناهید شتاب بوشهری، پروانه شفیع نیا، یدالله مهرعلی زاده صفحات 139-160
  پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی تربیت بدنی و ورزش مدارس ابتدایی استان خوزستان انجام شده است. در این تحقیق که به روش آمیخته انجام شد، محققان با مراجعه به خبرگان حوزه ورزش دانش آموزی استان خوزستان، از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آنان پرداختند و داده های حاصل از 25 مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید. سپس پرسشنامه ای مطابق با کدهای بدست آمده طراحی شد. روایی پرسشنامه با تکنیک دلفی، توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر و پایایی آن با آلفای کرونباخ (α=0.804) مورد تایید قرار گرفت. با توجه به جامعه تحقیق و مراجعه به جدول مورگان، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، پرسشنامه در میان 280 نفر از معلمان تربیت بدنی، کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش و اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه های استان، توزیع و جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس تحلیل گردید. طبق یافته های تحقیق به ترتیب عوامل سازمانی، فردی و زمینه ای دارای بیشترین آسیب ها در حوزه تربیت بدنی و ورزش مدارس بودند. در بین زیرشاخه های هر سه سطح، معلم تربیت بدنی(سطح سازمانی) دارای بیشترین آسیب و محیط زیست(سطح زمینه ای) دارای کمترین آسیب بودند. با توجه به اینکه آسیب های سطح سازمانی بیشترین تاثیر را بر توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس داشته اند، لذا بازنگری وزارت آموزش و پرورش در برنامه ریزی، تخصیص منابع و تجهیز مدارس در این راستا امری ضروری است. در سطح فردی، آموزش به خانواده-ها و در سطح زمینه ای، ترویج فرهنگ گرایش به ورزش و گسترش ورزش همگانی از اقدامات لازم و مفید به نظر می رسند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی ورزش، تربیت بدنی و ورزش مدارس، مدل سه شاخگی
 • محمد رواسی زاده*، زهرا نوبخت رمضانی، شهاب بهرامی صفحات 161-178
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی عوامل موثر بر بلوغ دانشی کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از الگوی FCM بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها پیمایشی بود. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن بوسیله پنج نفر از خبرگان حوزه مدیریت تایید گردید. با مرور پژوهش های پیشین و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان، ابتدا 17 متغیر تاثیرگذار بلوغ دانشی شناسایی گردید. سپس این متغیرها جهت وزن دهی در قالب پرسشنامه ای در اختیار اعضای گروه کانونی قرار گرفت و از میان 17 متغیر مذکور، 10 متغیر با توجه به وزن و اهمیت استخراج گردید و در قالب پرسشنامه ای فازی جهت وزن دهی در اختیار 8 نفر از مدیران (گروه کانونی) قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل خلاقیت، تحصیلات، انگیزه درونی، تجربه، رهبری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژی های سازمانی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات سازمانی، و مدیریت منابع انسانی بعنوان عوامل اصلی موثر بر بلوغ دانشی کارکنان از دیدگاه خبرگان شناخته شده اند.
  کلیدواژگان: بلوغ دانشی، معاونت تربیت بدنی و سلامت، الگوی شناختی-فازی
 • سید محمد جواد رضوی*، محمد زارعی محمودآبادی، محمد پورکیانی، فرشاد امامی صفحات 179-200
  رتبه بندی دانشگاه های شرکت کننده در بازی های المپیاد، بر اساس مجموع امتیازهای کسب شده آن ها است، اما باید دانست که دستیابی به خروجی های رقابت (مجموع امتیازهای کسب شده در مسابقات) تنها در بستر بهره برداری از ورودی ها و با استفاده از فرایندهای مناسب امکان پذیر است و برای ارزیابی دقیق، منظم و هدفمند باید ورودی های کمتر نیز در کنار خروجی های بیشتر در مدل های ارزیابی وارد شوند. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از یکی از تکنیک-های ناپارامتریک تحقیق در عملیات با عنوان تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)، عملکرد تیم های ورزشی پسران و دختران دانشگاه های شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور ارزیابی شود. به این منظور با در نظر گرفتن شاخص های جمعیت دانشجویان دانشگاه و سرانه ورزشی دانشگاه ها به عنوان ورودی این مدل و با در نظر گرفتن شاخص های جمع امتیاز تیم ورزشی و تعداد ورزشکار دانشگاه که به المپیاد راه یافته به عنوان خروجی این مدل، عملکرد تیم های ورزشی دانشگاه های شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور سنجیده شد. نتایج حاصل از اجرای این مدل برای تیم های ورزشی پسران نشان داد که از 24 دانشگاه شرکت کننده در بازی های المپیاد، 10 دانشگاه حداکثر کارآیی را از این مدل کسب کرده اند. همچنین برای تیم های ورزشی دختران نشان داد که از 23 دانشگاه شرکت کننده در بازی های المپیاد، 8 دانشگاه حداکثر کارایی را از این مدل کسب کرده اند.
  کلیدواژگان: المپیاد ورزشی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها
 • بهزاد ایزدی، عابد محمودیان* صفحات 201-222
  امروزه، پدیده تقلب به عنوان مشکل بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درسراسر جهان مطرح می شود؛ براین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی اثر آگاهی، احساسات و شدت اخلاقی بر قصد خرید برندهای تقلبی پوشاک ورزشی بود. مطالعه حاضر با روش پژوهش توصیفی - همبستگی انجام شد.دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه کردستان به روش سرشماری (تعداد = 200) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که متغیر آگاهی اخلاقی، بر قضاوت اخلاقی (59/0)، احساسات اخلاقی (58/0) و شدت اخلاقی (90/0) اثر معناداری دارد. همچنین، متغیر احساسات اخلاقی با قضاوت اخلاقی و شدت اخلاقی و قضاوت اخلاقی با قصد خرید نیز رابطه معناداریدارند و مدل ارائه شده برازش مناسبی دارد. با طراحی کمپین و برنامه هایی برای افزایش آگاهی اخلاقی مصرف کنندگان، می توان ازطریق بیان پیامدها و آسیب های خرید و مصرف برندهای پوشاک ورزشی تقلبی، سطح احساسات اخلاقی و شدت اخلاقی مصرف کنندگان را بالا برد تا آن ها قضاوت اخلاقی بهتری داشته باشند و درنهایت، قصد خرید و مصرف برندهای تقلبی پوشاک ورزشی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: آگاهی اخلاقی، احساسات اخلاقی، پوشاک تقلبی، شدت اخلاقی، قصد خرید
 • محمد مهدی رحمتی*، فردین علی خواه، سیده معصومه شادمنفعت، سعید کبیری صفحات 223-246
  در جهان امروز، ورزش و رویدادهای ورزشی به بخش مهمی از زندگی روزمره تبدیل شده اند. مشارکت ورزشی افراد تحت تاثیر عوامل مختلفی چون جامعه پذیری ورزشی و عوامل ساختاری- اجتماعی شکل می گیرد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کنش متقابل نمادین قصد دارد به بررسی جامعه شناختی فرایند مشارکت ورزشی بپردازد. بدین منظور، با استفاده از روش کمی و مقیاس های جامعه پذیری ورزشی (سیج، 1980؛ گریندورفر و همکاران، 1986؛ گریندورفر و لوکو، 1987؛ لئو و همکاران، 2004؛ سیسلاک و همکاران، 2004)، هویت ورزشی (سیسلاک و همکاران، 2004)، تعهد ورزشی (کسپر و اندرو، 2008)، محدودیت های اجتماعی- ساختاری (الکساندریس و کارول، 1997؛ لی و همکاران، 2004) و مشارکت ورزشی (کانگ، 2013)، و نمونه ای به حجم 574 نفر از ورزشکاران شهر رشت، با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که فرایند مشارکت ورزشی ورزشکاران، در وهله اول به طورکلی با جامعه پذیری ورزشی آغاز می شود. ازطریق فرایند جامعه پذیری و میزان حمایت های دریافتی مختلف، فرایند مشارکت ورزشی اولیه آغاز می شود. در مرحله بعد، با استمرار مشارکت ورزشی، هویت ورزشی ورزشکاران شکل می گیرد. درهمین راستا، با توجه به نقشی که هویت ورزشی در بازتعریف ورزشکاران در جامعه دارد، تعهد ورزشی نیز شکل می گیرد. همچنین، فشارهای ساختاری و اجتماعی نقش تعیین کننده ای در فرایند جامعه پذیری ورزشی، هویت ورزشی، تعهد ورزشی و مشارکت ورزشی ورزشکاران ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، جامعه پذیری ورزشی، عوامل ساختاری- اجتماعی، کنش متقابل نمادین
 • احمدعلی آصفی* صفحات 247-270
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی گروه های موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی کلیه افراد صاحب نظر در ارتباط با موضوع ورزش همگانی و نهادینه کردن بود که تا رسیدن به نقطه اشباع نظری افراد برای انجام مصاحبه به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند (15 نفر). در بخش کمی جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان مسئول ورزش همگانی بودند که به روش نمونه گیری تمام شمار افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند (306 نفر). در مرحله کیفی ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختارمند و در مرحله کمی پرسشنامه بود. روایی مصاحبه و پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتید و متخصصین (10 نفر) بررسی شد و پایایی مصاحبه ها از طریق باز آزمون 83/0 و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. در مرحله کیفی تحقیق از کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای تحلیل و دسته بندی داده ها استفاده گردید. در مرحله کمی تحقیق نیز از آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول برای اولویت بندی گروه های موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران استفاده گردید. نتایج تحقیق مرحله اول و دوم نشان داد هفت گروه به ترتیب اولویت شامل مدرسه، رسانه های جمعی، گروه های مرجع، خانواده، دولت، نهادهای مذهبی و دوستان و همسالان، در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران موثر بودند.
  کلیدواژگان: خانواده، مدرسه، رسانه های جمعی، نهادینه کردن، ورزش همگانی
 • مینا مستحفظیان*، سمیه رهبری، مسعود راعی صفحات 271-292
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی با حقوق ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان که طبق آمار اداره ی آموزش و پرورش استان 1740 نفر اعلام شد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای 407 نفر به دست آمد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید متخصص قرار گرفت، پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ (84/0= α) تائید شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس انجام شد. نتایج نشان می دهد که میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی از مولفه های حقوق ورزشی شامل تعهد و تکلیف، استانداردهای تجهیزات ورزشی و اهداف و ماموریت های تربیت در مدارس در حد بالاتر از میانگین (3µ> )، مولفه های حقوق و امتیازات آموزش و مسئولیت های سازمانی مدیر و اداره کل در حد متوسط ( 3=µ)، میزان و آشنایی با قوانین و مقررات در حد پایین تر از میانگین (3≥µ ) قرار داشت. تعیین میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی از حقوق ورزشی می تواند کمک شایانی به معلمان نماید تا بتوانند عوامل موثر بر آنرا شناسایی نموده و با برطرف نمودن آنها وضعیت حقوقی خود را بهبود دهند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، حقوق ورزشی، تربیت بدنی، معلم ورزش، مسئولیت
 • علی صابری*، قدرت الله باقری، محمد خبیری، حمیدرضا یزدانی، ابراهیم علی دوست قه فرخی صفحات 293-316
  هدف از این پژوهش فهم فرایند شکل گیری بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی و ارائه مدل مفهومی آن بود. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان اجرایی و دانشگاهی درزمینه ورزش همگانی و بازاریابی بودند که پس از مصاحبه با تعداد 13 نفر از جامعه، این پژوهش به اشباع نظری رسید. حاصل این مصاحبه ها، طی مراحل کدگذاری باز (کد نهایی)، محوری(شرایط علی، راهبردها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر و پیامدها) و انتخابی (سیر داستان) انجام شد. در این پژوهش شرایط علی اثرگذار بر پدیده بازاریابی اجتماعی دیدگاه و رویکرد افراد به ورزش، مسائل اجتماعی حاد ناشی از عدم توجه به توسعه ورزش، اهمیت ورزش در توسعه پایدار، بی تحرکی ناشی از فناوری های مدرن، عدم کارایی مدل های استفاده شده از ورزش همگانی: شرایط زمینه ای اثرگذار بر استراتژی ها ویژگی های جمعیت شناختی، دیدگاه و رویکرد خانواده به ورزش، تاثیرات زیست محیطی، خود کارایی و توانمندسازی روانی، وضعیت عمومی جامعه. استراتژی پژوهش شامل شش پی عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، محصول، مکان، ترفیع، شواهد فیزیکی و افراد) صحه گذاری، بخش بندی، هدف گذاری، تثبیت موقعیت و روان سازی تعاملات و یا شبکه سازی شناسایی شد؛ عوامل مداخله گر نیز شامل منابع انسانی توانمند، مسائل زیرساختی ورزش، ناهمراستایی بیرونی و مشکلات برنامه ریزی در ورزش و درنهایت پیامدهای شناسایی شده پیامدهای اجتماعی تغییر نگرش و رفتار فردی بود. بنابراین سازمان های مرتبط با ورزش همگانی با توجه به مفاهیم شناسایی شده می توانند برنامه ریزی های دقیق تری را برای توسعه ورزش همگانی انجام دهند.
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، ورزش همگانی، نظریه برخاسته از داده ها
 • مهدی بشیری*، سیدحجت زمانی ثانی، بهزاد شال چی، زهرا فتحی رضایی صفحات 317-338
  تحقیق حاضر به منظور ساخت و روایی سنجی پرسشنامه جایگاه ورزش در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر انجام شد. بدین منظور 200 دانشجو در سنین 18 الی 32 سال با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ادبیات پژوهش و کتاب راهنمای ورزش برای پیشگیری از اعتیاد دفتر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، ورزشی، خانوادگی و فردی، به ترتیب در اولویت دانشجویان برای پیشگیری از اعتیاد بود. همچنین نتایج تحلیل عاملی از قابلیت عاملی شدن گویه های پرسشنامه جایگاه ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در دو عامل اجتماعی-ورزشی و فردی- ورزشی حمایت کرد. نتایج مقادیر شاخص برازش تطبیقی (93/0)، شاخص برازش مقتصد هنجار شده (92/0)، شاخص برازش فزاینده (93/0)، شاخص برازش هنجار نشده (81/0) و ریشه میانگین مربعات خطای برآورده (07/0) نشان داد که در این مقیاس دو عامل و در عامل اول یعنی عوامل اجتماعی- ورزشی 12 گویه و در عامل دوم یعنی عوامل فردی- ورزشی 16 گویه بدست آمد. همسانی درونی و ثبات درونی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت. همچنین نشان داده شد که پرسشنامه ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. پرسشنامه ساخته شده می تواند در زمینه بررسی نظرات گروه های مشابه درباره جایگاه ورزش در پیشگیری از اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، ورزش، مواد مخدر، روایی، پایایی
|
 • Sepideh Hamedi, Behroz Abdoli *, Alireza Farsi Pages 17-30
  The aim of this study was to examine the effectiveness of observational learning on Students’ promoting metacognitive behavior in soccer chip task. Forty two students, aged 11-13 years old, in region 2th of Tehran, participated in this study. They were divided in 3 groups (control group, observation of skilled model group, and observation of skilled model with metacognitive activities group). An experimental intervention study in soccer chip task was conducted with pre- and post-tests. Metacognition was assessed pre and post-intervention using metacognitive process in physical education questionnaire. Paired sample t-test analysis showed that there were statistically significant differences between pre- test and post-test in groups. The results of ANOVA & Bonferroni test showed that in addition to being metacognitive strategies are an effective way to improve metacognitive behavior, observational learning also is an effective way to improve it, in physical education classes.
  Keywords: Metacognition, Modeling, Motor skill, Observational Learning
 • Shamsoddin Rezaei Pages 31-52
  The aim of this research was explaining and comparing the coach's performance in university sport teams in Iran. Sample encompassed four groups associated with coaches’ performance, including 324 athletes, 99 coaches, 41 managers and 79 supervisors, (total = 543) presented in the 12th National intercollegiate competitions, held 2014 in Iran. The data collection method was library research, interview and researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed. For data analysis was utilized exploratory factor analysis by SPSS software and used AMOS software for designing model. In order to the criteria, a group of experts (N=8) prioritize coaches performance criteria by decision-making technique of AHP. Eight dimensions including communication skills, technical knowledge, management skills, role model, program success, supporting the student-athlete model, recruiting new athletes, and financial skills were deducted by using exploratory factor analysis method. The research model was designed and fitted. we recommended to collegiate sports managers to apply this model for assessment of coaches performance.
  Keywords: Assessment, Performance, Coaches, University, Student Olympiad
 • Mohsen Loghmani *, Mehdigholi Gholidahaneh, Mojtaba Hassannejad Pages 53-72
  The present study was designed based on aim of the effect of teacher-centered, moderate, and student-centered teaching styles of teachers on the sport goal orientation (task and ego orientation) of students in physical education. In a quasi-experimental research of pre-, post-, and pursue-test, sixty and six fifth grade school boy students and three similar physical education teachers of Kallaleh schools were randomly assigned to the three teaching styles groups of teacher-centered (n= 21), moderate (n= 23), and student-centered (n=22). During three stages of beginning, week 5, and week 10, students of each group responded to goal orientation questionnaire (Cuming et al, 2008). Repeated measure analysis results showed that task and ego orientation a significantly decreased among students educated with teacher-centered teaching style. In contrast, students who had been given student-cantered teaching style education from their physical education teacher increased significantly in ego orientation while task orientation decreased after ten weeks. Changes in the mechanism of goal orientation is different in various sport settings (club vs. school), individual types (professional vs. amateur), and other substantial factors. The research findings clearly showed that the moderate teaching style is the best teaching style for sport goal orientation of students during physical education classes.
  Keywords: Teaching style, Goal orientation, Ego orientation, Task orientation, Physical education class
 • Hasan Bahrololoum, Masoomeh Emami Rooshnavand Pages 73-94
  Sports, recreation and healthy body and mind refreshing grants, the principles are essential in the lives of human beings. Since Islam is a religion of nature is the desire to be recognized and it has confirmed and strengthened, but this concept and its various manifestations in the form of a scientific model is not provided. Whereas sport is one of the things that the topics raised in the world and in many ways it's a lot to deal. The study was patterned after the Qur'an as a guide to practical life, sports fields and strengthen the verse of the Quran's strength. The aim of this study examines three basic questions of why, what and how of Physical Education and reinforce the strength of the Qur'an and the valves provide a comprehensive approach in the field. This research is a fundamental study of descriptive - exploratory, to investigate the pattern of physical education and reinforce the strength of content analysis was used. To collect and identify issues related to the theoretical foundations of experts were the first sports, the full study the Quran, related themes were extracted and coded. The results showed that this model has three dominant theme, 7 overarching themes, 18 themed organizer and 50 basic attributes. The relationship between these themes are presented in the form of a pattern.
  Keywords: Quran, physical education, Improvement physical strength, Qualitative methodology, content analysis
 • Maryam Mokhtari Dinani *, Saeide Tatari Pages 95-116
  The purpose of this research was the relationship between information literacy with entrepreneurial capabilities of Physical Education Graduated students of Tehran Universities. The Statistical population were all of the Physical Education graduated students of Tehran Universities (N=1100). According to Morgan table, 270 people were chosen with sampling stratified random method. Information literacy standard questionnaire (2003) and Durham entrepreneurial capabilities standard questionnaire (1991) were used to collect data. The results showed there was significant relationship between information literacy with entrepreneurial capabilities of Physical Education Graduated students of Tehran Universities. Also, based on regression analysis, there were significant relationships between components of the information literacy and entrepreneurial capabilities and information literacy can predict entrepreneurial capabilities. In addition, the two components of "the ability to effective access to information" and "the ability to use targeted information" had the most ability to significant prediction for entrepreneurship capability of sport sciences graduated students in Tehran universities. Considering the effective role of "the ability to use targeted information" in predicting of student entrepreneurship capacity, it is necessary that universities to provide specialized information related to entrepreneurship and employment to students interested in sport entrepreneurship.
  Keywords: Entrepreneurial Capabilities, Information literacy, Student
 • Salah Dastoom, Mohammad Sadegh Afroozeh *, Mehdi Jokar, Hakime Afrouzeh Pages 117-138
  The purpose of this study designing a sports sacred construction in athletic students. The sample is sufficient to model and hypothesis testing (150) of the Eleventh Olympiad sports were classified random sampling survey. The research instrument was a questionnaire made on the basis of theoretical study and interviews (teachers and professors), respectively. The validity of the instrument using the experts (content), Cronbach's alpha (reliability) and reliability factor (fit) was confirmed. To analyze the findings of structural equation modeling (software PLS) was used). The results showed that spirituality and prayer as much as 44 percent of change and moral obligation to directly explain. On the other hand 0.81 and 0.456 are two factors suggest that spirituality and prayer variable indirectly through the mediating variable disposition and sense of commitment and ethics affects 37% of the variable. According to identify and explain the structure and the commitment and moral consequences are expected in the development of sports culture; Athletes can say that the spiritual context of character and a sense of individual and institutional commitment and ethics in sport athletic Process factor in them
  Keywords: Sports Sacred, Sports Ethic, Sports Character, Athletic Students
 • Hadi Ghanbari *, Nahid Shetabbushehri, Parvaneh Shafiniya, Yadollah Mehralizadeh Pages 139-160
  The present study has been done with the aim of pathology of physical education and Sports in elementary schools of Khuzestan province. in This research, that was done in a mixed method, the researchers were referred to experts in the field of Sports Students in Khuzestan and began to collect information from them through in-depth interviews. Then coded and analyzed data from 25 interviews using grounded theory. Then a questionnaire was designed based on received codes. validity of the questionnaire was confirmed by Delphi technique by a number of professors and experts and confirmed its reliability with Cronbach's alpha(α=0.804). according to the research community and Morgan table, by proportional stratified random sampling, were distributed questionnaires among the 280 physical education teachers, physical education experts from the education departments and physical education professors in Khuzestan. data were analyzed using SPSS and PLS software. According to findings, organizational, personal and background factors were the most damaged in the field Physical Education and School Sports. among the subcategories of all three levels, the physical education teacher(organizational level) had the most damage and the environment (background level) had the least damage. Given that organizational-level damages has had the greatest impact on the development of Physical Education and School Sports, it is therefore necessary to review the Ministry of Education in planning, allocating resources and equipping schools. at the individual level, education to families and at the background level, promoting the culture of the tendency toward sport for all is a necessary and useful actions.
  Keywords: Pathology of sport, Physical Education, School Sports, Three dimensional model
 • Mohammad Ravasizadeh *, Zahra Nobakht Ramezani, Shahab Bahrami Pages 161-178
  The propose of this study was Designing of affective factors of knowledge Maturity in employees of Physical Education and Health Department uses the FCM model. . The research method is a survey and its target is applicable. The face validity of the Questionnaire is verified by some of management professionals. For this purpose, a review of previous studies and also of experts comment, we identified 17 variables that influence in knowledge Maturity. Then, this variables for weighting was provided to experts through a questionnaire, and this 10 variables was extracted in the form of a Fuzzy questionnaire for weighting was of the 15 Members of the focus group. Results show that variables; Creativity, education, motivation, experience, leadership, organizational culture, organizational structure, organizational strategies, information management and organizational communications, and human resources management As the main factors affecting the maturity of knowledge have been identified.
  Keywords: knowledge Maturity, department of physical education, health, FCM Model
 • Seyed Mohammad Javad Razavi *, Mohammad Zarei Mahmoudabadi, Mohammad Pourkiani, Farshad Emami Pages 179-200
  ranking of university sports teams participating in Olympiad games done based on total earned scores, but should be noted that to achieve competition outputs (the total number of scores won in the tournament) are possible only in the context of utilization of inputs and using appropriate processes and for precise, regular and targeted evaluation, smaller inputs should be included along with more outputs in the evaluation models. In this research, we try to evaluate the performance of sports teams participating in the 13th Olympiad culture and sport in Iran by using one of the nonparametric methods of operations research called Data Envelopment Analysis (DEA). The model in the paper considers two input (population of a university student and head-money of universities) and two outputs (sum of sports team score and number of university athletes) with different weight and importance for performance assessment. The results of this model for boys sports teams showed that of the 24 universities participating in the Olympiad games, 10 universities get maximum Efficiency also The results of this model for girls sports teams showed that of the 23 universities participating in the Olympiad games, 8 universities get maximum Efficiency.
  Keywords: Sport Olympiad, Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis (DEA)
 • Behzad Izadi, Abed Mahmoodian * Pages 201-222
  Nowadays, the phenomenon of counterfeiting introduces as a huge economic, social and political issue in all around the world. Accordingly, aiming of the present study was to investigate the impacts of moral awareness, emotions and Intensity on the intention to buy counterfeit brands of sport apparel. Present study was done in descriptive correlative approach. Students of Physical Education in the University of Kurdistan were chosen as statistical sample by census approach (N=200). The findings showed that the moral awareness variable had a significant relationship with moral judgment (0.59), moral emotions (0.58) and Moral Intensity (0.90) had a significant relationship. There is also a significant relationship between moral emotions with moral judgments and Moral Intensitywith moral judgment on the purchase intention and the proposed model has an appropriate fitness. It is possible to promote the level of moral emotions and Moral Intensityof the consumers by planning campaigns and programs for raising the moral awareness of the consumers via expressing the consequences and aftereffects of purchasing and consuming counterfeit brands of sport apparels. Therefore, they can have a better moral judgment which lead to reduce intentions to purchase counterfeit sport apparel.
  Keywords: Moral Awareness, Moral Emotions, Moral Intensity, Purchase Intention, Counterfeit Apparels
 • Mohammad Mahdi Rahmati *, Fardin Alikhah, Syede Massomeh Shadmanfaat, Saeed Kabiri Pages 223-246
  Sports and sporting events in today's world have become an important part of everyday life. People's sport participation is influenced by various factors, including the sport socialization, structural and social factors. Therefore, the present study uses a symbolic interaction approach to explore the sociological study of the process of sports participation. In this regard, using the quantitative method and Socialization of Sport, athletic identity, sport commitment, social-structural constraints and sports participation scales, a sample of 574 athletes in the city of Rasht, the hypothesis were tested using structural equation model. The results indicate that the athletes' sport participation process in the first place generally began with sport socialization and the amount of sport support received, In the next step, athletes’ athletic identity and sport commitment are formed with continued participation in sports. Furthermore, the structural and social pressures play a decisive role in the sport socialization, athletic identity, sport commitment and sport participation of athletes. In general, as the findings of this study showed, sports participation is socially constructed and sustained by structural-social factors.
  Keywords: Sport Participation, Social Support, Athletic Identity, Sport Commitment, Structural-Social Pressure, Symbolic Interaction
 • Ahmadali Asefi * Pages 247-270
  The purpose of the present research was identifying and prioritizing effective groups in the institutionalization of sport for all in Iran. The research method was exploratory mixed method that was conducted in two phases of qualitative and quantitative. The statistical population of this study in the qualitative section was all individuals who have had experience in the field of sport for all and institutionalization that 15 persons interviewed to reach theoretical saturation by purposive sampling and in the format of Snowball Sampling method. In the quantitative section statistical population was composed of all managers and experts responsible for sport for all that subjects were selected by the census method (306 person). In the qualitative section semi-structured interview and in the quantitative section questionnaire were research tools. The validity of Interviews and questionnaire were investigated by professors and experts and reliability of interviews through a retest (%83) and questionnaire’s reliability by Cronbach's alpha coefficient (0.91) was calculated. In the qualitative section open coding, axial coding and selective coding for analysis research data were used. In the quantitative section also kalmogorov smiranov test and first order confirmatory factor analysis for prioritizing effective groups in the institutionalization of sport for all in Iran were used. The research results in the qualitative and quantitative section revealed seven groups in order of preference include school, mass media, reference groups, family, government, religious institutions and friends and peers affect in the institutionalization of sport for all in Iran.
  Keywords: Family, School, Mass media, Institutionalization, Sport for all
 • Mina Mostahfezian *, Somayeh Rahbari, Masoud Raeei Dehaghi Pages 271-292
  The overall objective of this study was to evaluate familiarity rate of physical education teachers with the sports law in Isfahan province. The research method from terms of purpose was functional and based on data collection was descriptive-survey. The statistical population included all physical education teachers in Isfahan province which according to the department of education were announced 1740 people. The random classification sampling method was used. The sample size determines 407 subjects with Cochran's formula and was used the random classification sampling method. The researcher made questionnaire was used to collect data. Face and content validity of the questionnaire was confirmed by expert professor. The reliability coefficient for this questionnaire was 0.84. Data analyze was used with one sample T-test and Freedman test. The results indicated that physical education teachers' knowledge of the elements of sports law, including the obligation and duty, sports equipment standards, goals and mission of education in schools was above average (μ>3), Components of the rights and privileges of education and organizational responsibilities and administration was the moderate (μ =3), the rate and familiarity with the rules and regulations was the lower of the average (μ ≥3). Determination of physical education teachers' familiarity with sports law can be helpful for teachers to identify the factors affecting it and solve them to improve their legal status.
  Keywords: Investigate, Sports Law, Physical Education Teachers, Physical Education, Responsibility
 • ثذقشاهئ Alidoust Pages 293-316
  The aim of this study was to Understanding the process of formation of social marketing for the development of sport for all. This study was qualitative research that has been done with using of grounded theory. Statistical population included of executive and academic experts in the field of sport and marketing that after interviewing with 13 people from the community, this study reached theoretical saturation. Result of this interviews, open coding process (the Code), axial (with causal, strategies, confounding factors background conditions and consequences) and selective (course story) was done. In this research causal conditions affecting of social marketing was perspective and approach to the sport, acute social problems caused by the lack of attention to the development of sports, the importance of sports in sustainable development, lack of exercise due modern technology inapplicability the of the used sport for all. Condition background affecting to strategies was demographic characteristics, attitudes and family approach to sports, environmental impact, self-efficacy and psychological empowerment, society situation. The strategy research includes six p elements of the marketing mix (price, product, place, promotion, people, and physical evidence) endorsement, STP and lubrication interaction or networking were identified. Interfering factors, including human resource empowerment, infrastructure issues of sports, external misalignment and planning problems identified in sport and the consequences include the social consequences of changing attitudes and behavior of the individual. Therefore organizations related to sport for all, can set a more accurate planning regarding to Identify concepts to develop sport for all.
  Keywords: social marketing, Sport for all, Grounded Theory
 • Mahdi Bashiri *, Seyed Hojjat Zamani Sani, Behzad Shalchi, Zahra Fathirezaie Pages 317-338
  The present study was done to construction and validation of sport status for drug abuse prevention questionnaire. To do this, 200 student aged 18-32 were assessed by research product questionnaire based on research literature and handbook of using sport for drug abuse prevention, United Nations office for drug control and crime prevention, published by United Nations organization. Data were analyzed by exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach alpha and Pearson correlation coefficient. Results showed that social, sportive, family and individual factors were preferred as addiction prevention factors from student viewpoint, respectively. Also, exploratory factor analysis supported factorial capacity of questionnaire items of sport status in drug abuse prevention in two factors including Socio-Sportive and Individual-Sportive. The results of indexes including CFI (0.93), NNFI (0.92) IFI (0.93), PNFI (0.81) and RMSEA (0.07) showed that in this questionnaire two factors of social sportive 12 items and individual sportive 16 items suitably confirmed. Internal consistency and internal stability of questionnaire were confirmed. Also, Sport for drug abuse prevention questionnaire had acceptable validity and reliability from student viewpoint. Constructed questionnaire could be used in the field of investigation of same group’s point of view in about sport status in the prevention of addiction.
  Keywords: Addiction, Sport, Drugs, Validity, Reliability