فهرست مطالب

مطالعات معنوی - پیاپی 25 (بهار و تابستان 1397)

نشریه مطالعات معنوی
پیاپی 25 (بهار و تابستان 1397)

 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی موحدیان عطار صفحه 7
  این نوشتار بر آن است تا نشان دهد دینداری تنوعی دارد که از انحای نیاز به دین منشا گرفته است و بنابراین، همه این گونه های دینداری در چارچوب و تحت تعریف کلی «دیندار بودن» می گنجند و چنین نیست که دینداری فقط یک گونه را دربرگیرد و دیگر شکل های مختلف دینداری، از مفهوم دینداری راست کیشانه بیرون بمانند. از رهگذر این حقیقت، ما به ویژگی های گونه های مختلف دینداری نیز می پردازیم تا بهتر بتوانیم واقعیت بیرونی آنها را درنظر آوریم. همین تاملات، کاستی ها و آسیب های هریک از این گونه های دینداری و نیز اقتضائات و ضرورت هایی را در تعامل میان دینداران آشکار خواهد ساخت. حداقل فایده مورد انتظار از توجه به تنوع دینداری این است که درک ما را از دیگر دینداران بهبود بخشد و تعامل ما را با آنان عالمانه تر و واقع بینانه تر کند. این مقاله همچنین برای اول بار پیشنهادی تازه در برشماری «ابعاد دین» نیز عرضه می کند.

  کلیدواژگان: دین، دینداری، انواع دینداری، ابعاد دین، نیاز به دین
 • علی نقی فقیهی صفحه 37
  معنویت از مفاهیمی است که ادیان و دانشمندان و از جمله روانشناسان از آن استفاده می کنند. و آن را در برابر امور مادی، مترادف با دین و به مفهوم ارزش های دینی و اخلاق به کار می برند. همچنین این مفهوم به اشخاص، افعال آن ها و گاه به شکل مجازی به مکان و اشیاء نیز نسبت داده می شود. هدف این پژوهش بررسی معنویت در اسلام در مقایسه با دیدگاه روانشناسی معاصر است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با رویکرد مقایسه ای است که بر روی مطالب گردآوری شده از منابع کتابخانه ای روانشناسی و اندیشه های متفکران اسلام و برخی از آیات و روایات، انجام شده است. از یافته های پژوهش آن است که جایگاه معنویت در روانشناسی معاصر با تعابیری چون: بعد برتر و سازمان یافتگی همه ابعاد آدمی تحت اشراف آن بعد، هدف متعالی وکمالی، معیار ارزشمندی زندگی، ارتباط با خداوند و امور مقدس، رفتار اخلاقی، بویژه تعهد محبتی نسبت به دیگر انسان ها، تبیین شده است و با کاربرد آن در میان دانشمندان اسلامی در این جهت مشترک است که این مفهوم در برابر مادیت مورد استفاده قرار می گیرد و بار ارزشی دارد. همچنین از نتایج تحقیق این است که در دیدگاه اسلامی منشا معنویت، طبیعت و فطرت آدمی است و در هماهنگ سازی مجموعه توانمندی های فطری، نقش اساسی دارد. همچنین زندگی دنیوی محدود به زمان و عمر بشر را، با زندگی جاوید و همیشگی اش یعنی آخرت پیوند می زند و پایه اساسی سعادت حقیقی انسان محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: معنویت، فطرت آدمی، روانشناسی معاصر، اسلام، مقایسه
 • علیرضا نوبری صفحه 65
  معنویت مفهومی است که در چند دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان در تخصصهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان برای یافتن تعریفی دقیق به بازشناسی گستره این مفهوم پرداخته اند. نتیجه این اقدام گسترده در مواردی به دست دادن این نکته است که این مفهوم از جمله مفاهیم سهل و ممتنع است ولی با این وجود بسیاری نیز به ارایه تعریف این مفهوم اقدام کرده اند. این اقدام منجر به بیان قیود متفاوت و تعاریف مختلف شده است به گونه ای که واقعیت آن را دچار ابهام کرده است. در این میان مفهوم معنویت قدسی که ناظر به جنبه ای خاص از معنویت است و قابلیت وحدت بخشی به دیدگاه ها را دارد مورد غفلت قرار گرفته است. مقاله حاضر ضمن بررسی تعاریف موجود معنویت به بیان چالش های آن تعاریف نیز پرداخته است و در ادامه به بیان تعریفی از معنویت با قید قدسی اقدام کرده است. این تعریف با توجه به داده های وحی الهی در قالب بیان قرآنی است که می تواند بازتاب دهنده مناسبی از مفهوم معنویت قدسی باشد.
  کلیدواژگان: معنویت، معنویت قدسی، دین فطری
 • صدیقه رمضانی صفحه 99
  مقاله حاضر با هدف تلاش برای ارتقاء توان تعمیم و روایی تبیین های عرضه شده در خصوص چرایی روی آوری ایرانیان به معنویت گرایی جدید، ضمن ارائه شرحی اجمالی از صورت بندی مطرح شده در سه روایت ایرانی در این خصوص، به واکاوی شماری از نقوص، معایب و کاستی های هر یک از آنها پرداخته و در نهایت روایتی جایگزین و تا حدودی سازگاتر با زمینه اجتماعی- فرهنگی جامعه ایرانی را عرضه داشته است. روش به کار گرفته شده در این مقاله تحلیل ثانویه یافته ها و داده های مطالعات پیشین می باشد. نتیجه بررسی انتقادی سه روایت ایرانی مذکور حکایت از تکیه صرف روایت های مذکور بر یافته های حاصل از مطالعه کیفی گروندگان با سطح درگیری بالا با معنویت گرایی جدید دارد که معایبی چون برجسته سازی غیرواقعی بعد معرفتی گرایش به پدیده و کاستی هایی چون تمرکز بر وجه گروهی و سازمانی را در پی داشته است.
  کلیدواژگان: معنویت گرایی جدید، روایت های ایرانی، روی آوری ایرانیان
 • حمیدرضا مظاهری سیف صفحه 125
 • اصغر نوروزی صفحه 159
  خاستگاه اسلامی جریان زهد، معنویت و عرفان در عالم اسلام، مدتها موضوع مناقشات عرفان پژوهان و مستشرقان بود که در نهایت با اذعان بیشتر مخالفان، خاستگاه اسلامی عرفان پذیرش عمومی یافت، بنظر می رسد اثبات خاستگاه شیعی عرفان که کلید و جرقه آن در مباحثات میان علامه طباطبائی با هانری کربن زده شد - نیز تا مدتها موضوع مناقشات پژوهشهای عرفانی باشد. عرفان اسلامی از دوره آغازین خود به شدت متاثر از تعالیم اهل بیت‰ بود به گونه ای که حیات معنوی و عرفانی اسلام، هم در بعد اعتقادی و نظری و هم در بعد عملی و سلوکی آن، تنها در سایه تعلیمات معنوی اهل بیت‰ به عنوان وارثان علوم پیامبر اسلام حفظ شد و رشد و بالندگی آن تنها در سایه تمسک به تعالیم اهل بیت‰ صورت گرفت. و اکتفا به قرآن و تفسیرهای بشری از آن با شعار حسبنا کتاب الله ، سقوط معنوی جهان اسلام را درپی داشت. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شود بررسی پیوندهای تاریخی و ماهوی تشیع و جریان زهد و معنویت در جهت اثبات خاستگاه شیعی عرفان اسلامی است به همین مقصود به واکاوی جایگاه اهل بیت‰ و شیعیان به عنوان آغازگر زهد و عرفان و تلاش ایشان در حفظ حیات معنوی اسلام و مخالفت با حاکمیت به انگیزه حفظ این همین معنویت خواهیم پرداخت. هدف این نوشتار آشکار شدن این حقیقت است که پیدایش روش زهد، تهذیب و عرفان، در اسلام که ریشه در قرآن و سنت دارد در آغاز با تعالیم باطنی و معنوی امیرالمومنین† که برگرفته از تعالیم قرآن و نبی اکرم… بود و به مدد حضور معنوی عده‏ای از اصحاب و شیعیان ایشان مانند سلمان و کمیل و رشید و میثم و اویس که تحت تعلیم و تربیت آن حضرت از زندگی معنوی برخوردار بودند گسترش یافت.
  کلیدواژگان: عرفان، زهد، تصوف، اهل بیت(ع)، شیعه، اصحاب سر
 • صفحه 183
|
 • Ali Movahedian Attar Page 7
  This paper seeks to show that religiosity has a variety that originates from the need for religion, and therefore, all these religiosity types fall into the framework and under the general definition of "Religiosity". Through this fact, we also look at the characteristics of different kinds of religiosity in order to better understand their external reality. These reflections will reveal the shortcomings and damages of each of types of religiosity as well as the necessities in the interaction between religionists. The minimum benefit from the consideration of the diversity of religiosity is to improve our understanding of other believers and to make our engagement wiser and more realistic. This article also presents a new proposal on "Dimensions of Religion" for the first time.
  Keywords: religion, religiosity, types of religiosity, dimensions of religion, need for religion
 • Ali Naqi Faghihi Page 37
  Spirituality is a concept that religions and scientists including psychologists are used in relation to nonmaterial affairs, religion and religious values. This concept is also attributed to individuals, their actions, and sometimes to virtual places and objects. The purpose of this study is to investigate spirituality in Islam in comparison with contemporary psychology. The method of this research is descriptive-analytical with a comparative approach which is based on the collected materials from the library's sources of psychology and the thoughts of the thinkers of Islam and some verses and narrations. The findings of the research are that the position of spirituality in contemporary psychology is interpreted as the superior dimension of human beings, transcendental purpose and the value, criterion of value of life, relation with God and holy affairs, moral behavior, love to human beings, and is shared by its use among Islamic scholars in this regard. Also, the paper shows that in the Islamic perspective, the origin of spirituality is the nature of man and it plays an essential role in harmonizing the set of innate abilities. It also relates the Life in this world which is limited to the eternal life in the hereafter as the basis of true happiness of man.
  Keywords: spirituality, human nature, contemporary psychology, Islam, comparison
 • Alireza Tobri Page 65
  'Spirituality' is a concept that has attracted the attention of various scholars in the last few decades. To understand the scope of this concept, scientists have come up with a precise definition. The result of this massive action in some cases is to convey that this concept is one of the easiest and most absurd concepts, but nevertheless many have also come up with the definition of this concept. This action has led to the expression of different constraints and different definitions, in a way that has made the ambiguity of reality. In the meantime, the notion of sacred spirituality, which looks at a particular aspect of spirituality and has the ability to unite the views, has been neglected. The present article examines the definitions of spirituality and the challenges of those definitions continuing to describe the definition of spirituality with the Adverb "Sacred". This definition is based on divine revelation in the form of Quranic expression, which can be a proper reflection of the notion of holy spirituality.
  Keywords: spirituality, sacred spirituality, innate religion
 • Sedigheh Ramezani Page 99
  The present paper aims to enhance the generalizability and validity of explanations provided on the emergence compliance of Iranians to new spirituality. Focusing on brief overviews presented in three Iranian narratives in this regard, this article identifies a number of disadvantages and shortcomings of existing explanations, and finally presents an alternative or somewhat more adaptive narrative with the socio-cultural context of Iranian society. The method used in this paper is a secondary analysis of findings and data from previous studies. The result shows that, these three Iranian narratives are rely solely on the findings of the Qualitative study of high-level students which have attracted new spirituality. Relying on unrealistic epistemic dimension and focusing on group and the organization are some other disadvantages has followed.
  Keywords: New spirituality, Iranian narratives, Iranian compliance
 • Hamid Reza Mazaheri Seif Page 125
  The realm of spiritual well-being is one of the realms in which new spiritual movements have come to. Because the importance of this topic to people, spiritual movements can attract many audiences in this way. The main issue in this paper is; what are the most important new spiritual movements in health and Treatment? What criticisms do they have? The research method is discourse analysis. Data is collected by searching for topics related to health and treatment among the different new spiritual movements. Among these, two flows were identified. It was then criticized using a critical paradigm based on spiritual and social realism of therapy in yoga and new thought.
  Results
  The two new thought and yoga are most used in therapeutic topics, and other spiritual movements that have a long history of yoga and new thought have adopted therapeutic themes from these two trends. The new thought has been providing the formation of a variety of mental treatments and yoga has been the source of energy therapy. The ontology of new spiritual movements is mind-bending and degenerate towards God and toward spiritualist tool-oriented insights and methods toward purpose-oriented spirituality and Treatment. In this way, they develop a kind of hidden Laicism.
  Keywords: new Spiritual movements, new thought, Yoga, hidden Laicism, Liberal Spirituality
 • Asghar Nowroozi Page 159
  Islamic origins the spirituality and mysticism in the Islamic world have long been the subject of controversy among mystic scholars. It seems that proving the origin of Shiite mysticism – that’s key and spark is in the debate between Allameh Tabatabai and Henry Carbon-, has also long been the subject of controversy over mystical research. Islamic mysticism from its beginning period was strongly influenced by the teachings of Ahlulbit (AS), in such a way that the spiritual and mystical life of Islam, both in terms of theoretical and practical aspects, is only in the light of Ahlulbayt's spiritual teachings. Its growth and development was carried out only in the light of the teachings of Ahlulbit (AS). This paper deals with the study of the historical and material links of Shi'ism and the process of asceticism and spirituality in order to prove the origin of Shia Islamic mysticism. In other words, the purpose of this article is to reveal the fact that the emergence of the method purification and mysticism in Islam, which is rooted in the Qur'an and Sunnah, was initially based on the inner and spiritual teachings of the Imam Ali (AS) taken from the teachings of the Quran and the  Prophet of Islam (PBUH). This spiritual movement has been expanded by a number of Imam Ali's companions such as Salman, Komil, Rashid, Meysam and Oveis, who enjoyed the spiritual life of the Prophet.
  Keywords: mysticism, asceticism (zuhd), Sufism, Ahlul-Bayt (AS), Shi'a, Special companion