فهرست مطالب

مطالعات هنر اسلامی - پیاپی 26 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 26 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • متینه سادات ولیعهدی، جمال الدین سهیلی صفحات 1-24

  نگارگری ایرانی، باطنی و تا حدودی پنهانی است و برای برداشت مفاهیم آن مطالعه دقیق بیننده را نیاز است. زیرا اشاره‌ای به هدفی والا دارد. در این بین علم نشانه شناسی کمک‌ می‌کند تا با شناسایی و طبقه بندی نشانه‌های هر فرهنگی، شناخت عناصر معماری آن امکان پذیر شود تا بتوان با استفاده مجدد آن‌ها به فراخور زمان حال جایگاه ایران را در جهان معاصر معماری تقویت کرد. برای رسیدن به این منظور روش تحقیق، تاریخی- تفسیری و بر مبنای منابع تاریخی و مکتوب است. جمع آوری اطلاعات، اسنادی، ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و روش استدلال، استنتاجی است. مقاله حاضر در صدد است تا با رویکرد نشانه شناسی به مفهوم نشانه‌ها و نمادگرایی نگاره "خسرو در حال گوش کردن به موسیقی باربد" مربوط به دوره صفوی بپردازد. این مطالعه به دسته بندی انواع عناصر به کار رفته در کالبد نگاره‌‌ی مذکور با توجه به دیدگاه پیرس از نشانه، طبق سه وجه شمایل ، نمایه و نمادین‌ می‌پردازد. به طور مختصر‌ می‌توان گفت در وجه شمایلی نشانه، مدلول به طور عینی نشان دهنده‌‌ی دال بوده، در وجه نمایه‌ای نشانه، مدلول نماد مفهوم ذهنی دال‌ می‌باشد و در خصوص وجه نمادین نشانه، عناصر با وجه شمایلی به مرور زمان دارای ارزش نمادین شده و به این ترتیب دال را با یک قرارداد به مدلول نسبت می‌دهیم.

  کلیدواژگان: نشانه، نشانه شناسی، معماری، نگارگری ایران، دوره صفوی
 • شهام اسدی، زهره ترابی صفحات 25-50

  در نظریات جدید کریستوفر الکساندر تضاد آشکاری میان تفکرات خردگرایی دکارتی قبلی ایشان مشهود است و این مسیله را به راحتی می توان در کتاب «زبان الگو» و یا «سرشت نظم» مشاهده نمود. وی در سرشت نظم به تدوین پانزده خصلت بنیادینی روی آورد که وجود و بروز این خصایل در یک اثر هنری همچون فرش نه تنها حیات را برای آن به ارمغان می آورد بلکه باعث جاودانگی اثر می شود که نمود عینی آن در فرش قابل لمس و مشاهده است.
  بدین جهت تحلیلی بر پانزده خصلت بنیادی کریستوفر الکساندر و ارتباط آن با هنر فرش ایران ضروری گشت تا بتوانیم در راستای تبیین خصایلی که زنده بودن پدیده ها را نمایان می سازد بپردازیم. این خصایل به نحوی نشان گر زنده بودن و حیات دار بودن فرش ایرانی است، که دارای مراکز نیرومندی است که سبب به وجود آمدن کلیت ها در بستر فرش می شود. این مقاله با نگاه توصیفی- تحلیلی و بر مبنای اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است؛ و سعی در بررسی وجود این پانزده خصلت الکساندر در بطن فرش ایرانی است تا به نحوی شکوه و عظمت طرح و نقش فرش ایرانی هر چه بیشتر نشان داده شود.

  کلیدواژگان: فرش، کریستوفر الکساندر، خصلت بنیادی، حیات، نظم
 • بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دوره صفوی / نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزه وین با نگاره شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی
  زبیر سعیدی، فاطمه اکبری، رحیم چرخی، جواد پورنامی صفحات 51-74

  موضوع شکار در هنر نگارگری هر دوره‌ای از انواع رویکردها و اندیشه‌های مختلف مناسب با زمان خود بهره مند بوده است. شاهان صفوی با برپایی کارگاه‌های خاص هنری و نقاش خانه‌ها، هنر نگارگری را به صورت هنری کاربردی در آوردند. آنان با در اختیار گرفتن نگارگران، از آنان خواستند تا نقوش و تصاویری برای سایر تولیدات هنری همچون قالی فراهم کنند. بی‌شک می‌توان گفت از دلایل ماندگاری فرش‌های دوره صفوی، تبعیت و الگوپذیری از اصول و معیارهای استاندارد و تعریف شده‌ای بود که در حوزه نگارگری به کار گرفته می‌شد و از آنجا که در دوره صفوی به خصوص مکتب تبریز، نگارگران و پیروان سبک بهزاد از جمله سلطان محمد، نگارگری را به اوج خود رساندند؛ چنین پیشرفتی در حوزه فرش نیز برای ما قابل توجیه می‌باشد. در این دوره، طراحان فرش به تاثیر نقش شکار در نگارگری‌های عصر خود به طراحی فرش‌هایی با مضمون شکار پرداختند. یکی از این نمونه فرش‌ها «فرش شکارگاهی وین» اثر سلطان محمد است. با بررسی مبانی زیبایی شناسی طرح و نقش فرش وین، این سوال مطرح است که تا چه اندازه ممکن است مبانی زیبایی شناسی این طرح‌ها در فرش مذکور متاثر از نگاره «شکار بهرام در مقابل آزاده» اثر سلطان محمد بوده باشد؟ اصول طراحی نقش مایه‌ها در فرش، مستلزم تسلط و شناخت پیرامون طرح و رنگ در آثار نگارگری است. در این مقاله با هدف بررسی شواهد و اثبات عوامل شناخت خالق هر دو اثر، ارکان و اصول زیبایی شناسی فرمی هر دو اثر مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت. ضرورت انجام این تحقیق، استخراج استانداردی مدون در جهت بهبودی هر چه بیشتر وضع موجود در مورد طرح فرش و نگارگری است. مطالعه هر دو نمونه به صورت موردی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز براساس روش استقرایی خواهد بود.

  کلیدواژگان: نگارگری دوره صفوی، فرش شکارگاهی وین، بهرام گور، سلطان محمد
 • ستاره علیزاده، جمال الدین سهیلی صفحات 75-104

  یکی از پراهمیت ترین مسایل در زمینه زنده نگهداشتن ارزش های بومی یک منطقه، ناحیه و یا شهر یافتن نشانه هایی است که از گذشته باقی مانده اند. نظر به معماری بومی در پهنه جهان، گویای پیوندی عمیق بین خانه و محیط می باشد، از این میان معماری روستایی بومی گیلان، از دیرباز نمونه بارز دست ساخته های مردمان این خطه را در خود جای داده است. مقاله حاضر بر پایه تحقیقات تفسیری - تاریخی و با مطالعات میدانی انجام پذیرفته است. در این مقاله مقایسه ای تطبیقی بین نقوش موجود از میان دست بافته های مطرح و پرکاربرد از گذشته تا به حال در سطح استان از یک سو و نقوش چوبی–نرده - بناهای بومی روستایی گیلان که از شاخص ترین عناصر کاربردی و در عین حال تزیینی معماری بومی گیلان می باشند،  بر اساس مشاهدات عینی و بناهای تحقیق شده در آثار پژوهشگران پیشین از سوی دیگر، صورت گرفته است. نتایج دست یافته در اتمام تحقیقات با توجه به سه اصل پیرس4 در مورد نشانه شناسی انجام گرفته و بر طبق موضوعات مورد اهمیت در آن، شمایلی، نمادین و نمایه ای،  بودن یافته ها دسته بندی گردیده است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، پیرس، نقوش بومی، صنایع دستی، معماری بومی، گیلان
 • مهدی توکلی کازرونی، هادی کشمیری صفحات 105-120

  امروزه خانه به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز های زیستی و به عنوان نماینده تعبیر و تفسیر انسان از جهان اسلام اهمیت ویژه ای را در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد. تهیه و تامین خانه برای کلیه افراد جامعه و به ویژه خانه مناسب از این نظر که فراهم کننده آسایش و رفاه انسان هاست، نقش بسیار مهمی را در زندگی افراد جامعه دارد و حتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای سنجش رفاه اجتماعی در یک جامعه به حساب آید.
  به دنبال رشد فزاینده جمعیت شهری ناشی از افزایش جمعیت و مهاجرت های روستایی در دهه های اخیر در ایران چهره مسکن و معماری ایرانی-اسلامی تغییر یافت. در شرایط محدودیت منابع زمین و عدم امکان تصاحب سطح و رشد افقی شهر ها مسکن این بار به جای گسترش در سطح، در ارتفاع ساخته شد که نمود آن با عنوان "بلندمرتبه" خوانده می شود. توسعه این پدیده بدون برنامه ریزی صحیح و عدم توجه به مسایلی از جمله بافت فرهنگی-اسلامی در فضای تعاملی سکونت گاهی منجر به بروز رفتار هایی از ساکنین می گردد که مخل و از بین برنده فرهنگ سکونتی است.
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی در مجموعه های مسکونی شهر شیراز به عنوان یکی از شهر هایی با معماری اسلامی است. نوع پژوهش اسنادی-تحلیلی پیمایشی است. در این راستا پس از استخراج مولفه های فوق در قالب روش دلفی و سنجش در مجموعه های مسکونی شهر شیراز، در راستای بهبود مولفه های بلندمرتبه با تاکید بر هنر معماری ایرانی و افزایش تاثیر آنها بر فرهنگ سکونتی راهکار های راهبردی و اجرایی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ سکونتی، بلند مرتبه سازی، شهر ایرانی-اسلامی، تعامل اجتماعی، هنر معماری
 • محمد افروغ، اصغر جوانی، فتحعلی قشقایی فر، امیرحسین چیت سازیان صفحات 121-142

  این مقاله متشکل از دو بخش زیبایی شناسی(رنگ بندی، چیدمان رنگی یا هم نشینی رنگ ها در متن بافته) و فن شناسی (رنگرزی) است. در بخش نخست، به مطالعه، بررسی و تحلیل زیبایی شناختی شامل رنگ بندی و عوامل تاثیرگذار بر چیدمان رنگی نخ ها که به وجودآورنده ی نقش ها هستند، پرداخته شده است. در بخش دوم نیز به عرصه فن شناختی رنگ های به کار رفته در دست بافته های قشقایی شامل رنگزاها، چرخه ی(دایره) رنگ، طبقه بندی رنگزاهای اصلی، ترکیبات و نحوه ی تولید رنگ ها و طیف های مختلف آن پرداخته شده است. یافته های این مقاله بیش تر و به طور عمده بر اساس مطالعات و تحلیل میدانی استوار است. این یافته ها به اجمال عبارت اند از : تاثیر عواملی نظیر دریافت های محیطی، طبیعت و عناصر آن و نیز عوامل فرهنگی شامل جنبه های جمعی و قومی(باورها، آداب و سنن، آموزه های پیشینیان) و نیز جنبه های فردی(ذوق و سلیقه، تخیل و تعقل، ابتکارات فردی و تمنیات روحی و درونی) در رنگ بندی و رنگرزی و نیز کشف و طبقه بندی رنگ های مورد استفاده در دست بافته های عشایری و خاصه قشقایی به دو طبقه ی اصلی(متغیر و ثابت) و فرعی یا ترکیبی، هم چنین مستندنگاری 33 فرمول رنگرزی در عشایر قشقایی از گذشته تا کنون. پژوهش پیش رو، برای نخستین بار به ویژه در حوزه رنگرزی، مستندنگاری و طبقه بندی رنگزاها و ترکیبات رنگی، نگارش شده است. این مقاله از نوع بنیادین و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: ایل قشقایی، دستبافته ها، زیبایی شناسی، فن شناسی، رنگ، رنگ بندی، رنگرزی
 • فهیمه سراوانی صفحات 143-165

  سیستان نام سرزمینی وسیع در جنوب شرقی فلات ایران است. دریاچه هامون و رودخانه هیرمند عامل مهمی در شکل گیری تمدن های باستانی در این منطقه محسوب میشود. کاوش های باستان شناسی نشان می دهد که تا سده هجدهم میلادی سیستان محل استقرار انسانهای زیادی بوده و شهر سوخته یکی از نمادهای مهم شهرنشینی و تمدن در پیش از تاریخ می باشد. سفالهای نخودی، خاکستری، قرمز و چند رنگ بدست آمده از این محوطه باستانی مذین به نقوش حیوانی است که در این طرح به تحلیل محتوایی و نمادین، و نقش ارتباطات گسترده با مناطق همجوار در شکل گیری این نقوش پرداخته شود. نقش مایه های ظروف سفالین مکشوفه از شهر سوخته به سه دسته تقسیم می شوند: هندسی، نقوش حیوانی ، گیاهی درصد را دارند که در این میان نقوش حیوانی رتبه دوم از میان سایر نقوش را داراست. این نقوش حیوانی متاثر از محیط زیست منطقه و ارتباط با سایر تمدن های منطقه شکل گرفته اند. ایجاد توهم حرکت در نقوش ایستا و منفعل بودن برخی از این نقوش را میتوان از مهم ترین ویژگی های نقوش حیوانی برشمرد. همچنین احتمال باورهای دینی و اعتقادی مردم منطقه در آن زمان و تاثیرش بر نقوش حیوانی گزینش شده، یا عدم انتخاب برخی نقوش حیوانی، و برخی نظریات دیگر ذکر گردیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این طرح به بررسی محتوایی نقوش بر اساس جامعه آماری پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ویژگیهای بصری، نقوش حیوانی، سفالینه های شهر سوخته
 • تحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه های مدارس عصر صفویه اصفهان نمونه موردی: مسجد- مدرسه چهارباغ
  محی الدین آقاداودی، ایمان زکریایی کرمانی صفحات 166-191

  یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های معماری عصر صفویه، پیوستگی بناها با تزیینات خوشنویسی و کتیبه‌ها است. مدارس ومسجد- مدرسه‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین گونه بناهای مذهبی که دو بعد عبادت و علم را توامان دارا هستند دربردارنده نمونه‌های بسیار شاخصی از هنر کتیبه‌نگاری می‌باشند. در این میان مسجد- مدرسه چهارباغ اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بناهای فوق‌الذکر است؛ با ذکر این مقدمه پیرامون ضرورت موضوع، هدف از پژوهش حاضر ضمن مطالعه مضامین به‌کاررفته در کتیبه‌های این بنا، تحلیل و تبیین کارکردهای کتیبه‌ها، در راستای شناخت بهتر جنبه‌های فرای ظاهر آن‌هاست. مراحل ذکرشده شرایطی را ایجاد می‌کند تا پاسخ‌گویی به پرسش اصلی پژوهش یعنی این‌که مضامین به‌کاررفته در کتیبه‌های این بنا کدام اند و این کتیبه‌ها دارای چه کارکردهایی هستند، در دسترس قرار گیرد. تحقیق توسعه‌ای حاضر از حیث روش، توصیفی-تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به شیوه میدانی و کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است همچنین یافته‌ها به روش کیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که مهم‌ترین مضامین به‌کاررفته شامل مضامین قرآنی، احادیث و روایات، مدح پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و دیگر ایمه اطهار و اطلاعاتی پیرامون حامی، مجری و واقف بنا می‌باشد؛ که در قالب متون عربی و ادبیات منظوم و منثور فارسی بیان‌شده است، در حوزه کارکردها نیز دو جنبه محتوا و ساختار ظاهری کتیبه‌ها موردتوجه قرارگرفته و ناظر بر کارکردهای پنهان و آشکار در آن‌هاست که در قالب هفت دسته شامل ارتباطی، تعلیمی، زیبایی شناسانه، اخلاقی- مرامی، الگوسازی، نمادین و تقدس گرایی، قرار می‌گیرند؛ لازم به ذکر است که کارکرد تعلیمی و زیبایی شناسانه شاخص‌تر از سایرین هستند.

  کلیدواژگان: دوره صفویه، تزیینات معماری، کتیبه، مدارس عصر صفویه، مسجد- مدرسه چهارباغ اصفهان
|
 • Matineh Sadat Valiahdi, Jamaleddin Soheili Pages 1-24

  Iranian paining is of an internal and to some extent hidden nature; thus the observer should watch carefully to understand its concepts because it refers to a transcendent goal. In this context, semiotics helps in identification and classification of cultural signs so that the architectural elements of a certain culture are identified and reused according to contemporaneous situations and in this way the status of that culture (in this study, the Iranian one) is improved in modern Architecture scope. To this end, the present research was developed as a historical-interpretive study based on historical and written references and documents. It was a documentary study based on data collection approach. Library method was used from method deductive viewpoint. Also deductive reasoning was employed in the research. Present research aimed to address the meaning of symbols and signs of the painting “Khosro Listening to Barbad’s Music” related to Safavid era. To this end, various elements used in the physical body of the mentioned painting are addressed from Pierce’ view on signs. Peirce’s basic triad are: icons, indices, and symbols. In short , we can say at iconic signs , signified to visually represent the signifier . An index is a sign that shows signifier concept and A symbol is somewhat more complicated. Symbolic sign , arbitrarily defines signifier-signified relationship.

  Keywords: Sign, semiotics, architecture, Iranian painting, Safavid era
 • Zobair Saeedi, Dr. Fatemeh Akbary, Charkhy, Javad Poornamy Pages 51-74

  The issue of hunting in the art of drawing of any period has several kinds of trends and thoughts proportional to their own time. Safavid kings by holding some special artistic workshops and Ateliers, made the art of drawing as a practical art. By having the painters in hand, they wanted them to provide pictures and drawings for other artistic products like carpets, no doubt it could be said that of the reasons why the carpets of Safavid period are permanent is following and getting the models from standard and defined criteria and principles applied in the field of drawing and as in Safavid period specially Tabriz school, the paiters and followers of Behzad style including Sultan Mohammad made the drawing to improve, such a development in the field of carpet is also justifiable for us. In this period, the carpet designers under the influence of hunting picture in the drawings of their own time dealt with the designing of carpets with hunting issues. One of these sample carpets is the Vienne hunting carpet, the work by Sultan Mohammad. By examining the basis of aesthetics of the design and drawing of the Vienne carpet this question arises that how much may the basis of aesthetics of this designs in the mentioned carpet be under the influence of the drawing on "Bahram's hunting against Azade", the work by Sultan Mohammad? The principles of designing of themes in the carpet needs to master and recognize of design and color in the work of drawing works. In this article a comparison will be done by the purpose of examining the evidences and justifying the factors of identifying both works, principles and bases of form aesthetics in each work.Necessity of more doing such research is extracting formulated standard in order to more improve the existing status about designing the carpet and drawing. Examining both case study and analyzing data based on deductive method and final extracting will be general.

  Keywords: miniature of the Safavid period, Vienna preserve carpet, Bahram Gur, Sultan Mohammad
 • Setareh Alizadeh, Jamaleddin soheili Pages 75-104

  One of the most important issues in the field of keeping a region or an area or a city's history & homeland alive is to find some symbols which are remained from past. Native architecture across the world will show a deep relation between home and environment. Rural native architecture of Gillan is a symbol of people's handmade art.
  This study collected some samples of decorative motifs of fences in some villages of this province and studied the role of handicrafts. The method of study is descriptive- analytical and data were collected by field method and by interviewing the village's inhabitants. Data about history were collected from related books and articles and magazines and by studying the related sites. We use inference reasoning in our study. All the results were according to the Peirce category that were in three category of icon, symbolic & profile.

  Keywords: typology, Peirce, Native designs, handicrafts, local architecture, Gillan
 • Mahdi Tavakoli kazerouni, Hadi Keshmiri Pages 105-120

  Today, home as one of the most basic biological needs and as the representative of human interpretation and interpretation of the Islamic world, is of particular importance in the economic, social and cultural development programs of the communities. Providing and providing a home for all people in the community, and in particular the right home, in terms of providing comfort and well-being to humans, plays a very important role in the lives of people in society and can even be considered as one of the criteria for measuring social welfare in a Community.
  Following the increasing growth of urban population due to population growth and rural migration, in recent decades in Iran, the face of Iranian-Islamic housing and architecture has changed. In the constraints of land resources and the impossibility of seizing the horizontal level and growth of cities, housing was built at the altitude instead of the expansion at the altitude, which is called "high-rise". Developing this phenomenon without proper planning and lack of attention to issues such as cultural-Islamic texture in the interactive interiors of habitation sometimes leads to habitual behaviors that offend and destroy residential culture.
  The main objective of this research is to investigate the effect of high-rise components on residential culture in residential complexes of Shiraz as one of the cities with Islamic architecture. The type of research-documentary-analytical research is a survey in this regard after extracting the above components in the Delphi method and measuring in residential complexes in Shiraz, in order to improve the high-level components with an emphasis on the art of Iranian architecture and increase their impact on residential culture. Solutions Strategic and executive.

  Keywords: Culture of residence, high-rise building, Iranian-Islamic city, social interaction, architecture art
 • Mohammad Afrough, Fathali GHashqaifar Pages 121-142

  Hand woven by nomads qashqai as symbols of indigenous and ethnic arts and enjoys both functional and aesthetic features. colors, designs and elements of art and the aesthetic dimension of hand dyed and woven by nomads and have the fan base of cognitive processes. so that each of these dimensions may be suitable and appropriate vehicle for scientific study (cognitive technologies), ethnological, artistic (aesthetic) and is Semiotic. qashqaeis colors woven in two main categories and sub-divided. while its primary colors divided into two categories: primary colors, fixed and variable pick the colors. Primary colors, secondary colors as well as a combination of fixed and other dyes produced. in this paper, the study circle, color, aesthetic aspects, including color (color layout) and cognitive techniques such as dyeing, in dstbafth of qashqaees attention. From this perspective, this study indicates for the first time in the study area have been done by nomadic weaving.this article is the purpose of this research are fundamental and that is a cross-sectional method. practices as well as the compilation of the field of library and more.

  Keywords: native tribal, Applied art, qashqaie handwoven, qashqaie nomads, color, dayind
 • Fahimeh saravani Pages 143-165

  Sistan is a vast territory in the southeast of Iranian plateau. Hamun Lake and Helmand river are important factors to form ancient civilizations in the region. Archaeological excavations indicate that until the eighteenth century many people lived in Sistan. Shahr-i Shōkhta is an important symbol of urbanization and civilization in pre-history. The excavations of Shahr-i Shōkhta show that this town was One of the most important centers of the prehistoric settlement and also was a social, political, economic and cultural center for entire region in the third millennium BC. By examining the artifacts, we can see the evolution of science and technology in the Iranian plateau. The color of unearthed Potteries from archaeological site include buff, gray, red and multi-colored wares and decorated with animal motives. This study will be addressed the role of communication with adjacent areas in formation of these motives and focus will be on content and symbolic analysis of motives. Motives on pottery unearthed from the Shahr-i Shōkhta is divided into three categories, each with an equal share: geometric 93/7, animal 3/4, plant designs 2%. Animal motives have second ranks among other motifs. The environment and contact with other civilizations effected on them. Animal motives included antelope, deer, zebras, birds (unknown type), fish, snakes and butterflies. The most important features in animal motives are creation the illusion of motion in static motives but some motives are inactive. As well as the possibility of religious belief of people at that time and its impact on select or deselect some animal motives and some other ideas will be examined. This stud

  Keywords: Visual insignia, animal Motifs, Potteries of Shahr-i sokhta
 • Study in Contents and Functions of the Inscriptions in the Safavid era Schools Case Study: School- mosque Chaharbagh
  Mohayodin Aghadavoudi, Iman zakariaee kermani Pages 166-191

  One of the most important architectural feature of Safavid era is the Linkage and association monuments and particular religious monuments with decorated calligraphy and inscriptions. Schools and Mosque – schools that are places for composing science and servitude, Includes Very good examples of inscriptions.ChaharBagh school-mosque is one of the most prominent monuments of scientific -worship structures, which in terms of architecture, decoration and inscriptions is important. The aim of this study is examining and classifying the contents of the inscriptions of the building, Analyzing and explaining the functions of inscriptions In order to understand the meta-physical aspects of inscriptions well. And answering the key questions like what themes used in the inscriptions of the building and what functions are. Current research is developmental, descriptive – analytical, data are collected from library and through field method and quality of results and findings of research are analyzed. The results indicate that various inscriptions, all are fitted with their content and served the overall aim of building. Contents include Koran, the Hadith, literature, Persian poetry and prose, naming and praising the Prophet, Imam Ali (AS) and other Imams As well as information about the sponsor, presenter and founder of the building. But other aspects of the inscription that is very important is the inscription functions, this functions Achieved from content and Inscriptions structure of the surface and show and clear and hidden functions of them. Inscriptions functions includes seven categories: communicative, educational, aesthetic, ethical ideology, modeling, symbolic minded, the aesthetic and educational functions are prominent of others.

  Keywords: Safavid period, rchitectural decoration, Inscription, Safavid period Schools, ChaharBagh mosque-school