فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 16 (پاییز 1397)
 • پیاپی 16 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهاب بهرامی*، مهتاب مشتاقی، مریم رک رک صفحات 1-19
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتارهای تسهیم دانش با نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها در فدراسیون های منتخب ورزشی جمهوری اسلامی ایران اعم از فدراسیون های فوتبال، والیبال و بسکتبال است. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه از میان 110 نفر از کارکنان شاغل در این سه فدراسیون گردآوری شدند و با استفاده از فنون توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شدند. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا، روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت و جهت بررسی پایایی سوالات پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای تمام سوالات پرسش نامه 71/0 محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت متغیر وضعیت متغیرهای تسهیم دانش و نوآوری در خدمات و فرآیندها از حد متوسط بیشتر است. هم-چنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد رفتارهای تسهیم دانش بر نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها تاثیر مثبتی دارد
  کلیدواژگان: رفتارهای تسهیم دانش، ورزش، فدراسیون، نوآوری در خدمات، نوآوری در فرآیندها
 • مصطفی جعفری*، پیمان اخوان، سید حجت الله اسحقی صفحات 21-46
  موضوع اشتراک دانش یکی از چالش های مهم مدیریت دانش می باشد. سازمان ها برای اینکه بتوانند از دانش افراد استفاده کنند باید بتوانند کارمندان را ترغیب به اشتراک دانش کنند. با توجه به نظریه باندارا مبنی بر اینکه عوامل فردی و محیطی و رفتار در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند ، در تحقیقات پیشین به تعدادی از متغیرهای مربوط به عوامل فردی و محیطی اشاره شده و از این متغیرها به عنوان عوامل پیش بینی کننده رفتار اشتراک دانش یاد شده است. در این پژوهش عواملی که دارای اهمییت بیشتری بوده شناسایی شد و این عوامل در بخش عوامل محیطی شامل هنجارهای ذهنی، اعتماد و کنترل رفتاری درک شده و در بخش عوامل فردی شامل ادراک لذت بردن از کمک به دیگران ، ادراک از دست دادن قدرت دانش ، پاداش، منافع دو جانبه و ادراک کسب شهرت می باشد. فرایند اشتراک دانش نیز شامل نگرش نسبت به اشتراک دانش، قصد اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش می باشد. در این پژوهش تاثیر عوامل فردی بر روی نگرش و تاثیر عوامل محیطی به عنوان متغیر تعدیلگر بین نگرش به اشتراک دانش و قصد اشتراک دانش و همچنین متغیر تحصیلات به عنوان تعدیلگر بین قصد اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش بررسی شد.
  کلیدواژگان: اشتراک دانش، مدیریت دانش، عوامل فردی، عوامل محیطی، تحصیلات
 • عمر محمودی* صفحات 47-81
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی با بکارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری شهر مریوان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های پژوهش از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از خبرگان و به طریق محتوایی و پایایی آن ها از طرق آزمون آماری آلفای کرونباخ تائید شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش با مقادیر 0.071RMSEA= ؛ .2.78= χ^2/ Df و 511.98 Chi-square = به صورت مناسب برازش شده است. همچنین برای بررسی فرضیات پژوهش و میزان روابط متغیرهای پژوهشی از قسمت t-value خروجی لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش(5.17) و هوش عاطفی(3.27) مثبت و معنادار و رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی (9.49) رابطه هوش هیجانی با یادگیری سازمانی(5.25) معنادار و مثبت ولی رابطه سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی(0.75-) غیر معنادار بود و تائید نشد. به علاوه نتایج پژوش بیانگر آن بود سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم باعث ایجاد یادگیری سازمانی نمی شود ولی با دخالت متغیرهای مدیریت دانش و هوش عاطفی رابطه میان آن ها به صورت مثبت تعدیل شده است.به عبارت دیگر می توان گفت که سرمایه اجتماعی با بهره گیری از مدیریت دانش و هوش اجتماعی منجر به یادگیری سازمانی می شود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، هوش اجتماعی، شهرداری مریوان
 • سید مهدی طاهری*، سارا ذوالقدر، نجلا حریری صفحات 83-101
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه سازی و پیدانمایی پیشینه های فراداده ای مبتنی بر روش داده های خرد به صورت تطبیقی و با روش تجربی انجام شد. جامعه پژوهش را 100 پیشینه فراداده ای (مربوط به کتاب های الکترونیکی) مبتنی بر زبان نشانه گذاری فرامتن (اچ تی ام-ال) در قالب یک گروه آزمون، دارای 50 پیشینه به زبان فارسی و 50 پیشینه به زبان انگلیسی که بر اساس روش داده های خرد ایجاد شده بودند، و یک گروه گواه، دارای یکصد پیشینه فارسی و انگلیسی با ساختار معمولی، تشکیل می دادند. این پیشینه ها با روش نمونه-گیری تصادفی از میان پیشینه های فراداده ای کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی انتخاب گردیدند. پیشینه های فراداده ای مورد مطالعه بر روی یک وب سایت مستقل با نشانی http://www.szolghadr.ir منتشر، و بر اساس بهترین روش های معرفی شده به موتورهای کاوش گوگل، یاهو و بینگ معرفی شدند. سپس با استفاده از سیاهه وارسی، عملکرد موتورهای کاوش مورد مطالعه در نمایه سازی و پیدانمایی پیشینه های فراداده ای هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. موتور کاوش گوگل پیشینه های فراداده ای هر دو گروه آزمون و گواه را نمایه سازی، و پیشینه های گروه آزمون را به صورت معنادار در نتایج جستجو پدیدار نمود. اما موتورهای کاوش یاهو و بینگ، پیشینه های هر دو گروه را فقط نمایه سازی نموده، و قادر به پیدانمایی معنادار پیشینه های گروه آزمون نبودند. بنابراین با وجود اعلام موتورهای کاوش معتبر وب، به عنوان طراحان فرانمای تولید داده های ساختارمند (schema.org)، مبنی بر نمایه سازی و نمایش معنادار پیشینه های فراداده ای مبتنی بر روش داده های خرد، تنها موتور کاوش گوگل پیدانمایی معنادار آنها (به صورت خرده های غنی) را پشتیبانی نمود.
  کلیدواژگان: پیدانمایی، پیشینه های فراداده ای، روش داده های خرد، موتورهای کاوش وب، نمایه سازی
 • ثریا ضیایی*، سارا بهرامی، اعظم موسی چمنی صفحات 103-120
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه نوآوری در خدمات کتابخانه های دانشگاهی و تعیین رابطه بین نوآوری و مولفه های رشد سازمانی و عوامل جمعیت شناختی در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش را تمامی مدیران، کتابداران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه شامل کتابخانه های دانشگاه رازی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی در مجموع 55 نفر بود. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده آمار توصیفی و آمار استنباطی، و نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که سطح معناداری نوآوری با 227/0، پاداش با 224/0، روابط با 236/0 و ساختار با 145/0 بیانگر توزیع نرمال متغیرها می باشد. علاوه بر آن سطح معناداری مدیریت با 206/0 ، مکانیزم با 051/1 ، تغییر با 222/0 و هدف با 141/0 نیز بیانگر توزیع نرمال این متغیرها است. سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نوآوری و رشد و توسعه سازمانی برابر 409/0 می باشد که بیانگر رابطه مثبت و مستقیم میان این دو متغیر است. سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر نوآوری و پاداش سازمانی برابر 858/0، نوآوری و روابط سازمانی برابر 895/0، نوآوری و ساختار سازمانی برابر 019/، نوآوری و مدیریت برابر 110/0 است که به صفر نزدیک و ناچیز است.
  نتیجه گیری
  وضعیت رشد و توسعه سازمانی در خدمات کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه در حد متوسط و مطلوب است.
  کلیدواژگان: نوآوری، رشد سازمانی کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های دانشگاه رازی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی
 • فاطمه زندیان*، زینب وفایی، محمدحسن زاده صفحات 121-143
  اهداف
  هدف اساسی پژوهش حاضر «بررسی میزان تحقق اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه های مرکزی دانشگاه-های دولتی شهر تهران» می باشد.
  روش پژوهش
  روش مورد استفاده، پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه استفاده شد و از روش‏ های آماری توصیفی و تحلیلی نیز برای پاسخ به پرسش ‏های پژوهش و آزمون فرضیه ها استفا‏ده شد.
  جامعه آماری
  جامعه پژوهش حاضر کتابخانه های مرکزی 13 دانشگاه دولتی شهر تهران است. با توجه به اینکه تعداد مدیران فراوانی کمتری داشتند، همه ی آن ها مورد مراجعه قرار گرفتند. ولی تعداد کارمندان متناسب با جامعه آماری در این پژوهش بر طبق جدول مورگان 183 نفر است. در این پژوهش جهت انتخاب نمونه از فرمول ککران به صورت نمونه گیری دو مرحله ای که تلفیقی از نمونه-گیری طبقه بندی شده و تصادفی ساده است، استفاده شده است.
  یافته ها
  در رابطه با میزان تحقق اهداف اصلی مطرح شده برای دوره های آموزش ضمن خدمت در پژوهش حاضر، مدیران، میزان تحقق همه اهداف را در یک سطح ارزیابی کرده اند، در حالی که از دیدگاه شرکت کنندگان میزان تحقق اهداف مطرح شده برای دوره-ها در یک سطح نمی باشد. در واقع از نظر شرکت کنندگان، مولفه کیفیت فعالیتها با میانگین (3.20) بیشترین و مولفه انگیزش با میانگین (2.82)، کمترین میزان رشد را در طی دوره های آموزش ضمن خدمت داشته اند. بر اساس دیگر یافته های پژوهش، تفاوت معناداری بین میانگین دیدگاه های مدیران و شرکت کنندگان در رابطه با میزان تحقق اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: آموزش، ضمن خدمت، شرکت کنندگان، مدیران
|
 • Shahab Bahrami *, Mahtab Moshtaghi, Maryam Rok Rok Pages 1-19
  The aim of this study is Evaluating the relationship between knowledge sharing behaviors with process and service innovations in selective sports federations of Islamic Iran republic including football, volleyball and basketball federations. The data were collected by using questionnaire among 110 employers of these three federations. They were analyzed by descriptive- inferential techniques and instructors modeling equations using SPSS and SmartPLS software. The validity of the questionnaire was confirmed by utilizing the validity of content, structural value, convergent and divergent validity and for surveying. And for surveying stability of questionnaire questions, the Alpha Cronbach coefficient has been used which calculated for 71% of all questions of the questionnaire and confirmed. The results showed that the variables of knowledge sharing and innovation in services and process are more than average. Also, the results achieved from instruction equation modeling showed that knowledge sharing has a positive effect on innovation of services and process
  Keywords: Federation, innovation in process, innovation in services, Knowledge Sharing, Sport
 • Mostafa Jafari *, Peyman Akhavan, Sayyed Hojatollah Eshaqi Pages 21-46
  The subject of knowledge sharing is one of the important challenge in knowledge management. The organization to use of employee knowledge should encourage them to knowledge sharing. According to bandura theory, personal factor, environmental factor and behavior are in the reciprocal relations with each other. In previous research, a number of variables related to individual and environmental factors are mentioned and these variables are considered as predictors of knowledge sharing behavior. In this study, factors that were more important were identified and these factors were perceived as an environmental factors including subjective norms, trust and behavioral control, and in the individual factors including perceived enjoyment in helping others, perceived knowledge leakage, reward, reciprocal benefit and perceived reputation enhancement. Knowledge sharing process also includes attitude towards knowledge sharing, intention to share knowledge and knowledge sharing behavior. In this research, the effect of individual factors on the attitude and the impact of environmental factors as a moderating variable between knowledge attitude and knowledge sharing intention and educational variables as moderators between the intention to share knowledge and knowledge sharing behavior was investigated.
  Keywords: Knowledge Sharing, Knowledge Management, Individual factor, environmental factor, Education
 • Omar Mahmoudi * Pages 47-81
  The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital variables and organizational learning with the role of moderating knowledge management and social intelligence. The statistical population of the staff is one of the municipalities of the country. The research method is descriptive-survey. To collect the theoretical foundations of the research, the library method was used and the field method was used to collect the research data using questionnaires. Validity of the questionnaires were verified by experts and through content; their questionnaires reliabilities were confirmed by Cronbach's statistical test. The research results showed that the research model was fitted with a reasonable and appropriate fit with the values of RMSEA =0.07, χ ^ 2 / Df = 2.78 and Chi-square = 511.98. We also used the t-value of the LaserL output to investigate the research hypotheses and the relationship between research variables. The results showed that the relationship of social capital with knowledge management (5.17) and social intelligence (3.27) was positive and significant, and the relationship between knowledge management and organizational learning (9.49), the relationship between emotional intelligence and organizational learning (5.25), but the relation of social capital Organizational learning (-0.75) was non-significant and not confirmed. In other words, it can be said that social capital utilizes knowledge management and social intelligence to lead to organizational learning.
  Keywords: Social Capital, organizational learning, Knowledge Management, social intelligence, Municipality of Marivan
 • Seyed Mahdi Taheri *, Sara Zolghadr, Nadjla Hariri Pages 83-101
  Research Objective
  The aim of this research was to find out the function of Web search engines in indexing and Making visible of the metadata records based on Microdata method comparatively. Research
  Methodology
  200 metadata records in two groups: 100 HTML-based metadata records (related to e-books) as the control group with the normal structure, including 50 records in Persian and 50 records in English, and 100 HTML metadata records created based on Microdata method in Persian and English in an experimental group. All records were extracted from Allameh Tabataba’i university digital library and were analyzed through an experimental approach. The records of two groups were published on an independent website http://www.szolghadr.ir, and were introduced to Google, Bing and Yahoo! search engines. Then using advanced search strategies, the semantic indexability and visibility of the published metadata records were examined.
  Findings
  Findings show Google got indexed both control and experimental groups’ records, and displayed the metadata records of the experimental group semantically, as rich snippets. But Bing and Yahoo! search engines got indexed the records of both groups only and were not able to make visible them in their search results semantically.
  Conclusion
  Although, the three studied search engines have been developing schema.org together and use Microdata method for creating metadata records based on it, only Google supports to display the two groups’ metadata records semantically.
  Keywords: indexing, Metadata records, Microdata method, Visibility, Web search engines
 • Soraya Ziaei *, Sara Bahrami, Azam Mousa Chamani Pages 103-120
  Objective
  The main objective of this research is to determine the relationship between innovation in the services of academic libraries.
  Method
  The present study is a applied and descriptive-correlational one. The method of data collection was surveyed. The research community included all managers, librarians and staff of university libraries in Kermanshah including Razi University libraries, Payame Noor University, Azad University and Medical Sciences University. Data were analyzed by descriptive statistics (frequency and percentage) and inferential statistics (Pearson correlation test) using SPSS statistical software.
  Findings
  Findings show that the significant level of innovation with 0.227, rewards with 0.244, relationships with 0.236 and structures with 0.41 represent the normal distribution of variables. In addition, the significance level of management with 0.206, the mechanism with 1.151, the change with 0.222 and the target with 0.141, also indicate the normal distribution of these variables. The significance level of Pearson correlation coefficient between two variables of innovation and organizational growth and development is 409/0, which indicates a positive and direct relationship between these two variables. The significance level of Pearson correlation coefficient between innovation variable and organizational reward is equal to 0.885, innovation and organizational relations is equal to 0.885, innovation and organizational structure is equal to 1.99, innovation and management is equal to 0.11, which is close to zero and is negligible.
  Conclusion
  The status of organizational development and development in the services of university libraries in Kermanshah is moderate and desirable.
  Keywords: Innovation, Organizational Growth of Academic Libraries, Razi University Libraries, Payame Noor University, Azad University, Medical Sciences University
 • Fateme Zandian *, Zainab Vafai, Mohammad Hassanzadeh Pages 121-143
  Aims
  The main objective of this research is to "assess the extent to which the objectives of in-service training courses in the central libraries of Tehran's public universities are realistic".
  Method
  The method used is survey. Three questionnaires were used to collect data. Descriptive and analytical methods were also used to answer research questions and test hypotheses.
  Statistical population
  The research population is the central libraries of 13 public universities in Tehran. Given that there were fewer managers, all of them were referred. But the number of employees according to the statistical community in this study is 183 according to the Morgan table. In this research, a random sampling method is used to select the sample from the cracker formula, which is a combination of sampling and simple random sampling.
  Results
  Regarding the extent of realization of the main objectives for in-service training courses in the present study, managers assessed the extent of achieving all goals on a level, while from the perspective of participants, the extent to which the goals were achieved For periods not at a level. Indeed, in terms of participants, the component of quality of activities with the average (3.20) and the motive component (2.82) had the lowest growth during in-service training periods. According to other findings, there was no significant difference between the average views of managers and participants regarding the extent to which the objectives of in-service training courses were achieved.
  Keywords: Training, In-service, Participants, Managers