فهرست مطالب

طب کار - سال دهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عادل مظلومی*، آرمین پیکری، غلامحسین حلوانی، سعید قانع عزآبادی، موسی مشایخی صفحات 1-12
  مقدمه
  شاخص کاربردپذیری عملکرد یک محصول را در زمینه رضایت کاربر، افزایش کارایی و بهره وری مورد ارزیابی قرار می دهد. مولفه های اصلی کاربردپذیری که در طراحی واسطه های کاربری مورد استفاده قرارمی گیرند شامل: سازگاری، ثبات، انعطاف پذیری، حداقل اقدام، محدودیت ادراکی، سودمندی، قابلیت یادگیری، استفاد آسان، حداقل بارکاری حافظه، راهنمای کاربر، رضایتمندی و میزان خطاها. هدف اصلی مطالعه طراحی ابزاری جهت ارزیابی کاربردپذیری رابط کاربری دستگاه تنفس مصنوعی استفاده شده در بیمارستان های شهر اراک و مطالعه اعتباربخشی و پایایی آن می باشد.
  مواد و روش کار
  پس از استخراج پرسشنامه اولیه از منابع استاندارد ارزیابی کاربردپذیری، جهت بررسی شاخص های روایی، پایایی به ترتیب از تکنیک های تعیین روایی محتوایی، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مراحل انجام کار عبارت بودند از: تعیین دامنه و ابعاد محتوایی پرسش ها، تهیه پیش نویس پرسشنامه، تعیین اعضای پانل تخصصی، روش انجام، نحوه ثبت و تحلیل داده های پرسشنامه، تعیین معیارهای پذیرش پرسش ها، تعیین شاخص روایی محتوایی، پایایی پرسشنامه.
  یافته ها
  ابزار نهایی بصورت یک پرسشنامه 42 سئوالی طراحی شد. شاخص روایی محتوایی CVI در نهایت برای پرسشنامه مقدار 86/0 بدست آمد. نتایج آنالیز پرسشنامه نهایی نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ کلی سئوالات مقدار 89/0 می باشد که مقدار قابل قبولی در مطالعات تکرارپذیری پرسشنامه ها بشمار می رود.
  نتیجه گیری
   پس از طراحی پرسشنامه نهایی و احراز شرایط روایی و پایایی مناسب می توان با اطمینان بالا استفاده از این ابزار را برای ارزیابی کاربردپذیری دستگاه های تنفس مصنوعی توصیه کرد. با ارزیابی کاربردپذیری چنین دستگاه مهم و حیاتی نتایج خوب و بسیار مثبتی در جهت ارتقای کیفی، کارایی و بهره وری، کاهش میزان خطاها و طراحی مناسب واسط کاربری به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کاربردپذیری، دستگاه تنفس مصنوعی( ونتیلاتور)، پرسشنامه ارزیابی، روایی محتوایی، پایایی
 • حمیدرضا صابری، مسعود مطلبی، میترا حنانی* صفحات 13-21
  سابقه و هدف
  با وجود مطالعات بسیار در رابطه با اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار در در صنایع، کارگاه ها نسبت به گروه های دیگر کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. به طور مثال تا به امروز مطالعه ی مشابهی در شغل قلمزنی صورت نگرفته است. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی در قلمزنان شهر اصفهان در سال 1396 اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  249 نفر از شاغلین صنعت قلمزنی وارد این تحقیق توصیفی-تحلیلی و مقطعی به روش انتخاب تصادفی شدند. ابزار های مورد استفاده پرسشنامه ی دموگرافیک و نقشه بدن بود. داده ها با روش های آماری T-TEST، Kolmogorov Mann whitney ، Levene Test و Smirnow و با استفاده از نرم افزار spss 16 آنالیز گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان میدهد شکایات اسکلتی_عضلانی در این شغل بالاست به طوری که 4/89% از افراد مورد بررسی درگیری حداقل یک عضو را ذکر میکردند. شایع ترین شکایات مربوط به گردن ،کمر و پشت بود. با افزایش سن و سابقه کاری افراد میزان شکایات به طور معناداری افزایش می یافت ولی بین میزان شکایت از اختلالات اسکلتی_عضلانی با ساعت کاری ، BMI و جنس افراد رابطه ی معناداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شکایات اسکلتی- عضلانی در شاغلین مورد بررسی در این حرفه بسیار بالا بود تدابیر پیشگیری و برنامه های آموزشی در این گروه امری ضروری به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: اختلالات های اسکلتی عضلانی، صنایع دستی، قلمزنی
 • علی مهداد*، الهام قهرمانی تبریزی صفحات 22-30
  مقدمه
  تعارض کار-خانواده به عنوان یکی از مهم ترین منابع فشار شغلی، به دلیل تاثیری که در بهزیستی کارکنان دارد، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر پیشگیری از ادراک تعارض کار- خانواده از طریق سلامت روانشناختی و مولفه های آن بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ارگان های دولتی یکی از شهرهای استان اصفهان بود که 202 نفر از آن ها با روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های تعارض کار- خانواده و سلامت روانشناختی محیط کار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده به عمل آمد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بین سلامت روانشناختی محیط کار و کلیه مولفه های آن با ادراک تعارض کار- خانواده رابطه منفی و معنادار وجود دارد و از بین مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار دسترسی به پول 7/18 درصد از تغییرات مربوط به متغیر ملاک ( ادراک تعارض کار- خانواده) را پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که رابطه قوی بین 9 مولفه سلامت روانشناختی محیط کار با ادراک تعارض کار-خانواده وجود دارد، اما دسترسی به پول به عنوان یکی از این مولفه ها، قویترین پیش بین ادراک تعارض کار-خانواده بود. بنابراین، توجه به این مولفه های بسیار مهم از طرف مدیران سازمان ها و سیاستگزاران، می توان ادراک تعارض کار - خانواده را به عنوان یکی از مهمترین منابع استرس های شغلی کاهش داد.
  کلیدواژگان: سلامت روانشناختی محیط کار، ادراک تعارض کار- خانواده، سازمان های دولتی
 • ایرج علیمحمدی، فاطمه سلیمی، کاظم رحمانی، رضیه سلطانی، فخرالدین احمدی کانرش* صفحات 31-39
  مقدمه
  کار در محیط های پر صدا، باعث افت شنوایی می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که عوامل دیگری همراه با صدا به طور مستقل در افت شنوایی دخیل هستند که یکی از این عوامل، استعمال سیگار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات سیگار بر افت شنوایی کارگران در محیط های کاری در مواجهه با صدا طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش
  برای بررسی میزان افت شنوایی کارگران از تست شنوایی سنجی تونال (انتقال هوایی ) یا Air-Conduction استفاده شد. همچنین اطلاعات دموگرافیک افراد از طریق چک لیست هایی ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.  
  نتایج
  به طور کلی 250 نفر در این مطالعه وارد شدند که 133 نفرآنها سیگاری و 117 نفر غیر سیگاری بودند. میانگین سنی افراد شرکت کننده 66/3±07/36 سال بود. میانگین تراز فشار صوت در محیط کار بر اساس استاندارد ISO، پس از اندازگیری 86 دسیبل بود. میزان کاهش شنوایی در گوش راست و گوش چپ در دو گروه سیگاری و غیر سیگاری اختلاف معنی داری وجود داشت (P value<0.001) .
  نتیجه گیری
  به طور کلی سیگار دارای اثرات مهم و قابل توجهی در ایجاد افت شنوایی در کنار سایر شرایط مانند صدای موجود در محیط کار می باشد و انجام آزمایشات ادواری اودیومتری در جهت شناسایی و تشخیص افراد سیگاری که دچار افت شنوایی هستند، می تواند در جهت پیشگیری اولیه و یا ثانویه از کری شغلی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: افت شنوایی، سیگارکشیدن، صدای شغلی
 • حسن صادقی نایینی، سیده میترا رفیعی* صفحات 40-52
  مقدمه
  آسیب نخاعی، عملکرد فیزیکی از دسته رفته ای است که ضمن بروز محدودیت های جسمانی قادر است زیان های روانی، اجتماعی و اقتصادی نیز به همراه آورد. سلامت دهان و دندان به عنوان یکی از موارد مرتبط با کیفیت فیزیکی زندگی شناخته شده است. فراهم سازی شرایطی برای استقلال هر چه بیشتر این افراد در مسواک زدن می تواند به ارتقا سطح بهداشت دهان و دندان کمک نماید. هدف از این مقاله، ارائه الگوهای مناسب برای طراحی مسواک با تاکید بر معلولان تتراپلژی است.  
  روش بررسی
  این مقاله بر اساس روش تحقیق موردی به انجام رسیده است. روش های متعددی برای جمع آوری اطلاعات به کار گرفته شد از جمله مشاهده، مصاحبه و استفاده از روش گسترش کیفیت خدمات (QFD). جامعه آماری بکارگرفته شده در این تحقیق تعداد 10 نفر معلول آسیب نخاعی گردنی (5C-7C) می باشد. روش QFD در این پژوهش بر اساس خواسته های مشتری، ویژگی خدمت و عملیات فرآیند اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که، دسته مسواک با توجه به محدودیت های حرکتی معلولان و بررسی مجدد ابعاد کف دست آنها باید از گیرش به جای چنگش استفاده شود. و همچنین با توجه به دامنه حرکتی مشترک بین معلولان ،چرخش مجموعه برس در دو جهت و ثابت شدن برس در 4 درجه، زاویه بین برس مسواک و دسته در نظر گرفته شده است.
  نتیجه گیری
  با عنایت حاصله اینگونه به نظر می رسد که برای طراحی محصول باید به وزن، سادگی، مواد به کار رفته در محصول، توجه شود. به دلیل گیرشی بودن دسته مسواک مقدار کمی فشار بر روی دست الزامی می باشد.
  کلیدواژگان: تتراپلژی، ابزاردستی، QFD
 • زیبا لوک زاده، غلامحسین حلوانی، الهام حلوانی، فاطمه کارگر، محمد امراللهی* صفحات 53-60
  مقدمه
  در کشاورزان مواجهه با گردوغبارهای آلی، باکتری ها، آندوتوکسین ها، کنه ها و قارچ ها و همچنین گازهای خطرناک مانند آمونیاک، سولفیدهای هیدروژن و اکسیدهای نیتروژن می تواند باعث ایجاد آسم آلرژیک، غیرآلرژیک، رینیت و سندرم گردو غبار سمی آلی شود. این مطالعه با هدف تعیین پارامترهای اسپیرومتری و شیوع علائم تنفسی در بین دو گروه کشاورزان مرغدار و دامدار انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی- تحلیلی در شهر یزد انجام شد. در مجموع 300 کشاورز به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. پرسشنامه ای شامل اطلاعات فردی (سن، سابقه کار، مصرف سیگار) نوع فعالیت کشاورزی و علائم تنفسی در کشاورزان تکمیل شد. تست عملکرد ریه از همه کشاورزان در وضعیت نشسته و بعد از تغذیه حیوانات بعمل آمد. شاخص های FVC,FEV1,FEV1/FVC,PEF25-75 اندازه گیری شدند. جهت آنالیز داده ها از آزمون t-test و آنالیز رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که ظرفیت های تنفسی در گروه کشاورزان مرغدار از کشاورزان دامدار کمتر می باشد. شیوع علائم تنفسی مانند خلط، تنگی نفس، خس خس، سرفه و رینیت آلرژیک در کشاورزان مرغدار بطور معناداری بیش از شیوع آن در دیگر گروه ها بود. در بین علائم تنفسی در مرغداران رینیت آلرژیک بیشترین شیوع را به خود اختصاص داده بود ](4/9-7/2 (04/5 .[(OR=به استثنای رینیت آلرژیک علائم تنفسی با افزایش سن افزایش یافت. مقایسه گروه های سنی افزایش 3/3 برابر سرفه ](3/6-74/1 (3/3 [(OR=و افزایش 5/2 برابر خلط ](21/6-05/1 (5/2 [(OR=را در گروه سنی 75- 55 سال نسبت به گروه سنی 34-20 سال را نشان دادند. شیوع علائم در سیگاری ها نسبت به غیرسیگاری ها بیشتر بود بطوری که شیوع سرفه، خلط، تنگی نفس، خس خس و رینیت آلرژیک در این گروه به ترتیب 64/1، 5/1، 46/1، 7/1 و 75/1 برابر گروه غیرسیگاری بود اما این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای علائم تنفسی در کشاورزان مکانیزاسیون روش های کشاورزی و ارتقا سطح آگاهی بهداشتی کشاورزان با اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: اختلالات تنفسی، کشاورزان، مرغدارن، اسپیرومتری
 • مریم مقصودی پور*، محمد پرخو، سمانه حسین زاده، محمد انصاری، اشکان کرباسی صفحات 61-72
  مقدمه
  در این مطالعه تاثیر نور درخشان را بر خستگی و خواب آلودگی پرستاران بررسی کردیم.
  روش بررسی
   44 پرستار خانم سالم ازبین پرستاران شب کار به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند، که در مرحله اول به گروه مداخله نوردرخشان از طریق جعبه نور تابیده شد و به گروه شاهد نوری تابیده نشد. در مرحله بعد( یک ماه بعد) جای دو گروه عوض شد و این بار به گروهی که در مرحله قبل نور درخشان نداده بودیم نور دادیم و برعکس.  پیامدی که پس از انجام مداخله بررسی کردیم، روند تغییرات خستگی و خواب آلودگی بودند. خستگی وخواب آلودگی طی 24 ساعت هرساعت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در مورد مقیاس آنالوگ بصری خستگی، در اکثر طول دوره روند تغییرات پاسخ در دو گروه خلاف هم بود، مقدار میانگین در همه دوره زمانی در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری داشت.
  در مورد مقیاس خواب آلودگی کارولینسکا نیز اثر مداخله بر پاسخ در همه دوره زمانی معنی دار بود، یعنی میانگین  KSS در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری داشت و روند تغییرات گروه کنترل و مداخله، در جهت خلاف هم بودند.
  نتیجه گیری
  با تابش نور درخشان در پرستاران نتیجه گرفتیم که روند خستگی در ایشان نسبت به گروه کنترل، کاملا برعکس شد. حداقل خستگی در گروه مداخله در ساعت 4 صبح رخ داد که در گروه کنترل زمان حداکثری خستگی بود.
  در مورد خواب آلودگی کارولینسکا نیز با تابش نور روند تغییرات در گروه مداخله کاملا برعکس شد و حداقل خواب آلودگی در ساعت 4 صبح بود.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، نور درخشان، خستگی، خواب آلودگی
 • مصطفی یاری*، عادل مظلومی، علی اصغر حق بین صفحات 73-87
  آسیب پذیری، حساسیت یک سیستم به آسیب های خارجی یا نقص های داخلی است. یک سیستم آسیب پذیر، ظرفیت بازیابی سریع پس از شوک ها را نداشته و ممکن است قادر به ارائه خدمات در شرایط تغییر یافته نباشد. از این رو سعی بر آن است با شناسایی نقاط آسیب پذیر سیستم (با استفاده از روش SVA) و با توجه به رویکرد مهندسی تاب آوری نسبت ارتقاء سطح ایمنی یک ایستگاه CGS  در برابر بحران های صنعتی اقدام نماید.

  این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی و کاربردی در یک ایستگاه CGS (مطابق با استاندارد تیپ این ایستگاه ها) انجام شد. برای این کار ابتدا قبل از انجام مطالعه نسبت به ترجمه مستندات مربوط به روش ارزیابی SVA اقدام شد. پس از ترجمه فرم ها و رفع اشکالات مربوط به ترجمه و اصلاح آنها توسط پنل خبرگان، مراحل مطالعه در 6 فاز جداگانه و براساس تکنیک SVA انجام گرفت. 1- تعیینن میزان جذابیت دارایی 2- تعیین میزان اهمیت دارایی 3- تعیین تاثیر بحران های صنعتی بر تجهیزات ایستگاه CGS 4- تعیین میزان موثر بودن حفاظ ها در برابر تهدیدات به صورت کیفی 5- تعیین میزان آسیب پذیری اجزای ایستگاه در برابر تهدیدات صنعتی محتمل و با توجه به نمره تهدید، اهمیت دارایی و اثربخشی حفاظ ها 6-تعیین راهکارهایی جهت کاهش میزان آسیب پذیری و ارتقاء سطح تاب آوری.

  با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات و تعیین امتیازات جذابیت و اهمیت دارایی ها، بحران ها، اثربخشی حفاظ ها و نتیجتا امتیاز آسیب پذیری دارایی ها، مشخص گردید. دو بحران صنعتی انفجار و آتش سوزی و افت فشار گاز نسبت به سایر بحران های صنعتی ذکر شده اثرات سوء بیشتری بر ایستگاه، همسایگان و مصرف کنندگان گاز آن ایستگاه می توانند داشته باشد. بر اساس این مطالعه، با اهمیت ترین دارایی های ایستگاه CGS به ترتیب مربوط به Heater، شیرهای ورودی و خروجی و Turbin meter و بزرگترین تهدیدات افت فشار گاز و انفجار و آتش سوزی در ایستگاه ها تلقی شد و با عنایتت به اعداد آسیب پذیری، 155 مورد راهکار ارائه گردید.

  استفاده از مدل SVA جهت شناسایی نقاط آسیب پذیر ایستگاه CGS و تعریف راهکارهای تاب آوری در سه دوره 1- قبل از بحران (پیش بینی، پیشگیری وآمادگی) 2- حین بحران (مقاومت، پاسخ) 3- پس از بحران (بازیابی و بازسازی، کسب و توسعه تجربه) از ویژگی های بارز این مطالعه بود. در توضیح نتایج بدست آمده از امتیازات آسیب پذیری ایستگاه CGS شاید بتوان گفت شناسایی بحران های محتملل قبل از طراحی ایستگاه ها و یا مدیریت تغییر صحیح قبل از تغییر رویکرد براساس سایر الزامات تحمیلی به طراح، تا اندازه ی زیادی به طراح در طراحی تاب آور ایستگاه می توانست کمک نماید. در کنارر طراحی، با توجه به قابلیت تعمیر سریع و ارزان ایستگاه، ایجاد چابکی در تعمیرات و بازیابی تاسیسات با ارتقاء آمادگی کارکنان و مردم نیز مفید می باشد.
  کلیدواژگان: ایستگاه تقلیل فشار گاز، آسیب پذیری، مهندسی تاب آوری، شرکت ملی گاز ایران
|
 • Adel Mazloumi*, Armin Paykari, G.H.Halvani Halvani, Seed Ghaneh, Musa Mashayekhi Pages 1-12
  Background
  Usability is an index to assess a product from the viewpoint of users satisfaction, efficiency and productivity improvement. The main attributes of usability that are derived from the human factors are  and used  in usability design of the interfaces Include: compatibility, consistency, flexibility, minimal action, perceptual limitation, usefulness, learnability, ease of use, minimal memory load, user guidance, satisfaction and errors. The main aim of this study was to assess the usability of interface design tool for a ventilator utilized in the hospitals of Arak city, Iran; and study its validation and reliability.
  Methods and Materials
  After constructing the initial questionnaire from the standard sources, specific techniques to determine the validity,  and Cronbach's alpha coefficient were used for the validity and reliability study. The study procedure was: determining the scope and dimensions of the questions, drafting questionnaire, assigning members of the expert panel, study, questionnaire data acquisition  and analysis methods, determining acceptance criteria of the questions and the content validity and reliability index.
  Results
  Final tool was a 42-items questionnaire. The content validity index (CVI) of questionnaire was 0.86. The results showed that the total Cronbach's alpha coefficient was 0.89 as an acceptable value for the reliability of questionnaire.
  Conclusion
  After the final questionnaire design and the appropriate validity and reliability of it, adopting this tool to assess the usability of breathing apparatus (ventilator) is recommended. With usability assessment of such vital instruments, quality improvement, higher efficiency and productivity as well as errors reduction and good design user interface will be achieved.
  Keywords: usability, ventilator, evaluation questionnaire, content validity, reliability
 • Hamidreza Saberi, Masoud Motallebi, Mitra Hannani* Pages 13-21
  Introduction
  Despite much research on musculoskeletal disorders caused by labor in industry, workshops are less studied than other groups .For example, to date, a similar study on a Toreutics job has not taken place The present.this study aims to assess the prevalence of musculoskeletal disorders in the Toreutics workers the city of Isfahan .
  Methods and Materials
   In the descriptive-analytic study and cross-sectional random sampling, 249 employees in the industry were involved in. The instruments used were demographic and scandivian Body Map questionnaire. Data were analyzed by T-test, Kolmogorov Mann Whitney, Levene Test and Smirnow with using SPSS 16 software.
  Results
  Findings show that musculoskeletal complaints in this occupation are high So that 89.4% of the people surveyed mentioned at least one part of their body. The most common complaints relate to the neck, back and shoulders. The number of complaints increased with age and work experience significantly increased but between complaints of musculoskeletal disorders with working hours BMI and gender was not significantly correlated.
  Conclusion
  skeletal-musculoskeletal complaints were very high. Preventive measures and training programs are essential in this group of workers.
  Keywords: musculoskeletal complaints, Toreutics, handicraft
 • Ali Mehdad*, Elham Ghahremani Tabrizi Pages 22-30
  Background
  In today’s work settings, work-family conflict as a main stressor has become an important and influential factor as well as a strong predictor of various personal and work-related outcomes. Consequently, the main purpose of this research was to predict perceived work-family conflict through components of psychological healthy work place. 
  Methods
  The study population included all employees of all public organizations of a city in Isfahan province,  among them, large organization affiliated to Tehran Municipality with 832 employees, in the spring of 1395, among them, 202 were selected through cluster random sampling. The research instruments consisted of work-family conflict and psychological healthy work place questionnaires. Data were analyzed by using of Pearson's correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.
  Results
  The results showed that there were significant negative relationship between all components of psychological healthy work place with perceived work-family conflict (P<0/01). Moreover, the result of stepwise multiple regression analysis showed that, from all components of psychological healthy work place, only access to money could predict significantly 18.7 percent of work- family conflict variances (P<0/01).
  Conclusion
  According to the findings, despite the association between components of psychological healthy work place with work-family conflict, "access to money" as one of the most important components is strongest and only predictor of work-family conflict. Consequently, work-family conflict perception could be decreased through increasing of psychological healthy work place' components.
  Keywords: Psychological healthy workplace, work-family conflict, public organizations
 • Iraj Alimohammad, Fatemeh Salimi, Kazem Rahmani, Raziyeh Soltani, Fakhradin Ahmadi Kanrash* Pages 31-39
  Introduction
  Working in noisy environments may cause hearing loss. Studies have shown that some factors along with noise are independently involved in hearing loss, one of which is cigarette smoking. The aim of this study was to evaluate the effects of smoking on hearing loss in workers exposed to occupational noise.
  Materials and Methods
  The workers’ hearing loss was measured through a tonal hearing test (air-conduction). Their demographic information was also recorded and evaluated using some checklists.
  Results
  A total of 250 people were enrolled in this study, of whom 133 were smokers and 117 were non-smokers. The mean age of the participants was 36.07 ± 3.66 years, and there was no significant difference between the two groups in terms of age. The mean sound pressure level in the work environment was 86 dB based on the ISO standard. There was a significant difference between the hearing loss levels in the right ears and the left ears of the two groups of smokers and non-smokers (P value <0.001).
  Conclusion
  In general, smoking plays a significant role in hearing loss along with other factors, such as noise in the workplace, and conducting periodic audiometry tests to identify smokers with hearing impairment can be effective in primary or secondary prevention of occupational hearing impairment.
  Keywords: Hearing Loss, Smoking, Noise, Occupational
 • Hassan Sadeghi Naeini, Seyedeh Mitra Rafiei* Pages 40-52
  Background
  The spinal cord trauma is a lost physical performance that causes physical limitations in addition to mental, social and economic disadvantages. The mouth and tooth health is known as one of the related issues to the physical quality of life. Providing the conditions of the more independence for these people in brushing teeth can improve the level of mouth and tooth hygiene. The aim of this study is offering proper patterns in designing toothbrush by emphasizing on the tetraplegia handicapped.
  Methods
   The results indicate, by considering the motoric limitations of spinal cord injury handicapped (C5-C7) and re-revaluating the dimensions of their palms, it should use stammer instead of grip. Also, by considering the movement rang among handicaps, the rotation of the brush set in 2 directions, brush fixation in 4 degrees and the angle between the brush and handle has been considered.
  Results
  The results show that the light and sanitary materials should be used in producing. The handle of toothbrush should have a little friction with the user’s hand. The pressure points should be identified and investigated, but a little pressure on hand is necessary due to grip of toothbrush.
  Conclusion
  It seems that in designing a product, the weight, the facility and the used material must be considered. A little pressure on hand is necessary due to grip of toothbrush.
  Keywords: tetraplegia, manual tools, QFD
 • Ziba Lukzadeh, Gholam Hossein Halvani, Elham Halvani, Fatemeh Kargar, Mohammad Amrollahi* Pages 53-60
  Background and aim
  Farmers that have occupational exposed to the organic dust, bacteria, endotoxin, mites, and fungi, as well as the hazardous gases such as ammonia, sulfides, hydrogen and nitrogen oxides, may be affected by allergic asthma, non-allergic rhinitis, and organic dust toxic syndrome. This study aimed to determine the prevalence of respiratory symptoms and spirometry parameters between the two groups of livestock breeders and ranchers farmers.
  Material & Method
  The cross-sectional descriptive-analytic study was performed in Yazd on a 300 agricultural men. The questionnaire includes demographic information including age, work experience, cigarette smoking, the type of agricultural activity and respiratory symptoms among farmers.  Pulmonary function tests of all farmers were performed in a sitting position after the animals were fed. Moreover, indicators of FVC, FEV1, FEV1 / FVC, PEF25-75 were measured. T-test test data for the logistic regression analysis was used.            
  Findings
  The results showed that respiratory capacity in the poultry is less than livestock breeder's. Cough, sputum prevalence of respiratory symptoms such as shortness of breath, wheezing and rhinitis in poultry was significantly higher than those in other groups were. The highest prevalence was related to nasal allergies [(OR=5.04 (2.7-9.4)]. Respiratory symptoms increased with age exception of nasal allergies. Comparison the age group showed 3.3 increased times Cough [(OR=3.3 (1.74-6.3)] and 2.5 sputum [(OR=2.5 (1.05-6.21)] in the age group 75 to 55 years age group 34-20 years, respectively. the prevalence of respiratory symptoms was higher in smokers than non-smokers, so that the incidence of cough, sputum, shortness of breath, wheezing and rinite allergic the This group, , 64/1, 5/1, 46/1, 7/1 and 75/1 times more than non-smokers respectively but this association was not statistically significant.        
  Conclusion
  Due to the high prevalence of respiratory symptoms in farmers, agricultural mechanization promotion of health knowledge of farmers by implementing appropriate training programs is necessary.
  Keywords: Respiratory disorders, Farmers, Poultry, livestock breeders, Spirometry
 • Maryam Maghsoudipour*, Mohammad Parkhoo, Samaneh Hosseinzade, Mohammad Ansari, Ashkan Karbasi Pages 61-72
  Objective
  In this study we assessed the effect of bright light emitted by light box on fatigue, and sleepiness in nurses.
  Methods
  44 healthy female shift work nurses were allocated into two groups of intervention and control. In the first stage, bright light was emitted to the nurses in the intervention group by the light box, and bright light was not emitted to the control group. In the next stage (one month later), we emitted bright light to the control group of first stage and vice versa (cross over). Main outcome measure, we assessed after intervention were fatigue and sleepiness. We measured fatigue (Visual Analogue Scale) and, sleepiness (Karolinska Scale), every hour, during next 24 hours.
  Results
  Almost all the time during 24 hours of the assessment of Visual Analogue Scale the trend of changes in two groups were in opposite direction. The mean value of two groups were statistically different.  In addition, about Karolinska Sleepiness Scale, the effect of intervention on the mean values of KSS during 24 hours was significant and the mean values in two groups were significantly different and the trend of changes in two groups were in opposite direction.
  Conclusion
  The bright light exposure in nurses resulted in changing the trend of fatigue in opposite direction compared to the controls. The minimum of fatigue occurred at 4 am which was time of maximum fatigue in controls. Also, the trend of changes of KSS was in opposite direction in cases and minimum sleepiness was at 4 am.
  Keywords: Shift work, Bright light, Fatigue, Sleepiness
 • Mostafa Yari *, Adel Mazlomi, AliAsghar Haghbin Pages 73-87
  Background and purpose
  Vulnerability introduces the sensitivity of a system versus internal faults or external threats. A vulnerable system cannot recover itself after shocks and may disable to provide services. I in this study in order to achieve a resilient city gate station (CGS), vulnerability of the system identified via SVA procedure. Moreover, using the resilience engineering approach safety level of a CGS  improved against Industrial crises.
  Methods
   The present sectional descriptive analytical study was conducted in a CGS according to typical design of stations and during this study, sva procedure, forms and tables modified and prepared to evaluate vulnerability. In the next stage 6 phases; 1) Asset attractiveness determination. 2) Assets characterization determination. 3) Evaluate impacts of industrial crises. 4) Evaluate existing countermeasures. 5) Identify vulnerabilities and estimate degree of vulnerability. (Develop a target list of critical functions and assets for evaluate vulnerability.) 6) Identify new countermeasures and reduce risk level until archive acceptable risk, has been conducted
  Findings
   According to the results of this study and score for attractiveness, Assets importance, crises and effectiveness of protection, vulnerability score was determined. Thus, two industrial crises (explosion / fire and gas pressure drop) was more important than other industrial crisis mentioned (regarding adverse effects on the station, the station neighbors and gas consumers). According to this study, the most important assets of CGS station were respectively Heater, valves, inlet and outlet and Turbine meter and the biggest threat were gas pressure drop and explosion / fire in the station .Finally, regarding to  the vulnerability scores, 15 solutions were presented to improve the safety level of CGS stations.
  Discussion & Conclusions
   SVA modeling  to identify vulnerable areas as well as defining strategies for resilience of CGS station in the(1)  pre-crisis period (prediction, prevention and preparedness) 2-during the crisis (resistance, response) 3. After crisis (recovery and reconstruction, acquisition and development experience) distinguished as features of this study. Beside application of design criteria, agility of operators in quick repair and recovery of facilities repair also would be constructive to enhance the resilience of the system.
  Keywords: City Gate Station (CGS), Vulnerability, Resilience Engineering, National Iranian Gas Company