فهرست مطالب

تاریخ ایران - سال دهم شماره 2 (پیاپی 80، تابستان و پاییز 1396)

مجله تاریخ ایران
سال دهم شماره 2 (پیاپی 80، تابستان و پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد محمودهاشمی *، قباد منصوربخت صفحات 1-26
  تاسیس سلسله قاجاریه پس از قریب یک قرن جنگ،خونریزی و ویرانی ناشی از انقراض صفویه و ظهور و انقراض افشایه و زندیه، نخبگان ایرانی را به ظهور سلطنتی قوی و پایدار امیدوار کرد. از این رو آنان با بازنویسی و بازتفسیر اندیشه سیاسی جاری در ایران، با هدف تحقق «سلطنت قوی» و ارکان و اجزای آن یعنی «امنیت» و «عدالت» و رهایی جامعه از «هرج و مرج»، «فتنه» و «اجتماع مهمله و معطله»، تعلیم و تذکر به پادشاهان قاجار را وجهه همت خود ساختند. اما قاجاریه در عمل نه از فرجام سلسله های پیشین درس گرفتند و نه به سخنان نخبگان مبنی بر کاربست نظریه «سلطنت قوی» گوش فرادادند. در نتیجه افزون بر غوطه ور شدن در مسائل قدیم، در مواجهه با صورت نظامی- سیاسی تمدن جدید نیز ناتوان مانده و بالاجبار صحنه سیاست ایران را ترک کردند. یافته های این تحقیق بر اساس روش تاریخی نشان می دهد که عدم کاربست نظریه و اندیشه «سلطنت قوی» اگرچه در عمل اتفاق می افتاد، اما ریشه مساله نه در عمل، بلکه در نظر نهفته بود. زیرا فقدان انسجام متنی و ناسازگاری درونی نظریه مزبور در نظر و عمل از مهار قدرت مطلقه پادشاه و حکام و جلوگیری از تبدیل حکومت به ضد خود عاجز بود و به همین علت پادشاهان قاجار با تفسیر شخصی از مفهوم قدرت مطلقه و تبدیل حکومت به ضدحکومت راه انقراض را در پیش گرفتند.
  کلیدواژگان: سلطنت قوی، اندیشه سیاسی ایرانشهری، قدرت مطلقه، انقراض قاجار، پادشاهان قاجار
 • شهرام قلی پور گودرزی *، محمدرضا نصیری صفحات 27-46
  هدف از نگارش این مقاله بررسی انتقادی و مقایسه ای ماده تاریخ های تاریخ مازندران در نسخه منتشرنشده «منظومه فتوحات شاه اسماعیل» است. این اثر، که به بیان وقایع تاریخی سیاسی ایران، به ویژه مازندران و حکومت محلی مرعشیان و دیگر شاهک های شمال ایران در عصر صفویه، می پردازد، برای تاریخ نگاری مازندران بسیار اهمیت دارد؛ ماده تاریخ های مذکور در منظومه مزبور می تواند برخی گزارش های تاریخی را تایید یا تکذیب کند؛ چیزی که ممکن است در برخی تحریف ها و تصحیف ها رخ داده باشد. شاعر گمنام این منظومه، که با چیره دستی تمام برای اغلب وقایع مهم ماده تاریخ آورده، کوشیده است تاریخ مازندران را، از آغاز تا عصر خویش، از نظر ساختاری در نظمی نوین درآورد. از این رو، در این منظومه نوآوری هایی دیده می شود که در تاریخ نویسی مازندران پیشینه نداشت. ماده تاریخ های مندرج در این منظومه رویکردمان را در سلسله مراتب زمانی، که تاکنون در پشت پرده گشتارهای تاریخی ناپدید بوده اند، در جهتی درست سوق می دهد.
  کلیدواژگان: ماده تاریخ، منظومه تاریخی، تاریخ مازندران، تاریخ نگاری نوین
 • هوشنگ خسروبیگی، تکتم یارمحمدی * صفحات 47-68
  با هجوم مغولان به ایران، جایگاه و موقعیت دیوان عرض به طور کامل دگرگون شد و تشکیلات اداری و مالی نظامی مغولان جایگزین این دیوان شد.
  مساله اصلی پژوهش متکی بر این است که مغول ها و ایلخانان حکمران چه سازو کارهایی برای جایگزینی عملکرد دیوان عرض و عارض و متناسب یا ناهمسان با سنت های اداری قلمرو متصرفی(ایران) اتخاذ کردند. این تحقیق با هدف بررسی مساله فوق و نیز شناسایی و بررسی تشکیلات نظامی جایگزین دیوان عرض در دوره ایلخانان، فرایند این جایگزینی و نیز نتایج مترتب بر آن و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در حوزه مطالعات کتابخانه ای سامان یافته است.
  مغولان به دلیل توانمندی خود در نظامیگری و تشکیلات آن، استفاده از دیوان عرض را منسوخ کردند. در تشکیلات جدید برخی از وظایف دیوان عرض به امرای نظامی و بخشی نیز به الغ بیتکچی و دیگر کارکنان اداری و مالی داده شد.
  با شروع حکومت ایلخانان و به خصوص ایلخانان مسلمان، علیرغم تداوم سنت های مغولی در سازمان لشکری و خصوصا از عهد غازان خان، تغییراتی همسو با سنت های اداری ایرانی در این حوزه صورت گرفت. این اقدامات-خواسته یا ناخواسته- گرچه نشان از بازگشت کم رنگ دیوان عرض و عارض در این دوره را دارد، ولی به دلیل حضور پر رنگ امرای نظامی و نیز ظاهرا اختلافات دیوانسالاران ایرانی، این دیوان نتوانست همچون برخی عناصر اداری ایرانی به صورت کامل احیا شود. این بازنمایی کم رنگ نیز ناشی از تلاش هوشمندانه دیوانسالاران ایرانی در احیا و یا حداقل در تلفیق سنت های اداری ایرانی با سنت های مغولی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: ایلخانان، تشکیلات نظامی، دیوان عرض، عارض، مغول
 • رسول خیراندیش * صفحات 69-78
  در کتاب تاریخ سیستان برای نامیدن مهاجمان تورانی به سیستان دو نام »منغول« و »مغول« به کار رفته است. مرحوم ملک الشعرای بهار، مصحح کتاب، در حاشیه آوردهاند که واژه «منغول» را منابع اروپایی نقل میکنند، اما توضیح دیگری در این باره نمیدهند. تحقیقات درباره تاریخ و زبان مغولی نشان میدهد که »منغول« اصیلتر از »مغول« است و با ساده شدن آن یا منشایی غیر از زبان مغولی صورت تلفظ »مغول« به وجود آمده است. در متن تاریخ سیستان نیز انطباق دو نام منغول و مغول با سالشمار وقایعی که در هنگام کاربرد آنها رخ داده است، نشان میدهد نویسنده یا نویسندگان تاریخ سیستان در ضبط هر یک از این نامها در جای خود با دقت نظر عمل کرده اند.
  کلیدواژگان: مغل، منگ اول، مغول، منغول، منگغول
 • محسن سراج *، شهرام یوسفی فر صفحات 79-110
  دو نظر عمده درباره نقش حکومتهای ایران بر ایجاد نظام های آبرسانی برای کشتزارها و کنترل منابع آبیاری وجود دارد که در تعاقب خود نظریات دیگری را درباره مناسبات تولید کشاورزی و ساختار سیاسی ایران در بین اندیشمندان ایجاد کرده است. دسته ای از پژوهشگران همچون ویتفوگل بر نقش عمده دولتهای ایران در ایجاد شبکه های آبیاری کلان و تسلط بر منابع آبیاری تکیه می کنند و دولتهای ایرانی را نمونه بارز دولتهای «آب سالار» می دانند و دسته ای دیگر منکر نقش عمده دولت در آبرسانی به کشتزارهای فلات ایران هستند. با توجه به نقدهای موجود به مبانی اروپا محور و ایدئولوژیک این نظریات تعمیمی حوزه اقتصاد سیاسی ایران، مساله مقاله حاضر بررسی تاریخی جایگاه و نقش حکومت های ایران در ایجاد و کنترل نظام آبیاری در اقتصاد کشاورزی ایران در دوران میانه، با اتکا بر اطلاعات منابع و تحلیل آماری این اطلاعات است. در این مقاله بر اساس روش تطبیقی تاریخی و مطالعه ای کمی مابین مناطق مختلف بخش شرقی خلافت، علاوه بر اینکه جایگاه و نقش حکومت ها در این امر بازنمایی می گردد، ادعای دیدگاه های متعارض در این موضوع نیز سنجیده می شود.
  کلیدواژگان: نظام آبیاری، حکومت آب سالار، آبیاری دولتی، ویتفوگل، دیوان آب
 • علی بیگدلی، رقیه سلطانی جلفان * صفحات 111-136
  توسعه اقتصادی ذهن بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان ایران (اواخر دوره قاجار) را به خود مشغول داشته بود از جمله این نویسندگان علیمحمد خان کاشانی است که دو روزنامه ثریا و پرورش را برای پیشبرد اهدافش در مصر تاسیس نمود. و مقالات متعددی درباره توسعه اقتصادی به رشته تحریر درآورد. مسئله مقاله این است که علیمحمدخان کاشانی چه پیشنهادات و نظراتی را با توجه به شرایط زمانی و ساختار اجتماعی- اقتصادی ایران برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه داده است؟ برای پاسخ به این مسئله از روش تحقیق تاریخی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که کاشانی بر توسعه اقتصاد ملی تاکید می کند. با حمایت از صنایع ملی  و استفاده از محصولات کارخانه های وطنی می توان از خروج سرمایه و نقدینه از کشور جلوگیری کرد. اگر سرمایه در عوض صدور به خارج در داخل خود کشور در فعالیت های اقتصادی و تولیدی به مصرف برسد بر ثروت ملی افزوده می شود و ملت ثروتمند و دولت قدرتمند می گردد.
  کلیدواژگان: اندیشه اقتصادی، علی محمدکاشانی، روزنامه ثریا، روزنامه پرورش
 • مهناز نگهی *، محمدعلی اکبری صفحات 137-164
  از مهمترین اقدانات حکومت پهلوی اول میتوان به تلالش برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور اشاره کرد. بدین لحاظ حکومت پهلوی اول درصدد برآمد با ایجاد شرایط لازم زمینه را برای ورود دانش های جدید و فناوریه ای نوین فراهم سازد. موضوع پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل برنامه ها و تصمیمات حکومت پهلوی اول در ارتباط با انتقال علوم و فنون جدید است. نوشتار حاضر به بررسی و توصیف قوانین و تصمیمات مصوب مجلس شورای ملی طی سال های 1304 تا 1320 شمسی که دولت شرایط و زمینه های الزم را برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور فراهم ساخت، میپردازد. در این تحقیق با تکیه بر قوانین و مقررات مرتبط با انتقال علوم و فنون جدید به کشور، سیاستگذاری حکومت پهلوی اول در این عرصه مورد بررسی قرار میگیرد. سوال اصلی پژوهش این است که تصمیمات و سیاستگذاری مجلس شورای ملی در حوزه انتقال علوم وفنون جدید چه بوده است و در این ارتباط چه راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است؟ در پژوهش حاضر، روش اسنادی و کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل اطالعات بر مبنای استفاده از آمار های توصیفی در جهت تشریح و تحلیل داده ها در چارچوب توزیع فراوانی ها و تعیین نسبت ها است. یافته های این پژوهش نشان میدهد تامین نیروی انسانی و تکمیل پروژه های مختلف دولتی، مهمترین عامل در تصویب قوانین در عرصه علوم و فنون جدید بوده است و دولتمردان دوره پهلوی اول توسعه و نوسازی کشور را امری ظاهری و تکنولوژیکی میدانستند و به کارگیری تکنولوژی جدید غرب را بر انتقال علوم ترجیح دادند.
  کلیدواژگان: پهلوی اول، مجلس شورای ملی، مصوبات، علوم و فنون جدید
|
 • Mohammad Mahmud Hashemi *, Ghobad Mansurbakht Pages 1-26
  The establishment of Qajar dynasty after about one century of war, bloodshed and demolition resulting from the decade of Safavid dynasty and emergence and degrade of Afsharid and Zandiyeh dynasties, made Iranian elites hopeful for the emergence of a strong and stable monarchy. So, by rewriting and reinterpreting the political idea prevailing in Iran, aiming at a strong monarchy and its components, i.e. security and justice and freeing the society from disorder, plot and align of absurd and impassible issues, they began to educate and admonish the Qajar kings. However, in practice, Qajar rulers neither get any lesson from the previous dynasties and nor listened to the words of elites on the application of the theory of strong monarchy. Consequently, in addition to immersing in old issues, they were unable in confronting with the military-political faces of new civilization too and thus force to leave the scene of politics of Iran. The findings of this research based on the method of discourse analysis show that the lack of application of the theory and idea of strong monarchy, thought was being occurring in practice but the root of the issue was not in practice but hidden in theory. Because the lack of textual integration and internal disagreement of the mentioned view in theory and practice was unable to control the absolute power of king and rulers from converting of government to its counter government. For this reason, having a personal interpretation of the absolute power, and conversion from a government to a counter-government, the Qajar kings took the route of their own degradation.
  Keywords: Strong Monarchy, Iranshahr Political Idea, Absolute Power, Qajar Decay, Qajar Kings
 • Shahram Gholipour Gudarzi *, Mohammadreza Nasiri Pages 27-46
  Critical and comparative Study on the chronograms of the history of Mazandaran based on the unpublished versification manuscript (Manżumeh) named “Conquests of Shāh Ismā̔il” is the goal of the paper. This work, dealing with the Iranian historical and political events, esp. with Mazandaran and the local governments of the Mar̔ashids as well as other rulers in the northern Iran in the Safavid’s period, is very important for the historiography of Mazandaran. The chronograms coming in the Manżumeh can confirm or disprove some historical records, what might occur in some corruptions and interpolations. The unknown poet of the Manżumeh, who mostly mentioned chronograms for the important occurrences, had tried to order the history of Mazandaran in a new arrangment structurally. In the Manżumeh, therefore, it can be seen some innovations that thay have had no background in the historygraphy for Manzandaran. The chronograms mentioned in the Manżumeh lead our approach to chronography, which were heretofore disappeard behind the curtin of the historical changes, in the right direction.
  Keywords: chronogram, historical versification manuscript, history of Mazandaran, modern historygraphy
 • Toktam yarmohamadi *, Hooshang khosrobeigi Pages 47-68
  With the Mongol’s invasion to Iran, the status of the “Divan-e Arz” (Ministry of the Army) was changed completely, and different administrative, financial and military arrangements were taken by the Mongols instead. The Mongols and Ilkhanate in Iran chose a mechanism in order to replace the function of the “Divan-e Arz” and Muster Master, which could have been, in its nature, proportionate or dissimilar to the administrative traditions in Iran. What were these mechanisms and what was their nature. It seems that the Mongols, in the first place, have abolished the use of the “Divan-e Arz” because of their ability to organize and militarize the army. Then, in the new organization, some of the duties of the “Divan-e Arz” were given to the military and partly to “ologh Bitakchi” and other administrative and financial employees. But sometime after the Ilkhanites reign, especially from the “Ghazan Khan’s” era, there were changes in line with the Islamic-Iranian administrative traditions in this area. These actions, whether wanted or unwanted indicated the “Arz” and “Arez” portfolio’s(minister of army)return in this period, but due to the presence of military emirates and apparently the disagreement between Iranian bureaucrats, the Tribunal could not be fully restored as some of the Iranian administrative elements. This vivid representation is also due to the clever attempts of Iranian bourgeoisie to revive or at least to combine Iranian administrative traditions with Mongolian traditions. This research, by using a descriptive-analytical method, attempts to clarify some of the changes that have been made during the reign of the Mongols in Iran.
  Keywords: Ilkhan, military organization Divan-e Arz (ministry of army), Mongol
 • Abdol Rasoul Khairandish * Pages 69-78
  In the book of Tārix-e-Sistān (History of Sistan), the words “Monγul” and “Moγul” has been used to define the Turanian Invaders of Sistan. Malek o-Sho’arā Bahār, the editor of manuscript, has noted without further explanation that the similar word “Mongol” has been transmitted by European sources. Researches about Mongolian language and history confirms that the word “Monγol” is more accurate than “Moγol” and the latter form is either a simplification of the former or has a non-Mongolian origin. In the text of Tārix-e-Sistān, comparing the occurrence of both words with the chronology of its events indicates that the author(s) in recording those terms, have acted with precise consideration.
  Keywords: Mo?ol, mo??l, Mongul, mo?ul, mon?ul, mong?ul
 • Mohsen Seraj *, Shahram Yousefifar Pages 79-110
  There are two Maine ideas about the role of government in the irrigation systems make and control of these sources, which in owns pursuit has created related ideas about the Iran’s agricultural production modes and political structure, among scholars. A group of researchers, such as Wittfogel, emphasis on Iranian government’s major role in setting up large-scale irrigation networks and water resources control and present them as a typical example of the "hydraulics" governments. But another group denies the pivotal role of the state in irrigation to the plantations of the Iranian plateau. Given the critique of the Europecentric and ideological foundations of these General comments of Iran's political economy, The problem of this paper is a historical review of the status and role of Iranian governments in the establishment and control of irrigation systems in Iran's agricultural economy in the middle ages, Based on sources information and statistical analysis of these. In this article, based on the historical comparative method and a quantitative study between the different regions of the eastern part of the caliphate territory, in addition to the position and role of governments in this regard will be Represent, the claims of conflicting views are also tested.
  Keywords: Irrigation system, hydraulics government, government’s Irrigation, Wittfogel
 • Roghayeh Soltani Jolfan*, Ali Bigdli Pages 111-136
  Economic development had preoccupied the minds of many writers and intellectuals in Iran (Qajar).one of them was Ali Mohammad Khan Kashani who established two newspapers (soraya and parvaresh) in Egypt to advance his goals. He wrote numerous articles on economic development. The question of the paper is, what kind of suggestions and opinions kashani offered regarding the timing conditions and social-economic structure of Iran to resolve economic problems. To answer this question historical research method has been used. Results show that Kashani emphasized on the development of the national economy. By supporting national industries and using homegrown products factory would prevent outflow of capital and cash from the country. If capital consumes in the economic and Manufacturing activities within country instead of export, national wealth will increase, Which create wealthy nation and powerful state.
  Keywords: Economic thought, Ali Mohammad Kashani, Soraya Newspaper, ParvareshNewspaper
 • Mahnaz Negahi *, Mohammad Ali Akbari Pages 137-164
  One of the most important emprises of the first Pahlavi is trying to transmission of new science and technology to Iran. The Pahlavi decided to provide proper condition with the aim of entrance of new science and technology. This research has an analytical descriptive method. This article is trying to describe and analyze programs and decision of the Pahlavi with regards to transmission of new science and technology. The paper studies legislative policy of first Pahlavi through examining the legislations of the National with regard to provide proper condition for Parliament during the year of 13041320 transmission of new science and technology. According to the findings of the Article main aim of the mentioned enactment s were providing human revenue in order to completion of different Govt. projects. In other word, the governor prefers using of the new western technology rather than transmission of new science and technology and renovation and development of the country was a superficial and technological issue.
  Keywords: first Pahlavi, National parliament, Legislations, New science-technology