فهرست مطالب

دریا فنون - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1397)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ادیب ابریشمی فر، احسان مرادی*، مجید آقابابایی، محمد جواد قلندری، محمد قمی صفحات 1-8
  تقویت کننده کم نویز یکی از مهمترین بلوک های به کار رفته در یک گیرنده راداری مانند گیرنده های راداری کنترل آتش محسوب می شود. در این مقاله یک تقویت کننده کم نویز پهن باند در محدوده فرکانسی 5/2 تا 5/5 گیگا هرتز ارائه شده است. ساختار این مدار در طبقه ورودی به صورت سورس مشترک تعریف شده و تکنولوژی مورد استفاده در طراحی این تقویت کننده است. ولتاژ تغذیه مدار 5/1 ولت و توان مصرفی آن18 میلی وات است. تقویت کننده در محدوده تعریف شده از پایداری مناسبی برخوردار می باشد، حداکثر مقدار بهره به دست آمده برابر با 3/11 دسیبل و حداقل آن برابر با 8 دسیبل می باشد. حداقل مقدار عدد نویز در سراسر محدوده فرکانسی کمتر از 3/2 دسیبل، ضریب بازگشت ورودی و خروجی کم تر از 8- دسیبل می باشد، برای بهبود خطینگی مرتبه سوم این مدار از روش DS استفاده شده است و مقدار IP3 برای مدار پیشنهادی می باشد، در مدار پیشنهادی به دلیل این که از ترانزیستورهای مکمل در طبقه ورودی استفاده شده است مقدار خطینگی مرتبه دوم مناسب به دست آمده است.
  کلیدواژگان: تقویت کننده کم نویز پهن باند، بهره تقویت کننده، عدد نویز، ضریب بازگشت ورودی، ضریب بازگشت خروجی
 • محمدرضا سهیلی فر* صفحات 9-17

  حسگرهای گازی به طور کلی وظیفه جذب و تشخیص مولکول های گازی روی یک ماده حساس می باشد که در این مقاله حسگرهای گازی بر پایه گرافن با استفاده از روش های نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ و نوع آرمچیر بدون اعمال گاز و با اعمال گاز در نرم افزار ATK شبیه سازی و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. با توجه به داشتن منحنی مشخصه الکترونیکی حسگرهای گازی از جمله منحنی ولتاژ-جریان و نمودار باند عبور می توان مولکول های سمی موجود بر روی حسگر گرافنی را تشخیص داد. مولکول سمی انتخابی در این مقاله، گوگرد دی اکسید است که یکی از گازهای سمی شناخته شده و به صورت یک ترکیب شیمیایی به شکل گاز در دمای اتاق با فرمول شیمیایی است. در این روش ابتدا گرافن به روش شیمیایی هم نهاده شده و نوارهای گرافن روی الکترودهای شانه ای پوشش داده شده که با استفاده از عوامل شیمیایی که در این مقااله آلومینیم می باشد احیا می شود. با تزریق ناخالصی هایی از جمله کروم و گاز بر روی نوارهای گرافن در نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ و و نوع آرمچیر و با بررسی نتایج شبیه سازی های انجام شده می توان حساسیت بالای نانونوار گرافنی نوع آرمچیر را نسبت به نوع زیگزاگ جهت تشخیص گاز مذکور مشاهده کرد.

  کلیدواژگان: گرافن، سنسور، نانونوار، زیگزاگ، آرمچیر
 • حمزه آقابابایی، محمدرضا حبیبی، مهرداد اعظمی* صفحات 18-27
  در این مقاله با بررسی سیکل همزمان تولید برق و حرارت از دیدگاه اگزرژی و اگزرژی اقتصادی ، تاثیر نسبت فشار کمپرسور، دمای ورودی به توربین گاز و فشار بخار بویلر بازیاب بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بازده انرژی و اگزرژی سیکل CHP از سیکل توربین گاز بیشتر بوده و بیشترین اتلاف اگزرژی در محفظه احتراق می باشد. بازده اگزرژی با افزایش نسبت فشار کمپرسور تا یک مقدار بهینه ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. با افزایش دمای ورودی به توربین گاز بازده اگزرژی افزایش ، اتلاف اگزرژی و میزان نرخ هزینه کاهش تلفات اگزرژی کاهش می یابد. با افزایش دمای بخار اشباع در سیکل CHP ، بازده انرژی کاهش ولی بازده اگزرژی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: اگزرژی، انرژی، اگزرژی اقتصادی، تولیدهمزمان، نسبت فشار کمپرسور، فشار بخار بویلر بازیاب
 • عباس اصغری، ناصر کردانی* صفحات 28-38
  برج های خنک کننده تر که بطور وسیعی در صنایع مختلف برای دفع حرارتهای مازاد مورد استفاده قرار می گیرند، دارای معایب و محدودیت هایی هستند. برای این منظور از برج خنک کننده بارشی که در گروه برج خنک کننده تر قرار دارد استفاده می شود .یکی از اشکالات این برج ها استفاده از پکینگ ها است. در این مقاله پس از مرور تحقیقات انجام شده قبلی به بازنویسی معادلات حاکم بر برج ها پرداخته و با استفاده از مدل پیشرفته ریاضی، به منظور شبیه سازی بر اساس قوانین انتقال جرم و انتقال حرارت و معادلات حاکم بر برج خنک کننده بارشی ، رفتار این برج ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با ارائه یک برنامه کامپیوتری، به حل عددی پرداخته و تاثیر پارامترهای مناسب هندسی و محیطی بررسی شده است. نتایج حاصل با داده های تجربی ارائه شده در تحقیقات دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. با تغییر پارامترهای هندسی (افزایش ارتفاع برج و کاهش قطر قطره) در شرایط محیطی مختلف می توان دمای خروجی از برج خنک کننده بارشی را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: برج خنک کننده بارشی، انتقال جرم، انتقال حرارت، پارامترهای هندسی و محیطی
 • سیدمحسن مومنی، غلام رضا صالحی*، مجید اسحق نیموری، یداله اقدود چابکی، ناصر کوشا صفحات 39-49
  در مقاله حاضر سیکل تولید توان موتور چهارزمانه دیزل دریایی مورد مطالعه و تحلیل ترمودینامیکی قرار می‏گیرد. در این راستا، پس از مدل‏سازی سیکل کلی، اجزای مختلف آن از دیدگاه قانون اول و دوم ترمودینامیک مورد تحلیل و بررسی قرار می‏گیرند تا مشخص شود هر یک از اجزا چه تاثیری در عملکرد سیکل دارند و چگونه می توان کارایی آن‏ها را افزایش داد. همچنین تاثیر دمای هوای محیط بر عملکرد موتور مورد بررسی قرار گرفته ‏است تا دمای مناسب برای فرایند احتراق و عملکرد موتورمشخص شود. نتایج مدل‏سازی مقاله حاضر با داده‏های تجربی موجود مقایسه شده ‏است که هم خوانی خوب بین نتایج، تاییدی بر صحت مدل‏سازی انجام شده می‏باشد. نتایج حاصل نشان می‏دهد که بهترین عملکرد از هر دو دیدگاه قانون اول و دوم ترمودینامیک متعلق به توربین به ترتیب به میزان 86 درصد و 88 درصد می‏باشد. همچنین کمترین عملکرد از دیدگاه قانون دوم متعلق به خنک‏کن میانی به میزان 65/36 درصد و از دیدگاه قانون اول متعلق به موتور دیزل به میزان 45 درصد می باشد. بیشترین و کمترین تخریب اکسرژی نیز به ترتیب در موتور دیزل به میزان 54/85 درصد و در مبدل روغن به میزان 51/0 درصد روی می‏دهد. در حدود 32 درصد از انرژی ورودی سوخت نیز در درون گازهای خروجی اگزوز باقی می‏ماند. با توجه به تحلیل نتایج می‏توان گفت که موتور دیزل، مبدل خنک‏کن میانی و گازهای خروجی از اگزوز بهترین اجزا برای بهبود عملکرد سیکل می‏باشند. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده راه کارهایی برای کاهش میزان اتلافات و استفاده مجدد از حرارت اتلافی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: موتور دیزل دریایی، انرژی، اگزرژی، راندمان
 • ابراهیم علی زاده، محمدتقی ثابت*، مصطفی زرینی لاریمی، حسین نورمحمدی صفحات 50-58
  محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی، یکی از مهمترین مراحل طراحی مدل دینامیکی رونده های زیرآبی است. به دلیل خطاهای موجود در روش های محاسباتی، گاهی نتایج بدست آمده قابل اعتماد نیستند. همچنین محاسبه این ضرایب از طریق تست های آزمایشگاهی، کاری بس مشکل و پر هزینه است. این کار به دلیل خواص غیرخطی این گونه از سیستم ها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است. یک راه حل مناسب استفاده از تخمین گرها برای محاسبه و صحت سنجی ضرایب است که با کمک نتایج تست میدانی می توانند تخمین مناسبی از ضرایب را ارائه نمایند. همچنین در صورت انجام این کار می توان از خروجی تخمین زن برای کنترل تطبیقی رونده استفاده نمود. در این مقاله، معادلات غیرخطی شش درجه آزادی یک رونده زیرآبی برای تخمین پارامترها به شکل مناسبی مدل سازی شده، سپس با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن توسعه یافته، و با استفاده از اندازه گیری های کمتر نسبت به روش های مشابه تمامی ضرایب هیدرودینامیکی میرا کننده بدنه تخمین زده شدند. الگوریتم مذکور بر روی مدل برگرفته از یک زیرآبی واقعی پیاده سازی شده و نتایج بدست آمده صحت روش معرفی شده را به اثبات رسانیده است.
  کلیدواژگان: رونده زیرآبی خودگردان، ضرایب هیدرودینامیکی، تخمین زن، فیلتر کالمن توسعه یافته
 • اتابک فیضی*، علیرضا اسدپور اردبیلی، ابوالفتح عسکریان خوب صفحات 59-73
  فرو ریختن ناگهانی یک سد که در پشت آن مقادیر عظیمی آب نگهداری می شود، باعث می گردد که به تاسیسات پایین دست از قبیل نیروگاه ها، مناطق مسکونی، تاسیسات شهری و تاسیسات کشاورزی و غیره خسارات مالی وارد شود. در صورتیکه در پایین دست سد، مناطق مسکونی وجود داشته باشد، علاوه بر خسارات مالی، خسارات جانی نیز به بار می آید. هدف این مطالعه، بررسی عددی تاثیر همزمان شکل هندسی مخزن در پلان و شیب کف آن بر روی الگو و چگونگی حرکت موج سیلابی ناشی از شکست سد می باشد. بستر پایین دست دریچه بصورت خشک در نظر گرفته شده است. خصوصیات جریان ناشی از شکست سد در دو مخزن با شکل های هندسی طویل و عریض و شیب های کف 2%، 3.5% و 5% مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مدل سازی های انجام شده به صورت سه بعدی و با استفاده از نرم افزار Flow3D صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در مخزن عریض با افزایش شیب کف مخزن، تراز سطح آب در پایین دست و بالادست سد تفاوت چندانی نمی کند ولی نوسانات شدید سطح آب در مخزن عریض در تمامی شیب ها در پایین دست دریچه مشاهده می شود. دلیل این نوسانات می تواند ناشی از شکل مخزن باشد. در مخزن طویل و در نقاط بالادست دریچه، با افزایش شیب کف مخزن تراز سطح آب در حال کاهش بوده و کمترین تراز سطح آب برای شیب کف 5% حاصل شده است. در نقاط پایین دست دریچه در مخزن طویل، با افرایش شیب کف مخزن، تراز سطح آب در حال کاهش بوده و با گذشت زمان و در حدود هفت ثانیه بعد از باز شدن دریچه، افت تراز سطح آب برای شیب های 3.5% و 5% بیشتر از شیب های دیگر اتفاق افتاده است.
  کلیدواژگان: شکست سد، مدلسازی عددی سه بعدی، شکل مخزن، شیب کف مخزن، نرم افزار Flow3D
 • رضا دزواره رسنانی* صفحات 74-82
  استفاده از انرژی باد به عنوان منبع تجدید شونده و جایگزین مناسب سوخت های فسیلی بسیار مهم است. با توجه به اینکه در دریا پایداری و سرعت بادها بیشتر می باشد، لذا اکثر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند به نصب توربین های بادی در دریا توجه ویژه-ای دارند. با نصب توربین های بادی در دریا، مسائل جدیدی در مقایسه با نصب این سازه ها در خشکی بوجود می آید که از بارهای اضافی محیط دریا (موج، جریان و...) و ویژگی های خاص طراحی این سازه ناشی می شود. لذا مدلسازی و تحلیل توربین بادی دریایی تحت بارهای باد و موج به صورت توام امری ضروری است. در این تحقیق یک توربین بادی دریایی با سکوی سه پایه تحت اثر توام بارهای موج و باد با توجه به معادلات حاکم بر آن ها، مدلسازی شده و تحلیل دینامیکی بر روی آن انجام شده است. سپس به بررسی اثرات مشخصه های موج و باد بر روی پاسخ این سازه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که لزوما افزایش مشخصات موج و باد باعث افزایش پاسخ سازه نمی شود به عنوان مثال با افزایش سرعت متوسط باد تا مقدار 12متر بر ثانیه، میزان نیروی برشی و لنگر خمشی پای سازه افزایش می یاید ولیکن با بیشتر شدن سرعت، مقادیر نیروی برشی و لنگر خمشی روند کاهشی را طی می نمایند که ناشی از سیستم کنترلی توربین بادی دریایی می باشد. همچنین میزان اثر این پارامترها بر روی پاسخ سازه متفاوت است به نحوی که با افزایش ارتفاع مشخصه موج از 2 متر به 8 متر متوسط نیروی برش پایه سازه و لنگر واژگونی پای سازه به ترتیب 104 و 56 درصد افزایش می یابد لیکن با افزایش پریود حداکثر موج از 8 ثانیه به 16 ثانیه، متوسط نیروی برش پایه سازه و لنگر واژگونی پای سازه، تنها حدود 4 درصد افزایش
  کلیدواژگان: توربین بادی دریایی، سکوی سه پایه، تحلیل دینامیکی، باد، موج، اندرکنش آب و سازه
 • سید اصغر ارجمندی*، محمدرضا حیدری صفحات 83-100
  استفاده از ابزارهای کنترل یکی از راه های کاهش پاسخ های سازه های دریایی می باشد. استفاده از میراگرها در سازه های دریایی جاکت می تواند بدون تغییر در سختی سازه با افزایش میرایی به کاهش در پاسخ دینامیکی سازه کمک کند. در این تحقیق برای کاهش میزان جابه جایی های سکوی نفتی رسالت واقع در خلیج فارس تحت نیروی موج نامنظم از سیستم جداساز لاستیکی با ورقه های فولادی به همراه میراگر ویسکوز استفاده شده است. از معادله موریسون برای اعمال نیروی امواج استفاده شده و برای مدل سازی تاریخچه زمانی امواج نامنظم از طیف جانسوپ بهره گرفته شده است. در این پژوهش از سه نوع جداساز با نسبت میرایی موثر متفاوت و میراگر ویسکوز با ضرایب میرایی متفاوت استفاده شد تا اثر این ابزارهای کنترل بر روی پاسخ های سازه بررسی شود. همچنین برای رسیدن به بهینه ترین پاسخ، دو حالت سازه مجهز به جداساز لاستیکی و سازه مجهز به جداساز لاستیکی به همراه میراگر ویسکوز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد، استفاده از جداساز لاستیکی به همراه میراگر ویسکوز عملکرد بهتری بر روی سکوی جاکت دارد. همچنین این امر در کاهش میزان نیروی برشی نیز تاثیرگذار بود، که به دنبال آن می توان مقطع شمع ها را کاهش داد.
  کلیدواژگان: سکوهای ثابت فراساحلی، نیروهای موج، سیستم جداساز با میراگر، کنترل ارتعاشات، سکوی نفتی رسالت
|
 • Adib Abrishamifar, E Moradi *, Majid Aghababaie, Mohammad Javad Ghalandari, Mohammad Ghomi Pages 1-8
  Low noise amplifier is one of the most used blocks in a radar reciever such as fire control radar. In this paper, a broadband amplifier is proposed applying for the frequency range 2.5 to 5.5 GHz. The input stage of this circuit is defined as common-source. A standard 0.13 CMOS technology is used for simulation. Amplifier has a good stability thorough the frequency range of operation. The third order linearity is improved by derivative superposition method. the complementary transistors in the input stage was used to achieve good IP2 for proposed LNA. The simulation results show that the LNA achieved the maximum gain of 11.3 dB, input and output return loss lower than -8 dB, A minimum noise figure 2.3 dB in 2.5-5.5 GHz, an IP3 of -3.2dBm and an IP2 of +13.3 dBm. The power consumption is 18 mw from a 1.5V supply.
  Keywords: wideband Low Noise Amplifier, Gain, Noise figure, Input return loss, Output return loss
 • M. R Soheilifar * Pages 9-17

  Gas sensors generally have the task of absorbing and detecting gas molecules on a sensitive material that in this paper, using zigzag type graphene nanotubes and Armchair type without applying gas and applying gas, will be simulated and analyzed using ATK software. Due to the characteristic electronic gas sensor including the voltage-current characteristic can detect the toxic molecules found in the tissues of the body. Selective toxic molecule In this article is Sulfur dioxide which is one of the known toxic gases and as a chemical compound in the form of gas at room temperature with the chemical formula SO2. By studying the results of simulations, can see the high sensitivity of the graphene nano-type armchair type than the zigzag type to detect the gas.

  Keywords: Graphene, sensor, Nanotubes, Zigzag, Armchairs
 • H Aghababayi, M.R Habibi, M Azami * Pages 18-27
  In this paper, the effect of the compressor pressure ratio, the input temperature to the gas turbine and the recovery pressure of the steam boiler is investigated by examining the simultaneous generation of electricity and heat from the perspective of economical exergy and exergy. The results show that the energy efficiency and exergy of the CHP cycle are greater than the gas turbine cycle and are the most common exergy loss in the combustion chamber. Exergy efficiency increases and then decreases by increasing the compressor pressure to an optimal amount. As the input temperature increases to the turbine gas, the exergy efficiency increases, the loss of exergy, and the rate of cost of the exergy casualties decreases. By increasing the temperature of the saturated vapor in the CHP cycle, the energy efficiency decreases but the exergy efficiency increases.
  Keywords: Exergy economic, Cogeneration, compressor pressure ratio, pressure vapor recovery
 • A Asghari, N Kordani * Pages 28-38
  Wet Cooling towers (WET) that are widely used in different industries and air conditioning systems to remove excessive heat, have disadvantages and limitations. Cooling towers are one of the biggest heat andmass transfer devices that are in wide spreaduse. To overcome these limitations, Counter Flow Shower Cooling Tower (SCT) which is within the Wet Cooling Towers(WCT) category is presented. In this paper, analyzing heat and mass transfer in counter current open cooling towers. Using a computer program, the numerical solution will be executed and the effect of proper environmental and geometrical parameters will be reviewed and compared with experimental results in the recourses. Moreover, the effect of velocity variation, enthalpy, humidity, temperature and droplet diameter on the cooling efficiency of the tower will be investigated. It was concluded that amongst all mentioned parameters, the droplet diameter has the most impact upon decreasing the output temperature of the cooling tower. By changing geometrical parameters(tower height increase and droplet diameter reduction), the outlet temperature of the SCT in different ambient condition could be improved. these towers have high efficiency in dry-cool and dry-hot regions.
  Keywords: Shower Cooling Tower (SCT), Mass transfer, Heat Transfer, Geometric, ambient parameters
 • S. M Momeni_Gh Salehi *_M Eshagh Nimvari_Y Aghdod Chaboki_N Koosha Pages 39-49
  In the present study, the four-stroke marine diesel engine power generation cycle is studied and thermodynamic analysis is carried out. First and second law of thermodynamics analyzes have been on different components of the cycle in order to determine the effect of each components on the cycle performance and to improve the effeciency of them. Also, the effect of ambient air temperature on engine performance has been studied to determine the effect of temperature on engine performance during the combustion process. This model results have been compared with the experimental data, good agreement between the results confirmed the accuracy of the present model. The results show that turbine has the best performance of the first and second law of thermodynamic efficiency. Charge air cooler has the lowest efficiency of second low about 36.65%, and the diesel engine efficiency is 45%. The highest exergy destruction is occurred in the diesel engine about 85.54% and lowest exergy destruction is occurred in the oil cooler exchanger about 0.51 %. About 32 percent of the fuel energy remains in the exhaust gases. According to the results, the diesel engine, charge air cooler and exhaust gases are the best components for improving cycle performance. Finally, based on the results, diffrent ways have been suggested to reduce losses and waste heat.
  Keywords: marine diesel engine, energy, Exergy, Efficiency
 • E Alizadeh_M. T Sabet *_M Zarrini Larimi_H Nourmohammadi Pages 50-58
  Hydrodynamic coefficient estimation is an essential part of underwater vehicle dynamic model design procedure. Due to existence errors in analytical calculation methods, results of the methods are not reliable. Also, determination of the coefficients by experimental test is a difficultly and costly work. This procedure due to nonlinear behavior of the system has some problems. A suitable solution is using estimators for the coefficient estimations that the estimators can present suitable estimation of coefficients using experimental tests. Also, the estimator output can be used in the design of the system adaptive control. In this paper, equations of motion of an autonomous underwater vehicle (AUV) in six degree of freedom for coefficients estimation are properly modeled. Then, using of Extended Kalman Filter (EKF) and reduced order measurement with respect to similar methods, all of viscous damping coefficients are estimated. The method is implemented on an actual AUV and the results indicate a good performance of proposed method.
  Keywords: AUV, Hydrodynamic Coefficient, Estimator, Extended Kalman Filte
 • A Feizi *, A Asadpour Ardabili, A Askarian Khoob Pages 59-73
  The purpose of this study is numerical investigation of the simultaneous effect of reservoir geometric shape on the plan and its slope on the model as well as the flood wave fluctuates due to dam break. The downstream bed is considered as dry. Characteristics of flow due to dam break in two reservoirs are studied and compared under long and wide geometric shapes and reservoir bottom slopes of 0%, 2%, 3.5% and 5%. The modeling is carried out in 3D mode using Flow3D software. The results indicate that in the wide reservoir with increasing the slope of the reservoir bottom, the water level is not significantly different in the downstream and upstream of the dam, but severe variations of the water level is observed in the wide reservoir at all slopes at the downstream of the gate. The reason for these variations can be due to the shape of the tank because surges occur after the sudden opening of the gate while these waves are dissipated over the reservoir in the long reservoir. In the long reservoir and at the upstream points of the gate the level water is decreased by increasing the slope of the reservoir bottom and the lowest water level is observed for the slope of 5%. At the downstream points of the gate in the long reservoir the water level decreases with the increase in the reservoir slope and over time at t=7s the loss of water level drop for slopes of 3.5% and 5% is more than other slopes.
  Keywords: Dam Break, 3D Numerical Modeling, Flow3D Software, Reservoir Shape, Reservoir Slope
 • R Dezvareh * Pages 74-82
  AbstractApplying wind energy as a source of renewable and alternative fuels is very important. Given that the sea is the more stable and fast winds, so most of the countries that have access to the sea, are in particular attention to the installation of wind turbines in the sea. New problem arise with the installation wind turbines in the sea, which is due to additional sea states such as wave and current loads. Therefore modeling and analysis of offshore wind turbines under wave and wind loads is essential. In this research the offshore wind turbine with tripod platform has been modeled and analyzed under wave and wind excitations. Then it considers the effects of wave and wind parameters on the response of strucuture. The results show that increasing the waves and the wind parameters does not increase the response of the structure necessarily. Also effect of these parameters on the structural response is different.
  Keywords: offshore wind turbine, tripod, Dynamic Analysis, wave, Wind, water- structure interaction
 • S. A Arjmandi *_M Heidari Pages 83-100
  Using control tools is one of the efficient methods to reduce the responses of marine structures. The use of dampers in jacket marine structures can help to reduce the dynamic response of the structure with increasing damping and without changing the structural stiffness. In this research, for vibration control of the Resalat oil platform in the Persian Gulf under irregular wave loads, rubber bearing base isolation system along with viscous dampers are utilized. The Morison equation is used for wave force formulation, as well as to model the time history of irregular waves, Jonswap spectrum is utilized. In this study, rubber bearing base isolator with three different effective damping ratios and viscous damper with different damping coefficients were used to investigate the effect of each control tool on structural responses. In addition, to achieve the optimal response, the structure studied in two different conditions; the structure with rubber bearing isolator, and the structure with rubber bearing isolator plus viscous dampers. The results showed that the use of rubber bearing isolator with viscous damper has a better performance on the jacket platform response. It also reduced the base shear of the structure, which could lead to a reduction in the cross-section of the piles.
  Keywords: Fixed offshore platforms, Wave loads, Damping Isolation System, Vibration Control, Resalat Oil Platform
 • S. M. R Mousavi Mirkalaei *_M. A. Mansoori_M. H. Bisjerdi Pages 101-111
  Image restoration is a critical step in many vision applications. Due to the poor quality of Passive Millimeter Wave (PMMW) images, especially in marine and underwater environment, developing strong algorithms for the restoration of these images is of primary importance. In addition, little information about image degradation process, which is referred to as Point Spread Function (PSF), makes the problem more challenging. Blind image deconvolution is a popular approach for image restoration, which can estimate the original image and the degradation function simultaneously. This is an ill-posed inverse problem and requires regularization to be solved. In addition to the type of regularization functions, the value of regularization parameters can drastically affect the output result. In this paper, we propose an optimized main function for improving the resolution of Passive Millimeter Wave (PMMW) images based on the semi-blind deconvolution and propose a Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm for selecting optimum values of regularization parameters in blind image deconvolution. A new cost function is defined for the optimization process which is useful in image restoration. The algorithm has been tested on standard images and evaluated using standard metrics. Two real PMMW images blurred by an unknown degradation function are also used in this algorithm to obtain a sharp deblurred image with an estimate of the PSF. Simulation results show that the proposed method improves the quality of the estimated PSF and the deblurred image.
  Keywords: Blind Deconvolution, PSO algorithm, PSF estimation, PMMW images, regularization parameter.‎