فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 2 (بهار 1398)
 • بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/02/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پریا اکبری، اسماء بلوچ امین، زهرا امینی خویی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  گیاه سالیکورنیا(Salicornia sp) یک گیاه هالوفیت است و به طور گسترده به عنوان چاشنی غذا مصرف می گردد. این تحقیق، به منظور بررسی اثر عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا بر فراسنجه های خونی و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus) به مدت 60 روز انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه، تعداد 240 قطعه ماهی با میانگین وزنی 43/0±42/8 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار(با تعداد 20 قطعه در هر تکرار) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار شاهد(بدون عصاره الکلی گیاه) و تیمارهای آزمایشی 2، 3 و 4 به ترتیب دارای 50،1000 و1500 میلی گرم برکیلوگرم عصاره الکلی گیاه در غذا بودند. در پایان آزمایش فعالیت آنزیم های گوارشی و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج آزمایش نشان داد. پایین ترین غلظت کلسترول(44/1±13/8 میلی گرم بر دسی لیتر)، و بالاترین مقدار پروتئین تام(33/0±8/6 گرم بر دسی لیتر)، آلبومین(54/0±20/5 گرم بر دسی لیتر)، آمیلاز(10±470 واحد بر میلی گرم پروتئین) و پروتئاز(63/7±21/328 واحد بر میلی گرم پروتئین) در تیمار حاوی 1500 میلی گرم عصاره الکلی سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد(05/0>P) که با سایر تیمارها دارای تفاوت معنی دار بود(05/0>P). در بین فاکتور های اندازه گیری شده کلسترول، تری گلیسیرید، آمیلاز و پروتئاز تفاوت معنی داری را بین تیمارهای تغذیه شده با عصاره الکلی سالیکورنیا با گروه شاهد نشان دادند(05/0>P).
  نتیجه گیری
  استفاده از سطح 1500 میلی گرم عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا اثرات مثبتی بر فعالیت آنزیم های گوارشی و فراسنجه های خونی ماهی کفال خاکستری دارد.
  کلیدواژگان: ماهی کفال خاکستری، عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا، فراسنجه های بیوشیمیایی سرم، آنزیم های گوارشی
 • پروین آقامحمدپور، حدیده معبودی، نرگس جوادزاده صفحات 13-27
  زمینه و هدف
  میزان رشد و بازماندگی و مقادیر فاکتورهای خونی مبنای بررسی در شرایط استرس های محیطی یا اختلالاتی که در بدن ماهی ایجاد می شود، می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استرس شوری های مختلف ( 1<، 5، 10 و 15 قسمت در هزار) بر پارامترهای رشد و بقا و شاخص های خونی ماهی شیربت Arabibarbus grypus  می باشد تا شرایط مناسب رشد، بازماندگی و حد تحمل فیزیولوژیک آن به هنگام سازش پذیری در انتقال به آب با شوری های مختلف معین گردد.
  روش کار
  بدین منظور، 120 قطعه بچه ماهی شیربت با طول کل 5±0/15 سانتی متر و وزن 5±30گرم در مخازن 300 لیتری فایبرگلاس در دمای 47/1±16/25 درجه سانتی گراد در 4 تیمار آب شیرین و شوری های 5 و10و 15 قسمت در هزار با سه تکرار در یک دوره 30 روزه پرورش یافتند. ماهیان دو بار در روز و به میزان 3% وزن بدن با غذای کنسانتره غذادهی شدند. ماهی ها در ابتدا و انتهای دوره جهت ارزیابی رشد زیست سنجی شدند و در انتهای دوره آزمایش، فاکتورهای رشد(درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد روزانه)، بقا و فاکتورهای خونی(هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول قرمز، گلبول سفید، لنفوسیت، مونوسیت، نوتروفیل و اندیس های گلبولی) سنجیده شد.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده، افزایش شوری سبب کاهش معنی دار درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد روزانه و میزان بقائ گردید(05/0>p). هم چنین مشاهده گردید تاثیر معنی دار بر گلبول قرمز، هماتوکریت و اندیس های گلبولی نشان نداد اما تعداد نوتروفیل های خون افزایش معنی دار نشان داد، بیشترین مقدار آن در تیمار با شوری PPT15 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به کاهش فاکتورهای رشد و میزان بقائ با افزایش شوری به خصوص در شوری های بالاتر از PPT5 ؛ اگرچه پارامترهای خونی به علت روند سازش پذیری تحت تاثیر قرار نگرفتند اما به نظر می رسد آب شیرین بهترین تیمار و شوری PPT 5 با کنترل سایر شرایط محیطی، حداکثر شوری قابل تحمل(حد بحرانی) آب جهت پرورش اقتصادی ماهی شیربت باشد.
  کلیدواژگان: شوری، فاکتورهای خون شناسی، رشد، بازماندگی، شیربت Arabibarbus grypus
 • صادق قربانی دالینی، نگار آذرپیرا، محمدحسین سنگتراش، رامین یعقوبی، حمیدرضا سلیمان پور لیچایی صفحات 29-38
  زمینه و هدف
  جزایر پانکراس بخش اندوکرین پانکراس می باشند که با ترشح هورمون های مختلف موجب تنظیم قند خون و متابولیسم انرژی در بدن می گردد. سلول های بتا جزایر پانکراس وظیفه ترشح انسولین در پاسخ به تغییرات گلوکز را برعهده دارند. اولین مرحله در این فرآیند شامل ورود گلوکز به درون سلول توسط انتقال دهنده GLUT2 و سپس فسفوریلاسیون گلوکز توسط گلوکوکیناز به عنوان حس گر گلوکز درون سلولی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی بیان GluT2 و گلوکوکیناز در جزایر پانکراس و مقایسه آن با بافت کامل پانکراس می باشد.
  روش کار
  این پژوهش بر روی بافت پانکراس دریافت شده از فرد مرگ مغزی انجام شد. جزایر پانکراس از بافت کامل جدا و به منظور بررسی جداسازی موفق جزایر، سطح بیان ژن Ptf1a، به عنوان مارکر بخش اگزوکرین پانکراس، بررسی شد. سپس بیان ژن های GluT2 و گلوکوکیناز در بافت پانکراس کامل و جزایر جدا شده مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  عدم بیان ژن Ptf1a در جزایر پانکراس نشان دهنده جداسازی موفق و خلوص بالای جزایر جدا شده بود. هم چنین ژن های GluT2 و گلوکوکیناز به مقدار زیادی در جزایر پانکراس بیان می شدند. هم چنین آنالیزهای آماری نشان دادند که بیان ژن های GluT2 و گلوکوکیناز به طور معنی داری در جزایر پانکراس بیشتر از بافت کامل می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده بیان بالا و اهمیت ژن های GluT2 و گلوکوکینازدر بخش اندوکرین پانکراس به عنوان انتقال دهنده و حس گر گلوکز در فرآیند ترشح انسولین در پاسخ به گلوکز می باشد. هم چنین روش مورد استفاده در این پژوهش برای جداسازی جزایر از بافت پانکراس بسیار کارآمد است.
  کلیدواژگان: جزایر پانکراس، GLUT2، گلوکوکیناز
 • رضا طاعتی، سید محمد صلواتیان، صاحبعلی قربانی، فائزه دشتیاری صفحات 39-49
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات آبزی پروری، دسترسی کم به پودر ماهی است که دلیل آن افزایش تقاضا و کاهش میزان تولید آن هست. تلاش های زیادی برای یافتن جایگزین های مناسب انجام شده که منابع پروتئینی گیاهی از مهم ترین جانشین ها می باشند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم به جای پودر ماهی بر رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus kutum) می باشد.
  روش کار
  گلوتن گندم در سطوح 0، 10، 20 و 30 درصد در سه تکرار جایگزین پودر ماهی شد. تعداد 240 عدد بچه ماهی سفید با میانگین وزنی 06/0± 33/0 گرم در 12 وان فایبرگلاس با تراکم 20 عدد توزیع گردیدند. ماهیان با چهار جیره با سطح پروتئین و انرژی یکسان به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش، شاخص های رشد و ترکیب لاشه مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، میانگین رشد روزانه و ضریب بازده پروتئین در ماهیان شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود(05/0>P). ضریب تبدیل غذایی در تیمار گلوتن گندم 30% بیشترین و در تیمار شاهد کمترین مقدار را داشت. بالاترین نرخ بازماندگی در تیمار گلوتن گندم 30% ثبت گردید که اختلاف معنی داری را با شاهد نشان داد(05/0>P). اختلاف معنی داری در پروتئین لاشه در تیمارهای شاهد و گلوتن گندم 10% با تیمار گلوتن گندم 20% مشاهده شد(05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های حاصل، گلوتن گندم در سطوح به کار رفته برای ماهی سفید مطلوب نبوده و نمی تواند جایگزین پودر ماهی شود.
  کلیدواژگان: ماهی سفید، جایگزینی، گلوتن گندم، رشد، ترکیب لاشه
 • فریده ریکی، محمد سوداگر، حامد پاک نژاد، سیامک یوسفی سیاهکلرودی صفحات 51-62
  زمینه و هدف
  به کارگیری جیره های مناسب از مهم ترین بخش های زیستی جهت رشد و سلامت ماهی بوده و باروری، تخم ریزی و کیفیت تخم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر رشد و تولیدمثل ماهی زبرا(Danio rerio) مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  9 جیره غذایی با سه سطح پروتئین(25، 30 و 35 درصد) و سه سطح چربی(4، 8 و 12 درصد)، به منظور تعیین میزان پروتئین و لیپید برای بهینه رشد و تولید مثل  ماهی زبرا تهیه شد.135 عدد بچه ماهی به صورت گروه های 5 تایی با میانگین بیوماس( ± انحراف معیار) 02/0±23/1 گرم و نسبت جنسی2 به 3 (ماده/نر) به طور تصادفی در 27 آکواریوم 20 لیتری توزیع و 3 بار در روز به مدت 4 ماه تغذیه شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، اثر متقابل پروتئین و چربی باعث افزایش معنی داری وزن نهایی، افزایش وزن بدن، کارایی تغذیه، نرخ رشد ویژه ماهیان و زنده مانی لاروها و کاهش ضریب تبدیل غذایی گردید(05/0P<). با افزایش پروتئین نیز، به طورمعنی داری کارایی غذایی، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، وزن و زنده مانی لاروها افزایش و ضریب تبدیل غذایی و غذای خورده شده روزانه کاهش یافتند(05/0P<). با افزایش چربی جیره شاخص های رشد و تولیدمثل بهبود یافت، به طوری که در سطح 12درصد نسبت به سطوح پایین تر، درصد افزایش وزن بدن، کارایی غذایی، نرخ رشد، وزن و زنده مانی لاروها افزایش و ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  جیره ی حاوی 35 درصد پروتئین و 12 درصد چربی، جیره مطلوب تری جهت دستیابی به شاخص های رشد و تولیدمثل مطلوب در ماهی زبرا می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی زبرا، شاخص های رشد، عملکرد تولیدمثلی، پروتئین، چربی
 • علی حسین هاشمی علیا، رضا شاپوری، محمدرضا اسرافیلی صفحات 63-71
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس موجب ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها می باشد. عفونت استافیلوکوکی پوست شایع ترین عفونت باکتریال در انسان است. بررسی اثر ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره های مختلف گزنه، باباآدم و بلاغ اوتی به همراه سیلور سولفادیازین بر روی عفونت سوختگی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در موش است.
  روش کار
  در این مطالعه عصاره های آبی و اتانولی گیاه گزنه، بلاغ اوتی و ریشه باباآدم در آزمایشگاه تهیه و میزان MIC و MBC عصاره ها با روش رقت در براث تعیین گردید. در مطالعه مدل حیوانی ابتدا با غلظت(106×5(CFU/ML))تعیین شده باکتری به محل زخم روی موش های ماده سوری تلقیح شد. پس از 24 ساعت پماد تهیه شده با غلظت MBC از عصاره های گیاهان گزنه، بلاغ اوتی و ریشه باباآدم به ازای 1 گرم سیلورسولفادیازین تهیه و به محل سوختگی و عفونت حاصله با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، برای درمان استفاده گردید.
  یافته ها
  در مدل حیوانی مشخص شد که عصاره های آبی و اتانولی گزنه، بلاغ اوتی و ریشه باباآدم دارای فعالیت ضد میکروبی علیه رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در مجموع نتایج این بررسی نشان داده عصاره های آبی و اتانولی استخراج شده از این گیاهان دارویی(گزنه، بلاغ اوتی و بابا آدم) در شرایط آزمایشگاهی دارای فعالیت ضد میکروبی و باکتری کشی علیه رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که عصاره این سه گیاه(گزینه، بلاغ اوتی و بابا آدم) بر مدل حیوانی دارای اثر ضد میکروبی و التیام بخش روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می باشد و می توان به عنوان یک دارو یا پماد ضد باکتریایی مطرح گردد. در این میان عصاره های گزنه و ریشه باباآدم دارای فعالیت مهار رشد و باکتری کشی قوی تری نسبت به عصاره بلاغ اوتی دارد. می توان امید داشت که در آینده از این گیاهان مذکور برای درمان عفونت های باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، گزنه، بلاغ اوتی، ریشه باباآدم، موش
 • شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد، هادی ابراهیمی، مریم عضدی صفحات 73-83
  زمینه و هدف
  تعداد زیادی از ماهیان دوره های طبیعی گرسنگی را در طول سال، در مدت زمستان، هنگام مهاجرت های تخم ریزی و یا زمانی که کاهش غذا در محیط زندگی تحمل می کنند. در این مطالعه اثرات دوره های گرسنگی طولانی مدت بر ساختار بافت کبد و روده تاس ماهیان سیبری با میانگین وزنی 54/0± 56 گرم به مدت 5 هفته انجام گرفت.
  روش کار
  225 قطعه تاس ماهی سیبری انتخابی به روش کاملا تصادفی بین 9 تانک 500 لیتری استوانه ای شکل توزیع گردیدند. ماهیان به مدت 2 هفته در ابتدا با شرایط آزمایشی سازگار شدند. گروه شاهد در تمام مدت آزمایش 4 بار در روز تا حد سیری تغذیه شد. تیمار اول 2 هفته گرسنگی و تیمار دوم 3 هفته گرسنگی را تجربه کرد. به منظور مطالعه ساختار کبد و روده در پایان دوره های گرسنگی از هر یک از تیمارها و گروه شاهد 6 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب و در محلول بوئن تثبیت گردید. سپس با استفاده از روش استاندارد پس از طی مراحل قالب گیری برش های 7 میکرومتری از آن ها تهیه و سپس با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  شاخص های دستگاه گوارش و کبدی(HSI و DSI) و هم چنین طول پرزهای ماهیان گروه شاهد به صورت معنی داری(05/0P <) بالاتر از تیمارهای 2 هفته و 3 هفته گرسنگی بود. طول انتروسیت های روده هیچ اختلاف معنی داری(05/0P>) را بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد. نتایج بررسی های میکروسکوپی نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد اکثر علائم پاتولوژیک از جمله دژنرسانس زیاد چربی، نکروز سلولی، پرخونی زیاد و رکورد صفراوی در کبد تاس ماهیان سیبری در تیمار 1 و 2 مشاهده شد. هم چنین در تیمارهای 2 هفته گرسنگی پرخونی، آتروفی و رکورد صفراوی کمتری نسبت به تیمارهای 3 هفته گرسنگی در کبد مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان داد که دوره های گرسنگی طولانی مدت می تواند بر ساختار کبد و روده تاس ماهیان سیبری از طریق مصرف ذخایر این بافت ها و متابولیسم چربی در دستگاه گوارش و گلیکوژن کبد اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: تاس ماهی سیبری، Acipenser baeri، گرسنگی، بافت کبد، بافت روده
 • فیروزه خیل تاش، کاظم پریور، نسیم حیاتی رودباری، علیرضا بدیعی، بهنام صادقی صفحات 85-104
  زمینه و هدف
  سرطان پستان در زنان و سرطان کولورکتال در هر دو جنس جزو شایع ترین و کشنده ترین سرطان ها در سراسر جهان می باشند. با توجه به مقاوم بودن برخی از سرطان ها به درمان های رایج، در این تحقیق اثرات سمیت و القائ آپوپتوز نانوکامپوزیت گرافن اکساید کوت شده با 8-هیدروکسی کینولین بر روی سلول های رده سرطان پستان و کولون سنجیده شد.
  روش کار
  در این مطالعه رده سلولی سرطان پستان(MCF-7)، سرطان کولون(SW-742) و رده سلول نرمال پستان(MCF-10) را با دوزهای مختلف نانوصفحات گرافن اکساید کوت شده با 8-هیدروکسی کینولین به مدت 12، 24 و 48 ساعت تیمار و سمیت این نانوکامپوزیت را با روش MTT و تاثیر ماده فوق الذکر در آپوپتوز سلولی هم از طریق بررسی بیان ژن های پیش برنده و مهار کننده آپوپتوز از جمله P53, P21, Bax و Bcl-2 نیز از طریق تست فلوسایتومتری آپوپتوز سلولی(Annexin-V/PI) صورت گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که نانوکامپوزیت سبب افزایش معنادار مرگ سلولی در رده های سلولی سرطان کولون و پستان به خصوص رده MCF-7 در مقایسه با رده سلول نرمال پستان گردیده است. نتایج بیان ژن نیز حاکی از افزایش بیان ژن های پیش آپوپتوزی P53, p21 و Bax و کاهش بیان ژن ضد آپوپتوزی Bcl-2 در رده های سلول سرطانی به خصوص رده MCF-7 به نسبت رده سلول نرمال پستان است. نتایج فلوسایتومتری تست Annexin-V/PI نیز در همین راستا القائ آپوپتوز در رده های سرطانی بالاخص MCF-7 به نسبت نمونه کنترل را پس از تیمار با نانوکامپوزیت نشان داد.
  نتیجه گیری
  یکی از مکانیسم های القائ مرگ سلولی استفاده از نانوکامپوزیت با القائ آپوپتوز در آن ها می باشد.
  کلیدواژگان: گرافن اکسید، 8-هیدروکسی کینولین، سرطان پستان، سرطان کولون، آپوپتوز
|
 • P. Akbary, A. Baluch Amin, Z. Aminikhoei Pages 1-12
  Inroduction &
  Objective
  The Salicornia sp plant is a halophyte that has been widely consumed as a seasoned vegetable. This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Salicornia sp plant extract on blood biochemical parameters and digestive enzymes of grey mullet, Mugil cephalus for 60 days.
  Materials and Methods
  The experiment was conducted in a completely randomized design with 240 of grey mullet (with average weight of 8.42±0.43g) in 4 treatments and 3 replicates (n=20 in each replicate) and included: control group without using plant extract, an another groups (treatment 2,3and 4) the amounts of this extract were 50,1000 and 1500 mg/kg food.
  Results
  The results of experiment showed among the measured factors, cholesterol, triglycerides, amylase and protease showed significant differences between the treatments fed with Salicornia extract and the control group (P < 0.05). The results of experiment showed that the lowest cholesterol (8.13± 1.44 mg/dL) and d the highest level of total protein (6.8±0.33 g/dL), albumin (5.25±0.54 g/dL), amylase (470±10 U/mg protein) and protease (328.21±7.63 U/mg protein) was observed in the diet containing 1500 mg/kg Slicornia extract and showed a significant difference compared with all treatments (P<0.05).
  Conclusion
  So use of the diet containing 1500 mg /kg Slicornia extract of had positive effects blood biochemical parameters and digestive enzymes of grey mullet.
  Keywords: Grey Mullet, Salicornia Plant Extract, Serum Biochemical Parameters, Strss, Digestive Enzymes
 • P. Agamohammad Poor¹, H. Mabudi, N. Javadzadeh Pages 13-27
  Inroduction & Objective: The growth rate and survivability and blood parameters level are as the base of studies in environmental stress in fish body. The goal of this study is to find the effect of different salinity stress on blood parameters in reared shirbot (Arabibarbus grypus) fish for determine the suitable condition of growth and survivability and physiologic tolerance during transforming into the waters with different levels of salinity.
  Material and Method
  For this purpose, 120 pieces of baby fish with total length: 15±5 cm, mean weight: 30±5 gr in 300 liter fiberglass tanks, mean temperature: 25.16±1.47Ċ, include four different salinity concentrations :<5 P.P.T , 10 P.P.T , 15 P.P.T with 3 replicant during 30 days were raised. The fish were fed with concentrated food 3% body weight twice a day. The fish biometric for growth assessment at the beginning and at end of the course. After 30 days, growth factors (increase body weight%, special and daily growth rate), survival and then blood parameters (Hb, HCT, RBC, WBC, Lymphocyte, Monocyte, Neutrohpil, MCV, MCH& MCHC) were measured.
  Results
  According to the results, salinity increase cause to significant decrease of; increase body weight%, special and daily growth rate and survival (P<0.05). Also no significantly difference of the blood parameters regarding to effect of salinity stress on fishes seen (P>0.05), but neutrophil shows significant increase and maximum level of it was in 15 PPT.
  Conclusion
  Based on the results, considering the reduction of growth factors and survival rates with increasing salinity, especially in salinity higher than PPT5, although blood parameters were not affected by the adaptation process, but fresh water seems to be the best treatment and salinity of PPT5 By controlling other environmental conditions, the maximum salinity (critical limit) of water is for the economic development of the young fish.
  Keywords: : Salinity, Blood Parameters, Growth, Survival, Arabibarbus grypus
 • S. Ghorbani, Dalini, N. Azarpira, M.H Sangtarash, R. Yaghobi, H.R. Soleimanpour, Lichaei Pages 29-38
  Inroduction &
  Objective
  Pancreatic Islets are endocrine part of the pancreas responsible for several hormone secretions, which regulates blood glucose and involves in metabolism of energy. Islet β cell responsible for secretion of insulin in response to glucose changes. The first step of this process includes glucose entry into the cell using GluT2 transporter followed by glucose phosphorylation by glucokinase as an intra cellular glucose sensor. Therefore, the aim of this study was the analysis of GluT2 and glucokinase gene expression in pancreatic islets in comparison with whole pancreas tissue.
  Material and Methods
  This study was performed on a pancreatic tissue received from a brain death person. Islets were purified from a total pancreas. To investigate the successful isolation of the islets, the gene expression of Ptf1a, as a marker of the exocrine part of the pancreas, was investigated.Then, gene expression of GluT2 and glucokinase was investigated in both islets and total pancreatic tissue.
  Results
  The lack of expression of the Ptf1a in the pancreatic islets indicates successful separation and high purity of isolated islets. Moreover, GluT2 and glucokinase genes were highly expressed in pancreatic islets. Furthermore, statistical analysis revealed that gene expression of GluT2 and glucokinase was significantly higher in pancreatic islets than in complete tissue.
  Conclusion
  The results indicate the high expression and importance of GluT2 and glucokinase genes in the endocrine part of the pancreas as a glucose transporter and sensor, respectively in the process of glucose-stimulated insulin-secretion. In addition, the method used in this study is very efficient for purification of islets from pancreatic tissue.
  Keywords: Pancreatic Islets, GluT2, Glucokinase
 • R. Taati, S.M. Salavatian, S.A. Ghorbani, F. Dashtiari Pages 39-49
  Inroduction &
  Objective
  One of the problems of aquaculture is low access to fish meal, which increases demand and reduction in production rates. A lot of efforts have been made to find suitable alternatives that plant protein sources are among the most important substituents. The aim of this study is to investigate the effect of partial replacing fish meal with wheat gluten on growth indices, survival, and carcass composition of Caspian kutum (Rutilus kutum).
  Material and Methods
  Wheat gluten was replaced at four levels including 0, 10%, 20% and 30% with fishmeal in three replicates. A total number of 240 kutum frys weighing 0.33±0.06g were distributed into twelve 100-L fiberglass tanks with a density of 20 fish per tank. Fish were fed four isonitrogenous and isocaloric diets for 8 weeks. At the end of the trial, growth indices and carcass composition were measured.
  Results
  Final weight, total length, body weight increase, specific growth rate, average daily growth and protein efficiency ratio in control group were significantly higher than other treatments (P<0.05). Wheat gluten at the level of 30% and control had the highest and the lowest feed conversion ratio, respectively. The highest survival rate was recorded in 30% wheat gluten that showed significant difference with control (p<0.05). A significant difference in content of carcass protein was observed between control and fish fed 10% wheat gluten with fish fed 20% wheat gluten (P<0.05). 
  Conclusion
  According to obtained findings, wheat gluten at used levels is not optimal for kutum and cannot substitute the fish meal.
  Keywords: Caspian Kutum, Replacement, Wheat Gluten, Growth, Carcass Composition
 • F. Riki, M. Sudagar, H. Paknejad, S. Yousefi Siyahkalrudy Pages 51-62
  Inroduction &
  Objective
  The use of appropriate diets is one of the most important biological components for growth and health fish, and also it effects on fertility, egg production and egg quality. In this research, the effect of different levels of protein and lipid on growth indices and reproduction performance in zebra fish (Danio rerio) was investigated.
  Material and Methods
  9 diets with 3 protein levels(25, 30 and 35%) and 3 lipid levels (4, 8 and 12%) was conducted to evaluate the protein and lipid ratio for optimum growth and reproduction of zebra fish. 135 fishes were categorized into five groups with an average biomass (± SD) of 1.23 ± 0.02 (gr) and with a sex ratio of 2 to 3 (male / female) were randomly distributed into 27 aquaria (20-liter) and fed 3 times daily during 4 months.
  Results
  The results revealed that the interaction between protein and lipid increased the weight, body weight gain, dietary efficiency, fish growth rate and survival (P <0.05), but feed conversion ratio reduced significantly (P <0.05). Increasing dietary protein levels increased (P <0.05) nutritional efficiency, specific growth rate, percentage of body weight gain, weight and survival of the larvae and decreased conversion ratio of food and daily food intake significantly (P <0.05). Body weight gain, nutritional efficiency, growth rate, weight gain and survival of the larvae was significantly higher (P <0.05) and feed conversion ratio was lower (P <0.05) in the fish fed 12% lipid.
  Conclusion
  The diet containing 35% protein with 12% lipid would be suitable for optimum growth and reproduction of zebra fish.
  Keywords: Zebra fish, Growth indices, Reproduction performance, Protein, Lipid
 • A.H. Hashemi, R.Shapouri, M. R.Esrafili Pages 63-71
  Inroduction & Objective: Staphylococcus aurous causes a wide range of diseases. Staphylococcal infection is the most common bacterial infection in humans. Antimicrobial and healing effect burdock and nasturtium of nettle, extracts with silver sulfadiazine on burn infections of Staphylococcus aurous. Material and Method: In this study, aqueous and ethanolic extracts of nettle, watercress and burdock root were prepared in the laboratory. Then, the MIC and MBC of the extract were determined by dilution method in the broth. In the study of the animal model, the bacteria were first inoculated with a concentration of (5×106CFU/ML) to the wound site on Syrian mice. After 24 hours, an ointment prepared with MBC concentration was prepared from extracts of the nettle, watercress and burdock root for 1 g of silver sulfadiazine and was used to treat burns and infections with Staphylococcus aurous. In the animal model, the aqueous and ethanolic extracts of nettle, watercress and burdock root have antimicrobial activity against growth of Staphylococcus aurous. Results: In this study, aqueous and ethanolic extracts of nettle, watercress and burdock root were prepared in the laboratory. Then, the MIC and MBC of the extract were determined by dilution method in the broth. In the study of the animal model, the bacteria were first inoculated with a concentration of (5×106CFU/ML) to the wound site on Syrian mice. After 24 hours, an ointment prepared with MBC concentration was prepared from extracts of the nettle, watercress and burdock root for 1 g of silver sulfadiazine and was used to treat burns and infections with Staphylococcus aurous. In the animal model, the aqueous and ethanolic extracts of nettle, watercress and burdock root have antimicrobial activity against growth of Staphylococcus aurous. Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that the extract of these three plants (nettle, watercress and burdock root) on an animal model has antimicrobial and healing effects on Staphylococcus aurous. It can be used as an anti-inflammatory agent or ointment Bacteria to be raised. In this case, the extract of nettle and burdock root have growth inhibitory and bactericidal activity stronger than watercress extract. And it is hoped that in the future, these plants will be used to treat bacterial infections
  Keywords: Staphylococcus aurous, Nettle, Watercress, Burdock Root, Mouse
 • Sh. Hamedi, I. Naserfard, H. Ebrahimi, M. Azodi Pages 73-83
  Inroduction &
  Objective
  Many fish tolerate natural fasting periods throughout the year, the winter, during reproductive migration, or when they endure a reduction in food in the living environment. In this study effect of long-term starvation periods on liver and intestine structure of Siberian sturgeon, Acipenser baeri, with an initial body weight of 56±0.54 g was carried out for 5 weeks.
  Materials and Methods
  After adaptation for 2 weeks to experimental conditions, 225 experimental fish were randomly distributed in nine 500L fiberglass tanks. The fish were exposed to 3 different feeding regimes; Control (fed four times daily); T1 (2 weeks starvation) and T2 (3 weeks starvation). At the end of the experiment, to investigate the changes of liver and intestine structure, 6 fish specimens from each treatment was randomly selected and fixed into Bouin solution for histological examination. Then, the samples were placed in Paraffin and 7 µm microscopic slides were prepared using standard histological methods and after coloration were investigated under light microscope.
  Results
  Digestivo and hepato somatic indices (DSI and HSI) and length of villi in the control group were significantly higher (P< 0.05) than the fish starved for 2 and 3 weeks. Length of enterocytes did not show any significant variation among experimental treatments (P> 0.05). The results of microscopy investigations indicated that most pathological signs such as hyperemia, necrosis, fatty degeneration and bile stagnation in the liver of Siberian sturgeon in the deprived fish were observed when compared to the control fish. However, hyperemia, fatty degeneration and bile stagnation in the deprived fish for 2 weeks were lower than that of the deprived fish for 3 weeks, but not significantly.
  Conclusion
  Overall, the results showed that long-term starvation period on liver and intestine structure of Siberian sturgeon, Acipenser baeri, can be effective by utilizing reserves of these tissues.
  Keywords: Acipenser baeri, Starvation, Liver Tissue, Intestine Tissue
 • F. Kheiltash, K. Parivar, N. Hayati Roodbari, A. Badiei, B. Sadeghi Pages 85-104
  Inroduction &
  Objective
  Breast and colorectal cancers are of the major causes of cancer-related death worldwide. The anticancer properties of 8-hydroxyquinoline (8HQ), and the increasing use of graphene oxide (GO) as a drug delivery system with anti-cancerous properties, led us to investigate toxicity and apoptosis-induction capability of 8HQ-coated GO on breast and colorectal cancer cells compared to normal breast cells.
  Material and Method
  The breast cancer (MCF-7), colorectal cancer (SW-742) and normal breast (MCF-10) cell lines were treated with several doses of 8-HQ-coated GO for 12, 24, and 48 hours. The toxicity of nanocomposite was measured using MTT assay and the effect of nanocomposite on cell apoptosis were determined by examining the expression of P53, P21, Bax and Bcl-2 genes, as well as Annexin-V /PI apoptosis assay.
  Results
  There were significantly increased cell death in nanocomposite-treated colorectal and breast cancer cells, especially MCF-7, compared to treated normal breast cells. A significant increased expression of P53, P21 and Bax genes and reduced expression of Bcl-2 gene were found in both treated cancer cell lines compared to the normal breast cell line. Annexin-V/PI assay also illustrated a significant induction of apoptosis in the cancerous cell lines, especially MCF-7, following nanocomposite treatment.
  Conclussion: Overall, 8HQ-coated GO has toxicity for breast and colorecctal cancer cell lines, and one of the mechanisms through which this nanocomposite can induce cell death is induction of apoptosis. With complementary and in vivo studies, this nanocomposite can be suggested as a nano-drug with anti-cancer properties.
  Keywords: Graphene Oxide, 8-Hydroxyquinoline, Breast Cancer, Colorectal Cancer, Apoptosis