فهرست مطالب

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - سال یازدهم شماره 6 (پیاپی 52، بهمن و اسفند 1397)
 • سال یازدهم شماره 6 (پیاپی 52، بهمن و اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 21
|
 • محمدکیان زرافشانی، لیدا شرفی*، زهرا اطهری صفحات 1-11
  مقدمه
  برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید می تواند در افزایش انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان و در نهایت ارتقای کیفیت آموزش موثر باشد. لذا با توجه به اهمیت ارتباط موثر بین استاد و دانشجو و نقش آن در افزایش اثربخشی فرایند یاددهی و یادگیری، هدف از انجام این مطالعه، بررسی عوامل انگیزشی در برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395-96 بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در مقطع علوم پایه بودند (791 = N). تعداد نمونه ها با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی و بر اساس جدول، 260 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. همچنین به منظور تحلیل داده ها از آماره های میانگین، انحراف معیار، آزمون t برای نمونه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در بین دانشجویان علوم پزشکی، ارتباط به منظور عذرخواهی و ارتباطات علمی و درسی دارای بالاترین میانگین ها بودند و در مقابل ارتباطات تعاملی کمترین میانگین را به دست آورد.
  نتیجه گیری
  یکی از مهم ترین عواملی که در ارتباط استاد-دانشجو از اهمیت ویژه ای برخوردار است، انگیزه هایی است که دانشجو برای ایجاد ارتباط با استاد خود دارد. لذا، بررسی وضعیت عوامل انگیزشی می تواند نقش تاثیرگذاری در برقراری ارتباط دانشجویان و اساتید داشته باشد. اساتید باید در کنار فرآیند تدریس، برای برقراری ارتباط و تعامل با دانشجویان نهایت تلاش خود را مبذول دارند تا بتوانند محیطی آرام و به دور از استرس زا برای آنان فراهم آورند.
  کلیدواژگان: استاد، دانشجو، ارتباط، عوامل انگیزشی، علوم پزشکی، کرمانشاه
 • حبیب شارعی نیا، سیده ندا سیدمحمدی، نیلوفر سعادتی، فاطمه رضادوست، بتول محمدیان، نجمه ابراهیمی* صفحات 12-19
  مقدمه
  فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی به عنوان موانعی برای پیشرفت تحصیلی می توانند بر عملکرد تحصیلی تاثیر گذار باشد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط بر آن ها ضروری است، لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با آن ها در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری گناباد انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 159دانشجوی ترم دوم تا هشتم کارشناسی پرستاری در دانشکده پرستاری گناباد که در نیمسال اول سال تحصیلی96- 1395 مشغول به تحصیل بودند انجام شد. داده ها با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی بروسو و تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم گردآوری شد. عملکرد تحصیلی دانشجویان نیزبا درنظر گرفتن معدل کل مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان( 71/10)89/83 و فرسودگی تحصیلی آنان (23/8)72/47 بود. میانگین و انحراف معیار معدل کل دانشجویان(16/1)39/16 بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین تعلل ورزی تحصیلی با جنس ارتباط آماری معنا داری وجود دارد(04/0 = P). نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره کلی تعلل ورزی تحصیلی و نمره کلی فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد(0001/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و شناسایی عوامل مرتبط با آنها برنامه ریزان آموزش پرستاری بایستی با اجرای اقدامات مناسب، سعی در کاهش تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری داشته باشند.
  کلیدواژگان: تحصیلی، تعلل ورزی، دانشجویان پرستاری، عملکرد تحصیلی، فرسودگی
 • امین باقری کراچی*، سهراب صادقی، محمد مهدی رزم جو صفحات 20-25
  مقدمه
  این تحقیق با هدف مقایسه خلاقیت دانش آموزان علاقه مند به بازی رایانه ای بر حسب سبک بازی، محل بازی، سابقه بازی و میزان ساعت انجام بازی رایانه ای انجام گردید.
  روش کار
  روش این تحقیق توصیفی، از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان منطقه بهارستان 2(شهرستان های تهران) بودند که یک نمونه 372 نفری از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردید. برای اندازه گیری خلاقیت، پرسشنامه تورنس مورد استفاده قرار گرفت. روایی این پرسشنامه توسط محقق بررسی و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 74/0 بدست آمد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که بین خلاقیت دانش آموزان بر حسب سبک های بازی های رایانه ای، سابقه بازی های رایانه ای و میزان ساعت استفاده از بازی های رایانه ای در روز تفاوت معناداری وجود داشت، اما بین خلاقیت دانش آموزان بر حسب محل بازی رایانه ای تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج تحقیق سبک بازی های رایانه ای، میزان ساعت بازی در روز و سابقه بازی رایانه ای می تواند در خلاقیت دانش آموزان تفاوت ایجاد کند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، تفکر انتقادی، حل مساله، بازی رایانه ای
 • زهرا نصراللهی، سمیه محمدی، غزاله طهماسبی، اعظم بیدرفش* صفحات 26-31
  مقدمه
  بعد معنوی سلامت، نقش مهمی به ویژه در دانشجویان پزشکی به عنوان متولیان آینده  سلامت جامعه دارد. این پژوهش با هدف تعیین میزان سلامت معنوی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، در سال 1397 انجام گرفته است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم بود که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه امیری و همکاران بود. دانشجویان به صورت آگاهانه، پس از دریافت اطلاعات مربوط به هدف تحقیق، داوطلبانه وارد مطالعه شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده 23/1 ± 38/21 سال بود و از نظر جنس 49 درصد دانشجوی پسر و 51 درصد دانشجوی دختر بودند. میانگین و انحراف معیار نمره سلامت معنوی دانشجویان 66/2 ± 23/80 و در سطح پائین بود. میانگین نمره سلامت معنوی در حیطه های بینش، نگرش و عملکرد به ترتیب برابر با12/48 با انحراف معیار25/1، 05/43 با انحراف معیار 47/1 و 18/37 با انحراف معیار 33/1 که در همگی حیطه ها نیز نمره پائین بدست آمد، گزارش شد. بین میانگین نمره سلامت معنوی با متغیرهای جنس، وضعیت بومی بودن، ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر به نمره پائین سلامت معنوی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم دلالت دارد. نظر به اهمیت این بعد از سلامت دانشجویان، به منظور ارتقاء آن، گنجاندن و ارائه محتوی و مضامین معنوی در برنامه آموزش پزشکی ضروری می گردد. همچنین آموزش و ترویج با استفاده از الگوهای با سلامت معنوی بالا در دانشگاه ها برای بهبود سلامت معنوی دانشجویان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، دانشجویان پزشکی، قم، ایران
 • مرتضی مرادی*، ناصر بهروزی، سیروس عالی پور، علیرضا حاجی یخچالی صفحات 32-40
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه علی حمایت اجتماعی ادراک شده با مولفه های بهزیستی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی بود.
  روش کار
  341 دانش آموز پسر مقطع متوسطه دوم به شکل نمونه برداری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمنت و همکاران، 1988)، باورهای خودکارآمدی تحصیلی (پاتریک و همکاران، 1997) و بهزیستی تحصیلی (تومینین-سوینی و همکاران، 2012) را تکمیل کردند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده با مولغه های ارزش مدرسه، رضایتمندی تحصیلی و مشارکت در امور مدرسه رابطه مثبت و با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی دارد. همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق متغیرهای میانجی گر باورهای خودکارآمدی قادر به پیش بینی مولفه های بهزیستی تحصیلی است.
  نتیجه گیری
  بر این اساس می توان گفت حمایت های اجتماعی از طریق ارتقای باورهای خودکارآمدی تحصیلی به بهبود مولفه های بهزیستی تحصیلی کمک می کنند. این یافته ها بر نقش حمایت های اجتماعی در برانگیختن و توانمندسازی افراد جهت دستیابی به بهزیستی در محیط تحصیلی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، بهزیستی تحصیلی
 • محمد قاسم بندی، سهیلا مژده*، فرزانه غلامی مطلق صفحات 41-46
  مقدمه
  به منظور کم کردن فاصله بین دانش تئوری و عملی و حضور فعال دانشجویان در اتاق عمل، کارت ترجیحات جراحی که نیازهای تیم جراحی را پیش بینی می کند طراحی گردید. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کارت ترجیحات جراحی بر عملکرد بالینی دانشجویان اتاق عمل بود.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی با شرکت 64 نفر از دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت. دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (32 نفر) و کنترل (32 نفر) قرار گرفتند. گروه کنترل دوره کاراموزی خود را به شیوه معمول سپری نمودند و گروه آزمون بعد از گروه کنترل کاراموزی خود را با استفاده از کارت ترجیحات جراحی طی کردند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست محقق ساخته عملکرد بالینی بود. برای تجزبه و تحلیل داده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر و من ویتنی استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره عملکرد بالینی در گروه کنترل بین قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار نداشت (05/0 < P)، اما در گروه آزمون بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل مداخله بود (001/0 > P)؛ همچنین بین مشخصات دموگرافیک با نمره عملکرد بالینی دانشجویان ارتباط معناداری یافت نشد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  کارت ترجیحات جراحی به عنوان یک ابزار کمک آموزشی، باعث بهبود عملکرد بالینی دانشجویان می گردد. لذا بکارگیری آن به عنوان یک ابزار کمک آموزشی برای آموزش دانشجویان اتاق عمل پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، عملکرد، اتاق عمل، دانشجو
 • ژیلا کاردان حلوایی*، اسکندر فتحی آذر، یوسف ادیب، لیلا مهدی زاده فانید صفحات 47-57
  مقدمه
  هدف از این مطالعه کمک به رشد استانداردها در رشته عصب-تربیت از نقطه نظر اساتید برجسته در حوزه علوم اعصاب، روانشناسی و علوم تربیتی و اسناد و مدارک موجود در این زمینه است.
  روش کار
  در این پژوهش از روش کیفی از نوع نظریه زمینه ای استفاده شده است. روش های گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه، اسناد و متون و پرسشنامه می باشد. شرکت کنندگان در مرحله اول پژوهش تعداد 13 نفر از افراد صاحب نظر در زمینه علوم اعصاب، روانشناسی و علوم تربیتی بودند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد. همچنین آخرین یافته های متخصصان در حوزه عصب-تربیت نیز به عنوان اطلاعات مکمل در قسمت بعدی پژوهش استفاده گردید. برای تحلیل مصاحبه های افراد صاحبنظر از روش Strauss and Corbin استفاده شد.
  یافته ها
  نتیجه کدگذاری سه مرحله ای داده های گردآوری شده، استخراج سه مقوله اصلی، یازده مقوله فرعی و سی و یک ویژگی یا مفهوم بود. نهایتا شاخص سی وی آر لاشه چهارده اصل اساسی یادگیری را تایید نمود.
  نتیجه گیری
  در مجموع یافته های تحلیل نشان می دهند که مطالعه و درک ساختار و عملکرد مغز در تفکر و عمل برنامه درسی گام بسیار مهمی در بهبود فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان است. علوم اعصاب اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد سیستم یادگیری مغز فراهم می کند که به ما اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد برنامه های درسی بگیریم.
  کلیدواژگان: عصب-تربیت، اصول یادگیری، نظریه زمینه ای
 • زهره ریاضی* صفحات 58-64
  مقدمه
  بررسی اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری به دلیل تاثیر بر آینده شغلی آنها اهمیت زیادی دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه-تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شهر شیراز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنان 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 70 دقیقه ای با روش آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی آموزش دید. گروه ها به پرسشنامه های اضطراب امتحان اهواز و عملکرد تحصیلی درتاج در مراحل پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی باعث کاهش اضطراب امتحان (001/0 > P، 283/39 = F) و افزایش عملکرد تحصیلی (001/0 > P، 190/24 = F) دانشجویان پرستاری شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری بود. بنابراین مشاوران و روانشناسان برای کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری می توانند از روش آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری، شناختی و فراشناختی، اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، دانشجویان پرستاری
 • منور مجدزاده، رضا هویدا*، سعید رجایی پور صفحات 65-67
  مقدمه
  توسعه عملکرد حرفه ای اعضای هیئت علمی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که رهبری اخلاقی مدیران می تواند یکی از عوامل موثر در این زمینه باشد. این مطالعه با هدف تدوین مدل ساختاری روابط بین رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای آنان، انجام گردید.
  روش کار
  این پژوهش در تحصیلی 96-1395 و با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه اعضای هیات علمی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، یازده واحد جامع دانشگاهی از نواحی شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی کشور به صورت تصادفی انتخاب و سپس متناسب با تعداد اعضای هیات علمی هر یک از واحدهای مذکور و از طریق نرم افزار برآورد حجم نمونه SPSS Sample Power، 400 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی، اخلاق حرفه ای و عملکرد آموزشی استفاده گردید. روایی محتوایی این پرسشنامه ها با کمک نظرات متخصصان و روایی سازه آنها از طریق تحلیل عاملی تایید گردید و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 93/0، 90/0 و 89/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS 23 و Amos Graphic استفاده شد.
  یافته ها
  اهم یافته های پژوهش حاکی از آن بود که متغیر رهبری اخلاقی مدیران دانشگاه در مجموع 80 درصد از واریانس متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی را تبیین می کند و در حد بالایی توان تبیین واریانس متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی را دارد و برازش داده ها به مدل برقرار است، همچنین نتایج نشان داد متغیر اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی در رابطه بین دو متغیر رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی نقش میانجی ایفا می کند. در مجموع همه شاخص ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.
  نتیجه گیری
  در مجموع مدل معادلات ساختاری طراحی شده بر اساس جامعه آماری، نشان از اهمیت نقش رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و همچنین اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی در توسعه عملکرد آموزشی آنها دارد. بر این اساس ضروریست مدیران دانشگاهی با رعایت اصول و مبانی ارزشی و اخلاقی در مدیریت و رهبری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، بستر مناسبی را در جهت توسعه عملکرد اعضای هیئت علمی و تحقق رسالتهای خطیر نظام آموزش عالی، فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، مدیران دانشگاهی، اخلاق حرفه ای، عملکرد آموزشی، اعضای هیات علمی
 • معصومه عظیمی فر، حمیده رشادت جو*، اختر جمالی، شکوفه نیک فر صفحات 68-75
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی و شناسایی ابعاد و مولفه های ارتقاء کیفیت و تعیین شکاف بین وضعیت موجود ومطلوب در رشته داروسازی بوده است.
  روش کار
  پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ نوع داده ها کمی و از نظر نحوه اجرا ودستکاری متغیرها توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل 140 نفر (کلیه دانشجویان سال آخررشته داروسازی) دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی (96-95) بودند. که از روش تمام شماری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه پس از تائید استاد راهنما و مشاور به تائید 30 نفر از خبرگان در حیطه آموزش عالی نیز رسید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه، از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (96/0) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با روش های آماری و معادلات ساختاری با استقاده از نرم افزارهای آماری 20 SPSS و PLS تحلیل شدند.
  یافته ها
  نشان دادکه به ترتیب چگونگی کاربرد روش های تدریس در رشته داروسازی با بارعاملی (86/0) و مهارت های رفتاری اساتید با بارعاملی (83/0) دارای بیشترین سهم و کاربرد استاندارهای آموزشی با بارعاملی (65/0) دارای کمترین سهم را در ارتقاء کیفیت آموزش رشته داروسازی دارا هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین وضعیت موجود و مطلوب تمامی ابعاد شناسایی شده، تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین وضع مطلوب بطور معناداری بالاتر از میانگین وضع موجود است.
  کلیدواژگان: مدل، ارتقای کیفیت، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب، آموزش داروسازی، دانشکده داروسازی
 • شفیقه محمدی تبار، عباس عباس پور*، علی خورسندی طاس کوه صفحات 73-81
  مقدمه
  امروزه بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به منظور تقویت پایه علمی موسسات آموزش عالی بسیار گسترش یافته است و لزوم شناخت مولفه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا هدف از تحقیق حاضر شناسایی مولفه های بالندگی اعضای هیات علمی با تاکید بر رویکرد سیستمی می باشد.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر از نوع مروری توصیفی مبتنی بر اسناد است که با جستجو در پایگاه های داخلی و خارجی نسبت به گردآوری مقالات، گزارش های تحقیقی، کتاب و پایان نامه های تحصیلی در دسترس، از پایگاه های اطلاعاتی مانند PROQUEST، SPRINGER، ERIC، EBSCO، ELSEVIER، SID و IRANDOC استفاده شده است.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که از اهداف بالندگی اعضای هیات علمی در طراحی و اجرای برنامه ها، اهداف فردی و اهداف سازمانی است و باید ساختارها و برنامه های سازمانی برای پشتیبانی و تسهیل امر بالندگی آماده باشد. که جهت این امر علاوه بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیاز به همکاری و مساعدت وزارت خانه های تابعه و خود هیات علمی نیز می باشد. و فرایندهای شکل گرفته در این مورد عبارتند از فرایندهای سنتی، فرایندهای حمایتی و در نهایت، فرایندهای اداری و پیامدهای مورد انتظار عبارتند از: تغییر در یادگیری دانشجویان، تغییر در سازمان و تغییر در نگرشها و مهارتها و فعالیتهای اعضای هیات علمی.
  نتیجه گیری
  بالندگی اعضای هیات علمی باید با یک نگرش سیستماتیک و همه جانبه در قالب عوامل و مولفه های زمینه ای، محیطی و پیامدها و با در نظر گرفتن اهداف و نیازهای متنوع دانشگاه ها و اعضای هیات علمی، برنامه ریزی شده و در تمامی مراحل ارزیابی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: بالندگی اعضای هیات علمی رویکرد سیستمی
 • علی تاج آبادی، میرحسین آقایی، مصطفی روشن زاده* صفحات 82-89
  مقدمه
  آموزش پرستاری در دهه های اخیر با سرعت زیادی درحال گسترش بوده است. در کنار گسترش کمی آموزش، نادیده انگاشتن کیفیت مطالب و کارایی دانش آموختگان، نگرانی عمده محسوب می شود. باتوجه به اینکه مطالعات اندکی درخصوص مقایسه ساختار آموزشی کارشناسی پرستاری ایران با سایر کشورها انجام شده، این مطالعه با هدف شناسایی و مقایسه برنامه آموزش کارشناسی پرستاری در ایران و تورنتو کانادا انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - تطبیقی، سال 1396 انجام گردید. بهمنظور مقایسه عناصر تشکیلدهنده برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری ایران و کانادا، با جستجوی اینترنتی، اطلاعات لازم جمع آوری و با استفاده از الگوی چهار مرحله ای بردی تطبیق برنامه ها انجام شد.
  یافته ها
  دوره کارشناسی پرستاری در ایران و تورنتو به صورت تمام وقت، حضوری و با تاکید بر اصل دانشجو محوری است. از نظر ساختار تفاوت های فراوانی دارند، اما به طور کل شباهت هایی در زمینه اهداف، نقش ها و توانمندی ها وجود دارد. در دانشکده تورنتو برخی از دروس بصورت آنلاین ارائه می گردد ضمن اینکه ارزشیابی دروس عملی به روش قبول/رد می باشد. تقویت تفکر انتقادی نیز در تورنتو تاکید می شود.
  نتیجه گیری
  نقطه عطف برنامه تورنتو، مدت زمان دو ساله (سه ترم) می باشد. البته با گذراندن دوره هایی (علوم انسانی) دانشجو به درک مناسبی از ماهیت انسان و نوعدوستی رسیده، با علاقه و انگیزه به تحصیل می پردازد. در ایران با توجه به نیازهای درحال گسترش این رشته و انتظارات فارغ التحصیلان نیاز به تغییرات اساسی در ساختار، محتوا و تکنیک آموزشی می باشد. لذا توصیه می شود در کنار تمامی پیشنهادات داده شده از متون مختلف، برنامه کارشناسی پرستاری ایران تحت بازنگری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، نظام آموزشی، برنامه درسی، کارشناسی پرستاری، تورنتو کانادا
 • شکوه انصاری پور*، محمدرضا عابدی صفحات 90-98
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد (FAP) بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان بود.
  روش کار
  این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان در تابستان و زمستان سال 1394 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر دانشجو بودند که از بین افراد در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. افراد گروه آزمایش، به مدت 16 جلسه در 16 هفته تحت درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد (FAP) قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات فرسودگی تحصیلی گروه آزمایش و گواه در پس آزمون وجود داشت. به این معنی که درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان موثر بوده است (1 0/0>P). همچنین نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد (FAP)، نمرات آزمودنی های گروه آزمایش را در پس آزمون در ابعاد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت و تمامیت فردی کاهش یافته، کاهش داده است (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت از این رویکرد می توان جهت کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، دانشجویان، روان درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد(FAP)
 • اکبر جلیلی*، اسماعیل خیر جو، مسعود حجازی، محمد سعید احمدی، یلدا رستمی صفحات 99-106
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بهره هوشی و فراشناخت با عملکرد تحصیلی با میانجی تفکر انتقادی انجام یافت.
  روش کار
  برای انجام این پژوهش 300 نفرازدانش آموزان دبیرستانهای شهرخرمدره به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند (که بعد از حذف داده های پرت 289 نفر بعنوان نمونه باقی ماند). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های: ماتریس های پیش رونده ریون (RPM)، باورهای فراشناختی ولز (30-MCQ)، آزمون گرایش تفکر انتقادی کالیفرنیا (cctst) و شاخص معدل تحصیلی استفاده شد.
  یافته ها
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، الگویابی معادلات ساختاری و آزمون بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز (AMOS-20) انجام شد. یافته ها نشان داد، مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نتیجه پژوهش مشخص نمود هوشبهر و فراشناخت هم به صورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم از طریق تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی رابطه دارند.
  کلیدواژگان: بهره هوشی، فراشناخت، عملکرد تحصیلی، تفکر انتقادی
 • لادن جمشیدی، حمیدرضا مظفری*، روح الله شریفی، حسین حمزه، هدایت مرادپور صفحات 107-113
  مقدمه
  در پژوهش حاضر با هدف دست یابی به راهکارهای کاهش شکاف میان آموزش تئوری و عملی، دیدگاه دانشجویان در مورد عوامل موثر بر این نقص آموزشی در دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه در سال 1396 بررسی می شود.
  روش کار
  پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، دیدگاه 150 دانشجوی سال سوم، چهارم، پنجم و ششم دوره دکتری دندانپزشکی را با سرشماری ارزیابی کرد. سوالات جمعیت شناختی پرسشنامه شامل جنس، سال تحصیلی، معدل و تجربه کار در بالین بود و سوالات اصلی به عوامل موثر بر شکاف آموزش تئوری با عملی در سه بعد استاد، دانشجو و برنامه ریزی آموزشی می پرداخت.
  یافته ها
  52% از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه حاضر، پسر بودند. بیشترین فراوانی معدل بین 14 تا 17 با 3/77% بود و 74% از دانشجویان سابقه کار در بالین را داشتند. دانشجویان شرکت کننده در مطالعه حاضر به عوامل مرتبط با استاد امتیاز 482/4±07/21، به عوامل مرتبط با دانشجو امتیاز 875/1±23/13 و به عوامل مرتبط با برنامه ریزی آموزشی امتیاز 729/5±02/35 دادند. بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر این دیدگاه نیز تنها بر حسب سال های مختلف تحصیلی و در حیطه عوامل مربوط به استاد (002/0=P) و عوامل مربوط به برنامه ریزی آموزشی (027/0=P) اختلاف آماری معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نظرات دانشجویان در اهمیت هر یک از عوامل موثر بر شکاف بین آموزش تئوری و عملی، اتخاذ راهکارهای مناسب در سه حیطه عوامل مربوط به دانشجو در مرحله اول، استاد و سپس برنامه ریزی آموزشی در جهت حذف یا کاهش فاصله بین آموزش تئوری و عملی در رشته دندانپزشکی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش تئوری، آموزش عملی، شکاف آموزشی
 • داود میرزایی فر*، محمدرضا یوسف زاده، هانیه حسنی صفحات 114-120
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تجربه چند فرهنگی با بهزیستی روان شناختی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی سینا بوده است.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 96-97 با تعداد 854 نفر بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و با استفاده از جدول مورگان 269 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تجربه های چند فرهنگی ناروز و هیل (2009) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1998) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین تجربه های چند فرهنگی و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین تجربه چند فرهنگی به تنهایی 17 صدم از واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین می کند و با تمایل فرهنگی حدود 20 صدم از واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  در گام اول تجربه چند فرهنگی وارد شده است و ضریب معنادار و مثبت (418/0) دارد و در دومین گام تمایل چند فرهنگی وارد معادله شده است و ضریب نیز معنی دار و مثبت (196/0) است.
  کلیدواژگان: تجربه چند فرهنگی، تمایل چند فرهنگی، بهزیستی روان شناختی
 • فاطمه محمدی یوزباش کندی، شعله لیوارجانی، داود حسینی نسب* صفحات 121-128
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل کانونی رابطه خوددلسوزی با خودآگاهی هیجانی دانشجویان علوم پزشکی است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 350 نفر (181 مرد و 169 زن) به روش نمونه گیری چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های خوددلسوزی نف (Neff) و خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (Grant et al) پاسخ دادند. داده ها با روش تحلیل همبستگی بنیادی و با استفاده از افزونه CANCORR نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل همبستگی بنیادی نشان داد که ابعاد خوددلسوزی رابطه معناداری با بالا رفتن خودآگاهی هیجانی دارند. تحلیل کانونی مجموعه معناداری بین خودلسوزی و خودآگاهی هیجانی را نشان داد. در این مجموعه مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، مشترکات انسانی، انزوا، به هوشمندی و همانندسازی فزاینده رابطه مثبت و معناداری با بازشناسی، شناسایی، تبدیل سازی، محیط گرایی و حل مساله داشتند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هر چه میزان مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، مشترکات انسانی، انزوا، به هوشمندی و همانندسازی فزاینده دانشجویان بالا باشد، به همان نسبت میزان خودآگاهی هیجانی آنان یعنی بازشناسی، شناسایی، تبدیل سازی، محیط گرایی و حل مساله آنان بالا خواهد بود.
  کلیدواژگان: خوددلسوزی، خودآگاهی هیجانی، بازشناسی، خودمهربانی
 • حسن حسینی*، سمانه کمالی مقدم، آزین هرندی صفحات 129-138
  مقدمه
  علیرغم وجود مدل های متنوع توانمندسازی، هنوز مدل مناسبی برای دانشجویان علوم پزشکی ارائه نشده است. بدین لحاظ هدف این مقاله ارائه مدلی جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی با رویکرد دانشگاه ارزش آفرین بوده است.
  روش کار
  برای انجام این تحقیق علاوه بر مطالعه کتابخانه ای، از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش عوامل و مولفه ها بهره گرفته شده است. سپس مدل مفهومی طراحی شده، به وسیله پرسشنامه ای 66 گویه ای و در بین 384 نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه های استان کرمان و به صورت تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  مدل توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی و با رویکرد دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین طراحی و آزمون شد و با توجه به مقدار 696/0 = GOF، برازش بسیار مناسب مدل تایید شد.
  نتیجه گیری
  مدل برازش شده نشان داد که بیشترین تاثیر در بین عوامل مطروحه را عوامل محیطی - زمینه ای با ضریب تاثیر 522/0 بر توانمند سازی دانشجویان و به صورت غیر مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، علوم پزشکی، دانشجو، دانشگاه ارزش آفرین
 • نگین لارتی، الهه آشوری، اکرم اعرابی* صفحات 139-146
  مقدمه
  برخورداری از مهارتهای ارتباطی موثر، ویژگی اساسی مراقبین درمانی است و همدلی یکی از مولفه های ارتباط است. بعلت تکنولوژی محور بودن کار در اتاق عمل، توجه کمی به آموزش این مضامین به دانشجویان این رشته شده است. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک برنامه مبتنی بر ایفای نقش با مضمون همدلی با بیمار بر نمره مهارتهای ارتباطی دانشجویان اتاق عمل می باشد.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی در سال تحصیلی 97-1396 بر روی 36 نفر از دانشجویان سالهای اول تا چهارم رشته اتاق عمل در دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان انجام شد. نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای بود. مداخله شامل یک برنامه آموزشی 12 ساعته (طی 3 جلسه) با موضوع تقویت ارتباط همدلانه با بیمار به روش ایفای نقش بود و پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی کوییندام (Queendom) قبل و بعد از مداخله توسط نمونه ها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی و آزمونهای آماری در نرم افزار SPSS 22.0 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کل مهارتهای ارتباطی دانشجویان اتاق عمل قبل از مداخله در حد متوسط (76/8 ± 69/117) بود. میانگین نمره کل مهارتهای ارتباطی و همه ابعاد آن بعد از مداخله به طور معناداری نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  آموزش ارتباط همدلانه به روش ایفای نقش، سبب افزایش نمره مهارتهای ارتباطی دانشجویان اتاق عمل شد. روش ایفای نقش، شیوه آموزشی جذابی برای دانشجویان بود. بنظر می رسد ایجاد تغییراتی در کوریکولوم آموزشی دانشجویان اتاق عمل به منظور آشنایی آنها با مهارتهای ارتباطی ضروری باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، ایفای نقش، همدلی، ارتباط، دانشجو، اتاق عمل
 • مجید یوسفی افراشته* صفحات 147-152
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سنجش تکوینی با اشتیاق تحصیلی و استفاده از راهبردهای فراشناختی در دانشجویان علوم پزشکی است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. از سه ابزار اشتیاق تحصیلی(مقیاس فردریکز و همکاران)، ارزیابی رویکرد سنجش کلاسی(یوسفی افراشته و همکاران) و قسمتی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دیگروت برای سنجش راهبردهای فراشناختی دانشجویان، استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395در این دو دانشگاه مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از فرمول کوکران 345 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند و طبقه ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده از روش ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد
  یافته ها
  سنجش تکوینی با زیر مقیاس های اشتیاق تحصیلی و زیر مقیاس های آن(برنامه ریزی، نظارت و کنترل و نظم دهی) دارای ضرایب همبستگی مثبت و معنی دار است. همچنین سنجش تکوینی با استفاده دانشجویان از راهبردهای فراشناختی هم همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. به این ترتیب هر دو فرضیه پژوهش تایید شد.
  نتیجه گیری
  در نتیجه یافته های این پژوهش می توان گفت استفاده مدرس از سنجش تکوینی در کلاس های علوم پزشکی به رشد اشتیاق تحصیلی دانشجویان و استفاده بیشتر آنها از راهبردهای فراشناختی در یادگیری منجر می شود.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، راهبردهای فراشناختی، آموزش پزشکی
 • کبری امامی ریزی*، شهلا دهقان قهفرخی صفحات 153-158
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد تحصیلی و شادکامی در دانشجویان با سطح فعالیت بدنی کم ،متوسط و شدید می باشد.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی، از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند و تعداد 100 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سطح فعالیت بدنی بک بود و از معدل تحصیلی ترم گذشته دانشجویان به عنوان نمره عملکرد تحصیلی استفاده شد و به منظور سنجش نمره شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار SPSS-17 و از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید و همچنین به منظور مقایسه گروه ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  عملکرد تحصیلی و شادکامی دانشجویان دختر با سطح فعالیت بدنی کم، متوسط و شدید به صورت  معنی داری متفاوت است. (0/05>p).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش دانشجویانی که سطح فعالیت بدنی بالاتری داشتند نمره شادکامی و عملکرد تحصیلی بالاتری نشان دادند.لذا این پژوهش استفاده از برنامه های ورزشی را به منظور ارتقا شادکامی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی کم، فعالیت بدنی متوسط، فعالیت بدنی زیاد، عملکرد تحصیلی، شادکامی
|
 • Mohammad Kian Zarafshani, Lida Sharafi*, Zahra Athari Pages 1-11
  Introduction
  The relationship between students-teacher can be effective in increasing students' motivation, self-confidence and improving the quality of education. Therefore, considering the importance of teacher-students effective communication and its role in increasing the effectiveness of the teaching and learning process, the aim of this study was to investigate students’ motivation to communicate with their instructors in Kermanshah University of Medical Sciences in 2016-17.
  Methods
  The present study is descriptive-analytic. The statistical population included medical, dentistry and pharmaceutical students in basic sciences (N = 791). The number of samples was estimated using random sampling method (260). Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed by SPSS software. Data were analyzed by mean, standard deviation, t-test and one way analysis.
  Results
  The results showed that excuse-making and Functional motivation had the highest mean. Otherwise relational motivation was obtained the lowest average.
  Conclusions
  One of the most important factors in teacher-student relationship is the student's motivation to communicate with their instructors. Therefore, the investigation of motivational factors can play an effective role in student-teacher communication. Teachers in addition to the teaching process must communicate to students in order to provide them a relaxed and without stressful environment.
  Keywords: Teacher, Student, Relationship, motivation factors, Medical Sciences, Kermanshah
 • Habib Shareinia, Seyed Neda Seyed Mohamadi, Nilofar Saadati, Fateme Rezadost, Batol Mohammadian, Najmeh Ebrahimi* Pages 12-19
  Introduction
  Academic burnout and procrastination as barriers to academic achievement can affect academic performance. Therefore, identification of related factors is necessary. The present study was conducted to determine the procrastination status, academic burnout, academic performance and its related factors in nursing students of Gonabad Nursing Faculty.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 159 second to eighth undergraduate nursing students at the Gonabad Nursing Faculty in the first semester of the academic year 2016-2017. Data were gathered using demographic information form and Bruce academic burnout and Solmon and Roth academic burnout questionnaires. Students' academic performance was considered based on the total score. Data analysis was performed using SPSS software.
  Results
  The mean and standard deviation of students' academic procrastination score were 83.89 (10.71) and 47.72 (8.23) for academic burnout. The average and standard deviation of the total average of students was 16.31 ± 16.1. Independent T-test results showed that there was a significant relationship between gender and academic procrastination (P = 0.04). The result of Pearson correlation test showed that there is a significant correlation between the total score of academic procrastination and the overall score of academic burnout (P < 0.0001).
  Conclusions
  Based on academic burnout and procrastination among the nursing students and identification of the related factors, nursing education planners should try to reduce the procrastination and burnout of nursing students by implementing appropriate measures.
  Keywords: : Academic, procrastination, Nursing students, Academic achievement, burnout
 • Amin Bagherikerachi*, Sohrab Sadeghi, Mohammad Mehdi Razmjoo Pages 20-25
  Introduction
  The purpose of this study was to compare creativity among students interested in computer games based on the style of play, the place of play, the history of the game, and the hours of playing the day.
  Methods
  The method of this descriptive - comparative type. The statistical population of this research was elementary school students in Baharestan 2, a sample of 372 of them selected through multi-stage cluster sampling. Torrance's questionnaire was used to measure creativity. Validity and reliability were investigated by the researcher. The validity of this questionnaire was verified by the researcher and the reliability of the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha (0.47).
  Results
  There is a significant difference between students creativity based on computer game styles, computer games history and hours of computer games usage per day. But there is no significant difference between creativity learning of students according to the location of the computer game.
  Conclusions
  According to the results of the research, computer game styles, computer games history and hours of computer games can make a difference in the creativity of the students.
  Keywords: Creativity, critical thinking, problem solving, computer game
 • Zahra Nasrollahi, Somayyeh Mohammadi, Ghazale Tahmassebi, Azam Biderafsh* Pages 26-31
  Introduction
  The spiritual dimension of health plays an important role in the spiritual and physical health of the community, especially in medical students as future health care providers. This research was conducted to determine the spiritual well-being of medical students of Qom University of Medical Sciences in 1397.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 350 medical students were enrolled in Qom University of Medical Sciences. They were examined by census method. The research instrument was the Spiritual Health Questionnaire of the Academy of Medical Sciences. Students voluntarily entered the study after being provided with information about the research purpose. Data were analyzed by SPSS 16 software.
  Results
  The mean age of the participating students was 21.38 ± 1.23 years old and 49% were male and 51% female students. The mean and standard deviation of the students' spiritual health score was 80.23 ± 2.66 and was low. The mean score of spiritual health in the field of vision, attitude and practice was 48.22 with a standard deviation of 1.25, 43.05 with a standard deviation of 1.47 and 37.18 with a standard deviation of 1.33.
  Conclusions
  The findings of this study indicate a low level of spiritual well-being among medical students of Qom University of Medical Sciences. Therefore, the necessity of inclusion and presentation of spiritual content and content in medical education program is revealed. Also, the training and promotion of high spiritual health patterns in universities for improvement Spiritual health of students is recommended.
  Keywords: Spiritual health, medical students, Qom, Iran
 • Morteza Moradi*, Alireza Hajiyakhchali, Naser Behrozi, Sirous Alipour Pages 32-40
  Introduction
  This study aimed to examine the mediating role of academic self-efficacy belief between perceived social support and academic well-being components.
  Methods
  The sample consisted of 341 high school students were selected using perceived social support multi-stage cluster sampling completed the scales of (psss; Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988), academic self-efficacy belief (ASEB; Patrick, Hicks, Ryan, 1997) and academic well-being (AWB; Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta, 2012). The proposed model was evaluated using structural equation modeling.
  Results
  The results indicated social support had positive relationship with school value, satisfaction with educational choice and schoolwork engagement and negative relationship with School burnout. Also perceived social support through academic self-efficacy belief cause to forecast academic well-being components.
  Conclusions
  According to, it can be said perceived social support through promoting academic self-efficacy belief cause to promote academic well-being components. These findings emphasized the role of social support in incite people in access to well-being in academic environment.
  Keywords: perceived social support, academic self-efficacy belief, academic well-being
 • Mohammad Ghasembandi, Soheila Mojdeh*, Farzaneh Gholami Motlagh Pages 41-46
  Introduction
  In order to bridge the gap between theoretical and practical knowledge and the active participation of students in the operating room, a surgery preference card (SPC) that can predict the needs of the surgical team was designed. Thus, the purpose of this study was to investigate the impact of SPC on the clinical performance of operating room students.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted by Participation 64 operating room students. The students were selected through convenience sampling and were divided into two experimental (N=32) and control groups (N=32) randomly. The control group completed their apprenticeship in a common method while the intervention group completed their apprenticeship using the SPC. The data collection tool was a researcher-made performance clinical checklist. The data were analyzed by using the independent T, paired T, Chi-Square and Mann-Whitney tests.
  Results
  The findings of this study showed that there was no significant difference between the clinical performance mean score of the control group before and after the intervention (P > 0.05). However, the clinical performance mean score of the intervention group increased significantly after intervention as compared with before intervention (P <0.001). Also, the results showed no significant relationship between demographic characteristics and clinical performance (P > 0.05).
  Conclusions
  Surgery preference card improves the clinical performance of students. Therefore, it is recommended to be used as a supplementary training tool for teaching the operating room students.
  Keywords: clinical education, performance, Operating Room, student
 • Jila Kardan Pages 47-57
  Introduction
  The purpose of this study is to help to develop standards in nerve education by utilizing views of prominent professors in the field of neuroscience, psychology and education, and moreover by employing documents available in this field.
  Methods
  In this research, a qualitative method of grounded theory was used. Data collection methods consisted of interviews, documents and texts, and questionnaires. The participants in the first phase of the study were 13 people with expertise in neuroscience, psychology and education. Semi-organized interviews were used to collect data. Furthermore, the latest findings from experts in the field of neuro-education were also applied as complementary information in the next section of the study. The Strauss and Corbin method was employed to analyze the interviewees.
  Results
  The result of the three-steps encoding of the collected data was extraction of three main categories, eleven sub categories, and thirty one characteristics or concepts. Finally, the Lawshe index (CVR) confirmed the fourteen basic principles of learning.
  Conclusions
  Overall, the findings of the analysis showed that studying and understanding the structure and function of the brain in thinking and practicing of the curriculum is essential step for improving the learning process of students. Neuroscience provides valuable information about the brain's learning system, which allows us to make more informed decisions about the curriculum.
  Keywords: Neuro-education, Learning Principles, Grounded theory
 • Zohreh Riyazi* Pages 58-64
  Introduction
  Investigation the anxiety test and academic performance of nursing students was important due to the impact on their job future. Therefore present research aimed to determine the effectiveness of training cognitive and metacognitive learning strategies on anxiety test and academic performance of nursing students.
  Methods
  This study was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research population was included nursing students of of Hazrat Fatemeh faculty of nursing and midwifery in Shiraz city in 2017-18 academic years that from them 40 people were selected through available sampling method and randomly assigned to two equal groups. The experimental group educated 10 sessions of 70 minutes with cognitive and metacognitive learning strategies method. Groups responded to the questionnaires of Ahwaz test anxiety and Dortaj academic performance in the pre-test and post-test steps. Data was analyzed with using of SPSS-19 software and by multivariate analysis of covariance method.
  Results
  The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the test anxiety and academic performance. In other words training of cognitive and metacognitive learning strategies led to decreased test anxiety (F = 39.283, P < 0.001) and increased academic performance (F = 24.190, P < 0.001) of nursing students.
  Conclusions
  The results indicate the effect of training cognitive and metacognitive learning strategies on test anxiety and academic performance of nursing students. Therefore, consultants and psychologists can use from training cognitive and metacognitive learning strategies method to decreased test anxiety and increased academic performance of nursing students.
  Keywords: Learning strategies, Cognitive, metacognitive, Test anxiety, Academic performance, Nursing students
 • Monavar Majdzadeh, Reza R.Hoveida*, Saeid Rejaeipour Pages 65-67
  Introduction
  The purpose of this study was to develop a structural model of the relationship between the ethical leadership of academic managers and the educational function of faculty members with the role of mediator of their professional ethics.
  Methods
  This study was conducted in a descriptive-Correlation study in 2016-2017. The statistical population of the study consisted of all faculty members of Islamic Azad University, Islamic Azad University, using cluster random sampling method. Eleven comprehensive university units from northern, southern, eastern, western and central regions The country was selected randomly and then, proportional to the number of faculty members of each of these units, and through SPSS Sample Power sample size software, 400 subjects were selected as the statistical sample of the study. To collect data, three researcher-made ethical leadership questionnaires, professional ethics and educational performance were used. Content validity of this questionnaire was confirmed by expert opinion and its construct validity through factor analysis. Their reliability was also 0.99, 0.99, using the Cronbach's alpha coefficient, respectively. And 89 /. Was calculated. Data were analyzed using SPSS 23 and Amos Graphic software.
  Results
  The main findings of the research indicated that the variables of ethical leadership of university administrators in total account for 80% of the variance in the educational performance of faculty members, and at the high level they can explain the variance of the educational function of the faculty members, and fit The data is in the model and all of the indicators indicate the utility of the structural equation model.
  Conclusions
  In general, a model of structural equations designed based on the environment of the statistical society indicates the importance of the ethical leadership of academic managers as well as the ethics of faculty members in developing their educational performance.
  Keywords: University Managers, Ethical Leadership, Professional Ethics, Educational Performance, Faculty Members
 • Masumeh Azimifar, Hamideh Reshadatjoo*, Akhtar Jamaali, Shokoufeh Nikfar Pages 68-75
  Introduction
  The purpose of this study was investigating and identifying the dimensions and components of quality promotion and determining the gap between existent and available status the quality of pharmacy education.
  Methods
  The purpose of this research is a functional one, its data is a quantitative and the research methodology and also manipulating variables method id descriptive-survey. The society and statistical sample includes 140 persons (all pharmaceutical seniors) of Tehran medical universities in (2016-2017) that they used Whole counting method. The main data collection tool was a researcher made questionnaire to determine content validity after the questionnaire being confirmed by the supervisor and adviser then it is confirmed by 30 certified expert in higher education field and to determine the reliability of the questionnaire. They used, Cranach’s alpha calculation (0.96). The collected data was analyzed by Structural Equations Modeling using SPSS20 and PLS.
  Results
  These findings showed respectively how teaching methods in pharmacy with load (0.86) and behavioral skills of professor with total load (0.83) had highest effect on the improving the quality of training pharmacy and application of educational standards with a factor of (0.65) had the lowest effect on.
  Conclusions
  The research results showed that there is significant difference between the current and desired situation of all detected dimensions, and also showed that the desired situation is significantly higher than current situation.
  Keywords: : model, quality improvement, the gap between current situation, desired situation, pharmacy training, pharmacy faculty
 • Shafighe Mohammaditabar, Abbas Abbaspour*, Ali Khorsandi Taskou Pages 73-81
  Introduction
  The aim of this study was to identify the components of faculty development with an emphasis on systematic approach.
  Methods
  The method of the present study is a documentary method. The researcher has searched and compiled internal and external databases for articles, research reports, books and academic dissertations available in databases such as IRANDOC, SID, ELSIVER, EBSCO, ERIC, SPRINGER and PREQUEST.
  Results
  Data analysis showed that the faculty development goals in designing and implementing programs are individual goals and organizational goals. Structures and organizational plans must be ready to support and facilitate this program. In addition to universities and higher education institutions, the ministries of the affiliated and the faculty itself is necessary to co-operate and assist. And the processes formed in this case are traditional processes, supportive processes and, finally, administrative processes. Expected outcomes include: changes in student learning, change in organization, and change in attitudes and skills of faculty members.
  Conclusions
  The faculty development must be planned, with a systematic and comprehensive approach with considering the underlying factors, environment and outcomes. And taking into account the diverse goals and needs of universities and faculty members.
  Keywords: Development Faculty Members System Approach
 • Ali Tajabadi, Mirhossein Aghaei, Mostafa Roshanzadeh* Pages 82-89
  Introduction
  Nursing education has been developing rapidly in recent decades as part of the higher education system. It is worrying to pay attention to the quantity of training and neglect of the quality and efficiency of students led to this study the lack of comparing the structure of the nursing bachelor's degree in Iran with other countries. The aim is identify and compare the nursing bachelor program in Iran and Toronto, Canada.
  Methods
  This descriptive - comparative study was carried out in 2017. In order to compare the elements of Iran and Canada nursing undergraduate training programs, Internet search was performed by collecting the information and using the four-step model of implementation of the programs.
  Results
  Both programs are full-time, in-person, with emphasis on student-centered principals. There are differences in structure but similarities in goals, roles and abilities. At Toronto, some courses are offered online, while evaluating practical lessons by pass / Fail. Stressing critical thinking is also emphasized in Toronto.
  Conclusions
  The turning point for the Toronto program is two years (three semesters), Of course, having passed the courses (humanities), students get a good understanding of the nature of humanity and altruism, with interest and motivation. In Iran, due to the growing needs of graduates and the expectations of graduates, there is a need for fundamental changes in the structure, content and educational technique. Therefore, it is advisable to review the Iranian curriculum in addition to the suggestions of the texts.
  Keywords: Comparative Study, Educational System, Curriculum, Nursing Baccalaureate, Toronto, Canada
 • Shokooh Ansarypour*, Mohammad Reza Abedi Pages 90-98
  Introduction
  The purpose of this study was the effect of functional analytic psychotherapy on reducing academic burnout of final year female students Islamic Azad University, (Khomeinishahr branch) 2015-2016.
  Methods
  This study was a semi experience of pretest and post-test with control group. The statistical society of this thesis was girl students of Islamic Azad University of Isfahan (Khomeinishahr Branch) in summer and winter of 2015. The sample of this study contained 30 female students that were selected from the available sampling in two groups contained experimental group and control group. Student's received 16 sessions in 16 weeks functional analytic psychotherapy (FAP) and in the end of sessions, the post test was played for both of the groups. The tool of this experience was Maslash’s academic burnout inventory. The data was analyzed by SPSS software and statistical covariance method.
  Results
  The results showed that there was a meaning difference between the academic burnout in experimental group and control group, so this result mentioned that the functional analytic psychotherapy was effected on academic burnout of girl student (P < 0.01). Also the results showed that the functional analytic psychotherapy (FAP) reduced the sampling emotional exhaustion and depersonalization, and decreased reduced personal integrity (P < 0.05).
  Conclusions
  So we can conclude that we can use this approach for reducing academic burnout of student.
  Keywords: Academic burnout, Students, Functional Analytic Psychotherapy (FAP)
 • Akbar Jalili*, Esmail Kheyrjoo, Masoud Hejazi, Mohammad Saeid Ahmadi, Yalda Rostami Pages 99-106
  Introduction
  This research was conducted to investigate the relationship between IQ and metacognition with critical educational performance.
  Methods
  For this research, 300 high school students from Kermandreh city were selected by multistage sampling method (after deletion of data 289 persons remained as a sample). Data were collected using.
  Results
  Raven's Evolutionary Matrix (RPM), Classroom Metacognitive Beliefs (MCQ-30), California Critical Tendency (Cctst), and GPA.
  Findings
  The present study was correlation and data analysis using Pearson correlation coefficient, structural algorithms and Bootstrap test on the Macro-Protract and Hayes computer program (AMOS-20). The results showed that the proposed model of the structure of the relationships between the variables was acceptable.
  Conclusions
  The result of the research has shown that meta-analysis and meta-analysis both directly and indirectly relate to critical education.
  Keywords: IQ, Metacognition, Academic Performance, Critical Thinking
 • Ladan Jamshidy, Hamidreza Mozaffari*, Roohollah Sharifi, Hosein Hamzeh, Hedaiat Moradpoor Pages 107-113
  Introduction
  In order to reach the solutions decreasing the gap between theoretical education and practical training, the present study assessed the dental students’ viewpoints of Kermanshah dental school about the factors affecting the gap in 2017.
  Methods
  In the present cross-sectional study, the viewpoints of 150 students at third, fourth, fifth and sixth grades of Kermanshah dental school were evaluated by census method. Demographic questions included gender, academic year, academic grade, and clinical experience, and the main questions were related to the effective factors on the gap between theoretical education and practical training in three dimensions: instructor, student and educational planning.
  Results
  52% of students were male. The highest frequency was for academic grade 14 to 17 whit 77.3%.74% of students had a clinical experience. Students participating in this study rated to the instructor factors with a score of 21.07 ± 4.482.Also, Student's score was 13.23 ± 1.875, and educational planning's score was 35.02 ± 5.729. The evaluation of the effect of demographic variables on this Viewpoint, showed a statistically significant difference only in the academic year at the instructor factors (P = 0.002) and educational planning factors (P = 0.027).
  Conclusions
  In total, according to the students' views about factors affecting on the gap between theoretical education and practical training, adopting appropriate strategies, in three dimensions student, educational planning, and instructor in order to eliminate or reduce the gap between theoretical education and practical training in dentistry seems necessary.
  Keywords: Educational gap, Practical training, Theoretical education
 • Davood Mirzaie Far*, Mohmmadreza Yousezade, Hanye Hasani Pages 114-120
  Introduction
  The purpose of this study was to prediction of students psychological well-being based on multicultural experiences among students of Ph.D. University of Bu Ali Sina, To achieve this goal, was used a descriptive correlational study.
  Methods
  The statistical population of this study is the Ph.D. students of Bu Ali Sina University in the academic year of 96-97 With 854 people what using a stratified sampling method, 269 people were selected using Morgan's table. Information Collection Tool was Narvaez and Hill multicultural experiences questionnaire of (2009) and Ryff psychological well-being questionnaire (1998). For data analysis, Pearson correlation and stepwise regression methods have been used.
  Results
  The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between multicultural experiences. Also, multicultural experience alone Explain the 17 hundredth of the variance of psychological well-being and with Multicultural desire explains the hundredth of the variance of psychological well-being.
  Conclusions
  In the first step Entered multicultural experience and has a meaningful and positive coefficient (0.418) and in the second step entered the multicultural desire in Equation and also has a meaningful and positive coefficient (0.196).
  Keywords: Multicultural experience, Multicultural Desire, psychological well-being
 • Fatemeh Mohammadi Youzbashkandi, Sholeh Livarjani, Davoud Hoseini Nasab* Pages 121-128
  Introduction
  The purpose of this study is to analyze the relationship between self-compassion and emotional self-awareness in medical students.
  Methods
  This descriptive correlational study was performed on students of Tabriz University of Medical Sciences. A number of 350 students (181 males and 169 females) who were selected through multi-stage sampling method completed the questionnaires of self-compassion by Neff and emotional self-awareness by Grant et al. The data were analyzed using canonical correlation method by SPSS software using the CANCORR plug-in.
  Results
  The findings of this study showed that self-compassion dimensions have a significant relationship with emotional self-awareness. The canonical analysis revealed a meaningful set between self-compassion and emotional self-awareness. In this set, self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation, intelligence and increasing replication have a positive and significant relationship with recognition, identification, converting, contextualization and problem solving.
  Conclusions
  It can be concluded that the higher the degree of self-kindness, self-judgment, common humanity, isolation, intelligence and increasing replication of students, the higher their level of recognition, identification, converting, contextualization and problem solving will be.
  Keywords: self-compassion, emotional self-awareness, self-kindness, recognition
 • Hasan Hosseini*, Samaneh Kamali Moghaddam, Azin Harandi Pages 129-138
  Introduction
  Despite the existence of a variety of empowerment models, there is still no suitable model for medical students. In this regard, the purpose of this paper is to provide a model for medical students empowerment with an entrepreneurial university approach.
  Methods
  To do this research, in addition to documentary study, Fuzzy Delphi technique has been used to refine the factors and components. Then, a conceptual model was designed, and it was evaluated to use a 66-item questionnaire among 384 medical sciences students of Kerman province Universities in a simple random sampling. The aggregated data were tested using the structural equation model and smart PLS software.
  Results
  The model of empowerment of medical students and with the approach of establishment of entrepreneurship and value creation universities was designed and tested and according to value of GOF = 0.696, fit of the model has been approved.
  Conclusions
  The fitted model showed that the greatest influence among the factors is environmental factors with imact factor of 0.522 on student empowerment, and it effect is indirectly 3.
  Keywords: Empowerment, Medical Sciences, Student, value creation university
 • Negin Larti, Elaheh Ashouri, Akram Aarabi* Pages 139-146
  Introduction
  Effective communication skill is an essential characteristic of healthcare providers and empathy is one of the components of communication. Due to the technology-centered characteristics of operating rooms, not much attention has been paid to teach these subjects to the students of this field. So, this study aimed to explore the effect of a role-playing based training program about empathy with patient on communication skills scores of operating room students.
  Methods
  This quasi-experimental study was carried out in the academic year 2017-2018 on 36 operating room students from the first to the fourth years enrolled in the School of Nursing and Midwifery at Isfahan University of Medical Sciences. The sampling method was of stratified random type. The intervention consisted of a 12-hour training program (within 3 sessions) about empathetic communication with patient using a role-playing method and Queendom communication skills questionnaire was completed before and after the intervention by the samples. Data were analyzed using descriptive statistics and statistical tests in SPSS 22.0 software.
  Results
  Before training, the total mean communication skills score of students was moderate (117.69 ± 8.76). After training, the total mean communication skills score and its dimensions was significantly higher than before training (P<0.05).
  Conclusions
  Empathetic communication training through a role-playing method, increased communication skills scores of operating room students. Role-playing was an attractive teaching method for students. It seems that making changes in the educational curriculum of operating room students is essential to make them familiar with the concept of communication skills.
  Keywords: Education, Role- Playing, Empathy, Communication, Student, Operating Room
 • Majid Yousefi Afrashte* Pages 147-152
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the relationship between formative assessment with academic engagement and the use of meta-cognitive strategies in medical students.
  Methods
  The present study is descriptive-correlational in terms of data collection method and in terms of applied purpose. Three instruments of academic engagement (Frederic et al), evaluation of classroom approach (Yousefi afrashteh.) And a part of Pintrich strategies self-regulation strategies questionnaire were used to measure metacognitive strategies of students. The population of this study consisted of continuous or discontinuous undergraduate students of the Faculty of Paramedicine of Iran University of Medical Sciences and Tehran University who were studying in these two universities during the second semester of the academic year of 2016-17. Using Cochran formula, 345 of them were selected through targeted sampling and Classes were selected. Pearson correlation coefficient with significance level of 0.05 was used for data analysis.
  Results
  Formative assessment with subscales of academic engagement and its sub-scales (planning, monitoring, control and regulation) have positive and significant correlation coefficients. There was also a positive and significant correlation between formative assessment and students' metacognitive strategies. Both research hypotheses were confirmed.
  Conclusions
  As a result of the findings of this study, it can be concluded that the use of the teacher from the formative assessment in medical science classes leads to the growth of students' academic engagement and their further use of meta-cognitive strategies in learning.
  Keywords: Academic engagement, Metacognitive Strategies, Medical education
 • Cobra Emamirizi*, Shahla Dehghan Pages 153-158
  Introduction
  The purpose of this study was to compare the academic performance and happiness of students with low, moderate and high levels of physical activity.
  Methods
  The research method was descriptive and of causal type comparative. The research population was all female students of Islamic Azad University, Izeh Branch, who were studying in the academic year of 1996-96. 100 people were selected by simple random sampling. Physical activity level data were collected through Beck's physical activity questionnaire and the grade of academic achievement was used for the past semester. Students were evaluated using the Oxford Happiness Inventory (OHI) to measure their happiness score. To analyze the data Data were analyzed using one-way ANOVA using SPSS software. Turkey’s post hoc test was used to compare the groups.
  Results
  Findings showed that physical activity level has a significant effect on academic performance and happiness of female students. (0/05> p).
  Conclusions
  Thus, students with higher physical activity levels showed higher happiness and higher academic performance.
  Keywords: Low Physical Activity, Moderate Physical Activity, High Physical Activity, Academic Performance