فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 1 (فروردین 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 1 (فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ماندانا نیک نام*، زهرا خودی، مرجان خودی صفحات 1110-1117
  مقدمه
  در جوامع امروزی درصد بالایی از مردم دچار نارضایتی از ظاهر جسمانی هستند که همین نارضایتی از ظاهر جسمانی زمینه را برای بسیاری از مشکلات روان شناختی آماده می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تصویر بدنی و خودپنداره با شادکامی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر تهران انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش از نوع توصیفی هم بستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه متقاضیان زن جراحی زیبایی مراجعه کننده به مراکز درمانی (بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیک 15خرداد و بیمارستان فوق تخصصی ترمیم و جراحی پلاستیک حضرت فاطمه) در شهر تهران در سال 1395 بود، از میان آن ها 100 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه روابط چندبعدی خود-بدن (کش، وینستد و جاندا، 1987)، پرسش نامه خود پنداره (SCQ) (راجرز، 1961) و پرسش نامه شادکامی آکسفورد (آرگیل، 1989) استفاده شد. داده ها با ضریب هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری با استفاده از نرم افزار  SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد، بین تصویر بدنی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین شادکامی و مولفه های تصویر بدنی ازجمله ارزیابی وضع ظاهر، ارزیابی تناسب، گرایش به تناسب و رضایت از نواحی بدن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین شادکامی و دل مشغولی به اضافه وزن و گرایش به ظاهر رابطه معناداری مشاهده نشد. هم چنین بین خودپنداره و شادکامی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تصویر بدنی و خودپنداره به طور معناداری شادکامی را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت، تصویر بدنی و خودپنداره نقش قابل ملاحظه ای در شادکامی زنان متقاضی جراحی زیبایی دارد.
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، خودپنداره، شادکامی، جراحی زیبایی
 • سعیده دهناد، زهرا کیاسالاری، مهرداد روغنی* صفحات 1118-1127
  v
  مقدمه
  بیماری پارکینسون دومین بیماری شایع نورودژنراتیو است. با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی و محافظت کننده عصبی اسید کلروژنیک، هدف این مطالعه بررسی اثرحفاظت عصبی این ماده در مدل تجربی بیماری پارکینسون بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار (32n=)، به 4 گروه شم، شم تحت درمان با اسید کلروژنیک، ضایعه دیده و ضایعه دیده تحت درمان با اسید کلروژنیک، تقسیم شدند. مدل تجربی بیماری پارکینسون توسط تزریق 5/12 میکروگرم 6-هیدروکسی دوپامین حل شده در محلول سالین اسکوربات به داخل نئواستریاتوم طرف چپ ایجاد گردید. گروه های شم تحت درمان و ضایعه دیده تحت درمان، از یک هفته قبل از انجام عمل جراحی استریوتاکسیک 10میلی گرم دارو به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن را روزانه به فرم داخل صفاقی دریافت کردند، که آخرین نوبت تزریق یک ساعت قبل از جراحی استریوتاکسیک بود. در هفته دوم پس از جراحی، رفتار چرخشی به دنبال تزریق آپومورفین در طی یک ساعت و تعداد نورون های دوپامینرژیک بخش متراکم جسم سیاه مورد بررسی و شمارش قرار گرفت. برای آنالیز آماری از آزمون های آنووای یک طرفه و تست تعقیبی توکی در برنامه سیگما پلات نسخه 12 استفاده شد.
  نتایج
  در موش های ضایعه دیده و درمان شده با اسید کلروژنیک کاهش معنی داری در تعداد خالص چرخش ها مشاهده شد (01/0p<). هم چنین، در گروه ضایعه دیده و تحت درمان با اسید کلروژنیک کاهش نورونی کمتر بود، به طوری که تعداد نورون ها در مقایسه با گروه ضایعه دیده به طور معنی داری بیشتر بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  تجویز اسید کلروژنیک به صورت پیش درمان موجب کاهش عدم تقارن حرکتی در مدل تجربی بیماری پارکینسون می گردد و موجب حفاظت و جلوگیری از کاهش نورون های دوپامینرژیک جسم سیاه می شود.
  کلیدواژگان: اسید کلروژنیک، بیماری پارکینسون، 6-هیدروکسی دوپامین، عدم تقارن حرکتی، نورون های دوپامینرژیک، جسم سیاه
 • غلام رضا سالوند، مسعود نیکبخت*، سعید شاکریان صفحات 1128-1140
  مقدمه
  بیماری کبد چرب غیر الکلی (NFALD) از بیماری های مرتبط با سندرم متابولیک و سبک زندگی کم تحرک می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح اینترلوکین-17 (IL-17)، پروتئین شوک حرارتی 70 کیلودالتونی (HSP70)، مقاومت به انسولین و سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) می باشد.
  روش بررسی
  در تحقیق کارآزمایی بالینی حاضر، تعداد 30 مرد مبتلا به NFALD به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در یکی از دو گروه مداخله تمرین و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرینات مقاومتی، 3 جلسه تمرین در هفته بود که به صورت تمرینات مقاومتی دایره ای تناوبی اجرا شد. خون گیری در یک روز قبل از شروع تمرین و 3 روز پس از آخرین جلسه تمرین به صورت ناشتا انجام شد. برای مقایسه درون گروهی داده ها از آزمون t وابسته و برای مقایسه بین گروهی از آزمون t مستقل استفاده شد. بررسی های آماری با نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 انجام گرفت و سطح معنی داری(05/0 ≥P) در نظر گرفته شد.
  نتایج
  پس از دوره تمرین کاهش معنی داری در وزن (008/0= P)، شاخص توده بدن (006/0 = P)، درصد چربی بدن (001/0 > P)، مقاومت به انسولین (001/0 > P)، IL-17 (001/0 > P)،  HSP70(001/0 > P) و سطوح سرمی آنزیم های ALT (001/0 > P) و(001/0 > P) AST نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تمرینات مقاومتی دایره ای با کاهش مقاومت به انسولین و سطوح سایتوکین های التهابی نقش موثری در بهبود عملکرد کبد در بیماران مبتلا به NFALD دارند و این شیوه تمرینات مقاومتی می تواند در برنامه درمانی این بیماران مفید باشد.
  کلیدواژگان: بیماری کبد چرب غیر الکلی، تمرینات مقاومتی دایرهای، اینترلوکین-17، پروتئین شوک حرارتی 70 کیلودالتونی، مقاومت به انسولین
 • سیدموسی الرضا محمدی*، سید عبدالمجید موسوی صفحات 1141-1149
  مقدمه
  امروزه افزایش چربی خون و کبد چرب یک معضل شایع شهرنشینی محسوب می گردد.گیاهان دارویی با توجه به اثرات مفید دارویی جایگاه ویژه ای درسلامت جوامع دارند. لذا این مطالعه به منظور تاثیر عصاره زرشک سیاه Berberis integerrima بر میزان تری گلیسیرید خون و بهبود کبد چرب انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تحقیقی از نوع مداخله ای در بازه زمانی فروردین 95 تا فروردین 96، روی 188 بیمار دارای هیپرتری گلیسیریدمی (108 مرد، 80 زن) با گستره سنی 70-20 سال و 21 بیمارکه دارای عارضه کبد چرب بودند، انجام شد. بیماران به مدت 45 تا 60 روز بدون تغییر در رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و مصرف هرگونه داروی پایین آورنده چربی خون هر شب قبل از خواب 250-200 میلی لیتر از عصاره آبی زرشک تازه استفاده کردند. پس از 60 روز میزان تری گلیسیرید از طریق آزمایش خون و کبد چرب از طریق سونوگرافی ارزیابی شد. از نرم افزارspss Inc., Chicago, IL; version 16  و آزمون های آماری t-test  و Wilcoxon جهت آنالیز نتایج استفاده و مقادیر  (P < 0.05) معنادار در نظرگرفته شد
  نتایج
  میزان تری گلیسیرید خون در مردان قبل وبعد از مصرف عصاره آبی زرشک به ترتیب 34 ±292 میلی گرم در دسی لیتر و 31 ±200 میلی گرم در دسی لیتر بود در حالی که در زنان قبل وبعد از مصرف آب زرشک به ترتیب 31 ±258 میلی گرم در دسی لیتر و 30 ±175 میلی گرم در دسی لیتر بود که کاهش معناداری درهردو جنس نشان داد (05/0(P= . از 21 بیمار دارای کبد چرب پس از مصرف آب زرشک، 6 مورد دارای درجه II که به درجه I و 15 مورد درجه I به حالت نرمال تغییر وضعیت دادند (05/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاضر عصاره زرشک سیاه کاهش معناداری درچربی خون و بهبود کبد چرب ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: هیپرتری گلیسیریدمی، زرشک سیاه، کبد چرب، سونوگرافی، آزمایش خون
 • ملک سلیمانی مهرنجانی*، سیده معصومه محمدی صفحات 1150-1163
  مقدمه
  دگزامتازون در بیماری های التهابی، لوسمی و تهوع استفاده می گردد و گزارش شده است که باعث افزایش رادیکال های آزاد اکسیژن در بافت بیضه می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر حفاظتی کوئرستین به عنوان یک فلاونوئید گیاهی و آنتی اکسیدانت قوی بر تغییرات بافت شناسی بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش های بالغ تیمار شده با دگزامتازون بود.
  روش بررسی
  دراین مطالعه تجربی تعداد 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به 4 گروه(n=6)  کنترل، دگزامتازون (mg/kg/day7(، کوئرستینmg/kg/day) 50 (و دگزامتازون + کوئرستین تقسیم شدند. 7 روز پس از تیمار داخل صفاقی، بیضه راست خارج، فیکس، برش گیری، پاساژ بافتی و با رنگ آمیزی هایدن هاین آزان تغییرات بافتی بیضه و شاخص های اسپرماتوژنژ توسط تکنیک استریولوژی مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و تست توکی توسط نرم افزارspss Inc., Chicago, IL; version 16 انجام شد و تفاوت میانگین ها در حد (05/0P<) معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  کاهش معنی داری در میانگین حجم و قطر لوله های منی ساز، ارتفاع اپی تلیوم زایشی، شاخص های اسپرماتوژنز، تعداد سلول های اسپرماتوسیت، اسپرماتید گرد و دراز، سلول های لایدیگ و افزایش معنی داری در بافت بینابینی در گروه دگزامتازون نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (001/0P<). این پارامتر ها در گروه دگزامتازون + کوئرستین به حد گروه کنترل جبران شد (05/0<p).
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که کوئرستین به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی توانست اثرات نامطلوب دگزامتازون بر بافت بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز را کاهش دهد. بنابراین به عنوان یک مکمل درمانی در رژیم های حاوی دگزامتازون پیشنهاد شده است
  کلیدواژگان: استریولوژی، دگزامتازون، کوئرستین، بیضه، اسپرماتوزوا
 • بیژن پیرنیا*، طاهره کاشانی خطیب، شعله نظری، سمانه حقیری، سولماز مددی وررقانی، مریم فریامنش صفحات 1164-1174
  مقدمه
  درمان تعاملی والد-کودک رویکردی نوظهور در کاهش مشکلات رفتاری کودک قلمداد می شود که بر بهبود ارتباط والدین با کودک متکی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی گروه درمانی تعاملی والد-کودک بر بهبود شاخص عاطفه در کودکان دارای والدین تحت درمان متادون انجام شد.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی بالینی در قالب مطالعه ای نیمه آزمایشی، در برهه زمانی خرداد تا آبان ماه سال 1394، از میان خانواده های مراجعه کننده به یکی از مراکز درمان نگهدارنده در شهر تهران که دارای فرزندانی در بازه سنی پیش دبستانی بودند، 40 کودک به صورت هدفمند انتخاب و پس از انجام غربالگری به طور تصادفی در قالب دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. درمان تعاملی به مدت 8 جلسه هفتگی به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. اعتبار نمونه ادرار ها با روش ایمونوکروماتوگرافی و تغییرات در شاخص عاطفه از طریق مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس مورد بررسی قرار گرفت. پایبندی به درمان در قالب تست ادراری به عنوان نتایج اولیه و شاخص عاطفه به عنوان نتایج ثانویه در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج اولیه نشان داد که فراوانی تست های مثبت ادراری در طول فرایند درمان معنادار نبوده است (88/0=p). نتایج ثانویه نشان داد که درمان تعاملی والد کودک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل با افزایش شاخص عاطفه مثبت (44/0=p) و کاهش عاطفه منفی همراه بوده است. (48/0=p)
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه گویای اهمیت سبک های تعاملی والد-کودک در پیش گیری و درمان اختلالات روان شناختی در دوران تحول می باشد و می تواند در طرح ریزی مداخلات مناسب مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درمان تعاملی کودک- والد، عاطفه، اعتیاد، درمان نگدارنده متادون
 • مسعود زارع شحنه، سیدمهدی کلانتر، محمدحسن شیخ ها، امیر عصری کجاباد، بی بی فاطمه حقیرالسادات* صفحات 1174-1186
  مقدمه
  فناوری نانو همواره به دنبال ارائه راه کارهای نوینی جهت رسانش اثربخش داروهای شیمی درمانی به سلول های سرطانی است تا بدین وسیله کیفیت درمان سرطان را افزایش داده و عوارض جانبی شیمی درمانی را کاهش دهد. در این پژوهش، فرمولاسیون های لیپیدی مختلفی از نانولیپوزوم های حاوی کورکومین به روش لایه نازک به منظور بررسی اثرات ضد سرطانی کورکومین اثر گذاری بر رده سلولی MCF-7، مورد ارزیابی فیزیک- شیمیایی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش مطالعه توصیفی- تحلیلی است. به روش فیلم نازک، سامانه های لیپونیوزومی با فرمولاسیون های مختلف و با استفاده از Span60، SPC و کلسترول تهیه شد. داروی کورکومین درون لیپوزوم بارگذاری شد. سپس فرمولاسیون نهایی انتخاب و پگیلاسیون صورت گرفت. فرمولاسیون بهینه با استفاده از دستگاه های DLS، FT-IR، Fe-SEM و SEM بررسی شد. آنالیز آماری با نرم افزار Prism6 انجام گرفت.
  نتایج
  اندازه، پتانسیل زتا و راندمان انکپسولاسیون نانوسامانه بهینه به ترتیب nm9/63، mV47/41-  و 58/95 درصد است. هم چنین این ساماندهی حامل دارو در شرایط سلول نرمال و سرطانی، آهسته رهش بوده است. موفولوژی ذرات کروی و دارو به خوبی درون نانوسامانه انکپسوله شده است. بررسی عملکرد سلولی نانوسامانه حکایت از افزایش سمیت کورکومین کپسوله شده نسبت به کورکومین آزاد در غلظت های مشابه بر رده سلولی MCF-7 دارد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان می دهد که نانوسامانه بهینه لیپونیوزومی دارای کورکومین با برخورداری از ویژگی های مناسب فیزیک- شیمیایی، بهبود سمیت دارو در شرایط سلول سرطانی و افزایش پایداری دارو، می تواند حامل مناسبی جهت رسانش دارو به سلول های سرطان پستان باشد.
  کلیدواژگان: لیپیوزوم، کورکومین، سرطان، سینه، MCF7
 • ریحانه نجاتی بروانلو، سیدرضا عطارزاده حسینی*، ناهید بیژه، علی اکبر رئوف صائب صفحات 1187-1201
  مقدمه هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی با دو ترتیب هوازی-مقاومتی و مقاومتی-هوازی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 45 زن مبتلا به دیابت نوع دو در سه گروه تمرین هوازی-مقاومتی (15 نفر)، مقاومتی-هوازی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند، سپس به مدت 12 هفته و سه جلسه در هفته تمرین کردند. پروتکل تمرین برای هردو گروه یکسان و تنها تفاوت در ترتیب اجرای تمرینات بود؛ پروتکل تمرین هوازی 1×10 دقیقه فعالیت با استراحت های فعال یک دقیقه ای در بین ست ها و با استفاده از تردمیل بود. تمرینات مقاومتی شامل حرکات: پرس پا، پرس سینه، جلو ران، لت پول، پشت ران، پرس سرشانه بود که در برگیرنده عضلات اصلی پایین تنه و بالا تنه بود و به وسیله دستگاه انجام شد؛ نمونه های خونی در پیش آزمون و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در پس آزمون اندازه گیری شد. نتایج آنالیز واریانس و t استیودنت وابسته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 در سطح معنی داری (05/0>P) تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  مقادیر GLP-1 افزایش و مقاومت به انسولین کاهش معنی دار در گروه های تمرین در مقایسه با گروه کنترل داشت (05/0P≤) با این وجود بین گروه تمرین هوازی-مقاومتی و مقاومتی-هوازی به لحاظ آماری تفاوتی وجود نداشت (05/0P>).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات ترکیبی با افزایش سطوح GLP-1 در بهبود وضعیت مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو نقش دارند، با این وجود در خصوص الگوهای مختلف تمرینات ترکیبی نیاز به انجام پژوهش های بیشتری احساس می شود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، تمرین ترکیبی، پپتید شبه گلوکاگون-1، مقاومت به انسولین
|
 • Mandana Niknam*, Zahra Khodi, Marjan Khodi Pages 1110-1117
  Introdution
   In today's societies, a high percentage of people are dissatisfied with the physical appearance that such physical dissatisfaction provides tendencies for many psychological problems.The purpose of this study was to investigate the relationship between body image and self-concept with happiness among women seeking cosmetic surgery in Tehran.
  Methods The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all female applicants for cosmetic surgery referred to the medical centers (15 khordad plastic surgery hospital, and Fatima plastic surgery hospital) in Tehran in 2016. 100 of them were selected through purposive sampling. For collecting the data,, the self-body multidimensional relationship questionnaire (Cache, Winstead and Janda, 1987), self-concept questionnaire (SCQ) (Rogers, 1961) and the Oxford Happiness Questionnaire (Argyle, 1989) were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis using SPSS (ver. 16) software.
  Results
  The findings showed that there was a positive and significant relationship between physical image and happiness. Therefore, there was a positive and significant relationship between happiness and physical image components such as appearance assessment, fit assessment, tendency to fit and body satisfaction, But there was not a significant relationship between happiness, subjective weight and apparent tendency .There was also a negative and significant relationship between self-concept and happiness. Body image and self-concept significantly predicted happiness.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that body image and self-concept play a significant role in the happiness of women who apply for cosmetic surgery.
  Keywords: Body image, Self-concept, Happiness, Seeking cosmetic surgery
 • Saeedeh Dehnad, Zahra Kiasalari, Mehrdad Roghani* Pages 1118-1127
  Introdution
  Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease. Considering the antioxidant and neuroprotective properties of chlorogenic acid, the purpose of this study was to evaluate the neuroprotective effect of this substance in an experimental model of Parkinson's disease.
  Methods
  In this experimental study, Wisar male rats (n = 32) were divided into 4 groups: sham, chlorogenic acid-treated sham, lesion and chlorogenic-acid-treated lesion. The experimental model of Parkinson's disease was made by injecting 12.5 microgram of 6-hydroxydopamine dissolved in a saline-ascorbate solution into the left side of neostriatum. The chlorogenic acid-treated sham and the chlorogenic-acid-treated lesion groups received 10 mg/kg of the drug intraperitoneally daily during a week before stereotaxic surgery and the last injection was given one hour before stereotaxic surgery. In the second week after surgery, the rotational behavior induced by apomorphine injection within one hour and the number of dopaminergic neurons in the substantia nigra compacta was examined and counted. For statistical analysis, one-way ANOVA and Tukey post-host tests were used in Sigmaplot 12.
  Results
  Chlorogenic acid-pretreated lesion group showed significantly lower rotations versus lesion group (p<0.01). In addition, chlorogenic acid-treated lesion group had a higher number of dopaminergic neurons relative to lesion group (p<0.05).
  Conclusion
  Pretreatment with chlorogenic acid reduces motor asymmetry in an experimental model of Parkinson's disease and has also protective effect on nigral dopaminergic neurons.
  Keywords: Chlorogenic acid, Parkinson's disease, 6-hydroxydopamine, Motor asymmetry, Dopaminergic neuron, Substantia nigra
 • Gholamreza Salvand, Masoud Nikbakht*, Saeed Shakerian Pages 1128-1140
  Introdution
   Non-alcoholic fatty liver disease (NFALD) is a disease associated with metabolic syndrome and lifestyle. The purpose of the present study was to investigate the effect of 12 weeks of circuit resistance training course on interleukin-17 (IL-17) levels, 70 kDa thermal shock protein (HSP70), insulin resistance and serum levels of alanine aminotransferase (ALT), as well as aspartate aminotransferase (AST).
  Method
  In this clinical trial study, 30 males with NFALD were selected through targeted sampling and were randomly assigned to one of two groups of practice and control intervention. The training program included 12 weeks of resistive training and 3 training sessions per week, which was performed as periodic circuit resistance training. Before eating breakfast, blood sampling was done one day before the start of training and 3 days after the last training session. For statistical analysis, paired t-test was used to compare intra-group data. Independent t-test was used for comparison between groups. Data were used via the SPSS v 22 software. The significance was defined as P≤0.05.
  Results
  After the training course, compared to the control group a significant decrease was observed in weight (P = 0.008), BMI (P = 0.006), body fat percentage (P <0.001), insulin resistance (P <0.001), HSP70 (P <0.001), IL-17 (P <0.001), serum levels of ALT (P <0.001) and AST (P <0.001) enzymes.
  Conclusion
  Regarding the results of this study, circuit resistance training has an effective role in improving the liver function in NFALD patients by reducing insulin resistance and levels of inflammatory cytokines, this method of resistance training can be useful in the treatment of these patients.
  Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease, Circuit resistance training, Interleukin-17, Thermal shock protein 70 kDa, Insulin resistance
 • Seyed Mosa Al, Reza Mohammdadi*, Seyed Abdo Al, Majid Mosavi Pages 1141-1149
  Introdution
   Nowadays, hyperlipidemia and fatty liver disease are one of the urbanity disorders. Medicinal plants regarding benefit effects traditionally had special role in health of society. So, this study was done to evaluate the effect of Berberis integerrima extract on hypertriglyceridemia and fatty liver disease improvement.
  Methods
  This interventional clinical study was done on 188 patients with hypertriglyceridemia (108 male, 80 female) with the age range of 20-70 years and 21 patients with fatty liver disorder. The patients had received 200-250 ml Berberis integerrima extract before sleep for 45- 60 days without any changes in diet regime, exercise activity and administration of anti-hyperlipidemic drugs. After 60 days, triglyceride levels through experiment and fatty liver grade via sonography were evaluated. SPSS statistical software (ver.16) and statistical tests of t-test and Wilcoxon were used for the result analysis and (P < 0/05) were considered significant.
  Results Blood Triglyceride levels were 292±34 and 200±31 mg.dl-1 before and after Berberis integerrima extract administration in males; whereas the levels were 258±31 and 175±30 mg.dl-1 before and after Berberis integerrima extract administration in females, which showed significant decrease in both gender (p=0.05). From 21 patients with fatty liver disease after Berberis integerrima extract administration, 6 cases with fatty liver grade II were shown grade I and 15 cases with fatty liver grade I were shown normal grade ( P=0.01 ).
  Conclusion
  Regarding the obtained results, Berberis integerrima extract caused significant decrease in hypertriglyceridemia and fatty liver disorder.
  Keywords: Hypertriglyceridemia, Berberis integerrima, Fatty liver disorder, Sonograghy, Blood test
 • Malek Soleimani Mehranjani*, Seyyedeh Masomeh Mohammadi Pages 1150-1163
  Introdution
  Dexamethasone is used in inflammatory disease, leukemia and nausea, which increases the oxygen free radicals in the testis as a consequence. The aim of this study was to study the protective effect of Quercetin as a plant flavonoid and strong antioxidant on testis histological changes and Spermatogenesis indexes in adult mice following treatment with Dexamethasone.
  Methods
  24 adult male mice (NMRI) were divided into 4 groups (n=6): control, Dexamethasone (7mg/kg/day), Quercetin (50mg/kg/day) and Dexamethasone + Quercetin. 7 days after intra peritoneal treatment, the right testis were removed, fixed, sectioned, processed and stained with Heidenhain’s Azan method, testis histological changes and spermatogenesis indexes were studied by stereological techniques. Data were analyzed using one-way ANOVA and the means were considered significantly different (P<0.05).
  Results
  A significant decrease was considered in the mean volume and diameter of the seminiferous tubules, germinal epithelium height, spermatogenesis indexes, the number of spermatocytes, long spermatids, round spermatid and Leydig cells, and also a significant increase in the volume of interstitial tissue were found in the Dexamethasone group compared to the control (P<0.001). The mentioned parameters in the Dexamethasone + Quercetin group were compensated to the control level (P>0.05).
  Conclusion
  Our results indicated that Quercetin as a strong antioxidant can reduce the destructive effects of dexamethasone on the histology of testis tissue and Spermatogenesis indexes in mice. Therefore, Quercetin is suggested as a therapeutic supplement in regimens containing Dexamethasone
  Keywords: Stereology, Dexamethasone, Quercetin, Testis, Spermatozo
 • Bijan Pirnia*, Tahereh Kashani Khatib, Sholeh Nazari, Samaneh Haghiry, Solmaz Madadi Varzeghani, Maryam Faryammanesh Pages 1164-1174
  Introdution
  Parent-child interactive therapy is considered as an emerging approach to reduce child behavioral problems, which relies on improving parent-child relationship. The aim of this study was to investigate the effectiveness of parent-child interactive group therapy on the improvement of affective index in children with methadone-treated parents.
  Methods
  In a clinical trial in the form of a semi-experimental study during the period from June to November 2015, among families who were referred to Bijan Center for Substance Abuse Treatment in Tehran who had children of preschool age, 40 children were chosen after screening based on the positive and negative affect schedule (PANAS) and the child behavior checklist (CBCL), they were randomly assigned to two experimental and control groups. The treatment program was presented to the experimental group for 8 sessions per week. The validity of urines samples was investigated by immunochromatography. Adherence to treatment in the form of urine test was considered as the primary outcomes and affective index was considered as secondary outcomes. Data were analyzed using chi square and multivariate analysis of covariance.
  Results
  The primary outcomes showed that the frequency of positive urine tests was not significant during the treatment process (p = 0.88). Secondary outcomes showed that interactive treatment in the experimental group was associated with an increase in positive mood (p = 0.44) and a decrease in negative mood in comparison with the control group (p = 0.48).
  Conclusion
  The findings of this study indicate the importance of parent-child interactive styles in the prevention and treatment of psychological disorders during the development periods, and it can be considered in designing appropriate interventions.
  Keywords: parent-child interaction therapy, affection, addiction, methadone-maintenance treatment
 • Masoud Zare Shehneh, Seyed Mehdi Kalantar, Mohammad Hasan Sheikhha, Amir Asri Kojabad, Bibi Fatemeh Haghiralsadat* Pages 1174-1186
  Introdution
   Nanotechnology introduced new methods to chemotherapy drugs delivery into cancer cells to reduce the side effect of drugs it increases the quality of cancer treatment and reduces the side effects of chemotherapy. . In this study, different lipid formulations of nucliposomes containing curcumin was prepared by thin-layer method and evaluated for chemical-physical evaluation on MCF-7 cell line.
  Methods
  This study was a descriptive-analytic. Various formulations of liposomes prepared from Span 60, SPC and cholesterol. Curcumin was loaded in the liposomes. Final liposome formulation selected and PEGylated. The Optimal formulation characterized by DLS, FT-IRT, Fe-SEM and SEM. Statistical analysis was performed with Prism6 software.
  Results
  The average size of liposomes, encapsulation efficacy of liposomal loaded curcumin and Zeta potential was about 63.9 nm, -41mV and %95.58, respectively. Liposomes exhibited the slowest release rate in normal and turmeric cell culture condition. To compare the function of free curcumin in similar concentrations, liposomal curcumin formulation was %63 toxic to MCF7 Cell line.
  Conclusion
  The present study shows that an optimally optimized nanoliposome with curcumin having appropriate physicochemical properties, improving drug toxicity in cancerous cell lines and increasing drug stability can be a good vector for drug delivery to breast cancer cells.
  Conclusion
  The present study shows that an optimally optimized nanoliposome with curcumin having appropriate physicochemical properties, improving drug toxicity in cancerous cell lines and increasing drug stability can be a good vector for drug delivery to breast cancer cells.
  Keywords: Liposome, Curcumin, Breast, cancer, MCF7
 • Reihaneh Nejati, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini*, Nahid Bijeh, Aliakbar Raouf Saeb Pages 1187-1201
  Introdution
  The purpose of this study was to investigate the effect of twelve weeks of combined exercise with two patterns (aerobic-resistance and resistance-aerobic) on GLP-1 and insulin resistance in women with type 2 diabetes.
  Methods
  In this practical and semi-experimental study, 42 women with type 2 diabetes were divided into three groups: aerobic-resistance group (n=15), resistance-aerobic group (n=15) and control group (n=15). Then, they were practiced three sessions a week for 12 weeks. The exercise protocol for both groups was the same and the only difference was in the sequence of exercises. The aerobic exercise protocol was 10×1 minutes active with one minute active rest between the sets with using a treadmill. Resistance exercises included movements such as leg press, bench press, seated leg extension, lat pulldown, and lying leg curl, seated shoulder press, which included the main muscles of the lower trunk and upper trunk and was done by the machine. Blood samples were prepared in the pre-test and 48 hours after the last exercise session in the post-test. The data were analyzed through SPSS version.16 (Inc., Chicago, IL); the results of analysis of variance and dependent t-Student were analyzed at the significance level (P<0.05).
  Results
  The values of GLP-1 increased and insulin resistance significantly decreased in the training groups compared to the control group (P≤0.05), however, there was no statistically significant difference between the aerobic-resistance and resistance-aerobic training group (P>0.05).
  Conclusion The results of this research show that combined exercises with increased levels of GLP-1 play an important role in the improving the status of insulin resistance in women with type 2 diabetes. However, more research is needed about different patterns of combined exercises.
  Keywords: Type 2 diabetes, Combined exercises, GLP-1, Insulin resistance