فهرست مطالب

علوم زراعی ایران - سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1383)

فصلنامه علوم زراعی ایران
سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1383)

 • 102 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرید بیکی، علی علیزاده، غلام خداکرمیان صفحه 1
  برای ارزیابی واکنش تعدادی از ارقام مختلف گندم و جو به عوامل بیماری باکتریائی نواری غلات (Bacterial leaf streak of graminae)، واکنش 52 رقم گندم و 12 رقم جو در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار و در شرایط مزرعه ای،مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای ارقام یاد شده در پائیز 1378 در مزرعه موسسه تحقیقات البرز کرج کاشته شدند. در بهار 1379، 20 روز پس از آلوده سازی گیاهچه ها با سوسپانسیون باکتری ها باغلظتی در حدود 109 cfu/ml، رتبه بندی میزان مقاومت و حساسیت ارقام مختلف بر حسب درصد آلودگی بر روی سطوح برگ های پایینی، از 1% الی 75% و در پنج سطح مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که در گندم، ارقام قفقاز، سرداری،P.K، عدل و گلستان حساس ترین و ارقام کاوه، ماهوتی، مارون، شیرودی، چناب، نیک نژاد، بیات، مغان 1، موروکو، کراس آزادی، اروند، هیرمند و البرز مقاوم ترین ارقام بودند. در جو نیز ارقام زرجو، کارون، دشت و گوهر به عنوان حساس ترین و ارقام ارس، ارم و والفجر مقاوم ترین ارقام بودند.
  کلیدواژگان: گندم، جو، باکتری نواری، باکتری نواری، مقاومت، حساسیت
 • پیام معاونی، ذبیح الله رنجی، قربان نور محمدی صفحه 12
  در این بررسی تعداد سه ژنوتیپ که از بین 20 ژنوتیپ چغندرقند و بر اساس برخی از پارامترهای زراعی و فیزیولوژیکی مقایسه و به صورت مقاوم، نیمه مقاوم و حساس انتخاب شده بودند، به منظور بررسی ارتباط شاخص های فیزیولوژیکی و ترکیبات آلی با یکدیگر و تعیین بهترین روش جهت شناسایی منابع مقاوم و حساس در دو محیط آزمایشگاه و مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مطالعه درصد جوانه زدن ابتدا بذور در فشارهای اسمزی مختلف به وسیله محلول مانیتول کشت شده و از نظر درصد پایداری طول ریشه چه و درصد پایداری جوانه زنی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند و به مقاوم، نیمه مقاوم و حساس تقسیم بندی شدند. در این دسته بندی ارقام مقاوم دارای درصد پایداری و طول ریشه چه و جوانه زنی بیشتر نسبت به ارقام نیمه مقاوم و حساس بودند. همین منابع در مزرعه نیز تحت تاثیر تنش شوری خاک قرار گرفتند. در مقایسه رگه های نتایج از نظر سنتز پرولین، پروتئین های محلول برگ، مقاومت غشا سیتوپلاسمی و میزان آب نسبی برگ مشخص گردید رگه مقاوم دارای پایداری غشا سیتوپلاسمی و محتوی آب نسبی بیشتری نسبت به سایر رگه ها بود. کلروفیل a دارای همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد ریشه بود و به نظر می رسد که کلروفیل b برای سنتز نیازی به تنش شوری نداشته و تحت تاثیر این جریان قرار نمی گیرد. در بررسی پروتئین های محلول برگ از نظر مقاومت به شوری رگه های نتاج در گروه های جداگانه ای قرار گرفتند. همبستگی مثبت این صفت با میزان آب نسبی برگ و عملکرد ریشه نشان داد که با اطمینان بیشتری می توان میزان آب نسبی برگ و عملکرد ریشه را در برنامه های اصلاحی مقاومت به شوری چغندر قند وارد کرد.
  کلیدواژگان: چغندر قند، پرولین، پروتئین محلول برگ، مقاومت به غشاء سیتوپلاسمی، میزان آب نسبی برگ، کلروفیل a و b، تنش شوری، مانیتول
 • رضا امیری، محمود مصباح، محمد مقدم، سید یعقوب صادقیان، محمدرضا قنادها صفحه 25
  در این مطالعه چغندر وحشی (Be WB 42 مقاوم به ریزومانی با رنگ محور زیر لپه و رنگ ساقه گل دهنده قرمز به صورت جفتی با رگه های نر عقیم چغندرقند حساس به ریزومانیا (B. vulgaris. Subsp. Vulgaris) که دارای رنگ و محور زیر لپه و رنگ ساقه گل دهنده سبز بودند، تلاقی داده شده و جمعیت های F1، F2 و BC1 که دارای رنگ محور زیرلپه و رنگ ساقه گل دهنده و مقاومت به ریزومانیا همراه با نشانگرهای RAPD در جمعیت های در حال تفکیک حاصله اندازه گیری شد. در کلیه جمعیت های مطالعه شده هیچ گونه انحراف تفرق برای ژن های رنگ محور زیر لپه، رنگ ساقه گل دهنده و مقاومت به ریزومانیا مشاهده نگردید. در ضمن، مقدار انحراف تفرق نشانگرهای RAPD در این تلاقی اندکی کمتر از تلاقی vulgaris B.×B.vulgaris بود. در مجموع به نظرمی رسد که زمینه ژنتیکی maritima تاثیری در افزایش میزان انحراف تفرق در تلاقی های B.vulgaris×B. maritima نداشت.
  کلیدواژگان: انحراف تفرق، B، vulgaris، subsp، maritima × B، vulgaris، ssp، vulgaris، مقاومت به ریزومانیا، نشانگرهای RAPD
 • مهراب یادگاری، غلامعباس اکبری، ایرج الله دادی، جهانفر دانشیان، هادی اسدی رحمانی صفحه 36

  به منظور مطالعه اثرات تلقیح یک رقم و یک لاین سویا با سویه های مختلف باکتری همزیست و تعیین بهترین ترکیب باکتری و رقم طرحی در شرایط گلخانه به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کرج به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از یک رقم سویا به نام ویلیامز و یک لاین به نام لاین 11 (L11) و چهار سویه باکتری برادی ریزوبیوم به نام های هلی نیترو (Helinitro)، خاک و آب (SWRI=Soil and Water Research Institute)، های استیک (Highstick) و سویار به همراه یک تیمار بدون تلقیح (شاهد). آزمایش فوق در شرایط مزرعه ای نیز با تیمارهای یاد شده با سه تکرار و در قالب طرح کرت های خرد شده اجرا شد. در هر دو آزمایش گیاهان تا مرحله ظهور غلاف نگهداری شدند. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل تعداد گره، تثبیت نیتروژن به روش تعادل نیتروژن (N-difference) بودند. نتایج نشان دادند که سویه های استیک نسبت به سایر سویه ها از کارایی گره بندی وتثبیت نیتروژن بیشتری برخوردار بود و لاین 11 نیز به دلیل همزیستی و سازگاری بهتر در منطقه نسبت به رقم ویلیامز برتر بود. بیشترین مقادیر در خصوص تعداد گره (10.3)، میزان خشک گره در گیاه (0.19 گرم)، وزن خشک گیاه در مرحله برداشت (34.7 گرم) و نسبت اندام های هوایی به ریشه (5.9) در شرایط مزرعه و بیشترین مقادیر در خصوص تعداد گره در گیاه (13.2)،میزان وزن خشک گره (0.18 گرم در گیاه)، وزن خشک گیاه در مرحله ظهور غلاف (33.16 گرم) و نسبت وزنی اندام های هوایی به ریشه (6.6) در شرایط گلخانه مربوط به ترکیب باکتری های استیک و لاین 11 بود. به طور کلی این ترکیب به عنوان بهترین ترکیب برای سویا در منطقه کرج تعیین گردید.

  کلیدواژگان: گره بندی، ماره خشک، همزیستی، تثبیت نیتروژن، سویه
 • سید محمد سرمدنبوی، حمید رحیمیان مشهدی صفحه 53
  به منظور ارزیابی چگونگی فازهای مختلف حساسیت به فتوپریود و درجه حرارت تا پیش از ظهور اولین آغازین چتر در زیره سبز، یک آزمایش متقابل از فتوپریود 8 به 16 ساعت و بلعکس تحت دو درجه حرارت روز به شب 20/10 و 30/20 درجه سانتیگراد با دو توده محلی مشهد و آذرشهر انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد طول فازهای مختلف از دو مدل الیس و آدامز استفاده شد. نتایج حاصل از هر دو مدل نشان داد احتمال این که بین توده های زیره سبز ایران به لحاظ واکنش به محیط فتونرمال تنوع وجود داشته باشد زیاد است. به عنوان نمونه مشخص شد که حساسیت به فتوپریود در توده آذرشهر بیشتر از توده مشهد می باشد. هم چنین معلوم شد که زمانبندی فازهای مختلف تحت تاثیر درجه حرارت قرار دارد که از جمله عمده ترین منابع خطا در خروجی های مدل های فنولوژی می باشد. رفتار متفاوت فازهای حساس و فازهای غیر حساس به فتوپریود در هر دو مدل در قبال درجه حرارت تاییدی است بر فرضیات موجود در خصوص نقش گروه های ژنی مختلف با درجه حرارت های کاردینال متفاوت در کل فرآیند نمو، مشخص شد که حساسیت به درجه حرارت ژن های فتوپریودی در توده آذرشهر بیشتر از توده مشهد می باشد. نتایج این تحقیق امکان آزمون فرضیات مربوط به رفتار موجبیتی سیستم نموی را در زیر سبز فراهم می آورد. علاوه بر این با درک بهتر زمانبندی تغییرات حساسیت به فتوپریود و درجه حرارت می توان صحت تخمین های مدل فنولوژی را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: زیره سبز، فتوپریود، حسیاسیت به فتوپریود، القاء گلدهی
 • حسن کریم مجنی، حسن محمدعلیزاده، ناصر مجنون حسینی، سیدعلی پیغمبری صفحه 68
  تاریخ کاشت نامناسب و رقابت علف های هرز از مهمترین عواملی هستند که عملکرد عدس را به شدت کاهش می دهند. بدین منظور در یک بررسی انواع کشت شامل کشت انتظاری (خفته) و کشت معمول (بهاره) به عنوان فاکتور اصلی و 11 شیوه کنترل علف های هرز به عنوان فاکتور فرعی در طرح آماری کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 81-1380 در کرج مورد مطالعه قرار گرفتند. سطوح کنترل علف های هرز شامل کاربرد مجزای علفکش های سیانازین پیریدیت و اکسی فلورفن، هم چنین کاربرد دو علفکش تری فلورالین و پندیمتالین هر یک در تلفیق با وجین دستی و تلفیق علفکش های پیریدیت و اکسی فلورفن به همراه دو شاهد تداخل و عاری از علف هرز بود. تاج خروس و سلمه تره مهم ترین علف های هرز مزرعه بودند وعلف های هرز توق، پیچک، تاجریزی، یونجه گل رزد، سیزاب و علف هفت بند اهمیت کمتری داشتند. نتایج نشان داد که مصرف پندیمتالین بالاترین اثر بخشی را در کاهش تعداد مجموع علف های هرز در اوایل فصل رشد داشت. تلفیقی از علفکش های پیش کاشت با علفکش های پس رویشی و نیز با وجین دستی به دلیل کنترل طیف وسیع تر علف های هرز و قابلیت کنترل در تمام فصل رشد به نحو موثرتری علف های هرز را کنترل نمودند. تیمارهای پندیمتالین + وجین دستی، تری فلورالین+ وجین دستی، پندیمتالین + اکسی فلورفن و پندیمتالین +پیریدیت به ترتیب با راندمان 93، 88، 88 و 85 درصد بیشترین کارایی را در کاهش وزن خشک مجموع علف های هرز تا اواخر فصل رشد داشتند. از آن جایی که کاربرد اکسی فلوفن به صورت پس رویشی در اوایل زمان مصرف سبب گیاهسوزی بر روی عدس گردید، به نظر می رسد که به جز تیمار پندیمتالین + اکسی فلورفن بقیه تیمارها شامل پندیمتالین + وجین، تری فلورالین + وجین و پندیمتالین + پیریدیت مناسب ترین ترکیبات برای کنترل علف های هرز در شرایط مشابه باشند.
  کلیدواژگان: عدس، تلفیق علقکش ها، وجین دستی، علف های هرز، پیش رویشی، پس رویشی
 • محمد برزعلی، زین العابدین طهماسبی، امیر قلاوند، رضا توکل افشاری صفحه 80
  به منظور ارزیابی توان رشد اولیه (تجمع ماده خشک در آغاز فصل) در پنبه دو مطالعه مزرعه ای و آزمیشگاهی در سال 1381 انجام گردید. در این تحقیق 12 رقم پنبه تتراپلوئید از تیپ های رشدی محدود (اولتان، No-228 و لامبرایت)، نیمه محدود (شیرپاین، شیرپاین 603 و شیرپاین 533)، نامحدود با برگ های معمولی (دلتاپاین 50 زتا 2 و 1097) و نامحدود با برگ های اکرا شکل (اکرا برگ قرمز، سوپراکرا و اکرا معمولی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه مورد بررسی قرار گرفتند و ارقامی که در هر یک از گروه های رشدی بالاترین وزن خشک گیاهچه را در پایان آزمایش مزرعه ای (44 روز پس از کاشت) داشتند از نظر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در آزمایشگاه نیز مورد ارزیابی واقع شدند. ارقام مورد بررسی در مزرعه و آزمایشگاه عبارت بودند از اولتان (از ارقام دارای رشد محدود)، شیرپاین 603 (از ارقام دارای رشد نیمه محدود)، دلتاپاین 50 (از ارقام دارای رشد نامحدود با برگ های معمولی) و رقم اکرا برگ قرمز (از ارقام دارای رشد نامحدود با برگ های اکرا شکل). نتایج آزمایش مزرعه ای مشخص ساخت که رقم اکرا برگ قرمز بالاترین و رقم شیرپاین 603 پائین ترین وزن خشک تولیدی و بالطبع توان رشد اولیه را به دست آوردند (P<0.05). با آن که اختلاف معنی داری بین شاخص سطح برگ ارقام اولتان و اکرا برگ قرمز نبود اما رقم اکرا برگ قرمز به دلیل میزان بالاتر سرعت جذب خالص خود توانست میزان سرعت رشد محصول بیشتری نسبت به رقم اولتان و سایر ارقام را داشته باشد. رقم دلتاپاین 50 با وجود دارا بودن میانگین نسبت سطح برگ نسبت وزن برگ در مقایسه با سایر ارقام، به دلیل پائین بودن مقادیر شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص خود نتوانست وزن خشک بالائی تولید نماید. نتایج مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که رقم اکرا برگ قرمز بالاترین وزن خشک تولیدی گیاهچه را دوازده روز پس از کاشت در انکوباتور تولید نمود و بیشترین میزان راندمان مصرف بذر و ظرفیت جوانه زنی را نسبت به ارقام دیگر دارا بود (P<0.05). مطالعه همبستگی بین صفات مشخص ساخت که بالاترین همبستگی مثبت وزن خشک تولیدی در مزرعه با سرعت رشد نسبی حداکثر (r=0.99) و در آزمایشگاه با وزن خشک ساقه چه بود (r=0.99).
  کلیدواژگان: پنته، توان رشد اولیه، جوانه زنی، ارزیابی گیاهچه و خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک
 • صفحات 1-4
|
 • F. Beiki, A. Alizadeh, Gh. Karamian Page 1
  The susceptibility of 52 wheat and 12 barley cultivars to two pathovares of cereal’s bacterial leaf streak (BLS) was studied. The experiment was carried out under field conditions. Seeds of all cultivars were grown using randomized block design with 4 replications in the Alborz Research Institute, Karaj in 1999-2000 cropping season. In spring of 2000, 20 days after inoculation of seedlings with a suspension of bacteria (adjusted approximately to 109 cfu/ml) the percentage of infected area on the lower leaves were scored from %1 to %75 in 5 levels. Results showed that among wheat cultivars, Kavkaz, P.K., Sardari, Adle and Golestan were more susceptible and Kaveh, Mahooti, Maroon, Shiroudi, Chenab, Niknejad, Bayat, Moghan 1, Morocco, Cross Azadi, Alborz, Hirmand and Arvand cultivars showed resistant reactions to BLS. In barley cultivars Zarjo, Karoon, Dasht, Goharjo, were more susceptible and. Aras, Eram and Valfajr were more resistant.
  Keywords: Wheat, Barley, Bacteria, Xanthomonas, Resistance, Susceptible
 • P. Moaveni, Z. Ranji, G. Noor, Mohamadi Page 12
  In this study three sugar beet genotypes were selected based on some physiological and agronomical characteristics and had determined to be resistant, semi resistant and sensitive to salt were studied to identify relationship between physiological indices and organic compositions and the best method for determining tolerance and sensitive gonetic resources in laborary and field conditions studying percentage of germination, initially seeds were planted in different osmtic pressure that were provided by mannitol solution and compared for seedling stability, and germination stability using randomized complete block design with two replications, and were grouped according to fisher and maurer index to tolerance, semi tolerance and sensitive. According to this grouping, tolerant genotypes had higher seedling stability and germination than semi- tolerant and sensitive genotype. These genotypes were also tested under natural salt stress of soil in Amir abad, Karaj. In comparison of genotypes for synthesis of proline, leaf soluable proteins, cytoplasmic membran stability, there was no direct significant relationship between accumulation of proline and relative tolerance of sugar beet. Tolerant genotypes had higher cytoplasmic membrane stability and relative water content than other genotypes. Chlorophyl a had a significant and positive correlation with root yield. It was concluded that chloryphyll b has no requirement to salt stress for synthesis and is not under effect of this stress. In study of leaf soluable proteins, genotypes were classified in separated groups. Positive correlation of this character with relative water content and root yield shows that this character can be used as selection index for salt tolerance in sugar beet breeding programs.
  Keywords: Sugarbeet, Proline, Leaf soluble proteins, Cytoplasmic membran resistant, Leaf relative water content, Chlorophyll a, b, Salt stress, Mannitol
 • R. Amiri, M. Mesbah, M. Moghaddam, S. Y. Sadeghian, M. R. Ghanadha Page 25
  In this study, a rhizomania resistant wild beet accession, Beta. vulgaris subsp. maritime, WB42 was crossed in pairs with susceptible male-strile lines, Beta. vulgaris subsp. vulgaris and F1, F2 and BC1 populations were obtained. Hypocotyl and flowering stem pigmentation of WB42 were red and those of the susceptible lines were green. Segregation ratio of hypocotyl and flowering stem pigmentation and resistance to rhizomania genes as well as RAPD markers were assessed in segregating populations. No segregation distortion were observed for the genes controlling hypocotyl and flowering stem pigmentation and resistance to rhizomania, in segregating populations. The segregation distortion for RAPD markers in this crosses were lower than the B. vulgaris  B. vulgaris cross. It is concluded that the genetic background of B. v. subsp. maritima doesn’t influence the amount of the segregation distortion in B. v. subsp vulgaris  B. v. subsp. maritima crosses.
  Keywords: B.v. subsp. Beta vulgaris subsp. vulgaris Beta vulgaris subsp. maritima, RAPD markers, Resistance to rhizomania, Segregation distortion
 • M. Yadegari, Gh. A. Akbari, I. Allahdadi, J. Daneshian, H. Rahmani Page 36

  To study the effect of inoculation of soybean cultivars with different strains of Bradyrhizobium japonicum for determining the best bacteria-cultivar combination, an expriment was conducted using split plot design with 3 replications in 2001 cropping season at seed and plent Improvement Institute, Karaj, Iran. The other experiment was carried out using randomized complete block design in the green house. The factors student were two cultivars of soybean (Williams and Line L11) and four bacterial strains of Bradyrhizobium japonicum including Helinitro, Highstick, Soyar and SWRI and a control plot (without bacteria). Characteristics such as number and weight of nodules per plant, weight of plant dry matter at harvest stage and shoot/root per plant and percentage of nitrogen in the soil as well as the amounts of nitrogen in plant shoot: with N-difference method were measured and recorded. The results showed that Highstick could fix more nitrogen than other strains. In the other hand, cultivar L11 had better symbiotic activity than cultivar Williams and fixed higher amount of nitrogen. Highstick and L11, in most characters, found to be the best combination.

  Keywords: Nodules, Dry matter, Symbiotic, Nitrogen fixation strains
 • M. Sarmad Nabavi, H. Rahimian Mashhadi Page 53
  In order to evaluate the different photoperiod and temperature sensitive pre-flowering phases in two cumin landraces a raciprocal transfer experiment from photoperiod 8 h to 16 h and vice versa under two different day/ night temperatures 20/10 and 30/20 ˚C was conducted. Two model including Ellis and Adams were used to analyse the data and to quantify the duration of different developmental phases. The results indicated a high probability for variation in phototermal responses among the cumin landraces of Iran. It was found that photoperiod sensitivity in Azarshahr is greater than Mashhad landrace. In addition it was found that temperature affects on the timing of different developmental phases. This is one of the main causes of errors in phonological models. Different behavior of temperature sensitive and insensitive phases provides the possibility of testing the hypothesis about the role of different gene groups in general developmental procsess. It was clear that the temperature sensitivity for photoperiod genes of Azarshahr landrace is higher than Mashhad landrace. These results would contribute to better understanding of variation in photoperiod and temperature sensivity in cumin as well as optimization of phonological models.
  Keywords: Cumin, Photoperiod, Photoperiod sensitivity, Floral induction
 • H. Karim Mojeni, H. M. Alizadeh, N. Majnoon Hoseini, S. A. Payghambari Page 68
  Improper sowing date and competition of weeds are the most important constraints in lentil production in Iran. In order to study the effect of sowing date and single and integrated application of herbicides, an experiment was conducted using complete randomized block design in a split plot arrangement with four replications at field station of Tehran University, Karaj (Iran) during 2001-2002 cropping season. Treatments comprised of two date of sowing winter and spring sowing as main plots and eleven weed control methods as sub plots. Weed control treatments were included a pre-emergence application of Cyanazin, post-emergence application of Pyridate and Oxyflourfen, different combination of a pre-plant application of Trifluralin; Pendimethalin each with post–emergence application of Pyridate and Oxyflourfen plus one handweeding; and finally a weed free and infested plot as controls. Amaranthus lividus L. and Chenopodium album L. were the predominant weeds. Xanthium brasilicum Vellozo, Convolvulus arvensis L., Solanum nigrum L., Melilotus officinalis L., Veronica persica Poir and Polygonum aviculare L. were of less importance. Combination of pre-plant application of herbicides with hand weeding or post- emergrnce application effectively controlled weeds. The combined treatments of Pendimethalin + one handweeding, Trifluralin + one hand weeding and Pendimethalin + Pyridate showed the best results. These treatments effectively controled total broadleaf weeds by 93, 88 and 85 percent, respectively. It was concluded that these treatments are the best for weeds control in lentil crop under coditions similar to those of this experiment.
  Keywords: Lentil, Integrated herbicide application, Hand weeding, weeds, Pre, emergence, Post, emergence
 • M. Barzali, Z. Tahmasbi, A. Ghalavand, R. Tavakol Afshari Page 80
  In order to evaluate the early vigour (early season dry matter accumulation) of cotton (Gossypium hirsutum L.) seedlings, two field and laboratory studies were conducted in 2001 cropping season. In this research, 12 cultivars with determinate (Oultan, No-228 and Lamberaite), semi- determinate (Shirpine, Shirpine 603 and Shirpine 533) and indeterminate growth habits with normal leaf shape (Deltapine 50, Zeta 2 and 1097) and Okra leaf shapes (Red leaf Okra, Super Okra and Okra) were studied in a randomized complete block design with 4 replications. Cultivars with the greater seedling dry matter in the field experiment (44 days after planting) were selected and some of their morphological and physiological characteristics were evaluated in both field and laboratory studies. These selected cultivars were Oultan (from the determinate cultivars), Shirpine 603 (from the semi-determinate cultivars), Deltapine 50 (from the indeterminate cultivars with normal leaf shape) and red leaf Okra (from the indeterminate cultivars with Okra leaf shape). The results of the field study showed that red leaf Okra and Shirpine 603 had the highest and lowest dry matter, hence early vigor, respectively (P<%5). Although there was no significant differences between Leaf Area Index (LAI) of Oultan and red leaf Okra, the Crop Growth Rate (CGR) of red leaf Okra was the greatest among all four cultivars, it had also the highest Net Assimilation Rate (NAR). Deltapine 50 had the highest mean of Leaf Area Ratio (LAR) and Leaf Weight Ratio (LWR) but it could not produce high dry matter, because its LAI and NAR were low. The results of the laboratory study showed that red leaf Okra could produce the highest seedling dry matter at twelve days after sowing in incubator and had the greatest seed reserve utilization efficiency and germination capacity (P<%5). The highest correlation coefficient was observed between dry matter production with maximum Relative Growth Rate (r= 0.99**) in the field and with coleoptile dry matter (r= 0.99**) in the laboratory.
  Keywords: Cotton (Gossypium hirsutum L.), Early vigour, Germination, Seedling evaluation, morphological, physiological characterestics