فهرست مطالب

عصب روانشناسی - پیاپی 15 (زمستان 1397)
 • پیاپی 15 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یزدان موحدی*، سعید کاوه صفحات 9-20
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر اثر قانون نقش و زمینه در نظریه گشتالت بر ادراک محصول انجام شد.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سالتحصیلی 1397 بودند. ابتدا به صورت تصادفی ساده از افرادی که واجد شرایط آزمایش بودند 30 نفر انتخاب شد، سپس یک کلیپ ویدیوئی یکسان در دو مرحله ارائه می شد (یکبار در ارائه محصولات قانون نقش و زمینه رعایت شده بود و یکبار قانون نقش و زمینه رعایت نشده بود) پخش شد و همزمان از این افراد در باندهای فرکانسی دلتا، تتا، آلفا و بتا ثبت الکتروانسفالوگرافی کمی به عمل آمد. سپس داده های استخراج شده با روش تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند و کلیه مراحل توسط نرم افزار  SPSS نسخه 23 محاسبه گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد در دو مرحله ارائه کلیپ ویدیو تفاوت معناداری در فرکانس بتا وجود داشت (P0/05).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش می توان گفت محصولاتی که قانون نقش و زمینه گشتالت در آنها رعایت شده باشد بیشتر باعث توجه کاربر می شود.
  کلیدواژگان: گشتالت، نقش و زمینه، ادراک
 • علیرضا پیر خایفی* صفحات 21-40
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر ارتقای کارکرد اجرائی و کاهش افسردگی بیماران افسرده انجام شد.
  روش
  روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود و مطالعه در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری اجرا گردید. جامعه آماری شامل بیماران افسرده ای بود که در سال 1394 به یکی از مراکز روان پزشکی شهر تهران مراجعه و دارای پرونده بودند.  30 زن و 20 مرد مبتلا به افسردگی به صورت تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)، فرم B (تصویری) آزمون خلاقیت تورنس، آزمون N-Back و آزمون استروپ بود. برنامه مداخله ای شامل یک دوره آموزشی 20ساعته خلاقیت درمانی بود که به صورت 10 جلسه 2 ساعته در طی 4 هفته برگزار شد.
  یافته ها
  تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در کارکردهای اجرایی و نشانگان افسردگی تفاوت معناداری وجود داشته و اثربخشی آموزش الگوی بالینی خلاقیت درمانی برای گروه آزمایش در طول زمان پایدار ماند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش الگوی بالینی خلاقیت درمانی می تواند موجب ارتقای کارکردهای اجرایی و کاهش افسردگی در زنان و مردان افسرده شود.
  کلیدواژگان: خلاقیت درمانی، کارکردهای اجرائی، افسردگی
 • مریم جلالی، سید ابولقاسم مهری نژاد*، حکیمه آقایی صفحات 41-54
  هدف
   به دلیل افزایش اضطراب در جامعه حاضر، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی        روان شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.
  روش
   برای انجام این تحقیق 40 نفر از مراجعه کنندگان به چهارمرکز مشاوره حومه شهر تهران که طبق تایید روانپزشک اختلال اضطراب فراگیر داشتند (در دو گروه  نوروفیدبک و کنترل) در دو مرحله پیش و پس آزمون از طریق آزمون اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر وآزمون بهزیستی روان شناختی ریف مورد سنجش قرارگرفتند.گروه آزمایش طبق پروتکل درمانی30 جلسه 45 دقیقه ای آموزش نوروفیدبک داده شد وگروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی و روش تحلیل کواریانس(ANCOVA) توسط نرم افزار SPSSاستفاده گردید.
  یافته ها
  سطح معناداری آماری یافته ها 001/0 بود که نشان داد که نوروفیدبک باعث کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و افزایش ارتقای بهزیستی روان شناختی در گروه درمان گردید.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته ها نتیجه گیری شد که استفاده از نوروفیدبک در درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثراست و می توان از این روش در درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی افراد مبتلا به این اختلال بهره برد.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب فراگیر، بهزیستی روان شناختی، نوروفیدبک
 • احمد علی پور، رقیه محمدی* صفحات 55-74
  هدف
  پژوهش حاضر، تحقیقی شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی های شناختی دانش آموزان مبتلا به دیابت، انجام یافت.
  روش
  18   دانش آموز مبتلا به دیابت از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 9 نفری آزمایش و کنترل انتساب شدند. کارکردهای اجرایی و توانایی های شناختی هردو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با ابزارهای تحقیق سنجش شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه نرم افزار کامپیوتری بهسازی حافظه و توجه، نسخه نرم‏افزاری آزمون دسته‏بندی کارت‏های ویسکانسین، و نرم افزار کاگلب (کشف تغییر از مجموعه آزمون های توجه، و کشف علامت از مجموعه آزمون های ادراک) بود. برای مداخله، گروه آزمایش به صورت انفرادی در 10 جلسه نیم ساعته (دوبار در هفته) با کمک نرم افزار بهسازی حافظه و توجه، مورد توانبخشی شناختی قرار گرفتند.
  یافته ها
  داده ها با تحلیل کواریانس یکطرفه، تجزیه و تحلیل شدند. و نتایج، حاکی از افزایش توانایی های شناختی (توجه برای کشف تغییر و ادراک) در گروه آزمایش بود. اما، مداخله اعمال شده، کارکردهای اجرایی گروه آزمایش را افزایش نداده بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه به این نتیجه رسید که مداخله و تعداد جلسات مقرر شده در این مطالعه، هرچند برای ارتقاء توانایی های شناختی مفید بود، ولی برای بهبود کارکردهای اجرایی، از توان کافی برخوردار نبود.
  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، کارکردهای اجرایی، توانایی های شناختی، توجه، ادراک، دیابت
 • محمد اورکی*، سپیده شاه مرادی صفحات 75-88
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه های  افسردگی بود.
  روش
  پژوهش حاضر در قالب  یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون _پس آزمون با گروه گواه اجرا شد.نمونه پژوهش شامل 32 نفر از افرادی که به یکی از کلینیک های شهر تهران برای درمان افسردگی مراجعه کرده و با تشخیص افسردگی داوطلب شرکت در این پژوهش بودند،می شد.از بین افراد انتخاب شده 16 نفر در گروه آزمایشی و 16 نفر در گروه گواه جایابی شده سپس هر دو  گروه براساس سن، جنس و تحصیلات همتاسازی شدند.دو نوع مختلف تحریک آندی وشم (ساختگ ) با شدت جریان 2 میلی آمپر و به مدت 20 دقیقه ، طی20جلسه ارائه شد.شرکت کنندگان قبل و بعد از تحریک با پرسشنامه افسردگی بک و آزمون  کامپیوتری تعیین فراخنای حافظه کاری (n-back) موردسنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در حافظه کاری و افسردگی  تفاوت معنی داری وجود دارد. P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد روش تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی می تواند سبب بهبود حافظه کاری و شدت علایم افسردگی شود.بنابراین می توان ادعا کرد که این مداخله بعنوان یک مداخله مکمل در کنار سایر درمان های روان شناختی و دارویی می تواند مورد توجه متخصصین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، تحریک فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS)، حافظه کاری
 • مهتاب فلاح*، محمدرضا دوستان، ناهید شتاب بوشهری صفحات 89-106
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودسازی زمانی و سطح حرکتی بر دقت فضایی تکلیف سرعت-دقت فیتز هنگام حرکت با بخش های دیستال و پروگزیمال دست بود.
  روش
  روش اجرای این پژوهش از نوع نیمه تجربی واز لحاظ هدف بنیادی بود. جامعه آماری دانشجویان دختر راست دست 19 تا 28 سال بودند. نمونه به روش نمونه گیری در دسترس 20 نفر انتخاب شد. داده های این پژوهش به وسیله نرم افزار ضربه زدن به هدف که توسط محقق، ساخته شد، جمع آوری شدند. ابزار مورد استفاده مشابه ابزار مورد استفاده در آزمایش فیتز بود و روایی آن توسط افراد خبره رفتار حرکتی مورد تایید قرار گرفت. پایایی نرم افزار به روش آزمون- باز آزمون واز طریق ضریب همبستگی پیرسون 89/0 به دست آمد.
  یافته ها
  در بررسی بین تعداد ضربات به هدف سمت راست، در زمان های محدود شده مختلف، اثر اصلی زمان محدود شده و تعامل بخش با زمان های محدود شده، معنادار بود. همچنین در بخش پروگزیمال و دیستال در انجام حرکت در سطح افقی و عمودی، تغییرات زمان محدود شده، تاثیر معنی داری بر تعداد ضربات درست به هدف سمت راست داشت. علاوه براین تعداد ضربات به هدف سمت چپ، در زمان های محدود شده مختلف، اثر اصلی زمان محدود شده و تعامل صفحه حرکت با بخش نیز معنادار بود. دربخش پروگزیمال و دیستال در انجام حرکت در سطح افقی و عمودی، تغییرات زمان محدود شده، تاثیر معنی داری بر تعداد ضربات درست به هدف سمت چپ داشت.
  نتیجه گیری
  بنابراین هرچه زمان حرکت طولانی تر باشد دقت حرکت بیشتر و پهنای موثر هدف کمتر است. دقت حرکت در بخش دیستال نسبت به بخش پروگزیمال بیشتر است. همچنین دشواری حرکت در سطح افقی از سطح عمودی کمتر است.
  کلیدواژگان: قیود زمانی، فاصله اهداف، سطوح حرکت، پروگزیمال، دیستال
 • ابراهیم رهبر کرباس دهی*، عباس ابوالقاسمی، عباس علی حسین خان زاده، فاطمه رهبر کرباس دهی صفحات 107-122
  مقدمه
  دانش آموزان نارساحساب با عوامل تنش زای متعدد جسمی و روانی مواجه هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان می شود. با توجه به ارتباط    مهارت های عصب شناختی و اجتماعی با نارسایی حساب، هدف پژوهش حاضر مقایسه مهارت های عصب شناختی و اجتماعی دانش آموزان با و بدون نارسایی حساب بود.
  روش
  طرح پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود و نمونه این پژوهش 100 دانش آموز پسر با و بدون نارسایی حساب شهرستان رشت در سال تحصیلی 97-1396 بود که به طور در دسترس انتخاب شدند (هر گروه 50 نفر). برای جمع آوری داده ها از آزمون رایانه ای برج هانوی، آزمون رایانه ای استروپ، آزمون رایانه ای ان بک، آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین، و پرسشنامه مهارت های اجتماعی استفاده شد. داده های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه در مهارت های عصب شناختی و اجتماعی تفاوت معنی داری وجود داشت به طوری که در آزمون های مهارت های عصب شناختی و اجتماعی گروه دانش آموزان نارساحساب عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه دانش آموزان بدون این اختلال داشتند (001/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، توجه بیشتر به کارکردهای شناختی و اجتماعی  دانش آموزان با نارسایی حساب می تواند تلویحات مهمی در آسیب شناسی و درمان این اختلال داشته باشد.
  کلیدواژگان: عصب شناختی، مهارت های اجتماعی، نارسایی حساب
 • یوسف دهقانی*، نزهت الزمان مرادی صفحات 123-142
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بازداری و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارساخوان صورت گرفت.
  روش
  روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 372 دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ارجاع داده شده از سوی مدارس به مرکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر بود که از بین آن ها به روش نمونه گیری در دسترس، 75 نفر که ویژگی های لازم از نظر ملاک های ورود را داشتند فهرست و سپس 40 دانش آموز پس از تشخیص ناتوانی یادگیری خواندن توسط روان شناس های مرکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر و همچنین مصاحبه بالینی ساختاریافته، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل در هر گروه 20 نفر گمارش شدند. ابزارهای سنجش شامل چک لیست نشانگان نارساخوانی، مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس هوش تجدیدنظر شده وکسلر کودکان، آزمون خواندن و نارساخوانی نما و آزمون استروپ بود. گروه آزمایش تحت آموزش حافظه فعال، طی 18 جلسه 45 دقیقه ای قرار گرفت و گروه کنترل، هیچگونه درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.  
  یافته ها
  تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. آموزش حافظه فعال در گروه آزمایش موجب افزایش نمرات بازداری (03/0= P) و عملکرد خواندن (01/0= P) شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند (001/0˂ P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های بدست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش حافظه کاری می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بازداری و بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری نارساخوانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: حافظه فعال، بازداری، عملکرد خواندن، نارساخوانی
|
 • Yazdan Movahedi *, Saeed Kaveh Pages 9-20
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effect of role and field effect on product perception.
  Method
  This study was a causal-comparative study. The statistical population of this study was all male students of Islamic Art University of Tabriz in the year 2018. At first, randomly, 30 people were selected from those who were eligible for testing, then a video clip was presented in two stages (once the rules of the law were applied in the articles of the law and once the rule of law was not observed) At the same time, quantitative electroencephalography was recorded in the delta, theta, alpha and beta frequency bands. The data were analyzed by multivariate analysis of variance and all stages were calculated using SPSS version 23 software.
  Results
  The findings showed that there was a significant difference in beta frequency in two stages of video clip presentation (P 0.05) .
  Conclusion
  Based on the findings of this research, it can be said that the products that the gistalt's role and law are observed in are more likely to attract the attention of the user.
  Keywords: Gestalt, Role, Field, Perception, Product
 • Alireza Pirkhaefi * Pages 21-40
  Aim
  The aim of this research was to determine the effectiveness of Clinical Creativity Therapy Model on improvement of executive function and decrease of depression in the depressed patients.
  Method
  The research method was semi-experimental and study conducted in the form of a pretest-posttest with control group design and follow-up. The population was included the whole of Tehran depressed patients that refer to a psychiatric consultation centers in 1394and have document folder. 30 women and 20 men suffered from depression was randomly selected and replaced into treatment and control group. Research instruments were concluded Beck depression inventory (BDI-II), Torrance test of creativity thinking (Figural form), N-Back and Stroop test. A course of 20 include 10 session (2-hour-length session) was coducted of creativity therapy duration 4 weeks.
  Result
  Analysis of covariance show that executive function and depression between treatment and control group is significant and effectiveness Clinical Creativity Therapy Model was stable in follow-up.
  Conclusion
  results research show that Instrument of Clinical Creativity Therapy Model can improve the executive functions and decrease depression in the depressed men and women patients. Thus it is suggested that this model be use to improve the status depressed patient. The clinical creativity therapy model is useful and practical technique for psychologist and mental health specialists.
  Keywords: : Creativity Therapy, depression, Executive Functions
 • Maryam Jalali, Seyed Abolghasem Mehrinejad *, Hakime Aghaei Pages 41-54
  Introduction
  As anxiety has increseed in todays society, the main aim of the present study has been the investigation of the effect of  Neurofeedback Instruction On Treatment And Increase of Psychological Well-being In Women With Generalized Anxiety Disorder.
  Method
  For conducting this study, 40 individuals visiting counseling  4 centers in suburb of Tehran that according to Psychiatrist confirmation have Generalized Anxiety Disorder(in 2 group: Neurofeedback and control group) in pre-test and post-test stages through Spielberger state-trait Anxiety and ryff Psychological Well-being Inventory. Based on therapeutic protocol, the experimental group was given thirty, 45 minute sessions of  Neurofeedback training and the control group did not receive any intervention. For data analysis, descriptive method and Ancova method by SPSS software were used.
  Findings
  The finding of the statistical significance be 0/001 that indicates that Neurofeedback Instruction results in decrease of Generalized Anxiety Disorder symptoms and increase Psychological Well-being in the treatment group and significant changes in post-test of this study was seen compared with the pre-test, but such a change was not seen in the control group.
  Conclusion
  Based on the finding of this study it is concluded that using Neurofeedback is effective in treating and Increase of Psychological Well-being in women with  Generalized Anxiety Disorder and  can be used this method in treating this disorder and Increase of Psychological Well-being in women with  Generalized Anxiety Disorder.
  Keywords: Neurofeedback, Generalized anxiety Disorder, Psychological Well-being
 • Ahmad Alipoor, Rogayeh Mohammadi * Pages 55-74
  Introduction
  The aim of the present quasi-experimental research with pre-test and post-test design with control group study was to examine the effectiveness of computer-assisted cognitive remediation on executive functions and cognitive abilities of students with diabetes.
  Method
  18 Students with diabetes were selected from the Diabetes Association of Bonab city and randomly assigned into two experimental and control groups of nine people. Executive functions and cognitive abilities of both experimental and control groups were measured with research tools in the pre-test and post-test steps. The tools used in this study were computer software for memory and attention refinement, the software version of the Wisconsin Card Sorting Test, and the Coglab software (change detection from the attention test set, and signal detection of Perception test set). For intervention, the experimental group was individually under cognitive remediation in 10 half-hour sessions (twice a week) by using attention and memory improvement software.
  Findings
  Data were analyzed using one-way covariance analysis. The results indicated an increase in cognitive abilities (attention for the discovery of change and perception) in the experimental group. However, the applied intervention did not increase the executive functions of the experimental group.
  Conclusion
  The study concluded that although the intervention and the number of meetings prescribed in this study were useful for promoting cognitive abilities, they did not have enough power to improve its executive functions.
  Keywords: Cognitive Remediation, Executive Functions, Cognitive Abilities, Attention, Perception, Diabetes
 • Mohammad Oraki *, Sepideh Shahmoradi Pages 75-88
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effect of brain stimulation on the skull using direct tDCS electric current on working memory and severity of depression symptoms.
  Method
  The present study is a semi-experimental, pretest-post test with control group. In this study, Tdcs brain electrical stimulation therapy was performed on the experimental group and compared to the control group that did not receive any treatment. Each experimental group consisted of 16 experimental groups and 16 control group who were matched according to age, sex, and education and were randomly assigned to the groups.Brain electrical stimulation was performed for 10 sessions and each session was performed for 20 minutes in the experimental group and repeated repeatedly after 4 weeks. At the end of the post-test, both groups were tested and tested.
  Findings
  Analysis of data obtained by using covariance analysis showed that there is a significant difference between two groups in working memory and depression (P
  Conclusion
  According to the results, it seems that brain stimulation It can improve working memory and severity of depression symptoms. It can be used as an effective treatment.
  Keywords: Direct Brain Electrical Stimulation (TDCS), working memory, Depression[mc1]
 • Mahtab Fallah *, Mohammadreza Doustan, Nahid Shetab Bousheri Pages 89-106
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effect of time limitation and level of movement on the spatial accuracy of the speed-precision of Fits task while moving with distal and proximal parts of the hand.
  Method
  The method of this study was semi-experimental and in terms of purpose was fundamental. The statistical university was of the right-handed female students of 19 to 28 years old. Sampling method was available to 20 people. The data were collected by software hit to the target designed by the researcher. The tool used was similar to the one used in the Fits test, and its validity was confirmed by the experienced people in motor behavior. The software reliability was obtained 0.89 through test-retest and Pearson correlation coefficient.
  Findings
  In the review of the hits number to the right side goal, the main effect of the limited time and the interaction of the part with limited time was significant at different limited times. Also, at various limited times, it had a remarkable effect on the correct hits number to the right side target in the proximal and distal parts while doing movement in the horizontal and vertical level. Additionally, the hits number to the left side target, at various limited times, the main effect of the limited time and the interaction of the motion plate with the section was also significant. In the proximal and distal parts of the horizontal and vertical motion, limited time variations had a significant effect on the correct hits number to the left side target.
  Conclusion
  Therefore, the longer the movement time is, the greater the accuracy of movement and the lesser the effective width of the target. The accuracy of movement in the distal part is higher than the proximal section. Also, the difficulty of moving in a horizontal level is less than the vertical level.
  Keywords: Timeconstraints, targets’ distance, movement surfaces, proximal, distal
 • Ebrahim Rahbar Karbasdehi *, Abbas Abolghasemi, Abbas Ali Hossein Khanzadeh, Fatemeh Rahbar Karbasdehi Pages 107-122
  Introduction
  Students with dyscalculia are faced with various physical and psychological stressful factors, which ‎leads to decreased quality of life. Considering the relationship between neurocognitive and social skills with dyscalculia, the aim of this study was to compare neurocognitive and social skills students with and without dyscalculia.
  Methods
  The study was a causal-comparative design. The study sample was consisted of 100 students with and without dyscalculia in Rasht city, Iran, 2018, that selected by the convenience sampling method (each group 50 participants). To collect the data, tower of hanoi task, stroop test, dual n-back task, wisconsin card sorting test, and social skills rating system were used. Data was analyzed using analysis of variance by SPSS 24.
  Findings
  The results showed that there is a significant difference between neurocognitive and social skills in two groups. So that in the tests of neurocognitive and social skills, the students with dyscalculia had a weaker performance than the students without this disorder (p< 0.001).
  Conclusion
  According to the results of this research, more attention to the cognitive and social functions of students with dyscalculia can be important in the pathology and treatment of this disorder.
  Keywords: Neurocognitive, social skills, dyscalculia
 • Yousef Dehghani *, Nozhatozaman Moradi Pages 123-142
  Introduction
  This study was aimed to examine effectiveness of working memory training on inhibition and reading performance of students with dyslexia.
  Method
  This study was semi-experimental pre-test, post-test, and follow-up with control and experimental group. The statistical population consisted of 372 third- to fifth-grade male primary students with all kinds of learning disabilities who had been referred by the schools to the Center for Learning Disabilities of Bushehr province’s Department of Education. Of these, using convenience sampling and considering the requirements of the research project, 75 students were short-listed in the first stage, and of these, 40 students were selected and assigned to an experimental group and a control group. The measurement tools consisted of Dyslexia Symptom Checklist, the Clinical Interview, Wechsler Intelligence Scale of Children-Revised, Reading and dyslexia test and Stroop test. The experimental group experienced the working memory training group therapy in 18 sessions of 45 minutes twice a week and the control group did not receive any treatment. For statistical data analysis, variance analysis with repeated measures is used.
  Results
  Findings showed that working memory training has a significant effect on inhibition (p
  Conclusion
  Finally, we may conclude that working memory training, as an effective and functional intervention, could be used to improve inhibition and reading performance of students with dyslexia.
  Keywords: working memory, Inhibition, Reading Performance, Dyslexia