فهرست مطالب

پژوهش های زبان شناختی قرآن - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بتول مشکین فام*، اعظم دهقانی صفحات 1-15
  معناشناسی شناختی معنا را با تکیه بر شناخت یعنی پردازش اطلاعات در مغز انسان بررسی می کند. در معناشناسی شناختی تمام مفاهیم زبانی مقوله بندی می شوند. یکی از مباحث مهم زبانی که با تکیه بر معناشناسی شناختی مطالعه می شود، مبحث حروف عطف در زبان عربی و به ویژه در قرآن کریم است.در معناشناسی شناختی واژه ها به ویژه حروف عطف معنای اصلی و سرنمونی دارند که این مفهوم سرنمونی در مفاهیم فرعی حرف نیز مشاهده می شود؛ بر این اساس، بسیاری از معانی فرعی که برای حروف مطرح می شود، به گونه ای با معنای سرنمونی گره می خورد و شبکه معنایی شکل می گیرد. پس علت کاربرد حرفی خاص در سخن به ویژه در متون قرآنی باتوجه به موقعیت مفهوم سازی می شود. حرف «ثم» از حروف پرکاربرد در میان حروف عطف عربی است که 338 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است. در این مقاله با کمک روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر شبکه شعاعی مفهوم «ثم» بدین نتیجه دست یافته شده که معنای سرنمونی «ثم» در قرآن کریم، همان فاصله میان معطوف و معطوف علیه و معانی فرعی آن شامل ترتیب زمانی فاصله دار، رابطه صعودی میان دو رخداد هم جنس، رابطه نزولی میان دو رخداد هم جنس و تناسب نداشتن این دو است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معناشناسی شناختی، حروف عطف، ثم
 • نصرالله شاملی، فرزانه حاجی قاسمی* صفحات 17-32
  معناشناختی شاخه ای از دانش زبان شناسی شناختی است که سعی در ایجاد برقراری ارتباط میان واژه ها و مفاهیم ذهنی از طریق الگوگیری از افعال فیزیکی و اندام های جسمی انسان دارد. ازجمله شیوه هایی که معناشناسی شناختی بدان تکیه کرده است،بسطاستعاری معنای مرکزی واژگان و ارائه طرح واره تصویری در جهت درک مفهوم انتزاعی نهفته در حوزه معنایی واژه در بافت زبانی گفتاری است. قرآن کریم، این معجزه ادبی فرهنگی، که با هدف ارشاد انسان در مسیر اصلی خلقت بر پیامبر گران قدر اسلام صلوات الله علیه نازل شده است،درباره روز عظیم قیامتنکات مهمی را به شیوه های مختلف بیانی متذکر می شود؛ ازین رو در پژوهش حاضر کوشش شده است تا با استناد بر روش وصفی تحلیلی و با ارائه انواع طرح واره تصویری- در حد امکان - پرده از زیبایی های ناب نهفته در جملات و عبارات مفهومی حوادث روز قیامت برداشته شود. دستاورد پژوهش گویای آنست که بیان مفاهیم ذهنی با استفاده از تعامل فیزیکی انسان با پدیده های محیط بیرونی گستره معنایی واژگان را وسعت می بخشد. در همین راستا مخاطب قادر خواهد بود مفاهیم پیچیده را با توجه به پیوند هم نشینی واژگان در بافت زبانی گفتاری رمزگشایی کند.
  کلیدواژگان: روز قیامت، بسط استعاری، طرح واره، مفاهیم انتزاعی
 • زهرا رجبی* صفحات 35-50
  کاربردشناسی زبان، یکی از دانش های بین رشته ای است که هدف آن، تامل و دقت در سازوکار رابطه ساختار و عناصر سازندهیک متن برای درک بهتر چگونگی روند تکوین معنی و معانی نهفته در آن است. مکالمه و گفت وگو یکی از عناصر سازنده هر متن روایی است که در ایجاد و انتقال معنی متن نقش محوری دارد؛ ازاین رو در این پژوهش مکالمه های روایتیوسف(ع) در قرآن براساس نظریه قواعد مکالمه گرایس به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که در این روایت نحوه کاربرد و تخطی از اصول تعاون چگونه بوده است و اینکه این تخطی ها چه تاثیری در شکل گیری معنای این روایت دارند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در 84 آیه متضمن عنصر گفتگو در این روایت، 71 نمونه نقض و تخطی از قواعد مکالمه ازسوییکیا هر دو طرف مکالمه دیده می شود. بیشترین تخطی در اصل کمیت با 34 نمونه و سپس در اصول کیفیت با 17 نمونه، ارتباط و شیوه با 8 نمونه است. همچنین مشخص شد بخش اعظم بار معنایی این روایت و تصویر ذهنی حاصل از شخصیت های اصلی آن در نظر خواننده وابسته به تکرار عامدانه نقض قواعد مکالمه با انگیزه های خاص در حینگفتگوها است.
  کلیدواژگان: کاربردشناسی زبان، قواعد مکالمه گرایس، سورهیوسف(ع)، گفت وگوهای روایی، شخصیت پردازی
 • عاطفه زرسازان* صفحات 51-66
  نفس از واژه های کلیدی در حوزه انسان شناسی است؛ ازاین رو، از دیرباز مکاتب کلامی، عرفانی، تفسیری و روایی به آن توجه کرده اند. این پژوهش با استفاده از روش معناشناسی، مفهوم نفس از دیدگاه قرآن کریم را تبیین کرده است؛ زیرا معناشناسی به دلیل نگاه تحلیلی و دقیق به متن، روشی سودمند برای دستیابی به معنای حقیقی کلمه است. با بررسی واژه نفس با رویکرد هم زمانی، روشن شد نفس بر محور همنشینی صفتی با مفاهیم واحده، مطمئنه، لوامه و اماره، بر محور همنشینی فعلی با افعال ظلم، کسب، تکلیف، توفی و مجازات و بر محور جانشینی با کلمات مرء، قلب و ید در یک حوزه معنایی قرار می گیرد؛ازاین رو نفس، حقیقت انسانی است که از روح برتر است و شعور، فهم، ادراک، اختیارو انتخاب و قدرت تمییز دارد و تعلق آن به بدن تدبیری است. این حقیقت با مرگ فانی نمی شود و علاوه بر دنیا در آخرت نیز مخاطب خداوند قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نفس، قرآنکریم، معناشناسی، روابط همنشینی، روابط جانشینی
 • زهره اخوان مقدم، فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی* صفحات 67-84
  در قرآن کریم واژه «طوبی» تنها یک بار در سیاق پاداش به مومنان در آیه 29 سوره رعد به کار رفته است. با وجود این، از عصر نزول قرآن تا زمان معاصر، بحثی دقیق و ساختارشناسانه از این لغت ارائه نشده است و ثمره پژوهش در حوزه شناخت معنای طوبی ارائه یک طبقه بندی ده گانه از معانی متفاوت است. یافته ها تا زمان حاضر به صورت تقلیدی میان تفاسیر و ترجمه ها انتقال یافته و گاه در سیر تاریخی، تطور ایجاد و معانی جدید پیدا شده است که برخی از این معانی با نقد جدی روبه روست و نیاز به پژوهش در حوزه معنایی واژه «طوبی» را دوچندان می کند. به نظر می رسد «طوبی» واژه ای غیرعربی است و به سریانی یا هندی بودن نزدیک تر است. همچنین بررسی این واژه در بافت آیه 29 سوره رعد و مطالعه مباحث ریشه شناختی در دو مرحله پیش از ظهور و پس از ظهور اسلام، دایره احتمال های معنایی «طوبی» را محدودتر کرده و سه معنای «بهشت»، «غبطه» و «سعادت» بر سایر معانی ترجیح داده شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، سوره رعد، طوبی، معناشناسی، ریشه شناسی، واژه های دخیل
 • سمیه حسنعلیان* صفحات 85-100
  از مسائلی که دانشمندان حوزه علوم قرآن از همان ابتدای نزول توجه ویژه ای به آن داشته اند، نظم قرآنی و ارتباط آن با مسئله اعجاز است تا اینکه این مهم نزد عبدالقاهر جرجانی به اوج خود رسید؛ چه وی با اسلوبی منطقی آن را سامان داد و نظریه ای ارائه کرد. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن اشاره به نظم، تعریف آن و بیان دیدگاه علما در این زمینه با روش توصیفیتحلیلی و با نظر به اجزای سه گانه این نظریه یعنی واژه، ترکیب و معنی آن را در سوره مبارکه زمر بررسی و با دقت علمی تبیین کند. مهم ترین یافته های پژوهش بر وجود هماهنگی و انسجام در سطوح مختلف چون واژگان، عبارات و معنی رهنمون است و اینکه این هماهنگی و نظم در به کارگیری اسالیب مختلف زبانی کاملا نمود داشته است، مضاف بر آنکه تصاویر بیانی زیبا با عبارات و تعابیر دقیق برای بیان مفاهیم والا و ارزش های متعالی همراه شده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، نظم، سوره زمر، اعجاز، هارمونی
 • سیدمعصوم حسینی*، جواد محمدزاده، داوود بهمنش صفحات 100-117

  قرآن کریم، یکی از زیباترین متون ادبی است که سبک ویژه ای دارد و از واژه ها و عبارت های موزون و متوازنی تشکیل شده که از ورای آن، آهنگی دلنشین ساخته است. این آهنگ گاه شنیدنی است وگاه احساس پژواک و آوایی ناشنیدنی دارد که در نفس جریان می یابد و از نظر تاثیر به آوای شنیدنی موسیقی شباهت دارد. در این مقاله، سعی شده است تا مهم ترین عناصر خلق موسیقی شنیداری و غیرشنیداری بررسی شود. با بررسی ساختار موسیقایی سوره مبارکه العادیات، که با شیوه توصیفی تحلیلی نوشته شده، این نتایج حاصل شده است که در بخش موسیقی بیرونی (شنیداری) دو بحر شعری رجز منهوک «مستفعلن فعولن» و خفیف مجزوء «فعلات مفاعیلن»سبب موزون شدن برخی از آیات شده، به طوری که برای به تصویر کشیدن سرعت اسبان و صحنه گرد و غبار بر انگیخته از سم اسبان،خلاقیتی چشمگیر است. اما در بخش موسیقی درونی، به مسئله آشنایی زدایی و عناصر هنجارگریز طباق معنایی، تناوب، تقدیم و تاخر و التفات اشاره شده است و از مهم ترین نتایج حاصل در این بخش، وجود تضاد معنایی است؛ چون خداوند متعال با استفاده از حروفی که دربردارنده صفات ضعیف هستند و در پراکندگی حروف در سوره «عادیات» نسبت به حروف قوی و اقوی غلبه فراگیر و توجه برانگیزی دارند، معانی محکم و کوبنده را خلق کرده است.

  کلیدواژگان: سوره مبارکه العادیات، موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، آشنایی زدایی و تناوب
 • علی صابری*، زهرا اسماعیلی صفحات 119-136
  ترجمه قرآن کریم از این دیدگاه که کتاب فرستاده شده خداوند و شامل احکام و دستورات الهی، هدایت بشر و معجزه پیامبر اسلام به شمار می رود، توجه بسیاری از مترجمان و اندیشمندان را به خود جلب کرده است. ازآن جایی که ترجمه های قرآن مانند هر ترجمه دیگری ممکن است کاستی ها و نقص هایی داشته باشد؛ بر همین اساس بازنگری آنها نیز اهمیت ویژه ای دارد که در آن صورت نقد و اصلاح آن به مراتب ضرورت بیشتری خواهد داشت. یکی از دشواری های مترجمان در ترجمه قرآن کریم برگردان ادوات نحوی چون ادوات تقلیل و تکثیر ازجمله واژه «کم» است که گاهیمترجمان در برگردان آن با چالش هایی روبه رو می شوند که بررسی و نقد برگردان این واژه در ترجمه های فارسی قرآن کریم ضروری می نماید تا مشخص شود نوع «کم» چیست و کدام رکن جمله را مقید می کند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای و باتکیه بر منابع نحوی، تفسیری و لغوی ضمن تبیین و توضیح نوع «کم» و بیان چالش های ترجمه «کم» یک نمونه ترجمه، برای الگوی آیاتی پیشنهاد شده که «کم» در آنها به کار رفته است، سپس با بررسی و نقد ترجمه مترجمانی چون رازی، فولادوند، مکارم شیرازی، خرمشاهی، مهم ترین کاستی های آنان را در برگردان «کم» بیان شده است. این کاستی ها عبارتند از: تشخیص نوع «کم»، تعیین رکن مقید جمله، ناهماهنگی در ترجمه آیات مختلف، منعکس نشدن معنای مباهات و تفاخر در برگردان «کم» خبری و ترجمه تحت اللفظی حرف «من» قبل از تمییز.
  کلیدواژگان: ترجمه قرآن، ادوات تقلیل، ادوات تکثیر، کم خبری
 • مسعود اقبالی، ابراهیم نامداری* صفحات 137-154
  نقد و بررسی روش های ترجمه به ویژه در چند دهه اخیر محور توجه ترجمه پژوهان قرآن کریم قرار گرفته است. توجه و اهتمام فراوان در این عرصه، نشان می دهد نگرش مثبت زبان شناسان و ترجمه پژوهان در زمینه نیل به ترجمه ای کامل، وفادار و مطلوب است. ترجمه متون مذهبی به ویژه متن قرآن کریم به دلیل برخورداری از ظرافت های بیانی و لغوی آن امری دشوار بوده و همواره نقد و ارزیابی شده است. دراین زمینه الگوها و مدل های متفاوتی نیز ازسوی نظریه پردازان ترجمه ارائه شده است و چون معیاری مناسب و یا کارکردی دقیق در سنجش ترجمه ها به کار می رود. ازجمله ترجمه های رایج قرآن کریم، ترجمه «مرحوم الهی قمشه ای و مکارم شیرازی» است که همانند دیگر ترجمه ها نقاط قوت و ضعف دارد. در این پژوهش با استناد به مولفه های نظریه خانم «کارمن گارسس» در سطح «صرفی نحوی» دو ترجمه ذکرشده بررسی و نقد شده و برای این منظور مولفه های کاربستی این نظریه بر شواهد مستخرج از آیات سورهیوسف(ع) صرفا در سطح «صرفی نحوی» تبیین شده و جنبه های ضعف و قوت ترجمه های مذکور تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی و نشان می دهد مولفه هایی همچون «ترجمه تحت اللفظی، بسط نحوی، قبض یا تقلیل نحوی، تغییر دیدگاهیا دگربینی، تغییر نحو یا تعدیل صورت و اشتباهات ترجمه» در سطح «صرفی نحوی» نقد و ارزیابی می شود. مکارم در قبض نحوی بهتر است و قمشه ای در تبدیلیا تغییر نحوی فوق العاده است؛ اما با این حساب گاه در ترجمه تحت اللفظی و برداشت سطحی از واژه ها، لغزش هایی دارند.
  کلیدواژگان: قرآن، گارسس، سطح صرفی ونحوی، ترجمه الهی قمشه ای و مکارم شیرازی
 • مریم رفیعی، امیر احمدنژاد*، محسن صمدانیان صفحات 155-170
  طبق آیات مبارکه قرآن، یکی از مجازات های در نظر گرفته شده برای دوزخیان، تناول از گیاهی با نام «زقوم» است. از ویژگی های این گیاه، ایجاد حرارت و عطش در بدن گنهکاران است و تشبیه ثمره آن به «سر شیاطین»، ترس، وحشت و آزارندگی را تداعی می کند. در وجود مادی چنین گیاهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی «زقوم» را گیاهی معروف نزد عرب دانسته اند و برخی دیگر آن را مختص به جهان دیگر می دانند. بررسی واژه «شیطان» نشان می دهد اعراب جاهلی، «شیطان» را به «مار» نیز اطلاق می کرده اند و تشبیه ثمره گیاه «زقوم» به «سر شیاطین» به دلیل شباهت سر ماران با ثمره این گیاه است که از ویژگی های آن، حمل سمی تلخ است. این سم نه تنها ایجاد عطش و سوختگی می کند، تا حد مرگ نیز انسان را پیش می برد. هرچند منابع تفسیری بحثی جدی در زمینه وجود مادی این گیاه مطرح نکرده اند، با توجه به منابع جغرافیایی، گیاه شناسی و طبی و همچنین ویژگی های این گیاه و واژه های به کاررفته در رابطه با آن در قرآن، گیاهی با نام «خرمای صحرایی» یا «بلح الصحراء»، بیشترین مطابقت را با «زقوم» قرآن دارد.
  کلیدواژگان: زقوم، گیاهان قرآنی، قرآن، جهنم، تفسیر
|
 • Batool Meshkinfam *, Azam Dehghani Pages 1-15
  The Cognitive Semantics tries to examine meaning by relying on cognition; i.e. information processing in the human brain. In cognitive semantics, all language concepts are categorized. One of the important language issues that can be studied by relying on cognitive semantics are conjunctions in Arabic, and especially in the Holy Quran. In cognitive semantics, vocabularies, especially the conjunctions, have a central meaning that can be seen in the subjective meaning of the letter as well. Accordingly, many of the subjective meanings are somehow tied to the central meaning and the semantic network is formed. Based on this fact, the use of a particular letter in the words can be conceptualized regarding the situation, especially in the Qur'anic texts. The word “Thumma”  is one of the most widely used letters among the Arabic conjunctions which has been mentioned 338 times in the Holy Qur'an. By descriptive-analytical method and based on radial network of  “Thumma”  meaning, this article has concluded that the main meaning of  “Thumma”  in the Holy Quran is the junction between the words and the subjective meaning includes chronological order, ascending relationship between two cognate events, descending relationship between two cognate events and the disparity between the two.
  Keywords: The Holy Quran, Conjunction, Letters, Cognitive Semantics, Thumma
 • Nasrolla Shameli, Farzaneh Haji Qasemi * Pages 17-32
  Cognitive semantics, as a branch of cognitive linguistics, is trying to connect between words and mental concepts via replicating humans’ physical actions and body members. From among methods that cognitive semantics has focused on are the metaphorical extension of certain meanings of words; and the presentation of image schemas for the perception of hidden abstract concepts in the words’ semantic domain within the language-speech context. The Holy Quran, a literary – cultural wonderwork that it has been sent on Prophet Mohammad of Islam for guiding mankind in the main direction of creation, is reminding important points on the great day of Resurrection via different methods of expression. This research paper aims to disclose the hidden pure beauty in its conceptual sentence and clauses using descriptive – analytic method and show kinds of image schemas about “Doomsday” concept. The resolution of this study indicates that the expression of mental concepts using human physical interaction with the phenomena in the outside world expands the semantic range of the words. This means that the audience will be able to decipher complex meanings with regard to the syntagmatic connexion of the lexicon in the language-speech texture.
  Keywords: Doomsday, Metaphorical extension, Image Schemas, Abstract Concepts
 • Zahra Rajabi * Pages 35-50
  Pragmatics is one of interdisciplinary knowledge that its purpose is to consider the mechanism of the relation of structure and elements of a text for better understanding of the process of semantic development and hidden meanings of it. Dialogue is one of the elements of any narrative text which plays a basic role in creating and transferring the meaning of the text. Accordingly, in this investigation the dialogues of Yousef (A.S) narrated in the Quran have been inspected by descriptive-analytical method based on Grice’s theory of rule conversation to understand how cooperative principal has been applied or flouted in this narrative and what the impact of these flouts on the generation of the narrative meaning is.
  The results of the research indicate that in 84 verses which including the element of conversation in this narrative, rule of conversation has been flouted 71 times by one or both sides of the dialogue. Maximum flouting is in the quantity principle with 34 cases and then in the quality principles with 17 cases and the relation and the manner with 8 cases. It was also found that much of the semantic burden of the narration and mental image resulted from the main characters in the reader’s view is subject to the intentional repetition of violations of the rules of conversation with particular motivations during the conversations.
  Keywords: Pragmatics, Grice’s Conversation Rules, Sura yousef, narrative conversations, Characterization
 • Atefeh Zarsazan * Pages 51-66
  The Soul is the key word in the field of anthropology hence, it has been a long-standing interest in verbal, mystical, interpretive and narrative schools. This research uses the semantic method to explain the concept of The Soul and extract its semantic components from the Holy Qur’an. Because semantics, for the sake of analytical and precise look at the text, is a useful method of achieving the true meaning of the word. By examining the word "Soul" with the concurrency approach, it became clear that the Soul was on the adjective axis with the concepts of a single Soul, Soul in (complete) rest and satisfaction, the reproachful soul and the evil soul, and based on the companionship of verbal with verbs of oppression, gain, duty, death and punishment, and replaced based on the substitution with the words of the person, the heart and the hand in a semantic range. Therefore, the soul of the human is a superior fact/ truth, and it has intelligence, understanding, perception, discretion and choice, and recognition power, and its relation to the body is a planned thought. This fact/ truth will not be destroyed by death, and in addition to this world in the hereafter, God will speak with him.
  Keywords: Soul, Holy Qur'an, semantics, companionship relevance, substitution relevance
 • Zohreh Akhavan Moghadam, Fatemeh Hajabolghsmi * Pages 67-84
  The term "tuba" is only used once in the Holy Quran: Chapter Ar-Ra'd, Verse 29. Yet, no in-depth research has been carried out on the term so far. The former semantic studies about the term revealed ten classifications of various senses of "tuba". And the findings were exactly transferred to the holy Quran commentaries. Throughout history, new senses have been found and added to the classifications. However, it goes without saying that there are serious doubts about some of those findings. Thus, it is imperative to carry out a comprehensive semantic study on the term. "Tuba" is non-Arabic and sounds more like Syriac or Indian. Reviewing the etymology of the term during pre and post-Islamic periods and focusing on verse 29 of chapter Ar-Ra'd lead to the three main senses of heaven, ghebteh (to covet), and happiness. These three senses are known as superior senses that shed light on the term.
  Keywords: Holy Quran, Ar-Ra'd chapter, Tuba, Semantics, Etymology, foreign vocabulary
 • Somayeh Hasanalian * Pages 85-100
  No doubt that the  Scientists  Paid attention to Holy Quran since coming off the Prophet (pbuh) and the topic that they placed great care is Quranic system and its relationship with the miracle that peaked when Abd _ alghaher Al _ Jorjani he drew from all springs which preceded and called for system idea and Philosophized it by  his Logical approach and Conscious Thought.
  Therefore, this research aims to study this theory in Zomar Sura, using the descriptive, analytical approach, referring to the definition of the systems and the most important views of the scientists, meditating in the three parts of the systems, namely: the words, compositions, meaning.
  The results of the study revealed that compatibility is clear in Sura in its different levels, such as words, compositions, and meaning. And there is complete harmony in using different styles as well as the presence of eloquence imagery combined with the exact expressions.
  Keywords: Quran, system, Zomar, Miracle, compatibility
 • Masoom Hosseini *, Javad Mohammadzadeh, Davood Behmanesh Pages 100-117

  Holy Qur'an is one of the most beautiful literary texts that it has a special style, composed of balanced words and phrases that made a delightful song behind it. This song is sometimes audible, and sometimes it gives an impression of an echo and an inaudible sound that flows in the soul and resembles the audible sound of music in terms of its effect. In this article, it has been tried to study the most important elements of audible and non-audible music. By studying the musical structure of the Sure Adiyat, written in a descriptive-analytical manner, it has been concluded that in the external music (auditory), two poetic parts of Rejez Monhouk "Mostafaalan Faalun" and Khafif Majzue "Faelato Mofaelin" caused the harmonic of some verses, so that it is an outstanding creativity to portray the speed of the horses and the scene of dust raised from the horse hoof. But in the internal music section, the problem of defamiliarization, and the normative elements of the semantic, alternation, priority and non-priority, and favor are mentioned, and the most important results in this section are the existence of semantic contradiction, because God Almighty, using the letters that they have weak attributes, and in the dispersion of the letters in the sure "Adiyat" have an inclusive and reliable overcoming to strong letters, have created meaningful and strong meanings.

  Keywords: al-'Aladiyat, external music, Internal Music, defamiliarization, alternation
 • Ali Saberi *, Zahra Esmaeili Pages 119-136
  Translation of Holy Quran as a Book revealed by God, which contains the Divine Decrees, human guidance and the miracle of the Holy Prophet of Islam has caught the attention of many translators and scholars. Since the translations of Holy Quran like every other translation may include deficiencies, their revision is of particular importance; thus, their critical revision is of vital importance. One of the difficulties of translators in the translation of Holy Quran is rendering the particles of reduction and addition including the word "kam" [how much/many] which causes certain challenges for the translators in its rendition. Then, critical assessment of Persian translations of Holy Quran from this perspective is important in order to determine the type of "kam" and the section of the sentence that is conditioned with it. In the current essay through the expression of the challenges of the translation of "kam", a translation has been used as sample and then we have proceeded to provide a critical review of the translations of such translators as Razi, Fuladvand, Makarem Shirazi, and Khoramshahi. Accordingly, the deficiencies of the aforementioned translations have been clarified which are as follows: identification of the type of "kam", determination of the conditioned part of the sentence, discord of the translations in rendering various verses, lack of stipulation of the meaning of self-glorification in the translation of predicative "kam", and literal translation of the preposition "min" before objective predicate.
  Keywords: translation of Quran, reduction particles, addition particles, predication kam
 • Masood Eghbali, Ebrahim Namdari * Pages 137-154
  The critique of translation methods, especially in recent decades, has drawn the attention of the scholars of the Holy Qur'an; the attention and efforts made in this field have shown the positive attitude of linguists and translators towards full, Loyal and desirable translation. The translation of religious texts, especially the text of the Holy Quran, is difficult because of its expressive and lexical delicacies and has always been criticized and evaluated. In this regard, different models are provided by the translation theorists and are considered as an appropriate or accurate measure in the assessment of translations. Among the common translations of the Holy Qur'an, the translation of "Elahi Qomshehi and Makarem Shirazi", like other translations, has its strengths and weaknesses. This study, by referring to the components of Karen Garses' theory at the " monotony-syntax" level, examined and evaluated the two translations, and for this purpose, the applicable components of this theory were based on the evidence extracted from the verses Yusuf (god bless him) merely in The " monotony-syntax " level is explained and the aspects of the weakness and strength of the translations are analyzed. The result of this study, which are based on analytical-descriptive methods, indicate that components such as literal translation, syntax expansion, bills or syntactic reductions, perspectives or transitions, changes in syntax or face modification, and translation errors at the " monotony-syntax " level Can be judged and evaluated. Makarem has a great deal of transformation or alteration, but with this account sometimes slip in the literal translation and the superposition of words.
  Keywords: Qur'an, Garses, Spirituality, Elahi Qomshehi, Makarem Shirazi Translation
 • Maryam Rafiei, Amir Ahmadnezhad *, Mohsen Samadanian Pages 155-170
  According to the Quran, one of the punishments which has been prepared for the damned is eating a plant called "Zaqqum". The characteristics of this plant are burning and thirsting in the body of the sinners, and its similarity to the "head of the devils" causes fear, horror and annoyance. There is a controversy in the material existence of such a plant. Some consider "Zaqqum" as a famous herb to the Arab, while others regard it as unique to the others. The study of the word "devil" indicates that the Arab used the term "devil" as "serpent", and the likeness of the "Zaqqum" to the "head of the devils" could be due to the similarity of the head of the snakes with the fruit of this plant, which carries a bitter toxic. Not only does this poison create thirst and burn, but it can also lead to death. Although the interpretive sources have not raised a serious argument about the material existence of this plant, but due to some geographical and botanical resources, a group of plants called "Euphorbia", which grows in Saudi Arabia, have the highest conformity with the Koranic descriptions of this plant.
  Keywords: Zaqqum, Koranic Plants, Quran, Hell, Interpretation