فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی - سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا عبدی*، نقی شعبانی، سمیه جاویدفر، راضیه پاک صفحات 1-16
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی شغلی با واسطه گری اعتیاد به کار در بین کارکنان بانک بود. بدین منظور 300 نفر از کارکنان پنج بانک بزرگ در شهر تبریز به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های فرسودگی شغلی مسلچ ، کمال گرایی هیل و اعتیاد به کار بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد کمال گرایی با فرسودگی شغلی رابطه منفی و با اعتیاد به کار رابطه مثبت داشت. همچنین اعتیاد به کار با فرسودگی شغلی همبستگی منفی نشان داد. نتایج تحلیل رگرسیون میانجی نیز نشان داد که کمال گرایی بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی و بر اعتیاد به کار تاثیر مثبتی دارد. با این حال اعتیاد به کار نقش میانجی معنی داری بین کمال گرایی و فرسودگی ندارد. آنچه از نتابج بر می آید حاکی از آن است که افراد کمال گرا، اعتیاد به کار بیشتری نشان می دهند، اما افرادی که کمال گرایی بالا و اعتیاد به کار بالاتری تجربه می کنند، فرسودگی شغلی کمتری نشان می دهند، هر چند اعتیاد به کار میانجی تاثیر کمال گرایی بر فرسودگی شغلی نبوده و موجب افزایش تاثیر کمال گرایی بر فرسودگی نمی شود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، اعتیاد به کار، کمال گرایی
 • خلیل زندی*، سیروس قنبری صفحات 17-38
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر انتقال یادگیری به محیط کار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده صورت گرفت. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان های دولتی واقع در محوطه اداری شهر سنندج بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به حجم 185 نفر از کارکنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 44 سوال بود که روایی آن با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن هم با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی ساده، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد که رفتار انتقال یادگیری تحت تاثیر قصد انتقال است و قصد انتقال نیز از طریق سه متغیر نگرش به انتقال، هنجار ذهنی پیرامون انتقال و کنترل رفتاری ادراک شده قابل تبیین است. در این میان، کنترل رفتاری ادراک شده، به طور مستقیم نیز تعیین کننده رفتار انتقال یادگیری است. درنهایت نگرش به انتقال یادگیری نیز خود تحت تاثیر سه سازه جایگاه اجتماعی مورد انتظار، انتظار مفید بودن و پاداش مورد انتظار می باشد.
  کلیدواژگان: انتقال یادگیری، قصد انتقال، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده
 • بدری برندگی* صفحات 39-58
  هدف در این پژوهش بررسی تاثیر قالب های فکری جنسیتی بر عدم ارتقاء شغلی کارکنان زن است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. آلفای کرونباخ محاسبه شده، بیانگر قابلیت اعتماد خوب پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان زن در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 149 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عدم ارتقاء شغلی زنان و قالب های فکری جنسیتی رابطه وجود دارد. در میان متغیرهای زمینه ای، فقط سطح تحصیلات به عنوان عامل تاثیر گذار بر عدم ارتقاء شغلی زنان و قالب های فکری جنسیتی است.
  کلیدواژگان: عدم ارتقاء شغلی، قالب های فکری جنسیتی
 • سعادت آهسته، نصرالله قشقایی زاده*، سید عبدالمجید افرازی صفحات 59-74
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی با اشتیاق شغلی معلمان از توابع شهرستان کهگیلویه انجام شده است. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مشغول به تدریس منطقه چاروسا بود. از میان آن ها 250 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اشتیاق شغلی شوفلی و سرمایه روان شناختی لوتانز استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. تمامی تحلیل ها توسط نرم افزار SPSS-25 انجام گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه روان شناختی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. تحلیل همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین سرمایه روان شناختی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی معلمان منطقه چاروسا رابطه مستقیم و مثبت معنی داری وجود دارد. بررسی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد سرمایه روان شناختی دو بعد تاب آوری و امیدواری پیش بینی کننده های معنی داری برای اشتیاق شغلی معلمان بودند.
  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، سرمایه روان شناختی
 • بهارک شیرزاد، پری ناز بنی سی، احسان سوداگر* صفحات 75-84
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزش شغلی با رضایت شغلی کارکنان هتل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یک هتل پنج ستاره در شهر تهران به تعداد 322 نفر بود. نمونه پژوهش 175 نفر از این جامعه بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه های رضایت شغلی لینز و انگیزش شغلی آراستیرز و دی براون استین می باشد. برای تحلیل داده های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین انگیزش شغلی و رضایت شغلی رابطه معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، رضایت شغلی
 • محمدرضا بهشتی، گویا قدیمی مقدم*، منصوره حاج حسینی صفحات 85-97
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی الگوی مفهومی رابطه فرسودگی شغلی با خودتنظیمی و نقش میانجی گر  اهمال کاری بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده  و روش تحلیل آن از نوع الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران دوره های ابتدایی شهر مشهد منطقه تبادکان تشکیل دادند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 240 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های اهمال کاری تاکمن، فرسودگی شغلی مسلش و خودتنظیمی براون و همکاران استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بودند که فرسودگی شغلی با خودتنظیمی دارای رابطه منفی و معنی دار بوده و با اهمال کاری رابطه مثبت و معنی دار داشته است. همچنین نقش میانجی گر متغیر اهمال کاری شغلی نیز بر اساس یافته های پژوهش حاضر تایید شد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، خودتنظیمی، فرسودگی شغلی
|
 • Reza Abdi *, Naghi Shabani, Somayeh Javidfar, Razieh Pak Pages 1-16
  The aim of present study was to examine the relationship between perfectionism and burnout with mediating role of workaholism among banks'''' employees. For this study, 300 employees were selected by simple random sampling method from banks in Tabriz. The instruments were Maslach Burnout Inventory, Hill Perfectionism Scale and Workaholism Questionnaire. Pearson correlation coefficient and Sobel test in regression analysis were used for data analysis. The results showed that perfectionism has negative correlation with job burnout significantly and positive correlation with workaholism. Also findings showed that workaholism negatively correlated with job burnout. Mediating effect analysis for workaholism showed that perfectionism have a negative impact on burnout (p
  Keywords: job burnout, workaholism, perfectionism
 • Khalil Zandi *, Siroos Ghanbari Pages 17-38
  The purpose of this study was to identify the factors affecting learning transfer to workplace based on the theory of planned behavior. Statistical population included all employees of public organizations located in official site of Sanandaj city. A sample size of 185 employees were selected by convenience sampling method. The instrument was a questionnaire consisting of 44 questions that its validity confirmed according to the experts and its reliability confirmed according to cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by multiple regression and Path analysis. The results showed that transfer of learning affected by the transfer intention and transfer intention explained through attitudes to learning transfer, subjective norm and perceived behavioral control. Perceived behavioral control directly affects on the behavior of learning transfer. Eventually, the attitude to learning transfer is influenced by the expected social status, expected contribution and expected rewards.
  Keywords: transfer of learning, transfer intention, attitude, subjective norm, perceived behavioral control
 • Badri Borandegi * Pages 39-58
  The purpose of this research was to investigate the effect of gender stereotypes on the lack of promotion of female employees. The method of this study was Survey. Cronbach's alpha indicated a good reliability of the questionnaire. The statistical population of the present study was all female employees of Islamic Azad University Science and Research Branch of Tehran. From this population 149 employees were selected by stratified random sampling mehtod. Findings of the research indicated that there is a relationship between the lack of promotion of women's job and gender stereotypes. Among the contextual variables, only the level of education is an affecting factor on the lack of promotion of women's occupation and gender stereotypes.
  Keywords: lack of job promotion, gender stereotypes
 • Saadat Ahesteh, Nasrallah Ghashghaizadeh *, Seyed Abdulmajid Afrazi Pages 59-74
  The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological capital and job engagement. This research is a descriptive and correlational type. The statistical population of the study consisted of all teachers in the Charousa region. From this population 250 teachers were selected by random sampling method. The instruments consisted of Schoufli's Job Engagement and Lutans Psychological Capital Questionnaires. Data were analyzed using multivariate regression and Pearson correlation coefficient. All analyses were performed using SPSS 25 software. Pearson correlation analysis showed that there is a positive and significant relationship between psychological capital and job engagement. Pearson's correlation analysis also indicated that there is a positive and significant correlation between psychological capital and its dimensions with the job engagement. The results of regression analysis showed that among the dimensions of psychological capital, resilience and hope were good predictors of teachers' job engagement.
  Keywords: job engagement, psychological capital
 • Baharak Shirzad, Parinaz Banisi, Ehsan Sodagar * Pages 75-84
  The purpose of this study was to investigate the relationship between work motivation and job satisfaction in hotel's employees. The statistical population of the research includes all employees of one five-star hotel in Tehran. From This population 175 employees were selected by simple random sampling method. The instrumemt used for research variables were Leins Job Satisfaction, and Arresters and De Brown Stein Job Motivation Questionnaires. Pearson correlation coefficient was used for data analysis. The result showded there is a positive and significant relationship between work motivation and job satisfaction.
  Keywords: work motivation, job satisfaction
 • Mohammad Reza Beheshti, Gooya Ghadimi Moghadam *, Mansooreh Haj Hosseini Pages 85-97
  The aim of this study was to investigate the conceptual model of the relationship between job burnout with self-regulation with mediating role of procrastination.‎ The research method in this research was descriptive correlational using structural equation modeling.‎ Statistical population of this study consisted all of the administrators of elementary schools in Mashhad, Tabadkan region.‎ From this population 240 administrators were selected by simple random sampling method.‎ The instroments included Tuckman procrastination, Maslach burnout and Miller and Brown self-regulation questionnaires.‎ The findings suggested that job burnout has negative and significant relationship with self-regulation, and has a positive and significant relationship with procrastination. Also, the mediating role of procrastination has been supported.
  Keywords: procrastination, self-regulation, job burnout