فهرست مطالب

محیط زیست و مهندسی آب - سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس عباسی، کیوان خلیلی*، جواد بهمنش، اکبر شیرزاد صفحات 1-14
  پیکره آبی دریاچه ارومیه در سال های اخیر به دلایل مختلف از قبیل خشک سالی های متوالی با کاهش شدید سطح و حجم روبرو شده است. بنابراین، در این پژوهش وضعیت خشک سالی در ایستگاه سینوپتیک تبریز به عنوان یکی از ایستگاه های مهم حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) و مدل برنامه ریزی بیان ژن (GEP) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از شاخص SPEI در مقیاس های زمانی 1، 3، 6، 12، 24 و 48 ماهه طی دوره ی آماری 53 ساله برای پایش وضعیت خشک سالی در این ایستگاه استفاده شد. نتایج نشان داد سه دوره طولانی مدت خشک سالی مربوط به سال های 1963-1961، 1992-1986 و 2009-1997 در طول دوره آماری وجود دارد. سپس با استفاده از سری زمانی مقادیر SPEI در 5 مدل ورودی با تاخیرهای یک تا 5 ماهه و مدل GEP نسبت به پیش بینی خشک سالی اقدام گردید. نتایج نشان داد که دقت پیش بینی مدل GEP با افزایش مقیاس محاسبه SPEI رابطه مستقیم دارد و با افزایش مقیاس زمانی SPEI، دقت پیش بینی افزایش پیدا می کند به نحوی که ضریب همبستگی در مرحله آزمون در مقیاس یک ماهه (SPEI1) از 0/203 به 0/988 در مقیاس 48 ماهه (SPEI48) و دقت کلی مدل نیز در SPEI1 از 57/1 درصد به 94/2 درصد در SPEI48 رسید.
  کلیدواژگان: پایش، پیش بینی، خشکسالی، دریاچه ارومیه، مدل هوشمند
 • حلیمه پیری* صفحات 15-23
  بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی در شناخت وضعیت کیفی آبخوان، منابع آلوده کننده و تعیین مناسب ترین راهکارهای مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش های زمین آماری و GIS می توانند در این راستا ابزار مفیدی باشند. هدف از این پژوهش ارزیابی روش های زمین آمار به منظور بررسی و تحلیل مکانی میزان شوری، نیترات و کل مواد جامد محلول آب های زیرسطحی دشت سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان می باشد. برای این منظور از روش های زمین آماری کریجینگ معمولی (OK) و کریجینگ ساده (SK) و روش های معین مانند عکس فاصله (IDW)، تخمین گر موضعی (LPI)، تخمین گر عام (GPI) و تابع شعاعی (RBF) استفاده گردید. در ابتدا نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت و داده های غیر نرمال به روش لگاریتمی نرمال شد. سپس تجزیه و تحلیل واریوگرام ها انجام گرفت. ارزیابی نتایج با استفاده از روش ارزیابی متقابل صورت گرفت. نتایج برازش مدل ها نشان داد شاخص EC و TDS از مدل گوسی و شاخص نیترات از مدل کروی پیروی می کند و روش کریجینگ ساده جهت تهیه نقشه پهنه بندی شوری و نیترات و کریجینگ معمولی جهت تهیه نقشه پهنه بندی تغییرات کل مواد جامد محلول در منطقه مناسب می باشد. همچنین نتایج نشان داد که از نظر کل جامدات محلول، آب های زیرسطحی منطقه بر اساس دیاگرام شولر در دسته خوب تا قابل قبول  و از نظر کیفیت شوری جهت استفاده در کشاورزی در گروه دارای مشکل متوسط تا شدید قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، دیاگرام شولر، روش کالیفرنیا، دشت سیستان
 • علی اصغر تراهی، حسن حسنی مقدم* صفحات 24-35
  سیل به عنوان یکی از رویدادهایی محسوب می شود که خساراتی را به جوامع انسانی تحمیل می کند. ازاین رو، اهمیت برآورد خسارات ناشی از سیل و تعیین گستره آن در برنامه ریزی برای کاهش این خسارات و تعیین نقاط با خطر بالا اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش تعیین گستره سیل با استفاده از داده های ماهواره ای OLI بود. برای این منظور پنجره ای از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8، پیش و پس از سیل 25 فروردین 1395 دزفول مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا عملیات پیش پردازش شامل تصحیحات رادیومتریک و اتمسفریک بر روی تصاویر انجام شده، سپس جهت کاهش همبستگی داده ها و به دست آوردن داده هایی با تفکیک پذیری بالا، از آنالیز مولفه اصلی استفاده گردید. پردازش داده ها با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و با کرنل های خطی و چندجمله ای انجام شد. جهت آموزش الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نمونه های آموزشی برای هر کاربری از جمله زمین های کشاورزی، گستره سیل، منابع آبی، مناطق مسکونی و مناطق گردشگری و تفریحی حاشیه رودخانه به صورت پراکنده در سطح کاربری ها برداشت شد. به منظور ارزیابی تشابه کلاس ها و میزان تفکیک پذیری و تباین نمونه های برداشت شده، از روش ارزیابی کمی تفکیک پذیری استفاده و تفکیک پذیری کلاس ها با استفاده از شاخص جفریس ماتوسیتا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گستره سیل  ha26/11593 بود که بیشترین میزان گستره سیل مربوط به زمین های کشاورزی با گسترش  ha45/8467 و مناطق تفریحی و گردشگری حاشیه رودخانه با گسترش  ha14/2659 بوده است.
  کلیدواژگان: آنالیز مولفه اصلی، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، زمین های کشاورزی، شاخص جفریس ماتوسیتا
 • مائده بیدآبادی، حسین بابازاده، مهدی سرایی تبریزی* صفحات 36-46
  فضای سبز شهری به دلیل تنوع گونه های مختلف گیاهی موجود، پراکندگی محل قرارگیری آن ها و همچنین تراکم های متفاوت این واحدها، همواره با چالش هایی برای برآورد نیاز آبی واقعی گیاهان روبه رو بوده است. در این پژوهش، نیاز آبی در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با وسعت ha 109/4 برآورد شد. نخست تعداد 77 گونه گیاهی در سایت علوم و تحقیقات شناسایی گردید که از میان آنها گیاه ترون دارای بیش ترین فراوانی بود. با توجه به غیرزراعی بودن گونه ها و تنوع آن ها در دسته گیاهان فضای سبز، از نشریه کالیفرنیا برای محاسبه ضریب گیاهی استفاده شد. سپس آمار هواشناسی مورد نیاز از ایستگاه هواشناسی تهران شمال از سال 1988 تا 2014 توسط سازمان هواشناسی کل کشور استعلام و به وسیله برنامه CROPWAT پردازش و در نهایت تبخیر و تعرق پتانسیل به روش پنمن مانتیث محاسبه و نیاز آبی گیاهان فضای سبز دانشگاه واحد علوم و تحقیقات به روش کالیفرنیا تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد که نیاز آبی بیشینه، در ماه جولای با حجم m3 246033/7 بود. همچنین در ماه های ژانویه، فوریه، نوامبر و دسامبر با توجه به میانگین بلندمدت بارش، این مقدار تامین کننده نیاز آبی فضای سبز موجود بوده و نیازی به عملیات آبیاری در این دوره نمی باشد.
  کلیدواژگان: پتانسیل آبی، ریزمتره کردن، فضای سبز، CropWat
 • علی داودی راد، زهرا هجری، صادق رمضانیان باجگیران* صفحات 47-57
  در این پژوهش از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان به منظور حذف رنگ زای آزوی Red 120 Reactive از محلول آبی استفاده شد. کیتوزان از معروف ترین پلیمرهای زیستی است که می تواند به عنوان جاذب در حذف آلاینده های رنگی به کار رود. نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 از ترکیب همزمان FeCl3.6H2O و FeCl2.4H2O، سنتز و با پلیمر کیتوزان با جرم مولکولی پایین، پوشش داده شدند. نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوزان سپس با کمک آنالیز های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، تابش مادون قرمز (FTIR)،  پراش پرتو ایکس (XRD) و مغناطیس سنجی ارتعاشی (VSM) مشخصه یابی شدند. در ادامه اثر سه پارامتر pH، غلظت رنگ زا و دوز جاذب بر روی میزان جذب مورد بررسی قرار گرفت. تحت این شرایط مقادیر بهینه جذب در pH برابر 4، غلظت اولیه رنگ زای آزو برابر  mg/l150 و مقدار جاذب برابر  g/l2 به دست آمد. داده های جذب سطحی با مدل های هم دمای لانگمویر و فروندلیچ تطبیق داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که داده های حاصل از جذب رنگ زای مورد نظر بر روی نانوذرات مغناطیسی کیتوزان با مدل لانگمویر تطبیق بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: پساب، جذب سطحی، رنگ زای آزو، فروندلیچ، کیتوزان، لانگمویر
 • سحر انصاری، عماد کهریزی*، مجید فضلی صفحات 58-70
  فرسایش بستر و سواحل رودخانه و انتقال رسوب یکی از دلایل تغییرات ریخت شناسی رودخانه ای است که باعث تغییرات کیفی و کمی جریان می شود. آبشکن ها از جمله سازه های ساماندهی رودخانه ها می باشند که از ساحل به سمت محور رودخانه امتداد می یابند. از جمله مسائل مهم در طراحی آن ها، پدیده آبشستگی موضعی در دماغه آن است که در اثر تغییر در الگوی جریان و وجود گردابه های قوی ایجاد می شود. در سال های اخیر، اکثر تحقیقات انجام شده بر روی آبشکن های باز تک ردیفه و بسته استوار بوده و اغلب به صورت آزمایشگاهی انجام شده است. در این پژوهش، آبشستگی و الگوی جریان سه بعدی در اطراف آبشکن های باز دو ردیفه با دو آرایش زیگزاگی و در امتداد هم و آبشکن توری سنگی با مدل عددی Flow-3D و استفاده از مدل آشفتگی RNG شبیه سازی شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. همچنین تاثیر پارامترهایی همچون درصد بازشدگی و فاصله محور به محور ردیف های موانع باز دو ردیفه بر آبشستگی و الگوی جریان بررسی شد. نتایج نشان داد که نرم افزار Flow-3D، توانایی خوبی در به دست آوردن نتایج در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی دارد؛ اگر چه این موضوع به شدت وابسته به نحوه مش بندی دقیق، استفاده از یک CPU قوی و همچنین درجه بندی دقیق مدل است. طوری که حداکثر عمق آبشستگی را با خطای کمتر از 10 درصد نسبت به نتایج آزمایشگاهی برآورد نمود. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش فاصله محور به محور آبشکن های باز دو ردیفه، توانایی و دقت مدل عددی در برآورد مقدار حداکثر عمق آبشستگی کاهش می یابد. در نهایت با مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی در پروفیل های سرعت طول، مشخص شد که انطباق نسبتا مناسبی بین این نتایج وجود دارد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، آبشکن دو ردیفه، آبشکن توری سنگی، Flow-3D، RNG
 • سید وحید شاهویی*، [جهانگیر پرهمت صفحات 71-82
  تعیین هرکدام از مولفه های بیلان آبی از جمله کارهای پژوهشی می باشد که در سالیان اخیر، توسط مدل سازی های هیدرولوژیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در اکثر حوزه های آبریز امکان اندازه گیری تمام کمیت های مورد نیاز برای شبیه سازی های دقیق هیدرولوژیکی میسر نمی باشد. از این رو، انتخاب مدلی که بتواند فرآیندهای هیدرولوژیکی را در عین سادگی ساختار و با استفاده از حداقل عوامل، به خوبی شبیه سازی کند امری ضروری می باشد که در این راستا در پژوهش حاضر رواناب ماهانه حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه به وسیله دو مدل AWBM و SWAT شبیه سازی شد. مدل AWBM یک مدل یکپارچه می باشد که شبیه سازی رواناب در حوزه های آبریز را با استفاده از دو متغیر بارندگی و تبخیر انجام می دهد و از طرف دیگر مدل SWAT یک مدل پیوسته و نیمه توزیعی است که شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی را با استفاده از مشخصات فیزیکی حوضه (خاک، کاربری اراضی، شیب) و همچنین اطلاعات آب و هواشناسی متعددی همچون بارندگی، درجه حرارت، باد، رطوبت نسبی و تابش خورشیدی انجام می دهد. نتایج شبیه سازی رواناب در دوره های واسنجی و اعتبارسنجی با استفاده از دو شاخص آماری ناش ساتکلیف (NSE) و ضریب تعیین R2مورد ارزیابی قرار گرفت. با مقایسه نتایج شاخص های آماری مورد استفاده در مطالعه مشخص شد که مدل SWAT  دارای نتایج بهتری در شبیه سازی رواناب ماهانه در دوره های واسنجی و اعتبارسنجی است. طوری که مقدار ضریب NSE برای این مدل در این دو دوره به ترتیب 0/7 و 0/81 و برای مدل AWBM به ترتیب 0/63 و 0/5 تعیین شد.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، رواناب، سیستم اطلاعات جغرافیایی، واسنجی، هیدروگراف
 • بیژن آزاد*، سید فخرالدین افضلی صفحات 83-90
  مطالعات زیادی افزایش درجه حرارت همراه با کاهش میزان بارش‏ها را برای دهه‏های آتی در مناطق مختلف ایران پیش‏بینی نموده‏اند. اما تاکنون مطالعات اندکی به بررسی اثر تغییر اقلیم بر دینامیک منابع کربن آلی خاک پرداخته‏اند. یکی از موانع موجود عدم شناخت مدل‏های کربن و نبود اطلاعات کافی در ارتباط با داده‏های موردنیاز و نحوه تامین داده‏ها می‏باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی ساختاری و کاربردی مدل روتامستد (Rothamsted) در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع کربن خاک بود. بدن منظور نحوه کارکرد مدل برای محاسبه کربن خاک و همچنین عوامل موثر در تجزیه کربن آلی خاک شامل ضریب تصحیح دما، ضریب تصحیح رطوبت و ضریب تصحیح پوشش گیاهی بررسی شد. سپس در بخش کاربردی مدل به داده‏های مورد نیاز و نحوه تامین آنها در شرایط ایران و نهایتا اعتبارسنجی و نحوه اجرای مدل برای شرایط اقلیمی آینده پرداخته شد. نتایج نشان داد که مدل روتامستد به دلیل سادگی و در دسترس بودن داده‏های مورد نیاز برای اجرای آن در حال حاضر بهترین مدل کربن برای شرایط ایران می‏باشد. مطالعه حاضر اطلاعات مفیدی که در اجرا و اعتبارسنجی مدل‏ روتامستد برای ایجاد شبیه‏سازی و پیش‏بینی‏ اثرات تغییر اقلیم بر دینامیک منابع کربن خاک مورد نیاز است، را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: کربن آلی خاک، گرمایش جهانی، مدل‏سازی، مدل روتامستد
|
 • Abbas Abbasi, Keivan Khalili *, Javad Behmanesh, Akbar Shirzad Pages 1-14
  The water body of Urmia Lake in recent years has been faced with a significant reduction in surface area and volume due to various reasons such as successive droughts. Therefore, in this study, the situation of drought was evaluated at the synoptic station of Tabriz as one of the important stations of Urmia Lake basin in different time scales using the standardized precipitation-evapotranspiration index (SPEI) and the gene expression programming (GEP) model. For this purpose, the SPEI index was used for drought monitoring at 1, 3, 6, 12, 24, and 48 months during the 53-year statistical period. The results showed that three long periods of drought related to the years 1961-1963, 1986-1992, and 1997-2009 are available during the statistical period. According to the results, the prediction accuracy is directly related to increasing the scale of SPEI and increased by increasing the scale of SPEI, so that the correlation coefficient in the test stage in the one-month scale (SPEI1) increased from 0.203 to 0.988 at 48-month scale (SPEI48) and the overall accuracy of the model increased from 57.1 in SPEI1 to 94.2 % in SPEI48.
  Keywords: monitoring, prediction, Drought, Urmia Lake, Intelligent Model
 • Halimeh Piri * Pages 15-23
  Investigating the spatial variation of groundwater quality parameters is important in identifying the quality of the aquifer and contaminating resources, and determining the most appropriate management solutions. Geostatistical and GIS methods can be useful tools in this regard. The aim of this study was to evaluate the geostatistical methods in order to investigate and analyze the spatial amount of salinity, nitrate, and total dissolved solids of subsurface waters of Sistan Plain in northern Sistan and Baluchestan province. For this purpose, ordinary Kriging (OK) and simple Kriging (SK) and certain methods such as inverse distance weigthing (IDW), local polynomial interpolation (LPI), global polynomial interpolation (GPI) and radial basis function (RBF) were used. First, the normality of the data was investigated and the non-normal data were normalized by logarithmic method. Then analysis of variograms was performed. The results were evaluated using a cross-evaluation method. The fitting results of the models showed that the EC and TDS indices follow the Gaussian model and the nitrate index follows the spherical model, and simple kriging method is suitable for salinity and nitrate mapping and ordinary kriging for zoning maps of TDS. Moreover, based on the Schuller's diagram, in terms of TDS, sub-surface waters of the region are classified as good to acceptable and in terms of salinity for agricultural use in the moderate to severe problem class.
  Keywords: Water Quality, Schuller's Diagram, California Method, Sistan plain
 • Ali Asghar Torahi, Hasan Hasani Moghaddam * Pages 24-35
  Among the various natural hazards, floods may be considered as the most devastating factor that inflicts great damage on human societies. Therefore, the importance of estimating flood damage and its scope in planning to reduce damages and determine points with high risk is very important. The aim of this study is to determine the extent of flood hazard using OLI satellite data. For this reason, a window of OLI satellite images of Landsat 8 was acquired before and after the Dezful flood of April 25, 2016. First, preprocessing operations include radiometric and atmospheric corrections of images were done, and the principal component analysis was then used to reduce the correlation of the data. Data processing was performed using a Support Vector Machine algorithm with linear and polynomial kernels. In order to train the Support Vector Machine algorithm, training samples for each class (agricultural land, flood extent, water resources, settlement areas, and recreational areas along the river boundary) were harvested at the user level. In order to evaluate the similarity of the classes and the degree of correlation between the samples, the quantitative assessment method of the Jeffries Matusita was performed. The results showed that the flood area was 11593.26 ha, the highest damage was due to agricultural land with a destruction of 8467.45 ha and recreational and tourist areas along the riverbank with a destruction of 2659.14 ha.
  Keywords: Agricultural Lands, Jeffries Matusita Index, PCA, Support Vector Machine Algorithm
 • Maedeh Bidabadi, Hossein Babazadeh, Mahdi Sarai Tabrizi * Pages 36-46
  Urban green space has always faced challenges to estimate the actual water requirement of plants due to the diversity of different plant species, their dispersal, and the different densities. In this research, we have tried to estimate the need for the University of Science and Research Branch with an area of 10.59 hectares. First, it has been necessary to identify and categorize existing species and finally 77 plant species were identified on the site of Science and Research Branch. In addition, due to the diversity in trees and green spaces, the California Journal’s method was used to calculate crop coefficient. The meteorological data required from the meteorological stations in Tehran was then obtained by the Iran Meteorological Organization and processed by the CROPWAT program. In the next step, the potential evapotranspiration was calculated using Penman Monteith method. Finally, the water requirement for green space was determined by the California University method. The results of this study indicate that the maximum water requirement is 246033.7 cubic meters in July. Also, in January, February, November, and December, due to the long-term average rainfall, this amount provides the water requirement of the site and there is no need for irrigation during this period.
  Keywords: CropWat, Down Scaling, Landscape Plantings, Water potential
 • Ali Davoudi Rad, Zahra Hejri, Sadegh Ramezanian Bajgiran * Pages 47-57
  In this study, chitosan-coated magnetically nanoparticles were used to remove the Reactive Red 120 dye from aqueous solution. Chitosan is one of the most famous biological polymers that can be used as adsorbent in the removal of color pollutants. Magnetic Fe3O4 nanoparticles synthesized by mixing FeCl3.6H2O and FeCl2.4H2O were coated on low molecular weight chitosan polymer. Magnetic nanoparticles coated with chitosan were then characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and vibrating sample magnetomer (VSM) analysis. The effect of three parameters of pH, dye concentration, and the adsorbent dosage on adsorption was investigated. Under these conditions, the optimal adsorption was obtained ​​at pH = 4, initial dye concentrations = 150 mg/l, and the adsorbent dosage of 2 g/l. Adsorption data were adapted to Langmuir and Freundlich isothermic models. The results showed that the data obtained from the dye adsorption on the chitosan-coated magnetically nanoparticles fit better with Langmuir model.
  Keywords: Adsorption, Azodye, Chitosan, Freundlich, Langmuir, Wastewater
 • Sahar Ansary, Emad Kahrizi *, Majid Fazli Pages 58-70
  The erosion of bed and river banks and sediment transport is one of the reasons for migration and changes in river morphology, which causes changes in the quality and quantity of flow. Groins are among the rivers' structures that extend from the coast to the river's axis. One of the important issues in their design is the localized scouring phenomenon on the nose, which appears due to changes in the pattern of flow and the presence of strong vortices. In recent years, most of the research on single-row open and closed open spray guns has been carried out and has been performed in a laboratory. Therefore, in this research, scouring and three-dimensional flow patterns were simulated near the open two-row openings with two zigzag and parallel formations with Flow-3D model and using the RNG turbulence model and compared with experimental results. The results showed that the scour area and the dimensions obtained from numerical simulation as well as flow patterns are in good agreement with experimental results.
  Keywords: Scouring, Groin, Gabion, Flow-3D, RNG
 • Seyed Vahid Shahoei *, Jahangir Porhemmat Pages 71-82
  In recent years determination of different components of water balance has been the focus of many hydrological modeling techniques. In most basins, it is not feasible to measure all the different quantities for a detailed and enhanced hydrological modeling. Therefore, it is necessary to select a model capable of simulating hydrological events with the least number of variables; while being simple to use. Hence, in this paper the monthly runoff of Ravansar Sanjabi basin, Kermanshah, Iran was simulated through AWBM and SWAT models. AWBM is a lumped model simulating the runoff in basins using rainfall and evaporation variables. On the other hand, SWAT model is a continuous and semi-distributive model, which can simulate the hydrological processes in basins through a wide range of information such as physical information of basins (soil, land use, slope) as well as weather data such as precipitation, temperature, wind, relative humidity, and solar radiation. Simulation results during the calibration and validation periods were evaluated through two statistical indices: Nash–Sutcliffe efficiency (NSE) and coefficient of determination, R2. Comparison of calculated statistical coefficients showed that SWAT model has better results in simulating monthly runoff in calibration and validation periods so that the calculated NSEcoefficient was equal to 0.7 and 0.81 respectively and 0.63 and 0.5 for AWBM model respectively.
  Keywords: Calibration, Geographic information system, Hydrograph, runoff, Validation
 • Bijan Azad *, Seyed Fakhrodin Afzali Pages 83-90
  Many studies have projected increasing the temperature with decreasing precipitation for future decades in different regions of Iran. But, few studies have evaluated the effect of climate change on the dynamics of soil organic carbon (SOC) sources. One of the obstacles is the lack of recognition of carbon models and the lack of sufficient information on the required data and how to supply the data. The purpose of present study was to investigate the structural and practical application of the RothC model as the most widely used model worldwide for assessing the effects of climate change on soil carbon sources. In this study, the model’s function for calculating SOC and the factors affecting SOC decomposition, including temperature correction coefficient, moisture correction coefficient, and vegetation correction coefficient were completely investigated. Then, in the application section of the model, the required data and how to provide them in the conditions of Iran, and finally validation and implementation of the model for future climate conditions were discussed. Results showed that the RothC model is now the best carbon model for Iran conditions due to the simplicity and availability of the required data to its implementation. Generally, the present study provides useful information needed in implementation and validating the RothC model to simulate and predict the effects of climate change on the dynamics of soil carbon sources.
  Keywords: Global warming, Modeling, Rothamsted Model, Soil Organic Carbon