فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامی
  سید احمد وحدتی شبیری، محمد جواد عنایتی*، حجه الاسلام حسن نقی زاده، حجت الاسلام دکتر جواد ایروانی صفحات 0-0
 • فرهاد نادریان فر، مریم سلیمانی، حمید رضا شیخی* صفحات 1-4
  اهداف

  اضطراب، شایع ترین واکنش روانی زنان در زمان زایمان است. یکی از روش های کاهش اضطراب زایمانی، استفاده از محرک های آوایی خوشایند، نظیر موسیقی ناشی از تلاوت قرآن کریم است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب زنان باردار کاندید زایمان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی تک گروهه با طرح پیش آزمون- پس آزمون که در سال 1397 انجام گرفت، 60 زن باردار کاندید زایمان در بیمارستان امیر زابل به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه اضطراب آشکار اشپیل برگر استفاده شد. ابتدا پرسش نامه ها با همکاری بیماران تکمیل شد و سپس سوره یوسف با صدای استاد پرهیزگار به مدت یک ساعت پخش شد. بلافاصله پس از انجام مداخلات، پرسش نامه ها مجددا تکمیل شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون T زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمره اضطراب افراد شرکت کننده از 9/48±50/59 به 9/95±45/57 کاهش یافت که این کاهش از لحاظ آماری معنی دار بود (0/0001=p).

  نتیجه گیری

   موسیقی ناشی از تلاوت قرآن کریم، میزان اضطراب زنان کاندید زایمان را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: اضطراب، زایمان، موسیقی درمانی
 • عیسی عیسی زاده* صفحات 5-12
  مقدمه

  "آرامش" که در لغت به معنی حالتی نفسانی همراه با آسودگی و در اصطلاح به معنی حالت اطمینان و سکون روان آدمی است، آرزو و نیاز هر انسانی است که برای به دست آوردن آن راهکارهای مختلفی از سوی مکاتب دینی و غیردینی ارایه شده است. در این میان در آموزه های تعالی بخش قرآن، راهکارهای گوناگونی در حوزه رفتار گزارش شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مهم ترین راهکارهای رفتاری برای دستیابی به آرامش از منظر قرآن بود. این پژوهش به روش کتابخانه ای و با سبک تحلیل محتوی انجام شد که در آن، آیات مرتبط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

   ناآرامی ها و نگرانی های انسان یا منشاء درونی دارند مانند نوع نگرش، سستی ایمان، سرزنش وجدان، یا منشاء بیرونی دارند نظیر عوامل رفتاری، حوادث طبیعی، فقر و محرومیت که مهم ترین توصیه های قرآن در دستیابی به آرامش و رفع آن نگرانی ها، راهکارهای رفتاری مانند عفو و گذشت، یاری نمودن محرومان و صبر و بردباری است.

  کلیدواژگان: رامش، قرآن، رفتاری، گذشت، یاری، خویشتن داری
 • همایون رستمی، سعید بهشتی*، محسن ایمانی صفحات 13-20
  مقدمه

  نظام تعلیم و تربیت برای شکل گیری، تقویت و استحکام خود به آرا و اندیشه های برخاسته از متن فرهنگ و مکتب خود نیاز دارد. اگر این بررسی در منبعی برجسته همچون نهج البلاغه صورت گیرد، با توجه به فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه ما، پذیرش آن از طرف مخاطبان حتمی خواهد بود. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی و تبیین نظام تربیت اخلاقی در نامه 31 نهج البلاغه شامل بنیادها، هدف ها، اصول و روش های تربیت اخلاقی انجام شد. روش به کارگرفته شده در این تحقیق، با توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ روش، هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق، روش تحلیلی- استنباطی و روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای و بررسی اسناد بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل مفهومی استفاده شد و با توجه به موضوع و هدف پژوهش، از شیوه بررسی بافت یا سیاق مفهوم برای تحلیل مفاهیم بهره گرفته شد.

  نتیجه گیری

  نظام تربیت اخلاقی در نامه 31 نهج البلاغه دارای چهار مولفه بنیادها، هدف ها، اصول و روش هاست. نظام تربیت اخلاقی در این نامه شامل چهار بنیاد توحید، ضعف آدمی، فطرت و معاد است. هدف غایی تربیت اخلاقی در نامه مذکور "تخلق به اخلاق الهی" و هدف های واسطه ای برای تحقق آن، شناخت خدا، خودسازی، تقوا، زهد، صبر، التزام به امر الهی و یاد خداوند است. اصول تربیت اخلاقی استنباط شده از نامه مذکور شامل کرامت، تفاوت های فردی، اعتدال، تعقل، تفکر و تدبر، و در نهایت روش های تربیت اخلاقی در نامه یادشده شامل تذکر، موعظه، ارایه الگو، محبت، عبرت آموزی، توبه، و مراقبه و محاسبه هستند.

  کلیدواژگان: : نظام تربیت اخلاقی، نهج البلاغه، نامه 31، بنیادها، هدف ها، اصول، روش ها
 • الهه سادات حجازی دهاقانی، مسعود راعی دهقی* صفحات 21-28
  مقدمه

  شبیه سازی یا کلونینگ، تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی در گیاهان، حیوانات و انسان است. مساله شبیه سازی درمانی به عنوان پدیده نوین در عرصه زیست فناوری به لحاظ ارتباطی که با مسایل انسانی دارد، پرسش های گوناگونی را در عرصه های مختلف به همراه آورده و واکنش های مختلفی را فراروی فقها نهاده است. این مطالعه مروری با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل شبیه سازی درمانی از نظر فریقین (شیعه و سنی) و دین یهود انجام شد.

  نتیجه گیری

   فقهای امامیه در مورد شبیه سازی درمانی، سه نظر اتخاذ کرده اند: 1) جواز مطلق، 2) جواز مشروط و 3) عدم جواز مطلق. اما علمای اهل سنت در مورد شبیه سازی درمانی دو رویکرد اتخاذ کرده اند: 1) جواز و 2) عدم جواز. عالمان یهود نیز سه دیدگاه متفاوت ارایه نموده اند: 1) جواز، 2) وجوب و 3) حرمت. براساس نتایج، نظر علما در مورد عدم جواز شبیه سازی درمانی به خاطر نگرانی های جدی است که در جهان ایجاد کرده و این به خاطر سوء استفاده هایی است که ممکن است از آن بشود؛ سوءاستفاده هایی که دامنه آن نامحدود و آثار آن روشن نیست. همین امر موجب شده تا دیدگاه عدم جواز به شبیه سازی درمانی اتخاذ شود. دیدگاه علما بر جواز شبیه سازی درمانی بیشتر بر فواید آن تاکید دارد که پیش بینی می شود با شبیه سازی درمانی بتوان بسیاری از امراض را که بشر تاکنون قادر به مداوای آن نبوده درمان نمود. اما از نظر اکثر علمای اسلامی دلیلی بر ممنوعیت شبیه سازی درمانی انسان وجود ندارد و نباید با پیشرفت علم و تحقیقات در این بخش مخالفت کرد.

  کلیدواژگان: شبیه سازی، شبیه سازی درمانی، کلونینگ، فقه فریقین، دین یهود
 • زهرا نقی زاده موغاری، نجمه کاظمی*، عباس عباس پور، مهدی فیض صفحات 29-37
  مقدمه

  مفهوم شایستگی در تمام حوزه ها و رشته های دانشگاهی حایز اهمیت است. از جمله مهم ترین این حوزه ها با درنظرگرفتن حساسیت موضوع، حوزه علوم پزشکی است. پزشکان و تیم پزشکی، کارگزاران اصلی نظام سلامت هستند و هر گونه تغییر در رویکرد ارایه خدمات سلامت نیازمند تغییر در آموزش آنها است. براساس این مبنا، هدف این مطالعه، تبیین مهم ترین شایستگی های دانش آموختگان علوم پزشکی در قرآن کریم و در اسناد بین المللی بود. برای رسیدن به این مهم، با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا با تامل در آیات قرآنی و توجه در تفاسیر، این ملاک و معیارها استخراج و با بایدها و نبایدهای پزشکی موجود در اسناد بین المللی تطبیق داده شد و در مرحله دوم، کلیدواژه هایی با موضوع شایستگی در علوم پزشکی در عرصه بین المللی و همچنین در ایران مورد توجه قرار گرفت.

  نتیجه گیری

   براساس مولفه های قرآنی، شایستگی در دو حیطه اخلاقی (مفاهیمی چون وجوب تخصص، تعهد، داشتن قدرت پیش بینی و تشخیص صحیح بیماری فرد) و رفتاری (مفاهیمی چون عطوفت و نرم خویی، تعدیل در برخورد با مراجع، داشتن روحیه مسئولیت پذیری، دوری از تکبر و خوش رفتاری با بیمار) قرار می گیرد. در عرصه بین المللی، هر چند تعاریف، مولفه ها و دسته بندی های مختلف ارایه شده است، اکثر تحقیقات از بین مولفه های شایستگی 4 مولفه اصلی شامل مولفه دانش، مولفه مهارت، مولفه توانایی و مولفه انگیزه را نام می برند. در ایران، طبق تعریف شورای انقلاب فرهنگی، شایستگی دارای 4 مولفه اصلی نگرشی (انگیزشی)، توانایی ذهنی، دانش کاربردی و مهارت عملی است.

  کلیدواژگان: شایستگی، علوم پزشکی، پزشک، قرآن، اسناد بین المللی
 • زهره سادات نبوی*، مریم سلگی، مریم صف آرا صفحات 39-45
  مقدمه

  بررسی مقایسه ای دیدگاه مفسران در چیستی حیات طیبه و دستیابی به فهمی از آن به مثابه غایت نظام اخلاق اسلامی است. نظرات مفسران در این مساله مبتنی بر دو دیدگاه عمده است: دنیوی یا اخروی دانستن حیات طیبه. نظریه علامه طباطبایی در مورد حیات طیبه دارای دو رکن است: این جهانی و حقیقی بودن حیات طیبه. حیات طیبه را می توان نتیجه زندگی مبتنی بر ایمان و عمل صالح و پای بندی به نظام اخلاقی اسلام دانست که به معنی حقیقی کلمه در همین زیست دنیایی حاصل می شود. بر این اساس، سئوال اساسی این است که آیا می توان تحقق این جهانی حیات طیبه را با حقیقی و نه مجازی دانستن "فلنحیینه حیاه طیبه" سازگار دانست؟ در این مقاله با استفاده از دیدگاه های تفسیری علامه طباطبایی تحول وجودی ناشی از زیست بر پایه اخلاق توحیدی را به عنوان فرضیه تحقیق بررسی می کنیم.

  نتیجه گیری

   تمایز تحول در کمالات اولی و کمالات ثانوی و نقش تربیت اخلاقی در حصول ملکات فاضله و جوهری شدن ملکات حاصل از زیست اخلاقی این فرضیه را اثبات می کند.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی قرآنی، حیات طیبه، حقیقت و مجاز، علامه طباطبایی
|
 • A New Attitude on the Body organ’s dealing and Organ Transplantation from a jurisprudence Viewpoint in the Islamic System
  Pages 0-0
 • F. Naderyanfar, M. Soleimani, H.R. Shekhi* Pages 1-4
  Aims

  Anxiety is the most common psychological reaction of pregnant women in labor. Pleasant phonetic stimuli, such as music of holy Quran recitation, are one of the methods for reducing labor anxiety. This study was conducted with the aim of evaluating the effect of voice of holy Quran on the anxiety level of labor candidate pregnant women.

  Materials and Methods

  In this single group quasi-experimental study with pre-test post-test design, which was conducted in 2018, 60 labor candidate pregnant women in Amir Hospital in Zabol, Iran, were selected by purposive sampling method. Demographic information questionnaire and Spielberger Test Anxiety Inventory were used for data collection. Firstly, participants filled out the forms and, then, recitation of Yousuf Surah was played with the voice of Parhizgar. Then, the questionnaires were filled again. The data were analyzed by SPSS 24 software, using paired t-test.

  Findings

  The mean anxiety score of participants was reduced from 50.59±9.48 to 45.57±9.95, which was statistically significant (p=0.0001).

  Conclusion

  Voice of holy Quran reduces the anxiety of labor candidate pregnant women.

  Keywords: Anxiety, Labor, Music Therapy
 • E. Esazadeh* Pages 5-12
  Introduction

  Calmness, which literally means a sensual state with relief and technically means having a trust and confidence expression of the human soul, is the wish and need of every human being, who has come up with various solutions from religious and secular schools. In this regard, in the teachings of the Quran, miscellaneous strategies have been reported in the field of behavior. The aim of this study was to investigate the most important behaviors for achieving calmness from the perspective of the Quran. This research was conducted by a library and content analysis method, in which related verses were analyzed.

  Conclusion

  Conflicts and anxieties are either internal, like attitudes, weakness of faith, beldame conscience, or external like behavioral factors, natural disasters, poverty, and privation. Therefore, the most important recommendations of the Quran in reaching calmness and overcoming those concerns are behavioral strategies such as amnesty, helping disadvantaged, and endurance.

  Keywords: Calmness, Quran, Behavioral, Amnesty, Helping, Continence
 • H. Rostami, S. Beheshti*, M. Imani Pages 13-20
  Introduction

  Moral education system needs to opinions and ideas, rising from its culture and school for its formation, reinforcement and strengthen. Given the Islamic culture ruling our society if this study carried out on a prominent source, such as Nahj al-Balaghah, its acceptance by the audiences will be certain. The aim of this study is to explain a moral education system in the 31th letter of Nahj al-Balagha that includes foundations, goals, principles, and methods of moral education. Due to the close relationship between the method and the aims and nature of the research topic, the method used in this research is an analytical-inferential method, and the data collection method is library and document review. The conceptual analysis method was used for data analysis, and according to the subject and aim of this research, a method of studying the texture of concept was used to analyze the concepts. 

  Conclusion

  The moral education system in the 31th letter of Nahj al-Balagha has four component includes foundations, goals, principles, and methods of moral education. The moral education system in this letter has four foundations: monotheism, human weakness, nature, and resurrection. The ultimate goal of moral education in this letter is "to have Divine Ethics", and the mediation goals for its realization are Knowing God, Self-development, piety, austerity, patience, obligation to the divine and God's remembrance. Principles of moral education deduced from this letter are dignity, individual differences, moderation, intellection, and thinking and ultimately, moral education methods in this letter are mention, preaching, template presentation, Kindness, warning, contrition, meditation, and calculation.

  Keywords: Moral Education System, Nahj al-Balagha, The 31th letter, Foundations, Goals, Principles, Methods
 • E.S. Hejazi Dehaghani, M. Raee Daghi* Pages 21-28
  Introduction

  Simulation, cloning, or deletion is the proliferation of a living creature without sexual intercourse in plants, animals, and humans. The issue of therapeutic simulation as a new phenomenon in the field of biotechnology reveals various questions in different fields and brings up various approaches of Ulama in terms of human-related communication.
  This reviewed study was conducted by use of a descriptive-analytical method with the aim of the analysis of therapeutic simulations in the Persian jurisprudence and the Jewish jurisprudence.

  Conclusion

  The Imams' jurists on therapeutic simulations have adopted three approaches: 1) absolute license; 2) conditional license; 3) Absence of absolute license. Sunni Ulama have adopted two approaches on therapeutic simulations: 1) the license; 2) lack of permission. Jewish jurists have adopted three different views: 1) the license 2) the obligation 3) sanctity. According to the results, the Ulama's view about the lack of licensing of therapeutic simulations is due to the serious concerns that are created in the world, and this is due to misuse that may result, abuses that are unlimited in scope and its effects are not clear. This has led to adopting a viewpoint of non-permission of therapeutic simulations. The viewpoint of Ulama based on the license of therapeutic simulations emphasizes the benefits of therapeutic simulations, which is expected to treat of many of diseases that humankind has not been able to cure. But based on the views of most Islamic Ulama, there is no reason to ban the therapeutic simulation of human and should not oppose the advancement of science and research in this field.

  Keywords: Simulation, Therapeutic, Cloning, Fiqh, Judaism
 • Z. Naghizadeh Moghari, N. Kazemi*, A. Abbaspour, M. Feiz Pages 29-37

  The concept of competence is important in all fields and disciplines of academic sciences especially in medical sciences considering the sensitivity of the subject. Physicians and medical teams are the main agents of the health system, and any change in the delivery of health services requires a change in their education. In this regard, the aim of the present study is to explain the important competence indicators of graduates of medical sciences from the perspective of international documents and Qur'an. For this purpose, the criteria were extracted and adapted to the medical norms in the international documents by investigating Quranic verses and its interpretations through the analytical method. In this area, the keywords with the subject of competence were considered in medical sciences in the international arena and also in Iran.

  Conclusion

  Based on the Qur'an perspective, competence is in the two ethical (Concepts such as required expertise, commitment, having the power of prediction and the correct diagnosis of a person's illness) and behavioral areas (Concepts such as affection and premsia, flexibility in dealing with references, having a sense of responsibility, avoidance of arrogance and having a good behavior with the patient). In the international arena, various definitions, components, and categories are presented. Among the competence components, many of the researches mentioned four main components includes the knowledge, skill, ability and the motive component. In Iran based on the definition of the supreme council of the cultural revolution, competence has four main component includes of attitude (motivational), mental ability, applied knowledge, and practical skills.

  Keywords: Competence, Medicine, Physician, Quran, International Documents
 • Z.S. Nabavi*, M. Solgi, M. Safara Pages 39-45
  Introduction

  A comparative study of the views of commentators on the meaning of Hayat-e-Tayyebah and the achievement of its understanding is the ultimate aim of Islamic ethics. Commentary of commentators on this issue is based on two major perspectives: Hayat-e-Tayyebe as a worldly or hereafter fact. Tabataba'i's theory on Hayat-e-Tayyebah has two pillars: Hayat-e-Tayyebah is universal and reality. Hayat Tayyebah can be the result of living based on faith and righteous acts and adherence to the moral system of Islam, which is the true meaning of life in this world. So the fundamental question is whether the worldly realization of life is compatible with knowing Hayat-e-Tayyebah as a real and not-worldly fact? In this article, using Tabatabai's interpretive views, we examine the existential evolution caused by life based on monotheistic ethics as the research hypothesis.

  Conclusion

  the hypothesis was proved by the distinction between the evolution of the first perfections and the secondary perfections, the role of ethical education in obtaining dignities, and the intrinsic nature of the dignity derived from the ethical life.

  Keywords: Qur'anic Moral Education, Hayat Tayyebah, Truth, Allowed, Allame Tabatabai