فهرست مطالب

مدیریت بهداشت و درمان - سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میرمحمد موسوی، محمد عزیزی*، علی بدیع زاده، هادی رزقی شیرسوار صفحات 7-18
  مقدمه
  آموزش عالی فراملی ابزار مناسبی جهت آماده نمودن دانشجویان برای ایفای نقش های آینده در اقتصاد جهانی شده است. تربیت شهروند جهانی از طریق برنامه درسی بین المللی، بهبود محیط یادگیری، تشویق دانشجویان و کارکنان، به توسعه تفکر جهانی و هم چنین عامل توسعه و تفاهم بین ملت ها می شود. اهمیت بین المللی سازی در آن است که دانشگاه ها باید دانشجویانی را تربیت نمایند که آماده کسب صلاحیت های بین المللی، فهم شرایط جهانی و گسترش ارتباطات بین المللی باشند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه های بین المللی سازی صنعت آموزش خدمات پزشکی در ایران می باشد.
  روش پژوهش
   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است. با توجه به ابزار پژوهش؛ این تحقیق از دسته تحقیقات کیفی به شمار می آید. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان عرصه آموزش عالی و آموزش پزشکی و صنعت پزشکی می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارMAXQDA12 استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد، مهمترین مولفه های آموزش عالی پزشکی شامل، سطح فراکلان (با زیر مولفه های رابطه با سایر کشورها و تعاملات بین المللی) سطح کلان (با زیر مولفه های دانشجو، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، عوامل محیطی و قوانین کلان) سطح صنعت ( با زیر مولفه های قوانین و مقررات، تصمیم گیرندگان و بازار و مشتریان) و سطح دانشگاه (با زیر مولفه های زیرساخت ها و توانمندی های اساتید) می باشد.
  نتیجه گیری
  مهم ترین عوامل در سطح دانشگاه مولفه توانمندسازی اساتید، در سطح صنعت مولفه نهادینه سازی فرهنگ بین المللی شدن، در سطح کلان مولفه استانداردسازی و در سطح فراکلان مولفه رابطه با سایر کشورها می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، بین المللی شدن، آموزش پزشکی، صنعت آموزش
 • طاهره مقدس، آزاده نوری* صفحات 19-26
  مقدمه
  آموزش کارکنان یکی از عوامل اصلی بهره وری نیروی انسانی در هر سازمان است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش ضمن خدمت بر بهره وری پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحی گردید.
  روش پژوهش
  این مطالعه شبه تجربی یک گروهی از نوع قبل و بعد بوده و شرکت کنندگان شامل 86 نفر از پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش بهره وری بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت بود که قبل و بعد از مداخله توسط پزشکان تکمیل گردید. گروه مداخله به مدت 51 ساعت آموزش های ضمن خدمت را دریافت کردند. داده ها توسط نرم افزار 16SPSS و با استفاده از روش آماری تی زوجی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین میانگین نمره بهره وری پزشکان قبل و بعد از دریافت آموزش های ضمن خدمت ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (p<0/05). از نظر مولفه های موثر بر بهره وری نیز در حیطه های انگیزش و ارزیابی عملکرد اختلاف معنادار آماری قبل و بعد از آموزش مشاهده گردید (p<0/05).
  نتیجه گیری
  برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت باعث بهبود بهره وری در تعدادی از مولفه های موثر بر بهره وری می گردد. لذا توصیه می گردد با غنی ساختن آموزش ها دیگر مولفه های موثر بر بهره وری بهبود یابند.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، بهره وری، پزشک، مراکز بهداشتی درمانی
 • عزیز رضاپور، سمیرا علی پور*، وحید علی پور، مریم سلیمانی موحد صفحات 27-40
  مقدمه
  رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به طور طبیعی تمایل به کند شدن دارد بنابراین، فرآیند رشد سرانجام منجر به هم گرایی خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی هم گرایی سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی انجام شده است.
  روش پژوهش
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که با داده های اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در سال های 2014-1995 و با استفاده از نرم افزار EViews نسخه 10 انجام شد. هم گرایی تصادفی با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های پانلی، هم گرایی سیگما با استفاده از انحراف معیار مقطعی لگاریتم سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت؛ و هم گرایی بتای سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت با برآورد مدل هم گرایی داده های پانلی بررسی شد.
  یافته ها
  هم گرایی تصادفی مطلق و شرطی سرانه مخارج سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی تایید نشد. ضریب بتای مطلق سرانه مخارج سلامت 0/29 بود. ضریب بتای شرطی کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا 0/30 و برای کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط 0/01 بود. ضریب هم گرایی بتا امید به زندگی در کشورهای عضو اکو 28/0 و برای مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال 1/16 برآورد شد. هم گرایی سیگما سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت تایید نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه بیانگر عدم هم گرایی سرانه مخارج سلامت و واگرایی پیامدهای سلامت است که نشان می دهد نابرابری ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی افزایش یافته و سلامت کشورهای کم درآمد با نرخی بسیار پایین تر از اعضای ثروتمند سازمان بهبود یافته است؛ بنابراین لازم است سیاست های اکو، با هدف کاهش تفاوت های منطقه ای برنامه ریزی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: هم گرایی تصادفی، هم گرایی سیگما، هم گرایی بتا، سرانه مخارج سلامت، پیامدهای سلامت _
 • سیدعلی بنی هاشمی*، زهرا حیدرنیا، وحید الهیاری صفحات 41-51
  مقدمه
  در دنیای پرتغییر امروزی، مدیریت و اداره صحیح چالش های پیش روی سازمان ها، از مهم ترین آرمان هایی است که هدفش برخورد موفقیت آمیز با تغییرات محیطی مداوم، پویا و غیرقابل پیش بینی است. از اینرو سازمانی چابک شناخته می شود که بتواند چنین مدیریتی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، رتبه بندی عوامل و بررسی وضعیت چابکی و راه کارهای ارتقای آن در بیمارستان های شهر بیرجند است.
  روش پژوهش
  روش پژوهش در این مقاله، توصیفی - تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. برای سنجش چابکی سازمانی از مدل ای.تی.کرنی استفاده گردید. پرسش نامه تحقیق در بین 75 نفر از کارکنان سه بیمارستان شهر بیرجند توزیع گردید. هم چنین از نرم افزار های SPSS و اکسل جهت آزمون آماری و رتبه بندی به روش تاپسیس استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج آزمون های میانگین (آزمون t) در سه بیمارستان و سطح معنی داری به دست آمده برای هر معیار در چابکی سازمانی، بیمارستان (الف) در سه معیار فرهنگ و ارزش ها، خدمت به مشتری و تغییر سازمانی چابک است. در بیمارستان (ب) چون سطح معنی داری بعد مدیریت عملکرد کمتر از 0/05 است، پس در این معیار (مدیریت عملکرد) چابک می باشد. هم چنین بیمارستان (ج) نیز در ابعاد فرهنگ و ارزش ها و تغییر سازمانی چابک است. هم چنین نتایج رتبه بندی بیمارستان ها از نظر چابکی سازمانی با استفاده از روش تاپسیس نشان داد که بیمارستان (ج) با شاخص نزدیکی نسبی 0/555 در جایگاه اول، بیمارستان (الف) با شاخص نزدیکی نسبی 0/523 در جایگاه دوم و بیمارستان (ب) با شاخص نزدیکی نسبی 0/044 در جایگاه سوم قرار دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمون های آماری نشان می دهد که بیمارستان (الف) در سه معیار (فرهنگ و ارزش ها، خدمت به مشتری، تغییر سازمانی)، بیمارستان (ب) در یک معیار (مدیریت عملکرد) و بیمارستان (ج) در دو معیار (فرهنگ و ارزش ها، تغییر سازمانی) از شش معیار مربوط به چابکی سازمانی، وضعیت مطلوبی دارند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، چابکی، سازمان چابک، مدل ای، تی، کرنی، مدل تاپسیس
 • ابوالقاسم گل خندان*، سمیه صحرایی صفحات 53-66
  مقدمه
  پیش بینی روند سرانه مخارج بهداشتی می تواند در تعیین بهترین سیاست ها برای تامین مالی و مدیریت هزینه های سلامت، مفید و موثر باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه پیش بینی روند سرانه مخارج بهداشتی در ایران بود.
  روش پژوهش
  این مقاله با استفاده از مبانی نظری در زمینه تابع مخارج بهداشتی و به کارگیری آن با دو ابزار الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)، به شبیه سازی تابع سرانه مخارج بهداشتی ایران طی سال های 1394-1358 در قالب سه معادله خطی، نمایی و درجه دوم پرداخت و سپس با استفاده از معیارهای انتخاب مدل رقیب، الگوریتم و مدل برتر انتخاب و اقدام به پیش بینی میزان سرانه مخارج بهداشتی تا سال 1420 شد. تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار MATLAB نسخه R2016b صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج پیش بینی نشان دهنده آن بود که سرانه مخارج بهداشتی در ایران با شیب افزایشی تا سال 1420 افزایش خواهد یافت. به گونه ای که میزان این مخارج از مقدار 1081 دلار (بر اساس قیمت های ثابت سال 2011) در سال 1394 به میزان 2628 دلار در سال 1420 خواهد رسید (چیزی حدود 2/5 برابر).
  نتیجه گیری
  با توجه به مقادیر پیش بینی شده سرانه مخارج بهداشتی تا افق 1420، سیاست گزاران بخش سلامت بایستی تدابیر لازم را برای تامین مالی مخارج این بخش اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: مخارج بهداشتی، پیش بینی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، ایران
 • یاسمن عرب عامری، علی اکبر حسنی* صفحات 67-77
  مقدمه
  با توجه به اهمیت نحوه ارائه خدمات و مراقبت‎های بهداشتی-درمانی، چگونگی عملکرد سیستم‎های مذکور و آثار برجسته آن بر رضایت مندی عموم، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان میزان رضایت مندی عمومی را در خصوص خدمات بهداشتی - درمانی مورد ارزیابی قرار داد؟ پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی جهت سنجش میزان رضایت مندی عمومی از عملکرد و نحوه ارائه خدمات بهداشتی-درمانی است.
  روش پژوهش
  این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و اهداف کاربردی در سال 1397 در بین 384 مراجعه‎کننده به بیمارستان‎های شهرستان شاهرود انجام شد. مبتنی بر مرور ادبیات موضوع و نظرات خبرگان، ابتدا ابعاد سنجش رضایت مندی از خدمات بهداشتی-درمانی شناسایی شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در نهایت، تحلیل روابط مابین ابعاد مدل توسط رویکرد مدل‎سازی معادلات ساختاری انجام گردید.
  یافته‎ها
  یافته های کلیدی پژوهش نشان می دهند که رضایت مندی عمومی از عملکرد سیستم بهداشتی - درمانی به ترتیب اولویت با ابعاد «کیفیت خدمات بهداشت-درمان» با ضریب مسیر 0/87، «قابلیت‎ها و مهارت‎های کارکنان و پزشکان» با ضریب مسیر 0/77، «دسترسی به خدمات» با ضریب مسیر 0/66 و «هزینه خدمات»  با ضریب مسیر 0/54، ارتباط آماری معناداری دارد.
  نتیجه‎گیری
  لحاظ نمودن ابعاد رضایت مندی یادشده نقش بسزایی در ارائه صحیح خدمات، عملکرد مطلوب و افزایش کارایی خدمات بهداشتی - درمانی دارد و می‎تواند موجب انجام اقداماتی جهت افزایش معنادار رضایت‎مندی دریافت‎کنندگان این خدمات شود. علاوه بر آن، با استفاده از نتایج پژوهش حاضر می توان زمینه را برای دسته بندی مشتریان برحسب سطح رضایت مندی کسب شده و ویژگی های آن ها فراهم نمود.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، ابعاد ارزش آفرین، سلامت و درمان، معادلات ساختاری
 • عباس جهانگیری*، محمد جهانگیری صفحات 79-89
  مقدمه
  سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان ارائه دهنده خدمات سلامت، بخشی از مراقبت های بهداشتی و درمانی را به صورت غیرمستقیم از طریق عقد قرارداد با مراکز خصوصی و دولتی ارائه می دهد. هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای استانی این سازمان در بخش درمان غیرمستقیم بود.
  روش پژوهش
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی عملکرد درمان غیرمستقیم آن سازمان در سراسر کشور با استفاده از روش تاپسیس با درنظرگیری6 شاخص مهم مورد سنجش قرار گرفته شد. بدین منظور هر استان به عنوان یک گزینه لحاظ شد و نیز داده های مورد نیاز از سالنامه آماری سال 1396 به دست آمد. محاسبات لازم و رتبه بندی استان ها به کمک نرم افزار Excel 2010 انجام شد.
  یافته ها
  نسبت تعداد کل مراکز درمانی طرف قرارداد به جمعیت تحت پوشش درمان هر استان و نسبت تعداد کل پزشکان طرف قرارداد به جمعیت تحت پوشش درمان هر استان شاخص های با بیشترین  وزن شناسایی شدند. بیشترین و کمترین نمره عملکردی به ترتیب 1 و 6-10×4  محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  گرچه سازمان تامین اجتماعی از شیوه درمان غیر مستقیم در تمامی استان های کشور به عنوان یک راهبرد جهت افزایش دسترسی بیمه شدگان به منابع درمانی استفاده نموده است اما عملکردی یکسان در همه استان ها نداشته لذا پیشنهاد می شود قراردادهای خرید خدمات درمانی را با بیمارستان ها، کلینیک ها، پلی کلینیک ها، دی کلینیک ها، مراکز بهداشتی و درمانی، پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشکان بخش دولتی، خصوصی، نظامی و غیره مخصوصا در استان هایی که عملکرد ضعیفی داشته اند افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سازمان تامین اجتماعی، ارزیابی عملکرد، درمان غیرمستقیم، تاپسیس، تصمیم گیری چند شاخصه
 • امیرحسین فرهادفر، امیراشکان نصیری پور*، کامران حاجی نبی صفحات 91-98
  مقدمه

  مطالعات نشان می دهد که بیش از پنجاه درصد بیماران، اطلاعات روشنی درباره خدمات درمانی خودشان دریافت نمی کنند و در نتیجه، درمان آنها با مشارکت خودشان انجام نمی پذیرد. این مقاله به دلیل اهمیت روزافزون مراقبت های بیمارمحور در نظام سلامت با هدف بررسی و شناخت آن در بیمارستان ها نوشته شد.

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر مطالعه ای مروری است که از طریق جستجو در منابع علمی معتبر از جمله Springer ،Elsevier ،Pubmed  و سایر منابع اطلاعاتی فارسی نظیر Magiran و SID بین سال های 2010 تا 2018 انجام گرفته است. برای جستجو در منابع انگلیسی مذکور از کلید واژه هایی چون Patient-Centered Care  و Patient Centredness و برای جستجو در منابع فارسی از کلید واژه هایی هم چون مراقبت بیمارمحور و ارتباط پزشک و بیمار استفاده شد.

  یافته ها

   بیمارمحوری دارای تعاریف متفاوتی بوده تمرکز مراقبت های درمانی را از بیماری به سمت بیمار سوق می دهد. لذا ارایه خدمات سلامت از یک الگوی پزشک سالارانه سنتی که در آن پزشک بهتر از همه می داند به یک روش مراقبتی بیمارمحور در حال تغییر است. هدف اصلی بیمارمحوری، مشارکت بیماران و خانواده آنها در ارایه خدمات می باشد.   

  نتیجه گیری

  در نظام سلامت بیمارمحور به جای تمرکز بر تصمیم و اولویت های پزشک، بر روی نیازها و نگرانی های شخص بیمار متمرکز می شوند و در این راستا مراکز بیمارستانی باید برنامه هایی برای افزایش مشارکت بیماران در روند درمانی اجرا کنند تا علاوه بر افزایش رضایت بیماران، نتایج درمانی بهتری حاصل شود.

  کلیدواژگان: بیمارمحوری، مراقبت، بیمارستان
|
 • Mir Moohamad Moosavi, Mohammad Azizi *, Ali Badizadeh, Hadi Rezghi Pages 7-18
  Introduction
  Transnational higher education is a good tool to prepare students for future roles in the global economy. Educating a global citizen through an international curriculum, improving the learning environment, encouraging students and employees, developing global thinking, and promoting development and understanding among nations. The importance of internationalization is that universities should educate students who are ready to acquire international qualifications, understand global conditions and expand international relations. The main objective of this research is to identify the components of internationalization of the medical education industry in Iran.
  Methods
  This research is a descriptive method in terms of applied purpose and collecting data. According to research tool, this research is considered as a qualitative research group. The research community includes experts in the field of higher education and medical education and medical industry. The MAXQDA12 Software has been used to analyze the data.
  Results
  The results of the research showed that the most important components of the medical education, including faculty level (with sub-components of relationship with other countries and international interactions), macro level (with sub-components of student, political situation, economic status, cultural situation, environmental factors and macro laws) industry level (With the following components of laws and regulations, decision-makers, market and customers) and university level (with sub-components of the infrastructure and capabilities of professors).
  Conclusion
  The most important factors at the university level are the faculty empowerment, at the industry level, the component of the institutionalization of international culture is at the macro level of the standardization component and at the level of the components of the component is the relationship with other countries.
  Keywords: Higher education, Internationalization, Medical education, Education industry
 • Tahereh Moghadas, Azadeh Nouri * Pages 19-26
  Introduction
  one of the main causes of the efficiency and effectiveness of any organization, is Staff training. This study aimed to determine the effect of training on productivity in physicians in health centers of Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  The semi experimental design was conducted. The population was consisting of 86 staff who were selected randomly. The population of this study was physicians that working in Health centers of Isfahan University of Medical Sciences. Data was collected through "Productivity Questionnaire of Hersi & Goldsmith". This questionnaire was completed before and after the study by physicians. The intervention group received in-service training for 51 hours. Before and after the intervention physicians completed questionnaires of productivity. Data were analyzed using SPSS software version 16. Paired t-test was used to compare the data in both groups before and after the intervention.
  Results
  The results showed that there is a positive and significant relationship between the mean score of physicians' productivity before and after of in-service training. (P<0.05). The subscales include motivation and performance evaluation also increased after intervention. (P<0.05).
  Conclusion
  The in-service trainingin physicians can improved a number of components of productivity. Therefore, it is recommended to improve the factors affecting productivity by enriching the training.
  Keywords: In-Service training, Efficiency, Physician, Health centers
 • Aziz Rezapour, Samira Alipour *, Vahid Alipour, Maryam Soleymani Movahed Pages 27-40
  Introduction
  Economic growth in rich countries tends to slow down naturally, so the growth process will ultimately lead to convergence. The aim of this study is to investigate the convergence of per capita health expenditures and health outcomes in countries of the Economic Cooperation Organization.
  Methods
  This is a descriptive-analytical Study that was done with the economic data of the countries of the Economic Cooperation Organization in 1995 -2014 and using EViews software version 10. Stochastic convergence using Panel Unit-Root test, and also the standard deviation of log per capita health expenditures and health outcomes have been used to evaluate sigma convergence, and beta convergence with estimating the panel data convergence model.
  Results
  Absolute and conditional stochastic convergence in per capita health expenditures were not approved in ECO countries. The coefficient of the absolute beta convergence of per capita health expenditure in ECO countries was 0.29. The conditional beta convergence coefficient was 0.30 in countries with high human development and that was 0.01 in countries with medium human development. The life expectancy Beta convergence coefficient was 0.28 in ECO-countries and 1.16 for the under-five mortality rate. There is no sigma convergence.
  Conclusion
  Based on the results, the non - convergence of per capita health expenditure and health outcomes divergence show an increase in disparity and revealthat poorer countries have improved their health at a much slower rate than their wealthier member in ECO. Therefore, it is necessary that ECO policies be planned and implemented with the aim of reducing regional differences.
  Keywords: Stochastic Convergence, Sigma Convergence, Beta Convergence, Per Capita Health Expenditures, Health Outcomes
 • Sayyid Ali Banihashemi *, Zahra Heidarnia, Vahid Allahyari Pages 41-51
  Introduction
  The ultimate ambition of organizations in today's fast-changing world is to properly manage and direct challenges and successfully deal with the continuous, dynamic, and unpredictable environmental changes. Agility is an attribute of organizations that enjoy such a management. The present study aimed to rank agility factors, examine their conditions, and identify strategies for enhancing agility in hospitals in the Iranian city of Birjand.
  Methods
  This was an applied study using a descriptive-analytical method, and the A.T. Kearney model was used to assess organizational agility. The data was collected through a questionnaire that was distributed among 75 employees in three hospitals, namely A Hospital, B Hospital, and C Hospital. SPSS and Excel were used for statistical testing and ranking, using the TOPSIS method.
  Results
  Considering the mean test results (t-tests) for the three hospitals and the significance level obtained for each criteria, it was found that A Hospital is an agile organization for the three criteria of culture and values, customer service, and organizational change. Considering that the performance management enjoyed a significance level below 0.05 for B Hospital, it is an agile organization in this regard. Meanwhile, C Hospital proved to be an agile organization in terms of culture and organizational change. Ranking results for agility of hospitals through TOPSIS showed that C Hospital with a relative immediacy index of 0.555 held the first place, A and B hospitals with relative immediacy indexes of 0.523 and 0.440 held the second and third place respectively.
  Conclusion
  The statistical test results showed that out of the six organizational agility criteria, A Hospital enjoyed a desirable condition for the three criteria of culture and values, customer service, and organizational change, B Hospital for one criterion, namely performance management, and C Hospital for two criteria of culture and values and organizational change.
  Keywords: Hospital, Agility, Agile Organization, A.T. Kearney Model, TOPSIS
 • Abolghasem Golkhandan *, Somayeh Sahraei Pages 53-66
  Introduction
  prediction the per capita health expenditures can be useful and effective in determining the best policies for financing and managing of health expenditures. Accordingly, the main objective of this study was to predict the per capita health expenditures trend in Iran.
  Methods
  In this paper, we specified a health expenditure model relying on theoretical basics in order to obtain desirable forecasts. On the basis of three forms of linear, exponential and quadratic equations and using theoretical foundations in the field of per capita health expenditure function, we used genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) algorithm to simulate Iranians per capita health expenditure during 1979-2015. Then we selected the superior model in terms of prediction power criteria and forecast per capita health expenditure until 2041. Also, the statistical analyzes were performed using the MATLAB software version R2016b.
  Results
  The predicted results indicate that per capita health expenditures in Iran will increase with a positive slope by 2041. The amount of this expenditure will be from $ 1081 (based on 2011 constant prices) in 2015 to $ 2628 in 2041 (about 2.5 times).
  Conclusion
  With regard to the projected amount of per capita health expenditures up to 2041 horizon, policy makers in the health sector should take the necessary measures to finance the expenditures of this sector.
  Keywords: Health Expenditure, Prediction, Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), Iran
 • Yasaman Arab Ameri, Aliakbar Hasani * Pages 67-77
  Introduction
   According to Importance of state of health care service providing, system performance, and its major impact on public satisfaction, the main question is about the public satisfaction evaluation as a consequence of the quality of health care services? The aim of the proposed model in this study is to develop a comprehensive model incorporates various criteria to assess the satisfaction of performance health care services providing.
  Methods
  The descriptive-analytical approach is adopted for this study with an applied purpose, among 384 patients referred to the Shahrood hospitals in 2018. At first, key dimensions of satisfaction assessment of health services have been identified based on the literature and the experts’ opinions via using a researcher-made questionnaire. The statistical relationships between proposed model dimensions are analyzed by structural equation modeling technique.
  Results
  Key findings of this study indicate that general satisfaction of health care services has a significant relationship as well as path coefficient with the others assessed dimensions such as quality of health services (0.87), staff skills (0.77), access to services (0.66), and cost of services in order of priority (0.54).
  Conclusion
  Considering the dimensions of satisfaction has a significant role in achieving appropriate service providing, desirable performance, and enhancing the efficiency of health care services. Finally, this consideration can lead to applied efforts to significantly increase patients’ satisfaction. In addition, using the obtained results of this study can provide an efficient finding for customers classification based on the level of satisfaction and their specifications.
  Keywords: Satisfaction, Value creation, Healthcare services, Structural
 • Abbas Jahangiri *, Mohammad Jahangiri Pages 79-89
  Introduction
  Social Security Organization as a health service provider provides some parts of healthcare services in indirect sector through contracting with private and public centers. The purpose of this paper was to performance assessment and ranking provincial units of this organization in indirect treatment sector.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive study, the performance of this organization's indirect treatment across the country was assessed using the TOPSIS method by considering six important attributes. For this purpose, each province was considered as an alternative also the required data from the 2017 statistical yearbook was obtained. Calculations and ranking of provinces were done using Excel 2010 software.
  Results
  The ratio of the total number of contracted healthcare centers to the population covered by the treatment of each province and proportion of the total number of doctors contracted to the population covered by the treatment of each province attributes with the highest weight were identified. The highest and lowest performance scores were calculated 1 and 6×10-4 respectively.
  Conclusion
  Although the social security organization has used indirect treatment in all provinces of the country as a strategy to increase the access of insured persons to medical resources, it did not have the same performance in all provinces. Therefore, it is recommended to increase the purchase contracts of health services with hospitals, clinics, polyclinics, day clinics, healthcare centers, general practitioners, specialists and dentists of public sector, private, military, etc., especially in provinces with poor performance.
  Keywords: Social Security Organization, Performance Evaluation, Indirect Treatment, TOPSIS, Multiple Attribute Decision Making
 • AmirHossein Farhadfar, AmirAshkan Nasiripour *, Kamran Haji Nabi Pages 91-98
  Introduction

  Research shows that more than 50% of patients do not receive clear information about their own healthcare services and consequently their treatment is not performed with their own participation. The present study was conducted aiming at investigating and recognizing patient-centered care in hospitals for its increasing significance in the health system.

  Methods

  The research is a review study conducted through a search of reputable scientific databases such as Springer, Elsevier, Pubmed as well as Persian databases such as Magiran and SID between 2010 and 2018. Key terms such as “Patient-Centered Care” and “Patient Centredness” were used to search the English databases, and to search in Persian databases, key terms such as "Patient-focused care "and" Relationship between doctor and patient "were employed. 

  Results

  The patient-centeredness has different definitions, leading the focus of treatment from illness to patients. Therefore, providing health services is based on a traditional physician-centered model, in which the physician knows best, is changing to a patient-centered healthcare approach. The main goal of the patient-oriented approach is the participation of patients and their families in providing services.

  Conclusion

  In a patient-centered health system, instead of focusing on the physicians’ decisions and priorities, the focus is on the patients’ needs and concerns, and in this regard, the healthcare centers should implement programs to increase the patients’ participation in the therapeutic process so that in addition to increasing patient satisfaction, better therapeutic results can be achieved.

  Keywords: Patient-centeredness, Care, Hospital