فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، بهار 1397)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجید مرادی فرادنبه، هادی استوان*، مهدی غیبی، بری اکانر صفحات 1-12
  طی مطالعه فونستیکی که در سال های 1395-1393 به منظور جمع آوری و شناسایی کنه های گروه بی استیگمای مرتبط با لانه پرندگان انجام گرفت، گونه Calvolia priapus Volgin 1980  در ارتباط با لانه زاغ اوراسیاییPica pica (Linnaeus, 1758) (Aves: Corvidae) در نجف آباد اصفهان برای دومین بار در دنیا پس از توصیف اصلی جمع آوری و گزارش شد. نمونه برداری از محتویات لانه شامل: پر، فضولات و خار وخاشاک موجود در لانه صورت گرفت. از نظر تغییرات جغرافیایی با توصیف اصلی مورد مقایسه قرار گرفت. برخی از کاراکترهای تفریقی دارای تفاوت هایی بودند که بیشتر منشاء جغرافیایی دارند. از آنجایی که تصاویر مورد استفاده در توصیف اصلی از کیفیت پایینی برخوردار بودند و تاکنون در هیچ مقاله ای اشاره ای به این گونه نشده است، مجددا تمامی تصاویر مربوط به این گونه متعلق به هر دو جنس نر و ماده ترسیم شد.همچنین ازکاراکترهای مهمی که در شناسایی این گونه استفاده می شوند عکس برداری شد. کلید شناسایی تمامی گونه های جنس Calvolia Oudcmans, 1911 طراحی و ارایه می شود. این گونه برای فون بی استیگمایان ایران جدید است.
  کلیدواژگان: نجف آباد، زاغ اوراسیایی، ایران، Corvidae، Winterschmidtiidae
 • حسین پژمان*، کریم سعیدی صفحات 13-28
  کرم گلوگاه انار، مهم ترین آفت میوه انار در ایران به شمار می رود. کنترل شیمیایی علیه آفت موثر نیست و تاکنون روش های غیر شیمیایی توصیه شده علیه آفت مورد استقبال باغداران قرار نگرفته اند. در این پژوهش کارایی روش شکار انبوه با استفاده از تله های نوری، فرمونی و ترکیبی برای کنترل آفت در طی دو سال 1392 و 1393 در یک باغ انار در شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، دو طیف نوری 390 و 410 نانومتر به ترتیب بیشترین میزان جلب کرم گلوگاه انار را در بین طیف های نوری 370، 390، 410 و 430 نانومتر به خود اختصاص دادند. در مقایسه کارایی چهار کپسول رهاسازنده فرمون شامل اکونکس، کانادا، راسل و آلفا آلفا، بیشترین میزان شکار آفت به کپسول های آکونکس و آلفا آلفا تعلق داشت. در مقایسه کارایی تله های نوری حاوی طیف 390 و 410 نانومتر همراه با فرمون و بدون فرمون با تله تشتکی حاوی فرمون (شاهد)، بیشترین و کم ترین میزان جلب به تله تشتکی حاوی فرمون (18/2 شب پره  در شب) و تله نوری حاوی طیف 410 به علاوه فرمون (28/1 شب پره در شب) تعلق گرفت. در ارزیابی میزان درصد آلودگی میوه های انار به کرم گلوگاه در تراکم های صفر، 15، 30، 45 و 60 تله در هکتار، بیشترین و کم ترین درصد میوه های آلوده در تراکم صفر تله (19درصد) و 60 تله (66/3 درصد) مشاهده شد. در کل، کاربرد 60 تله ی تشتکی فرمونی در هکتار به منظور شکار انبوه و کاهش خسارت کرم گلوگاه مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شکار انبوه، تله نوری، تله فرمونی، کرم گلوگاه انار
 • وحید درخش احمدی، زهرا رفیعی کرهرودی*، شیلا گلدسته، الهام صنعتگر، بابک حیدری علیزاده صفحات 29-37

  امروزه نانو آفت کش ها که شکل بسیار ریزی از ذرات سموم هستند توانسته اند آفت کش ها را همراه با پایه حلال آبی، قابل استفاده در مبارزه با آفات کشاورزی نمایند. در این مقاله نانو ذرات سم فیپرونیل در ذرات پوشیده شده با لایه سیلیکاتی و کیتوزانی در اندازه نانومتر تولید شده و اثر حشره کشی این نانو ذرات سیلیکا/ پلیمر/ فیپرونیل علیه موریانه (Microcerotermes diversus W. (Isoptera: Termitidae)) مورد استفاده قرار گرفت که غلظت 15 پی پی ام دارای اثر مناسب کشندگی و تاخیر در کشندگی تا 72 ساعت بودند که به دلیل رفتار لیسیدن موریانه ها امکان انتقال سم را در داخل کلونی هم بیشتر می کند.

  کلیدواژگان: نانو ذرات سیلیکات، فیپرونیل، موریانه
 • مرجان رضایی*، مهدی غیبی، شهرام حسامی، هادی زهدی صفحات 39-51
  در برنامه مدیریت تلفیقی آفات استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک یکی از مهم ترین عوامل کنترل کننده طبیعی در کنار سایر عوامل کنترلی آفات است. زنبور Habrobracon hebetor Say (Hym.; Braconidae) به عنوان یکی از مهم ترین  پارازیتویید های لارو بسیاری از بال پولکداران آفت مطرح می باشد. در این تحقیق اثرات LC50چندین سم و عصاره گیاهی روی پارامتر های زیستی این زنبور به روش تماسی و گوارشی (طعمه مسموم) بررسی گردید. آزمایشات زیست سنجی            حشره کش های تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل قرمز بر روی این زنبور پارازیتویید در 5 تکرار و هر تکرار با 30 زنبور تعیین شد. غلظت کشنده (LC50) برای حشره کش های تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل قرمز به روش تماسی، به ترتیب، 185/0، 16/1 و 070/122 میلی گرم بر لیتر و به روش طعمه مسموم 388/5، 68/97 و 977/1 میلی گرم بر لیتر به دست آمد.نرخ ذاتی رشد جمعیت زنبور تیمار شده با غلظت کشنده برای حشره کش های تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل قرمز و شاهد در روش تماسی، به ترتیب، 215/0، 223/0، 242/0 و 261/0 و در روش گوارشی به ترتیب 228/0، 235/0، 202/0 و26/0 (ماده/ماده/روز) برآورد شد. این پارامتر در زنبور تیمار شده با این تیمارها به هر دو روش نسبت به زنبور های تیمار شاهد کم شده است. با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از عصاره فلفل قرمز در درجه اول و در مرحله بعد آزادیراختین کمترین تاثیر سوء را روی زنبور پارازیتوئید H. hebetor داشته است.
  کلیدواژگان: Habrobracon hebetor، .تیاکلوپراید، آزادیراختین، عصاره فلفل قرمز، کنترل بیولوژیک
 • بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله های فرمونی
  ساجده فرزام فر، زهرا رفیعی کرهرودی*، علیرضا نظری صفحات 53-63

  انگور یکی از تولیدات مهم باغی در سراسر جهان می باشد ولی راندمان و کیفیت آن در کشور تحت تاثیر خسارت کرم خوشه خوار انگور کاهش می یابد.ترکیبات طبیعی به عنوان جایگزین های بسیار مناسبی برای آفت کش های شیمیایی شناخته شده اند. یکی از این ترکیبات برای کنترل این آفت فرمون ها می باشند. ین پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با هدف بررسی کارآیی تله های فرمونی در شناسایی تغییرات فصلی جمعیت خوشه خوار انگور در سه منطقه آلوده از جمله شهرستان های خنداب (حسین آباد، جنگا و حصار)، اناج (تورگیر و ده سد) و خسبیجان (زالیان) اجرا شد. بدین منظور در ایستگاه های مورد بررسی تله های فرمونی زرد و سفید رنگ دلتا نصب و در تاریخ های مختلف بازدید و نمونه برداری انجام شد. نتایج نشان داد، در مناطق تله گذاری شده سه نسل از این آفت مشاهده شد. با توجه به شرایط آب و هوایی در هر منطقه تعداد متفاوتی از آفت خوشه خوار انگور توسط تله های فرمونی شکار شدند. از طرفی، هر دونوع تله فرمونی بر تعداد حشرات نر شکار شده تاثیرگذار بودند. بنابراین جهت کنترل این آفت در مناطق با سطح زیر کشت وسیع این محصول، می توان کاربرد تله های فرمونی را در برنامه های کنترل مدیریت تلفیقی آفات پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: تله های فرمونی، انگور، کرم خوشه خوار، مدیریت تلفیقی آفات، تغییرات جمعیت
 • امین منصوری ذلانی*، غلامحسین طهماسبی، ناصر امام جمعه کاشان، مهدی امین افشار، علی قاضی خانی شاد صفحات 65-76

  به دلیل اثرات سوء سموم شیمیایی مورد استفاده برای مبارزه با کنه واروآ در کلنی های زنبور عسل، استفاده از روش های غیر شیمیایی نظیر انتخاب برای رفتارهای بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. رفتار بهداشتی شامل تشخیص نوزادان مرده، آلوده و یا غیر طبیعی درون سلول های نوزاد، درپوش برداری، خارج کردن نوزادهای مرده و یا آلوده است که در کنار رفتار نظافت گری زنبور عسل علیه کنه  واروآ به کار گرفته می شود. برای بررسی رفتار نظافت گری از 60 کلنی (30 کلنی مقاوم و 30 کلنی شاهد) موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در استان البرز در دو نوبت یعنی از شهریور تا مهر ماه 93 و از خرداد تا مهر ماه 94 به مدت یک روز در هفته استفاده گردید. برای اندازه گیری رفتار نظافت گری، صفحات آغشته به گریس در کف کندوهای کف باز آزمایشی قرار داده شد و تعداد کنه های سالم و غیر سالم موجود بر روی صفحات شمارش شد. میزان درپوش برداری و خارج نمودن نوزادان مرده در کلنی های مقاوم و شاهد در شهریور 93 و خرداد 94 تعیین شد .برای تعیین میزان رفتار بهداشتی از ازت مایع برای کشتن شفیره ها استفاده گردید. تعداد سلول های درپوش برداری و تخلیه شده در سه مقطع زمانی پس از ریختن ازت مایع شمارش شد .کلنی هایی که بیش از 95 در صد نوزادان مرده، آلوده و یا غیر طبیعی را در مدت 48 ساعت از کندو خارج نمودند به عنوان کلنی های بسیار بهداشتی در نظر گرفته شدند. میانگین رفتار نظافت گری در سال های 93 و94 به ترتیب 1±61 و 3±65 به ازای هر کلنی به دست آمد که تفاوت بین آن ها معنی دار بود. طی دو سال بررسی کلنی های بهداشتی به ترتیب 30 و 3/32 درصد بود و هم چنین درصد کلنی های مقاوم نسبت به شاهد بیشتر بود. همچنین درصد درپوش برداری و حذف شفیره های مرده در سلول ها بعد از 48 ساعت در سال 93 و94 به ترتیب 5/88، 3/91 و 5/85، 6/86 بود و تفاوت بین آن ها نیز معنی دار بود. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری میان رفتار  نظافتگری و تولید عسل و همچنین رفتار درپوش برداری و حذف شفیره های آلوده وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد. که زنبور عسل ایرانی رفتارهای بهداشتی بالاتری در مقابل کنه واروآ و سایر بیماری های زنبور عسل نشان می دهد. با انتخاب و اجرای برنامه های اصلاح نژاد می توان میزان این رفتار ها را در جهت ایجاد جمعیت های مقاوم به کنه تقویت نمود.

  کلیدواژگان: کنه واروآ، رفتار نظافت گری، رفتار بهداشتی، زنبور عسل نژاد ایرانی
 • نازنین وهاب زاده، محمدرضا حسنی*، سهراب ایمانی، حسین الهیاری، محمود شجاعی صفحات 77-84

  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae) آفت کلیدی درختان پسته در ایران است. در این پژوهش تاثیر صابون مایع جنوبگان و مایع ظرفشویی ریکا روی این آفت و اثرات جانبی آن روی کفشدوزک Oenopia conglobata L.(Col.: Coccinellidae) بررسی شد. آزمایش های صحرایی در سه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها با غلظت 3500 پی پی ام و برای تیمار شاهد از آب استفاده شد. متوسط مرگ و میر پوره پسیل معمولی پسته بعد از گذشت 3، 8، 14 و 21 روز برای صاون مایع به ترتیب 87/0±92/98، 03/13±74/60، 07/4±90/27 و 20/9±54/18 درصد و برای مایع ظرفشویی به ترتیب 40/2±17/91، 73/4±46/82، 37/6±11/69 و 81/6±20/48 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد پس از 8 و 14 روز بین درصد مرگ و میر پوره پسیل معمولی پسته در تیمار صابون مایع و مایع ظرفشویی تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما پس از 3 و 21 روز تفاوت بین آن ها معنی دار بود. همچنین تاثیر تیمارها روی لارو سن یک و سن سه کفشدوزک O. conglobata پس از 24، 48 و 72 ساعت معنی دار نبود. بنابراین این ترکیبات روی این کفشدوزک اثر نامطلوبی ندارند. بنابراین صابون مایع و مایع ظرفشویی می توانند در برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت استفاده شوند.

  کلیدواژگان: پسیل معمولی پسته، صابون مایع، مایع ظرفشویی، Oenopia conglobata
|
 • M. Moradi Faradonbeh, H. Ostovan *, M. Gheibi, B. M. Oconnor Pages 1-12
  The fauna of Astigmatid mites in birds' nest was studied in Isfahan province of Iran. During 2014-2016 Calvolia priapus Volgin 1990 was collected from the Eurasian magpie or common magpie nest, Pica pica (Passeriformes: Corvidae). This is the second time definition of this species from the world and characters were compared with the first record. Some characters are different might be because of the difference in geographical collection sites. Since the first pictures in the original record were not clear, we draw the male and female figures by drawing tube. We also presented identification kay for all species of calvolia genus.This is a new record for Astigmata fauna of Iran.
  Keywords: Najaf Abad, Eurasian magpie, Iran, Corvidae, Winterschmidtiidae
 • H. Pezhman *, K. Saeidi Pages 13-28
  Ectomyelois ceratoniae (Lep: Pyralidae), is the most important pest of pomegranate fruits in Iran. Chemical control is not effective against this pest, and recommended non-chemical control methods against this pest have net considered by farmers so far. In this study, the efficiency of mass trapping using light traps, pheromone traps and light –pheromone trapswere evaluated to control this pest in an infested pomegranate orchard in Shiraz region (Iran) during 2013, 2014 Results showed, light traps containing 390 and 410 wave lengths nanometer attracted the maximum number of carob moths among wave lengths 370, 390. 410, 430 and 450 nanometer. Econex and alfa alfa Pheromone dispensers attracted the maximum number of Carob moth among four studied pheromone dispensers. The maximum and minimum number capture of carob moth were observed in water pan pheromone traps (2.18 moth/night) and light-pheromone traps containing 410 wave length (1.28 moth/night). The fruit infestation percent in five trap densities (0, 15, 30, 45, 60 traps /ha.), the maximum and minimum fruit infestation were observed in zero trap (19%) and 60 traps/ha. (3.3%) densities respectively. In conclusion, using 60 water pan pheromone traps /hectare is recommended for effective mass raping of carob moth in pomegranate orchards in Shiraz region.
  Keywords: Mass trapping, Light traps, Pheromone traps, Carob moth
 • V. Derakhsh Ahmadi, Z. RafieiKarahroudi *, Shila Goldasteh, Elham Sanatgar, B. Heidary Alizadeh Pages 29-37

  Today, Water base nanopesticides with small size can help to over comes the low solubility of pesticides to control pest in agriculture. In this paper, an oil-core silica/ polymer/ fipronil shell nanoparticles was prepared for insecticidal activity of fipronil in vitro was tested against termite (Microcerotermes gabrielis W. (Isoptera: Termitidae)), which, the result of the biological activity showed the effectiveness of fipronil nanparticles during 72 h at 15 ppm and make tunneable activity of fipronil insecticide.

  Keywords: Chitosan, silica, fipronil nanoparticles, Termite, Microcerotermes gabrielis
 • M. Rezaei *, Mehdi Gheibi, Shahram Hesami, H. Zohdi Pages 39-51
  Biological control is one of the most important part of the Integrated Pest Management.  Habrobracon hebetor wasp is an effective parasitoid of larvae of Lepidoptera pests. In this research, we investigated the effect of three insecticides, Thiacloprid, Azadirachtin and Red pepper extract on biological parameters of the wasp in two methods, contact and digestive at the laboratory condition. The experiments were conducted in 5 replicates each with 30 wasps.The lethal concentration LC50 in contact method was obtained 0.185, 1.16 and 122.070 mg/l for Thiacloprid, Azadirachtin and Red pepper extract respectively. In digestive method the results were 5.388, 97.68 and 1.977 mg/l respectively. Intrinsic rate of increase (rm) in LC50 were 0.245, 0.233, 0.242 and 0.261 female/female/day) for contact method and 0.228, 0.235, 0.202 and 0.260 female/female/day) for aral method respectively for Thiacloprid, Azadirachtin , Red pepper extract and control. This parameter in treated wasp has been reduced by both methods compared to control. According to the results of this study, the use of Red pepper extract and Azadirachtin had the least negative effect on this wasp.
  Keywords: Habrobracon hebetor, Thiacloprid, Azadirachtin, Red pepper Extract, Biological control
 • Investigating seasonal massive population changes of Lobesia botrana Lep.: Tortricidae in Khondab (Arak) by using pheromone traps
  Sajedeh Farzamfar, Zahra RafieiKarahroodi *, A. Nazari Pages 53-63

  Grapes is one of the most important garden products in the entire world, but in Iran is reduced quality and quantity by Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera(. natural products are suite for replacing chemical pesticides. One of this is pheromones for controlling this pest. This research has been done in 3 replicate, for studying efficiency pheromone traps to study seasonal population changes of L. botranaat three regions: Khondab (Hoseinabad, Jenga and Hesar), Enaj (Tourgir and Dehsad) and Khosbijan (Zalian). For this reason has been done sampling at different dates and places, with Delta yellow and white pheromone traps. The results showed the pest had 3 generation in all regions but there were different number of that Regards to climate. On the other side, both traps were affected on number of catches adults. So for controlling this pest in wild area of grapes, pheromone traps could be suggested in integrated pest management control programs.

  Keywords: Pheromone traps, Grapes, Lobesia botrana, Integrated pest management
 • A. Mansourizalani *, G. Tahmasbi, N. Emam Jomeh Kashani, M. Amin Afshar, A. Ghazi Khani Shad Pages 65-76

  Due to the harmful effects of using chemical pesticides to control Varroa in honey bee colonies, the use of non-chemical methods such as hygenic behaviors of honey bee has been considered. The hygenic behaviour includes detection of dead, infected or abnormal infants in breed cells, uncapping, removing the broods and grooming to remove Varroa from the body. These hygenic behaviours are important defense mechanisms against a variety of pathogens such as bee bacteria, fungi and also Varroa mites. In this research, the hygenic mechanism and grooming behaviour of Iranian honey bees against Varroa mite was investigated in two generations. The study was accomplished on 60 colonies (30 resistant and 30 sensitive colonies as control) of Alborz National Institute of Animal Science Research in two sessions: one day a week from September to October 2014, and from June to October 2015. To measure the grooming behaviour, grease-treated plates were installed in the floor of the test bed and the number of healthy and unhealthy Varroa Mite on the plates was counted. The rate of uncapping and removed of dead broods was determined in resistant and control colonies on June 2014 and October 2015. To determine the hygenic behaviour, liquid Nitrogen was used to kill pupae. The number of uncapped and discharged cells was counted in three periods of 24, 48 and 72 hours after the application of liquid nitrogen. Colonies that removed more than 95% of dead, infected or abnormal broods within 48 hours were considered as very hygienic colonies.The average of grooming behaviour in 2014 and 2015 was 61 ± 1 and 65 ± 3 per colony respectively (p<0.01). Hygenic colonies were 30% and 32.3% in 2014 and 2015 respectively. Also, the percentage of uncapping and removing after 48 hours in 2014 and 2015 Were 88.5, 91.3 and 85, 5.86.6 respectively, which was different significantly (p<0.01). The results showed, the correlation between grooming behaviour and honey production was significant. Also, the correlation between uncapping and removing behaviours was significant. The results of this research and other studies conducted by other Iranian researchers showed that the Iranian honeybee has shows higher hygenic behaviour against Varroa and other bee diseases. By selecting and implementing good breeding programs, it is possible to increase the rate of these behaviours in order to create Varroa mite-resistant populations.

  Keywords: Varroa mite, Grooming behavior, Hygenic behavior, Genetic resistance
 • N. Vahabzadeh, M. R. Hassani *, S. Imani, H. Allahyari, M. Shojai Pages 77-84

  The common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) is known as the key pest of pistachio trees in Iran. This study was carried out to test the effect of liquid soap (Jonobgan®) and dish washing detergent (Rika®) against this pest and their side effects on the lady bug, Oenopia conglobata L.(Col.: Coccinellidae). The field experiments was done with three treatments and three replications. The concentrations of treatments were applied as 3500 ppm for each treatment and control (water).  The mean percent mortality of nymphs of the common pistachio psyllid for liquid soap on 3, 8, 14, and 21 days after treatment was 98.92, 60.74, 27.90  and 18.54 respectively, and for dish washing detergent, was 91.17, 82.46, 69.11 and 48.20, respectively. The results showed no significant difference between the percent mortality of common pistachio psyllid nymph between liquid soap and dish washing detergent after 8 and 21 days but significant after 3 and 14 days. The results also showed that the effect of treatments on the first and third instar larvae of O. conglobata was not significant 24, 48, and 72 hours after treatments. Therefore these treatments have no side effects on O. conglobata. It is concluded that the liquid soap and dish washing detergent can be used in IPM program to control the common pistachio psyllid.

  Keywords: Agonoscena pistaciae, Oenopia conglobata, mortality, liquid soap, detergent