فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 102، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/07
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمدرضا نوریدلویی*، زهرا صدر صفحات 1-11
  زمینه
  امروزه درمان سرطان، از مهم ترین چالش های علوم پزشکی به شمار می آید. جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی یا ترکیبی از این روش ها برای کوچک کردن و از بین بردن تومور استفاده می شود. هورمون درمانی، پیوند سلول های بنیادی و مغز استخوان و ایمنی درمانی، دیگر شیوه های درمانی هستند.
  مواد و روش ها
    ایمنی درمانی با استفاده از سیستم ایمنی، پس از جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی از مهم ترین روش های مکمل در درمان سرطان است. این روش به طور سیستمیک انجام شده و برای جلوگیری از گسترش بدخیمی ها به کار می رود، اما در ایمنی درمانی به سلول های بدخیم حمله می شود و بر سلول های سالم بدن تاثیر چندانی نداشته، و اختصاصی عمل می کند. ایمنی درمانی سرطان در صورت به کارگیری مستقیم اجزای سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ ایمنی فعال، ایمنی درمانی فعال، و در صورت تحریک غیرمستقیم و استفاده از محصولات ایمنی مانند آنتی بادی مونوکلونال، ایمنی درمانی غیرفعال خوانده می شود.
  یافته ها
   نتایج حاکی از تاثیر درمان های ترکیبی در درمان سرطان، شامل ترکیب انواع روش های متداول درمان با ایمنی درمانی در کنار هم است. در این مقاله مروری مهم ترین پیشرفت های اخیر در ایمنی شناسی و ایمنی درمانی سرطان بررسی و بحث می شود. همچنین به سازوکارهای زمینه ساز فرار سلول های سرطانی از سیستم ایمنی اشاره شده است که به شناسایی درمان های جدید می انجامد.
  کلیدواژگان: التهاب، ایمنی درمانی سرطان، سلول های T مهندسی شده (CAR T Cell)، سلول های سرکوبگر با منشا میلوئیدی (MDSCs)، لنفوسیت های نفوذ یافته درون تومور (TIL)
 • سید رضا آل طه، نگین جباری*، کیومرث نیاز آذری صفحات 13-23
  مقدمه
  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان نهادهای دانش محور نقش کلیدی در توسعه کشورها دارند و عملکرد آنها در حوزه های مختلف باید ارزیابی شود. رتبه بندی یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد، رقابت پذیری و موفقیت دانشگاه ها به شمار می آید. رتبه بندی ا ی مطلوب است که برگرفته از رسالت ای کلیدی نظام آموزش عالی باشد به گونه ای که با اجرای آن، شاهد تغییر رفتار موسسات در مسیر اهداف کلان باشیم.هدف از بررسی مقاله حاضر بررسی و احصاء شاخص های رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.
  روش کار
  در این مقاله، به شناسایی شاخص های رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی پرداختیم که از 119 گزاره 27 کد اصلی استخراج و کدها در 7 محور گروه بندی شدند.برای رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کارکردهای اصلی در نظر گرفته شده است برای انتخاب معیارهای مناسب بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته و مهمترین مفاهیم هر معیار معرفی گردید. نوع مطالعه مقاله حاضر مطالعه کیفی می باشد.
  نتایج
  نتایج بررسی نشان می دهد که نظام های رتبه بندی موجود جامع نبوده و عمدتا با مشکلاتی در زمینه های کیفیت، وزن معیارها، عدم رعایت استانداردها مواجه هستند، نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی، عوامل آموزش، شاخص حاکمیتی، پژوهش، شاخص توسعه کیفی بوده است.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، شاخص، علوم پزشکی، استانداردسازی، توسعه کیفی
 • امیر حسین بقایی*، رضا جعفری نیا صفحات 25-33
  زمینه و هدف
  آلودگی خاک ها به فلزات سنگین در مناطق صنعتی کشور می تواند باعث کاهش قابلیت دسترسی آهن در زنجیره غذایی انسان شود. این تحقیق با هدف بررسی بهبود کیفیت گوجه فرنگی رشد کرده در خاک غنی شده با سرباره آهن و تاثیر آن بر سلامت صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش در سال 1395 در یک گلخانه تحقیقاتی در شهرستان اراک با 72 گلدان شامل کاربرد 0 ، 15 و 30 تن در هکتار کود گاوی غنی شده با 0 و 10 درصد وزنی آهن خالص از ترکیب سرباره آهن در یک خاک آلوده به ، 600، 800 و1000 میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک اجرا شد. در پایان دوره آزمایش، غلظت آهن میوه گیاه گوجه فرنگی اندازه گیری شد و بر اساس آن میزان جذب روزانه آهن برای گروه سنی 4 تا 50 سال محاسبه شد.
  یافته ها
  مصرف 80 گرم گیاه گوجه فرنگی کاشته شده در خاک تیمار شده با 30 تن در هکتار کود گاوی غنی شده با سرباره آهن باعث تامین 4/18درصد میزان روزانه آهن در گروه سنی کودکان بین 4 تا 8 سال شده است. با افزایش آلودگی خاک به 1000 میلی گرم سرب، تنها 1/12 درصد آهن در این گروه سنی تامین می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج کلی این تحقیق حاکی از آن است که کاربرد کود گاوی غنی شده با سرباره آهن نقش موثری در افزایش تامین آهن مورد نیاز بدن انسان ناشی از مصرف گوجه فرنگی داشته است، هر چند که کاشت گیاه گوجه فرنگی در خاک آلوده به سرب باعث کاهش غلظت آهن میوه گیاه و در نتیجه باعث کاهش تامین مقدار آهن مورد نیاز بدن انسان شده است.
  کلیدواژگان: غنی سازی، گوجه فرنگی، سرباره آهن، سرب
 • محمدرضا جانی، محمدرضا رزم آرا*، آسیه مودی، عاطفه جمشیدی، ریحانه ایوبی، محمدرضا داوری صفحات 35-43
  اهداف
  در بیمارانی که بیماری انسدادی مزمن ریه دارند افزایش عملکرد و سلامتی باید هدف اصلی مراقبت و درمان باشد با این حال کیفیت زندگی بیماران انسدادی مزمن ریه اغلب پایین تر از حد طبیعی می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی می باشد که بر روی 40 نفر از بیماران COPD بستری در بخش داخلی بیمارستان شهدا شهرستان قاین در سال 1395-1396 انجام گرفته است، نمونه گیری به صورت مراجعه مداوم به بخش داخلی بیمارستان شهدا قاین صورت گرفت پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) و مشخصات دموگرافیک قبل و یک ماه بعد از ترخیص تکمیل شد در نهایت اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها از طریق نرم افزار Spss ویرایش 20 در سطح معنی داری 05/0 و طبق آزمون های Wilcoxon و pair T -test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها. 21 نفر (52.5%) از نمونه های مورد مطالعه زن و 19 نفر (47.5%) مرد بودند که میانگین سنی آن ها 62.6 بود میانگین نمره کل کیفیت زندگی و بعد روانی و جسمانی و تمامی هشت بعد کیفیت زندگی، قبل و بعد مداخله اختلاف معناداری نشان دادند (001/0≥P)
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی نتایج پژوهش می توان دریافت که اجرای آموزش باعث بهبود فعالیت روزانه بیماران COPD می شود؛ بنابراین ضرورت اجرای برنامه ای که همه ابعاد سلامتی (جسمی، روانی، اجتماعی و...) را مورد بررسی قرار دهد، مطرح می شود.
  کلیدواژگان: فیلم آموزش، کیفیت زندگی، بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)
 • فاطمه سیف، سید ابراهیم حسینی* صفحات 45-51
  اهداف
  حافظه و یادگیری یکی از اعمال پیچیده مغزی و مکانیسمی برای کدبندی، ذخیره سازی و فراخوانی دوباره اطلاعات یادگرفته شده می باشد.با توجه شیوع اختلالات یادگیری به ویژه در سنین بالا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بابونه بر میزان حافظه اجتنابی موشهای صحرایی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 48 موش صحرایی نر بالغ که به 6 گروه شامل کنترل، شاهد1(تیمار با سالین)، شاهد 2 (قرار گرفتن در شاتل باکس) و سه دسته تجربی دریافت کننده درون صفاقی دوزهای mg/kg100،200 و400 عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه تقسیم شدند استفاده گردید. تجویزها برای 15روز انجام گردید و جهت سنجش میزان حافظه و یادگیری از دستگاه شاتل باکس استفاده شد و مدت زمان تاخیر در ورود و مدت زمان ماندن در اتاقک تاریک شاتل باکس ثبت گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار22- SPSS و با کمک آزمون های ANOVA و توکی آنالیز گردیدند. معناداری اختلاف داده ها در سطح05/0≥p در نظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد دوزهای mg/kg200 و400 عصاره بابونه باعث افزایش معنادار در مدت زمان تاخیر در ورود به بخش تاریک و دوزهای mg/kg100، 200و400 عصاره بابونه باعث کاهش معنادار در مدت زمان حضور در بخش تاریک شاتل باکس در مرحله به خاطرآوری در سطح 001/0P≤ نسبت به گروه کنترل می گردد
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد عصاره بابونه باعث تقویت حافظه اجتنابی در موشهای صحرایی می شود که این اثر را احتمالا به دلیل داشتن ترکیبات فلاونوئیدی، آنتی اکسیدانی و فیتواستروژنیک اعمال می نماید.
  کلیدواژگان: بابونه، اضطراب، موش صحرایی
 • عباس محمدی، کاظم خدایی*، ندا بدری صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین میزان شیوع سندروم متابولیک و فعالیت جسمانی در محل کار، اوقات فراغت و حین ورزش در مردان دانشجوی بالای 30 سال شهرستان سبزوار بود.
  مواد و روش ها
  200 دانشجوی مرد بالای 30 سال از دانشگاه علمی-کاربردی شهرستان سبزوار بطور تصادفی انتخاب شدند. اجزای مرتبط با سندرم متابولیک در آنها اندازه گیری شد. میزان فعالیت جسمانی شرکت کنندگان در سه دامنه حین ورزش، حین کار و اوقات فراغت توسط "پرسشنامه فعالیت بدنی بک" اندازه گیری شد. مقایسه میانگین اجزای سندرم متابولیک در سه گروه بر اساس شاخص توده بدنی به کمک آزمون تحلیل واریانس یک راهه و کروسکال والیس انجام شد. از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک چندگانه نیز برای تعیین ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با سطوح فعالیت بدنی استفاده گردید.
  یافته ها
  وزن، دور کمر، قند خون ناشتا، لیپوپروتئین با چگالی کم، کلسترول، تری گلسیرید و شیوع سندرم متابولیک بطور معنی داری در افراد اضافه وزن و چاق نسبت به افراد با وزن طبیعی بالا بود اما فعالیت بدنی کل و دامنه های آن بطور معنی داری پایین بود (05/0P˂). خطر افزایش چاقی شکمی، فشار خون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک و تری گلسیرید در افراد نسبتا فعال و فعال بطور معنی داری کمتر از افراد غیر فعال بود (05/0P˂). شانس داشتن سندرم متابولیک بطور معنی داری در افراد غیر فعال حین ورزش بیشتر از افراد فعال بود (05/0P˂).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که در دانشجویان مرد سبزواری چاق و اضافه وزن میزان شیوع سندرم متابولیک و اجزای تشکیل دهنده آن بیشتر از مردان با وزن طبیعی است. همچنین، افراد غیرفعال نسبت به افراد فعال به طور بیشتری در معرض ابتلا به سندرم متابولیکی و برخی از اجزای آن هستند.
  کلیدواژگان: شیوع، سندرم متابولیک، فعالیت جسمانی، دانشجویان مرد
 • احمداللهابدی، ابوالفضل رحمانی ثانی، محمدحسین ساقی*، حمیده بهروزی خواه، شهرام صادقی، محمدرضا بهروزیخواه صفحات 63-71
  زمینه و اهداف
  یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف وجود دارد، سیانید می باشد که می تواند برای انسان و محیط زیست خطرناک باشد. سیانید را می توان به روش های مختلفی از محیط های مایی حذف کرد، اما غالب این روش ها هزینه بر می باشند. هدف از این مطالعه بررسی حذف سیانید با استفاده از نانو ذرات آهن می باشد.
  مواد و روش ها
  حذف سیانید از محیط با نانو ذرات آهن در وضعیت های مختلف از جمله اثر میزان ماده جاذب، غلظت سیانید اولیه، زمان تماس و pH در فاز ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه میزان به تعادل رسیدن جذب و همچنین سینتیک های واکنش مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش زمان ماند و افزایش میزان جاذب کارآیی حذف افزایش می یابد، همچنین زمان تعادل بعد از 120 دقیقه تماس حاصل گردید و میزان حداکثر حذف سیانید، در pH برابر 11 زمان ماند 120 دقیقه و غلظت سیانید 5/2 میلی گرم در لیتر و وزن جاذب 1 گرم به دست آمد که بیش از 97% بود. همچنین نتایج نشان داد که میزان جذب از ایزوترم لانگمیر تبعیت می کند و سینتیک واکنش از درجه دوم تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این تحقیق، نانو ذرات آهن می تواند به عنوان یک گزینه مناسب با کارآیی بالا، جهت کاهش میزان سیانید از محیط های مایی در مناطقی که دارای مشکل حضورسیانید می باشند به کار رود. کلید واژه ها : نانوذرات آهن، سیانید، زائدات خطرناک
  کلیدواژگان: نانوذرات آهن، سیانید، زائدات خطرناک
 • سمیه ستوده*، مینو متقی، مهسا سادات موسوی صفحات 73-80
  مقدمه و هدف
  رضایت جنسی یک عامل کلیدی در کیفیت زندگی افراد است. حالت بهتر فیزیکی، سلامت روانی ، رفاه عمومی و در ارتباط با رضایت جنسی هستند. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر مشهد در سال 1396 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. جامعه پژوهش 300 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر مشهد در سال 1396 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد وضعیت رضایت جنسی گلومبوگ - راست بودکه روایی و پایایی آن در مطالعات پیشین به اثبات رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS. 16و آمار توصیفی و استنباطی با سطح معنی داری 05/0 و فاصله اطمینان 95% انجام شد.
  نتایج
  مطابق نتایج حاصل از مطالعه ارتباط معنی داری بین رضایت جنسی با متغییرهای درآمد، نوع خانه مسکونی و زندگی با چه کسانی مشاهده گردید (p-Value< 0.05). همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین رضایت جنسی با تعداد فرزندان وجود دارد. با تعیین آزمون تعقیبی مشخص گردید تعداد 3 فرزند و بالاتر رابطه معنی داری را نشان می دهد . (p-Value< 0.05). همچنین نتایج نشان داد که بین متغیر سن و مدت زمان ازدواج با رضایت جنسی افراد رابطه معنی داری وجود ندارد. (p-Value> 0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله با شناسایی موانع تامین رضایت جنسی و همچنین شناسایی متغیرهای موثر در میزان رضایت جنسی زنان مانند نوع خانه مسکونی، تعداد فرزندان و... ، مراقبین سلامت جامعه می توانند با آموزش زنان جامعه در ارتقاء و بهبود رضایت جنسی زنان نقش موثری داشته و از ایجاد سایر مشکلات زناشویی پیشگیری نمایند.
  کلیدواژگان: رضایت جنسی، زنان، مرکز بهداشت
 • محسن محمودی میرهاشمی، سید پژمان شیرمردی*، علی نگارستانی، مصطفی عرفانی صفحات 81-87
  مقدمه
  رادیوداروها در پزشکی هسته ای دارای کاربردهای تشخیصی و درمانی هستند. رادیوداروهای با رادیونوکلئید گسیلنده گاما بیشتر در فرایند تشخیصی استفاده می شوند. آن هم بدلیل جذب پایین پرتو گاما در بافت نسبت به ذرات بتا و آلفا می باشد. بررسی توزیع دوز جذبی رادیوداروهای تشخیصی در بدن از نظر حفاظت پرتوی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از انجام این تحقیق، محاسبه دوز دریافتی اندام های داخلی بدن انسان پس از تزریق رادیوداروی تشخیصی تکنسیوم-99m -اکتروتاید به موش می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از فانتوم MIRD و کد شبیه سازی MCNPX برای بدن مرد بزرگسال دوز موثر دریافتی اندام های مختلف بدن محاسبه شد. در این تحقیق از چشمه گاما با انرژیkeV 140 و تالی 6F برای محاسبه دوز تقریبی رادیوداروی تکنسیوم-99m- اکتروتاید استفاده گردید.یافته های پژوهش: دوز رادیوداروی تکنسیوم-99m- اکتروتاید در اندام های مختلف بدن، براساس توزیع اطلاعات در بدن موش و با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX برآورد شد. بیشترین دوز موثر مربوط به آدرنال و پانکراس با دوز جذب شده موثر حدود MBq 185/ mSv 6 وMBq 185/ mSv 5/1 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که آدرنال و پانکراس بعنوان دو اندام در معرض خطر در تصویربرداری با رادیوداروی تکنسیوم-99m- اکتروتاید می باشند.
  کلیدواژگان: کد شبیه سازی MCNPX، رادیوداروی تکنسیوم-99m- اکتروتاید، فانتوم MIRD
 • عباس صالحی کیا*، محمد پرستش صفحات 89-97
  اهداف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 8هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین-D سورفکتانت (SPD) موش‎های صحرایی پس از القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین- نیکوتین آمید بود.
  مواد و روش ‏ها
   در این مطالعه تجربی 48 سر موش صحرایی از نژاد ویستار با میانگین وزن 48±200 گرم بهطور تصادفی در چهار گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی، سالم تمرین استقامتی و دیابتی تمرین استقامتی قرار گرفتند. جهت القای دیابت، از روش تزریق درون صفاقی mg/kg 120 محلول نیکوتین آمید به همراه mg/kg 65 محلول STZ استفاده گردید. پروتکل تمرین استقامتی با شدت متوسط به مدت 8 هفته انجام گردید و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی حیوانات تشریح و سرم خون موش‎های صحرایی جهت بررسی جمع آوری شدند. داده‎ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 بررسی شدند.
  یافته‏ ها
   تمرین استقامتی موجب کاهش معنا‎دار قند خون گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (000/0=P). سطوح SPD در گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم کاهش معناداری (001/0=P) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) افزایش معناداری (000/0=P) یافت. 8 هفته تمرین استقامتی موجب افزایش معنادار درSPD (041/0P=) در گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت به گروه کننترل دیابتی شد. همچنین تمرین موجب کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین (000/0=P) و انسولین (029/0=P) در گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می‎رسد تمرین استقامتی از طریق افزایش سطوح سرمSPD موجب بهبود شاخص مقاومت به انسولین در موش‎های دیابتی نوع 2 می‎شود.
  کلیدواژگان: استرپتوزوتوسین- نیکوتین ‏آمید، پروتئین- D سورفکتانت، انسولین، تمرین
 • حسین طاهری چادرنشین*، محمد اسماعیل افضل پور، احسان افروزی گروی، سید حسین ابطحی ایوری، میثم علی پورراز صفحات 99-107
  گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) موجب آسیب اکسایشی پروتئین ها، لیپیدها و ساختارهای ژنومی می شود. مطالعات نشان داده-اند که تولید ROS در طی ورزش شدید افزایش می یابد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات دو نوع تمرین ورزشی سرعتی و استقامتی روی سطوح 8 - اکسو گوانین DNA گلیکوسیلاز (1OGG) و میزان 8- هیدروکسی، 2- داکسی گوآنوزین (OHdG8) بافت کبد و مغز موش های صحرایی نر ویستار بود. بدین منظور، 24 موش صحرایی نژاد آلبینو ویستار بالغ به طور تصادفی در سه گروه تمرین استقامتی، تمرین سرعتی و کنترل غیرفعال تقسیم شدند. موش ها در گروه تمرین استقامتی و سرعتی برای 6 هفته، 6 جلسه در هفته، با شدت 80 تا 100 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان دویدند. سطوح 1OGG و OHdG8 به روش ساندویچ الایزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه در سطح 05/0 > P ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که هر دو نوع تمرین سرعتی و استقامتی موجب افزایش معنی دار سطوح 1OGG بافت های مغز و کبد می شود. تمرین سرعتی موجب افزایش بیشتر سطوح 1OGG مغز نسبت به تمرین استقامتی شد. با وجود این، تمرینات سرعتی و استقامتی تاثیری معنی داری بر سطوح OHdG8 بافت مغز و کبد نداشت. سطوح 1OGG با OHdG8 به طور منفی و معنی دار همبسته بودند. به طور کلی، تمرینات ورزشی سرعتی و استقامتی از طریق افزایش محتوای 1OGG از آسیب اکسایشی ساختارهای ژنومی جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: تمرین سرعتی، تمرین استقامتی، موش های صحرایی
 • احمد رضا یزدان بخش، محمد رفیعی، قاسم کیانی فیض آبادی* صفحات 109-118
  زمینه وهدف
  تکنولوژی آنوکسیک-اکسیک(A/O) ازروش های جدید تصفیه فاضلاب محسوب میگردد که در تصفیه خانه فاضلاب مهدیشهر مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به عدم انجام مطالعات کافی دراین زمینه، لزوم بررسی بیشتردرمورد عملکرد تصفیه خانه به روشA/O محسوس گردید. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب مهدیشهر انجام گرفت.
  موادوروش ها
  مطالعه توصیفی مقطعی حاضردر سال 2014 به مدت8 ماه انجام شد. درطول مدت مطالعه هرهفته دوباراز فاضلاب ورودی،حوض هوادهی وپساب خروجی نمونه برداری ودرمجموع200 نمونه فاضلاب برداشت گردید. کارآیی تصفیه خانه بوسیله پارامترهای BOD5،TSS و COD و نیزMLVSS ، MLSS و SVI درحوض هوادهی، طبق استاندارد متد بررسی گردید و داده ها با آنالیزهای آماری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین غلظت BOD5،TSS و CODورودی به ترتیب برابر6/221، 8/203 و321 میلیگرم برلیتر بود.میانگین غلظت آنها درپساب خروجی به ترتیب 65/23، 79/16 و 9/34 میلیگرم برلیتر محاسبه شد. براساس نتایج، میانگین راندمان حذف BOD5،TSS و CODبه ترتیب 25/87، 77/91 و29/87 درصد تعیین گردید که با استانداردهای پساب سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت مصارف کشاورزی مطابقت دارد. متوسط ماهیانه SVI ، 3/67 میلی لیتر درگرم بود ومیانگین MLSS و MLVSSبه ترتیب1880 و 1182 میلیگرم در لیترمشخص گردید.
  نتیجه گیری
  درمطالعه حاضر، کارایی فرایند A/O درحذف COD بطور متوسط حدود 89 درصد می باشد ونشان ازمیزان تجزیه پذیری بالای فاضلاب درراکتورA/O میباشد.همچنین نتایج نشان داد که فرایندA/O  دراین تصفیه خانه کارآمد بوده وپساب تولیدی از نظرپارامترهای مورد مطالعهBOD5) ،TSS وCOD ) با استانداردهای ایران مطابقت داشته ودارای قابلیت استفاده مجدد یا تخلیه به آبهای پذیرنده می باشد.
  کلیدواژگان: آنوکسیک -اکسیک، لجن فعال، عملکرد، مهدیشهر
 • رحیم گل محمدی*، ابراهیم شیرزاد صفحات 119-125
  مقدمه وهدف
  در روش های جدید آموزش مکان یابی کانون های سمع قلب مهم وضروری است. هدف از این مطالعه تاثیر آموزش آناتومی سطحی درمکان یابی کانون های سمع صدای قلب مبتی بر شواهد می باشد
  مواد وروش ها
  دراین مطالعه توصیفی تحلیلی دانشجویان پزشکی برای مکان یابی دقیق کانون های سمع صدای های قلب، بر اساس جنسیت به دوگروه (مذکر ومونث)و 17 گرو ه کوچک دونفری تقسیم شدند. قبل وبعد از آموزش آناتومی سطحی مکان یابی صحیح کانون های سمع هر یک ازدریچه های قلبی میترال ، سه لتی ، آئورت وریوی بر روی بر روی قفسه انجام شد.داده ها با تست تی زوجی وتست تی مستقل آنالیز شدند.
  یافته ها
  از تعداد 34 دانشجوی پزشکی 10 نفر مذکرو 24 نفر مونث بودند بودند ، میانگین سن آنها به ترتیب 63/1±54/21 و60/1±56/20 بود . میانگین زمانی که توسط دانشجویان برای پیدا کردن کانون های سمع دریچه های میترال ، سه لتی ، آئورت وریوی قبل وبعد از آموزش آناتومی سطحی مبتنی بر شواهد بر روی قفسه سینه داده شد تفاوت داشت وا ین تغییرات از نظر آماری معنی دار بود(001/0P
  کلیدواژگان: آموزش، آناتومی سطحی، کانون های سمع قلب
 • بهناز بیگی، حمیر رضاحمیدرضا بهرامی، رضا افتخاری گل، نجمه مهاجری، بتسابه یوسفی، حسین بوسعید، احسان موسی فرخانی* صفحات 127-132
  زمینه و هدف
  با وجود ارتقای سطح بهداشت، آلودگی به شپش ها به عنوان یک عامل تهدیده کننده سلامت عمومی و معضلی بهداشتی مطرح است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. اطلاعات 7453 فرد مبتلا به پدیکلوزیس در مقطع زمانی 4 ماهه (آبان لغایت بهمن ماه 1395) از پرونده الکترونیک سلامت سینا استخراج گردید. برای نشان دادن توزیع فضایی بیماری از نرم افزارGIS استفاده شد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم-افزار Graph pad استفاده شد.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد که 2/91 درصد از کل جمعیت مبتلا را زنان و 1/64 درصد را افراد نوجوان با بازه سنی 7-18 سال تشکیل داده بودند. میزان شیوع در افراد با تحصیلات ابتدایی و کودکان زیر 6 سال به ترتیب 6/42 و 8/31 درصد بود که بیشترین میزان شیوع را به خود اختصاص داده بود. 6/54 از موارد انتقال پدیکلوزیس در مدارس 3/46 درصد از روش انتقال مستقیم به وقوع پیوسته بود. بر اساس نقشه توزیع فضایی خلیل آباد بیشترین میزان شیوع و کلات کمترین میزان شیوع را در بین شهرستان های خراسان رضوی داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت دختران در مقطع ایتدایی بیشتر در معرض آلودگی هستند. بیشترین مکان احتمال آلودگی مدارس و بیشترین نحوه آلودگی از طریق تماس مستقیم می باشد. افراد با سطح تحصیلات بالاتر کمتر در معرض آلودگی بودند.
  کلیدواژگان: شپش، پدیکلوزیس، توزیع فضایی، مشهد
 • ابراهیم نامنی*، احمد احسانی کیا صفحات 133-143
  اهداف
  دوران بارداری و زایمان، علاوه بر تغییرات فیزیولوژیکی، کیفیت زندگی روانشناختی و رضایتمندی زناشویی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نقش متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت زناشویی، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کننده بهزیستی روانشناختی در رابطه انطباق پذیری و همبستگی خانواده با رضایتمندی زناشویی در زنان اول زا می پردازد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه زنان اول زا بود که در خرداد و مرداد ماه سال 96 در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار زایمان داشتند (420 نفر) . 198 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف فرم 18 سوالی ( RSPWB-18) (1989)، انطباق پذیری و همبستگی خانوادگی اولسون (1999) و رضایت زناشویی اینریچ (1989)، استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تعاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین همبستگی خانواده و رضایت مندی زناشویی، رابطه معناداری وجود دارد (P
  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، انطباق پذیری، همبستگی خانواده، رضایتمندی زناشویی
 • محمود علی پور، فرخنده نعمتی* صفحات 145-152
  زمینه و هدف
  در چند دهه اخیر دانشمندان بر استفاده از ترکیبات طبیعی برای درمان سرطان، از جمله عصاره خام گیاهی یا برخی از متابولیت های ثانویه گیاهی متمرکز شده اند. هدف از این پژوهش بررسی فعالیت سمیت سلولی عصاره اتانولی خام تهیه شده از جوانه برگ و گل گیاه سیاه ولیک Crataegus melanocarpa بر لاین های سلولی سرطانی MCF-7 و HeLa.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش اثر غلظت های مختلف عصاره بر لاین های سلولی MCF-7 و HeLa، با استفاده از روش رنگ آمیزی و آزمون MTT تعیین شد. چگالی نوری محلول رنگی در طول موج 570 نانومتر توسط دستگاه الایزا ریدر، پس از 24 و 48 و 72 ساعت انکوباسیون، تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که پس از 48 ساعت انکوباسیون، عصاره اتانولی در غلظت های 5 و mg/ml 10 تکثیر سلول های سرطانی MCF-7 را با تفاوت معنی دار با سلول های کنترل، کاهش داد (p
  کلیدواژگان: سمیت سلولی، عصاره اتانولی، C. melanocarpa، MCF-7، HeLa
 • محسن یزدانی، حسین علیدادی، علی اکبر دهقان، مجتبی داوودی، محمود دنکوب، محمود تقوی، رضا عطایی، علی اصغر نوایی* صفحات 153-159
  زمینه و هدف
  بقایای پسته از محصولات فرعی است، که به هنگام فرآوری پسته در پایانه های ضبط پسته تولید می شود و به علت فسادپذیری سریع و آلودگی محیط زیست و ایجاد مشکلات بهداشتی بایستی به طریق مناسب، بهداشتی و اقتصادی دفع گردد. یکی از پارامترهای اساسی در ارزش گذاری کمپوست تعیین میزان فلزات سنگین در آن می باشد. تحقیق حاضر جهت بررسی سطوح برخی از فلزات سنگین در کمپوست تولیدی و مقایسه با مقادیر استاندارد می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی است که نمونه برداری از 2 توده کمپوست به صورت مرکب (تعداد 26 نمونه )انتخاب گردید. بعد از هضم نمونه ها، مقادیر فلزات ( ( Pb ,Cd, Zn,Cr,Cu,Niبوسیله دستگاه جذب اتمی قرائت و در نهایت غلظت فلزات در نمونه ها بر اساس میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گزارش گردید. نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین غلظت فلزات سنگین سرب،67.09، کادمیوم،2.84،کروم،49.58،مس،107.95،روی،188.24،نیکل،79.75میلی گرم بر کیلوگرم در نمونه های کمپوست بود. مقایسه میانگین غلظت فلزات در نمونه ها با استانداردهای ایران و EPA نشان می دهد که میانگین غلظت فلزات در کلیه نمونه ها (به جز فلز مس)کمتر از حد مجاز استاندارد ایران و EPA می باشد.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری شاخص های کنترل کیفی کود کمپوست نهایی با استانداردها، باعث می شود از اثرات نامطلوب محصول بر محیط زیست و زنجیره غذایی جلوگیری شود. بر اساس نتایج بدست آمده، کمپوست از نظر فلزات سنگین معیارهای بهداشتی را رعایت کرده و قابلیت استفاده در مقاصد محیط زیستی را دارد.
  کلیدواژگان: پوست پسته، کمپوست، فضولات دامی، فلزات سنگین
|
 • Mohammad Reza Noori, Daloii *, Zahra Sadr Pages 1-11
  Background & Objectives
   Cancer treatment is still one of the main challenges in the field of basic science and clinical science in medicine. Surgery is often the first option in the treatment of cancer, providing the tumor in a way that can be removed. Chemotherapy, radiation therapy, or a combination of both can be used to reduce the tumor in the pre- or post-surgical stage. Hormone therapy, stem cell and bone marrow cell transplantation, and immunotherapy are among other therapeutic approaches. Immunotherapy or the use of the immune system for treatment, after chemotherapy and radiation therapy is one of the most important complementary and effective methods for treating cancer. Immunotherapy such as chemotherapy is systematically done and used to prevent the spread of malignancies, but unlike that only attacks malignant cells and does not effect on normal cells. Cancer, immune therapy with the direct use of immune system components and makes an active immune response such as stimulating the patient's immune system cells and reintroducing these cells to the individual. Indirect stimulation and the use of immune products such as anti-cancer monoclonal antibody to remove tumor antigens is called passive immune therapy.
  Results
  The results from clinical trials confirm the design of combined therapies for cancer treatment, which include a combination of various immune therapies along with chemotherapy or the combination of several therapeutic immunotherapy approaches.
  Conclusion
  The goal of this review article is to concisely review some of the most important recent developments in cancer immunology and immunotherapy, and explain new insights into the mechanisms that underlie cancer immune evasion by which might lead to pathways for identifying novel treatments.
  Keywords: cancer immunotherapy, CAR T-cells, inflammation, Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs), Tumor Infiltrating Lymphocytes (TILs)
 • Reza Aletaha, Negin Jabbary *, Niaz Azari Pages 13-23
  Introduction
  Universities and higher education institutions, as knowledge-based institutions, play a key role in the development of countries and their performance in different domains should be evaluated. Ranking is one of the tools for assessing the performance, competitiveness and success of universities. It is desirable to rank as one of the key missions of the higher education system, so that, with its implementation, we can see the change in the behavior of institutions on the path to the goals of the macro.
  Methods
  In this paper, we identified the ranking indixes of the Northeast Universities of Medical Sciences, which extracted from 119 citations of the 27 original codes and categorized into 7 branches. For the ranking of the medical sciences university, the main functions were considered. Is taken to select appropriate criteria based on content analysis and the most important concepts of each criterion were introduced.
  Results
  The results show that the most influential codes of each criterion were standardization, training factors, governance index, research, quality development index.
  Keywords: ranking, medical sciences, standardization, qualitative development
 • Amirhossein Baghaie *, Reza Jafarinia Pages 25-33
  Background & Objectives
  Soil pollution with heavy metals can decrease Fe availability in human food chain in industrial regions. This research was done to investigation the quality of tomato grown in a soil treated with iron slag and its effect on human health.
  Materials and Methods
  This research was done in 2016 in a greenhouse experiment in Arak province with 72 pots including: applying 0, 15 and 30 t ha-1 cow manure enriched with 0 and 10% (W/W) iron sludge in a Pb polluted soil (0, 600, 800 and 1000 mg Pb kg-1 soil). At the end of experiment, fruit Fe concentration was measured and Fe daily intake for 4 to 50 years group was calculated.
  Results
  Consumption of 80 g tomato which cultivated in soil treated with 30 t ha-1 enriched cow manure with iron slag can supply 18.4% Fe daily requirement for the children in the range 4 to 8 years. With increasing the Pb soil pollution up to 1000 mg/kg soil, only 12.1% Fe requirement was supplied in this age group.
  Conclusion
  The results of this experiment showed that applying enriched cow manure with iron slag has affect on increasing Fe requirement from tomato consumption. However, tomato cultivation in Pb polluted soil can decrease fruit Fe concentration and thereby, decrease the human Fe intake.
  Keywords: Enrichment, Tomato, Iron slag, Pb
 • Mohammad Reza Jani, Mohammad Reza Razm Ara *, Aseie Moudi, Atefeh Jamshidi, Rayhaneh Ayoobi, Mohamma Reza Davari Pages 35-43
  Background
  In patients with a Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD) for which cure is not a realistic goal, maximizing patients’ function and well-being should be a primary objective of care. However, quality of life in COPD patients is lower than normal. Hence well examined the Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)
  Materials and Methods
  The present research is a semi-experimental study that conducted 0n 40 individuals in inner ward Qaen Shohada Hospital in 1395-1396 academic year. Sampling done in frequent references to inner ward of the hospital. Life quality questionnaires (Sf-36) and demographic features Before and one month after the discharge completed. Finally the data obtained from questionnaire was analyzed by means of spss software version 20 at a significant level of 0.05 based on Wilcoxone, pair T- test.
  Results
  21 (52.5%) female and 19 (47.5%) were men with an average age of 62.6. The mean score of total quality of life, physical and mental dimensions, and all eight dimensions of quality of life, before and after intervention, were significantly different. (P
  Keywords: educational film, life quality, Chronic obstructive pulmonary disease
 • Fatemea Seyf, Seyed Ebrahim Hosseini * Pages 45-51
  Background
  Memory and learning are one of the most complex brain functions and a mechanism for encoding, storing and recalling learned information. Due to the prevalence of learning disabilities, especially in older adults, the present study aimed to investigate the effect of hydroalcoholic extract of chamomile on avoidance memory levels in rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 48 adult male rats were divided into 6 groups: control, control 1 (treatment with normal saline) and control 2 (Shuttle Box) and three experimental groups receiving 200,100, and 400 mg/kg hydroalcoholic extract of chamomile by intraperitoneal injections. All of them were prescribed for 15 days. In this study, the Shuttle Box was used to measure memory and learning. The latency of entering and the time of remaining in a dark chamber of the Shuttle Box were recorded. The results were analyzed by ANOVA and Tukey tests using the SPSS-22 software.
  Results
  The significance level of data was considered as p≤0.05. The results showed that doses of 200 and 400 mg/kg chamomile extract significantly increased the latency of entering the dark chamber and also doses of 100, 200, and 400 mg/kg chamomile extract significantly reduced the time of remaining in the dark chamber of the Shuttle Box in the remembering phase at the level of P≤0.001 compared to the control group.
  Conclusions
  The results of this study showed that chamomile extract strengthens avoidance memory in rats. This effect is probably due to flavonoids, antioxidants and phytoestrogens.
  Keywords: Chamomile, Memory, Rat
 • Abbas Mohammadi, Kazem Khodaei *, Neda Badri Pages 53-61
  Background
  The purpose of present study was investigated of association between the prevalence of metabolic syndrome and physical activity at work, leisure time and during exercise among over 30 years old male students in Sabzevar.
  Material and methods
  200 male students over 30 years old of University of Applied Sciences in Sabzevar city randomly were selected. Components associated with the metabolic syndrome were measured. The physical activity levels of the participants in the three domains measured by "the Baecke Physical Activity questionnaire". The mean of each component of the metabolic syndrome in three BMI groups were analyzed by ANOVA and Kruskal-Wallis tests. Multinomial logistic regression analysis was used to determine the relationship between metabolic syndrome and its components with physical activity levels.
  Results
  weight, waist circumference, fasting blood glucose, low-density lipoprotein, cholesterol, triglyceride, prevalence of metabolic syndrome significantly were high in overweight and obese subjects than normal weight people but, total physical activity and domains significantly were low (p˂0.05). The risk of increased abdominal obesity, systolic blood pressure, diastolic blood pressure and triglyceride levels were significantly lower in active and relative active people than inactive people (p˂0.05). The chance of having a metabolic syndrome was significantly higher in inactive people during exercise than active peoples (p˂0.05).
  Conclusion
  it seems that in obese and overweight Sabzevar male students the prevalence of metabolic syndrome and its components more than normal weight males. Also, Inactive people are more likely to be exposed to metabolic syndrome and some of its components than active people.
  Keywords: prevalence, metabolic syndrome, physical activity, male students
 • Ahmad Allahabadi, Abolfazl Rahmani Sani, Mohammadhossein Saghi *, Hamideh Behrozikhah, Shahram Sadeghi, Mohammadreza Behrouzikhah Pages 63-71
  Background
  One of the most important environmental pollutants that there is in sewage of different industrials is cyanide to cause pollution of water sources that are dangerous to humans and the environment. Cyanide can be removed in different ways from the aqueous media, but most of these methods are costly. Therefore, the aim of this study is the removal cyanide using iron nanoparticles.
  Material and Methods
  Removal of cyanide from aqueous media using iron nanoparticles in various conditions including the effect of the adsorbent, initial cyanide concentration, contact time and pH were studied in discontinuous phase. In this study, adsorption equilibrium and also the kinetics of the reaction examined.
  Results
  In the process of sharing discontinuous, the balance was achieved after 120 minutes of contact time and maximum amount of removal cyanide in the pH =11 for cyanide concentration of 2.5 mg/L and 1 gr of nanoparticle over 97% obtained. Also the results showed that the adsorption process fitted with Langmuir isotherm and chemical kinetic fitted with of secondary grade.
  Conclusion
  According to the findings, iron nanoparticles can be used as a suitable option for removal cyanide from aqueous solution in hazardous waste. Keywords: iron nanoparticles, cyanide, hazardous waste
  Keywords: iron nanoparticles, cyanide, hazardous waste
 • SOMAYE SETOUDEH *, MINOO Motaghi, M Mousavi Pages 73-80
  Introduction & Objective
  Sexual satisfaction is a key factor in the quality of life of individuals. Better physical state, mental health, general welfare related on the sexual satisfaction. The purpose of this study was to determine the sexual satisfaction in women referring to comprehensive health centers in Mashhad in 2017.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive-analytic study. The research population consisted of 300 women who referred to comprehensive health centers of Mashhad in 1396 who were selected by available sampling method. Data gathering tool was a standard Golombbog-rightist sexual satisfaction questionnaire whose validity and reliability were confirmed in previous studies. Data analysis using SPSS. 16 and descriptive and inferential statistics were performed with a significant level of 0.05 and a 95% confidence interval.
  Results
  According to the results of the study, there was a significant relationship between sexual satisfaction with income variables, type of home and living with whom (p-Value
  Keywords: Sexual Satisfaction, Women, Community Health Centers
 • Mohsen Mahmoudi Mirhashemi, Seyed Pezhman Shirmardi *, Ali Negarestani, Mostafa Erfani Pages 81-87
  Introduction
  Radiopharmaceuticals in nuclear medicine have several applications in medicine such as diagnostic and therapeutic.Radiopharmaceuticals with gamma emitter radionuclides are used more in diagnostics. It is due to the low absorption of gamma gamma in the tissue relative to the particles of beta and alpha. The aim of this research is calculation of effective dose distribution in human body due to injection of 99mTc-Octrotide radiopharmaceuticals (Somatostatine analogue) in mice body.Materials &
  methods
  Effective dose in human body is estimated using MIRD (Medical Internal Radiation dose) phantom and MCNPX for different organs. Energy of gamma source and tally type are considered 140keV and F6 respectively.
  Findings
  Effective dose after injection of 99mTc- Octreotide is estimated by MCNPX simulation code. The adrenals and pancreas received the most effective dose relative to the other organs 6mSv/185MBq, 1.5 mSv/185MBq respectively. Discussion and
  conclusion
  The results showed that the adrenal and the pancreas are the organs of at risk in 99mTc-Octreotide radiopharmaceutical imaging.
  Keywords: MCNPX simulation code, MIRD phantom, 99mTc-Octreotide, radiopharmaceutical
 • Abbas Salhikia *, Mohammad Parastesh Pages 89-97
  Background
  The aim of present study was to investigate effects of endurance training on surfactant protein-D in streptozotocin–nicotinamide induced diabetic rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study، thirty-six adult male Wistar rats in the weight range of 200±48gr, randomly assigned in to four groups: healthy control, diabetic control, diabetic endurance training and healthy endurance training. For induction of diabetes, intraperitoneal injection of nicotinamide solution (120 mg/kg) and STZ solution (65 mg/kg) was used. The endurance training protocol was performed for 8-week and Twenty-four hours after the last training session blood serum samples were examined for evaluating reproductive hormones. Data were analyzed using one-way ANOVA and Turkey’s Post Hoc test at 0.05%.
  Results
  Endurance training caused a significant decrease in blood glucose in the endurance diabetic training group compared to the diabetic control group (P=0.000). Serum Protein-D Surfactant (SPD) serum levels in the diabetic control group significantly decreased (P=0.001) and the insulin resistance index (P=0.000) was significantly lower than healthy controls. 8 weeks of endurance training significantly increased in SPD (P=0.041) in endurance diabetic training group compared to diabetic control group. Also, exercise significantly decreased insulin resistance index (P=0.000) and insulin (P=0.029) in endurance diabetic training group compared to diabetic control group.
  Conclusion
  It seems that Endurance training by increasing the levels of serum SPD improve insulin resistance index in type 2 diabetic mice.
  Keywords: Streptozotocin–nicotinamide, Surfactant protein-D, Insulin, Training
 • Hossein Taherichadorneshin *, Mohammad Esmaiel Afzalpour, Ehsan Afroozi Gerow, Seyed Hosein Abtahi Eivary, Meysam Alipour Raz Pages 99-107
  Reactive oxygen species (ROS) result in serious damage oxidation of proteins, lipids and genomic structures. Studies have shown that production of ROS increases during intensive exercise training. The aim of present study was to investigate the effect of two type sprint and endurance exercise trainings on 8-oxoguanine DNA glycosylase (OGG1) and hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) levels in the brain and liver of Wistar rats. 24 adult Albino Wistar rats were randomly divided into sedentary control, sprint exercise training, and endurance exercise training groups. Rats in sprint and endurance exercise training groups ran on treadmill for 6 weeks, 6 days per week, at 80 to 100 percent of maximal oxygen consumption. OGG1 and 8-OHdG levels were measured using sandwich ELISA assay. Data analyzed using one way ANOVA at P≤0.05 level. Results showed that both of sprint and endurance exercise trainings result in significant increase in OGG1 levels in brain and liver. Sprint exercise training resulted in greater increase in brain OGG1 than endurance exercise training. However, sprint and endurance exercise training had no significant effect on 8-OHdG levels in brain and liver tissues. OGG1 content correlated negatively with 8-OHdG levels. Collectively, sprint and endurance exercise trainings prevents from genomic structure through an increase in OGG1 contents.
  Keywords: Sprint training, Endurance training, Rat
 • Ahmadreza Yazdanbakhsh, Mohammad Rafiee, Ghasem Kiani Feizabadi * Pages 109-118
  Background
    Anoxic-oxic (A/O) is a new method of wastewater treatment and is being used in Mahdishahr wastewater plant. considering the lack of studies in this area, it seemed necessary to study the performance of A/O system in wastewater treatment. This study was carried out to evaluate the efficiency of Mahdishahr wastewater Treatment Plant.
  Materials and Methods
  The present cross sectional study was conducted in 2014 during 8 months. Sampling was performed two times per week from the incoming wastewater, aeration pond and effluent. Overall, 200 samples were collected. The efficiency of Treatment Plant was measured by TSS, BOD5, COD, MLSS, MLVSS, and SVI indices in aeration ponds based on standard method. Then the datas were analyzed by statistical analysis.
  Results
  The mean concentrations of BOD5, TSS and COD in influent were 221.6 mg/l, 203.8mg/l and 321 mg/l respectively. The mean concentrations of BOD5, TSS and COD in effluent were 23.65 mg/l, 16.79 mg/l and 34.9 mg/l respectively. According to the results the average removal efficiency of BOD5, TSS and COD were about 87.25%, 91.77% and 87.29% respectively. These results are in accordance with standards of Iranian Department of Environment to be used for agricultural purposes. During the study, the monthly mean for SVI was 67.3 ml/g and the mean for MLSS and MLVSS was 1880 and 1182 mg/l respectively.
  Conclusion
    in present study, the efficiency of A/O process in COD removals is approximately 89 percent, representing high degradability of wastewater in A/O reactor. In addition, according to the results this method was efficient and the effluent complied with Iranian standards in terms of COD, TSS and BOD5, thus the flow is suitable for reuse or discharge to water courses.
  Keywords: Anoxic-oxic, Activated sludge, Performance, Mahdishahr
 • Rahim Golmohammadi *, Ebrahim Shirzadeh Pages 119-125
  Background
  . The new methods of the teaching of cardiovascular system have been surface anatomy educate is necessary for physical examinations in clinic. . The purpose of the present study was to identify of the effectiveness surface in the anatomy education of heart auscultation.
  Material and Methods
  A descriptive analytical study was conducted on 34 of the medical students were into divided two group according to sex then separately instructed to the small groups 17 (n=2) the students for teaching of the surface heart auscultation. Before and after education of heart auscultation the surface anatomy, they exactly find proper exact location for heart.. The collected data were analyzed by using pair and t tests.
  Results
  Out of 34 students 10 were male and 24 female , the average age of the students was 21.54± 1.63 in the males whereas it was 20.56± 1.6 in the females. Mean of time to the find correct foci for mitral , tricuspid, aorta and pulmonary of heart auscultation after surface anatomy education was significantly lesser compared with the current or before applying new education method (P < 0.001). Results showed heart auscultation for mitral, pulmonary and aorta was significantly compared better when compared with the result before surface anatomy education.
  Conclusion
  The results showed that teaching of the surface anatomy heart auscultation for medical students result in better finding of exact heart auscultation and decreased the time taking for finding such location.
  Keywords: : education, Auscultation, heart sounds, Surface Anatomy
 • Behnaz Beygi, Hamidreza Bahrami, Reza Eftekhari Gol, Najmeh Mohajeri, Batsabeh Yousefi, Hossein Boosaeed, Ehsan Musa Farkhani * Pages 127-132
  Background
  Despite progress in health, Contamination of lice are considered as a health problem. The aim of this study was to investigate the spatial distribution of Pediculosis in the cities covered by Mashhad University of Medical Sciences in 2016.
  Materials and Methods
  This study was descriptive and analytical cross sectional. Information from 7453 Pediculosis patients was extracted from the Sina Electronic Health Record in a 4-month period (November 2016 to March 2017). To show the spatial distribution of the disease, was used the GIS software. That was used SPSS software to analyze the data and graph pad software to plot the graphs.
  Results
  The study showed that 91.2% of the total population was women and 64.1% were adolescents aged between 7 and 18 years old. Prevalence rates in elementary and children under the 6 years were 42.6% and 31.8%, respectively, with the highest prevalence. Pediclusis transmission was 64.6% in schools and 46.3% in the direct transmission method. Based on spatial distribution map of Khalilabad, the highest prevalence and Kalat were the least prevalence among Khorasan Razavi counties.
  Conclusion
  Considering the results of this study, it can be said that elementary girls are more likely to expose to contamination. Schools were the most probable places of contamination, and direct contact were the most common way of contamination was obtained. People with higher levels of education were less likely to be infected.
  Keywords: Head lice, Pediculosis, Spatial Distribution, Mashhad
 • Ebrahim Namani *, Ahmad Ehsani, Kia Pages 133-143
  Background
  the period of pregnancy and childbirth influences the quality of psychological life and marital satisfaction in addition to physiological changes. According to the importance of effective variables on marital satisfaction, the present research studied the moderating effect of psychological well-being in relation between adaptability and family correlation with marital satisfaction among women with first parturition.
  Materials and Methods
  it is a descriptive-correlation research. The population of the present research included all women with first parturition in June and August of 2017 in Shahidan-Movini hospital of Sabzevar (420 individuals). 198 individuals were selected by available and voluntary sampling. In order to obtain data, 18-question form of Rief's psychological well-being questionnaire (RSPWB-18) (1989), Olson family correlation and adaptability scale (1999) and Enrich marital satisfaction inventory (1989) were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and interactive multiple regression.
  Results
  findings of the present research showed that there are significant relationship between family correlation and marital satisfaction (p
  Keywords: psychological well-being, adaptability, family cohesion, marital satisfaction
 • Mahmoud Alipour, Farkhondeh Nemati * Pages 145-152
  In the last few decades, research has been focused on the use of natural products for cancer therapy, such as crude plant extracts or some of different plant secondary metabolits. The objective of this study was to examine the invitro cytotoxic activities of crude ethanolic extract of leaf and flower buds of Crataegus melanocarpa, on human MCF-7 and HeLa cell lines, with different concentrations, by Dye exclusion and Micro culture tetrazolium test (MTT) assay. The optical density (OD) colored solution was quantified at 570 nm wavelengths by an ELISA Reader, after 24, 48 and 72 h incubation. The results showed that ethanolic extracts, after 48h incubation, at in 5 and 10 mg/ml suppressed the proliferation of cancerous MCF-7 cells by significant diffrence with control group (p
  Keywords: Cytotoxity, Ethanol extract, C. melanocarpa, MCF-7 cell line, HeLa cell line
 • Mohsen Yazdani, Hosein Alidadi, Aliakbar Dehghan, Mojtaba Davoudi, Mahmood Dankoob, Mahmoud Taghavi, Reza Ataei, Aliasghar Navaei * Pages 153-159
  Background& Objectives
  Pistachio hull, a by-product of pistachio processing, is a source of environmental pollution and can cause the health problems. Therefore, it must be treated by proper, sanitary and economical manners. One of the basic parameters for compost valuation is determine the amount of heavy metals. The objective of the present study was to determiner the concentration of heavy metals (pb, Cd, cr, Zn, Ni, Cu ) in the compost produced from mixed pistachio hull and livestock and compare levels of heavy metals with the limits of international and internal standards.
  Materials & Methods
  This study is a descriptive cross-sectional that in sampling was two-stage in September 2014 and October 2015. Among total from 2 composting pile, compound sampling based, 26 sample were selected. After digestion of the samples, the concentrations of metals (Pb ,Cd, Zn, Cr, Cu, Ni) by means of atomic absorption analysis and the concentration of a component in the sample based on mg/kg dw were reported. The results were analyzed by using Excel and SPSS software.
  Results
  The heavy metals examined in the composted pistachio hull mixed with livestock waste were as follows: pb as 67.09, Cr as 49.58 Cd as 2.84, Cu as 107.95, Zn as 188.24, Ni as 79.75 (mg/kg dw), respectively. Compare the average concentration of heavy metals in samples with Iran and EPA Astandrads showing concentrations of heavy metals in all samples (except metal cu) are less than the standard limit.
  Conclusion
  Based on the results, compost produced from pistachio skin and livestock waste the of heavy metals hygienic standards adhered to and usability of its environmental objectives.
  Keywords: Pistachio hull, Compost, livestock waste, heavy metals