فهرست مطالب

فناوری حمل و نقل - پیاپی 28 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 28 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • افشین شریعت مهیمنی، پریچهر دوگانی آغچغلو صفحات 1-12
  افزایش روزافزون جمعیت و وسایل نقلیه، از دلایل ایجاد ازدحام ترافیک و اختلال در آمد و شد وسایل نقلیه می باشد. هماهنگ سازی چراغ های راهنمایی در یک شبکه ترافیکی، تاثیر مهمی بر کاهش تاخیر کل وارد شده بر وسایل نقلیه، جلوگیری از به وجود آمدن ازدحام و پس زدگی صف در شبکه های شهری دارد. در این مقاله به منظور بهبود عملکرد یک شبکه زیر اشباع شهری و کمینه سازی تاخیر کل وارد بر وسایل نقلیه در آن، مدلی ارایه می گردد که با تنظیم زمان بندی چراغ های راهنمایی در شبکه شامل طول سیکل ها، زمان های سبز و اختلاف فازها، تاخیر کل در شبکه حداقل گردد. از آنجا که این مدل به صورت برنامه ر یزی خطی عدد صحیح ترکیبی1 (MILP) فرمول بندی می شود، می توان آن را توسط روش های خطی حل نمود. به منظور اعتبارسنجی این مدل، نتایج حاصل از آن با نتایج زمان بندی های حاصل از بهینه سازی توسط نرم افزار سینکرو در محیط های شبیه ساز ایمسان و سیم ترافیک مقایسه می شود. نتایج این مطالعه، عملکرد مثبت مدل معرفی شده را در شرایط ترافیکی زیر اشباع منعکس می کند.
  کلیدواژگان: هماهنگ سازی چراغ های راهنمایی، تاخیر، شبکه زیر اشباع
 • سجاد جوادی *، علی عبدی کردانی صفحات 13-25
  قوس های افقی از جمله مکان های بحرانی در راههای برون شهری می باشند که تصادفات زیادی ناشی از سرخوردگی و خروج از راه در آنها اتفاق می افتد در حالی که با طراحی اصولی شانه می توان این خطرات را کاهش داد. در این تحقیق برای یافتن تاثیر ویژگی های دینامیکی خودرو و نوع شانه بر سرخوردگی در قوس های افقی با توجه به پارامتر ضریب اصطکاک جانبی1 (اصطکاک بین تایر و رویه جاده) و همچنین با در نظر گرفتن رفتار راننده و هندسه جاده، از نرم افزار شبیه سازی دینامیکی خودرو استفاده شد. این تحقیق برای خودروهایی که در قوس های افقی به صورت غیر عمد از جاده خارج می شوند حالت های مختلفی در نظر گرفته است. مطالعه حاضر شامل شبیه سازی سه بعدی دینامیکی خودرو با استفاده از نرم افزارهای کارسیم2 و تراکسیم3، تحلیل نمودارهای ارتباط سرعت خودرو در مقابل ضریب اصطکاک جانبی برای سه نوع خودرو (سواری مسافربری، سواری شاسی بلند و کامیون) و در نهایت ارایه مدل رگرسیونی غیرخطی چندگانه برای ارتباط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش عرض شانه منجر به افزایش ضریب اصطکاک جانبی و در نهایت باعث جلوگیری از سرخوردگی خودرو و قرارگرفتن خودرو بر روی شیروانی می شود.
  کلیدواژگان: شانه، سرخوردگی، ضریب اصطکاک جانبی، ایمنی، شبیه سازی دینامیکی
 • محسن خواجه سلیمی، محمدمهدی خبیری *، محمدصابر فلاح نژاد صفحات 27-45
  شدت جراحت یکی از مهم ترین معیارهای سنجش هزینه تصادفات است. همواره رویکردهای متعددی جهت مدلسازی و پیش بینی شدت جراحت تصادفات مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه با استفاده از داده های تصادفات جاده ای پلیس راهور برای هفت استان اصفهان، خوزستان، خراسان جنوبی، قم، قزوین، کرمان و مازندران، با بکارگیری روش مدل لوجیت دوگانه به پیش بینی جرحی یا فوتی بودن تصادفات پرداخته شده است. اثر متغیرهای مهم بر روی شدت تصادفات هر یک از سه نوع تصادف مربوط به موتورسیکلت، خودروی سواری و کامیون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عواملی مانند افزایش اختلاف وزن خودروهای درگیر در تصادفات، انحراف به چپ وسایل نقلیه، افزایش سن راننده، حضور عابر پیاده و تخطی از سرعت مجاز منجر به افزایش شدت تصادف و فوتی بودن تصادف می شوند.
  کلیدواژگان: شدت تصادفات، وضعیت راه، لوجیت دوگانه، ایمنی جاده ای، تصادفات فوتی
 • سجاد آذرخش * صفحات 47-60
  در این پژوهش با انجام آزمایش های تجربی و شبیه سازی اجزای محدود، شیوه فروریزش سازه های جدار نازک توخالی و تقویت شده با فوم تحت اثر بارگذاری شبه استاتیک محوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در مطالعه آزمایشگاهی، نمونه های مخروطی به روش چرخکاری ساخته شده و بین دو صفحه صلب تحت اثر بارگذاری شبه استاتیک قرار گرفته و سپس نحوه فروریزش نمونه، تغییرات نیرو و مقدار انرژی لازم تعیین شده اند. شبیه سازی نمونه های آزمایش شده در نرم افزار آباکوس به صورت سه بعدی و به روش صریح اجرا شده است. مقایسه نتایج تجربی و شبیه سازی نشان می دهد مدل ارایه شده روش مناسبی برای تعیین پاسخ فروریزش و تعیین نمودار نیرو- جابجایی فراهم می کند. از مدل اجزای محدود صحه گذاری شده برای مطالعه پارامتری جهت تعیین اثر پارامترهای هندسی لوله های توخالی و پر شده با فوم (از جمله زاویه نیم راس، چگالی فوم، ضخامت دیواره) و پارامترهای بارگذاری (از جمله جرم برخوردکننده و سرعت برخوردکننده) روی جذب انرژی و ضریب نیروی فروریزش استفاده شده است.
  کلیدواژگان: شبيه سازي عددي، بارگذاري محوري، سازه هاي جدارنازک، فوم
 • محمدرضا احدی *، سید مسعود موسوی، نگار کولایی نژاد صفحات 61-68
  یکی از مشکلات اصلی در شهرهای پرتراکم، تصادفات جاده ای و راه بندان ترافیک در تقاطع چراغ دار پرسرعت می باشد. در این حالت به دلیل وجود ناحیه چراغ زرد، رانندگان دچار سردرگمی و تردید برای عبور یا توقف پیش از خط ایست در تقاطع می گردند. عدم تصمیم گیری صحیح در ناحیه سردرگمی (Dilemma Zone)، منجر به بروز تصادفات مهلک در تقاطع می شود. در این مقاله چند موضوع اساسی ناحیه سردرگمی در تقاطع چراغ دار زمان بندی شده، شامل شناخت ناحیه سردرگمی در تقاطع، تعیین مرزهای ناحیه سردرگمی و عوامل موثر بر آن، ایمن سازی ناحیه سردرگمی به روشی موثر و کارآمد و شناسایی رفتار رانندگان در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور کاهش نرخ و شدت تصادفات و تعداد وسایل نقلیه درگیر در ناحیه سردرگمی، افزایش زمان چراغ زرد، زمان تمام قرمز و سیستم تعمیم چراغ سبز، باید استفاده گردد و در صورت استفاده از سیستم هشدار اخباری، بهتر است از مدل های AWF و CFSSA، پیش از مدل PTSWF استفاده شود. همچنین محرک های بصری و تبلیغات کناره مسیر عامل بسیار مهمی در بروز رفتارهای پرخطر رانندگان در ناحیه سردرگمی می باشند.
  کلیدواژگان: ایمن سازی تقاطع، رفتار رانندگان، ناحیه سردرگمی، زمان بندی تقاطع، AWS
 • سید فرزین فائزی *، محمد صادقی کلانی، سید رضا موسوی صفحات 69-78
  عوامل موثر بر لغزندگی به سه دسته عوامل مربوط به روسازی، شرایط آب وهوایی و نوسانات ترافیکی و خصوصیات مربوط به وسیله نقلیه تقسیم بندی می شوند. یکی از عوامل مربوط به روسازی، عمق متوسط بافت درشت دانه است. هدف اصلی این تحقیق، بدست آوردن متوسط عمق بافت درشت روسازی است. برای رسیدن به هدف اصلی، دانه بندی مناسبی از آیین نامه روسازی راه های ایران (دانه بندی باز و پیوسته شماره 5) انتخاب شده است. با این دانه بندی ها و شش نوع درصد مختلف قیر خالص60-70 با درصدهای 4، 5/4، 5، 5/5، 6، 5/6 و مصالح آهکی کوهی شکسته، نمونه هایی با روش مارشال ساخته شد. بعد از ساخت نمونه ها و تحلیل نتایج آنها، درصد قیر بهینه برای هر کدام از نمونه ها بدست آمد. سپس با توجه به درصد قیر بهینه، نمونه های ژیراتوری ساخته شد. بر روی این نمونه ها به روش پخش ماسه طبق استاندارد ASTM E965-96)) اثر بافت درشت بین نمونه های مختلف بررسی و مناسب ترین دانه بندی از لحاظ مقاومت در برابر لغزندگی انتخاب شد. نتایج آزمایش ها نشان داد عمق متوسط بافت درشت دانه برای دانه بندی باز بسیار بیشتر از دانه بندی پیوسته می باشد. همچنین آسفالت متخلخل به دلیل دارا بودن فضای خالی مناسب و زه کشی عرضی مداوم آب های سطحی می تواند گزینه مناسبی برای رفع پدیده لغزندگی باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت لغزندگی، اصطکاک، مرمت و بهسازی، عمق متوسط بافت درشت دانه
 • ارغوان فکور، مرتضی باقری * صفحات 79-89
  هدف از این تحقیق بررسی مدل های ریسک خروج از خط قطارهای باری و شناسایی عوامل موثر در آن می باشد. بنابراین در تحقیق صورت گرفته که از نوع بنیادی- نظری می باشد با استفاده از روش کتابخانه ای مجموعه ای از مطالعات بین سال های 2016 – 1991 گردآوری شده اند. به طورکلی مطالعات این دوره زمانی در دو گروه بررسی علل خروج از خط و تاثیر پارامترهای مختلف در شدت و فراوانی سوانح خروج از خط تقسیم بندی شده است. سپس خلاها، نقص ها و تضادهای موجود در این مطالعات شناسایی و رویکرد بهبود متناسب ارایه شده است. نتایج این مطالعه شامل معرفی مهم ترین علل خروج از خط قطارهای باری و معرفی مدل های به کار گرفته شده به منظور محاسبه ریسک خروج از خط قطارهای باری می باشد و نشان می دهد به طور کلی می توان علل خروج از خط قطارهای باری را در پنج گروه تقسیم نمود و چهار مدل برای محاسبه ریسک خروج از خط شناسایی کرد که در آنها معمولا تاثیر فاکتورهای سرعت قطار، علت حادثه و طول قطار روی شدت و فراوانی خروج از خط در نظر گرفته شده و تاثیر پارامترهای دیگر نظیر تعداد واگن های پر و خالی، شرایط جوی و سایر پارامترها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: خروج از خط، ریسک، شدت خروج از خط، فراوانی خروج از خط
|
 • A.Shariat Mahimani, P.Doghani Aghcheghloo * Pages 1-12
  Increasing population and vehicles, causes traffic congestion and impaired in vehicles movement. Traffic signals coordination in a road network has an important influence on total delay reduction, avoiding congestion and queued rejection in urban networks. In this paper in order to improve the performance of an under saturated network and minimization of the total delay, a model is presented. In this model the total delay in the network is minimized by adjusting the traffic signal timings in the network including cycle lengths, green times and the offsets. This model is formulated as a mixed integer linear programming (MILP), so it can be solved by linear methods.
  In order to validate the presented model, the signal timings results are compared with the signal timings results of synchro software by simulating in Aimsun and Simtraffic softwares. The results of this study, reflect the positive performance of the presented model for under saturated conditions.
  Keywords: Traffic Signal Coordination, Delay, Undersaturated Network
 • S.Javadi *, A. Abdi Kordani Pages 13-25
  Horizontal curves are one of the critical regions in suburban highways in which many of the skidding and running off road accidents happen. A well designed shoulder can reduce the peril of crashes. Main purpose of this study is to find influences of shoulder type and vehicle dynamic parameters on skidding in horizontal curves with considering factors like: side friction factor (friction between the tires and road surface), driver’s behavior and road geometry by the means of vehicle dynamic simulation. Different conditions for an unwanted vehicle running off are supposed in this study. Current research includes: 1- three dimensional vehicle dynamic simulation by Carsim and Trucksim, 2- Analysis of the speed vs side friction factor curves for three types of vehicle (Sedan, SUV and Truck), 3- Introduction of a nonlinear multiple regression model for the relationship between variables via SPSS statistical software. Results show that widening the shoulder leads to an increase in the side friction factor which prevents the vehicle from skidding and moving towards the foreslope.
  Keywords: Shoulder, Skidding, Side Friction Factor, Safety, Dynamic Simulation
 • M. Khajeh Salimi, M.M.Khabiri *, M.S. FallahNezhad Pages 27-45
  Injury severity is an important index to analyse cost of crashes. Several approaches have been used to model and predict the crash severity. In this study, using road traffic accidents in seven provinces of Iran (Isfahan, Khuzestan, southern Khorasan, Qom, Qazvin, Kerman and Mazandaran), and Binaary Logit model has been used to predict the fatal or injury crashes. The effect of important variables on the crash severity of each of the three types of accidents involving motorcycles, sedans and trucks was investigated. Also, factors such as increasing the difference in weight of vehicles, deviations to the left, increasing the age of drivers, pedestrian presence and exceeding speed limits lead to increased crash severity and fatal accidents.
  Keywords: Crash Severity, Road Conditions, Binary Logit, Road Safety, Fatal Crash
 • S. Azarakhsh * Pages 47-60
  In this research, through carrying out experimental tests and finite element simulation, the crushing method of empty and foam-filled thin-walled structures under the influence of axial, Quasi-static loading has been compared. In experimental study, the conical samples are made through spinning method. These samples are compressed between two rigid plates under quasi-static loading conditions, and then the collapse mechanism, the crushing force fluctuations and absorbed energy are calculated. Simulation of tested specimens has been executed by ABAQUS software in 3- dimensional models and through explicit method. The comparison of numerical and experimental results showed that the present model provides an appropriate procedure to determine the collapse mechanism and load-compression curve. The validated finite element model was then used for the parametric studies, in order to determine the effect of the empty and filler tube geometry parameters (i.e. semi-apical angle, foam density, wall thickness) and loading parameters (i.e. impact mass and impact velocity) on the energy absorption and factor crushing load ) .(
  Keywords: Finite Element Simulation, Axial Loading, Thin Wall Structures, Foam
 • M. R. Ahadi *, S.M. Mousavi, N. KoulaeiNejad Pages 61-68
  One of the main problems in densely populated cities is road traffic accidents and traffic jams at the high-speed signalized intersection. In this case, due to the amber light zone, drivers are confused and skeptical for crossing or stopping at stop line of the intersection. Failure to make the right decision in the Dilemma Zone causes fatal accidents at the intersection. In this paper some basic subject about signalized intersection, including the identification of dilemma zone areas, determining boundaries of dilemma zone and affecting factors on this situation, safely protection of dilemma zone and identify the drivers behavior in that area are discussed and some solutions presented. The result of the research show that in order to reduce the rate and severity of crashes and the number of vehicles involved in the dilemma zone areas, increased amber time, all red time and the green light extended system should be used, also if we could use the advanced warning system, it is better to that AWF and CFSSA models should be used before the PTSWF model. Visual stimuli and off-road advertisement are also a very important aberrant behavior of drivers in the dilemma zone areas.
  Keywords: Intersection Safety, Driver's Behavior, Dilemma Zone, Signalized Intersection, AWS
 • S.F. Faezi *, M.Sadeghi Kalani, S.R. Moosavi Pages 69-78
  Factors affecting the skid resistance are devided into three categories: weather conditions, traffic fluctuations and parameters related to vehicle. One of the factors related to the pavement is the average depth of coarse texture. The main objective of this study is to obtain an average depth of pavement texture. In order to achieve this goal, an appropriate aggregation was selected from the Iran’s road pavement Regulations (open and continuous gradation 5). Some samples were made by Marshall Test using the selected gradation and six different types of pure bitumen 60-70 with the percentage of 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5% and calcareous mountain broken materials. After analyzing the results for each sample, the optimum bitumen percentage was obtained for each sample. Regarding the optimum bitumen, gyratory samples were made. The coarse texture effect on these samples was investigated through sand spread method (based on ASTM E965-96) and the most appropriate gradation was selected regarding the skid rtesistance. The results showed that an average depth of open coarse is better than continuous course. Also porous asphalt could be an appropriate option to eliminate the phenomenon of skid resistance due to possess suitable vacuum drainage and continuous transverse surface water.
  Keywords: Skid Resistance, Friction, Restoration, Improvement, Depth Coarse Texture
 • A.Fakoor, M.Bagheri * Pages 79-89
  The objective of this paper is to review freight train derailment risk models in order to determine effective parametersassociated with train derailment. Accordingly, this research is basis-pure study andliterature review of the relevant studies for the period of 1991 to 2016. The studies are dividedinto two groups.(1) Analysisof railway derailment causes (2) risk analysis of derailment that is function of frequency and severity.So, identify relations, contradictions,gaps and inconsistencies in the literature thenrelevant improvement approaches are presented.Results of this research represent the causes of major freight train derailment and different train derailment risk models.Finally, five major causes and four risk modelsdetermine for freight train derailments and find out there area limited group ofparametersliketrain speed, derailment causes and trainlengthconsideredin train derailment risk modelswhile it can be expand to consider more parametersas number of loaded wagons, weather condition and etc.
  Keywords: Derailment, Risk, Severity, Frequency