فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لادن ناصح، امین شیرانی، ترانه تقوی لاریجانی، لیلا مردانیان دهکردی* صفحات 1-8
  هدف
  افزایش بیماری های صعب العلاج از یک سو و پیشرفت تکنولوژی پزشکی در سال های اخیر از سوی دیگر، تیم درمانی را با چالش های اخلاقی فراوان مواجه ساخته که یکی از این چالش ها موضوع مرگ از روی ترحم یا اتانازی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و  پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی انجام پذیرفت.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1392 و در مراکز آموزشی درمانی هاجر (س) و آیت الله کاشانی (ره) شهرکرد انجام پذیرفت. تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 143  نفر شامل 78 دانشجوی اینترن پزشکی و 65 پزشک متخصص بود. داده ها با استفاده از فرم مشخصات فردی و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS) جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش 98/0±56/25 با دامنه سنی 24 تا 28 سال و میانگین سنی پزشکان 32/5±12/43 بود. اکثریت دانشجویان(8/62 درصد)  و پزشکان (3/87 درصد) نسبت به اتانازی نگرش منفی داشتند.  همچنین بین نگرش دانشجویان به اتانازی با سن (02/0 P = ، 253/0- r=) و اعتقادات مذهبی آنها ارتباط آماری معناداری وجود داشت(p<0.001 )، در صورتیکه ارتباط آماری معناداری بین نگرش به اتانازی با متغییرهای زمینه ای در پزشکان متخصص دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درصد بالایی از دانشجویان پزشکی و پزشکان متخصص  نسبت به اتانازی نگرش منفی دارند که به نظر می رسد با وضعیت مذهبی ، اعتقادی و فرهنگی کشور ایران هم  راستا باشد.

  کلیدواژگان: اتانازی، پزشکان متخصص، دانشجویان پزشکی، ایران
 • نوید کلانی، ژیلا رحمانیان، منصور درویشی تفویضی* صفحات 9-13
  مقدمه
  تامین منابع برای پاسخگویی به تمامی نیازهای بهداشتی و درمانی در بخش سلامت، حتی برای کشورهای ثروتمند نیز بطور تام رخ نمی دهد؛ لذا مسئله تخصیص منابع و اولویت بندی همواره یکی از چالش های مدیریتی در نظام سلامت بوده است.
  معرفی بیمار: بیمار آقایی 62 ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری توسط اورژانس 115 به بیمارستان منتقل گردید. در آمبولانس، بیمار ایست قلبی می دهد و به دلیل فیبریلاسیون بطنی (VF)، شوک الکتریکی دریافت می کند و احیا می شود. سریعا پس از ورود به بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بستری می گردد. بعد از دو روز هم چنان سطح هوشیاری بیمار پایین بوده و مردمک به نور واکنش کمی نشان می دهد. چند ساعت بعد بیمار دچار تشنج شده و پس از انجام سی تی اسکن برای بیمار، hypoxic brain damage گزارش می شود. بیمار علی رغم اقدامات پزشکی و مراقبت های ویژه در همین وضعیت باقی مانده و در ICU به سر می برد و هیچ روند بهبودی پیدا نکرده است. اکنون 22 روز از این وضعیت می گذرد. به تازگی یک بیمار جوان 18 ساله در اثر تصادف دچار ضربه مغزی گردیده و به بیمارستان منتقل می شود. این در حالی است که ظرفیت ICU در سایر بخش های بیمارستان وجود ندارد و با کمبود تخت ICU مواجه هستیم.
  نتیجه گیری
  با تشکیل کمیته اخلاق بیمارستانی و بررسی اندیکاسیون ها و مشارکت دادن همراهان بیمار 62 ساله در تصمیم گیری؛ می توان یک تخت در بخش اضافه کرده و مراقبت هایی نظیر ICU ارائه داد تا بیماری که اولویت بیشتری دارد نیز بتواند در ICU نگه داری شود. یک پیشنهاد دیگر نیز آن است که با اضافه نمودن یک تخت اکسترا در ICU هر دو بیمار را در بخش مراقبت های ویژه نگهداری نمود که در این صورت نیز با توجه به محدودیت منابع، کیفیت خدمات رسانی به همه ی بیماران نسبت به درمان استاندارد به یک نسبت کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، تخصیص منابع، تخت ICU، اخلاق پزشکی
 • محمد علی منتصری، زهرا شادفرد، محبوبه تقی زادگان زاده*، فریده معارفی، زهرا پیشگر صفحات 14-21
  زمینه و هدف
  در دهه گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای در راستای ارتقای ایمنی بیمار رخ داده است اما هنوز کاستی های متعددی وجود دارد و میزان آسیبهای تحمیل شده به بیماران از ناحیه عوارض ناخواسته به طور غیرقابل قبولی بالااست. بنابراین با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف سازمان مراقبت بهداشتی ارزیابی، بهبود بخشیدن کیفیت مراقبت های بهداشتی و افزایش ایمنی بیماران می باشد لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن در بیمارستان های آموزشی جهرم انجام شده است.

  روش بررسی
  این پژوهش مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی می باشد که در سال1395بر روی تمام پرستاران بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه"اطلاعات دموگرافیک وچک لیست جراحی ایمن"مربوط به سازمان بهداشت جهانی در سال2009بود.

  یافته ها
  در این پژوهش2/46درصد از شرکت کنندگان پرستار بیهوشی و8/53درصد پرستار اتاق عمل بودند. میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش(16/6 ± 06/31)بود.میزان رعایت اصول جراحی ایمن توسط پرستاران بیهوشی(57/1 ± 27/14)و پرستاران اتاق عمل(96/1 ± 76/14)و به طور کلی(79/1 ± 53/14)بوده است. ارتباط معناداری هم بین متغیرهای دموگرافیک و میزان رعایت اصول جراحی ایمن مشاهده نگردید(05/0<P ).

  نتیجه گیری
  با توجه به نقش و اهمیت چک لیست جراحی ایمن در افزایش ایمنی بیماران باید پژوهشهایی در جهت شناسایی موانع رعایت اصول جراحی ایمن انجام گردد تا بتوان گام هایی در جهت برطرف نمودن نواقص موجود و افزایش ایمنی جراحی بیماران برداشت.
  کلیدواژگان: چک لیست، ایمنی، جراحی
 • عصمت نوحی*، مرضیه ذی حقی، عباس عباس زاده، یونس جهانی صفحات 22-30
  مقدمه

   توجه به ابعاد معنوی از جمله؛ خلوت و قلمرو شخصی به عنوان نیازی است  که به سالمندان آرامش، نیرو و نشاط وصف ناپذیری می بخشد. در حالی که مداخلات معنوی بر فرآیند بهبودی و سلامت تاثیر بسزایی دارند و این امر باعث رعایت حریم شخصی بیماران، از بعد مراقبت معنوی می-باشد. این امر مهم مخصوصا در سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط  رعایت حریم شخصی سالمندان و یکسان سازی آن با مراقبت معنوی در پرستاران بخش‌های داخلی - جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.

  روش کار

   این تحقیق توصیفی - مقطعی است. نمونه پژوهش، شامل 100 نفر از همه کارکنان پرستاری در بخش‌های داخلی - جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (بیمارستان علی ابن ابیطالب و بیمارستان خاتم الانبیاء) و 132 نفر از سالمندان بستری در بخش‌های بیان شده در  (1392-93)  بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا و پایا می باشد؛ که میزان سنجش آن با رعایت حریم شخصی در سالمندان کامل شد. بنیان و پایه این موضوع از طریق ابزار و مراقبت معنوی ((SSCRS McSherry بود که توسط کارکنان پرستاری تکمیل گردید و داده های حاصل با استفاده از آزمون های توصیفی - استنباطی و نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره معنویت و مراقبت معنوی  1/7± 57.64  در سطح نسبتا بالا و نمره  رعایت حریم شخصی در سالمندان8/13 ±5/106 تا حدی مطلوب بوده است. بین دو متغیر، ارتباط آماری مشاهده نشد در حالی که میان سن و رعایت حریم شخصی ارتباط معنادار آماری وجود داشت(05/ 0 p<). آنگونه که با افزایش سن، نمره رعایت حریم شخصی کم شده بود. این در حالی است که یافته ها نشان داد که حریم شخصی در زنان سالمند نسبت به مردان بیشتر رعایت شده است.

  نتیجه‌گیری

  نتایج نشان داد، پرستاران در حفظ حریم سالمندان توجه کافی ندارند به طوری که با افزایش سن آنها، پرستاران توجه کمتری به حریم خصوصی این قشر و افراد می کنند. از آنجا که مراقبت های  معنوی از ابعاد توسعه بهبودی، سلامت  و آرامش بیماران می باشد.  بنابراین توجه بیشتر به این نکته مهم و ضروری از عوامل حفظ حریم شخصی است.

  کلیدواژگان: حریم شخصی، مراقبت معنوی، سالمندان، پرستاری، بخش داخلی و جراحی
 • فوزیه آبادی، فائزه آبادی، تابنده صادقی، عصمت نوحی* صفحات 31-39
  زمینه و هدف

  ارزش های حرفه ای پرستاری هدایت کننده اعمالی هستند که لازمه رشد حرفه پرستاری است و می توانند به عنوان پایه ای برای تصمیم گیری در اعمال پرستاری حرفه ای باشند. با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در این زمینه، این مطالعه با هدف بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی شهر کرمان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 260 پرستار شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی- اجتماعی و مقیاس استاندارد بازنگری شده ارزش های حرفه ای پرستاری شانک و ویس با روایی و پایایی مناسب 0/92 جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و تحلیلی (من ویتنی یو، کروسکال والیس) توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین کل نمرات رعایت ارزش های حرفه ای پرستاران 64.16±70.102 بود و بالاترین میانگین نمره به ترتیب به هر یک از ابعاد مراقبت(48.0± 21.4)، عدالت(37.1± 13.4)، اعتماد(82.0± 11.4)، حرفه ای شدن(95.0± 80.3) و عمل گرایی(70.0± 52.3) اختصاص داده شده بود. ارتباط معنا داری بین بخش محل کار و وضعیت خدمت پرستاران با رعایت ارزش های حرفه ای وجود داشت اما با سایر متغییرها ارتباط معناداری دیده نشد.(سطح معنادار 05/0p<).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، وضعیت پرستاران در رعایت ارزش های حرفه ای نسبتا مطلوب می باشد، بنابراین اقدامات لازم جهت درونی سازی و ارتقاء همه جانبه و هرچه بیشتر این ارزش ها ضروری است.

  کلیدواژگان: ارزش های حرفه ای، پرستاران بالینی، پرستاری حرفه ای
 • رامین غریب زاده*، سلیم کاظمی، سکینه جعفری صفحات 40-48
  زمینه و اهداف

  یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند. داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن به بهره وری بالای سازمانها بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر تاثیر جو سازمانی و کیفت زندگی کاری بر سازگاری شغلی پرستاران شهرستان اردبیل در سال 1395 می باشد.

  روش

  نمونه آماری 274 نفر از پرستاران شهرستان اردبیل بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه جوسازمانی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین جو نوآورانه، جو همکارانه، فرصت رشد، قانون گرایی، فضای کلی زندگی و انسجام در سازمان با سازگاری شغلی پرستاران با میزان سطح معناداری کمتر از 05/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  سازمان ها باید نسبت به جو و محیط سازمان توجهی خاص داشته باشند، زیرا همانطور که نبود جو مثبت در سازمان دارای آثار مخرب است، جو مثبت سازمانی نیز زمینه ای برای بروز توانایی های بالقوه افراد است. به عبارت دیگر، بیمارستانها می توانند برای افزایش جو همکارانه تمایل افراد را به تمایل با یکدیگر افزایش دهند و با تشویق همکاری و نوآوری در سازمان از آثار مثبت آن بهره مند شوند. و همچنین با بهیود محیط و شرایط کاری بر کیفیت زندگی پرستاران بیفزایند.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری، سازگاری شغلی، پرستاران شهرستان اردبیل
 • آمنه مسعودی*، رضا جهانشاهی صفحات 49-53
  مقدمه و هدف

  دقت، مهارت و پایبندی به اخلاق پزشکی حداقل انتظار بیمار از کار درمان و قصور پزشکی به منزله کوتاهی در استانداردهای مراقبت های پزشکی است که انجام ندادن آن موجب خسارت جانی و مالی برای بیمار می شود. منظور از شرافت و درستکاری تعهد کادر درمانی مراقبتی به رعایت انصاف، صداقت و درستی در تعاملات شان با بیماران و حرفه است. هدف از گزارش این مورد اخلاقی، طرح مبحث شرافت و درستکاری در درمان و مراقبت از طریق معرفی یک مورد قصور درمانی - مراقبتی در بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه است.

  گزارش مورد

  بیمار آقایی 48 ساله کشاورز (راننده کمباین) بوده است که به دلیل خونریزی شدید از شریان بازویی دچار هایپوکسی مغزی و متعاقب آن کما به مدت 6 ماه می شود. برای باز ماندن راه هوایی از لوله تراکئوستومی و برای تغذیه از لوله بینی به معده (NGT) استفاده می شده است. با توجه به شرایط کما و علی رغم محدودیت استفاده از لوله گوارش (حداکثر 4 هفته)، بیمار بعد از 50 روز با لوله تراکئوستومی و لوله بینی معده ای و سطح هوشیاری 4 (از 15) ترخیص شد. این امر سبب بروز مشکلات جسمی متعدد و عوارض ماندگار برای بیمار (پس از به هوش آمدن) و هزینه های متعدد درمانی برای خانواده بیمار شد.

  نتیجه گیری

  در موارد نیاز به تغذیه طولانی مدت از راه غیردهانی در بیماران در کما، از شیوه های جایگزین (ژژنوستومی) استفاده می شود که در این مورد اقدامی برای بیمار صورت نگرفت و به هنگام ترخیص بیمار آموزشی نیز به خانواده بیمار داده نشد.

  کلیدواژگان: اخلاق، قصور پزشکی، بی مبالاتی، سهل انگاری، پزشکان و پرستاران
|
 • Ladan Naseh, Amin Shirani, Taraneh Taghavi Larijani, Leila Mardanian Dehkordi* Pages 1-8
  Aim
  With increasing rate of incurable disease and advances in medical technology and therapies in the other in the recent years, facing health care team members with many ethical challenges. One of these challenges is euthanasia. The aim of present study was investigation of specialist’s physician and medical students’ viewpoints about euthanasia.

  Methods
  Present descriptive - cross sectional study performed in Hajar & Kashani teaching health centers in Shahrekord in 2014. 143 (65 specialist physician and 78 medical students) participated in this study. Data were collected with use of demographic form and Euthanasia Attitude Scale (EAS). This scale has 21 item that distributed in four categories include; ethical consideration, practical consideration, treasuring life and naturalistic belief. Data were analyzed with use of SPSS 15.

  Results
  The mean age of physicians was 43.12±5.32 and The mean of student’s age was 25.56±0.98. The majority of physicians (87.3%) and medical students(62.8%) have negative attitude to euthanasia. There was indirect statistical correlation between students age and attitude to euthanasia (P<0.02; r= - 0/236)and significant difference between students with different religion belief (p<0.001). But there was not significant relationship between demographic parameter and attitude of physicians to euthanasia.

  Conclusion
  Results of present study showed that majority of physicians and medical students have negative attitude to euthanasia. That seems in line with religion, belief and culture in Iran.
  Keywords: Euthanasia, Medical Specialties, Medical student, Iran
 • Navid Kalani, Zhila Rahmanian, Mansour Tafvizi* Pages 9-13
  Introduction
  Providing resources to meet all health and medical needs in the health sector is not totally realized even in wealthy countries. Hence, the issue of resource allocation and prioritization has always been one of the management challenges in health systems.
  Patient
  introduction
  The patient was a 63-year-old man who taken to the hospital because of a reduced level of consciousness. In the ambulance, the patient had a heart attack and received electric shock due to ventricular fibrillation (VF). Immediately after admission to the hospital, he was hospitalized in the intensive care unit (ICU). After two days, the patient's consciousness was still low and his pupil showed a slight reaction to light. A few hours later, the patient suffered a seizure and the CT Scan results indicated hypoxic brain damage. Despite medical and special care efforts, he has remained in the same situation in the ICU and no improvement has been found. It is 22 days that he has been in the hospital. Recently, an 18-year-old patient has been taken to the hospital due to a stroke in a car accident. However, there is no blank capacity of ICU in other wards of the hospital and we face a shortage of ICU beds.
  Conclusion
  Through the establishment of the hospital ethics committee, review of indications, and involvement of the 62-year-old patient’s fellows in decision-making, one bed can be added to one of the wards and the necessary ICU services can be provided to the patient with a higher emergency status. Another suggestion is that an extra bed can be added to the ICU in order to keep both patients in this ward. In this case, considering the resource constraints, the quality of serving all patients will similarly reduce from the standard level.
  Keywords: Prioritization; Resource allocation; ICU bed; Medical ethics
  Keywords: Prioritization, Resource allocation, ICU bed, Medical ethics
 • Mohammadali Montaseri, Zahra Shadfard, Mahboobeh Taghizadeganzadeh*, Farideh Moarefi, Zahra Pishgar Pages 14-21
  Background and Purpose
  in the past decade,significant progress has occurred in order to improve patient safety But still there are several shortcomings and the amount of damage on patients from the adverse effects is high unacceptably So one of the most important goals of health care organizations is assess, improve the quality of health care and increase patient safety Therefore,this study has done to examine the degree of Observance of the WHO Surgical Safety Checklist in jahrom of teaching hospitals.

  Methods
  This is cross-sectional study that is performed on all of the anesthesia and operating room nurses in educational hospitals of Jahrom University of Medical Sciences in 2016. Instrument of data collection in this research were"demographic information and Surgical Safety Checklist"of the World Health Organization in 2009.

  Results
  In this study,46/2percent of participants were anesthesia nurse and 53/8 percent were operating room nurse.The average age of participants in this study were(31/06±6/16).the Degree of Observance of the WHO Surgical Safety Checklist in anesthesia nurses was(14/27 ±1/57)and in operating room nurses was(14/76±1/96)and overall was(79/1±53/14).A significant relationship was not observed between demographic variables and Degree of Observance of the WHO Surgical Safety Checklist(p> 0/05).

  Conclusion
  considering the role and importance of Surgical Safety Checklist in increased patient safety,research should be conducted in order to identify obstacles Observance Surgical Safety Checklist To be able to take steps to resolve deficiencies and improve the safety surgery of patients.
  Keywords: Checklist, safety, surgery
 • Esmat Nouhi*, Marziiah Zihaghi, Abbas Abbaszadeh, Younes Jahani Pages 22-30
  Introduction

  Researches in recent decades have suggested that paying attention to the spiritual dimension, including privacy and personal realm, is a requirement that gives the elderly an indescribable place in peace, vigor and vitality. Spiritual interventions have a significant impact on the process of healing and respecting the privacy of patients is among the dimensions of spiritual care. This is especially important in the elderly. This study was designed to determine the relationship between attitudes to spirituality and spiritual care in order to respect the privacy of the elderly in nursing and surgical wards of hospitals in Zahedan University of Medical Sciences in 2013-2014.

  Methods & Materials

  This was a descriptive cross-sectional study of the community-based research sample, and included all of the nurses and surgical wards of hospitals in Zahedan Medical Sciences University respectively (Hospital Ali Khatam hospitals), respectively. Data gathering tool was a researcher-made, valid and reliable questionnaire for respecting the privacy in the elderly. Spirituality and spiritual care tool (SSCRS McSherry) was completed by nursing staff and data were analyzed using descriptive and inferential tests and software SPSS16.

  Results

  The results showed that the mean and standard deviation of privacy compliance in the elderly is 106/5 ± 13/8 and the attitude toward spirituality and spiritual care is 57.64 ± 7/1, which is relatively high. There was no correlation between the two variables Privacy. There was no statistical relationship between the two variables. There was a significant relationship between age and privacy (p <0.05), so that with an increase in age, the privacy score was reduced. The privacy of elderly women is more than that of men.

  Conclusion

  The results showed that nurses are not paying enough attention to the privacy of the elderly. With increasing age, the respect the privacy lowers. Because spiritual care is one of the dimensions of recovery, the health and well-being of the patients, therefore, it is essential to pay more attention to this important issue, including privacy.

  Keywords: Privacy, Spiritual care, Elder, Nursing, Medical, Surgical wards
 • Fozie Abadi, Faeze Abadi, Tabande Sadeghi, Esmat Noohi* Pages 31-39
  Background & Aims

  Nursing professional values, guiding actions that are necessary for development of nursing profession. It can used as a basis for decision-making in professional nursing procedures. However, there is limited research about this matter in Iran. Therefore, the present study was conducted with the aim of observance of professional values in the clinical nurses.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 260 nurses who working in hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences were selected using stratified random sampling method. Data were collected using a two-part questionnaire that included demographic variables and Nursing Professional Values Scale - Revised (NPVS-R) questionnaire ,with the reliability and validity 0.92 of the tool. Data were analyzed using descriptive (mean and standard deviation) and analytic statistical tests (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) using SPSS software version 19.

  Result

   The total average score of nurses' professional values was 102.70±16.64 and the highest mean score was allocated to each of the dimensions of care (4.21±0.48), justice (4.13±1.37), trust (4.11±0.82), professionalism (3.80±0.95) and activism(3.52±0.70) .There was a statistically significant difference between the mean scores of the employment status and type of ward with total mean score of professional values, however, there was no significant relationship with other variables (significant level p <0.05).

  Conclusion

  According to the results, the status of nurses is nearly favorable for professional values. therefore, activities for internalization and promotion of nursing professional values is necessary.

  Keywords: Professional Values, Clinical Nurses, Professional Nursing
 • Ramin Gharibzadeh*, Salim Kazemi, Sakineh Jaaferi Pages 40-48
  Background and Objectives

  One of the most important resources of any organization, its human resources. Constitutive elements of the force, people feel that if they have sufficient motivation, talent and skills are at the service organization. Having morale and job satisfaction is very important to achieve high productivity of organizations. The aim of this study was the effect of organizational climate and quality of work life and job compatibility is the Ardabil city in 1395.

  Methods

  The sample of 274 nurses were Ardebil city were selected randomly. Tools Organizational Climate questionnaire, a questionnaire quality of working life and career compatibility.

  Results

  The results showed that the barley innovative, collaborative environment, growth opportunities, rules, overall living space and coherence in the job compatibility with a significance level of less than 0/05 and there is a significant positive relationship.

  Conclusion

  Organizations need to have a particular atmosphere and environment of the organization, because, as was a positive atmosphere in the organization has destructive effects, positive atmosphere for the underlying organizational potential of individuals. In other words, hospitals are able to increase our desire to increase people's willingness cooperative atmosphere and by encouraging collaboration and innovation to benefit from its positive effects. And also by improving the working conditions increase the quality of life.

  Keywords: organizational climate, quality of work life, job adjustment, nurses city of Ardabil
 • Ameneh Masoodi , Reza Jahanshahi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari* Pages 49-53
  Introduction

  Accuracy, skill and adherence to medical ethics are the minimum expectations of the patient from the treatment staff. And failure to do so will cause financial and economic loss to the patient. Negligence means something that should be done for the patient, but that was not the case at all. The purpose of this ethical report is to outline the issue of carelessness and negligence in treatment and care through the introduction of a case of medical-care failure in a patient admitted to Intensive Care Unit.

  Case report:

  A 48-year-old man was a farmer (a combine driver) who suffered from severe hemorrhage of arterial hypoxia, followed by coma for 6 months. To maintain the airway, a tracheostomy tube was used to feed the nasal tube to the gut (NGT). Regarding the condition of the coma and despite the restriction of use of the gastrointestinal tract (max. 4 weeks), the patient was discharged after 50 days with a tracheostomy tube and gastric nasal congestion and consciousness level (4 out of 15). This led to multiple physical problems and persistent complications for the patient (after healing) and multiple treatment costs for the patient's family.

  Conclusion

  The position of the doctors and the curative staff makes the seemingly small negligence cause great consequences for patients and their families. Indifference and negligence for patients with coma and low levels of consciousness is very unpleasant.

  Keywords: Ethic, Medical Failure, Carelessness, Negligence, Doctors, Nurses