فهرست مطالب

بوم شناسی گیاهان زراعی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1398)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدمهدی میرزایی*، زهرا اردکانی صفحات 1-11
  پایداری در نظام های کشت گندم به مولفه های متعددی بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در شهرستان گرگان انجام شد. جامعه آماری شامل کشاورزان گندمکار گرگان بود. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در نهایت 190 پرسشنامه تکمیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق صاحب نظران توسعه کشاورزی تایید و پایایی گویه های پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 806/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده و  تجزیه و تحلیل در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام شد. بین متغیرهای اصلی نظیر سطح زیرکشت گندم، مدیریت تلفیقی آفات و اصلاح اراضی، استفاده از بذور اصلاح شده، تعداد دفعات مراجعه به مراکز ترویجی، سطح دانش کشاورزی پایدار، رضایت شغلی از کار کشاورزی، سود حاصل از کشت گندم، میزان عملکرد گندم در هکتار و مولفه های پایداری نظام کشت گندم همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. در مجموع، پنج عامل اکولوژیکی- زراعی، عملیات زراعی پایدارمحور، حمایت های خدماتی- ترویجی، وضعیت اجتماعی- مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعا 21 متغیر را دربرمی گرفت، حدود 74% از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در شهرستان گرگان را تبیین نمود. بهبود مدیریت منابع روستایی، گسترش فعالیت های تعاونی و مشارکتی کشاورزی، دانش بومی کشاورزان، سیاست گذاری هایی از جانب برنامه ریزان ترویجی و کاهش هزینه های تولید در فرآیند بهره برداری می تواند نقش موثری در بهبود فرآیند پایدارسازی کشاورزی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تناوب زراعی، حفاظت منابع، کشاورزی پایدار، مالکیت زمین، مدیریت منابع
 • داود خدادادی دهکردی*، سید امیر شمس‎نیا، اصلان اگدرنژاد صفحات 13-24
  کم‎آبیاری یک راه کار بهینه‎سازی تولید محصول در شرایط تنش آبی است. همچنین، هیدروژل سوپرجاذب، پلیمری آب دوست با قابلیت نگهداری مقادیر زیاد آب در خود می باشد. این پژوهش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف هیدروژل سوپرجاذب از نوع سوپر آب آ 200 بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی صورت پذیرفت. این آزمایش به صورت کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی در خاک شنی در منطقه حمیدیه خوزستان انجام شد. در این پژوهش میزان آب آبیاری به عنوان تیمار اصلی شامل 100، 75 و 50% نیاز آبی گیاه و هیدروژل سوپرجاذب به عنوان تیمار فرعی شامل 0 (شاهد)، 15، 30 و 45 گرم بر متر مربع در نظر گرفته شدند. با افزایش تنش خشکی، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه‎ای کاهش معنی‎داری داشت. تاثیر تنش خشکی از طریق کاهش شاخص سطح برگ و اختلال در روند جذب و انتقال عناصر غذایی بود  که در نهایت منجر به کاهش عرضه مواد پرورده و کاهش عملکرد و اجزای عملکرد شد. در نهایت نتیجه‎گیری شد که هیدروژل سوپرجاذب بر ذخیره‎سازی آب و مواد غذایی و رهاسازی آنها در شرایط تنش خشکی موثر است و به طور معنی‎داری از کاهش عملکرد و اجزای عملکرد محصول جلوگیری می‎کند. توصیه می شود از تیمار تامین 75% نیاز آبی گیاه به علاوه کاربرد 45 گرم در متر مربع سوپرجاذب جهت کشت ذرت در شرایط آب و هوایی خوزستان استفاده گردد.
  کلیدواژگان: پلیمر فراجاذب، تنش آبی، ذخیره‎سازی آب، کم‎آبیاری
 • داریوش صفری* صفحات 25-33
  این آزمایش مزرعه ای به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر روی و بور بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس بهاره دیم در منطقه کرمانشاه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. فاکتور اول شامل ارقام بیله سوار و کیمیا وفاکتور دوم محلول پاشی در چهار سطح عدم محلول پاشی، محلول پاشی با سولفات روی 5/1 در هزار، محلول پاشی با بوریک اسید 3 در هزار و محلول پاشی با سولفات روی و بوریک اسید به صورت توام بود. اثرات محلول پاشی بر صفات مورد مطالعه به غیر از صفت وزن صد دانه معنی دار بود. رقم بیله سوار از عملکرد بالاتری نسبت به رقم کیمیا برخوردار بود. همچنین محلول پاشی با سولفات روی باعث افزایش عملکرد دانه، عملکرد زیست توده، و شاخص برداشت شد. محلول پاشی با بور باعث افزایش معنی داری عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت گردید درحالی که محلول پاشی با سولفات روی و اسید بوریک به صورت توام باعث افزایش تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته در رقم بیله سوار گردید. بنابراین، کاشت رقم بیله سوار و محلول پاشی آن با سولفات روی و بوریک اسید به صورت توام توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اسید بوریک، ریزمغذی، سولفات روی، عناصر کم مصرف
 • الهیار فلاح*، مهرداد عمواقلی طبری، عبدالرضا رنجبر صفحات 35-44
  به‎منظور تعیین اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژنه بر میزان آلودگی بوته‏های برنج به کرم ساقه‎خوار، بیماری بلاست و عملکرد در کشت مجدد برنج ارقام کوهسار، بینام، طارم هاشمی و طارم محلی، دو آزمایش جداگانه طی سال‏های زراعی 1394 و 1395 به‎صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک‎های کامل تصادفی ‎در شهرستان آمل اجرا شد. آزمایش اول اثر نیتروژن  با مقادیر 30، 60 و 90 کیلوگرم در‎ هکتار‎ و رقم بود و آزمایش دوم اثر تاریخ کاشت شامل 2، 12 و 22 مرداد و رقم بر میزان آلودگی کرم ساقه‎خوار، بیماری بلاست و عملکرد برنج بود. میزان آلودگی کرم ساقه‎خوار برای رقم کوهسار معادل 18% ولی برای ارقام بینام، طارم هاشمی و طارم محلی بین 12- 6% بود. با افزایش مصرف نیتروژن میزان آلودگی کرم ساقه‎خوار در مرحله رویشی و در مرحله خوشه‎دهی افزایش معنی‎داری داشت. میزان بیماری بلاست گردن خوشه در رقم کوهسار 21 تا 43% و مقدار آن در رقم بینام 4% بود. با افزایش مصرف نیتروژن،میزان عملکرد محصول روند افزایشی و معنی‎دار داشت ولی با مصرف 90 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه، میزان آلودگی به کرم ساقه‎خوار افزایش یافت. تفاوت معنی‎داری از نظر میزان درصد آلودگی بلاست گردن خوشه بین ارقام مشاهده نشد. درصد آلودگی کرم ساقه‎خوار و بیماری بلاست در تاریخ کاشت اول بیشتر بود. بلاست گردن خوشه در رقم کوهسار در هر سه تاریخ کاشت بیشتر از ارقام بومی بود. برای حصول عملکرد مطلوب و خسارت کمتر شیوع آفت و بیماری در کشت مجدد برنج، تاریخ کاشت 12 مرداد و میزان نیتروژن 60 کیلوگرم در هکتار برای رقم بینام پیشنهاد می‎شود.
  کلیدواژگان: دیرکاشت، زودکاشت، کود ازت، نشاکاری مجدد
 • آیلین حاجی پور فرد، داود صادق زاده اهری * صفحات 45-56
  در این پژوهش اثر دو رقت 4 و 8 گرم در لیتر کلرید سدیم بر دو ژنوتیپ کم پر و پرپر گیاه دارویی همیشه بهار در مراحل جوانه زنی و گیاه کامل با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل بررسی شد. از نظر اغلب شاخص های جوانه زنی، صفات مورفولوژیک رویشی، زایشی و فیزیولوژیک بین ژنوتیپ ها اختلاف وجود داشت. با افزایش غلظت کلرید سدیم به 8 گرم در لیتر و در هر دو مرحله رشدی اغلب صفات کاهش یافتند. اثر متقابل ژنوتیپ در شوری فقط بر درصد جوانه زنی در مرحله گیاهچه ای و میزان کمبود رطوبت بافت برگی نسبت به حالت اشباع در مرحله گیاه کامل معنی دار بود. در مرحله گیاهچه ای رقم کم پر و در مرحله گیاه کامل رقم پر پر در برابر تنش شوری متحمل تر بود. کشت رقم پر پر همیشه بهار در مناطقی با مشکل شوری آب تا 4 گرم در لیتر کلرید سدیم امکان پذیر بوده و توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آب شور، تحمل به تنش، رقم پر پر، کالاندولا، کلرید سدیم
 • سمیرا محمدی، طاهر برزگر *، زهرا قهرمانی صفحات 57-69
  به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر کارآیی مصرف، جذب و استفاده از نیتروژن و محتوای عناصر غذایی نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم در رازیانه شیرین، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. کودهای مورد استفاده شامل مقادیر 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن و پتاسیم در هکتار از منبع اوره و سولفات پتاسیم بودند. کاربرد نیتروژن و پتاسیم بر شاخص های کارآیی نیتروژن و غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، فسفر و منیزیم تاثیر معنی داری داشت. افزایش سطوح نیتروژن، کارآیی مصرف، جذب و استفاده از نیتروژن را کاهش داد. با افزایش غلظت پتاسیم، کارآیی نیتروژن نیز افزایش یافت. کاربرد کود نیتروژنه و پتاسیمی میزان غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر را در بافت غده افزایش داد. غلظت کلسیم و منیزیم با افزایش سطوح نیتروژن افزایش یافت و کاربرد پتاسیم باعث کاهش غلظت کلسیم و منیزیم در بافت غده گردید. با توجه به دوره رشد کوتاه رازیانه شیرین، جهت بهبود کارآیی نیتروژن در گیاه، کاربرد سطوح پایین نیتروژن توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: کارآیی جذب نیتروژن، کارآیی مصرف نیتروژن، محتوای فسفر، محتوای کلسیم، محتوای منیزیم
 • کوثر مرادی *، رسول امیریان صفحات 71-81
  سرخارگل گیاه دارویی ارزشمند حاوی سطوح بالایی از متابولیت های ثانویه می باشد که تا کنون روش مناسبی جهت استخراج RNA کل از آن معرفی نشده است. در پژوهش حاضر چهار روش استخراج RNA شامل روش لیتیم کلراید، کیت RNAX-Plus، فنل/SDS و لیتیم کلراید/فنل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تایید کیفیت و خلوص RNA از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز روی ژل آگارز 5/1% استفاده شد. نسبت بالای جذب محلول RNA در طول موج 260 نانومتر به طول موج 280 و 230 نانومتر، مشاهده RNA های ریبوزمی و عدم مشاهده اسمیر روی ژل به عنوان معیاری برای تعیین کیفیت نمونه ها در نظر گرفته شد. بالاترین کیفیت RNA حاوی 9/2 میکروگرم بر میکرولیتر در 100 میلی گرم برگ تازه در روش فنل/SDS و کمترین کیفیت RNA حاوی 2/1 میکروگرم در 100 میلی گرم برگ تازه در روش لیتیم کلراید/فنل مشاهده شد. بنابراین، روش فنل/SDS به عنوان مناسب ترین روش برای استخراج RNA برگ گیاه سرخارگل معرفی می گردد
  کلیدواژگان: روش لیتیم کلراید، روش لیتیم کلراید-فنل، کیت RNAX-Plus، روش فنل-SDS
 • پیام میانجی، سلیمان جمشیدی *، حسن نورافکن صفحات 83-92
  شته سبز هلو یا شته اسفناج از آفات مهم محصولات مختلف کشاورزی می باشد. جهت بررسی اثر مهارکنندگی آفتکش کش شیمیایی و زیستی، شته سبز هلو از مزرعه اسفناج واقع شهرستان میانه جمع آوری و در شرایط گلخانه پرورش داده شد. استخراج اسانس ترخون با دستگاه کلونجر انجام شد. اثر شته کشی حشره کش های دیمتوات، ایمیداکلوپراید، پی متروزین، استمپراید و پریمیکارب در دزهای توصیه شده و نیز دزهای کاهش یافته به میزان یک پنج، یک دهم، یک پانزدهم و یک بیستم حشره کش های شیمیایی به طور جداگانه و در تلفیق با رقت 62 قسمت بر میلیون اسانس ترخون در فاصله زمانی 2 تا 12 ساعت پس از اعمال تیمار در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد اسانس 15 میلی لیتر از هر کیلو ماده گیاهی از ترخون به دست آمد. تمامی تیمارهای مورد استفاده از حشره کش ها، اسانس ترخون و تلفیق دزهای کاهش یافته از حشره کش های شیمیایی با اسانس ترخون در برابر شته سبز هلو کشنده بودند. تفاوت چندانی بین اثرات کشندگی حشره کش های شیمیایی مورد استفاده از لحاظ کشندگی بر شته سبز هلو مشاهده نشد. اسانس ترخون در رقت 62 قسمت بر میلیون توانست با دز یک پنجم حشره کش ها از لحاظ درصد کشندگی بر شته سبز هلو رقابت کند. تلفیق یک پنجم آفتکش ها با اسانس ترخون توانست کنترل قابل قبولی از شته سبز هلو را نشان دهد و به اندازه دز توصیه شده اثرگذار بوده و می تواند به عنوان یک فرآورده کم خطر برای مهار این شته توصیه شود.
  کلیدواژگان: آرتمیزیا، روغن های فرار، حشره کش های طبیعی، خاصیت حشره کشی، مهار زیستی
|
 • Mohammad Mehdi Mirzaei *, Zahra Ardakani Pages 1-11
  Sustainability in wheat cultivation systems depends on several components. The current study was conducted to identify and analyze the sustainability components of wheat cultivation system in Gorgan county. The statistical population was all farmers and wheat growers of Gorgan county. Samples volume was estimated through Cochran formula and samples were chosen randomly. Finally, 190 questionnaires were used. The validity of questionnaire was confirmed by the agricultural development experts and the reliability of the questionnaire items was calculated by Cronbach’s alpha coefficient as 0.806. Data analyzed by factor analysis method and in descriptive and analytical parts. There was a significant positive correlation between the main variables such as cultivated area of wheat, integrated pest management and land reform, using modified seeds, number of visits to extension centers, sustainable agricultural knowledge level, job satisfaction from agriculture, profit from wheat cultivation, wheat yield and sustainability factors of wheat cultivation system. In total, five factors of ecological-crop factors, sustainable-oriented crop operation, support-extension services factor, social-collaborative status factors, and economical factor consisting total of 21 variables accounted for about 74% of variance in sustainability of wheat cultivation system in Gorgan county. Improving rural resource management, expanding cooperative and participatory agricultural activities, native knowledge of farmers, policy-makings by extension planners and reducing production. Costs in the exploitation process can play an effective role in improving the process of agricultural stabilization.
  Keywords: crop rotation, factor score, land ownership, resource conservation, resource management, sustainable agriculture science
 • Davoud Khodadadi Dehkordi *, Seyed Amir Shams Nia, Aslan Egdernezhad Pages 13-24
  Deficit irrigation is a technique for optimizing crop production under drought stress conditions. The superabsorbent hydrogel is a hydrophilic polymer being able to absorb and retain a large amount of water. This study was conducted to evaluate the effect of different rates of Super AB A 200 superabsorbent hydrogel on yield and yield components of corn cv SC704 under drought stress. The experiment carried out in split plot based on a randomized block design in Hamidieh region, Khuzestan province, Iran. In this study, three different depths of irrigation were considered as the main plot including 100, 75 and 50% of water requirement of plants respectively and different levels of superabsorbent were used as sub-plot including 0 (control), 15, 30 and 45 g/m2, respectively. Increasing drought stress led to significant loss of yield, yield components and decrement in water use efficiency of corn The effect of drought stress was determined by decreasing leaf surface area index, disruption of nutrients uptake and transfer, which ultimately led to a decrease in the supply of nutrients, yield and yield components. Finally, it was concluded that superabsorbent hydrogel is effective in retaining water and nutrients and releasing them under drought stress conditions and significantly prevents the decline of yield and yield components. It is recommended to use 75% of plant water requirement and 45 g/m2 superabsorbent for corn cultivation under Khuzestan province climate conditions.
  Keywords: deficit irrigation, superabsorbant polymer, water storage, water stress
 • Dariush Safari * Pages 25-33
  A field experiment was conducted to investigate the effect of zinc and boron spraying on yield and yield components of two spring lentil cultivars in Kermanshah, Iran in a factorial experiment based on randomized complete block design. The first factor consisted of Bilehsavar and Kimia cultivars. The second factor was spraying in four levels consisting of non-spraying, spraying with zinc sulfate at 1.5 o/oo, and boric acid 3 o/oo separated or in combination. The effects of spraying on the all studied traits were significant but except for hundred seed weight and harvest index. Bilehsavar had higher yield than Kimia cultivar. Zinc sulfate spraying also increased seed yield, biomass yield, and harvest index. Boron spraying increased the grain yield and harvest index, while combination of zinc sulfate and boric acid spraying increased number of pods per plant, number of seeds per pod, and plant height in Bilehsvar cultivar. Also, the results of this study were useful in the effect of leaf spraying with micronutrient fertilizers on zinc and boron, which was the most affected by the application of zinc sulfate and boric acid in conjunction with increasing number of pods per plant and number of seeds per pod. Therefore, planting of Bilesavar cultivar and its spraying with both ZN and B fertilizers is recommended in Kermanshah climate condition. A field experiment was conducted to investigate the effect of zinc and boron spraying on yield and yield components of two spring lentil cultivars in Kermanshah, Iran in a factorial experiment based on randomized complete block design. The first factor consisted of Bilehsavar and Kimia cultivars. The second factor was spraying in four levels consisting of non-spraying, spraying with zinc sulfate at 1.5 o/oo, and boric acid 3 o/oo separated or in combination. The effects of spraying on the all studied traits were significant but except for hundred seed weight and harvest index. Bilehsavar had higher yield than Kimia cultivar. Zinc sulfate spraying also increased seed yield, biomass yield, and harvest index. Boron spraying increased the grain yield and harvest index, while combination of zinc sulfate and boric acid spraying increased number of pods per plant, number of seeds per pod, and plant height in Bilehsvar cultivar. Also, the results of this study were useful in the effect of leaf spraying with micronutrient fertilizers on zinc and boron, which was the most affected by the application of zinc sulfate and boric acid in conjunction with increasing number of pods per plant and number of seeds per pod. Therefore, planting of Bilesavar cultivar and its spraying with both ZN and B fertilizers is recommended in Kermanshah climate condition.
  Keywords: boric acid, microelements, micronutrient, zinc sulfate
 • Allahyar Fallah *, Merhdad Allahyar Fallah, Ranjbar Abdolreza Pages 35-44
  To determine the effects of planting date and nitrogen fertilizer on stem borer, blast disease and rice yield of in replanted rice cultivars of Koohsar, Binam, Tarom Hashemi, and Tarom Mahali, two separate experiments were carried out in split plot based on randomized complete block design during the growing years of 2015-2016 in Amol, Iran. The first experiment was the effect of nitrogen fertilizer with the amounts of 30, 60, and 90 kg/ha on rice cultivars. The second one was the effect of planting dates including 24 July, 3, 11, and 13 August on severity of stem borer, blast disease and rice cultivars yield. The severity of stem borer was about 18 on Koohsar, and 6 ~ 12% on Binam, Tarom Hashemi, and Tarom Mahali cultivars. The increase of nitrogen application rate resulted in significant increase of stem borer severity in vegetative and reproductive stages.The amounts of panicle node blast in Koohsar and Binam cultivars were 21 ~ 43 and 4%, respectively. Increasing nitrogen rate caused significantly higher rice yield, but application of 90 kg/ha N increased the severity of stem borer. There was no significant difference in stem borer severity among the studied cultivars. The stem borer and blast disease severity was in maximum level in the first planting date. Panicle node blast severity in Koohsar was more than local rice cultivars in all three planting dates. To obtain higher rice yield and less damage of stem borer and blast disease in rice replanting system, the second  planting date and 60 kg/ha of N fertilizer is recommended.
  Keywords: early-planting, late- planting, nitrogen fertilizer, re-transplanting
 • Aylin Hajipour Fard, Davoud Sadeghzadeh Ahari * Pages 45-56
  In this study, the effect of two sodium chloride concentrations of 4 and 8 g/L on two marigold sparse petal and compact petal genotypes evaluated at germination and adult stages using factorial experiment based on randomized complete block design. There were differences between genotypes in some germination indices, vegetative and reproductive morphological and physiological traits.  Some traits were reduced by increasing sodium chloride concentration to 8 g/L in both growing stages.  Interactional effects of salt × genotype were significant on germination percentage and leaf water saturation deficient at seedling and adult stages, respectively. Sparse petal and compact petal genotypes were more tolerant to salinity in seedling and adult stages, respectively. Therefore, cultivation of compact petal marigold genotype in areas with water salinity problem up to 4 g/L NaCl is suitable and advisable.
  Keywords: Calendula officinalis, compact petal, saline water, sodium chloride, stress tolerance
 • Samira Mohammadi, Taher Barzegar *, Zahra Ghahremani Pages 57-69
  To investigate the effects of different nitrogen and potassium fertilizer rates on nitrogen use efficiency (NUE), nitrogen uptake efficiency (NUPE), nitrogen utilization efficiency (NUTE) and N, K, P, Ca and Mg nutrient contents in sweet fennel, a factorial experiment was conducted based on randomized completely block design with three replications in University of Zanjan, Iran. The applied fertilizers included 50, 100, and 150 kg/ha of N and K from urea and potassium sulfate sources, respectively. N and K application had significant effect on NUE and N, P, Ca, P, and Mg contents. Increasing nitrogen application rate levels desreased NUE, NUPE, and NUTE. Increasing of K application rate caused increment of N efficiency. Application of N and K fertilizers increased N, K and P concenterations on bulb tissue. Increasing N application rates resulted in more Ca and Mg concentrations, but application of K decreased Ca and Mg contents in bulb tissue. Regarding short growing period of sweet fennel, lower rates of N fertilizer is recommended to improve NUE.
  Keywords: calcium content, Magnesium content, nitrogen uptake efficiency, nitrogen use efficiency, phosphor content
 • Kosar Moradi *, Rasol Amirian Pages 71-81
  Coneflower is a valuable medicinal plant containing high levels of secondary metabolites, but no suitable method for extraction of the entire RNA has been introduced yet. In present study, four methods of RNA extraction including lithium chloride, RNAX-Plus kit, phenol/SDS and lithium chloride/phenol were investigated. For confirming the quality and purity of RNA, spectrophotometer and agarose gel electrophoresis of 1.5% were used. The high absorption ratio of RNA solution at a wavelength of 260 nM to 280 and 230 nM, observation of ribosomal RNAs and the lack of smear on the gel were considered as criteria for determining samples quality. The highest and the lowest qualities of RNA contained 2.9 μg/100 mg of fresh leaves by phenol/SDS method and 1/2 μg/100 mg of fresh leaves by lithium chloride/phenol method, respectively. Therefore, phenol/SDS method is introducing as the most suitable method for RNA extraction from coneflower.
  Keywords: Echinacea purpurea, lithium chloride-phenol, litium chloride, phenol-SDS, RNAX-Plus kit
 • Payam Mianaji, Soleiman Jamshidi *, Hassan Nourafcan Pages 83-92
  The green peach aphid or spinach aphid is one of the major pests found in various agricultural crops. Toevaluate the effect of chemical and biological pesticides, the green peach aphid was collected from the spinach field in Miyaneh city, Iran and cultivated in greenhouse conditions. Tarragon essential oilswere extracted by Clevenger apparatus. The pesticidal effect of dimethoate, imidacloprid, pymetrozine, acetamiprid and primicarb in recommendedand , , , reduced doses in separate and combined with 62 ppm of tarragon essential oilsin 2to 12 hours after treatment in greenhouse condition was investigated. FifteenmL of essential oils extracted from 1 kg of plant dry material.All applied insecticidal treatments, tarragon essential oils and combination of reduced doses of chemical insecticides with tarragon essential oils were lethal against green peach aphid. There weren’t any significant differences between the lethal effects of applied chemical insecticides regarding the letality of green peach aphid.The concentration of 62 ppm of tarragon essential oilswas able to compete with the dose ofof chemicals recommended doseinlethal percentage of green peach aphid. The combination of recommended dose with tarragon essential oilsshowed acceptable results for controlling the green peach aphid and was as effective as the recommended dose; therefore, it can be recommended as a safeproducttocontrolthis aphid.
  Keywords: Artemisia, essential oils, natural insecticides, insecticidal potential, chemical control