فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید سبحانی راد*، مهدی الهی ترشیزی صفحات 1-14
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر سطوح مختلف آنتی بیوتیک موننسین سدیم و پروبیوتیک تجاری بر فرآیند تخمیر و فراسنجه های تولید گاز منابع خوراکی (علف خشک یونجه، دانه جو و یونجه+ جو با نسبت 50:50) در شرایط برون تنی است. گروه های آزمایشی شامل  گروه شاهد (خوراک های پایه بدون افزودنی)، خوراک های پایه + موننسین سدیم (500 یا 1000 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) و خوراک های پایه + پروبیوتیک تجاری (500 یا 1000 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) بودند. روش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (افزودن باکتری های شکمبه و بزاق مصنوعی به نمونه های خوراک) برای تعیین فراسنجه های تولید گاز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو سطح موننسین سدیم سبب کاهش معنی داری در فراسنجه تولید گاز از بخش قابل تخمیر(b) از علوفه یونجه شد. همچنین مکمل نمودن سطح بالای پروبیوتیک (گروه حاوی 1000 میلی گرم)، نرخ تولید گاز (c)در یونجه و دانه جو را به طور معنی داری کاهش داد. با افزایش سطح پروبیوتیک، نرخ تولید گاز در مخلوط علوفه و غلات (نسبت به تیمار حاوی 500 میلی گرم در کیلوگرم پروبیوتیک تجاری) به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین هضم پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم در هیچ یک از مراحل آزمایش اختلاف معنی داری نداشتند. از نتایج آزمایش حاضر می توان نتیجه گرفت مکمل سازی موننسین می تواند سبب کاهش فعالیتهای تخمیری مواد خوراکی در شکمبه شود. همچنین افزودن سطح بالای موننسین سدیم در جیره های تمام غلات ثابت نرخ تولید گاز را به طور معنی داری کاهش می دهد، در حالی که با مخلوط نمودن علوفه و غلات، پروبیوتیک ها قادرند با تحریک باکتری های شکمبه ثابت نرخ تولید گاز را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: موننسین، پروبیوتیک، فراسنجه های تولید گاز، باکتری های شکمبه، شرایط برون تنی
 • علی جواهری، آمنه خوشوقتی*، محمدحسین مرحمتی زاده صفحات 15-23
  مصرف فرآورده های پروبیوتیک به خصوص ماست بین مردم بسیار قابل قبول بوده و این امر به دلیل تاثیرآن ها بر سلامت مصرف کنندگان است.در این مطالعه اثر دوز های مختلف عصاره گیاه کنگر (3/0 %، 6/0 %و9/0%)و کفیر پروبیوتیک بر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در ماست بررسی شد.محصولات پروبیوتیک به روش استاندارد Tamime تولید شد. پس از آن محصولات از نظر حسی،pH،اسیدیته و شمارش میکروبی در طول دوره گرم خانه گذاری و نگه داری مورد بررسی قرار گرفتند.مقادیر حاصل از طریق آزمون های آماری توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که زمان،تاثیر معنی داری (05/0>P-Value)بر pH و اسیدیته دارد که با افزایش زمان،  pHکاهش و اسیدیته افزایش می یابد.تعداد باکتری ها به cfu/ml1010  در طول مدت گرم خانه گذاری رسید و در طول مدت نگه داری تقریبا به همین مقدار باقی ماند.همچنین مشخص شد که افزایش غلظت عصاره ی گیاه کنگر به همراه کفیر اثر مثبت بر روی رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم دارد.در ارزیابی حسی، ماست حاوی 6/0 گرم بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بهترین طعم و بو را داشت و ماست حاوی 6/0گرم لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس کمترین امتیاز را داشت.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، کنگر، کفیر
 • مریم گرمنی، هادی کوهساری*، سیده زهرا سید النگی صفحات 25-35
  بره موم یکی از مهم ترین فرآورده های فرعی زنبورعسل است. فعالیت های بیولوژیکی بره موم به  موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی منطقه مرتبط است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی سه نوع بره موم با  موقعیت جغرافیایی مختلف از استان گلستان بود. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی بر اساس انتشار در آگار و با روش چاهک انجام شد. کمترین غلظت مهارکنندگی و کمترین غلظت باکتری کشی با روش ماکرودایلوشن تعیین شد. محتوای کل فنلی و فلاونوئیدی و توانایی مهار رادیکال آزاد نمونه های بره موم نیز تعیین گردید. باکتری های گرم مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی حساسیت بیشتری به غلظت های مختلف نمونه های بره موم نشان دادند به طوریکه کمترین غلظت مهارکنندگی بره موم جمع آوری شده از منطقه جغرافیایی شصت کلا برایباسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 048/0 و 19/0 میلی گرم بر میلی لیتر و برای شیگلا دیسانتری و اشریشیا کلی به ترتیب12/3 و 12/3 میلی گرم بر میلی لیتر گزارش شد. بره موم منطقه جهان نما با میانگین67/142 میلی گرم معادل اسیدگالیک در هرگرم و 24/35 میلی گرم معادل کوئرستین در هر گرم نمونه به ترتیب بیشترین محتوای کل فنلی و فلاونوئیدی را نشان دادند. نمونه شصت کلا بیشترین فعالیت مهار رادیکال DPPH را نشان داد. بین فعالیت ضد باکتریایی نمونه های بره موم با محتوای فنلی و فلاونوئیدی آنها ارتباط مستقیم دیده شد و عدم ارتباط بین محتوای کل فنلی و فلاونوئیدی با مهار رادیکال آزاد DPPH توجیه کننده این مطلب است که فعالیت آنتی اکسیدانی بره موم به دیگر ترکیبات موجود در آن نیز مربوط شود. لذا مطالعه در خصوص شناسایی دیگر ترکیبات بره موم پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بره موم، منطقه جغرافیایی، فعالیت ضدباکتریایی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • سیده زهرا موسوی، مجتبی طهمورث پور*، محمد هادی سخاوتی، علی جواد منش صفحات 37-47
  هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد باکتریایی پپتید نوترکیب لاکتوفرامپین-لاکتوفریسین شتری بر روی رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مولد ورم پستان گاو شیری است. پپتید نوترکیب لاکتوفرامپین-لاکتوفریسین شتری که از مطالعات قبلی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده بود مورد استفاده قرار گرفت. اثر ضدباکتریایی این پپتید به روش شمارش کلونی بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس (25923 ATCC) و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (1764PTCC ) انجام گرفت. همچنین بررسی اثر حرارت 100 درجه سانتی گراد و لئوفلایز کردن این پپتید بر فعالیت ضد باکتریایی آن به روش انتشار از دیسک انجام شد. نتایج نشان داد که پپتید نوترکیب تولیدی در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس اثر ضد باکتریایی داشت )0001/0(p < ولی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بی تاثیر بود. همچنین بررسی اثر حرارت نشان داد که اعمال حرارت 100 درجه سانتی گراد تا مدت زمان 40 دقیقه تاثیر معنی داری بر میزان فعالیت این پپتید نداشت ولی در زمان های 70 و 100 دقیقه کاهش معنی داری در فعالیت ضد باکتریایی این پپتید مشاهده شد )0001/0(p
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، پپتید نوترکیب، لاکتوفرامپین-لاکتوفریسین، ورم پستان
 • راحم خوشبخت*، سیده هانیه هادی نژاد، مجتبی خسروی، عباس میهن خواه، مائده صلواتی، علی محبت صفحات 49-60
  یکی از منابع بالقوه ی عفونت های باکتریایی در انسان و خصوصا عفونت های ناشی از باکتری اشریشیاکلی، طیور پرورشی می باشد. مطالعات مختلف قرابت های ژنتیکی را بین سویه های پاتوژن پرندگان (APEC) و سایر سویه های بیماریزای انسان نشان داده است. در این مطالعه ضمن ردیابی حضور ژن fimH که از عوامل اتصال و کلونیزه شدن باکتری در غشاهای مخاطی می باشد، مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های مختلف اشریشیاکلی بدست آمده از طیور گوشتی و انسان با یکدیگر مقایسه و بررسی شد. پس از جمع آوری و شناسایی جدایه ها (شامل 26 جدایه انسانی و 60 جدایه طیور گوشتی)، ابتدا DNA تام میکروارگانیسم ها با روش جوشاندن استخراج شده و سپس با کمک پرایمرهای اختصاصی ژن مورد نظر با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد ردیابی قرار گرفت. همچنین مقاومت سویه های مورد مطالعه نسبت به 14 آنتی بیوتیک مختلف با کمک روش انتشار دیسک (Disk diffusion method) ارزیابی و تعیین شد. در مجموع از میان 86 سویه اشریشیاکلی  مورد مطالعه، ژن fimH در میان 53 جدایه (62/61%) ردیابی و شناسایی شد. همچنین جدایه ها، مقاومت بالایی را به آنتی بیوتیک های اکساسیلین (02/93%)، کلیستین (86/91%) و سفالکسین (53/89%) نشان دادند. بر اساس نتایج بدست آمده حضور ژن مورد نظر در میان جدایه های انسانی به طور معناداری (P<0.05) بیشتر از جدایه های بیماریزای پرندگان بود. در مجموع 70 الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه ها مشاهده شد و بررسی آنها تفاوت آشکار الگوهای غالب در جدایه های با منبع متفاوت را نشان داد که می تواند به دلیل مصرف آنتی بیوتیک های متفاوت در درمان عوارض ناشی از این باکتری در انسان و دام باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، fimH، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • کیوان جمشیدی*، اوزلم اوزمن صفحات 61-68
  در مطالعه پیش رو که هدف آن تعیین بررسی میزان شیوع ابتلا به RSV  در بین بزهای کشتاری شهرستان گرمسار بوده است تعداد 402 راس بز کشتاری مورد بازرسی پس از کشتار قرار گرفتند. از این بین تعداد 67 راس (7/16%) واجد ضایعات ماکروسکپی پنومونی عمدتا در لوب های قدامی تحتانی بودند.  باستثنای 18 مورد  ریه هایی که علائم پنومونی انگلی و برونکوپنومونی چرکی و کاتارال را نشان می دادند، مابقی شامل 49 ریه با علائم پنومونی بینابینی و پنومونی  برونکواینترستیشیال برای شناسایی آنتی ژنRSV  مورد استفاده قرار گرفتند. مقاطع اخذ شده از نمونه های بافتی فیکس شده در فرمالین و قالب گیری شده در پارافین با استفاده از تکنیک متداول avidin-biotin-peroxidase complex و روش ایمونوهیستوشیمی رنگ آمیزی شدند. در این مطالعه از مجموع 49 مورد ریه مبتلا به پنومونی بینابینی و پنومونی  برونکواینترستیشیال در 9 مورد آنتی ژنRSV  شناسایی شد که عمدتا در سلول های اپیتلیوم برونشیولی و پنوموسیت های تیپ II تا حد کمتری سلول های اپیتلیوم غدد برونشی، سلول های سینسیشیال، ماکروماژهای آلوئولی، لنفوسیت ها و پلاسما سل ها مشاهده شد. در مجموع، ضمن اینکه میزان شیوع آنتی ژن RSV  در موارد پنومونی بزها در شهرستان گرمسار بسیار بالا تشخیص داده شد نقش احتمالی RSV  در ایجاد پنومونی  بینابینی در بزهای کشتاری نیز اعلام گردید.
  کلیدواژگان: RSV، ایمونوهیستوشیمی، بز، پنومونی
 • حمدالله مشتاقی*، آزاده رشیدی مهر، بهزاد شارقی صفحات 69-81
  با توجه به اثرات سوء استفاده از مواد شیمیایی صنعتی و بحث های قابل قبولی که در خصوص سرطان زایی و سمیت آن ها برای انسان صورت گرفته است، علاقه روز افزونی به استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی وجود دارد. به منظور جلوگیری از رشد یا مهار اجرام بیماری زا و عوامل فساد مواد غذایی تحقیقات فراوانی با استفاده از نگهدارنده های طبیعی صورت گرفته و در حال حاضر نیز در حال انجام است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف لیزوزیم و نیسین بر میزان رشد باکتری های اشریشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز و همچنین تعیین MIC و MBC این ترکیبات بر باکتری های فوق انجام گرفت. در این مطالعه غلظت های مختلف لیزوزیم و نیسین به صورت تنها و توام ( صفر، 53/19، 06/39، 13/78، 25/156، 5/312، 625، 1250، 2500، 5000 میکروگرم بر میلی لیتر ) در شرایط آزمایشگاهی در شش pH 5/5، 6، 5/6، 7، 5/7 و 8 تنظیم شده بود، به روش میکرودایلوشن و در دمای 24 درجه سانتی گراد و قرائت اثر ترکیبات روی میزان رشد باکتری ها با استفاده از الیزا ریدر انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که لیزوزیم تاثیر کمتری روی اشریشیا کلی دارد و نیسین روی لیستریا مونوسیتوژنز کمتر تاثیر داشت. استفاده توام لیزوزیم و نیسین در pH های پایین موجب کاهش MIC شد.
  کلیدواژگان: نیسین، لیزوزیم، لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیا کلی
 • مهدی سیف احمدی، سید رضا مودب*، آذر سبک بار صفحات 83-94
  مایکوباکتریوز ماهی یک بیماری پیش رونده مزمن است که توسط گونه های مختلف مایکوباکتریوم ها ایجاد می شود. تشخیص این بیماری در ماهی های زینتی، بطور معمول با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی، کشت، انجام می شود. تعیین گونه نیز بر اساس خصوصیات رشد باکتری در دماهای مختلف، نوع پیگمان، مورفولوژی کلنی ها و تست های بیوشیمیایی می باشد. اگرچه تشخیص اولیه مایکوباکتریوز ماهی بر پایه علائم بالینی خارجی و حضور گرانولوم در بافت های احشایی با روش نمونه برداری است، اما برخی موراد، هیچ علائم بالینی بوده و یا توده های گرانولومی مشاهده نمی شود. با توجه به خصوصیت زئونوتیک بیماری، افزایش اهمیت آکواریوم و همچنین افزایش عفونت های فرصت طلب بواسطه مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی در افراد سالمند و بیماران مبتلا به نقص ایمنی، درمان بسیار دشوار و دوره های درمانی طولانی مدت این عفونت ها، و از طرفی اهمیت یافتن آن در ماهی ها که منجر به تلفات مالی می شود، موجب شد که در این تحقیق به جداسازی و شناسایی گونه های مایکوباکتریوم ها در ماهیان آکواریومی طراحی شود. وجود مایکوباکتریوم ها در 53 ماهی که از آکواریوم فروشی های منطقه ای شهر تبریز تهیه شده بودند با روش های رنگ آمیزی ذیل _ نلسون و کشت روی محیط لوانشتاین_ جانسون مورد تحقیق قراگرفتند. شناسایی گونه های مایکوباکتریومی ایزوله شده با ویژگی های مورفولوژی و تست های بیوشیمیایی انجام شد. مقاومت دارویی ایزوله ها نسبت به داروهای ایزونیازید، استرپتومایسین، ریفامپین، اتامبوتول، کانامایسین، آمیکاسین و سیپروفلوکساسین به روش نسبی در محیط کشت لوانشتاین- جانسون بررسی گردید. سویه حساس به همه داروها، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (H37Rv) جهت کنترل کیفی استفاده شد. در بررسی مستقیم میکروسکوپی با روش رنگ آمیزی ذیل- نلسون، باسیل های اسید فست در هفت نمونه شناسایی گردید. با استفاده از روش کشت باکتریایی در 3/28% از ماهی ها، گونه های مایکوباکتریوم ایزوله گردید. گونه های مختلف مایکوباکتریوم به شرح ذیل شناسایی گردید: مایکوباکتریوم مارینوم، مایکوباکتریوم فورچئیتوم، مایکوباکتریوم اسمگماتیس، مایکوباکتریوم تره آ، مایکوباکتریوم فلاوسنس و مایکوباکتریوم آزیاتیکوم. نتایج حاصل از بررسی نمونه ها نشان داد که، مایکوباکتریوم فورچئیتوم و مایکوباکتریوم مارینوم بیش از سایر گونه ها ایزوله گردید. در بررسی حساسیت دارویی ایزوله ها نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت دارویی به استرپتومایسین و کمترین مقاومت به سیپروفلوکساسین مربوط می شد. در این تحقیق، مایکوباکتریوم مارینوم،مایکوباکتریوم فورچوئیتوم، مایکوباکتریوم اسمگماتیس و مایکوباکتریوم فلاوسنس که در ماهی و انسان بعنوان پاتوژن شناخته شده اند از ماهی های آکواریومی جدا شدند. سویه های ایزوله شده به بیشتر داروهای مورد استفاده در درمان مقاوم بودند، بنابراین ملاحظات بیشتری در خصوص حضور مایکوباکتریوم ها در ماهیان آکواریومی لازم است تا میزان انتقال باکتری به انسان کاهش یابد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوز، ماهی آکواریومی، مقاومت دارویی، مایکوباکتریوم فورچئیتوم و مایکوباکتریوم مارینوم
 • حسین محمدی، احسان عناصری*، امیر توکمه چی صفحات 95-107
  در این بررسی تاثیر چند گونه متفاوت لاکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع گاو و گاومیش از دامداری های اطراف ارومیه بر میزان کلسترول مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی های باکتری شناسی نمونه های مدفوع گاو، تنها 5 گونه متفاوت از جنس لاکتوباسیلوس جدا شد. بیشترین فراوانی مربوط به لاکتوباسیلوس رامنوسوس (5/37 %) و کمترین آن مربوط به لاکتوباسیلوس فرمنتوم و لاکتوباسیلوس دلبروکی (5%) بود. در بررسی های باکتری شناسی نمونه های مدفوع گاومیش نیز 10 گونه متفاوت از جنس لاکتوباسیلوس و تنها یک گونه بیفیدوباکتریوم جداسازی شد. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دارای بیشترین فراوانی (25 %) و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس دارای کمترین (28/2 %) فراوانی بود. در این مطالعه توانایی باکتری های جداسازی شده از نمونه های مدفوع برای کاهش میزان کلسترول در محیط کشت مایع MRS سنجیده شد. بر اساس این یافته ها هیچ کدام از باکتری های لاکتوباسیلوس جدا شده از نمونه های مدفوع گاو نتوانستند تغییری در میزان کلسترول موجود در محیط کشت ایجاد نمایند. در حالیکه برخی از لاکتوباسیلوس های مدفوع گاومیش توانستند مقدار کلسترول موجود در محیط کشت را پس از 24 ساعت کاهش دهند. این کاهش بسته به گونه باکتری متفاوت بوده و بیشترین آن مربوط به لاکتوباسیلوس پاراکازئی (50 %کاهش) و کمترین آن مربوط به لاکتوباسیلوس کازئی (12 %) بود.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس، مدفوع، کلسترول، گاومیش، گاو، شرایط آزمایشگاهی
 • حجت الله جعفریان*، محمدرضا بیواره، سمیرا جعفریان صفحات 109-121
  مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر سطوح مختلفپری بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae بر برخی از شاخص های  خون شناختی و آنزیم های کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. بدین منظور تعداد 600 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 85/0±1/5 گرم تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه با گذراندن یک دوره یک هفته ای جهت سازگاری با شرایط جدید، به طور تصادفی در 12 مخزن پلی اتیلنی با تراکم 50 قطعه بچه ماهی در هر تیمار توزیع و طی مدت 60 روز، در قالب چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر (شاهد)، (F1) 4/0، (F2) 8/0 و (F3) 2/1 گرم پری بیوتیک در هر کیلوگرم جیره غذایی به طور جداگانه در چهار تیمار هرکدام با سه تکرار تغذیه شدند. در انتهای دوره، مقایسه آماری نتایج به دست آمده از نمونه های خون جمع آوری شده از 15 عدد ماهی به ظاهر سالم (با میانگین وزنی 3/1±25) موجود در هر مخزن به روش خون گیری از ساقه دمی نشان داد، با این که پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر تاثیری در تعداد مونوسیت، لنفوسیت و حجم متوسط گلبولی نداشت (05/0p>)، اما باعث ایجاد اختلاف معنی دار در تعداد گلبول های سفید، گلبول های قرمز، میزان هموگلوبین، درصد هماتوکریت، میزان متوسط هموگلوبین گلبولی، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی قرمز و تعداد نوتروفیل در نمونه های خون بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0p<)؛ همچنین بررسی آنزیم های کبدی نیز اختلاف معنی داری در میزان فعالیت آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در تیمارهای حاوی پری بیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد (05/0p<)، درحالی که تجزیه و تحلیل های آماری هیچ گونه تاثیر معنی داری بین مقادیر آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد نشان ندادند (05/0p>). بر اساس این نتایج می توان این چنین بیان نمود که استفاده از پربیوتیک دیواره سلولی مخمر S. cerevisiae در جیره های غذایی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی دارای عملکردهای متفاوتی بر شاخص های خون شناختی بوده و احتمالا دارای اثرات تقویت کننده سیستم ایمنی غیراختصاصی در این گونه می باشد.
  کلیدواژگان: پری بیوتیک، مخمر، شاخص های خون شناختی، آنزیم های کبدی، کپور معمولی
|
 • Saeed Sobhanirad Pages 1-14
  The aim of this study was investigating the effect of antibiotic (sodium monensin) and trade probiotic on fermentation process and estimation of gas production parameters of feedstuffs (alfalfa hay, barley grain and alfalfa+ barley 50:50) in vitro condition. Experimental treatments were included control treatment (basal feeds without additive), basal feeds
  supplemented with sodium monensin antibiotic and the trade probiotic at levels of 500 and 1000 mg per kg of DM. Gas production in vitro was used for determining gas production
  parameters. Results showed both levels of sodium monensin and 1000 mg/kg of monensin decreased fermentable fraction (b) and rate (c) of gas production of alfalfa, respectively. Also, rate (c) of gas production of barley was significantly decreased by supplying a higher level of monensin (1000 mg/ kg). In comparison with level of 500 mg/kg probiotic, the higher level of probiotic increased rate of gas production of alfalfa+ barley mixture. There was no significant (p>0.05) effect of treatments on organic digestibility and metabolisable energy. Supplementation of antibiotics in diet containing 100% hay decreased fermentative parameters of feedstuffs in rumen. Adding the higher level of monensin to diet containing 100% grain decreased significantly gas production rate. Using probiotics in diet containing mixed hay and grain can increase rate of gas production by stimulating ruminal bacteria.
  Keywords: Fermentative parameters, In vitro, Monensin, Probiotic, Ruminal bacteria
 • Ameneh Khoshvaghti Pages 15-23
  The probiotic products consumption especially yogurt is very prevalent. Gundelia tourneforti is one of plants that have several beneficial effects. In this study the effect of this plant
  hydroalcoholic extract and kefir probiotic on bacteria Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum growth in yogurt were investigated. The probiotics products were
  produced by Tamime standard method. Then the products were investigated sensory, pH, acidity and microbial count in incubation and maintenance term. The data were analysis by
  descriptive statistical test with SPSS system. The results of this study showed the time has a negative effect on pH and a positive effect on acidity, so that time increased causes pH decreased and acidity increased. The bacterial count was 1010 cfu.ml in incubation term and remained in this count in maintenance period almost.  The investigation of the results revealed, kefir and Gundelia tourneforti hydroalcoholic extract concentration increased have positive significant effects on Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum. In sensory evaluation turned out yogurt containing 0.6 gr Bifidobacterium bifidum and 0.6 gr Lactobacillus acidophilus gained superlative and lowest score respectively.
  Keywords: Bifidobacterium bifidum, Gundelia tourneforti, Kefir, Lactobacillusacidophilus, Probiotic
 • Hadi Kohsari Pages 25-35
  Propolis is one of the byproducts of bees. Biological activities of propolis is related to geographical and botanical origion. The aim of this study was to evaluate the antibacterial and antioxidant activity the three types of propolis with different geographical origion from Golestan province in northern Iran.The evaluation of antibacterial activity by using agar well diffusion method was performed. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of propolis samples were determined by using broth macrodilution tube method. Also the total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TPC) and free radical scavenging activity of propolis samples were determined. Grampositive bacteria compared to gram-negative bacteria showed more sensivity to different concentrations of propolis samples. As MIC of propolis collected from the geographic region of the Shast Kola for B. cereus and S. aureus was, 0/048 and 0/19 mg/ml respectively and for S. dysentery and E.coli 3.12 and 3.12 mg/ml respectively. Propolis sample of JahanNama area with mean of 142.67 mgGAE/g sample and 35.24 mgQE/g sample showed highest TPC and TFC. The highest DPPH radical scavenging activity was related to Shast Kola propolis sample. The antibacterial activity of propolis samples had direct correlation with phenolic
  and flavonoid content. The total phenolic and flavonoid content had negative correlation with free radical scavenging DPPH, explain that the antioxidant activity of propolis also is related to other components. So the identification of other compounds of propolis is recommended.
  Keywords: : Propolis, Geographical region, Antibacterial activity, Antioxidant activity
 • Mojtaba Tahmores Pour Pages 37-47
  The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of the recombinant camel Lactoferrampin-Lactoferricin on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria, one of the causes of mastitis in dairy cows. This peptide, which was prepared through a previous study in Biotechnology Laboratory of Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Antibacterial effects of this peptide was assessed by Count Colonies on Methicillin-resistant Staphylococcus aureus )PTCC 1764( and Staphylococcus aureus )ATCC 25923(. Heat resistance properties and freeze drying process of the peptide were evaluated by disk diffusion method in triplicate. The results showed that this recombinant peptide had an antibacterial effect on Staphylococcus aureus (p<0/0001), but had no effect on methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Heat resistant of the recombinant peptide also showed that 100 °C temperature for 40 minutes had no significant effect on the anti-bacterial properties of this protein (p<0/0001). This protein showed no loss of activity after freeze drying process. The results obtained from this study proved the stable activity of natural peptides as well as antibacterial properties. This recombinant peptide can be used as an alternative to antibiotics or a therapeutic supplement to cure mastitis in dairy
  cows.
  Keywords: Camel, Lactoferrampin-Lactoferricin, Lyophilizing, Mastitis, Recombinantpeptide, Staphylococcus aureus
 • Rahem Khoshbakht Pages 49-60
  Broilers are one of the potential sources of bacterial infections particularly Escherichia coli infections in human. Different studies have previously showed genetic similarities between
  APEC (avian pathogenic E. coli) strains and human pathogen strains of the microorganism. In this study we evaluate the presence of the fimH virulence gene among human and broiler
  isolates of E. coli. In addition the antibiotic susceptibility of the strains was investigated. After collection and identification of the isolates (including 26 human isolates and 60 broilers isolates), at first, total DNA of the pure microorganisms was extracted using boiling method and then DNA samples were subjected to PCR using specific primers for fimH gene. Antibiotic resistance pattern was evaluated by disk diffusion methods for 14 different antibacterial agents. Among 86 E. coli isolates, the fimH gene was detected in 53 (61.62%) isolates. In addition, the isolates showed high resistance to oxacilin (93.02%), colistin (91.86%) and cephalexin (89.53%) respectively. According to the results, the prevalence of the fimH gene among human isolates was significantly (P<0.05) higher than avian isolates. In total, 70 different antibiotic resistance patterns were observed among isolates which showed that there are significant differences between the resistance patterns of different isolates with different sources. It can be due to the use of various antibiotics in treating the complications of this bacterium in humans and livestock.
  Keywords: E. coli, fimH, antibiotic resistance
 • Keyvan Jamshidi Pages 61-68
  In the present study, in which the main goal was to determine the prevalence of RSV infection in goats slaughtered in Garmsar slaughterhouse, a total of 402 goat were subjected to postslaughter inspection. Among them, 67 (16.7%) cases were found having macrosdopic lesions of pneumonia particularly on the cranioventral lobs. Lesions were more frequently encountered in anteroventral lobes than caudal lobes. With the exception of 18 cases in which parasitic pneumonia and catarrhal and purulent bronchopneumonia were observed, the remaining 49 cases with macroscopic lesions of interstitial pneumonia and bronchointerstitial pneumonia used for RSV antigen detection. Formalin-fixed and paraffin-embedded lung tissue samples were immunohistochemically stained using routine avidin-biotin-peroxidase complex techniques to detect RSV antigens. In the present study, out of 49 cases with interstitial pneumonia and bronchointerstitial pneumonia, in 9 cases (18.36%) RSV viral antigens was detected, which were mainly found in the cytoplasm of bronchiolar epithelial cells, type II pneumocytes, and less frequently in the epithelial cells of bronchial glands, syncytial cells, alveolar macrophages, and lymphocytes and plasma cells. In conclusion, despite of the determining the prevalence of RSV viral antigens in pneumonic lungs of goats in the Garmsar region, a possible role of RSV in the induction of interstitial pneumonia in goats was suggested.

  Keywords: RSV, Immunohistochemistry, caprine, pneumonia
 • Hamdollah Moshtaghi Pages 69-81
  In order to prevent or inhibit the growth of pathogenic objects and factors of food spoilage, great deal of research has been done by using natural preservatives and currently is performed. This study has been done to investigate the effect of different concentrations of lysozyme and nisin on the growth rate of the bacteria Escherichia coli and Listeria monocytogenes and also  determination of MIC and MBC of this combinations on these bacteria.In this study, various concentrations of lysozyme and nisin was set in form of alone concentration and in combination concentration (0, 19.53, 39.06, 78.13, 156.25, 312.5, 625, 1250, 2500, 5000) in vitro conditions and pH 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 and 8.These actions was done in microdilution method at 24 ° C and reading the combined effect on the growth of bacteria was performed by using ELISA reader.The results showed that lysozyme is less effective on the E. coli and nisin have less effective on the L.monocytogenes. The combined use of lysozyme and nisin at low pH was decreased MIC.
  Keywords: nisin, lysozyme, Listeria monocytogenes, Escherichia coli
 • Seyed Reza Moaddab Pages 83-94

  Fish mycobacteriosis is a chronic progressive disease that caused by different species of mycobacteria. Diagnosis of the disease in ornamental fish is usually done by bacterial culture and histopathology. Identification is also based on the rate of growth at different temperature, the pigmentation type, the morphology of colony and by biochemical tests. Although the primary diagnosis of fish mycobacteriosis is based on clinical symptoms and the presence of granuloma in visceral tissues by sampling, but in some cases no any clinical symptoms or no granulomas masses are seen. Due to the zoonotic character of the disease, increasing importance of aquariology, and also increasing of opportunistic infections via Non-tuberculous mycobacteria in older persons or immunocompromised patients, also existence of some extremely difficulties to treat like to require the long course of therapy, and on the other hand, the financial losses, so; the present study planned to detection and identification of mycobacterial species in aquarium fish. Existence of Mycobacterial species in 53 fishes were investigated that they were obtained from some local aquarium shops in Tabriz by Ziehl-Neelsen staining and culture on Lowenstein-Jensen (LJ) medium. Identification of isolates was done by morphological characters of mycobacteria on LJ and using of biochemical tests. For drug susceptibility testing, the proportional method on LJ were used for isoniazid, ethambutol, rifampin, streptomycin, kanamycin, ciprofloxacin, and amikacin. The susceptible (H37Rv) standard Mycobacterium tuberculosis strain was used as a control. Acid-fast bacilli were detected on the 7 smears of samples by direct microscopic examination
  method
  of Ziehl-Neelsen. In using of the culture method, Mycobacterium spp. were isolated from 28.3% of the fishes. The isolated species were identified as M. marinum, M. fortuitum, M. smegmatis, M. terrea, M. flavescens and M. asiaticum. The study showed that M. fortuitum and M. marinum are more than other species. In the drug susceptibility testing; the streptomycin had the highest resistance (93.33%) and the lowest drug resistance was diagnosed to ciprofloxacin (20%). In the investigation, Mycobacterium marinum, M. fortuitum, M. smegmatis and M. flavescens that are well known as pathogens in fish and humans were isolated, which were resistant to most drugs that are used in the treatment. Therefore, more attention should be paid to the presence of
  mycobacteria in aquarium fish for reducing the rate of bacterial transmission to human.
  Keywords: mycobacteriosis, aquarium fish, drug resistance, Mycobacterium marinum, Mycobacteriumfortuitum
 • Ehsan Amiri Pages 95-107
  In this study, the effect of different species of isolated Lactobacillus from cattle and buffalo feces from some Urmia suburban farm were investigated on cholesterol reduction efficacy in
  the test tube. Bacteriological studies on cow fecal sample showed that 5 different species of Lactobacillus were able to grow on MRS agar medium. The most frequently isolated species was Lactobacillus rhamnosus (37/5%) and Lactobacillus fermentum and lactobacillus delbrueckii were the less abundant organisms (5%). Bacteriological examination on buffalo fecal sample revealed, ten different species of Lactobacillus and one species of Bifidobacterium were isolated. The higher and lower frequency microrganisms were Lactobacillus acidophilus (25%) and Lactobacillus bulgaricus (2/28%) respectivelly. In this study, the ability of bacteria isolated from fecal samples to reduce cholesterol level in MRS broth medium was considered. It’s should be concluded that non of isolated Lactobacilli from cow fecal samples could modify cholesterol level in test tube, while some of bacteria isolated from buffalo feces could reduce cholesterol level in medium after 24 hours. Depended on bacteria species, this reduction is variable, and the most reduction related to Lactobacillus paracasei (50%), and the less reduction related to Lactobacillus casei (12%).
  Keywords: Lactobacillus, Feces, cholesterol, Buffalo, Cattle, In Vitro
 • Hojatollah Jafarian Pages 109-121
  Saccharomyces cerevisiae as a supplementary prebiotic in experimental diets on some of the blood indices and liver enzymes of Cyprinus carpio fingerlings. For this purpose, a number of 600 fish fry with an average mean (±SD) weight of 5.1±0.85 g were obtained and transferred to the laboratory. After 7 days adaptation to the new conditions the fish fry were randomly divided into 12 polyethylene tanks and kept at a density of 50 fish fry in per tank for 60 days. Four levels of cell wall of yeast S. cerevisiae as 0 (Control), 0.4 (F1), 0.8 (F2) and 1.2 (F3) g.kg-1 were used with triplicates. At the end of the experiment, blood samples were collected from the caudal vein of 15 fish (with average mean weight of 25±1.3 g) of every tank apparently healthy fish to determine some of hematologic parameters and serum enzymes (alkaline phosphatase, alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase) in different groups and compared to one another. Our results showed that the cell wall of yeast S. cerevisiae had no significant discrepancy was observed in monocyte, lymphocyte counts and MCV value between the prebiotic treatment and control group (p>0.05). Nevertheless, leucocyte counts (WBC), red blood cell counts (RBC), hemoglobin (Hb), hematocrit (HCT), MCH, MCHC values and neutrophil counts, in fish fry fed cell wall of yeast S. cerevisiae as a prebiotic were significantly compared with the control group (p<0.05). Also, the result showed that the cell wall of yeast S. cerevisiae had significant effects on serum alanine aminotransferase and alkaline phosphatase compared with the control group (p<0.05). While, analyses of the results did not show any significant differences in the amount of aspartate aminotransferase enzyme in experimental treatments and control group (p>0.05). Based on these results, we could claim that the use of the cell wall of yeast S. cerevisiae in experimental diets of fingerlings carps have different performance on hematology parameters and may enhance the non-specific immune system of the immunomodulatory
  effect on fingerlings carp.
  Keywords: Prebiotic, Yeast, Hematological indices, Liver enzymes, Common carp