فهرست مطالب

 • سال سی و چهارم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسین جلالی ترشیزی*، عبدلله عابدی بفراجرد، رضا شیدپور صفحات 1-11
   تامین همزمان ویژگی های متعارض در کاغذ از مهمترین مسائل کاغذسازان بوده که مثلا در کاغذهای بهداشتی، تامین مقاومت مطلوب توام با جذب آب بالا، اهمیت بسیاری دارد. چراکه افزایش پیوندیابی منجربه کاهش دسترس پذیری گروه های آبدوست می شود. بدین منظور از هیدروژل که کاربرد روزافزونی در فراورده های حجیم سلولزی جاذب دارد، به عنوان اندود سطحی کاغذ و کاغذهای آغشته شده با آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. هیدروژل کایتوزان-اکریلیک اسید پس از تهیه، توسط همگن ساز فراصوت به ابعاد نانو تبدیل و با ابزار پراکنش نور پویا، مقیاس ذرات تائیدگردید. تصاویر SEM و نتایج ضخامت، نشست نانوهیدروژل بر سطح کاغذ را تائیدنمود. جذب آب کاغذهای اندودشده با 1، 5/1 و %2 نانوهیدروژل افزایش چشمگیری یافته و تا %50 بهبود را نسبت به کاغذ تیمارنشده نشان داد. شاخص-های ترکیدن و کششی خشک کاغذ همزمان با بهبود جذب آب افزایش یافته، لیکن شاخص پارگی بدون تغییر باقی ماند. افزایش پیوندیابی بین لیفی ناشی از فراوانی گروه های کربوکسیلیک اسید در اکریلیک اسید و نیز هیدروکسیلی و آمینی در کایتوزان بوده و تشکیل فیلم نانوهیدروژل نیز به عنوان ساختاری مکمل و پیوسته با بستر سلولزی، منجر به بهبود مقاومت ها می گردد. شاخص کششی تر فقط در بالاترین سطح اندودسازی (%2) افزایش چشمگیری داشته و در سطوح پائین تر موفق نبوده است. ماتی، سفیدی و روشنی کاغذهای اندودشده تقریبا ثابت ولی زردی بواسطه ماهیت کایتوزان افزایش یافت. سفتی کاغذهای اندودشده در مقایسه با اندودنشده افزایش ولی نسبت به نمونه های آب مقطر در تمامی سطوح کاهش داشته و به عبارتی منجر به افزایش نرمی شد. تیمار آبی کاغذها، منجربه کاهش ضخامت، شاخص های کششی و ترکیدن و افزایش سفتی شد.
  کلیدواژگان: اندود سطحی، ویژگیهای کاغذ، نانوهیدروژل کایتوزان-اسیداکریلیک
 • سید حسن شریفی*، سلطنت آرچین، لیلا آقانقی فر صفحات 12-26
   یکی از مهمترین منابع آلودگی محیط زیست رنگ ناشی از فاضلاب صنایع رنگ می باشد که برای انسان و محیط زیست مخاطراتی ایجاد می کند. لذا هدف از این مطالعه، بررسی کارایی حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی بوسیله ی خاک اره با استفاده از امواج فراصوت توسط روش پاسخ سطح می باشد. از آزمایشات ناپیوسته به منظور ارزیابی اثر غلظت رنگ، زمان فراصوت، دوز جاذب و pH در حذف رنگ از محیط های آبی استفاده شد. در آزمایشات از روش پاسخ سطح به منظور ارزیابی اثرات متقابل این متغیرها استفاده شد. غلظت رنگ نمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 664 نانومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر پارامترهای بهینه برای دستیابی به حداکثر بازده حذف رنگزا، غلظت اولیه رنگزا 20 میلی گرم بر لیتر، زمان واکنش 8 دقیقه، مقدار جاذب 4 گرم بر لیتر وpH اولیه ی 9 می باشند. بیشترین و کمترین درصد حذف رنگ به ترتیب 29/92 و 5/47 درصد حاصل شد. آزمون آنالیز واریانس نشان داد که مدل نمایی، بهترین مدل برای تبیین برهم کنش متغیرهای مطالعه می باشد. بر اساس نتایج آنالیز واریانس مقدار بالای ضریب تعیین نشان می دهد که مقادیر آزمایشگاهی با مقادیر پیش بینی شده تطابق خوبی دارند (9486/0=2R). علاوه بر این آنالیز آماری نتایج نشان داد که در محدوده مطالعه شده، pH و مقدار جاذب اثر قابل توجهی روی راندمان حذف رنگزا دارند. داده های انرژی آزاد گیبس و آنتالپی نشان دهنده فرآیند خودبخودی و گرماگیر می باشد. همچنین بررسی مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول و دوم نشان داد که فرآیند با مدل سینتیکی شبه درجه دوم مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: رنگ متیلن بلو، جذب سطحی، فراصوت، روش پاسخ سطح، طرح مرکب مرکزی، سینتیک و ترومودینایک جذب
 • بردیا صدیفی، نورالدین نظرنژاد*، سید حسن شریفی صفحات 27-38
  در این پژوهش اثر پوشش دهی کاغذهای پوشش داده شده با پلی کاپرولاکتون (PCL)، نانوکریستال سلولز (NCC) و نانو اکسید روی (ZNO) و ترکیب آن ها بر روی خواص مقاومتی و خواص نوری بررسی شد. برای این کار مواد پوشش دهی با شرایط مشخص (پلی کاپرولاکتون 10 درصد، نانوکریستال سلولز 4 و6 درصد و نانو اکسید روی 3 درصد) بر روی کاغذها اعمال شدند. وزن پوشش بر روی ورق های دست ساز حاصل بین g/m2 7/2-2/2 بوده است. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که ویژگی های مقاومتی (شاخص مقاومت به کشش، ترکیدن و پارگی) کاغذهای پوشش داده شده با افزودن درصد نانوکریستال سلولز افزایش یافته است. ترکیب سه گانه این مواد بهترین ویژگی های مقاومتی را نسبت به کاغذ شاهد داشتند. ویژگی درجه روشنی با افزودن نانوکریستال سلولز افزایش ولی ماتی کاهش یافته است. همچنین رنگ سنجی با افزودن نانوکریستال سلولز و نانو اکسید روی بهبود یافت، طوری که نانو اکسید روی تاثیر گذارتر بوده است. به علاوه ترکیب سه گانه این مواد با مقدار بیشتر نانوکریستال سلولز بهترین رنگ سنجی را داشته است.
  کلیدواژگان: پلی کاپرولاکتون، نانوکریستال سلولز، نانو اکسید روی، پوشش دهی، پلیمر زیست تخریب پذیر
 • سیدمحمود میری، اصغر طارمیان*، محمد آزادفلاح، علی عبدالخانی، داود افهامی سیسی صفحات 39-49

  در این تحقیق، سرعت رشد کپک بر روی پوشش های پلی یورتان و دیترول حاوی دو نوع آفت کش طبیعی (اسانس آویشن شیرازی) و سنتزی (3-ید2-پروپینیل-N بوتیل کربامات،IPBC) که به دو صورت معمولی و میکروکپسوله شده به ترکیب آنها اضافه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. سنتز میکروکپسول ها با پوسته پلیمری متیل متاکریلات با استفاده از روش تبخیر حلال و با شکل گیری امولسیون روغن در آب انجام شد. مقاومت نمونه ها در برابر کپک آسپرژیلوس نایجر با استفاده از کاغذ صافی مطابق استاندارد ASTM D 5590 قبل و بعد از کهنگی تسریع شده ارزیابی شد. همچنین مقاومت به چسبندگی پوشش ها و زبری سطح آنها به روش پروفیلومتری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد پوشش های عاری از آفت کش ها به تنهایی قادر نیستند که در برابر رویش کپک مقاومت کنند ولی افزودن هر دو نوع آفت کش به ویژه IPBC موجب بهبود مقاومت آنها در برابر رشد کپک شد. همچنین، میکروکپسوله کردن آفت کش ها با ایجاد مکانیسم رهایش کنترل شده آنها از داخل پوشش در مقایسه با آفت کش های معمولی مقاومت بیشتری در برابر رشد کپک حتی پس از فرآیند کهنگی سبب شد. افزودن هر دو نوع آفت کش به ویژه به صورت کپسوله شده ضمن افزایش زبری سطح منجر به کاهش چسبندگی پوشش پلی یورتان شد.
  کلیدواژگان: آفت کش، رشد کپک، پوشش، میکروکپسوله کردن، پلی یورتان، دیترول
 • معین دهقان*، علی احمدی لاجیمی، حبیب ده مرده صفحات 50-61

  در این پژوهش ویژگی های زیست تخریب پذیری چندسازه پلی لاکتیک اسید-آرد ساقه کلزا در سه سطح 25، 35 و 45% آرد ساقه کلزا، ساخته شده به وسیله تکنیک قالب گیری فشاری موردمطالعه و ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی رفتار زیست تخریب پذیری چندسازه از سه روش آزمونی تخریب بیولوژیکی در برابر قارچ های Trametes versicolor و Gloeophyllum trabeum، آبشویی بلندمدت و دفن چندسازه در خاک به مدت 4 ماه استفاده شد. نتایج آنالیزهای آماری نشان داد که با افزایش مقدار آرد ساقه کلزا میزان کاهش وزن چندسازه در برابر تخریب به وسیله قارچ ها و دفن در خاک افزایش می یابد. درحالی که پلی لاکتیک اسید خالص از دوام بسیار بالایی در برابر این عوامل برخوردار بود. همچنین تاثیری درروند کاهش وزن نمونه ها در آزمون آبشویی بلندمدت مشاهده نشد به طوری که وزن نمونه های چندسازه و پلی لاکتیک اسید مدام در حال افزایش بود و اثری از کاهش وزن و ضخامت در آن ها مشاهده نگردید. در بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح شکست چندسازه ها برخلاف پلی لاکتیک اسید رشد میسلیوم های قارچی به وضوح قابل شناسایی و تشخیص بود به طوری که قارچ ها پس از عبور از پلیمر خود را به آرد ساقه کلزا رسانده و باعث کاهش وزن چندسازه گردیدند. نتایج طیف سنجی FTIR که بر روی پلی لاکتیک اسید در قبل و پس از معرض گذاری در برابر قارچ Gloeophyllum trabeum تهیه شد نیز صحت نتایج فوق را تائید نمود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص گردید که پلی لاکتیک اسید به عنوان یک پلیمر زیست تخریب پذیر از دوام بسیار بالایی در مقابل تخریب توسط عوامل بیولوژیکی طبیعی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آرد ساقه کلزا، پلی لاکتیک اسید، چندسازه، زیست تخریب پذیری، عوامل بیولوژیکی
 • مسعود رضا حبیبی* صفحات 62-75

  هدف از این تحقیق، تاثیر روش انبارداری فله ایی باگاس بر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب ساخته شده از آن بوده است. برای این منظور از باگاس مغز زدایی شده به روش مرطوب استفاده شد. شرایط انبارداری باگاس عبارت از دو مقدار رطوبت 45 و 55 درصد و 4 زمان انبارداری 1/5، 3، 4/5 و 6 ماه بود. با توجه به متغیرهای فوق ابتدا ویژگی های شیمیایی باگاس (pH، ظرفیت بافرکنندگی اسیدی و قلیایی) تعیین گردید. سپس نسبت به ساخت تخته خرده چوب اقدام شد و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش رطوبت باگاس، pH و ظرفیت بافرکنندگی قلیایی آن کاهش و ظرفیت بافرکنندگی اسیدی باگاس افزایش یافته و ویژگی های خمشی (مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی) و مقدار واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب تخته ها تضعیف شده است. ویژگی های شیمیایی باگاس با افزایش زمان انبارداری تا 3 ماه، تمایل به اسیدی شدن داشتند و حداقل ویژگی های خمشی و مقاومت به چسبندگی داخلی تخته ها در زمان انبارداری فوق ملاحظه گردید. همچنین با افزایش زمان انبارداری، مقدار واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب تخته ها بهبود یافت.
  کلیدواژگان: باگاس، &quot، تخته خرده چوب&quot، انبارداری فله ای، مقاومت خمشی&quot، ظرفیت بافرکنندگی
 • محدثه رمضانپور چروده، حمیدرضا رودی*، حسین جلالی ترشیزی، حمیدرضا قمی مرزدشتی صفحات 76-88

  نیاز به کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا در محیط های آلوده انگیزه برای تهیه و تولید محصولات مقاوم در برابر رشد این موجودات از جمله انواع کاغذ ضدباکتری را افزایش داده است. روش ها و مواد مختلفی برای تهیه این نوع کاغذها گزارش شده است. هدف از این تحقیق، تهیه نانوذره نقره با روش پلاسما و بررسی تاثیر افزودن آن به خمیر کاغذ کرافت بر ویژگی های کاغذ تهیه شده می باشد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از دستگاه طراحی شده در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی نانو ذرات نقره در شرایط بهینه شده فرکانس 1 کیلوهرتز، جریان2 آمپر و ولتاژ 4 کیلوولت تهیه شد. آزمون DLS میانگین اندازه ذرات نقره در مقیاس نانو (2/41 نانومتر) را تایید نمود. سپس نانو نقره تهیه شده با مقادیر مصرف 0، 25، 50 و 75 پی پی ام پس از 05/0 درصد پلی آکریل آمید کاتیونی (CPAM) براساس وزن خشک الیاف به عنوان کمک نگهدارنده به خمیرکاغذ کرافت اضافه شد. نتایج ارزیابی خواص کاغذهای تهیه شده (با وزن پایه حدود3±60 گرم بر مترمربع) نشان داد که افزودن نانوذارت نقره تهیه شده با روش پلاسما تا حدودی منجر به کاهش ویژگی های مقاومتی کاغذ می شود. ضمن اینکه روشنی کاغذ نیز کاهش معنی داری را نشان داده است. اما ماتی کاغذ و ویژگی ضدباکتری آن بخصوص در مقادیر مصرف بیش از 50 پی پی ام بطور معنی داری توسعه می یابد.
  کلیدواژگان: خمیرکاغذ کرافت، پلاسما، نانوذرات نقره، شاخص کششی، ویژگی ضدباکتری
 • پرستو مجدآبادی فراهانی، مهران روح نیا*، امیر لشگری صفحات 89-99

  در این تحقیق به بازبینی و امکان تخمین و ارزیابی دانسیته در دو گونه ی بلوط بلند مازو(Quercus castaneifolia) و راش(Fagus orientalis)، پرداخته شده است. ابتدا از هر گونه آزمونه هایی با ابعاد 30×20×4 سانتی متر (طول، عرض، ضخامت) تهیه گردید. سپس به مدت 72 ساعت در اتو در دمای 60 درجه ی سانتی گراد قرار گرفتند و پس از مدت مذکور از اتو خارج شده و دانسیته آن ها اندازه گیری شد. در آزمون ترموگرافی طی مدت یک ساعت، در دقایق 1، 5، 10، 20، 30، 45 و 60 (تحت عنوان پله های ثبت دما) دمای لحظه ای نمونه ثبت گردید. پس از آن به منظور بررسی تاثیر فاکتور شکل و ابعاد بر مقادیر اشتباهات دانسیته حاصل از روش ترموگرافی، نمونه های اولیه در دو مرحله به ابعاد 30×20×3 و 20×15×2 سانتی متر تبدیل شدند و مجددا آزمون اندازه گیری دانسیته و ترموگرافی باکیفیت ذکرشده بر روی نمونه ها صورت پذیرفت. روابط بین فاکتور شکل، دانسیته و نسبت دانسیته بر فاکتور شکل با سرعت لگاریتمی افت دما به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که تغییرات دانسیته بدون در نظر گرفتن فاکتور شکل، همبستگی خوبی با نتایج افت دما نداشت. اما هر دو گونه نتایج قابل اطمینانی از دانسیته، توسط روش های بررسی نسبت دانسیته بر فاکتور شکل با سرعت افت دما از دمای بیشینه از خود به نمایش گذاشتند. با این حال پیشنهاد می گردد در تخمین و یا ارزیابی غیر مخرب به روش ترموگرافی برای تمامی گونه های تجاری، توسط شیوه ترموگرافی بررسی گردند.
  کلیدواژگان: آزمون غیر مخرب، ترموگرافی، افت دما، فاکتور شکل، دانسیته، دمای بیشینه
 • سمیه حیدری، احمدرضا سراییان*، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، بابک شکری، علیرضا شاکری صفحات 100-111

  در این تحقیق جهت بهبود ویژگی ممانعتی کاغذ نسبت به عبور اکسیژن، پلیمر EVOH به روش روزن رانی بر روی کاغذ حاصل از خمیر CMP پوشش دهی گردید. پلیمر اتیل وینیل الکل (EVOH) با وجود نفوذپذیری کم نسبت به عبورگازها، مقاومت کمی نسبت به عبور آب و بخار آب دارد. سپس دی متوکسی دی متیل سیلان به عنوان پوشش آب گریز بر روی پلیمر EVOH با روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) لایه نشانی شد. بدین منظور، یک آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور در سه سطح شامل زمان(10-8-6 دقیقه)، فشار(500-400-300 میلی تور) و نیروی فرکانس رادیویی(90-70-50 وات) طراحی شد. برای یافتن شرایط بهینه، میزان زاویه تماس آب، نرخ عبور اکسیژن، مقاومت کششی و انرژی کرنشی نمونه های پوشش دهی شده اندازه گیری شد. جهت بهینه سازی شرایط پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان، با هدف بهبود ویژگی آب گریزی، کاهش نرخ عبور اکسیژن، افزایش مقاومت کششی و انرژی کرنشی کاغذ، به کمک نرم افزارDesign Expert از روش سطح پاسخ استفاده شد. نتایج روش سطح پاسخ تعیین کرد شرایط بهینه در زمان 6 دقیقه، فشار99/499 میلی تور و توان50 وات حاصل می گردد. واژه های کلیدی: روزن رانی، زاویه تماس آب، نرخ عبور اکسیژن، روش سطح پاسخ.
  کلیدواژگان: روزن رانی، زاویه تماس آب، نرخ عبور اکسیژن، روش سطح پاسخ
 • زهره طاهری، حمیدرضا رودی*، حسین جلالی ترشیزی، رضا شیدپور صفحات 112-123

  امروزه برای کاغذسازان ویژگی ممانعتی در برابر جذب آب انواع کاغذهای بسته بندی که بیشتر از الیاف بازیافتی تهیه می-شوند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، اثر عامل آهار آلکیل کتون دایمر (AKD) بر ویژگی های کاغذهای تهیه شده از الیاف بازیافتی صنایع خمیر و کاغذ اترک بررسی شده است. آهاردهی سوسپانسیون خمیرکاغذ با AKD در سطوح 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد برمبنای وزن خشک خمیرکاغذ در pH خنثی (7) مطابق استاندارد TAPPI اعمال شد. سپس با تهیه کاغذهای با گراماژ g/m2 60±3، آزمون کاب (60 ثانیه) و ویژگی های مختلف آن مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس تحلیل آماری نتایج، میزان مصرف تا 1 درصد AKD بر مبنای خشک خمیرکاغذ، سطح بهینه آن برای آهاردهی داخلی الیاف بازیافتی مورد بررسی می باشد. در این سطح AKD، جذب آب از مقدار g/m2 ±7 4/174 در نمونه کاغذهای بدون آهار به حدود g/m2 ±1 7/24 در کاغذ آهارشده با AKD کاهش یافت. زاویه تماس قطره آب با سطح کاغذ از 2/35 درجه به 1/109 درجه افزایش یافت. شاخص کششی کاغذ آهارشده با 1 درصد AKD تا حدود N.m/g 01/1±2/33 باندازه 4/2 واحد نسبت به کاغذ پایه افزایش یافت. بنظر می رسد این پدیده به علت قابلیت AKD در برقراری پیوندهای هیدروژنی باشد که همزمان با ایجاد آبگریزی کاغذ، منجر به توسعه قابلیت پیوندیابی شبکه کاغذ شده است. همچنین تیمار AKD ماتی کاغذ را بطور معنی داری افزایش داده است. این امر را نیز می توان به افزایش ماندگاری پرکننده در بستر فیبری الیاف نسبت داد که منجر به توسعه شکست نور از سطح کاغذ می شود.
  کلیدواژگان: آلکیل کتون دایمر، الیاف بازیافتی، خمیرکاغذ، شاخص کششی، زاویه تماس
 • عاطفه رحیمی، علی عبدالخانی، یحیی همزه*، سحاب حجازی صفحات 124-133

  در این تحقیق از پسماندهای کلش ساقه برنج به عنوان ماده لیگنوسلولزی تجدیدپذیر برای تولید آئروژل لیگنوسلولزی نانو ساختار استفاده شد. بدین منظور، ابتدا پودر کلش برنج در محلول قلیایی آب - هیدروکسید سدیم تیمار شد و مخلوط حاصل با توالی انجماد - ذوب، تبادل حلال و در آخر با خشک کن انجمادی به آئروژل لیگنوسلولزی تبدیل شد. خواص محصول حاصل شامل دانسیته و میزان تخلخل کل تعیین شد و سایر خواص فیزیکی و شیمیایی با روش های آنالیز شامل SEM، FTIR، XRD، جذب نیتروژن (BET) و DSC ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تیمار قلیایی سبب انحلال و خروج بخش زیادی از مواد ساختاری کلش برنج در جریان ساخت آئروژل می شود که نتیجه آن تولید محصولی با چگالی کم، تخلخل پیوسته، سطح ویژه زیاد و اندازه حفره های نانومتری است. آئروژل حاصل دارای زمینه ای متشکل از ذرات و الیاف به هم پیوسته با ابعادی در مقیاس نانومتر بود که تفاوت زیادی از نظر شیمیایی و فیزیکی با کلش ساقه برنج اولیه داشت.
  کلیدواژگان: کلش برنج، آئروژل، لیگنوسلولزی، مواد متخلخل، نانو مواد
 • امیر لشگری*، سیده زهرا هاشمی، بابک رنجبر صفحات 134-139

  چوب یک ماده ساختمانی کاملا طبیعی است، انسان ها از زمانهای بسیار دور ارتباط تنگاتنگی با چوب داشته اند و از نظر روانشناسی سازه های چوبی و کلا هر وسیله ای که با چوب ساخته می شود به انسان، احساس آرامش می دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین رنگ چوب و دکورهای چوب در محل کار و زندگی بر واکنش های عاطفی و روانی افراد انجام شده است. به همین منظور 384 نفر از افرادی ساکن شهر کرج به عنوان گروه نمونه از روش انتخاب تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه ی ساخته محقق استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمون هایSPSS شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(برای بررسی نرمال بودن داده ها) و آزمون همبستگی استفاده شده است نتایج تحلیل های پژوهش، فرضیه های تحقیق مبنی بر تاثیر گذار بودن رنگ دکور محل زندگی و محل کار بر واکنش های روانی و عاطفی را تایید نمود. با توجه به اهمیت موضوع در بحث روانشناسی در این تحقیق از ه روز ترین متد و روش ها استفاده شده است. کلمات کلیدی: رنگ دکوراسیون، واکنش های روانی، واکنش های عاطفی، تحقیق ، spss ، چوب .
  کلیدواژگان: رنگ دکوراسیون، واکنش های روانی، واکنش های عاطفی، تحقیق، SPSS، چوب
 • عباس تمجیدی، محمد مهدی فائزی پور*، حبیباللهخادمی اسلام، قنبر ابراهیمی، کاظم دوست حسینی صفحات 140-155

  در این تحقیق امکان ساخت تخته تراشه جهت دار سه لایه از چوب گونه ممرز (Carpinus betulus L.) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور تخته های آزمایشگاهی به ضخامت 12 میلیمتر از چوب ممرز، در حالی که جهت تراشه های لایه سطحی در جهت طول تخته و جهت تراشه های لایه میانی عمود بر لایه سطحی بود، با استفاده از دو سطح زمان پرس 6 و 8 دقیقه و سه سطح حرارت پرس180، 200 و220 درجه سانتی گراد ساخته شدند. در کلیه تیمارها، دانسیته تخته ها 7/0 گرم بر سانتی متر مکعب، رطوبت کیک 7 درصد و نوع چسب مصرفی فنل فرمالدئید به میزان 7 درصد وزن خشک چوب بود. خواص مکانیکی و فیزیکی تخته های آزمونی بر پایه استاندارد اروپایی (EN 300) جهت تولید تخته تراشه جهت دار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که افزایش زمان پرس اثر معنی داری بر چسبندگی داخلی و همچنین اثر بسیار معنی داری بر واکشیدگی ضخامت 24 ساعت تخته ها داشت. افزایش حرارت پرس نیز اثر معنی داری بر مدول گسیختگی و همچنین اثر بسیار معنی داری بر چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامت 24 ساعت تخته ها داشت. به طوری که در مجموع بیشترین مقادیر مدول گسیختگی و چسبندگی داخلی و همچنین کمترین واکشیدگی ضخامت 24 ساعت در زمان پرس 8 دقیقه و حرارت پرس 220 درجه سانتی گراد به دست آمد و در این حالت تمامی خصوصیات تخته های تولیدشده بیشتر از حد استاندارد مورد نیاز بود.
  کلیدواژگان: تخته تراشه جهت دار (OSB )، ممرز، زمان پرس، حرارت پرس، فنل فرمالدئید
|
 • Hossein Jalali Torshizi *, Abdollah Aabedi Bafraajerd, Reza Shidpour Pages 1-11
  Providing some paradox properties of paper products at the same is of utmost challenging issues of papermakers, e.g., attaining proper strength together with high water absorbency in hygienic papers. Because higher bonding resulted in lesser accessibility to the hydrophilic functional group. Therefore, hydrogel as an ever-increasing material in bulk cellulosic diapers were surficial coated on paper and compared with distillated water saturated papers. The prepared chitosan-acrylic acid (AA) hydrogel converted into nanoparticles by ultrasonic homogenizer and the nano scaled particles approved by Dynamic Light scattering (DLS). SEM images and paper caliper revealed the nanohydrogel coating layer. All papers water uptake coated with 1, 1.5 and 2% nanohydrogel increased significantly up to 50% compared to the untreated sample. Burst and dry tensile strengths along with water uptake improved, with no toleration in tear strength. Increased fiber bonding due to plenty of carboxylic acid in AA together with hydroxyl and amine groups in chitosan, along with nanohydrogel film formation as a complementary assembly and constituent with the cellulosic substrate of paper were resulted in strength improvement. Wet tensile strength of paper revealed remarkable increment at 2% coating application, only; without enhancing effects at the lower dosages. Paper opacity, brightness and whiteness stayed almost stable, but due to chitosan yellowish nature, the paper yellowness increased. The coated paper stiffness enhanced compared to untreated paper, but revealed lesser stiffness than water saturated papers. Water treated papers revealed caliper, tensile and burst indices reduction and stiffness rising.
  Keywords: Surface coating, Paper properties, chitosan-acrylic acid nanohydrogel
 • Seyed Hassan Sharifi *, Saltanat Archin, Leila Aghanaghifar Pages 12-26
   One of the most important sources of environmental pollution is dye from industrial wastewater which is harmful for human health and environment. Therefore, the aim of this study was to evaluate removal of Methylene Blue (MB) dye from aqueous solutions by straw using ultrasonic wave with response surface methodology. The batch experiment was conducted to evaluate the effect of dye concentration, contact time, adsorbent dosage and pH on dye removal from aqueous solution. Response surface methodology was applied to appraise the effect of these different variables. The dye concentration in the solutions was measured by spectrophotometer at the wavelength of 664 nm. The results showed that the optimum parameter values for maximum color removal efficiency were: dye concentration 20 mg/L, reaction time 8 min, dose of adsorbent 4 g/L and pH=9. The Maximum and minimum dye removal were obtained 92.29 and 47.5 percent, respectively. Analysis of variances test showed that the quadratic model was the best model to explain the interaction of variables. Based on analysis of variance (ANOVA), the coefficient of determination value (R2 =0.9116) was high, showing that the experimental values fitted well with the predicted values. In addition, the statistical analysis of the results indicated that in the range studied, dose of adsorbent and pH had a significant effect on color removal efficiency. The Gibbs free energy and enthalpy data verified its spontaneous and endothermic nature. In addition, survey of pseudo first and second order kinetics models presented that the adsorption process was compatible to pseudo-second order kinetics equation.
  Keywords: Methylene Blue dye, Adsorption, Ultrasonic wave, response surface methodology, Central composite design, Adsorption kinetic, thermodynamic
 • Bardia Sodeifi, Noureddin Nazarnezhad *, Seyed Hassan Sharifi Pages 27-38

  In this research, the effect of coating with Polycaprolactone (PCL), nanocrystalline Cellulose (NCC) and zinc oxide Nanoparticle (ZnO NP) and their blend were investigated on the mechanical and optical properties. First, coating materials with specific condition (PCL 10%, NCC 4 and 6%, ZnO 3%) were coated on the papers. The coating materials weight on the papers was (2.2- 2.7 g/m2). The results showed that the mechanical properties (Tensile strength index, Burst strength index and Tear strength index) of the coated papers were enhanced with addition of NCC. The ternary blend of these coating materials had the best mechanical properties than the neat paper. With addition of NCC the brightness were enhanced and the opacity were reduced. Also, the color properties were improved with addition of NCC and ZnO and the effect of ZnO was more remarkable than NCC but, in ternary blend of materials, the color properties were improved with increasing the amount of NCC.
  Keywords: Polycaprolactone, Nanocrystalline Cellulose, Zinc oxide Nanoparticle, Coating, Biodegradable polymer
 • Seyed Mahmoud Miri Tari, Asghar Tarmian *, Mohammad Azadfallah, Abdolkhani Ali, Davood Efhamisisi Pages 39-49

  Mold growth resistance of Polyurethane and Diotrol coatings containing natural (Thyme essential oil) and synthetic (IPBC) fungicides in both free and microencapsulated forms was studied. Polymethyl methacrylate (PMMA) microcapsules were prepared using solvent evaporation method by means of oil emulsion formation in water. Mold growth resistance against Aspergillus niger was determined by Filter Paper Disc method before and after aging process according to ASTM D 5590 Standard. Adhesion strength and surface roughness of coated samples were also measured. Results revealed that biocide-free coatings cannot provide adequate protection against mold growth, and addition of biocides, especially IPBC, significantly improved the mold growth resistance. Even after the aging process, microencapsulated biocides were able to provide better protection against mold growth due to controlled-release mechanism and shielding-effect of polymeric shell. Although the surface roughness of polyurethane coating was increased by using of biocides in both forms, especially microencapsulated ones, its adhesion strength reduced.
  Keywords: Biocide, Mold growth, Coating, Microencapsulation, Polyurethane, Diotrol
 • Moein Dehghan *, Ali Ahmadi Ladjimi, Habib Dahmardeh Pages 50-61

  In the present research the biodegradability Properties of poly-lactic acid-canola stem flour composites in three levels of 25, 35, and 45% canola stem flour made by compression molding technique were studied . In order to study the biocompatibility behavior of the composite, three methods of biological degradation were used for Trametes versicolor and Gloeophyllum trabeum fungi, long-term water absorption and composites burial in the soil for 4 months. The results of statistical analyzes showed that the amount of composites weight loss increased against the degradation by fungi and burial in the soil by increasing the amount of rapeseed canola stem flour while pure poly-lactic acid had a very high durability against these factors. In addition, there was no effect on the weight loss of samples in the long run leach test so that the weight of composites and poly- lactic acid samples was constantly increasing and there was no effect on weight and thickness loss. The growth of myceliums fungi was clearly detectable and detectable in reviewing the images of electron microscopy from the fracture properties of composites, unlike poly-lactic acid so that fungi crossed their polymer into rapeseed shoot flour and reduced the weight of the composites. The results of the FTIR spectroscopy on poly-lactic acid prepared before and after exposure to the Gloeophyllum trabeum fungus confirmed the validity of the above results. According to the results of this study, poly-lactic acid, as a biodegradable polymer, has been shown to be very durable against degradation by natural biological agents.
  Keywords: Canola stem flour, Poly-lactic acid, composites, biodegradability, biological factors
 • Masoudreza Habibi * Pages 62-75

  In this study, the effect of piling storage method of Bagasse was studied on the physical and mechanical properties of particleboard. Wet depitted Bagasse was used. In this study, Bagasse storage conditions included two moisture content (45% and 55%) and 4 storage times (1.5, 3, 4.5, 6 months). At the first, Bagasse chemical properties (pH, acid and alkaline buffering capacity) were determined. Then particleboards were fabricated. The physical and mechanical properties of the boards were measured and statistically analyzed. The results showed that at lower Bagasse moisture content, the sample pH and alkaline buffering capacity were decreased and acid buffering capacity increased. Also board bending properties (modulus of rupture and modulus of elasticity) and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in the water were reduced. Bagasse chemical properties tend to be acidic up to storage time of 3 month and the minimum of board bending properties and internal bond were obtained in this storage time. The physical properties of boards were improved with increasing of storage time.
  Keywords: Bagasse, &quot, Particleboard&quot, Piling storage, Bending strength, Buffering capacity
 • Mohaddeseh Ramezanpour, Charvadeh, Hamid Reza Rodi *, Hossein Jalali, Torshizi, Hamidreza Ghomi Marzdashti Pages 76-88

  A need for control of pathogenic microorganisms in contaminated environments has motivated to prepare the products including antibacterial papers resisting against growth of such creatures. Different methods and materials have been used to make these papers. The purpose of current research is to fabricate silver nanoparticle by means of plasma method and investigate the effect of adding it to the Kraft pulp on the properties of resulting papers. To do this, silver nanoparticles have been fabricated in optimized conditions of 1 kHz frequency, 2 A current and 4 kV voltage, using an instrument developed in Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University. The DLS test confirmed the average size of silver particles at nano scale ( 41.2 nm). Then, the prepared silver nanoparticles were added by levels of 0, 25, 50 and 75 ppm to the Kraft pulp accompanying by cationic polyacrylamide (CPAM) as a retention aid to about 0.05 based on oven dry of fibers. The results of paper properties evaluation (having basis weight 60±3 g/m2) have shown that addition of silver nanoparticles synthesized by plasma method lead to loss of paper strength characteristics. The paper brightness has also exhibited a meaningful decrease. However, the paper opacity and antibacterial property develop significantly in the consumption levels higher than 50 ppm.
  Keywords: Kraft pulp, plasma, Silver nanoparticles, tensile index, antibacterial property
 • Parastoo Majdabadifarahani, Mehran Roohnia *, Amir Lashgari Pages 89-99

  This study deals with the possibility of evaluation and estimating the wood density in Quercus castaneifolia and Fagus orientalis. Wood samples were prepared and cut firstly in 4×20×30 cm (thickness×width×length). Then their density was calculated after 72 hours of conditioning in an oven at 60°C temperature. In thermography process, the temporal temperature was monitored in 1st, 5th, 10, 20, 30, 45 and 60th minutes of cooling (monitoring steps). Investigating the effects of shape factor and dimension on thermographic density evaluation errors, the specimens were cut down in two more steps to 3×20×30 cm and 2×15×20 cm and the course of thermography experiments was repeated. The relationships of shape factor, density and the ratio of density to the shape factor with the logarithmic cooling rate were evaluated separately. Results showed that density without considering the shape factor variations was not sufficiently correlated to the cooling rate. But the ratios of the density to their proper shape factors were promising for the density evaluations from the cooling rates. However, it is suggested to revise this non-destructive method using a larger variety of the wood specimens and species.
  Keywords: Non-destructive testing, Thermography, Temperature dropping, Shape factor, Density, Maximum Temperature
 • Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan *, Mohammad Reza Dehghani Firouzabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri Pages 100-111

  In this study, EVOH was coated on paper made of CMP pulp by extrusion method in order to improve the paper's barrier properties of oxygen transmission. Ethylene vinyl alcohol (EVOH) shows poor moisture resistance despite less gas permeability. Then, dimethoxydimethylsilane was deposited using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition on EVOH film as the hydrophobic layer. A random factorial experiment was designed with three factors at three levels including time (6-8-10 min), pressure (30-0400-500 m Torr), and radio frequency power (50-70-90 W). The contact angle, oxygen transmission rate, tensile strength, and strain energy were measured to obtain the optimum condition. Expert Design method using response surface was used to optimize the condition coating Dimethoxydimethylsilane in order to improve the hydrophobic properties, reduce OTR, increase tensile strength and strain energy. Based on this method the optimum condition was suggested as: time 6 min, pressure 499.99 m Torr and power 50W. Keywords: Extrusion , Contact angle, Oxygen transmission rate, Response Surface methodology.
  Keywords: Extrusion, contact angle, Oxygen transmission rate, response surface methodology
 • Zohreh Taheri, Hamidreza Rodi *, Hossein Jalali, Torshizi, Reza Shidpour Pages 112-123

  Nowadays, the barrier property against water take up of different packaging papers which mostly prepared from recycled fibers is of highly significance for paper manufacturers. In current study, the effect of AKD sizing agent has been examined on the properties of papers made from recycled fibers of Atrak pulp and paper industries. Sizing of pulp suspension using AKD was conducted at levels of 0, 0.5, 1 and 1.5 % based on oven dry (OD) pulp in neutral pH (7), according to the TAPPI standard methods. Then, by preparation of handsheets with basis weight of about 60±3 g/m2, their Cobb test (60 second) and different characteristics were evaluated. According to the statistical analysis of the results, up to 1 % AKD consumption amount based on OD pulp exhibited for optimum level in internal sizing of these recycled fibers. In such AKD level, water take up of size-free papers revealed 174±7.4 g/m2, decreased to the value of about 24±1.7 g/m2 in AKD-treated papers. Further, contact angle of water droplet with the paper surface increased from 35.2º to 109.1º. Applying 1 % of AKD, paper tensile index increased to 33.2±1.01 N.m/g by 2.4 unit compared to the base paper. Apparently, such phenomena can be attributed to the AKD potential in creating hydrogen bonds which concurrent to the development of paper water repellency, resulted in improving bonding-ability of paper network. Additionally, AKD treatment led to in meaningful increase of paper opacity. This can also be attributed to the increase in filler retention in fibers network, which influences the development of light scattering from the paper surface.
  Keywords: AKD, recycled fibers, pulp, tensile index, contact angle
 • Atefe Rahimi, Ali Abdolkhani, Yahya Hamzeh *, Sahab Hedjazi Pages 124-133

  Rice straw rice is one of the most important lignocellulose wastes in Iran and the world. In this research, rice straw as renewable lignocellulosic materials were used to produce nano-structural lignocellulosic aerogel. For this purpose, rice straw powder was first pre-treated in sodium hydroxide aqueous alkali solution and resulting gel form mixture was transformed into physically bonded lignocellulosic porous and ultra-lightweight aerogel through consecutive processes including freezing-thawing, solvent exchange and freeze-drying. The product properties including apparent density and total porosity were determined, and other physical and chemical properties were evaluated by SEM, FTIR, XRD, nitrogen absorption (BET) and DSC methods. The results showed that a significant amount of the rice straw compounds dissolved in aqueous alkali solution and removed during the subsequent stages of aerogel production. The resulting aerogel showed a nano dimensional structure composed of particles and interconnected nanofibers, which had a great chemical and physical difference from the original rice straw.
  Keywords: Rice straw, Aerogel, Lignocelluloses, Porous materials, Nano materilas
 • Amir Lashgari *, Seyyedeh Zahra Hashemi, BABAK RANJBAR Pages 134-139
  Abstract Wood is a natural material, human beings have long been in close contact with wood, and psychologically, wooden structures, and any kind of wood-craftsmanship, give people a sense of relaxation. This research was conducted to investigate the relationship between wood color and wood decor at work and living on emotional and psychological reactions of individuals. To this end, 384 people from Karaj city were selected as random sampling method. In this research, a researcher-made questionnaire was used. In inferential statistics, SPSS tests including Kolmogorov-Smirnov test (for data normalization) and correlation test were used. Results of research analyzes, research hypotheses based on the effect of the color of the decor of the place of residence and work on the reactions Psychological and emotional affirmation. Considering the importance of the subject in psychology, in this research, the most recent methods and methods have been used. Keywords: color decoration, psychological responses, emotional reactions, research, SPSS, wood.
  Keywords: color decoration, psychological responses, emotional reactions, research, SPSS, wood
 • Abbas Tamjidi, Mohammad Mehdi Faezipour *, Habibollah Khademi Eslam, Ghanbar Ebrahimi, Kazem Doosthoseini Pages 140-155

  In this study, the possibility of three-layered oriented strand board production from hornbeam (Carpinus betulus L.) wood was evaluated. Two levels of press time (6 and 8 minutes) and three levels of press temperature (180˚C, 200˚C and 220˚C) were applied and 12 mm thick laboratory boards were made from hornbeam wood. The strands on the surface layers were aligned in the long direction of the board and the middle layer strands are cross aligned to the surface layers. In all treatments, board targeted density of 0/7 g/cm3 and mat moisture content of 7% and phenol-formaldehyde resin (PF) content of 7% based on the oven dry weight of the strands were kept constant. The mechanical and physical properties of the boards were measured as defined in relevant European standards test methods EN 300. The internal bound (IB) and thickness swelling (TS24) of boards were significantly improved as the press time increased from 6 to 8 minutes. The modulus of rupture (MOR) and internal bound (IB) and thickness swelling (TS24) were significantly improved as the press temperature increased from 180˚C to 220˚C. Overall results showed that the highest MOR and IB and the lowest TS24 were achieved at 8 minutes press time and 220˚C press temperature and all boards made from this mentioned conditions exceed the EN 300 standards for MOR, MOE, IB and TS24.
  Keywords: oriented strand board (OSB), hornbeam, press time, press temperature, phenol-formaldehyde