فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس علی رستگار*، حسن درویش، مینا خلیلی، مجید نوده فراهانی صفحات 1-22
  امروزه سازمان‏ها با چالش‏های زیادی روبه رو هستند و توانایی تاب آوری سازمان برای مقابله با تغییر، از طریق تجدید پیوسته عملیات کسب وکار، از انحلال سازمان جلوگیری می کند. در پژوهش حاضر تلاش شد نقش متغیرهای جنسیت، جو اخلاقی، و سرمایه معنوی در تا‏ب‏آوری سازمانی مطالعه شود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان معاونت‏های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران و نمونه آماری شامل 102 نفر از کارکنان بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد، حاوی 66 سوال، بود. همچنین، برای تجزیه وتحلیل داده‏های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم‏افزار ‏Smart‏-PLS استفاده شد. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه معنوی بر تاب‏آوری سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر از طریق متغیر جنسیت تعدیل می‏شود. افزون بر این، سرمایه معنوی بر جو اخلاقی تاثیر مستقیم و معنا‏دار دارد و با بهبود جو اخلاقی حاکم بر سازمان تا‏ب‏آوری سازمانی افزایش می‏یابد. از این طریق می‏توان دریافت جو اخلاقی کاری در بهبود تاب‏آوری سازمانی از طریق سرمایه معنوی نقشی میانجی دارد.
  کلیدواژگان: تاب‏آوری سازمانی، جو اخلاقی، سرمایه معنوی
 • منوچهر رزم جو*، طهماسب مقصودی صفحات 23-39
  هدف این تحقیق طراحی الگوی پایدارسازی کسب‏وکارهای خردی بود که مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ایجاد کرده اند. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از دسته تحقیقات علت معلولی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسب‏وکارهای خرد ایجادشده بین سال‏های 1390 تا 1395 و از نظر ارزش بالای 5 میلیون تومان بود؛ که تعداد آن ها برابر 470 هزار واحد کسب‏وکار بود. حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان کرجسی، 385 نفر برآورد شد. روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای و ابزار اصلی جمع آوری و اندازه گیری متغیرهای تحقیق پرسش نامه بود. روایی ابزار تحقیق به وسیله پانلی از متخصصان احراز شد. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روش پایایی مرکب به دست آمد؛ که ضرایب پایایی قابل قبولی را نشان می‏دهد. برای دستیابی به مدل نهایی تحقیق از رهیافت مدل معادلات ساختاری استفاده شد که با استفاده از نرم‏افزار LISREL انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر پایدارسازی کسب وکارهای خرد می‏توان گفت بیشترین تاثیر مستقیم بر پایدارسازی کسب‏وکارهای خرد اجتماعی مربوط به راهبردها با شدت 18/0 است. دومین متغیر عوامل مداخله‏گر با شدت 16/0- دارای تاثیرگذاری منفی است. عوامل زمینه‏ای با شدت 12/0 و عوامل علی با شدت 10/0 دارای تاثیرگذاری مثبت و معنادار بر پایدارسازی کسب وکارهای خرد اجتماعی است. الگوی ارائه شده، با ضریب تعیین 47/0، حدود 47 درصد مجموع تغییرات پایدارسازی کسب وکارهای خرد اجتماعی را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: پایدارسازی، کسب‏وکار، کسب‏وکارهای خرد اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)
 • مهدی شیداییان*، علی عسگری مروت، مسلم واحدی صفحات 41-58
  امروزه میزان مشارکت سازمان های مردم نهاد در اداره امور کشور یکی از شاخص های توسعه یافتگی است و حضور سازمان های مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مدیریت، سرمایه اجتماعی به شمار می رود و از نظر علم سیاست جنایی نشانه حاکمیت سیاست جنایی مشارکتی است. ازین رو ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها جنبه حمایتی دارند اجازه مداخله در فرایند کیفری داده است. آنچه اینجا مطرح می‏شود این است که از یک سو سمن‏ها چگونه می‏توانند در فرایند دادرسی کیفری نقش آفرینی کنند و سرمایه اجتماعی خویش را در این مسیر به کار گیرند و از سوی دیگر چه راهکارهایی وجود دارد تا از آن طریق بتوان باعث تقویت سرمایه اجتماعی سمن‏ها در فرایند دادرسی کیفری شد؟ هدف این نوشتار از یک سو شناخت نقش سمن‏ها در فرایند کیفری و از سوی دیگر ارائه راهکارهای تقویت نقش این سازمان ها در فرایند کیفری است. حمایت از بزه دیدگان، آگاه سازی آنان از حقوق خویش، معاضدت‏های حقوقی، از جمله نقش های سمن‏هاست که می توان با گسترش دامنه اختیارات سمن‏ها، افزایش میزان اعتماد مردم به سمن‏ها، و غیره باعث افزایش قدرت سمن‏ها به مثابه یک سرمایه اجتماعی در فرایند کیفری شد.
  کلیدواژگان: حمایت کیفری، سازمان های مردم نهاد، سرمایه اجتماعی، فرایند کیفری، آسیب های اجتماعی
 • امیرحسین بنایی، حسن زارعی متین*، سارا مزینانی شریعتی صفحات 59-84
  مفهوم «سرمایه اجتماعی» جای خود را به خوبی در علوم اجتماعی باز کرده و کتب و مقالات متعددی درباره آن نوشته شده است. همین موضوع سبب شده رویکردها، تعاریف، برداشت‏ها، و کاربردهای متعدد و متنوعی برای آن در ادبیات مربوطه یافت شود. در پژوهش حاضر، به قصد دستیابی به نگرشی کل‏نگرانه به سرمایه اجتماعی، منابع و مستندات موجود بررسی شد و با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون داده های گردآوری‏شده سامان یافت و تصویری نظام مند به دست آمد. در این راه، محققان، جهت دسته‏بندی و کدگذاری داده ها، از ایده منطقی «علل اربعه» کمک گرفتند تا به خوبی بتوانند پرسش‏های پژوهش را در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی سرمایه اجتماعی پاسخ گویند. در پایان نیز الگوی سیستمی مفهوم سرمایه اجتماعی ارائه شد.
  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، سرمایه اجتماعی، سیستم تعاملات اجتماعی، علل اربعه، نگرش نظام مند
 • فهیمه مردانی فر، مصطفی ظهیری نیا، یاسر رستگار* صفحات 85-104
  امیدواری و خوش بینی به آینده از نشانه های پویایی و نشاط در جامعه و انگاره ای برای پیشرفت اجتماعی است و می تواند با سرمایه اجتماعی در ارتباط باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده دانشجویان دانشگاه های (آزاد، پیام نور، هرمزگان) شهر بندرعباس، که در سال تحصیلی 1395 1396 مشغول تحصیل بودند انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی بود و داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترای دانشگاه های (آزاد، پیام نور، هرمزگان) شهر بندرعباس تشکیل دادند که 380 نفر از آن ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مطالعه شدند. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، مشارکت اجتماعی) با امید به آینده رابطه معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: امید به آینده، بندرعباس، دانشجویان، سرمایه اجتماعی
 • قدرت الله باقری راغب، صمد گودرزی*، فضاییل جاوید، محمد حیدری، مجید جاوید صفحات 105-125
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دین داری بر مدیریت استرس مربیان فوتسال لیگ برتر ایران با نقش میانجی سرمایه اجتماعی است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اعضای کادر فنی تیم‏های لیگ برتر فوتسال ایران بود که در مجموع 68 نفر بودند. با توجه به محدودیت جامعه آماری، کل جامعه به منزله نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسش نامه دین دار یگلاک و استارک (1965)، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، و مدیریت استرس وتن و کمرون (1381) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها با نظرخواهی از 13 نفر از استادان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن در مطالعه ای مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0، 87/0، و 79/0 به دست آمد. یافته های تحقیق از طریق روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) نشان داد دین داری با میانجیگری سرمایه اجتماعی بر مدیریت استرس کادر فنی تیم‏های لیگ برتر فوتسال ایران تاثیرگذار است. در نتیجه، سرمایه اجتماعی با افزایش درک حمایت اجتماعی، که از طریق دین داری به دست می‏آید، بر مدیریت و کاهش استرس اثرگذار است.
  کلیدواژگان: دین داری، سرمایه اجتماعی، کادر فنی تیم‏های فوتسال، مدیریت استرس
 • سعید عزیزی*، محمدمهدی رشیدی، اکبر نیلی پور طباطبایی صفحات 127-148
  سازمان ها در رسیدن به اهداف با چالش های متفاوت مواجه می شوند و در پی آن ممکن است دچار بحران شوند. مدیریت سازمان برای غلبه بر بحران نیازمند ابزار خاص آن سازمان است. لیکن، در همه سازمان ها سرمایه انسانی عاملی مشترک است که سازمان را در مواجهه با بحران مدیریت یاری می کند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت بحران و توسعه سرمایه انسانی است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 379 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور برآورد شد. برای نمونه برداری از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار پژوهش دو پرسش نامه محقق ساخته توسعه سرمایه انسانی و مدیریت بحران بود. نتایج بررسی ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنادار و مثبت به میزان 668/0 بین مدیریت بحران و توسعه سرمایه انسانی را نشان داد. همچنین، میان مولفه های توسعه سرمایه انسانی و مدیریت بحران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. آزمون فرضیات با روش PLS نشان داد توسعه سرمایه انسانی بر مدیریت بحران تاثیر دارد و توسعه سرمایه انسانی 6/67 درصد از تغییرات مدیریت بحران را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: بحران، سرمایه انسانی، مدیریت بحران، نیروی انسانی
|
 • Abasali Rastegar *, Hassn Darvish, Mina Khalili, Majid Nodeh Farahani Pages 1-22
  Today, organizations face a lot of challenges, and in this regard, the resilience is the organization's ability to deal with change through a renewed business operation to prevent the dissolution of the organization. For this purpose, the present study attempted to investigate the role of gender variables, ethical climate and spiritual capital in organizational Resilience. This research is applied in terms of purpose and the method is descriptive-survey and correlation. The statistical population of the study consisted of employees of Tehran Fire Department, and the sample includes 102 employees. The data collection tool is a standard questionnaire consisting of 66 questions. Also, to analyze the research data, structural equation modeling based on Smart-PLS software was used. Research findings indicate that spiritual capital has a positive and significant effect on organizational resilience and this effect is moderated through the gender variable. In addition, spiritual capital has a direct and meaningful effect on the ethical climate, and as the ethical climate of the organization increases, organizational resilience will increase. In this way, the ethical climate can play an intermediary role in improving organizational viability through spiritual capital.
  Keywords: Spiritual Capital, Ethical Climate, Organizational Resilience
 • Manochehr Razmjo *, Tahmaseb Maghsoudi Pages 23-39
  The purpose of the research was to design a model for the stabilization of micro-businesses created by the clients of the Imam Khomeini Relief Committee. The research is applied and is a causal research. The statistical population of the study consisted of micro- business managers established between 2011 and 2016 and worth more than 50 million Rials, which were 470 thousand micro business units. The sample size was 385 according to Morgan-Krejcy table. The sampling method was multi-stage. The main tool was collecting and measuring the variables of the research questionnaire. The validity of the research tool was verified by a panel of experts. The reliability of the research tool was obtained by calculating the Cronbach's alpha coefficient and the composite reliability method, which shows the coefficients of acceptable reliability. In order to achieve the final model of research, a structural equation modeling approach was used that was carried out using LISREL software. Based on the results obtained from the analysis of the path of micro business stabilization, it can be said that the greatest direct impact on the sustainability of social welfare business is related to strategies with intensity (0.18). The second effective variable of interventional factors with severity (-0.16) has a negative effect. The underlying factors with severity (0.12) and causative factors with severity (0.10) have a positive and significant effect on the sustainability of social welfare businesses. The proposed model, with a coefficient of 0.47, accounts for about 47 percent of the total change in the sustainability of social welfare businesses.
  Keywords: Business, social micro-Business, Sustainability, Imam Khomeini Relief Committee
 • Mehdi Sheidaeian *, Ali Asgari Morovat, Moslem Vahedi Pages 41-58
  NGOs are as a social capital for all governments that today, one of the indicators of the development of each country depends on the degree of involvement and the participation of these organizations in the administration of the country. In recent years, NGOs in our country are physically present. Therefore in order to reach to cooperative criminal policy, article 66 of the Code of Criminal Procedure, approved in 1392 as an innovation, NGOs whose constitutions have supportive features, in order to intervene exclusively in the criminal process. Although these organisations are not the main victims, under the circumstances play a role in the criminal procedure. The main goal of the research is on one hand to study the role of the NGOs in the criminal process and on the other hand to survey strategies for the development and strengthening of social capital of these organizations in the criminal process which we have identified and reviewed them. In case of improvement and attention to these cases, the status of these organizations will be improved during criminal proceedings.
  Keywords: NGO&quot, Criminal Procedure&quot, Social capital&quot, Criminal protection&quot, taking part
 • Amirhosein Banaei, Hassan Zareie Matin *, Sara Shariati Pages 59-84
  Nowadays, Social Capital (S.C.) is a common concept in social science and there are written many books and articles about it. This has resulted in a wide variety of approaches, definitions and usages. The present research is going to achieve a total and wholistic view on social capital hence, a meta-analysis of existant documents has been implemented For this aim, the data has been ordered by using thematic analysis method as a qualitative research method. Finally, a systematic model of the concept of social capital has been represented. For this aim, the data has been ordered by using thematic analysis method as a qualitative research method. Finally, a systematic model of the concept of social capital has been represented.
  Keywords: social capital, social interaction system, thematic analysis
 • Fahimeh Mardanifar, Mostafa Zahirinia, Yaser Rastegar * Pages 85-104
  Hope and optimism about the future are signs of dynamism and vitality in society and of social development, and can be linked to social capital. The present study aims to investigate the relationship between social capital and the students' hope for the future at universities in Bandar Abbas (IAU, PNU and Hormozgan) who were studding in these university during the academic year of 1395-1396(2016-2017). The research method in this study is descriptive-survey typea and data is collected using the questionnaire designed by the researcher. The statistical population consists of all the students undergraduate degree, Master's degree and Ph.D. (IAU, PNU, and Hormozgan) in Bandar Abbass City. From this population, 380 of them where selected and studied using Random Stratified Sampling. The results of the research showed that there is a meaningful relationship between the dimensions of social capital (social trust, social norms and social participation) with hope for the future.
  Keywords: Hope for the future, students, social capital, Bandar Abbas
 • Ghodratallah Bagheri, Samad Goodarzi *, Fazaiel Javid, Mohammad Headari, Majid Javid Pages 105-125
  The purpose of this study was to investigate the effect of religiousness on the stress management of futsal coaches in Iran with the role of mediator of social capital. This research is based on the purpose of applied research and in terms of collecting data, a descriptive-survey research is a kind of correlation analysis in which the relationship between variables is analyzed based on the purpose of the research and is specifically based on structural equations. The statistical population of this study is a total of 68 people. Due to the constraints of the statistical society, the whole society was selected as a sample. To measure the variables were used. The validity of the questionnaires was confirmed by a survey of 13 sports management professors and its Its reliability was obtained in a preliminary study through Cronbach's alpha. The findings of the study showed that social equity mediation on stress management of the Futsal Premier League teams has been effective in using structural equations with partial least squares (PLS-SEM) approach. As a result, Social capital is effective in reducing and managing stress by increasing the understanding of social support that comes from religiosity.
  Keywords: Religiosity, stress management, social capital, technical staff of Futsal team
 • Saeed Azizi *, Mohammad Mehdi Rashidi, Akbar Nilipour Tabatabaee Pages 127-148
  Abstract Organizations face different challenges in achieving goals, and they may end up in crisis. Organization management to overcome the crisis requires the specific tools of that organization, but in all organizations, human capital is a common factor that helps in facing the management crisis of the organization. The purpose of this research is to investigate the relationship between crisis management and human capital. The research method is descriptive and correlational. Sample size Using the Cochran formula, 379 employees of the Tax Affairs Organization were estimated. The research tool was a researcher-made questionnaire developed by human capital development and crisis management. The results of Pearson correlation coefficient show a significant and positive relationship between the crisis management and human capital development of 0.686. The results of regression analysis indicated that human capital development has an impact on crisis management, and human capital explains 67.6% of crisis management changes. In the development of human capital, the status of components of individual development and professional development and organizational development and in crisis management, the status of components of prediction and readiness are not appropriate.
  Keywords: Keywords Human resources, human capital, crisis, crisis management