فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 1 (فروردین 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زهره سعادتی*، محمود شوگردزاده صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  وجود فلزات سنگین و سمی مثل نیکل در منابع آبی از مشکلات مهم محیط زیستی بسیاری از جوامع است.
  روش بررسی
  در این پژوهش برای جذب سطحی نیکل (II ) از محلول آبی به وسیله نانو کامپوزیت سیلیکاآئروژل - کربن اکتیو، شاخص های موثر بر فرآیند جذب مانند pH، مقدار جاذب، زمان تماس، دما و غلظت اولیه یون نیکل بررسی و بهینه شده است.
  یافته ها
  نتایج بیان گر این است که درpH=5  بیش ترین جذب صورت می گیرد. درpHهای پایین مقادیرH+  با یون های فلزی برای جذب در جایگاه های جذب رقابت می کنند. داده های تجربی با مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بررسی شده و ثابت های سرعت ارزیابی شده اند. نتایج حاکی از آن است که فرآیند جذب از سینتیک شبه مرتبه دوم پیروی می نماید. هم چنین داده های تعادلی مربوط به ایزوترم های جذب، برتری مدل لانگمویر را نسبت به سایر مدل های ایزوترمی نشان داده است.
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج ترمودینامیکی فرآیند جذب به صورت خودبه خودی، گرماگیر و برگشت ناپذیر است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نانو کامپوزیت سیلیکاآئروژل - کربن اکتیو به طور موفقیت آمیزی می تواند برای حذف نیکل از محلول های آبکی استفاده شود.
  کلیدواژگان: نانو کامپوزیت سیلیکاآئروژل، جذب سطحی، نیکل، ایزوترم جذب، سینتیک جذب
 • هستی برقعی پور*، رکسانا موگویی صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  صنایع غذایی در ایران یکی از صنایع عمده مصرف کننده انرژی به شمار می رود. در این میان صنعت قند و شکر و صنعت روغن نباتی عمده ترین صنایع مصرف کننده انرژی در بخش صنایع غذایی می باشند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اجرای اقدامات بهبود کارایی انرژی در صنایع قند و شکر و روغن نباتیو نیز ارایه برنامه ای راه بردی جهت اجرای این اقدامات می باشد.
  روش بررسی
  از آن جایی که تحلیل SWOT قبل از تدوین استراتژی ها انجام می شود، در این مطالعه سعی شده است از تحلیل SWOT به منظور تدوین استراتژی هایی جهت بهبود اجرای اقدامات کارایی انرژی در صنایع مذکور استفاده گردد. این تحلیل شامل اثرات کنونی (نقاط قوت و ضعف) و اثرات توسعه در آینده (فرصت ها و تهدید ها) است. هم چنین به منظور مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی های تعیین شده نیز، ماتریس QSPMبه کار گرفته شد.
  یافته ها
  پس از بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با اجرای اقدامات بهبود کارایی انرژی در صنایع مورد مطالعه، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ماتریس های IFE و EFE نشان داد که نقاط قوت کم تر از نقاط ضعف و فرصت های توسعه بیش تر از تهدیدهاست.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده آن است که تدوین استراتژی هایی جهت بهبود اجرای اقدامات کارایی انرژی در صنایع قند و شکر و روغن نباتی  ضروری به نظر می رسد. از میان  استراتژی های تدوین شده "تشکیل سیستمی مناسب و دقیق جهت سیاست گذاری و اجرای خط مشی ها، قوانین و مقررات مربوط به بخش انرژی و تنظیم یک سری از قواعد تفصیلی برای اجرای قوانین موجود" در صدر استراتژی ها می باشد.
  کلیدواژگان: کارایی انرژی، SWOT، صنایع قند و شکر، صنایع روغن نباتی، QSPM
 • رامین سلماسی*، حمیدرضا پیروان صفحات 25-32
  زمینه و هدف
  آبیاری زمین های زیر کشت سبزی های خوراکی به وسیله پساب های آلوده، موجب می شود که فلزات سنگین در این گیاهان انباشته شوند. تثبیت فلزات سنگین در محل با استفاده از اصلاح گرهای معدنی، روشی است که برای کاهش جذب فلزات به وسیله گیاهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، بررسی کارآیی پنج نوع اصلاح گر معدنی، برای تثبیت فلزات سنگین خاک های کشاورزی اطراف شهرستان تبریز که با پساب های آلوده آبیاری می شوند، مد نظر بوده است.
  روش بررسی
  به نیم گرم از  پنج اصلاح گر کلسیت، ایلیت، هماتیت، زئولیت و بنتونیت و 10 نمونه خاک برداشت شده از خاک های واقع در شمال غرب شهرستان تبریز، محلول های حاوی عناصر کادمیوم، سرب، نیکل، مس و روی اضافه شد. بعد از دو ساعت قرار دادن در دستگاه تکان دهنده، غلظت این پنج عنصر در محلول های صاف شده با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد.  با استفاده از آزمون دانکن، مقایسه میانگین ها انجام و در نهایت، اصلاح گرهای بهینه در این رابطه مشخص شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تفاوت آشکاری بین مواد اصلاح گر از لحاظ میزان جذب پنج عنصر وجود دارد، به طوری که بیشترین میزان جذب عناصر کادمیوم، نیکل و روی مربوط به کلسیت؛ بیشترین میزان جذب عناصر سرب و مس مربوط به هماتیت و برای هر پنج عنصر کمترین میزان جذب مربوط به ایلیت بوده است. کلسیت، زئولیت، بنتونیت و هماتیت ظرفیت جذب بالاتر معنی داری در سطح پنج درصد برای عناصر کادمیوم، نیکل و روی نسبت به تمام خاک های مورد آزمایش داشتند. در مورد سرب، بالاترین میزان جذب با استفاده از اصلاح گرهای کلسیت و هماتیت (بدون تفاوت معنی دار با همدیگر) انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  کلسیت، هماتیت و زئولیت بالاترین میزان جذب مس را داشتند، در حالی که بیشترین میزان جذب این عنصر در سطح پنج درصد اختلاف معنی دار با دو ماده اصلاحی دیگر، بوسیله هماتیت انجام گرفت. کلسیت و هماتیت مشترک بین پنج اصلاح گر بودند که در صورت اضافه شدن به 10 نمونه خاک مورد آزمایش ، توانستند باعث افزایش معنی دار (در سطح پنج درصد) ظرفیت جذب پنج آلاینده کادمیوم، مس، روی، نیکل و سرب شوند و بدین وسیله کاهش جذب عناصر یاد شده در گیاهان زیر کشت مناطق کشاورزی اطراف شهرستان تبریز را موجب شوند.
  کلیدواژگان: آلاینده، پاک سازی، تثبیت، خاک، کارآیی
 • طاهر احمدزاده*، ناصر مهردادی، مجتبی اردستانی، اکبر باغ وند صفحات 33-44
  زمینه و هدف
  اندازه گیری و پایش کربن آلی در محیط های آبی یکی از شاخص های مهم کیفی در پروژه های مدیریت محیط زیست، پایش کیفی منابع آب و تامین آب شرب است. در این تحقیق، عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون غیر خطی چندگانه با هدف سنجش پارامتر کربن آلی در منابع آب با حداکثر ضریب همبستگی محتمل و حداقل تعداد پارامترهای ورودی، مورد مطالعه و بهینه سازی قرار گرفت.
  روش بررسی
  به این منظور مدل اولیه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی چندگانه با کلیه پارامترهای ورودی برای دستیابی به حداقل پارامترهای مورد نیاز تحت بهینه سازی به روش حذف ترتیبی قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون صحت سنجی مدل بیانگر توافق خوبی میان سنجش کربن آلی محلول و مشاهدات واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان دهنده ی عملکرد قابل قبول مدل شبکه عصبی با درصد خطای متوسط 7 % و ضریب همبستگی 91/0 می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  رفتار سنجی نتایج مدل سازی آشکار نمود که هرچند مدل رگرسیون چندگانه با درصد خطای متوسط 8 % و ضریب هم بستگی 89/0 عملکرد نسبتا ضعیف تری داشته است، اما سرعت اجرای بالا و عملکرد بهتر در شرایط بحرانی نشان از قابلیت بالای این مدل در سنجش کربن آلی در منابع آب با دامنه تغییرات کیفی زیاد دارد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، کربن آلی محلول، کیفیت منابع آب، شبکه عصبی، رگرسیون چندگانه
 • نرجس اکاتی*، فاطمه عین الهی، مصطفی غفاری صفحات 45-55
  زمینه و هدف
  کلروفیلa رنگدانه اصلی فرآیند فتوسنتزی در بوم سازگان های آبی است. با اندازه گیری کلروفیلa نه تنها می توان زیست توده آن را تخمین زد، بلکه یک شاخص واقعی قابل رویت برای حالت تروفیک آن بوم سازگان آبی به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات فصلی غلظت کلروفیلa، در آب چاه نیمه های سیستان می باشد.
  روش بررسی
  طی چهار فصل نمونه ها از بهار  تا زمستان 1389 از مخازن آبی چاه نیمه برداشت شدند. هدایت الکتریکی و pH نمونه‏ها در زمان نمونه برداری و در محل اندازه گیری شد. برای اندازه گیری میزان کلروفیل a، نمونه ها عصاره گیری  شده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدلUnico 2100/ visible/ Uv visible  میزان جذب عصاره در طول موج های مختلف با روش استانداردASTM 8012  سنجش شده، سپس با استفاده از معادله  استاندارد، غلظت کلروفیلa محاسبه گردید.
  یافته ها
  محدوده میانگین pH در ایستگاه های مورد مطالعه بین 87/8-72/8 و میانگین هدایت الکتریکی بدست آمده بین 579-540 میکروزیمنس بر سانتی متر بود. بیش‏ترین میانگین فصلیکلروفیلa در فصل تابستان و در چاه نیمه3 (32/0 ±17/2 میکروگرم بر لیتر) و کم‏ترین میانگین کلروفیلa در فصل زمستان و در چاه نیمه های 1 و 2 (28/0 ±82/0 میکروگرم بر لیتر) بدست آمد. نتایج آزمون ANOVA نشان داد که تفاوت معنی دار آماری در میزان میانگین غلظت کلروفیلa در فصول بهار و تابستان با فصول زمستان و پاییز وجود دارد(05/0>.(p
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بدست آمده از کلروفیلa در این تحقیق و مقایسه آن با استاندارد آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، می توان نتیجه گرفت که مخازن چاه نیمه در گروه دریاچه هایتغذیه گرا قرار ندارد و جزو مخازن اولیگوتروف می باشند.
  کلیدواژگان: کلروفیلa، اولیگوتروف، چاه نیمه، سیستان
 • حسین حسینی*، علی اکبر عظمتی، سید محمدرضا موسوی نیا صفحات 57-68
  زمینه و هدف
  انعقاد الکتریکی یک فرآیند الکتروشیمیایی می باشد که برای تصفیه پساب و خالص سازی آب موثر می باشد. در این پژوهش از روش انعقاد الکتریکی که براساس تبادل الکترونی، لخته سازی و شناورسازی اقدام به حذف آلودگی ها می کند برای تصفیه پساب واحد E-PVC پتروشیمی اروند استفاده گردید.
  روشبررسی
  بخش عمده آلودگی های این واحد شامل ذرات جامد معلق، ذرات جامد حل شده و اکسیژن می باشد. در این کار تحقیقاتی یک واحد ناپیوسته و یک واحد پیوسته انعقاد الکتریکی ساخته شد. با استفاده از نرم افزار Design Expert 7 طراحی آزمایش انجام شده و داده های حاصل تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیز نشان می دهد که عامل های چگالی جریان، تعداد الکترودها و pH به ترتیب مهم ترین عامل های تاثیرگذار بر پاسخ می باشند که در این بین چگالی جریان به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار مطرح می باشد. پارامترهای زمان و فاصله الکترودها تاثیر کم تری در مقایسه با پارامترهای اصلی ذکر شده دارند. علاوه بر اهمیت عوامل، اثرات افزایشی یا کاهشی آن ها بر بازده نیز توسط نمودارهای پاسخ سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که فرآیند انعقاد الکتریکی به راحتی می تواند آلاینده های مهم موجود در پساب واحد E-PVC را از بین ببرد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از آنالیز آزمایشگاهی پساب خروجی از واحد E-PVC، بیان گر عملکرد مناسب فرآیند انعقاد الکتریکی می باشد. این نتایج نشان می دهد که فرآیند انعقاد الکتریکی به راحتی می تواند آلاینده های مهم موجود در پساب را از بین ببرد. عملکرد این فرآیند را می توان به صورت ذیل بیان نمود: حذف TSS: 95%-84، TDS: 80%-51، COD: 92%-80، OD: 95%-80 و TN و TP بیش از 80%.
  کلیدواژگان: تصفیه پساب واحدE-PVC، انعقاد الکتریکی، پاسخ دهی سطحی، طراحی آزمایش
 • مریم اسکندری شهرکی، کیومرث محمدی سمانی*، بیت الله محمودی، ایوب مرادی صفحات 69-76
  زمینه و هدف
  گردشگری فرآیندی است که از دیرباز به شکل های مختلف، به منظور رفع نیارهای تفریحی انسان مورد استفاده بوده است. فشار روز افزون انسان به تفرجگاه های برون و درون شهری می تواند دلیلی بر این مدعا باشد. بدیهی است در چنین شرایطی، حفظ تمامیت این منابع و تضمین توسعه پایدار در آن ها و همچنین ارایه حد قابل قبولی از کیفیت تفرجی به مراجعه کنندگان، درراستای رعایت ظرفیت برد محیط، ضروی است. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی ظرفیت برد تفرجی منطقه جنگلی برنجگان در استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
  روش بررسی
  تعیین ظرفیت برد منطقه مورد پژوهش با استفاده از دستورالعمل ارایه شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی انجام شد. با تعیین عوامل محدودکننده در منطقه و در نظر گرفتن تاثیر آن ها بر ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد واقعی منطقه در محدوده تفرج متمرکز تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که از 480 هکتار کل مساحت منطقه، مساحت مناسب جهت پذیرش گردشگر در محدوده تفرج متمرکز در تفرجگاه جنگلی برنجگان 1/6 هکتار است. پس از تعیین مساحت مناسب جهت پذیرش گردشگر، عوامل محدودکننده منطقه تعیین و با دخالت دادن آن در میزان ظرفیت برد فیزیکی، عدد ظرفیت برد واقعی محاسبه شد و لذا ظرفیت برد فیزیکی  10457 نفر در روز، 3816857 نفر در سال و ظرفیت برد واقعی 911 نفر در روز و 112053 نفر در سال محاسبه گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  ظرفیت برد واقعی به مراتب کم تر از ظرفیت برد فیزیکی منطقه بود به گونه ای که تعدد فاکتورهای محدود کننده در منطقه می تواند اثر مستقیمی را بر روی ظرفیت برد واقعی داشته باشد و با افزایش عوامل محدود کننده، مقدار آن کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: تفرجگاه، تفرج جنگلی، ظرفیت برد تفرجی، منطقه برنجگان، استان چهارمحال و بختیاری
 • افسانه افضلی*، علی فقیهی زرندی صفحات 77-86
  زمینه و هدف
  امروزه روش دفن بهداشتی به عنوان آخرین راهبرد در سلسله مراتب مدیریت جامع مواد زاید جامد به شمار می آید از این رو نسبت به سایر روش های دفع بهداشتی ، رایج تر و کم هزینه تر می باشد. انتخاب محل مناسب جهت دفن مواد زاید جامد می تواند از اثرات نامطلوب اکولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی جلوگیری کند. مکان یابی محل دفن نیازمند تجزیه و تحلیل داده های مکانی، قوانین و معیارهای قابل قبول است.  هدف از این پژوهش تعیین مکان مناسب دفن مشترک مواد زاید جامد شهری شهرستان خمینی شهر و 6 شهرستان مجاور آن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره، GIS و AHP برای ارزیابی تناسب مکان های مناسب دفن با  تاکید بر دید منطقه ای می باشد.
  روش بررسی
  بدین منظور لایه های اطلاعاتی مختلف مربوط به نقشه های منطقه مورد مطالعه تهیه شد و تلفیق آن ها با استفاده از منطق بولین و فازی (طبقه بندی نواحی مناسب در محدوده ی ارزشی از 0 تا 255) در محیط GIS  صورت گرفت. به منظور وزن دهی لایه های اطلاعاتی، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد.
  یافته ها
  پس از پردازش های لازم، مکان های پیشنهادی مناسب دفن در 5 ناحیه و در بخش های مرکزی منطقه مورد مطالعه با مساحت کم تر از 1%  تعیین گردیدند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این مطالعه می تواند در اولویت اول تصمیم گیری قرار گرفته و به تصمیم گیران در انتخاب محل مناسب دفن کمک کند.
  کلیدواژگان: مکان یابی محل دفن، منطق فازی، منطق بولین، GIS، AHP
 • عیسی حزباوی*، رضا دهقانی صفحات 87-98
  زمینه و هدف
  منابع آب زیرزمینی در کنار آب های سطحی تامین کننده نیاز بخش های شهری،‏ صنعت و کشاورزی است که علاوه بر کمیت،‏ کیفیت آن ها نیز باید بررسی شود. شورییکی از مهم ترین پارامترهایی است که برای ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی در نظر گرفته می شود.
  روش بررسی
  در این پژوهش کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و شبکه بیزین جهت پیش بینی هدایت الکتریکی8 چاه مشاهداتی دشت مازندران مورد بررسی قرار گرفت. که برای این منظور هیدروژن کربنات، کلرید، سولفات، کلسیم و منیزیم در مقیاس زمانی ماهانه طی دوره آماری (1383-1393) به عنوان ورودی و هدایت الکتریکی به عنوان پارامتر خروجی انتخاب شد.معیارهای ضریب همبستگی، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب نش ساتکلیف برای ارزیابی و عملکرد مدل مورداستفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مدل شبکه عصبی مصنوعی با ضریب همبستگی (989/0)، میانگین قدر مطلق خطا(ds/m019/0) و نیز معیار نش ساتکلیف(970/0) در مرحله صحت سنجی در اولویت قرار گرفت
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع نتایج حاکی از توانمندی قابل قبول مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی است.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، دشت مازندران، شبکه بیزین، شبکه عصبی مصنوعی، هدایت الکتریکی
 • سمیه خسروی*، حسین مهدی زاده، علی اصغر میرک زاده صفحات 99-111
  زمینه و هدف
  با وجود این که مساله ی فقر یک مشکل جهانی است اما نمود آن در روستاهای ما بیش تر حاکم است، تحولات شگرف و گسترده ای که هر روزه در تمامی عرصه های زندگی بشری و فرهنگ حاکم بر جوامع رخ می دهد، موجب شده تا کارآفرینی روستایی به عنوان یک راهبرد اثر بخش برای کاهش فقر، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شناخته شود. در این راستا در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در مشاغل سبز و آموزش کارآفرینی سبز می تواند کمک بزرگی به ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی،  اجتماعی و حفظ محیط زیست  کند.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر درصدد است با روش کیفی و بر اساس رهیافت گرندد تئوری،راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی را مورد مطالعه قرار دهد. شیوه ی نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده است و از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی انتخاب شدند و از آن ها مصاحبه به عمل آمد. سوالات محوری این پژوهش عبارتند از: دیدگاه آن ها نسبت به راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی چگونه است؟ راهبردهای فردی آن ها برای راه اندازی کارآفرینی سبز چگونه است؟ پیامدهای توانمندسازی فقرای روستایی با راه اندازی کارآفرینی سبز چگونه است؟
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد تبیین کننده های دیدگاه اساتید نسبت به راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت  توانمندسازی فقرای روستایی « زیرساخت های ایجاد کارآفرینی سبز»، « فرهنگ کارآفرینی سبز»، « چارچوب های حمایتی از کارآفرینی سبز» و « فرهنگ تولید محصولات سبز»  بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد: پیامدهای توانمندسازی فقرای روستایی با راه اندازی کارآفرینی سبز از دیگاه اساتید کاهش فقر اقتصادی، کاهش بیکاری، دسترسی راحت تر به مسکن، امید به زندگی، کاهش مهاجرت، رضایت و ارتقا سطح زندگی، امنیت غذایی پایدار، توانمندسازی و مهم تر از همه حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بودند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سبز، گرندد تئوری، توانمندسازی، فقرای روستایی
 • اکرم الملوک لاهیجانیان*، مهشید محمدی شلمانی صفحات 113-121
  زمینه و هدف
  فرودگاه ها زیربنایی ترین بخش از سیستم حمل ونقل هوایی، محسوب می شوند و حضور نسل جدید هواپیماهای مدرن، رشد سریع حجم ترافیک و تقاضای سفرهای هوایی و تصویب قوانین و مقررات منسجم و دقیق برای مراحل مختلف عملیات پروازی، سبب گردیده که فرودگاه به عنوان یک سیستم پیچیده و پویا محسوب شود.   هدف  از انجام این تحقیق مدیریت و برنامه ریزی کاربری اراضی با رویکرد زیست محیطی در فرودگاه مهرآباد است، فرضیه های این تحقیق عبارتند از:  فرضیه اول اراضی اطراف فرودگاه با امنیت پرواز رابطه دارد ، فرضیه دوم نحوه استفاده از اراضی اطراف فرودگاه با حفظ محیط زیست رابطه دارد، و فرضیه سوم مدیریت و برنامه ریزی اراضی بر آرامش و امنیت ساکنان حریم فرودگاه اثر گذار است.
  روش بررسی
  کار  از طریق شناخت و بررسی محدوده مورد مطالعه، با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.3 جهت تولید نقشه های موقعیت جغرافیایی منطقه، کاربری های اراضی اطراف، شبکه راه های ارتباطی انجام گردید. سپس با تنطیم  و توزیع پرسشنامه ، عوامل موثر بر مدیریت کاربری اراضی مورد سنجش قرار گرفته و با استفاده از روش مدیریت راهبردی نقاط قوت و ضعف شناسایی گردید . پرسشنامه ها از طریق آنالیز همبستگی با استفاده از  نرم افزار SPPS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده در ارتباط با فرضیه اول حاکی از این است که میان پارامترهای " اراضی اطراف فرودگاه" و "امنیت پرواز" رابطه معنا دار و مستقیمی وجود دارد. در فرضیه دوم نیز بین عوامل "نحوه استفاده از اراضی اطراف فرودگاه " و "حفظ محیط زیست" رابطه معنا دار و معکوس است. فرضیه سوم بین متغیرهای"مدیریت و برنامه ریزی اراضی" و "آرامش و امنیت ساکنان حریم فرودگاه"  نیزرابطه معنا دار و مستقیم است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحلیل ها نشان می دهد که از بین پاسخ دهندگان به سوالات؛ اکثریت (5/90 درصد) از خلبانان  معتقدند که ارتباط زیادی بین اراضی اطراف فرودگاه با امنیت پرواز وجود دارد. تنها 8/4 درصد معتقد بودند که این ارتباط کم است. در مقابل 8/4 درصد باقی مانده نیز این ارتباط را بسیار زیاد بیان کرده اند.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، امنیت پرواز، محیط زیست، امنیت ساکنان حریم، فرودگاه
 • سحر سعیدی*، عبدالرسول سلمان ماهینی، سپیده سعیدی صفحات 123-137
  زمینه و هدف
  سطح زندگی انسان با رشد و پیشرفت علم و دانش بشری همواره در حال پیشرفت بوده است. با این حال، این رشد و توسعه در تمام مناطق و سکونتگاه های انسانی یکسان نبوده و در نتیجه آن جوامع مختلفی با سطح توسعه اجتماعی - اقتصادی متفاوت ایجاد شده است. بنابراین استفاده از علم برنامه ریزی ناحیه ای درکاهش این نابرابری ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی و سطح بندی توسعه اقتصادی - اجتماعی شهرستان های استان گلستان با تاکید بر میزان توسعه یافتگی روستاهای این شهرستان است.
  روش بررسی
  برای این منظور از روش آنتروپی و تاپسیس برای وزن دهی به معیارها و اولویت بندی شهرستان ها استفاده شد. تعداد 12 معیار در چهار دسته کلی شامل جمعیت، حمل و نقل، امکانات رفاهی و بهداشت و درمان جهت سنجش میزان بهره مندی شهرستان ها انتخاب شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده شهرستان گنبد با ضریب بهره مندی 92/0 رتبه اول و شهرستان بندر گز با ضریب بهره مندی 12/0 رتبه یازدهم را بدست آورد. پس از تعمیم ضرایب، شهرستان ها از نظر میزان بهره مندی در چهار طبقه زیاد، متوسط، کم و  بسیار کم قرار گرفتند. در انتها برای اطمینان از اولویت هر یک از شهرستان ها، تحلیل حساسیت با هفت تکرارانجام شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای برنامه ریزی رشد و توسعه ی روستاهای شهرستان های استان مورد استفاد قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ارزیابی سطح توسعه اقتصادی - اجتماعی، آنتروپی، تاپسیس، تحلیل حساسیت، استان گلستان
 • مهسا حاجی محمودی، ناصر برک پور، پویان شهابیان* صفحات 139-153
  چکیده
  زمینه و هدف
  رشد روزافزون جمعیت و در پی آن بحران های روبه تزاید زندگی شهری، اصل توسعه پایدار را بیش از پیش در کانون توجه قرار می دهد، ضمن آن که مشاهده عدم تعادل ها در زندگی شهری نشان از عدم تحقق شاخص های پایداری دارد. آن چه که در اغلب نگرش ها و روش های ارزیابی پایداری دیده می شود، توجه صرف به ابعاد محتوایی یعنی شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. اما در بسیاری از جوامع با وجود منابع غنی و کیفیت بالای زیست محیطی و هم چنین سطح مطلوب اجتماعی و اقتصادی باز هم شاهد ناکامی ها و کمبودهایی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار بوده ایم. لذا به نظر می رسد، بازبینی مجدد ابعاد و شاخص های پایداری و جامع نگری بیش تر در این زمینه، بتواند راهکاری تازه پیش روی جوامع بگشاید. هدف این مقاله، ارزیابی پایداری توسعه شهری در دو منطقه 7 و 22 تهران با رویکردی متفاوت و با در نظرگیری ابعاد و جوانب پایداری در دو بخش محتوایی و رویه ای است. بخش محتوایی شامل شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که در واقع این شاخص ها در بطن جامعه بوده و وابسته به عوامل دیگری در جامعه تغییر می کنند و متاثر از سیاست های توسعه پایدار هستند. گروه دیگر شاخص ها که اغلب در ارزیابی توسعه پایدار مورد غفلت واقع شده اند گروه شاخص های رویه ای هستند که در واقع متشکل از مجموعه شاخص هایی بوده که به صورت مستقل عمل کرده و مبین فرایند سیاست ها در یک جامعه می باشند.
  روش بررسی
  در این زمینه از روش های مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد، منطقه 22 از نظر هر دو گروه شاخص های محتوایی و رویه ای نسبت به منطقه 7 در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  منطقه 22 با برخورداری از سرمایه گذاری های نسبتا گسترده مدیریت محلی (شهرداری منطقه) در زمینه توسعه پایدار به پشتیبانی از ظرفیت های موجود منطقه پرداخته و لذا علاوه بر ارتقاء سطح کیفی مدیریت و حکومت محلی در منطقه، ظرفیت سازی های گوناگون و در نتیجه ارتقاء سطح جامعه مدنی را سبب گردیده است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، ارزیابی پایداری، شاخص های محتوایی، شاخص های رویه ای، جامعه مدنی، حکومت محلی، مناطق 7 و 22 تهران
 • آمنه السادات پوریه، نعمت ا... خراسانی*، فرهاد حسین زاده لطفی، پروین فرش چی صفحات 155-168
  زمینه و هدف
  عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، رشد و توسعه فیزیکی شهرها اثر قاطعی دارند. پدیده های طبیعی گاه به عنوان عوامل مثبت و گاه به عنوان عوامل منفی و بازدارنده عمل می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت ویژگی های ژئومورفولوژیکی و تعیین پایداری ژئومورفولوژی شهر یزد با استفاده از مدل تحلیل پوشش داده ها است.
  روش بررسی
  برای نیل به این اهداف، ابتدا شاخص های ژئومورفولوژیک موثر بر رشد شهر یزد در طی 30 سال (92-1363) که شامل ارتفاع، شیب، جهت، زمین شناسی، مورفولوژی و واحد اراضی است شناسایی و سپس با استفاده پرسش نامه اهمیت آن ها در توسعه شهر مشخص گردید. در تطبیق بامطالعه حاضر، مدل تحلیل پوششی دادها طرح گردیده و کارایی واحدها با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه و واحدهای کارا شناخته شد. جهت تعیین کاراترین واحد از مدل اندرسون- پترسون بهره گرفته شد.
  یافته ها
  بر طبق مدل تحلیل پوششی دادها در طی سال های موردمطالعه (92-1363)، حدود 16% توسعه شهر یزد کاملا کارا است. به عبارتی سال های 1364، 1365، 1384، 1388 و 1392 همواره کارایی صد در صد داشته اند و موقعیت شهر یزد در سال 1365 بر اساس شاخص های ژئومورفولوژی به عنوان پایدارترین واحد شناخته شد و با توسعه غالب شهر یزد به سمت جنوب غربی، میزان کارایی کاهش می یابد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق بیان گر آن است که شاخص های شیب، رسوبات دشت دامنه ای و فضاهای مناطق شهری بیش ترین اهمیت را در توسعه شهر یزد دارا می باشند
  کلیدواژگان: ارزیابی پایداری، توسعه شهر، ژئومورفولوژی، تحلیل پوششی داده ها، یزد
 • سیده بهشاد زهرائی، مهدیه پژوهان فر* صفحات 169-182
  زمینه و هدف
  آموزش و یادگیری از فعالیت های اصلی دانشگاه ها بوده و رکن مهم و سرنوشت ساز توسعه انسانی می باشند و عامل تغییر و پیشرفت اجتماعی محسوب می شوند. تعامل و حضور اجتماعی دانشجویان در فرآیند یادگیری، ازجمله عواملی است که می تواند در کارآمدی دانشگاه ها مفید باشد. باوجوداین امروزه سطح تعاملات اجتماعی در فضاهای دانشگاهی کاهش یافته است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فضا باید واجد کیفیت بصری مطلوبی باشد تا در آن تعاملات اجتماعی صورت پذیرد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای کیفیت بصری فضاهای آموزشی و بررسی میزان تاثیرگذاری این معیارها بر تعاملات اجتماعی دانشجویان می باشد.
  روش بررسی
  روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد و ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته می باشد.
  یافته ها
  اطلاعات موردنیاز از 300 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه گلستان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت تصادفی جمع آوری شد؛ که 40 گویه کیفیت بصری و  6 گویه تعاملات اجتماعی را می سنجند.
  بحث و نتیجه گیری
   نتایج حاصل از رگرسیون آنالیز نشان می دهند که بین بعضی از ابعاد کیفیت بصری شامل: تنوع، تضاد، وحدت، خوانایی، توالی، جذابیت، پاکیزگی و دسترسی با تعاملات اجتماعی رابطه ی معنی داری اثبات شده و میزان تاثیرگذاری آن ها متفاوت است. دسترسی بیشترین (بتای 82/0درصد) و تاکید (بتای 12/0 درصد) پایین ترین تاثیر را بر تعاملات اجتماعی دانشجویان داشته است. این امر بیانگر این نکته است که، میزان تعاملات دانشجویان در فضاهای دانشگاهی متاثر از سطح کیفیت بصری این فضاها می باشد. نتایج این پژوهش می تواند به معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری در جهت طراحی فضاهای جدید یا توسعه فضاهای دانشگاهی مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: کیفیت بصری، تعاملات اجتماعی، منظر، دانشگاه، فضاهای دانشگاهی
 • مسعود علی مردانی*، مهدی واعظی صفحات 183-200
  زمینه و هدف
  در منابع علمی، هویت شهر دارای ابعاد مختلف عینی و ذهنی معرفی شده است که با مولفه های مختلفی در منظر و سیمای شهر بروز دارد. از سوی دیگر افزایش کیفیت و زیبایی محیط در الگوهای کالبدی منسجم، مقدمه ای در حصول هویت در شهر خواهد بود. در این مقاله پس از بازشناسی ابعاد مختلف هویت شهر و نیز تبیین مولفه های ایجادگر کیفیت و زیبایی از منابع علمی و نظریه های بزرگان طراحی محیط، سعی در ارزیابی هویتمندی قسمتی از منظر شهری اسلامشهر از نظر کابران آن داریم. روش پژوهش: بخش اول پژوهش بررسی مبانی نظری مرتبط با موضوع است . در بخش دوم پژوهش تعداد 250 نفر از کاربران محیط به سوالات ما در زمینه های هویتی پاسخ دادند که نتایج آن به صورت کیفی و کمی با روش استدلال منطقی و تطبیق با معیارهای هویتی ارائه شده است. انتظار می رود نتایج این پژوهش چهارچوبی مناسب جهت تدوین لایحه ساماندهی هویت سیما و منظر شهری اسلامشهر و افزایش کیفیت محیط شهری باشد.
  یافته ها
  شهر پدیده مصنوعی است که وابسته به فعالیت های انسان و روابط اجتماعی او می باشد. برای شناخت هر شهر می باید اجزای فیزیکی و غیر فیزیکی آن را مورد شناسایی قرارداد و از همدیگر تفکیک نمود. مطالعه شهر اسلامشهر بدین روش در دستور کار قرار گرفت و با شناخت همه جانبه شهر، مسایل و مشکلات مبتلا به شهر مذکور از قبیل هویت شهروندان. عدم وجود تناسبات کالبدی در فضاهای شهری. عدم احساس تعلق شهروندان به محیط زندگی. عدم انطباق پذیری و سازگاری با محیط.عدم وجود تعاملات اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه میدانی انجام شده در تحقیق حاضر مشخص گردیدکه ارتباط مستقیم وتنگاتنگی بین هویت شهر وکیفیت محیط زیست ان با رفتار شهروندان ساکن در ان شهر وجود دارد. علاوه بر ان همواره هویت شهری به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه پایدار در زمینه شناخت شهرها محسوب می گردد. بنابراین با توجه به شناخت همه جانبه از شهر اسلامشهر. راه حل مسایل و مشکلات مبتلا به شهر مذکور از طریق توجه به استخوان بندی اصلی شهر. ایجاد فضاهای متنوع شهری. تنوع کاربری زمین. ارتقای هویت شهروندان. افزایش کیفیت محیط زیست زندگی. ایجاد حس تعلق به محیط در شهروندان امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: هویت شهری، کیفیت محیط، سیما و منظر، مولفه های هویت، ارزیابی هویت، اسلامشهر
 • بهروز سبحانی*، وحید صفریان زنگیر صفحات 201-211
  زمینه و هدف
  شناخت پتانسیل های اقلیمی، به عنوان بستر فعالیت های انسانی، پایه و اساس غالب برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل می دهد؛ امروزه اکثر گردشگران برای انتخاب مقصد ملاحظات اقلیمی را مورد توجه قرار می دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی فصلی اقلیم گردشگری شمال غرب ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (T.C.I)است.
  روش بررسی
  در این پژوهش به منظور ارزیابی شرایط اقلیم آسایش از دیدگاه گردشگری، داده های اقلیمی 22 ایستگاه سینوپتیک شمال غرب ایران در یک دوره آماری 20 ساله (2010-1990) تهیه شدند. در این مدل سیستمی از 7 پارامتر: میانگین حداکثر دما، میانگین دما، میانگین حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، مجموع بارش ماهانه، میانگین روزانه ساعات آفتابی و سرعت باد استفاده شد. برای پردازش داده ها از شاخص TCI استفاده شد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه اقلیم گردشگری برای چهار فصل ترسیم گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص اقلیم گردشگری در شمال غرب به علت تضاد توپوگرافی دارای تنوع زیادی در طول سال می باشد. فصل تابستان با در برداشتن شرایط (بی نهایت ایده ال 7، وضعیت ایده ال 10، کیفیت عالی 3، شرایط خیلی خوب 1 و قابل قبول 1)  نسبت به سه فصل دیگر در رتبه یک؛ فصل پاییز با شرایط (عالی: 4، خیلی خوب: 11، خوب: 3 و قابل قبول: 4) رتبه دوم نسبت به سه فصل دیگر؛ فصل بهار با کیفیت(خیلی خوب: 2، خوب: 2، قابل قبول: 11 و ناچیزحاشیه ای: 7) در رتبه سوم نسبت به فصل های دیگر و فصل زمستان با وضعیت(قابل قبول: 1، ناچیزحاشیه ای: 14، نامناسب: 5 و بسیارنامناسب: 2) در رتبه چهارم و نامطلوب ترین حالات نسبت به سایر فصول به خود اختصاص دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  شمال غرب ایران با داشتن جاذبه های گردشگری زیاد می تواند مقدمات حضور گردشگران داخلی و خارجی باشد. مناظرزیبا و منحصربه فرد و شرایط آب وهوای متنوع در تمامی فصول می تواند در راستای توسعه این صنعت گام های استوار برداشته و بهره های فراوان داشته باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری فصلی، منابع آب و هوای، شاخص (T.C.I)، اقلیم گردشگری، شمال غرب ایران
 • فرزانه ولی پور چهارده چریک، فروزان فرخیان* صفحات 213-225
  زمینه و هدف
  افزایش مشکلات و بحران های محیط زیستی در جهان باعث شده تا اهمیت بحث در مورد محیط زیست و مسایل محیط زیستی افزایش یابد. از آن جا که گسترش آگاهی نیازمند آموزش بوده و آموزش محیط زیست بنیادی ترین شیوه در حفاظت از محیط زیست می باشد، لذا این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر آموزش های محیط زیستی بر تغییر نگرش محیط زیستی، آگاهی محیط زیستی و رفتار محیط زیستی دانش آموزان در حفاظت از محیط زیست صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  روش تحقیق، شبه آزمایشی و جامعه آماری مطالعه، کلیه ی مدارس دخترانه ی متوسطه دوم در ناحیه 4 اهواز بود. نمونه آماری مطالعه بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای180 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های حاصل از مقایسه ی سه سطح نگرش ، آگاهی و رفتار گروه گواه و آزمایش نشان داد که پیش از مداخله ی آموزشی بین میانگین های دو گروه تفاوت معنی دار وجود نداشته اما پس از مداخله ی آموزشی تفاوت معنی دار (021/0P=) در آگاهی، تفاوت معنی دار (042/0P=) در نگرش و نیز تفاوت معنی دار (001/0P<) در رفتار دانش آموزان به وجود آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق تاثیر آموزش های تئوری و عملی بر تغییر نگرش، آگاهی و رفتار حفاظت از محیط زیست دانش آموزان را مثبت ارزیابی نمود، لذا به نظر می رسد با آموزش مناسب دانش آموزان متوسطه ی دوم، علاوه بر فرهنگ سازی در جهت حفظ و استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست، با بکارگیری آن ها به عنوان کارشناسان در آینده می توان به کاهش مشکلات و بحران های محیط زیستی امیدوار شد.
  کلیدواژگان: نگرش محیط زیستی، آگاهی محیط زیستی، رفتارمحیط زیستی، آموزش محیط زیستی
 • فائزه فاضلی*، فریده مهدوی ایکدلو صفحات 227-243
  زمینه و هدف
  آموزش محیط زیست، درسی برای زندگی است. این نکته بدین معناست که آموخته ها و اندوخته های زیست محیطی ما   باید به عمل تبدیل شده و در زندگی روزمره و رفتار فردی و اجتماعی ما بازتاب یابد. آنچه دراین زمینه قابل تامل است نقش و اثری است که نظام های آموزشی در آموزش رفتارهای زیست محیطی از همان روزهای آغازین آموزش رسمی از طریق محتوا و کتاب درسی باید مدنظر قرار دهند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره آموزش عمومی از لحاظ توجه به معضلات زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست  است.
  روش بررسی
  به این منظور کتاب های درسی علوم تجربی 8 سال دوره آموزش عمومی در سال تحصیلی 93-92 با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این بررسی با استفاده از ابزار فهرست وارسی، تحلیل محتوا که شامل هفت مولفه اصلی معضلات زیست محیطی (هوا، آب، خاک وصوت)، حفاظت منابع طبیعی، تفکیک زباله و بازیافت آن و نقش انسان در محیط زیست و 93 مولفه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی این ابزار توسط کارشناسان صاحب نظر1/90 درصد به دست آمده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بیش ترین توجه در کتاب علوم تجربی پایه هفتم و کم ترین توجه در کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی نسبت به معضلات زیست محیطی شده است. به طور کلی در کتاب های علوم تجربی بیش ترین توجه به نقش انسان در محیط زیست وکم ترین توجه به آلودگی صوتی شده است.
  کلیدواژگان: معضلات زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست، تحلیل محتوا، کتاب علوم تجربی، دوره آموزش عمومی
 • سرور کریمی*، حسین وارسته مرادی، حمید رضا رضایی، مجتبی قدیمی صفحات 245-259
  زمینه و هدف
  جنگل ها یکی از منابع مهم تنوع زیستی در دنیا محسوب می شوند. امروزه مهم ترین نقش حفاظتی بر عهده ی جنگل ها است. اکوسیستم های جنگلی زیستگاه تعداد زیادی از گونه های حیات وحش است که در میان آن ها می توان به گونه های متنوعی از پرندگان از جمله دارکوب ها اشاره کرد. دارکوب ها به عنوان نماینده و شاخص تنوع زیستی پرندگان جنگل مطرح هستند. از جمله متغیرهای محیط زیستی مهم اثرگذار بر نحوه پراکنش اعضای این خانواده ساختار جنگل و ارتفاع است.
  روش کار
  در این تحقیق سه طبقه ارتفاعی شامل: طبقه ارتفاعی 400-0 متر با تیپ پوشش گیاهی آمیخته (انجیلی- ممرز- بلوط)، 700-400 متر با تیپ پوشش گیاهی ممرز- انجیلی و بالعکس و طبقه ارتفاعی 1000-700 متر که در آن درخت راش به عنوان گونه غالب مطرح است، در جنگل شصت کلاته انتخاب شدند. نمونه برداری از پرندگان به روش نقطه ای انجام پذیرفت و نوع و تعداد گونه های دارکوب مشاهده شده در 103 پلات نمونه برداری در فصل های تابستان و پاییز ثبت گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از نمودار رسته بندی تحلیل تطبیقی متعارف برای گونه های دارکوب با متغیرهای محیط زیستی و ارتفاع از سطح دریا نشان داد که بیشترین فراوانی دارکوب سیاه و سبز به ترتیب در محدوده 1000-700 و 700 -400 متری سطح دریا بوده است. همچنین رابطه ی معنی داری بین فراوانی دارکوب خال دار بزرگ و ارتفاع مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مشخص شد که دارکوب سبز و خال دار بزرگ انعطاف پذیری بالاتری در نحوه انتخاب زیستگاه داشته و دارکوب سیاه بر خلاف دو گونه دیگر به زیستگاه های جنگلی با تیپ پوششی راشستان و ساختار جنگلی بالغ وابسته است، بنابراین لزوم کنترل بهره برداری شدید از چنین زیستگاه هایی امری ضروری است
  کلیدواژگان: خانواده دارکوب ها، پراکنش، متغیرهای محیط زیستی، جنگل شصت کلاته
|
 • Zohreh Saadati *, Mahmood Shoogardzadeh Pages 1-11
  Abstract
  Background and Objective
  Presence of toxic heavy metals like nickel in water resources is a major environmental problem in many communities.  
  Method
  In this study, to stimulate the removal of Ni (II) from aqueous solution by silica aerogel-activated carbon nanocomposite, the parameters affecting the adsorption process such as pH, amount of adsorbent, contact time, temperature and concentration were investigated and optimized.
  Findings
  The results showed the maximum adsorption at pH= 5. The lower pH, the more H+ ion competing with the metal ion for adsorption sites. Kinetic studies indicated that the adsorption process followed the pseudo-second order kinetics. Moreover, the equilibrium data related to adsorption isotherms showed a superiority of the Langmuir isotherm compared to other models. Discussion and
  Conclusion
  Calculation of thermodynamic factors, such as ΔG◦, ΔH◦ and ΔS◦, indicated that the adsorption process is spontaneous, endothermic and irreversible. The results showed that silica aerogel-activated carbon nanocomposite has been successfully employed for the removal of Ni (II) from aqueous solutions.
  Keywords: Silica aerogel-activated carbon nanocomposite, Adsorption, Ni (II), Adsorption isotherm, Kinetics
 • Hasti Borgheipour *, Roxana Moogouei Pages 13-23
  Background and objectives
  Food industry in Iran is one of the major energy consuming industries. Sugar industry and vegetable oil industry are one of the main energy consuming industries in the food industry. Therefore, this study aims to investigate the implementation of energy efficiency improvement measures in sugar and vegetable oil industries.
  Method
  In this study, it was attempted to apply SWOT analysis to develop strategies for the improvement of energy efficiency measures in the mentioned industries. This analysis includes the current effects (strengths and weaknesses) and the effects of future development (opportunities and threats). Also, the QSPM matrix was used to determine the relative attractiveness of the developed strategies.
  Findings
  After examining the strengths, weaknesses, opportunities and threats associated with implementation of energy efficiency improvement measures in the studied industries, the results of analysis by IFE and EFE matrices showed that strengths are less than the weaknesses and the opportunities of development are more than the threats.
  Discussion and Conclusion
  According to the results, development of strategies to improve the implementation of energy efficiency measures in the sugar and vegetable oil industries seems to be necessary. Among the strategies developed in this study, “establishing a proper system for policy making and implementation of policies, rules and regulations related to the energy sector and presenting a series of detailed rules for enforcing existing rules” are at the top of the strategyies
  Keywords: Energy efficiency, SWOT, The vegetable oil industry, The sugar industry, QSPM
 • Ramin Salmasi *, Hamid Reza Pyrowan Pages 25-32
  Abstract
  Background and Objective
  Irrigation of the vegetables by polluted wastewater leads to accumulation of heavy metals in these plants. Heavy metals fixation in-situ using inorganic amendments is a method for reducing heavy metals absorption by plants. The goal of this study is to determine the efficiency of five types of amendments in heavy metals fixation in the waste-water-irrigated soils around Tabriz city.
  Method
  For this purpose, solutions containing Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn were added to 0.5 g of five amendments including calcite, hematite, zeolite, illite, and bentonite and to 10 soil samples taken from the nortwest of Tabriz city. After shaking for 2 hours, concentration of these five elements in the solutions filtered by atomic absorption instrument was determined. The mean percentages of these elements were compared and the best amendments were determined by Dunkan method.
  Findings
  There were significant differences among the amendments in terms of heavy metals retention. Calcite had the highest Cd, Ni, and Zn absorption capacities; hematite had the highest Cu and Pb absorption capacities; and illite had the least absorption capacity for the five elemnts. Calcite, zeolite, bentonite, and hematite showed a significantly higher Cd, Ni, and Zn absorbtion capacity (5%) as compared to the 10 soil samples. The highest Pb absorption capacity by calcite and hematite (without significant differences) were observed. Discussion and
  Conclusion
  Calcite, hematite, and zeolite had the highest absorption of Cu. However, the highest absorption of Cu belonged to hematite with a significant difference of 5% as compared to the other two amendments. Among the five amendments, calcite and hematite showed a similar results and led to a significant increase in absorption capacity (by 5%) for the five pollutants when added to the 10 studied soil samples. These ammendments led to the reduced absorption and accumulation of the mentioned elements in the plants cultivated in the agricultural lands around Tabriz city.
  Keywords: Fixation, Remediation, Soil, Pollutant, Efficiency
 • Taher Ahmadzadeh *, Naser Mehrdadi, Mojtaba Ardestani, Akbar Baghvand Pages 33-44
  Background and Objective
  Monitoring of organic carbon in water resources is a critical quality index in environmental management, water quality monitoring and drinking water projects. In this study, the performance and applicability of artificial neural network and multiple nonlinear regression modeling were investigated and optimized for the prediction of dissolved organic carbon.
  Method
  Optimization was performed using backward elimination method with the highest probable correlation coefficient and minimum number of input parameters.
  Findings
  Model verification showed a good agreement between the predicted organic carbon and actual observations. Results showed the acceptable performance of neural network model with the mean absolute error percentage of 7.6% and correlation coefficient of 0.91.
  Discussion and Conclusion
  Further investigations unveiled that although the multiple regression model, with mean absolute error percentage of 8.4% and correlation coefficient of 0.89, seems to be less appealing but its fast run-time and better performance in critical conditions makes it a better choice for the prediction of organic carbon in aqueous solotions with high range of qualitative changes.
  Keywords: Modeling, Dissolved Organic Carbon, Water Resource Quality, Neural Network, Multiple Regression
 • Narjes Okati *, Fatemeh Eynollahi, Mostasa Ghafari Pages 45-55
  Background and Objective
  Chlorophyll a is the main pigment of photosynthesis in water ecosystems. Measuring Chlorophyll a can indicate its biomass which is the real visible indicator for trophic level in water ecosystems. The objective of this study was to study the seasonal changes in chlorophyll a concentration in the water of Chahnimeh reservoirs in Sistan.
  Method
  The samples were collected from water of Chahnimeh reservoirs during four seasons, from March to October 2010. EC and pH of the samples were measured at the time of collecting the samples. In order to measure chlorophyll a, the samples were extracted and the absorption rate of the extract in different wavelengths was measured by a spectrophotometer model Unico 2100/visible/Uv visible according to standard method ASTM 8012. Then, concentration of chlorophyll a was calculated using the standard equation.    
  Findings
  The range of mean pH and EC were obtained as 8.72-8.87 and 540-579 (μs/cm) respectively in the studied stations. The highest seasonal mean of chlorophyll a was obtained in summer in Chahnimeh 3 (2.17± 0.32 μg/L) and the lowest seasonal means of chlorophyll a were obtained in winter n in Chahnimeh 1 and 2 (0.82± 0.28 μg/L). The results of ANOVA test showed the statistical differences between the mean of chlorophyll a concentration in spring and summer seasons and the mean of chlorophyll a concentrations in winter and autumn (p<0.05).
  Discussion and Conclusion
  According to the Chlorophyll a concentration obtained and its comparison with EPA standard, it can be concluded that Chahnimeh reservoirs can not be classified in eutrophic lake groups of and they are oligotrophic reservoirs.
  Keywords: Chlorophyll a, Oligotrophic, Chahnimeh, Sistan
 • Hossein Hosseini *, Ali, Akabr Azemati, Mohammad Reza Mousavinia Pages 57-68
  Background and Objective
  Electrocoagulation is an electrochemical process which is proven to be effective in water and wastewater treatment. In this research study, electrocoagulation method which was based on electron exchange, flocculation and flotation was used for the treatement of wastewater vrom E-PVC unit in Arvand Petrochemical Company.
  Method
  Most of the contaminants from this unit contain suspended solids, dissolved solids and chemical oxygen. In this study, the batch and continuous units of electrocoagulation process were built. The experimental design was carried out by Design Expert 7 software.
  Findings
  Results of the analysis show that density of flow, number of electrodes and PH are the most important parameters. Time and distance between electrodes are less effective than the original parameters listed. In addition, the increased or decreased effect on efficiency of the surface response is evaluated. Results showed that electrocoagulation process could conveniently remove major pollutants from the E-PVC unit.
  Discussion and Conclusion
  The experimental analysis of the wastewater from the E-PVC unit indicate the proper operation of the electrical coagulation process. These results indicate that the electrical coagulation process can easily remove significant pollutants from the wastewater. The function of this process can be expressed as TSS removal: 84-95%, TDS: 51-80%, COD: 80-92%, OD: 80-95%, and TN and TP over 80%.
  Keywords: Wastewater treatment, E-PVC unit, Electrocoagulation, Surface response, Experimental design
 • Maryam Eskandari Shahraki, Kyumars Mohammadi Sammani *, Beytollah Mahmoudi, Ayoub Moradi Pages 69-76
  Background and Objective
  Tourism is a process with different forms for providing human recreation needs. The increasing critical pressure on urban and near urban regions can be the reason for this statement. In such condition, providing a master schedule at the national scale for each special regional condition is vital. Thus, natural resources conservation to ensure the sustainable development and to provide optimal quality for tourism services would be possible by paying attention to the carrying capacity. The aim of this study was to determine the carrying capacity of Berenjegan forest region in Chaharmahal-o-Bakhtiari province.
  Method
  The instructions provided by the International Union for conservation of nature have been used to determine the carrying capacity of the study area. The appropriate sites with the capacity of concentrated tourist attraction were pidentified to determine the physical carrying capacity. Then real carrying capacity in the concentrated recreation site was specified by determining the restricted factors in the region, as well as considering the related effect on the physical carrying capacity.
  Finding
  Results of this study showed that the area of suitable site for tourists reception in Berenjegan forest region was 6.1 ha from 480 ha. Real value of the physical carrying capacity was calculated. The physical carrying capacity was 10457 individuals per day, 3816856 per year, while the real carrying capacity was 911individuals per day and 112053 per year.
  Discussion and Conclusion
  Real carrying capacity was less than the physical carrying capacity so that the number of limiting factors in the region could affect the real carrying capacity directly and it was decreased with the increase of limiting factors.
  Keywords: Promenade, Forest outdoor recreation, Carrying capacity, Berenjegan region, Chaharmahal-o-Bakhtiari province
 • Afsaneh Afzali *, Ali Faghihi, Zarandi Pages 77-86
  Background and Objective
  Nowadays, landfill method is used as the last strategy in the integrated solid waste management hierarchy. It is more common and has lower costs than other sanitary disposal methods. Selecting the suitable landfill site can prevent the inappropriate ecological and socio-economical effects. Landfill site selection requires the analysis of spatial data, regulations and accepted criteria. The main objective of this study is to determine the suitable common municipal solid waste landfill site for Khomeynishahr and its 6 adjacent cities. For this purpose, the multi criteria evaluation method, GIS and Analytic Hierarchy Process (AHP) were used to evaluate the suitability of appropriate landfill site by emphasizing on regional vision.
  Method
  Different information layers related to the maps of the study area were provided and superposed using both the Boolean and fuzzy methods (classification of suitable areas in the valued range of 0 to 255) in the GIS environment. The AHP was used for weighing the information layers.
  Findings
  After the necessary analysis, the proposed suitable landfill sites with an area of less than 1% were defined in 5 regions and in central parts of the study area.
  Conclusion
  The results obtained from this study can be used as the first priority to help the decision makers in suitable landfill site selection.
  Keywords: Landfill site selection, Boolean logic, Fuzzy Logic, GIS, AHP
 • Isa Hazbavi *, Reza Dehghani Pages 87-98
  Background and Objective
  Groundwater resources along with surface water supply the needs for municipal, industrial and agriculture uses, and their quantity and quality should be investigated. Salinity is one of the most important parameters in assessing the quality of groundwater.
  Method
  In this study, application of artificial neural networks and Bayesian network in predicting the electrical conductivity in 8 observation wells in Mazandaran plain was investigated. For this purpose, hydrogen carbonate, chloride, sulfate, calcium and magnesium were selected as input and output parameters for electrical conductivity at monthly a scale during 2003-2013. The criteria of correlation coefficient, mean absolute error and Nash Sutcliff coefficient were used to evaluate the performance of the model.
  Findings
  The results showed that artificial neural network model has the highest correlation coefficient (0.989), the lowest mean absolute error (0.019 ds/m) and the highest standard of Nash Sutcliffe (0.970) ranked the first priority in the validation phase.
  Discussion and Conclusion
  The results indicate acceptable capability of artificial neural network models to estimate the electrical conductivity of groundwater.
  Keywords: Groundwater, Mazandaran plain, Bayesian network, Artificial Neural Network, Electrical conductivity
 • Somayeh Khosravi *, Hossein Mehdizadeh, Ali Asghar Mirakzadeh Pages 99-111
  Background and Objective
  Although poverty is a global problem, it is more dominant in villages of Iran. Dramatic and widespread changes occur every day in all areas of human life and the dominant culture in communities has has introduced rural entrepreneurship as an effective strategy for mitigation of poverty, economic development and sustainable job creation. In this regard, in developing countries, investment in green jobs and green entrepreneurship education can greatly contribute to sustainable job creation, economic and social development and environmental protection.
  Method
  The present study seeks to launch green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers based on the qualitative method and the Grounded Theory approach. Sampling method was of purpose-oriented type, and the professors of the faculty of agriculture in Razi University were selected and interviewed. Central questions covered in this study are: what are their views towards launching green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers? What are their individual strategies for launching green entrepreneurship? What are are the consequences of empowering the poor villagers by launching green entrepreneurship?
  Findings
  Findings revealed that explaining the views of the professors towards launching green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers were "infrastructures creating green entrepreneurship", "green entrepreneurship culture", "supportive framework of green entrepreneurship" and "green products culture".
  Discossion and Conclusion
  The results showed that he consequences of empowering the poor villagers by launching green entrepreneurship from viewpoints of the professors were economic poverty reduction, reduction of unemployment, access to comfortable housing, life expectancy, reduction of immigration, empowerment, satisfaction and imrovement of level of life, sustainable food security, empowering and more importantly environmental protect and sustainable development.
  Keywords: Green entrepreneurship, Grounded theory, Empowerment, Poor villagers
 • Akramalmolok Lahijanian *, Mahshid Mohammadi Pages 113-121
  Abstract
  Background and Objective
  Airports are the most basic parts of air transport system, and presence of new generation of modern aircrafts, rapid growth of traffic volume and demand for air travel, and adoption of coherent and precise rules and regulations for various stages of flight operations have made the airport a complex and dynamic system. The aim of this study is to perform management and land use planning using an environmental approach at Mehrabad Airport. The first hypothesis is that the airport surrounding areas are related to flight safety. The second hypothesis is that the use of the airport surronding areas is related to environmental protection, and the third hypothesis is that land management and planning affect the comfort and security of the people residing in the airport surrounding area.
  Method
  The study was carried out through investigation of the study area using Arc GIS 9.3 software to produce geographic position maps of the area, land use areas, and communication networks. Then, by adjusting and distributing the questionnaire, the effective factors on land use management were assessed and the strengths and weaknesses of the strategic management method were identified. The questionnaires were analyzed by correlation analysis using the SPPS19 software.
  Findings
  The findings of the first hypothesis suggest that there is a meaningful and direct relationship between the parameters of "the airport surrounding area" and "flight security". In the second hypothesis, there is a meaningful and inverse relationship between the factors "how to use the airport surrounding area" and "environmental protection". The third hypothesis indicated the meaningful and direct relationship between the variables of "land management and planning" and "comfort and security of the people residing in the airport surrounding area". Discussion and
  Conclusion
   Results of the analysis show that among the respondents, most of the pilots (90.5%) believe that there is a strong relationship between the the airport surrounding areas and the flight safety. Only 4.8% believed that this relationship was insignificant. In contrast, 4.8% of the remaining respondants also reported this connection to be very much.
  Keywords: Management, land use, Flight safety, Environment, Security of residents at the airpoart surrounding area, airport
 • Sahar Saeidi *, Abdolrassoul Salmanmahiny, Sepideh Saeidi Pages 123-137
  Background and Objective
  The level of human life has always been in progress with the development of science and human knowledge, but this growth has not been uniform in all areas and consequently different communities with different socio - economic development levels have been created. Using regional planning seems to be a necessity to reduce these inequalities. The goal of the present research is to assess and rank the socio – economic rural development level of Golestan Province townships.
  Method
  Entropy and TOPSIS methods were used to weight the criteria and prioritize the cities. Tweleve criteria in four main categories including population, transportation, welfare and healthcare were selected to measure the socio – economic rural development levels.
  Findings
  The results showed that Gonbad Kavoos has the first rank with a coefficient of 0.92 and Bandar gaz has last rank with a coefficient of 0.12. After calculating the development rates, townships were divided into one of the high, medium, low and very low classes. Finally, sensitivity analysis with seven repetitions was implemented to ensure the consistency of the results.
  Discussion and Counclusion
  The results of this research can be used as a model to design proper growth and development plans for Golestan Province townships.
  Keywords: Socio – Economic Development, entropy, TOPSIS, sensitivity analysis, Golestan Province
 • Mahsa Hajimahmoudi, Naser Barakpour, POOYAN SHAHABIAN * Pages 139-153
  Abstract
  Background and Objective
  Population increases day to day and causes some difficulties which are more noticeable, especially in urban areas such as Tehran as one of the most populated cities in the world. Nowadays, these difficulties highlights the role of sustainable development. Needless to say, inequality in urban life is sign of failure in fulfilling of sustainability development. Based on multidimensional features of sustainable development paradigms and existence of different attitudes, it is difficult to have a perfect and multidimensional consensus in this field. Different attitudes and evaluation of sustainability methods signify the substantive dimensional issues such as environmental, social and economic features. In many societies, despite the resources, high-quality environment and high rate of social and economic features, failure in reaching sustainable development goals can be observed. Thus, it seems that investigation of of dimensions and indexes of sustainability and holistic attitude in this field can provide a new attitude towards societies. Attaining sustainability in this field needs a holistic cognition of the existing condition of the society for planning and giving strategies to reach advance rate of sustainable development in society. The aim of this study is to investigate the sustainability of urban life in Districts 7 and 22 of Tehran municipality with different attitudes by considering dimensions of sustainability in terms of substantive and procedural criteria. Substantive criterion includes environmental, social and economic indexes and these features not only exist in deep layers of society but also can change according to other conditions and are affected by sustainable development policy. Another criterion which is normally ignored in the evaluation of sustainable development, is procedural index which is formed by the indexes acting independently as a political process in society.
  Method
  In this regard, library and ocumentary studies, field observation, questionnaire and interviews were employed. The collected were analyzed by SPSS software and statistical method.
  Findings
  The results show that District 22 is better in terms of both procedural and substantive indexes compared to District 7.
  Conclusion
  Analyses show that District 22 not only receive high amount of investment in sustainable development by the local government (district municipality) but also supports some capacities which exist in the region. In addition to heightening the quality of management and local government, this district creates new capacities and helps in increasing the level of society.
  Keywords: Sustainable development, Sustainability evaluation, Substantive Index, Procedural Index, Civil society, Local government, District s7, 22 of Tehran
 • Amanehalsadat Pouriyeh, Nematallah Khorasani *, Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Parvin Farshchi Pages 155-168
  Background and Objective
  Natural feature have a decisive effect on locating, growth, and physical development of cities. Natural phenomena sometimes act as positive factors and sometimes as negative and deterrent factors. The main objective of this study is to identify the geo-morphological features of Yazd city using the data envelopment analysis (DEA) model in order to determine the sustainability of the city.
  Method
  To achieve these goals, the geo-morphological indicators affecting the growth of Yazd including elevation, slope, aspect, geology, morphology, and pedology (land units) over a 30-year period from 1984 to 2013 were identified. Then, using questionnaire, the importance of indicators in development of the city was specified. Moreover, the DEA model was designed to examine the efficiency of development of Yazd. Efficiency of the units was calculated by GAMS software. The most efficient units involved in development of Yazd were recognized using Anderson and Peterson model.
  Findings
  According to the DEA model during the study period (1984-2013), development of about 16% of Yazd was found to be quite efficient. In other words, during the study period, the years 1985, 1986, 2005, 2009, and 2013 have always had 100% efficiency. The most efficient unit in Yazd, based on the geomorphology indicator, was observed in 1986. Since then, with the development of city mainly in southwest direction the efficiency has been declining.
  Conclusion
  The results show that indicators of slope, piedmont plain sediments, urban areas are playing an important role in the development of Yazd city.
  Keywords: Sustainability assessment, Urban development, Geomorphology, Data Envelopment Analysis, Yazd
 • Seyedeh Behshad Zahraee, Mahdieh Pazhouhanfar * Pages 169-182
  Background and Objective
  Teaching and learning of the main activities of universities and important pillar of human development are crucial and are agents of change and social progress. Social interaction and participation of students in the learning process, including factors that could be useful in efficiently universities. However, today the level of social interaction at university campuses has decreased. Several studies showed that the space should be eligible for optimum visual. Quality of social interactions to occur. Therefore, the aim of the research is to identify the criteria for visual quality educational facilities and investigating the extent to which these criteria is the social interaction of students leave. 
  Method
  The research method is descriptive-analytic survey and questionnaire is self-made.
  Findings
  Required information from 300 students studying at the University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan and were collected randomly; that visual quality with 40 items and six items assessed social interactions. 
  Discussion and Conclusion
  The results of the regression analysis indicate that between some aspects of visual quality including: diversity, conflict, unity, readability, sequence, charm, cleanliness and access has proven significant relationship with social interactions and the effect of them is different. This implies that, the interactions of students at university campuses these spaces is affected by the level of visual quality. The results of this study can help architects, designers and urban planners to design new spaces or development of academic spaces helpful.
  Keywords: quality visual, social interactions, perspective, university campuses
 • Masoud Alimardani *, Mahdi Vaezi Pages 183-200
  Background and Objective
  In scientific sources, urban identity has been introduced as consisting of objective and subjective dimensions with different components which are manifested in perspective and image of the city. On the other hand, increasing the quality and beauty of the environment in the integrated spatial patterns will be an introduction to achieve identity in the city. In this paper, after identifying multiple dimensions of identity and investigating the components involved in creating quality and beauty in scientific sources and environmental design theories, it was attepted to assess the urban perspective identity in a part of islamshahr of user’s viewpoint. 
  Method
  The first part of the study focused on theoretical basis associated with the topic. In the second part, 250 of the users were selected to respond the questions about identity, and the obtained results were presented in qualitative and quantitative forms. Results from this study can provide a framework for preparion of the plan for re-organization of city identity and urban landscape in Eslamshahr and increasing the quality of urban environment.
  Findings
  City is an artificial phenomenon which depends on human being and his activities and social relations. To define a city, its physical and subjective components must be distinguished. From this point of view, each city we can surveyed to become familiar with its difficulties and potentials. In this study, the difficulties and potentials of Islaamshahr neighborhood were identified and some solutions were suggested.
  Discussion and Conclusion
  In this study it was found that there is a direct connection between city identity and quality of environment. City identity affects the behavior of inhabitants and also is a basic factor for sustainable development. To solve the problems of Islamshahr paying attention to city framework, open spaces, variety of land uses, improving the quality of environment, and balancing the usage of building materials and colors seem to be necessary.
  Keywords: Urban Identity, Environmental quality, Appearance, landscape, Components of identity, Identity assessment, Islamshahr
 • Behroz Sobhani *, Vahid Safarian Zengir Pages 201-211
  Abstract
  Background and Objective
  Recognizing the climatic potentias, as a basis for human activities, provides the predominant foundation for environmental and land use plannning. Most of the tourists follow climate considerations to choose the destination. The aim of this study was to evaluate and render the zoning of seasonal tourism at the northwest of Iran using tourism climatic index (T.C.I).
  Method
  In this study, to assess the climatic conditions from the tourism perspective, the climatic data from 22 synoptic stations in the northwest Iran for a period of 20 years (1990-2010) were collected. In this model, a 7-parameter system was used. These parameters included mean maximum temperature, average temperature, average minimum relative humidity, mean relative humidity, total monthly precipitation, sunshine hours and daily average wind speed. The TCI index was used for data analysis and the tourism climate maps were drawn for four seasons using GIS.
  Findings
  The results show that the TCI index has a large variety of topography in the northwest because of conflicts over the years. Summer with the conditions as infinite ideal: 7, ideal condition: 10, excellent quality: 3, acceptable: 1 and very good condition: 1 ranked the first among other three seasons. Autumn with the conditions as perfect: 4, very good: 11, good: 3 and acceptable: 4 ranked the second. Spring season with the spesifications as very good: 2, good: 2, acceptable: 11 and insignifcant: 7 ranked. Winter with the conditions as acceptable: 1, insignificant: 14, poor: 5 and very poor: 2 ranked the fourth place and the most unfavorable condition among the other seasons. Discussion and
  Conclusion
  Northwest of Iran with great tourist attraction can be pioneer in local and foreign tourism. Beautiful scenery and unique and varied climate conditions in all seasons can greatly contribute to the development of this industry and lead to great benefits.
  Keywords: Seasonal tourism, Climate sources, TCI) Index, Tourism climate, Northwest of Iran
 • Farzaneh Valipour Chahardahcheric, Forouzan Farrokhian * Pages 213-225
  Background and objective
  Increasing environmental issues and crises in the world have highlighted the importance of discussions on environment and environmental issues.Since awareness-rising requires training and environmental training is the most fundamental way for environmental protection. The present study attempts to investigate the effect of environmental training on changing the students’ environmental attitude and environmental knowledge about environmental protection.
  Method
  The used methodology was quasi-experimental and the statistical population included all the 2nd-grade high school female students in District 4 of Ahvaz. The study sample consisted of 180 individuals who were selected based on random cluster sampling. The data collection instrument was a questionnaire and data analysis was performed using SPSS 21 software.
  Findings
  Results obtained from comparison of three levels of attitude, behavior and knowledge in the experimental and control groups showed that there was no significant difference between averages points in the two groups before educational intervention. However a signification difference was observed in the students’ knowledge (P=0/021), attitude (P=0/042) and behavior (P<0/001) after educational intervention.
  Discussion and conclusion
  The results show that theoretical and practical educations have a positive effect on attitude, knowledge and behavior of students towards environmental protection. Therefore, it seems that appropriate education of 2nd-geade high school students not only raises their awareness of environmental protection and efficient use of natural resources and the environment, but also paves the way for employing them as experts in the future to reduce environmental problems and crises.
  Keywords: environmental attitude, Environmental awareness, environmental behavior, Environmental Education
 • Faezeh Fazeli *, Farideh Mahdavi Ikdelu Pages 227-243
  Background and Objective
  Environmental education is a lesson for life. This means that environmental lessons must become practical in the social and individual behavior and daily life. What is noteworthy is the role of education system in teaching the environmental behavior through the textbooks from the early days of formal education. Thus, the purpose of this study is to check the content of textbooks general education with a focus on environmental problems and protecting the environment.  
  Method
  For this purpose, an eight volume textbook of experimental science of general educational courses for 8 grades were examined through content analysis in 2013 and 2014.
  Findings
  In this study, using content analysis which has seven main components of environmental problems (air, water, soil and noise), protection of natural resources, waste separation and recycling, the role of human in the environment and 93 sub-component have been examined. The reliability of these tools was obtained to be 90.1% by experts.
  Discussion and Conclusion
  The findings indicated that the highest and the lowest attention to environmental issues in basic science textbooks have been payed to grade seven and grade three, respectively. In general, human role in environment received the highest attention and noise pollution received the lowest attention in the basic science textbooks.
  Keywords: Environmental problems, Environmental protection, Content analysis, Science textbook, General education courses
 • Soroor Karimi *, Hossein Varasteh Moradi, Hamid Reza Rezaei, Mojtaba Ghadim Pages 245-259
  Background and Objective
  Forests are considered as important sources of biodiversity around the world. Nowadays, forest ecosystems have the most important protective role. The forest ecosystems are the main habitat for many wildlife species that among them we can refer to the diverse species of the birds, including woodpeckers. Woodpeckers are considered as the indicator of the forest bird biodiversity. The elevation and forest structure are the most important environmental variables that affecting the woodpecker distribution.
  Method
  In this study, three elevation classes were selected in the Shast Kolateh forest, namely 0-400 m containing parottia- carpinus- quercus forest type, 400-700 m including carpinus- parottia and parottia carpinus forest type, and 700-1000 m wherein beech trees were considered as the dominant species. The bird sampling was conducted using point count sampling procedure. The woodpecker species and the number of all observations in relation to each species in each of 103 sampling plots were recorded in summer and autumn.
  Findings
  The results of CCA ordination graph for three different woodpecker species with environmental variables and elevation showed that the most abundance of Black and Green woodpecker was occurred in 700-1000 m and 400-700 m a.s.l, respectively. Furthermore, there was no significant relationship between the abundance of Great spotted woodpecker and elevation.  
  Discussion and
  Conclusion
  The results revealed that the Great spotted woodpecker and Green woodpecker are more flexible in habitat selection and Black woodpecker unlike to the other woodpecker species is a dependent species to the forest habitats with beech cover type and mature forest structure, so it is essential to control severe exploitation of such habitats.
  Keywords: Woodpeckers, distribution, environmental variables, Shast Kolateh Forest