فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 35، اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 25
|
 • محمدعلی بشارت* صفحات 1-2
  نوشته زیر متن سخنرانی جناب آقای دکتر محمدعلی بشارت است که در مراسم اعطای نهمین جایزه زنده یاد دکترعلی محمد کاردان، چهره ماندگار روانشناسی و استاد روانشناسی اجتماعی، و نکوداشت چهره ماندگار روانشناسی، جناب آقای دکترمحمود منصور، استاد برجسته روانشناسی دانشگاه تهران در روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه 1398 در فرهگسرای ارسباران تهران ایراد شده است. ایشان با اشاره ای دقیق به واژگان روانشناسی تحولی، از شخصیت و روش علمی استادمحمودمنصور درگستره روانشناسی امروز یادکرده اند.
 • پیمان حاتمیان، پرستو حاتمیان* صفحات 3-8
  هدف این پژوهش، رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه که در سال1395 مشغول به کار بودند. با استناد به فرمول کوکران وبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد150  نفراز این افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه پنج عاملی جدید شخصیت(NEO)، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون(CD-RIS) و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور(JSS)  که روایی و پایایی آن ها تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. در حالی که بین ویژگی های شخصیتی روان نژند و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار بود.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، تاب آوری، رضایت شغلی
 • محمد مهدی بابایی منقاری*، رضا پورحسین، شهربانو قنبری صفحات 9-16
  زمینه و هدف
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازدهی های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض بر خلاقیت کارکنان بیمارستان امام رضا شهرستان آمل بود.

  روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. جامعه آماری شامل 622 نفر از کارکنان بیمارستان بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 225  نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه خلاقیت عابدی، پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و پرسشنامه بازدهی های رهبری چندگانه باس و آولیو بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شد.

  یافته ها
  بین مولفه های مدیریت تعارض با خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد. بین بازدهی های رهبری با خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که همکاری، اجتناب، رضایتمندی، کوشش مضاعف و اثربخشی خلاقیت کارکنان را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری
  میزان بازدهی های رهبری و مدیریت تعارض کارکنان می تواند بر خلاقیت تاثیر داشته باشد
  کلیدواژگان: بازدهی های رهبری، مدیریت تعارض، خلاقیت، کارکنان بیمارستان
 • احمد رئیسی شیخ ویسی*، میلاد جلیل پیران، یاسر والا منفرد صفحات 17-24
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و سبک های دلبستگی معنوی در معلمان مرد متاهل دوره ابتدایی منطقه عشایر شهرستان لردگان بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل معلمان مرد متاهل دوره ابتدایی منطقه عشایر شهرستان لردگان در سال تحصیلی 98-1397  که تعداد کل آن ها 206 نفر  می باشد با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد140 نفر از معلمان در پژوهش شرکت داده شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل دلزدگی زناشویی پینز (1996) و سبک دلبستگی کولینز و رید(1990)  بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تمام روابط بین متغیرهای موجود معنادار بوده اند. همچنین دلبستگی نزدیک بودن، دلبستگی اضطرابی، خستگی جسمی و از پا افتادن عاطفی 29 درصد واریانس دلزدگی زناشویی را تبیین کرده اند.  نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که می توان  دلزدگی زناشویی (65/6=F و 019/0= P) را بر اساس سبک های دلبستگی اضطرابی و نزدیک بودن پیش بینی کرد. بیشترین سهم در پیش بینی دلزدگی زناشویی مربوط به سبک دلبستگی اضطرابی با 168/0= ß، سهم بعدی مربوط به سبک دلبستگی نزدیک بودن که دارای سهمی برابر با 163 /0= ß می باشد. اما سبک دلبستگی وابستگی هیچ سهمی نداشته بنابراین از هر دو مدل حذف شده است.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، معلمان، _ دلزدگی زناشویی
 • رزا شفیعی*، زینب سادات کمالی، جواد حاتمی صفحات 25-30
  افسردگی یکی از اختلال های شایع در روانپزشکی است. افرادی که از اختلالات خلقی رنج می برند، رفتار های غیر انطباقی نشان می دهند که می توانند روابط با دیگران را تحت تاثیر قرار داده و منجر به مشکلاتی در تعاملات اجتماعی شوند. یکی از مفاهیمی که برای درک کنش اجتماعی آسیب دیده مورد استفاده قرار گرفته، مفهوم نظریه ذهن است. پژوهش حاضر، یک مطالعه همبستگی- توصیفی بوده و بر روی بیماران افسرده مراجعه کننده به کلینیک دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران در پاییز 1391 و همتای سالم انجام گردید. آزمودنی ها به وسیله آزمون ذهن خوانی از طریق چشم و پرسشنامه افسردگی بک-2 مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که افسردگی با ضریب تبیین 66 درصد و سطح معناداری 001/0 p< ، نقش پیش بینی در نقص ذهن خوانی دارد. سوگیری توجه به محرک های منفی و تفسیر منفی از محرک اجتماعی از جمله حالت های ذهنی افراد دیگر، از ویژگی های شناختی بیماران مبتلا به افسردگی است. می توان با ارائه آزموش های لازم به خانواده ها و برطرف نمودن نقص نظریه ذهن کودکان، در پیشگیری برخی اختلال ها و مشکلات، اقدام نمود.
  کلیدواژگان: توانایی ذهن خوانی، افسردگی، نظریه ذهن
 • مجتبی دلیر* صفحات 31-38
  شناخت زیرگروه هایی از مبتلایان به اختلال وسواس- اجبار که از ثبات و همگنی برخوردار باشند می تواند در فهم تنوع پاسخ درمانی، بهبود کارآیی درمان و همین طور در پیشرفت نظریه های سبب شناختی نقش مهمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین فراوانی زیرگروه های اختلال وسواس- اجبار در نمونه ایرانی مبتلایان به این اختلال بود. طرح پژوهش یک طرح مقطعی- توصیفی بود. نمونه ای در دسترس از 50 درمانجوی مبتلا به اختلال وسواس- اجبار مراجعه کننده برای درمان انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها مقیاس وسواس- اجبار ییل براون (گودمن و همکاران، 1986) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش های توصیفی، و استنباطی خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که شایع ترین زیرگروه های وسواس عبارتند از وسواس های پرخاشگرانه، آلودگی و مذهبی. همچنین اجبارهای آداب تکرار، پاک گردانی/ شستشو و وارسی کردن بیشترین فراوانی را در میان اجبارها داشتند. از طرفی زیرگروه وسواس نیاز به تقارن و صحت و زیرگروه اجبار انباشت گری/ جمع آوری کمترین فراوانی را داشتند. به علاوه، زیرگروه های وسواس ها و اجبارها با توجه به جنسیت آزمودنی ها توزیع فراوانی متفاوتی داشت. وسواس های پرخاشگرانه و آلودگی، و اجبار پاک گردانی/ شستشو در زنان، و وسواس های پرخاشگرانه و جنسی، و اجبارهای آداب تکرار و وارسی کردن در مردان فراوانی بیشتری داشت. این یافته ها از ایده جهانی بودن الگوی نشانه های این اختلال حمایت می کند. اما نکته قابل تامل، تعلق گرفتن بالاترین فراوانی وسواس ها در هر دو جنس، و به ویژه با اختلاف قابل توجهی در زنان، به وسواس پرخاشگرانه است. در این پژوهش زنان بیش از دو برابر مردان وسواس پرخاشگرانه داشتند، که این موارد، متفاوت از الگوی شایع جهانی است.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس- اجبار، زیرگروه ها، مقیاس وسواس- اجبار ییل براون، جنسیت
 • قاسم عبداللهی بقرآبادی* صفحات 39-44
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه روان شناختی در پیش بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر بود.
  روش
  طرح پژوهش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشغول به تحصیل در سال95 می باشد که 89 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی منظم به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.از پرسشنامه هایسرمایه روان شناختی لوتانز و بهزیستی ذهنی دینر جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل آماری داده ها  نشان داد که فرضیات پژوهشی در سطح 99/0 از اطمینان معنادار می باشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین نتیجه گرفته می شود که سرمایه روان شناختی و مولفه های آن پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی ذهنی دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، بهزیستی ذهنی، دانشجویان پرستاری
 • محمد رحیم صفری* صفحات 45-54
  ابراز وجود به مثابه یکی از مهارت های زندگی، قلب رفتار بین فردی، کلید ارتباط های انسانی و حاصل تعامل اجتماعی است که در فرایند جامعه پذیری و بازجامعه پذیری، تولید و بازتولید می شود. هدف این پژوهش، ازیک طرف، مطالعه شیوه هایی است که دانشجو-معلمان در فرایند تعاملات خویش با اساتید، کارکنان و دانشجو-معلمان دیگر، از منظر اساتید این دانشگاه، ابراز وجود می کنند؛ از طرف دیگر، مطالعه مقولاتی است که از منظر اساتید، دانشجو-معلمان، در ابراز وجود مورد غفلت قرار می دهند. روش مطالعه، کیفی؛ روش نمونه گیری، نظری-هدفمند؛ تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه-استاندارد با 15 نفر از اساتیدی که در این دانشگاه حداقل شش ترم تدریس داشته اند بوده و بر اساس اشباع نظری پایان یافته است. جهت تحلیل یافته ها، مصاحبه ها ابتدا تحلیل محتوا و کدگذاری شده اند؛ سپس به مفاهیم تبدیل و پس ازآن به مقولات عمده بازسازی معنایی شده اند. با توجه به یافته ها، عمده ترین شیوه های ابراز وجود دانشجو-معلمان از نظر اساتید، در سه مقوله عمده «اعتقاد به مبانی و ارزش های اسلامی»، «توسعه حرفه ای معلم» و «استفاده از فناوری های نوین» بازسازی معنایی گردیده اند. همین طور ازنظر مصاحبه شوندگان، دانشجو-معلمان در ابراز وجود، به دو مولفه «تفکر انتقادی» و «روحیه پژوهشگری» بی توجه بوده اند و از آن ها غفلت کرده اند.
  کلیدواژگان: ابراز وجود، دانشجو-معلمان، دانشگاه فرهنگیان
 • قربان کیانی*، محمود مشکی ماجلان صفحات 55-62
  هدف این مطالعه بررسی رابطه سلامت روانی و مولفه های آن (جسمانی‏سازی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی)، هوش معنوی و وضعیت مذهبی در بین دانش‏آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال 1396 در شهر اردبیل است. روش تحقیق: این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و آزمون آماری آن همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش‏آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال 1396 است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی- طبقه ای است، به طوری که از بین دانش‏آموزان هر استان به تعداد مساوی، افرادی به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از بین پسران شرکت کننده در مسابقات 220 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس 28 سوالی سلامت روانی گلدبرگ و هیلر (1997) استفاده شد. همچنین برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و برای سنجش وضعیت مذهبی از پرسشنامه  وضعیت مذهبی لطف آبادی (1381) استفاده گردید. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین وضعیت مذهبی و سلامت روانی (و مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) رابطه منفی معنی‏دار و بین هوش معنوی و سلامت روانی (و مولفه های اضطراب و اختلال خواب و افسردگی) رابطه منفی معنی‏دار وجود دارد. نتایج به دست آمده  همچنین نشان داد که تنها وضعیت مذهبی سلامت روانی دانش‏آموزان را به طور معنی داری در سطح (00/0≥p) پیش بینی می‏کند .
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به رابطه منفی معنی‏دار  بین وضعیت مذهبی و سلامت روانی (و مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی)  و هوش معنوی و سلامت روانی (و مولفه های اضطراب و اختلال خواب و افسردگی) دانش‏آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآن، عترت و نماز، این عوامل باید در مقابله با دشواری های روان شناختی آنان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، هوش معنوی، وضعیت مذهبی، مسابقات قرآن عترت و نماز
 • سجاد علمردانی صومعه* صفحات 63-72
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان در افراد شاغل و غیر شاغل بود. این پژوهش یک مطالعه  علی- مقایسه ای است. جامعه مورد نظر افراد شاغل و غیرشاغل شهر تبریز بود. نمونه آماری شامل 200 نفر (100 نفر افراد شاغل و 100 نفر غیرشاغل) بود که به صورت خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین برخی زیرمولفه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان در بین افراد شاغل و افراد غیرشاغل تفاوت معناداری وجود دارد؛ این بدین معنی است که افراد شاغل از راهبردهای مناسب تری برای کنترل هیجانات خود در مقابله با مسایل زندگی اجتماعی و شغلی استفاده می کنند. نتایج پژوهش کنونی می تواند تلویحاتی برای برنامه ریزی جهت آموزش مهارت های تنظیم هیجان در این افراد داشته باشد و پیشینه ای برای تحقیقات گسترده تر در این زمینه ایجاد کند.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، فراهیجان، افراد شاغل
 • علی زارع مقدم*، غلام رضا اشرفی، شهلا رستمی، مریم قربانی صفحات 73-80
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش های کارتونی بر مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند  انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری  این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 93-1392 است. تعداد 60 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های زندگی خدادادی (1390) و مجموعه کارتون های آموزشی پخش شده در شبکه پویا سیما تحت عنوان مهارت های زندگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره مهارت های زندگی در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین نمرات مهارت های زندگی در گروه آزمایش و گواه دختران تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین نمرات مهارت های زندگی در گروه آزمایش و گواه پسران تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت انیمیشن و آموزش کارتونی و نقش تاثیرگذار آن ها بر افراد، برای ارتقای و آموزش مهارت های زندگی از این روش استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش های کارتونی، مهارت های زندگی، دانش آموزان ابتدایی
 • سجاد علمردانی صومعه* صفحات 81-88
  مقدمه و هدف
  اختلال وسواس فکری - عملی یک چالش جدی طولانی مدت هم برای خود بیماران و هم سیستم خانوادگی ایجاد می کند و حوزه های مختلفی از زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. شواهد پژوهشی حاکی از تاثیر منفی و مخرب اختلال وسواس فکری - عملی بر رضامندی زناشویی است. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش، مقایسه ی رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی و عادی  بود.
  روش
  روش این پژوهش علی- مقایسه ای است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی بیماران مبتلا به OCD شهر تبریز، در بیمارستان رازی تشکیل دادند. تعداد 25 نفر  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده (از بین چند نفر که توسط روانپزشک یا روانشناس تشخیصOCD به آنها داده شده بود) به عنوان مبتلایان به OCD و از بین افراد عادی نیز تعداد 25 نفر به روش تصادفی ساده که با آنان همتا و به عنوان گروه مقایسه انتخاب شده بودند. مولف دوم به بیمارستان مراجعه و پرسشنامه ی رضامندی زناشویی در اختیار نمونه هایی قرار گرفت که توسط روانپزشک یا روانشناس تشخیصOCD داده شده بودند. همچنین از نمونه های عادی که از جامعه ی همتا شده از نظر اقتصادی و فرهنگی با جامعه ی مورد پژوهش بودند، نیز درخواست تکمیل هر دو پرسشنامه(پرسشنامه ی اختلال وسواس فکری_عملی و رضامندی زناشویی) شد؛ پس از تکمیل، محقق آنها را برای بررسی و تحلیل بیشتر جمع آوری کرد و داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون T مستقل تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان رضایت مندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد عادی وجود دارد (24/2_=t ؛ 02/0=p)؛ به این صورت که میانگین نمرات رضامندی زناشویی در OCDها کمتر از افراد عادی بود.
  بحث: افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی میزان رضایت مندی زناشویی کمتری دارند. این نتایج می تواند تلویحاتی برای برنامه ریزی های مناسب در جهت درمان این بیماران داشته باشد.
  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری- عملی، کیفیت زندگی، رضامندی زناشویی
 • صدیقه سادات حجتی*، حجت الله سیاوشی، عاطفه دادرس، عارف حسین اختیاری صفحات 89-94
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین توانمندسازی و انگیزه ی کاری کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس بود. بدین منظور، در این بررسی علی-مقایسه ای، 120 کارمند ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی اسپریتزر و انگیزه ی کاری رابینسون جمع آوری گردید. داده های به دست آمده به وسیله ی آزمون های تی-مستقل و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار اس پی اس س (نسخه 16) و در سطح معناداری (05/0P<) مورد آنالیز و آزمون قرار گرفتند. ارتباط معنادار و مثبتی بین توانمندسازی و انگیزه ی کاری وجود داشت (05/0P<). افزون براین، اختلاف معناداری نیز میان ورزشکاران و غیرورزشکاران در میزان توانمندسازی و انگیزه ی کاری وجود داشت (05/0P<)؛ درصورتی که، این تفاوت ها بین زنان و مردان معنادار نبود (05/0P>). یافته های این پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی و انگیزه ی کاری ارتباط معناداری با میزان سطح فعالیت فیزیکی دارند و باید در کارکنان سازمان ها موردتوجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، انگیزه ی کاری، ورزش، فعالیت بدنی
 • پیام ورعی*، سبا پورداد، رضوان دارابی صفحات 95-104
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی بر کاهش میزان افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر خوابگاهی بود. این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه فاطمیه شهر کرمانشاه است. 24 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه با توجه به ملاک ورود و خروج انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل، گمارده شدند. مداخله طرح واره درمانی هیجانی طی 9 جلسه بروی گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه افسردگی بک -فرم کوتاه، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ سالان و پروتکل طرح واره درمانی هیجانی لهی بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان دادند که طرح واره درمانی هیجانی به طور معناداری منجر به کاهش افسردگی و احساس تنهایی در دانشجویان می گردد (P<0/05). بنابراین طرح واره درمانی هیجانی در کاهش میزان افسردگی و احساس تنهایی موثر است.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی هیجانی، افسردگی، احساس تنهایی، دانشجویان دختر، خوابگاهی
 • محمد کرمی* صفحات 105-114
  پژوهش ؛ حاضر با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی به والدین وهمسالان با مهارگری عاطفی، نوجوانان شهر شیروان انجام شد. این پژوهش ، توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان شیروان در سال تحصیلی(96-1395) که شامل 2400 نفر بوده است.نمونه آماری شامل300 نفراز جامعه مذکوراست که با روش نمونه گیری خوشه ایاز بین دبیرستان های شهرشیروان انتخاب شدند.جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق به ترتیب؛ ازپرسشنامه ابعاد دلبستگی والدین وهمسالان(IPPA) و مقیاس کنترل عواطف (ACS) استفاده شد.به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام و ساده و آزمون t توسط نرم افزارspss   استفاده شد. نتایج گویای آن است که؛ بین دلبستگی به والدین وهمسالان با مهارگری عاطفی رابطه معنی دار، وجود دارد درنتیجه می توان گفت: دلبستگی به والدین درکنترل عواطف نوجوانان تاثیرمثبت دارد.
  کلیدواژگان: دلبستگی به والدین وهمسالان، مهارگری عاطفی، نوجوانان
 • منصور بیرامی، مینا محبی* صفحات 115-124
  ابزار پیوند والدینی (PBI) مقیاسی بسیار کاربردی برای سنجش فرزندپروری ادراک شده است. در مورد دو یا سه عاملی بودن PBI دیدگاه های مختلفی وجود دارد و مطالعات اخیر پنج ساختار عاملی متفاوت را پیشنهاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ضرایب پایایی الگوهای PBI و شناخت الگوی مناسب این ابزار در نمونه ایرانی بود. شرکت کنندگان پژوهش 256 دانش آموز دختر دبیرستانی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که الگوهای PBI در عوامل مراقبت دارای همسانی درونی خوب و در سایر عوامل از همسانی درونی قابل قبول و یا ضعیفی برخوردارند. همچنین، نتایج تحلیل عامل تاییدی برازش قابل قبولی را برای ساختارهای سه عاملی نشان داد. افزون بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که در بین الگوهای سه عاملیPBI ، الگوی کندلر برازنده داده هاست و به عنوان ابزاری قابل قبول در اندازه گیری روابط والد-فرزندی در جامعه دانش آموزان قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: ابزار پیوند والدینی، پایایی، تحلیل عامل تاییدی، دانش آموزان
 • محمد طحان*، معصومه کلانتری صفحات 125-132
  هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر اضطراب اجتماعی دانش اموزان نابینا بوده است. پژوهش مورد نظر از نوع نیمه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون - پس ازآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان نابینای دوره ابتدایی(دوره اول و دوره دوم) شهر تهران تشکیل داد. تعداد اعضای نمونه در این پژوهش 16 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. با توجه به کوچک بودن جامعه پژوهشی در این پژوهش سعی شد تا کلیه اعضای جامعه به عنوان نمونه لحاظ شوند. پس از انتخاب نمونه ، اعضا به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (8 نفر آزمایش، 8 نفر کنترل ) گمارده شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (1969) بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری بکار رفت. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات اضطراب اجتماعی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون برای اضطراب اجتماعی با 99 درصد اطمینان و برای مولفه های آن یعنی اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی با 95 درصد اطمینان معنی دار می باشد.
  کلیدواژگان: جرات ورزی، اضطراب اجتماعی، نابینا
 • طاهره شریفی کیا، الهه آهنگری، زهرا عسکری، محمد طحان* صفحات 133-142
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر احساس امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به ویتیلیگو(پیسی) بود.
  روش
  این پژوهش نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان مرد و زن مبتلا به پیسی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت ابوالفضل و مطب دکتر شرقی متخصص پوست شهرستان کاشمر در سال 1395 بودند، نمونه تحقیق با روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه، تعداد 30 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ی احساس امیدواری اشنایدر و بهزیستی روانشناختی ریف بود. جهت تحلیل داده ها، از نرم افزار spss-22 و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های نشان داد که میانگین نمرات امیدواری و بهزیستی روانشناختی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است.
  نتیجه گیری
  روان درمان مثبت نگر بر افزایش امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران ویتیلیگو موثر است. لذا می تواند به عنوان یک رویکرد درمانی مورد توجه قرار گیرد
  کلیدواژگان: مثبت درمانی، ویتیلیگو، شادکامی و امید
 • محمدعلی بشارت، میترا کامران*، نیما قربانی صفحات 143-152
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های والدگری و مشکلات بین شخصی فرزندان صورت گرفت. تعداد 249 زن و مرد تهرانی (156 زن، 93 مرد) مراجعه کننده به دادگاه های خانواده به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان، پرسشنامه اقتدار والدین (PAQ)، فرم کوتاه پرسشنامه مشکلات بین شخصیIIP-30)) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک های والدگری مقتدرانه پدر و مادر با مشکلات بین شخصی فرزندان رابطه منفی معنادار و سبک والدگری آمرانه پدر و مادر با مشکلات بین شخصی فرزندان رابطه مثبت معنادار دارد. نتایج پژوهش رابطه بین سبک والدگری سهل گیرانه پدر و مادر با مشکلات بین شخصی فرزندان را مثبت اما غیر معنادار نشان داد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که روابط بین فردی و مشکلات بین شخصی فرزندان احتمالا تحت تاثیر سبک های والدگری والدین آنها قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: والدگری، مشکلات بین شخصی، روابط بین فردی
 • سید سعید پورنقاش تهرانی*، نازنین تنهایی، عباس رحیمی نژاد، مسعود غلام علی لواسانی صفحات 153-160
  بیماری اسکیزوفرنی یکی از شایع ترین بیماری های روانپزشکی است و سالانه هزینه درمانی زیادی را به جوامع تحمیل میکند. از این رو تحقیقات صورت گرفته بر روی این بیماران می تواند در آگاهی بخشی و تعیین برنامه های درمانی افراد مبتلا به این اختلال راه گشا باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بر روی بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت است. به منظور سنجش این دو متغیر در دو گروه مورد مطالعه از پرسشنامه 36سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه ارزیابی شناختی مونترال(MoCA) استفاده شد. نمونه مورد بررسی شامل 80نفر بیمار اسکیزوفرن زن و مرد مقیم در مرکز نگهداری بیماران مزمن روانی(سرای احسان) و 40 نفر فرد عادی مراجعه کننده به سرای محله سنگلج بود. داده های به دست آمده از این پژوهش توسط آزمون همبستگی پیرسون  و یومن ویتنی مورد ارزیابی قرار گرفت (P<0/05). نتایج حاصل نشان داد که بین عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بیماران رابطه معنی دار وجود دارد هرچند این رابطه در افراد عادی مشاهده نشد. بین عملکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان و مردان اسکیزوفرن تفاوت معنی دار مشاهده نشد. همچنین تفاوت در دو بعد عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بیماران و افراد عادی معنادار شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد در بیمارانی که نمره عملکرد شناختی بالاتری دارند، وجود ناراحتی های جسمی و روانی، کمتر از افرادی که آسیب های شناختی بالا دارند، باعث اختلال در سطح عملکرد می شود. هرچند تفاوت معنی دار میان زنان و مردان مشاهده نشد. به این معنی که برداشت بیمار اسکیزوفرن از کیفیت زندگی خود تحت تاثیر عملکرد شناختی او قرار دارد.
  کلیدواژگان: عملکرد شناختی، کیفیت زندگی، اسکیزوفرنی، جنسیت
 • میرسبحان سادات*، الهه یدالهی صفحات 161-174
  حسادت یک هیجان دردناک و ناخوشایند است که منجر به احساس پستی، خشونت و رنجش از اینکه ویژگی ای مورد دلخواه فرد است که در تصرف دیگران است می باشد. حسادت از هیجاناتی است که در اکثر فرهنگ ها دیده می شود.

  دلیل اهمیت شناخت حسادت، در خشونت همراه با آن است که منجر به رفتارهای پرخاشگرانه می شود. طبیعت خصومت آمیز حسادت در بسیاری از جرم و جنایت های عمومی و تعارض های درون گروهی دیده می شود. حسادت هم چنین با تمایلات نابودگر مانند تمایل برای از بین بردن پیامدهای فردی برای کم رنگ کردن نقاط مثبت فرد مورد حسادت مرتبط است. حسادت با تمایل برای نابود کردن چیزهای خوبی که دیگران دارند و یا احساس لذت از این که فرد مورد حسادت یا حتی گروهی که به آن ها حسادت می شود شکست بخورند؛ حتی اگر مستحق رنج و شکست نباشند، ارتباط دارد.

  برای اولین بار فروید حسادت را برای دختران به کار برد و حسرت و رشک آلت مردانه را عنوان کرد. اما در واقع آلت مردانه نماد جامعه ی مردسالارانه برای مردان و زنان بود تا اینکه رشک به یک عضو فیزیکی باشد. فروید حسادت را در گروه های مختلف نیز عنوان کرد، به عنوان مثال در کودکان به خصوص در هم شیر ها، در کودک بزرگتر به کودکان تازه متولد شده و کوچکتر حسادت دیده می شود. پس از فروید، ملانی کلاین، اولین روان تحلیل گری بود که حسادت را در تئوری اش به کار برد. ملانی کلاین در کتاب حسادت و قدرشناسی، نظراتش راجع به حسادت را عنوان می کند. تئوری ملاین کلاین بر مبنای ارتباط مادر و کودک و نماد سینه مادر است. مفهوم اصلی خیال کلاین، کارهای وی روی اشیای درونی، و فهم وی از سائق های مرگ و زندگی، سوپر ایگو و عقده ادیپی به فهم دلیل بروز حسادت و مکان آن، چطور بروز پیدا می کند و چطور در درمان های روان کاوی عمل می کند، بسیار کمک کرده است. وی هم چنین معتقد بود که حسادت نوعی غریزه ی انکار زندگی و مخربی است که مملوء از خشم است (به دلیل حجم زیاد مباحث، خلاصه ای از نظریه ملانی کلاین در مورد حسادت به طور جداگانه در پیوست آمده است).

  در این پژوهش در ابتدا به تعریف حسادت، بیان انواع حسادت، دلایل ایجاد حسادت، پایه های انگیزشی و هیجانی حسادت و ویژگی های آن می پردازیم. سپس مطرح خواهیم کرد که افراد به چه کسانی با چه ویژگی هایی حسادت می کنند. پیامد های روانی و اثر حسادت بر رفتارها را مطرح خواهیم کرد. سپس تعدادی از جدیدترین پژوهش ها در زمینه ی حوزه های مختلف حسادت مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت. نهایتا نقدی بر تمام مقالات و مباحث ارائه شده عنوان خواهد شد.
  کلیدواژگان: حسادت، انگیزش، هیجان، پیامدهای روانی حسادت، غیرت، خشونت
 • مهناز کاظمیان، ملیحه کاظمی، سیما قزلباش* صفحات 175-182
  مقدمه
  ازدواج مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی همچون برقراری روابط صمیمانه است. با توجه به نقش کیفیت یک رابطه نزدیک و صمیمانه در کیفیت کلی خوشبختی و رضایت عمومی همسران،  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های دلگرم سازی بر هشت نیاز صمیمیت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان می باشد.

  روش
  در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیمارستان فارابی شهر اصفهان انتخاب شده به روش نمونه گیری در دسترس، در دو گروه آزمون و کنترل به پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی 2001 پاسخ دادند. گروه آزمون 10 جلسه آموزش مهارت های دلگرم سازی را دریافت نمود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.   
  یافته ها
  تحلیل کوواریانس نشان داد جلسات آموزشی تاثیر معناداری روی هشت نیاز صمیمیت زنان گروه آزمایش داشته است (05/0>P). آموزش مهارت های دلگرم سازی بر نمره کلی صمیمیت و نیز ابعاد صمیمیت عاطفی، صمیمیت روانشناختی، صمیمیت عقلانی و صمیمیت زیباشناختی تاثیرگذار بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده همسران می توانند با یادگیری مهارت های دلگرم سازی با افزایش صمیمیت و رضایت بیشتر از زندگی، روابط خود با دیگران را نیز بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: آموزش مهارتهای دلگرم سازی، هشت نیاز صمیمیت، زنان
 • علی علاقه بند*، شهرام وزیری صفحات 183-192

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم لذت طلبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و احساس خودکارامدی در بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر بود. طرح تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه معتادان بازگشت کننده به مواد مخدر که عود آنها در کمتر از یکسال اتفاق افتاده و مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد منطقه 8 شهر تهران در سال 1395 بود که تعداد 200 معتاد بهبودیافته به روش نمونه گیری دردسترس از جامعه آماری مذکور انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های لذت جویی مصرف مواد، مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران (1988)،  مقیاس خودکارامدی شرر (1982) و پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد فدردی، برعرفان و ضیایی (2008) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد روابط بین لذت طلبی، عاطفه مثبت و منفی و احساس خودکارامدی با بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر معنی دار است. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد،  متغیرهای پیش بین همانند (لذت طلبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و احساس خودکارامدی) متغیر ملاک یعنی همان (بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر) را پیش بینی کرده اند. بدین صورت که، رابطه متغیر لذت طلبی و عاطفه منفی با بازگشت معتادان به مواد مخدر مثبت است که نشان می دهد با افزایش متغیرهای لذت طلبی و عاطفه منفی بر وسوسه مصرف مواد افزوده می گردد و علامت عاطفه مثبت و خودکارامدی منفی است که این بیانگر آن است که با افزایش عاطفه مثبت و خودکارامدی، وسوسه مصرف مواد کاهش می یابد. ضرایب بتا نیز بیانگر آن بود که  متغیر لذت جویی با ضریب بتا 887/0 بیشترین تاثیر را در وسوسه مصرف مواد داشته است.
  کلیدواژگان: لذت طلبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، خودکارامدی، بازگشت معتادان به مواد مخدر
 • شهلا حیدربیگی*، رسول امیدی، افشین حیدربیگی صفحات 193-202
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر امید به زندگی است .جامعه آماری این پژوهش را کارآموزان کانون های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر سرابله با 180 نفر در سال 1396 تشکیل دادند که طبق جدول مورگان 127 کارآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و علی -غیر آزمایشی می باشد. گردآوری داده های پژوهش با بررسی های کتابخانه ای و روش میدانی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS 21و Amos23 استفاده گردید. برای سنجش متغیر هوش هیجانی از پرسشنامه گلمن (2001) و برای سنجش امید به زندگی از پرسشنامه استاندارد اشنادیر(2005) استفاده شده است. جهت بررسی استانداراد بودن ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش از بررسی سازگاری درونی به کمک آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید، همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده شد. مقدار به دست آمده آلفای کرونباخ برای پرسش نامه هوش هیجانی828/0 و برای امید به زندگی 734/0 بود نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هوش هیجانی بر امید به زندگی تاثیر مثبت و معناداری به میزان649/0 دارد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: هوش هیجانی، امید، زندگی، کارآموز
 • پیام سرابی*، فردین پرویزی، کیوان کاکابرایی، محسن بابابی گرمخانی، نسرین کلهری صفحات 203-210
  برخی عوامل می توانند زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهند، یکی از عوامل تهدیدکننده، وجود افسردگی در بین زوج های سالمند است. هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر عزت نفس زوج های سالمند مبتلا به افسردگی شهر کرمانشاه بود. پژوهش از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوج های سالمند 60 سال به بالای شهر کرمانشاه می شد. نمونه ای به حجم 30 زوج سالمند واجد شرایط به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 زوج) کاربندی شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های افسردگی بک و عزت نفس روزنبرگ جمع آوری شد. گروه آزمایش طی 12 جلسه 60 دقیقه ای تحت درمان واقعیت درمانی به شیوه گروهی قرار گرفت، اما برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی به کار گرفته نشد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که واقعیت درمانی باعث کاهش افسردگی و نیز افزایش عزت نفس زوج های سالمند گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، شده است. براساس یافته های فوق می توان گفت، واقعیت درمانی به شیوه گروهی می تواند به عنوان یک درمان مفید جهت بهبود اختلال افسردگی و افزایش عزت نفس در سالمندان به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، افسردگی، عزت نفس، زوج های سالمند
|
 • Mohammad Ali Besharat* Pages 1-2
  Following is the text of the speech delivered by Dr. Mohammad Ali Besharat, delivered at the ceremony of awarding the ninth award of Dr. Ali Mohammad Kardan, Distinguished professor of social psychology, and Remembrance of Dr. Mahmoud Mansour, the prominent professor of psychology, University of Tehran.
  Keywords: Distinguished professor of social psychology, and Remembrance of Dr. Mahmoud Mansour, University of Tehran
 • Peyman Hatamian Pages 3-8
  The purpose of this study, the relationship between personality characteristics and resiliency with job satisfaction at the Razi University of Kermanshah. The study method descriptive- correlational. The statistical study population consisted of all employees were working in 1395 at Razi University in Kermanshah. According to Cochran formula using simple random sampling method,  150 of them were selected as sample. The data collection tool contains three standard questionnaires; New Personality Five-Factor Inventory (NEO), Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RIS) and Job satisfaction Specter Scale (JSS), The reliability and validity were confirmed. To analyze the data of Pearson correlation test and Stepwise regression analysis was used. The results showed that there is a positive and significant correlation between job satisfaction and resiliency as well as between personality traits of extraversion, agreeableness, and conscientiousness and there was a significant positive correlation while the characteristics of neuroticism and agreeableness with job satisfaction was a negative and significant correlation.
  Keywords: personality traits, resilience, job satisfaction
 • Mohammad Mehdi Babaei*, Reza Pourhosein, Shahrbanoo Ghanbari Pages 9-16
  Background- Materials: The purpose of this study was to investigate the relationship between the efficiency of leadership and conflict management strategies on creativity Imam Reza Hospital staff, the city of Amol.

  Methods
  Descriptive research method of structural equations and the study design is applied. The population consisted of 622 employees of the hospital. The Cochrane formula 225 employees were selected by random sampling. Abedi creativity questionnaire, Robbins' Conflict Management Strategy and Leadership Questionnaire and multiple bus and Olive was used. Datusing Pearson correlation, multiple regression using the same method and SPSS21 were analyzed.

  Results
  There are two components of conflict management and employee creativity. There is a relationship between the efficiency of leadership and employee creativity. Regression analysis showed that the cooperation, avoidance, satisfaction, and effectiveness of employee creativity predict additional effort.

  Conclusion
  The effectiveness of leadership and conflict management personnel could have an impact on creativity.
  Keywords: efficiency leadership, conflict management, creativity, hospital
 • Ahmad Raisi Sheykh Veisy*, Milad Jalil Piran, Yaser Vala Monfared Pages 17-24
  The purpose of this study was to investigate the relationship between marital disturbance and spiritual attachment styles in married male teachers of the nomadic tribal district of Lordegan city. The statistical population in this research includes married male teachers of the nomadic tribal district of Lordegan city in the academic year of 1969-98, whose total number is 206. Using simple random sampling, 140 teachers participated in the research. The research questionnaires included Pain's marital disturbance (1996) and Collins and Reid's (1990) attachment style. Data were analyzed by the Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed that all relationships between existing variables were significant. Also, attachment, anxiety attachment, physical exhaustion, and emotional exhaustion have explained 29% of the variance in the marital disturbance. The results of the stepwise regression analysis show that marital distress (F = 6.65, P = 0.019) can be predicted based on anxiety attachment styles and proximity. The most significant contribution in anticipation of marital anxiety was related to anxiety attachment style with ß = 0.168 the next contribution to the attachment style of proximity, which has a share of ß = 0.163 But the attachment style of attachment has no share, so it is removed from both models.
  Keywords: Marital disturbance, Attachment Styles, Teachers
 • Rosa Shafiei*, Zeinab Kamali, Javad Hatami Pages 25-30
  Depression is a common disorder in psychiatry. Depressed people are likely to have difficulty in adaptive behaviors and social interactions; like Mind Reading ability. The present study was a descriptive-correlation study and was performed on depressed patients and the healthy counterpart. Subjects were evaluated by RME and BDI-II. The findings showed that depression had a significant predictive role on Mind Reading ability. The negative interpretation of social stimulus is the cognitive characteristics of patients with depression. Providing the necessary education to families can be used to prevent some disorders and problems.
  Keywords: Mind Reading, Theory of Mind, Depression
 • Mojtaba Dalir* Pages 31-38
  Understanding the subtypes of individuals with obsessive-compulsive disorder that are stable and homogeneous can play an important role in understanding the variety of therapeutic responses, improving treatment efficacy and also in advancing the theories of etiology. The purpose of this study was to determine the frequency of obsessive-compulsive disorder subtypes in Iranian individuals with this disorder. The research design was a cross-sectional descriptive design. An available sample of 50 clients with obsessive-compulsive disorder was selected. The instrument for data collection was the Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Goodman et al., 1986). Descriptive method and, Chi-square inferential methods were used for statistical analysis. The results showed that the most common obsession subtypes are aggressive, contamination and religious obsessions. There was also the most common compulsions are repetition, cleaning/ washing, and checking. On the other hand, the obsession subtypes of require for symmetry and accuracy, and the subtype of hoarding/ collecting have had the least frequency. In addition, the subtype’s frequency of obsessions and compulsions were distributed differently according to the subjects' gender. The obsessions of aggressive and contamination, and the compulsions of cleaning/ washing in women, and aggressive and sexual obsessions, and repetition and checking compulsions in men were more frequent. These findings support the idea of global pattern for symptoms of this disorder. But the point to consider is that the highest frequency of obsessions in both sexes, and especially with a significant difference in women, is aggressive obsession. In this study, women were twice more than men had aggressive obsession, which is different from the common global pattern.
  Keywords: obsessive compulsive disorder, subtypes, Yale Brown obsessive-compulsive scale, gender
 • Ghasem Abdollahi Boughrabadi* Pages 39-44
  Purpose
  This study aims to predict subjective well-being based on psychological capital in female nursing students.
  Methods
  The design of the study was descriptive – correlation. The statistical population comprised female nursing students of  Kashan University of Medical Sciences in the 1395 year. The research sample consisted of 89nursing female students that were selected by the Systematic randomized sampling method. Luthans psychological capital questionnaire and Diener subjective well-being questionnaire was used to measure variables.
  Results
  The results showed that the hypothesis of this study is significant at the 99% level of confidence.
  Conclusion
  It concluded that psychological capital could predict subjective well-being in female nursing students.
  Keywords: psychological Capital, Subjective Well-being, Nursing Students
 • Mohammad Rahim Safari* Pages 45-54
  Assertiveness as a life skill is considered the core of inter-personal behaviors and key to human interactions, and is the result of social interaction which is produced and reproduced in socialization and re-socialization process. The current article, on the one hand, seeks to study the procedures that are asserted by student-teachers in their interactions with professors, staff and other student-teachers from the perspective of the professors in Farhangian University. On the other hand, the article intends to examine the assertiveness-related items which are neglected by student-teachers from the perspective of the professors. Research methodology is qualitative, and sampling method is theoretical-purposive. The data collection technique is semi-standard interview with 15 professors who have taught for at least six semesters in the present university, and the technique was completed based on theoretical saturation. For data analysis, the interviews were coded and analyzed based on their content. Then they turned into concepts, and reconstructed semantically into major issues. Based on the findings, the most significant assertiveness method for student-teachers from the perspective of professors were semantically reconstructed and then divided into three major categories including “belief in Islamic foundations and values”, “teacher’s professional development” and “application of modern technology”. In addition, from the perspective of the interviewees, in terms of assertiveness, student-teachers did neglect two major issues including “critical thinking” and “research-seeking spirit”.
  Keywords: Assertiveness, Student-Teachers, Farhangian University
 • Gorban Kiany*, Mahmood Meshki Majelan Pages 55-62
  The purpose of this study was to investigate the relationship between mental health and its components (Somatization, anxiety and insomnia, social dysfunction and severe depression), spiritual intelligence and religious status among students participating in national competitions of the Qur'an, E'thrat, and prayer In the summer of 2017, in the city of Ardabil. Research
  method
  This research is a survey, and its statistical test is the Pearson correlation and regression analysis. The statistical population is the research of all students participating in the national Quran, E'thrat and prayer competitions in the summer of 2017. The sampling method is random-categorical so that among students of each province equal number, individuals were randomly selected as the statistical sample, and among the boys participating in the tournament, 220 people were chosen as sample members. They were To collect data, the Goldberg and Hiller (1997) mental health scale were used. The Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) was used to measure Spiritual Intelligence and to evaluate the religious status, Lotfabadi Religious Status Questionnaire (2002) was used.
  Results
  The results showed that there was a significant negative relationship between religious state and mental health (and components of Somatization, anxiety, and insomnia, social dysfunction and severe depression) and between spiritual intelligence and mental health And the elements of anxiety and insomnia and severe depression) have a significant negative relationship. The results also showed that only religious status predicted mental health of students significantly (p≤0.00).
  Conclusion
  Regarding the significant negative correlation between religious status and mental health (and components of Somatization, anxiety, and insomnia, social dysfunction and severe depression) and spiritual intelligence and mental health (and components anxiety and insomnia and severe depression). Students are participating in the Qur'an, E'thrat and prayer tournaments; these factors should be addressed in the face of their psychological difficulties.
  Keywords: Mental Health, Spiritual Intelligence, Religious Situation, Qur'an, E'thrat, prayer tournaments
 • Sajad Almardani Pages 63-72

  The aim of the present research was a comparison of strategies of emotion regulation and meta-emotion in practitioner and non-practitioner. It is a case-control study. The statistical society of the study includes practitioner and non-practitioner in Tabriz city. The subjects of the study were 200 (100 practitioners and 100 non-practitioner) chosen by multistage sampling method. The instruments used in the study were the emotion regulation questionnaire and meta-emotion questionnaire. The obtained data were analyzed by with MANOVA Test. The results showed that there is the significant difference in variables of strategies of emotion regulation and meta-emotion in practitioner and non-practitioner, the results showed that practitioner used from useful strategies of emotion regulation for control emotions against problems life. The present findings could have contributions to the advancement of the emotion skills education in persons, and more extensive studies are needed in this field.
  Keywords: Emotion regulation, Meta- emotion, Practitioner
 • Ali Zare, Moghaddam*, Gholamreza Ashrafi, Shahla Rostami, Maryam Ghorbani Pages 73-80
  This study was conducted to investigate the impact of educational cartoons on the life skills of elementary school students in the city of Birjand. The research method was semi-experimental with pretest-posttest and control group. The study population included all the elementary school students in the city of Birjand in the academic year of 2014-2015. A sample of 60 subjects was selected by using cluster sampling method. Research tools included life skills questionnaire by Khodadadi (2011) and a series of educational cartoons broadcasted on IRIB Pooya TV channel, with the name of life skills. Analysis of covariance was used to measure the impact in experimental and intervention groups. The results of this study showed that there is a significant difference between life skills scores in the experimental and control groups. Also, the results showed that there was no significant difference between life skills scores in the experimental group and girls 'control, but there was a significant difference between the scales of life skills in the experimental group and the boys' control. Therefore, considering the importance of animation and educational cartoons and their influential role on individuals, it is suggested to apply this method to improve and to teach life skills.
  Keywords: educational cartoons, life skills, elementary school students
 • Sajad Almardani Pages 81-88
  Background and objectives
  Obsessive Compulsive Disorder creates a long-lasting challenge for both patients and their family system and affected several areas of life. The research evidence suggests a negative and destructive impact of the obsessive-compulsive disorder on marital satisfaction. According to this thread, the purpose of this study was to the comparison of marital satisfaction in OCD-patients and healthy individuals.

  Method
  It is a case-control study. The statistical society of the study includes all the patients with OCD Tabriz Razi Hospital formed. Twenty-five patients using simple random sampling (by a psychiatrist or psychologist from those who were given a diagnosis of OCD) as people with OCD and Among Ordinary people as well as the number of 25 people to simple random sampling that has been matched, as compared to the Group were selected. The second author after going to the hospital and marital satisfaction questionnaire to the examples that are given by a psychiatrist or psychologist diagnosed OCD. As well as from normal samples that are matched in terms of society's economic and cultural research community, Also requesting the completion of both the questionnaire (the obsessive-compulsive questionnaire disorder and marital satisfaction); After the completed, the researcher collected them for further analysis, and the data were analyzed using T-test.

  Results
  The results showed that there is a significant difference between marital satisfaction in people with obsessive-compulsive disorder and healthy individuals (t= 2/24; p= 0/02);  This means that marital satisfaction scores in people with OCD are less than healthy individuals.

  Discussion
  here are People with the obsessive-compulsive disorder the rate of marital satisfaction lower. These results can have contributions to for planning appropriate treatment for these patients.
  Keywords: Obsessive Compulsive Disorder, quality of life, Marital Satisfaction
 • Sedigheh Sadat Hojjati*, Hojjatollah Siavoshy, Atefeh Dadres, Aref Hosein Ekhtiari Pages 89-94
  This research aimed to investigate the relationship between empowerment and Job motivation of athletes and non-athletes employees in Ferdows City. For this purpose in this casual-comparative study, 120 athlete and non-athlete employees of Ferdows City were randomly selected. Means of gathering data were the standard questionnaire, Spreitzer workplace empowerment questionnaire, and Robinson job motivation questionnaire. The obtained data were analyzed using SPSS software (V:16), statistical tests, independent t, and Pearson's correlation coefficient at a significant level (P<0.05). There was a positive and significant relationship between empowerment and job motivation (P<0.05). Also, there was a significant difference between athletes and non-athletes in empowerment and job motivation (P<0.05); While these differences between men and women were not statistically significant (P>0.05). The results show that empowerment and job motivation have a significant relationship with the amount of physical activity and should be considered for people in organizations.
  Keywords: Empowerment, Job Motivation, Exercise, Physical Activity
 • Payam Varaee*, Saba Poordad, Rezvan Darabi Pages 95-104
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of Emotional Schema Therapy in decreasing depression and Feeling loneliness of dormitory girls. This experimental study is a post-test pre-test with the control group. The statistical population of the study was female students residing in Fatemieh dormitory in Kermanshah. Among these students, 24 volunteers were selected according to the entry and exit criteria. They were randomly assigned to experimental and control groups. The Emotional Schema Therapy was implemented during nine sessions in the experimental group. The research tool was Beck-short form Depression Inventory (BDI-S) and the SELSA-S Sensory Loneliness Scale And the therapeutic protocol of the emotional schema therapy. Covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that the emotional health plan significantly reduces the feeling of depression and loneliness)P<0.05). Therefore, Emotional Schema Therapy seems to be effective in reducing depression and loneliness.
  Keywords: Emotional Schema Therapy, Depression, Loneliness, Girl Students, Dormitory
 • Mohammad Karami Pages 105-114
  The purpose of this study was to investigate the relationship between attachment to parents and adolescents in adolescents affiliated to Shirvan. This research is a descriptive and correlational study. The statistical population of all female high school students in the second year of Shirvan city in the academic year of 1395-1396, including 2,400 students, was 300 students. The sample consisted of 300 members of this society selected by cluster sampling from among high schools in Shirvan. To measure the variables of research Parental and Peer Assertiveness Dimensions (IPPA) and emotional control scale (ACS) were used. Data was analyzed by Pearson correlation test and multiple regression analysis with simple step-by-step method and t-test using SPSS software. The results indicate that there is a significant relationship between attachment to parents and peers with emotional inhibition. As a result, it can be concluded that attachment to parents plays an important role in controlling emotions in adolescents.
  Keywords: Affection for parents, peers, emotional inhibition, adolescents
 • Mina Mohebbi* Pages 115-124
  Parental Bonding Instrument (PBI) is a widely used measure for assessing perceived parenting. There are different ideas about whether the PBI is a two-factor or a three-factor rule and recent studies have proposed five different factor structures. The current study aimed to survey of reliability coefficients of PBI models and Anchoridentity of the model fit of PBI in Iranian population. The participants of this study were 256 female high school students who were selected by cluster multiple-stage random sampling method. The results indicate that PBI models in care factors had right internal consistency and in other factors had tolerable or weak internal consistency. Also, the confirmatory factor analysis showed support for three-factor structures. Furthermore, the results of this research indicate that among the three-factor models of PBI, the Kendler model fitted the data and is a valid and reliable instrument of the parent-child relationship for students.
  Keywords: Parental Bonding Instrument (PBI), reliability, confirmatory factor analysis, students
 • Mohammad Tahan*, Masume Kalantari Pages 125-132
  This study aimed to determine the effectiveness of grassroots training on social anxiety of blind students. The research is semi-experimental in which pre-test design was used after the test with the control group. The statistical population of this study was all blind students of the elementary school (first and second period) in Tehran. The number of sample members in this study was determined by 16 people who were selected by the available sampling method from the target population. Due to the small size of the research community, this study attempted to include all members of society as examples. After selecting the sample, the members were randomly assigned to experimental and control groups (8 subjects, eight controls). The information gathering tool was Watson & Freund's social anxiety scale (1969). To test the hypothesis of covariance analysis and multivariate analysis of variance. The results of the studies showed that the observed difference between the social anxiety scores of the participants according to group membership in the post-test for social anxiety with 99% confidence and for its components: avoidance and social distress and fear of negative evaluation with 95 The confidence level is significant.
  Keywords: dare, social anxiety, blindness
 • Tahereh Sharifikia, Elahe Ahangri, Zahra Askari, Mohammad Tahan* Pages 133-142
  Aim
  The purpose of this study was to determine the efficacy of positive psychotherapy on the sense of hope and psychological well-being of patients with vitiligo (PCI).
  Method
  This semi-experimental research is a pre-test-post-test with a control group. The statistical population of the study consisted of all male and female patients referring to Hazrat-e-Abolfazl Hospital and Oriental dentistry dermatologist of Kashmar in 1395. The sample was selected through voluntary and voluntary sampling method. The research tool was a Schneider Hope Scale and a psychological well-being reef. For data analysis, SPSS-22 and inferential statistics (covariance analysis) were used.
  Results
  Findings showed that the mean scores of hope and psychological well-being in the post-test of the experimental group were significantly higher than the mean post-test scores in the control group.
  Conclusion
  Positive psychotherapy is effective in increasing the hope and psychological well-being of patients with vitiligo. It can, therefore, be considered as a therapeutic approach.
  Keywords: Positive therapy, vitiligo, happiness, hope
 • Mohammad Ali Besharat, Mitra Kamran*, Nima Ghorbani Pages 143-152
  The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting styles and children's interpersonal problems. In this study, 249 Tehran women and men (156 women, 93 men) were referred to the family courts. Participants completed the Parent's Authority Questionnaire (PAQ), a short form of In-Person Problem Questionnaire (IIP-30). The results of this study showed that there is a significant negative correlation between parenting styles of parents and the children's interpersonal problems, and there is a significant negative correlation between parental parenting style and interspecific problems of children. The results of the study showed a positive, but non-significant relationship between parents' promiscuity parenting style and interpersonal problems of their children. Based on the findings of this research, it can be concluded that interpersonal relationships and interpersonal problems of children are likely to be affected by the parenting styles of their parents.
  Keywords: interpersonal problem, parenting, relationship
 • Seyed Said Pournaghash Tehrani*, Nazanin Tanhaei, Abbas Rahimi Nezhad, Masoud Gholamali Lavasani Pages 153-160
  Given the increasing rate of prevalence of schizophrenia in the world it is important to address issues pertaining to this disorder namely cognitive and quality of life of individuals afflicted with this disorder. As such, the goal of the present study was to assess the relationship between cognitive functioning and the quality of life with regard to the gender of the patient in comparison with normal subjects. To do so, SF-36 and MoCA questionnaires were used to assess quality of life and cognitive functioning, respectively, of 80 schizophrenic patients (men and women) as well as 40 normal people. Following the filling out the above-mentioned questionnaires by the patients and normal subjects Pearson’s correlation and Mann-U Whitney statistics were performed on the obtained data. Results showed that there was a significant relationship between cognitive functioning and quality of life of the patients. However, no significant relationship was observed between men and women. Moreover, no significant relationship was observed in Qol of schizophrenic men and women. Also, our results indicated that there was a significant differences regarding cognitive functioning and the quality of life between the two groups. amongst patients who had high scores in cognitive functioning the existence of physical and mental problems had little effect on their Qol although no significant difference was observed in men and women. This could indicate that the perception of schizophrenic patients from their Qol can be impacted by their cognitive functioning.
  Keywords: : Cognitive Functioning, Quality of life, Schizophrenia, Gender
 • Sobhan Sadat*, Elahe Yadollahi Pages 161-174
  Envy is a painful and unpleasant emotion that leading to a feeling of humiliation, violence, and acrimony of the features of any person who has others. Envy is one of the emotions that can be seen in most cultures.

  Recognizing the importance of envy is because of violence that leads to aggressive behavior. Hostile nature of jealousy seen in many public crimes and also it can be seen in the conflicts within the group. Envy is also linked to destructive tendencies such as the desire to eliminate personal consequences to water down the positive points about Envy, and also is connected with the desire to destroy the good things that others have or feel that envious person or group to which they will be defeated, even if deserved sufferings and failures.

  For the first time, Freud used to envy for girls, and he explained envy as his penis. But in fact, the penis was a symbol of patriarchal society for men and women so that envy is a physical organ. Freud explained envy in different groups. For example envy is seen in children, especially in siblings and, in older children to the new baby. After Freud, Melanie Klein, psychoanalysis, applied the envy in his theory. Melanie Klein explained her ideas of envy in her book “envy and gratitude.”  Melanie Klein's theory is on the relationship between mother and child and the mother's chest symbol. The central concept of mind Klein is her work on objects in and his understanding of life and death drives, super-ego and the Oedipus complex to understand envy and its location, how will occur and how psychoanalytic treatment works. She also believes envy is a destructive instinct and denial of life which is full of rage (Because of the large volume of discussion, a summary of the theory of Melanie Klein about envy is separately in the annex).

  In this study, we describe the definition of envy, the expression of envy, causes of envy, primary motivational and emotional envy and its characteristics. Then we will discuss that people envy to what kind of people and then we will propose psychological consequences and effects of envy on behavior.
  Keywords: Envy, Motivation, Emotion, Psychological Consequences of Envy, Jealousy, Aggression
 • Mahnaz Kazemian, Malihe Kazemi, Sima Ghezelbash* Pages 175-182
  Background
  Marriage is one of the supreme social customs that satisfies emotional needs such as the establishment of intimate relationships. Regarding the role of quality, a close and sincere relationship in the overall quality of happiness and general satisfaction of spouses, the purpose of this study was to examine the effectiveness of training encouragement skills on eight special needs of women referring to counseling centers in Isfahan.
  Method
  In this semi-experimental study with pre-test post-test design, 30 women selected through the available sampling method. Also, they were referred to the Farabi hospital in Isfahan and, divided into experimental and control groups. Then, they have completed the questionnaire of the Bagarozy's intimacy needs (2001). The experimental group trained encouragement skills in 10 sessions. Data analysis utilized descriptive and inferential statistical methods in SPSS-18. 
  Results
  Results of Covariance analysis indicated that educational sessions had a significant effect on the eight intimacy needs of women in the experimental group (p˂0.05). The education of encouragement skills was active on the total score on intimacy and dimensions of emotional closeness, psychological intimacy, intellectual intimacy and aesthetic intimacy (P <0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study, design and development of such programs by enhancing the intimacy and satisfaction of their spouses can help them to improve relationships with others.
  Keywords: encouragement skills training, eight intimacy needs, women
 • Ali Alaghehband Pages 183-192
  The purpose of this study is to share of Pleasure seeking, positive affect, negative affect, and sense of self-efficacy in relapse to drug. This study design was Descriptive and correlational. The study population consisted of all addicts return to a drug relapse occurred in less than one year And referred to addiction treatment centers in Tehran in 1395 was the 8th District Improved convenient sample of 200 addicts were selected from the population. To collect information from questionnaires pleasure of drug use, scale, positive and negative affectivity (Watson et al., 1988), self-Efficacy Scale (1982) and Craving Questionnaire Fadardi, Brerfan and Ziaee (2008) was used. To analyze the data Pearson correlation and multiple linear regression analysis was used. The results showed correlation relationship between pleasure seeking, positive and negative affect, and sense of self-efficacy and relapse to drug addicts is significant. In addition, multiple linear regression analysis showed that, predicted variables Such as (pleasure-seeking, positive affect, negative affect and self-efficacy) criterion variables the same (relapse to drug addicts) to predict limitations. So that the relationships between pleasure seeking, positive and negative affect with the return of drug addicts that Shows that the increase Variables pleasure seeking and negative affect increased on the Craving elderly drug And positive affect and self-efficacy is negative that this indicates that the increased positive affect and self-efficacy, reduced Craving to drug. Beta coefficient indicates that the pleasure-seeking variable beta coefficient 0/887 to have the greatest impact on Craving.
  Keywords: pleasure-seeking, positive affect, negative affect, self-efficacy, relapse to drug addicts
 • Shahla Heydarbeigi*, Rasol Omidi, Afshin Heydarbeigi Pages 193-202
  The study aimed to examine the effect of Emotional intelligence on Life expectancy. Data consisted of the Clerkship trainees were supported by Imam Khomeini Relief Committee in Sarabela with 180 persons in 2017 who were selected 127 persons as a sample by Morgan table. The study was applied research, and the data collection method was a descriptive correlational and causality- nonexperimental case study. Library studies and field method did data collection. SPSS 21 and Amos23 software were used to analyze the data. Goleman’s questionnaire was used to measure Emotional intelligence, and Snyder’s standard questionnaire was used to measure Life expectancy. To measurement of standard, the tool of measuring the research variables of internal adaptation was Kornach Alpha test. Also, the measurement of validity was used for an expert opinion. The value of the Emotional intelligence questionnaire was 0/828, and the Life expectancy was 0.734. The results indicated that Emotional intelligence had a positive and significant effect on Life expectancy by the rate of 649
  Keywords: Emotional intelligence, Hope, Life, Trainee
 • Payam Sarabi*, Fardin Parvizi, Keivan Kakabaraee, Mohsen Babaei Garmkhani, Nasrin Kalhori Pages 203-210
  This study aimed to determine the efficacy of reality therapy on the self-esteem of elderly couples with depression in Kermanshah. An experimental study was conducted with two groups experimental and control. The study population consisted of all couples aged 60 years was the city of Kermanshah. A group of 30 couples eligible elderly chosen by convenience sampling and randomly divided into control and experimental groups (each group of 15 couples) was assigned. The data were collected using the Beck Depression Inventory and Rosenberg Self-Esteem. The experimental group underwent 12 sessions of 60-minute therapy group was treated with reality, but to no intervention control group was not used. To analyze the data descriptive statistics and analysis of Covariance was used. The results of data analysis showed that reality therapy reduced depression and increased self-esteem elderly couples in the experimental group compared with the control group was. Based on these findings, we can say, reality therapy group can be useful as a treatment to improve self-esteem and increased depression in the elderly be used.
  Keywords: Reality Therapy, depression, self-esteem, elderly couples