فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهه اهنگری*، محمد طحان، علی اکبر ثمری صفحات 1-16
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی باغبان درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش پذیر بود که به روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دختران آهسته گام آموزش پذیر ساکن موسسه نگهداری کودکان آهسته گام رمضان شهر مشهد بود. 30 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. شرکت کننده ها پژوهش پرسش نامه مشکلات رفتاری کانرز (فرم مربی) را تکمیل نمودند. گروه آزمایش تحت 12 جلسه باغبان درمانی کتلین و کندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باغبان درمانی بر مشکلات رفتاری دختران آهسته گام آموزش پذیر موثر است و می تواند به عنوان یک شیوه درمانی به کار برده شود.
  کلیدواژگان: باغبان درمانی، مشکلات رفتاری، آهسته گام
 • کریم بابایی نادین لویی*، مرضیه ستاری صفحات 17-36
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویری) در بیماران با اختلال های افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد عادی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی است. جامعه این پژوهش شامل کلیه بیماران با اختلال افسردگی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تبریز و افراد عادی بود که در هر گروه 25 شرکت کننده (جمعا 75 نفر) به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از سیستم تصاویر عاطفی بین المللی (IAPS) و مجموعه ذهن خوانی صوتی و تصویری کمبریج جمع آوری شدند و به روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بیماران افسرده در مقایسه با افراد عادی در شناسایی هیجانات پایه و پیچیده مشکلات بیشتری دارند و افراد با اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی از لحاظ بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. یافته دیگر پژوهش نشان داد که در بین افراد با اختلال افسردگی اساسی نسبت به افراد با اختلال اضطراب فراگیر تخریب بازشناسی هیجان بیشتر است. بیماران با اختلال افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر تمایل به سوگیری ادراک و توجه در بازشناسی هیجانات دارند که می تواند یکی از دلایل مشکل در ارتباط بین فردی این بیماران باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر، بازشناسی هیجان، هیجانات پایه، هیجانات پیچیده
 • امراه تاج الدینی*، فیروزه سپهریان آذر، عذرا پورعلی صفحات 37-58
  درد مزمن رنجی فراگیر و مشکلی چالش انگیز برای سلامتی است کهدرصد زیادی از جمعیت جهان را به خود مبتلا می کند.این پژوهش با هدف بررسی مقایسه مشکلات روان شناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی درد در شهر ارومیه و افراد سالم است که شامل 40 نفر مبتلا به درد مزمن و 40 نفر از افراد سالم بودند که به روش نمونه گیری هدفمند-دواطلب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش آماری عاملی تحلیل شدند. نتایجنشان داد که بین دو گروه در متغیرهای سبک بزرگ نمایی غیرانطباقی جهت گیری منفی به مشکل افراد مبتلا به درد و افراد سالم، تنظیم هیجان بین فردی، سبک های پردازش هیجانی و حساسیت به طرد تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین نمرات بیماران مبتلا به درد مزمن در متغیرهای فوق بیشتر است.بنابراین، می توان نتیجه گرفت بسیاری از مشکلات روان شناختی که بیماران مبتلا به درد مزمن تجربه می کنند، تا حدی متاثر از عوامل شناختی، هیجانی و اجتماعی است. لذا توجه به این عوامل در سبب شناسی و درمان مشکلات روان شناختی این بیماران می تواند گامی مفید در مسیر کمک به کاهش این مشکلات و ارتقاء سلامت روان آن ها باشد.
  کلیدواژگان: درد مزمن، مشکلات روان شناختی
 • ماریه عبدالقادری*، سید موسی کافی، سجاد بشرپور صفحات 59-72
  پشتیبانی و حمایت از خانواده در برابر از هم گسیختگی و حفظ آن به عنوان معیاری برای پیشرفت، تمدن و تعالی مادی و معنوی انسان و جامعه امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگرگروهی بر سازگاری زناشویی و شادکامی زنان با تعارض های زناشویی انجام شد. 30 زن مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر رشت به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. . پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. زنان گروه آزمایش هشت جلسه هفتگی روان درمانی مثبت نگر گروهی دریافت کردند. شرکت کننده های گروه های آزمایش و کنترل در مقیاس سازگاری زوجی اسپانیر و پرسش نامه شادکامی آکسفود در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت نگر گروهی باعث افزایش سازگاری زناشویی و شادکامی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شده است (005/0 > p). بر این اساس، به نظر می رسد روان درمانی مثبت نگر یک روش درمانی کوتاه مدت موثر سازگاری زناشویی و شادکامی در زنان با تعارض های زناشویی است.
  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت نگر، سازگاری زناشویی، شادکامی
 • سجاد علمردانی صومعه*، سجاد بشرپور، فاطمه قربانی، آزاده عباسی صفحات 73-90
  روابط دوستی قبل از ازدواج با جنس مخالف یکی از پدیده های اجتماعی است که در سال های اخیر گسترش یافته است. پژوهش حاضر با هدفمقایسه سبک های هویت، خودپنداره بدنی و جهت گیری مذهبی در دانش جویان دختر با و بدون دوست پسر انجام گرفت پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. تعداد 30 نفر از دانش جویان دارای دوست پسر به صورت تصادفی چند مرحله ای و تعداد 30 نفر نیز به تصادف از جامعه دانش جویان عادی انتخاب شدند. دانش جویان پرسشنامه های سبک های هویت، خودپنداره بدنی و جهت گیری مذهبی را پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (مانوا) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانش جویان دختر دارای دوست پسر در متغیرهای جهت گیری مذهبی درونی، هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد پایین تر از گروه عادی و در متغیرهای ظاهر بدنی، انعطاف بدنی، عزت نفس و هویت سردرگم به طور معنی داری بالاتر از گروه عادی بود. این نتایج نشان می دهند که نقص در هویت یابی، نارضایتی از تصویر بدنی و فقدان بود. جهت گیری مذهبی درونی می توانند در روابط دوستی قبل از ازدواج دختران نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: سبک های هویت، خودپنداره بدنی، نگرش مذهبی، دانش جویان دختر
 • طیبه محمودی*، راضیه منصوری نژاد صفحات 91-104
  بخشش یکی از فرآیندهای روان شناختی و ارتباطی برای افزایش سلامت روان و التیام آزردگی است که لازمه رشد ارتباطی، عاطفی، معنوی و جسمانی انسان است و با بیشتر شاخص های سلامت روان رابطه دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه نشخوار خشم و بخشش در دانش جویان دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. روش تحقیق همبستگی است. 400 دانش جو (200 دختر و 200پسر) با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های نشخوار خشم و بخشش را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نشخوار خشم و بخشش خود و بخشش موقعیت همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نشخوار خشم موجب افزایش خشم و سایر هیجان های روان شناختی منفی شده و اجازه فرآیند خنثی سازی و چارچوب دهی مجدد واکنش های منفی به تجربیات رنجش آور و جایگزین شدن آن با هیجان های مثبت که طی فرآیند بخشش صورت می گیرد را نمی دهد و در نتیجه موجب کاهش بخشش می شود.
  کلیدواژگان: نشخوار خشم، بخشش
|
 • Elahe Ahangri *, Mohammad Tahan, Aliakbar Samari Pages 1-16
  The purpose of current study was to investigate the effect of gardener therapy on reduce behavioral problems in slow step girl students. The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design and control group. The population of the current study include all the slow step girl students who were living in the Ramadan children's preschool institution in the city of Mashhad. 30 students select by voluntary random sampling method, and according to include criteria, and randomly were assigned to experiment and control groups (each group 15). The participants completed Conner's Behavioral Problems Questionnaire (Coach Form). The experiment group was subjected 12 sessions of gardeners. The results showed that gardener therapy is effective on reduce the behavioral problems of slow step girl students and can be used as a therapeutic approach.
  Keywords: Gardener therapy, behavioral problems, slow step
 • Karim Babaei Nadinelouie *, Marzie Sattari Pages 17-36
  The purpose of this study was to compare the recognition of basic and complex emotions (audio and video) among people with major depressive disorder, general anxiety disorder, and normal people. The method of this research is descriptive and ex post facto and study population included all patients with major depression disorder and general anxiety referring to Tabriz's health centers in 2017. Twenty-five people were selected by through a purposive sampling for each group and 25 normal people were selected for matching with these groups. To collect information, the International Affective Picture System (IAPS) and the Cambridge Mindreading Face-Voice Battery (CAM) were used. And data were analyzed by using descriptive indicators and Multivariate and univariate analysis of variance. The results showed that depressed people had more problems in identifying basic and complex emotions than in normal people. There was a significant difference between people with general anxiety disorder and normal people in terms of recognition of basic and complex emotions. Another finding of the study indicated a greater destruction of emotional recognition among people with depressive disorder than those with a generalized anxiety disorder. The findings of this study indicated that individuals with major depression and anxiety tend to bias perception and attention in the recognition of emotions, which can be one of the reasons for the problem of interpersonal communication between these patients.
  Keywords: Major depression, general anxiety, emotions recognition, basic emotions, complex emotions
 • Emrah Tajaddini *, Firoozeh Sepehrian Azar, Ozra Pourali Pages 37-58
  Chronic pain is a comprehensive pain and a challenging health problem that affects a large percentage of the world's population.The cognitive, emotional and social factors in the psychological problems of patients with chronic pain.Themethod of this study wasacomparative –casual design. The population of this study was include all of patients with chronic pain referred to pain clinic in the Urmia. Sample of this study was 40 patients with chronic pain referred to pain clinic in the Urmia. Participants were selected by voluntary sampling method. Data were analyzed using analysis of variance. The results indicated that there is significant differences between two groups in looming maladaptive style, negative problem-orientation, interpersonal emotion regulation, emotional processing styles and rejection sensitivity variables, and patients with chronic pain have the higher scores in these variables. Then, attention to psychological problems in the etiology and treatment of psychological problems of these patients can be a useful step in the reducing of these problems and improving of mental health in the patients.
  Keywords: Chronic pain, cognitive factors, emotional factors, social factors
 • Marie Abdolghaderi *, Seyed Mosa Kafie, Sajjad Basharpoor Pages 59-72
  Helping and soporting from family upon to disorgnazation and its protect is a necessery criterian of progress cevilization of promotion of human and social material and spiritual. With the purpos of the effectiveness of group posetive psychotherapy on marital adjustment and happiness, about 30 women who refer to counseling center of Rasht city were selected by convenient sampling and divided to experiment and control group. The methodology of research was quasi- experimental with pertest-post-test and control group. For women in experimental group implemented group positive psychotherapy in eight sessions weekly. Subjects of tow group were assessed by Spanier dyadic adjustmen scale and Oxford Happiness Inventory. In pretest and posttest step. Result of covariance analysis showed that group positive psychotherapy increased marital adjustment and happiness of women who were refers to counseling center )p < 0.005). Based on this, positive psychotherapy seems to be a short-term effective treatment of marital adjustment and happiness in women with marital conflicts.
  Keywords: Positive psychotherapy, marital adjustment, happiness
 • Sajjad Almardani Some’Eh *, Sajjad Basharpour, Fatemeh Ghorbani, Azadeh Abbasi Pages 73-90
  Friendship relationships with the opposite sex before marriage is one of the social phenomena in vain, which in recent years have spread much in vain. The aim of this study was to compare the styles of identity, physical and direct religious orientation in female students with and without a boyfriend. This study is a cusal-comparsion study. The population was the female students of the University in the Mohaghegh Ardebili. 30 female students with boyfriend and 30 non-boyfriend female students were selected using voluntary sampling method. Participants completed Identity, Physical direct and individual religious orientation Questionnaire. Data were analyzed by analysis of variance. The results showed that the mean student's scores with boyfriend are lower in internal religious-orientation, normative information, identity, and commitment in variables than to non- boyfriend students, and they are not different physical, and flexibility in variables. Also, students with boyfriend are higher significantly in self-esteem, and identity confusion in variables than to the non-boyfriend group. There for, the defect in the dissatisfaction of the physical image, identity and lack of internal religious orientation can friendship before marriage have a role.
  Keywords: Identity, direct physical styles, religious attitudes, female students
 • Tayebeh Mahmoodi *, Razieh Mansoori Nejad Pages 91-104
  Forgiveness is one of the psychological and communication processes for increasing mental health and healing of annoyance that is necessary for the development of communicative, emotional, spiritual and physical health of a person and is related to most mental health indicators. The aim of this study was to investigate the relationship between anger rumination and forgiveness in students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The current research method was correlation. 400 students (200 female and 200 male) were selected using multi- stage random sampling, and completed Anger Rumination (ARS) and Heartland Forgiveness Scales. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis statistical methods. The results showed a negative and significant relationship between anger rumination with self-forgiveness and forgiveness of situation. According to the research findings, it can be concluded that anger rumination increases anger and other negative psychological emotions and does not allow the process of neutralizing and reorganizing negative reactions to annoying experiences and replacing them with the positive emotions that occur during the process of forgiveness and thus reduces forgiveness.
  Keywords: Anger rumination, forgiveness