فهرست مطالب

پژوهش اجتماعی - پیاپی 38 (بهار 1397)

نشریه پژوهش اجتماعی
پیاپی 38 (بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/02/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریدون کامران، علی غیاثیان، مهدی اختر محققی* صفحه 1

  شبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی های اجتماعی عضو این شبکه ها هستند. کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه بسیاری از نیازها و خدمات روزمره افراد در این شبکه ها عرضه می شود مهمترین بحث در ارتباط افراد با این شبکه ها صرف نظر از امکانات فنی اعتماد کاربران به این شبکه ها است این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به آنها می باشد اعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در سطوح مختلف جامعه به وجود می آید. اعتماد مقوله ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می شود. این تحقیق با هدف یافتن رابطه بین ابعاد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی با اعتماد اجتماعی صورت پذیزفته است در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی بر سه بعد اعتماد به تبلیغات:آموزش و تحصیلات، سبک زندگی، خرید محصولات مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم150 نفر تعیین گردید. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعادتحقیق با اعتماد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: تبلیغات، شبکه های اجتماعی، اعتماد اجتماعی
 • مریم غلامرضا بروجردی، سروش فتحی صفحه 2

  با توجه به پیشرفت چشمگیر تکنولوژی ومتناسب با دگرگونی شکل حوزه خصوصی تعامل و تقابل انسانها با یک دیگر اشکال دیگری به خود گرفته بطوریکه که حضور فیزیکی افراد حذف و به حضوری مجازی تبدیل شده است. با توجه به کنشهای متعامل در جهت پاسخگویی به نیازهای بشری و عدم امکان حذف آن ، شکل دیگری از زندگی اجتماعی را رقم زده است، بدین مفهوم که فعالیتهای انسانی از فضای واقعی به فضای مجازی مهاجرت کرده است.در این میان مفاهیم علوم اجتماعی نیز بار معنایی خودرا به شکل دیگری با گذر زمان نمود پر رنگتری پیدا کرده اند، بطوریکه مفهوم سرمایه اجتماعی با ابعاد مشارکت، اعتماد، وهمبستگی میان اعضای یک گروه و یا چند گروه که در حال تبادل اطلاعات در فضای دیگری هستند، نظام ساختارمند و هدفمندی را شکل می دهند تا به سوی دستیابی به هدف ارزشمند زندگی اجتماعی رهنمون شوند .بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی سطح سرمایه اجتماعی در بین کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی می باشد که با روش پیمایشی انجام شده و ابزار گرد اوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از شیوه نمونه گیری تصادفی به جمع اوری داده ها از تعداد 400 نفرنمونه (که براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است) پرداخته است. یافته ها نشان داد سطح اعتماد ، مشارکت و همبستگی اجتماعی کاربران در فضای مجازی در حد بالایی است و در نتیجه سطح سرمایه اجتماعی کاربران از متوسط به بالاست . در نتیجه این واقعیت را باید پذیرفت که بسیاری از تعاملات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در فضای مجازی مورد اقبال کاربران می باشد که می تواند تاثیر چشمگیری در زندگی افراد داشته باشد.بطوریکه قطع این ارتباط می تواند شریان زندگی افراد را در زمینه های مختلف مختل کند.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، اعتماد، همبستگی، مشارکت اجتماعی، سرمایه
 • بهاره همت پور، رضا علی محسنی *، امیرمسعود امیرمظاهری صفحه 3

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر در میان زنان 20 تا 45 ساله شهر تهران، با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. در بخش چارچوب نظری از نظریه هایی هم چون نظریه پیوند اجتماعی ،همنوایی گروهی و خشونت های سایبری استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 386 نفر محاسبه که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مطالعه شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی ترکیبی محقق ساخته و گویه ها استاندارد بوده که پس از تایید اعتبار سازه ای و صوری آنها توسط صاحب نظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.79) محاسبه و استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها درباره ی رابطه ی بین متغیرها نشان دهنده آن است که به موازات افزایش پیوند اجتماعی زنان و دلبستگی خانوادگی خشونت علیه زنان کاهش می یابد نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر درگیری اجتماعی بیش از دیگر متغیرها بر خشونت علیه زنان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: Violence against women، cyberspace، social affiliation
 • حمید رضایی، روح الله سمیعی *، حسین دیده خانی، سامره شجاعی صفحه 4

  هدف از انجام این تحقیق طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی به روش دلفی فازی در استان گلستان می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای توسعه کارآفرینی در روستاها تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 29 عامل اصلی موثر بر توسعه پایدار کارآفرینی روستایی، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در 4 گروه کلی: اقتصادی،اجتماعی،محیطی و نهادی، میسر شده است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، کارآفرینی، روستا، توسعه پایدار کارآفرینی روستایی، تکنیک دلفی فازی
 • عباس شعبانی * صفحه 5

  امروزه یکی از مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها، توجه به اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مزیت رقابتی در جامعه می باشد هدف از انجام این پژوهش مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد و داده ها بصورت مقطعی در سال 1396 جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عملیاتی و ستادی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک که طبق آمار حدودا 153نفر را تشکیل می دادند. نمونه گیری این پژوهش بصورت تمام شمار و نمونه برابر جامعه قرار گرفت برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخت با 54 سوال و طیف 5 بعدی لیکرت استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می داد بطور کلی مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور پایین تر از میانگین و استاندارد ها قرار دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می داد؛ خط مشی و رویه، کدهای اخلاقی، اثربخش بودن ارتباط و رفاه و آسایش مردم، از مهمترین دغدغه های سازمان های ورزشی کشور و حمایت مالی از انجمن های ورزشی محلی، اخلاقی بودن مسائل استخدامی، صرفه جویی در انرژی و ارزیابی عملکرد از کمترین اهمیت و دغدغه های در ارتباط با و مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور می باشند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای، سازمان، ورزش
 • دکتر عبدالرضا نواح *، رضا کوشکی، کریم حمیدی صفحه 6

  در این تحقیق سعی کرده ایم به تکامل، تطور و تضاد در اندیشه های اجتماعی ابوریحان بیرونی بپردازیم. اگر چه ابوریحان بیرونی به مسائل اجتماعی و فلسفی به گونه ای که بتوان نظرات ایشان را در یک مجموعه مورد بررسی قرار داد نپرداخته است، اما با مطالعه آثار ایشان به خصوص کتاب الباقیه، مباحثاتش با ابن سینا و بعضی مقالاتش به پاره ای از اندیشه هایش می توان دسترسی پیدا کرد. متاسفانه کمبود منابع در این خصوص که روش تحقیق یک روش کتابخانه ای است، احساس شد. ابوریحان بیرونی تحت تاثیر اندیشه های مختلفی قرار داشت اندیشه های متفکرینی همچون افلاطون، ابن مسکویه، زرتشت، طبیعیان و تصوف از جمله این نحله ها و متفکرین هستند. اندیشه تکاملی تطوری ابوریحان دقیقا آن گونه که در قرن نوزدهم توسط داروین مطرح شد، نیست و یک دوره طولانی مدت را به صورت چرخه ای یا دوره ای در قالب کون و فساد نزدیک به اسپنسر مدنظر قرار می دهد و تضاد عناصر در از قوه به فعل رسیدن و هم چنین وحدت عناصر نقش حیاتی دارد.

  کلیدواژگان: ابوریحان بیرونی، تطور، تکامل، تضاد، داروین
 • شهلا انزلچی *، علی اکبر سیف، هادی بهرامی، مهرداد نوابخش صفحه 7

  هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی-اجتماعی فرزندان بود. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی از جامعه ی آماری مشتمل بر تمامی پسران 19 تا 25 ساله ی مقیم در ندامتگاه شهر اراک تعداد 45 نفر به همراه والدینشان به روش در دسترس انتخاب و 45 نفر از پسران مشغول به تحصیل که سابقه ی تخلف انضباطی نداشتند به همراه والدینشان با آنها همتا شدند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه های جمعیت شناختی، اقتدار والدین، انسجام خانواده و مصاحبه ساختارمند ویژه والدین بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t برای گروه های مستقل و آزمون یو مان ویتنی تحلیل شد. نتایج نشان داد که در خانواده های منسجم به طور معناداری اقتدار، قانون مداری، نفوذپذیری، سهل گیری، اتحاد و همسویی، پذیرش، کارکرد عاطفی، انعطاف پذیری، و نقش پدرانه و مادرانه ، هم در پدران و هم در مادران، بیشتر و استبداد پدران کمتر از خانواده های گسسته بود. ضمن اینکه رفتارهای اخلاقی– اجتماعی فرزندان خانواده های منسجم به طور معناداری بیشتر از فرزندان خانواده های گسسته بود (0/05 >p).

  کلیدواژگان: خانواده منسجم، خانواده گسسته، روشهای تربیتی، رفتارهای اخلاقی- اجتماعی
 • الناز چلونگر * صفحه 8

  هدف این پژوهش میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایرانبود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش شامل مسافران بالای بیست سال پروازهای داخلی و بین المللی ایران در سال 1396 بود. که سیصد نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. ترکیب پرسشنامه از دو بخش مجزای الف)مشخصات فردی و ب)سوالات حقوق مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران تشکیل شده بود. که پایایی پرسشنامه 89 /0 توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید رشته حقوق تایید شده است. از روش های آمار توصیفی فراوانی،درصد،میانگین وجدول برای توصیف یافته ها و ازآمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت وارده به وسایل شخصی مسافر و جبران صدمات و جراحات وارده به مسافر در حقوق ایران رضایت بخش است اما میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت معنوی مسافر و جبران فوت مسافر در حقوق ایران رضایت بخش نیست.

  کلیدواژگان: رضایت مسافران، قوانین اجتماعی، مسوولیت کیفری، متصدیان حمل و نقل هوایی، حقوق ایران
|
 • Ferydoon Kamran, Ali Ghiyasian, Mehdi Akhtar Mohagheghi Page 1

  Social networks are widespread nowadays and a wide range of people are their members regardless of social stratifications. Functioning and services of these networks are changing rapidly so that many of daily needs and services of people are provided within these virtual networks. The moist important debate on people’s relation with these networks, irrespective to technical facilities, is people’s reliance and trust on these networks. This trust is considered to be one of the most important factors of their loyalty to the given social networks. Social trust is not easily achieved and it is a result of accumulation of various types of trust in different layers of society. Trust is an acquired category which results from education and experience in the context of the society. The present study aimed to find the relation between dimensions of advertisements in social networks with social trust. Effects of social network on three dimensions of trust on advertisement were assessed, namely Educations, lifestyle, and product purchase. The study design was survey and sample comprised 150 volunteers whom chosen via simple random sampling. Data analyzed by SPSS. Results show that there are significant relations between social trust and study dimensions

  Keywords: Advertisement, Social Networks, Social Trust
 • Maryam Gholamreza borogerdi, Soroush Fathi Page 2

  Considering the remarkable technological progress and the transformation of the form of the private sphere of interaction and interaction of human beings with one another, there are other forms in which the physical presence of individuals has been eliminated and turned into virtual presence. Due to the interactive actions in response to human needs and the impossibility of eliminating it, it has shaped another form of social life, in the sense that human activities migrated from the real space to the virtual space. In addition, the concepts of social sciences are also load Semantically their form in another way, with the passage of time, so that the concept of social capital with the dimensions of participation, trust, and solidarity between members of a group or several groups that are exchanging information in another space form a structured and purposeful system So that they can lead to the achievement of a valuable social life goal Target

  Keywords: Virtual space, Trust, solidarity, social partnership, capital
 • Bahareh Hemat pour, Reza Ali Mohseni, Amir masoud Amir Mazaheri Page 3

  The present study aimed to investigate the relationship between social link and violence against women in cyberspace among women aged 20 to 45 years in Tehran using a scrolling method. In the framework of the theoretical framework, theories such as social link theory, group matching and cyber violence have been used. Based on Cochran's formula, the sample size is 386 people who have been selected and studied by multistage cluster sampling. The data gathering tool was a researcher-made combination questionnaire. The findings of the hypothesis test on the relationship between variables indicate that, along with the increase in the social bond of women and the family attachment of violence against women, the results of regression analysis also indicate that the social involvement variable is more than Other variables affect violence against women

  Keywords: Violence against women, cyberspace, social affiliation
 • Hamid Rezaei, * Roohalla Samiee, Hossein Didehkhani, Samereh Shojaee Page 4

  The purpose of this research is to design a sustainable development pattern of rural entrepreneurship using Delphi Fuzzy Method in Golestan province. This research is a descriptive study according to its nature, and is a practical study according to the defined purpose, and is a survey study based on its method. The community of this research is consisted of selected experts and academic professors in line to develop entrepreneurship in the villages. Data werecollected using interviews and questionnaires and Delphi Fuzzy Method was used. In total, a questionnaire was sent to 50 experts and academic professors who were identified. A census method was used to determine the sample size. Therefore, the sample sizeof 50 people was determined and the sampling method was judging sampling and snowball sampling. The realization of the research objectives, using Delphi Fuzzy method, was achieved in identifying 29 main factors affecting the sustainable development of rural entrepreneurship, weighing the factors or criteria of the proposed model and categorizing them into four general categories: economic, social, environmental and institutional.

  Keywords: Sustainable Development, Entrepreneurship, Rural, Sustainable Development of Rural Entrepreneurship, Delphi Fuzzy Method
 • Abbas Shabani * Page 5

  Today, one of the most important key success factors organizations, according to social responsibility and professional ethics as a competitive advantage in society. Thepurpose of this study research professional ethics and social responsibility in the country's sports organizations. Present descriptive survey research methodology and practical goal and cross sectional data are collected 2017 in years. The study included statistical community operational managers and staff of the Ministry of Youth and Sports federations and the heads of the National Olympic Committee, according to statistics about 153 people. The study sample full and the number of the society to collectinformation from the questionnaires construction researcher with 54 and 5 point Likert next question. Content validity and reliability of the approval of the questionnaire survey method to Cronbach's 91 / 0 was calculated for analysis of the test -Kolmogorov-Smirnov, a single sample t-tests and exams, Friedman. The study showed that generally social responsibilityand professional ethics in the country's sports organizations' below average and standards(M=2.80). The study also showed the policy and practice, ethical codes, the effectiveness of communication and the welfare of the people, the foremost concern of sports organizations'(Rank: 34.67-32.60)and the country's financial support from the local sports associations, the morality of employment issues,energy -saving and evaluate the performance of the concerns of the least importance and in connection with 2the social responsibility and professional ethics in the country's sports organization(Rank: 20.91-23.35).

  Keywords: social responsibility, professional ethics, organization, sports
 • dr abdolreza navah*, Reza kuoshki, Karim hamidi Page 6

  Inthisresearch, we haveattempted to demonstrate the cours,evolution and contradiction in the socialThoughts of Abu-reihan. Although Abu-reihan has not dealt with to the social issue so that we can study his thoughts in a single collection, we encountered some of his thoughts by the study of his works especially “the work of Albaqieh” and several esseys as well as the study of social and political conditions during his time. Unfortunately, the shortage of recoursces in this case was noticeable due to the research metod which is in library one. Abu-reihan was under the influence of different thooughts of his contemporary and presedantthinks such as Plato,Ibn-Almoskouye,Zoroaster, Tabieyan, andmysticism. The evolutionalthoughts of Abu-reihan is exactthe same as that of Darvin. Which considers a long period as a circle or period in the universe -and a corruption close to the Spenser–so that the element contrast is crucial in/from the comprehension to the act as well as the element unity?Abu-reihan considers the natural evolution without the supernatural effect and spritual evolution to the alchemy knowldgeas well as mysticism which have been touched by Indion culture. Also, as for the life struggle debat,preservation of favoured races of his thoughts are a preface on the Darvin and Spencers.

  Keywords: Abu-reihan, course, evolution, contradiction, Darvin
 • SHahla Anzalchi, Ali Akbar Seyf, Hadi Bahrami, Mehrdad Navabakhsh Page 7

  The purpose of this study was to investigate the educational methods of coherent and discrete families and its impact on the socio-ethical behaviors of children. For this purpose, in a post-event descriptive study, a statistical population of all 19- to 25-year-old boys in the Arak Nursing Aid, 45 people with their parents were selected by available method, and 45 boys studied, who had a history of Disciplinary violations were brought against them along with their parents. The instruments used in this study were demographic questionnaires, parental authority, family cohesion, and parental-specific structured interviews. Data were analyzed using independent t-test and Mann-Whitney U test.

  Keywords: coherent family, discrete family, educational
 • Elnaz Chelongar Page 8