فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضاعلی محسنی صفحات 19-44
  فضای شهری در عین حال که سازنده روابط و مناسبات انسانی است می تواند از عوامل تسهیل کننده بروز انحرافات، جرایم و مسائل عدیده شهری هم باشد. هم زمان با رشد فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آنها به مراکز نامتجانس و ناهمگن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، میزان جرایم شهرها به ویژه در مناطق مرکزی و حاشیه ای شهرهای بزرگ افزایش یافته است. به طوری که با بالا رفتن اندازه و وسعت شهرها میزان جرایم و آسیب های شهری افزایش یافته و بر ابعاد کمی و کیفی آن افزوده می شود. میزان جرایم و آسیب های اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و کالبدی شهری با درجه توسعه شهری رابطه دارد و به موازات افزایش جمعیت شهری، میزان جرایم و آسیب ها هم افزایش می یابد. این مقاله ضمن بررسی جنبه های نظری روابط شهر با جرم و آسیب های موجود در شهرها، به رتبه بندی جرایم و آسیب های شهری پرداخته است که به صورت موردی در شهر گرگان اجرا شده است.
  کلیدواژگان: شهر، جرم، آسیب شهری، مسئله شهری، رتبه بندی
 • اشرف رضایی *، حبیب الله آقابخشی صفحات 45-72
  هدف این پژوهش، شناخت رابطه توانمندسازی مددکاران اجتماعی شاغل در خدمات سیار  اورژانس اجتماعی در کل کشور با بهره وری شغلی ایشان است. نمونه شامل 158 نفر از مددکاران اجتماعی شاغل در خدمات سیار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در سراسر کشور است، که با روش نمونه گیری از تصادفی سیستماتیک یا نظام مند در سطح کشور انتخاب شده اند.
  جهت بررسی مولفه های توانمندسازی و بهره وری شغلی از پرسشنامه استاندارد شده توانمندسازی اسپریتزر و میشرا (1995) و پرسش نامه بهره وری شغلی هرسی و گلداسمیت (1980) استفاده شده است. پایایی هر دو پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 798/0 و 880/0 تایید گردید. اعتبار هر دو پرسشنامه هم از طریق روش اعتبار محتوایی CVR تایید شد. در این پژوهش متغیر مستقل توانمندسازی با 5 مولفه و 15 سوال و همچنین مشخصات دموگرافیک با 5 سوال و متغیر وابسته بهره وری شغلی با 7 مولفه و 26 سوال می باشد. مجموع مولفه های متغیرهای مستقل با متغیر وابسته بررسی شده است. تجزیه و تحلیل آماری سوال های پژوهش با توصیف های تک متغیره و دو متغیره،آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون تاوکندالC ، آزمون تعقیبی میانگین، آزمون تعقیبی Bonferroni و تحلیل چند متغیره رگرسیون انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر توانمندسازی و متغیر بهره وری شغلی رابطه معناداری وجود دارد. ولیکن در تحلیل چند متغیره رگرسیون نشان داده شده از بین 5 مولفه توانمندسازی (احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس موثر بودن، احساس اعتماد و احساس معناداری) به ترتیب بیشترین متغیری که قابل پیش بینی بر ارتقای بهره وری شغلی است احساس استقلال با (42/0درصد) و احساس اعتماد با (35/0درصد) می باشد. مولفه معناداری با 048/0 درصد قابل تعمیم نبوده و مولفه های احساس شایستگی و احساس موثر بودن هم منفی هستند. بررسی مشخصات دموگرافیک هم نشان داد که هیچ یک از این مشخصه ها (سن، جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت) بر روی ارتقای بهره وری تاثیر مثبتی نداشته بلکه همگی آن ها با ارقامی منفی نشان دهنده تاثیر معکوس بر ارتقای بهره وری هستند. اما همچنان اثر توانمندسازی بر ارتقای بهره وری قابل پیش بینی است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، بهره وری شغلی، مددکاران اجتماعی، سازمان بهزیستی
 • طاها عشایری*، نرگس پیرحیاتی صفحات 73-105
  پیش داوری در بین گروه های قومی به داشتن عقاید، باورها و نگرشی ناآزموده علیه غیرخودی است که باحالتی خصمانه، تحقیرآمیز و نگرشی منفی همراه است. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد عوامل موثر بر شکل گیری پیشداوری در بین دانشجویان را بررسی نماید.
  روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی کمی بوده و ابزار آن پرسشنامه است. با استفاده از فرمول کوکران از حجم جامعه آماری 4000، به عنوان نمونه 345 انتخاب شده اند. پایایی و روایی تحقیق از طریق متخصصان و آلفای کرونباخ تائید شده است.
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تعصبات قومی، شناخت و آگاهی قومی، آگاهی ملی، تعلقات قومی، خصومت اجتماعی، تماس اجتماعی و نگرش تحقیرآمیز با پیش داوری دانشجویان رابطه معناداری داشته و متغیرهای سطح تحصیلات و فاصله اجتماعی با پیش داوری دانشجویان رابطه معنی داری نداشته است. نتایج آزمون T مستقل نشان می دهد پیش داوری دانشجویان با جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین آن در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر است. همچنین نتایج کلی رگرسیون چندگانه حاکی از این است که ضریب همبستگی چندگانه برابر با 483/0 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 569/0 است.
  کلیدواژگان: پیش داوری، قومیت، فاصله اجتماعی، تعصب، آگاهی ملی
 • امیر پویان خدابخشی، آرش رحمان*، محسن روحانی صفحات 107-124
  معمولا در سیستم های چندعاملی، تعاملات بین عامل ها و تعاملات عامل ها با محیط، به صورت انتخاب و اجرای عمل هایی از بین مجموعه ای محدود از اعمال مشخص توسط عامل ها حاصل می شود. بنابراین نوع و میزان پیچیدگی رفتارهای پیدایشی حاصل از این تعاملات نیز به نحوه اجرا و تعداد رفتارهای قابل اجرا توسط عامل ها وابسته است. در این پژوهش سعی شد با توسعه مدل کسب و انتقال تجربه و اضافه کردن قابلیت یادگیری به عامل ها، تاثیر یادگیری در بهبود رفتار عامل ها در انتخاب روش (راهبرد) های انتقال تجربه و در بهبود شاخص های رفاهی در جامعه مصنوعی مورد مطالعه قرار گیرد. روش یادگیری پیشنهاد شده در پژوهش برای افزایش دامنه توانایی های عامل ها، یادگیری تقویتی4 بود. با استفاده از این روش، عامل ها به مرور زمان یاد گرفتند که چگونه در مواجهه با شرایط مختلف محیطی، رفتارهای مناسب تری را انتخاب و اجرا کنند تا به اهداف فردی و اجتماعی نزدیک تر شوند. نتایج حاصل از شبیه سازی و انجام آزمایش ها نشان داد که اعمال فرآیند یادگیری می تواند منجر به بهبود رفتار عامل ها و بهبود شاخص های رفاهی جامعه مصنوعی شود.
  کلیدواژگان: شبیه سازی اجتماعی، جامعه مصنوعی، مدل کسب و انتقال تجربه، یادگیری تقویتی
 • اعظم شیرین بیان، سروش فتحی*، نیر پیراهری صفحات 125-150
  شکاف نسلی به عدم توافق، تضاد و واگرایی در مسائل خاص با توجه به ارزش ها، نگرش ها، نزدیکی و ارتباط والدین و فرزندان می پردازد. هدف این پژوهش، کشف فاکتورهای تشدیدکننده بسط تفاوت ها و شکاف ها در بین والدین و بچه ها است. روش پژوهش اسنادی و پیمایش است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری  برای  جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. یک نمونه متشکل از  430 نفر در شهر گرمسار با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای - تصادفی برای این تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، میزان استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و تجددگرایی از عوامل اصلی شکاف نسلی بین والدین و فرزندان در زمینه های (ارزش های مادی (اقتصادی) و ارزش های غیر مادی ( سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سنتی، دینی) هستند
  کلیدواژگان: شکاف نسلی، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
 • علیرضا قلعه ای*، محمد رضا فریدی، زهرا مرادی صفحات 151-169
  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط بین هوش اجتماعی و سازگاری تحصیلی با بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 93-1392 بودند (240 نفر) که از این تعداد 149 نفر با استناد به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سه پرسشنامه استاندارد: "مقیاس هوش اجتماعی" (سیلورا و همکاران، 2001)؛ "خودکارآمدی تحصیلی" (مورگان و جینکز، 1999) و "سازگاری تحصیلی" (بیکر و سیریاک، 1986) بودند که روایی آنها با استناد به نظر متخصصین و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که هوش اجتماعی به طور مستقیم و با واسطه خودکارآمدی تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، سازگاری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی
 • مهرناز افشار، فتاح ناظم، مالک میرهاشمی صفحات 171-191
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش کارکنان بانک پارسیان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش بر مبنای مفروضات تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است که طی آن ارتباط متغیرهای هوش هیجانی و تعهد سازمانی با سطح مدیریت دانش سنجیده شد. از طرفی، برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سوال های تحقیق از روش های آمار توصیفی (چون فراوانی، درصد، انحراف استاندارد، نمونه ها،...) و آمار استنباطی (شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. برای گردآوری داده ها، ابتدا منابع و ادبیات مرتبط با پژوهش به طور همه جانبه ای مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از سه پرسشنامه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و مدیریت دانش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران بانک های پارسیان شمال شهر تهران اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که: به طور کلی بین هوش هیجانی، تعهد سازمانی و مولفه های مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تعهد سازمانی، مدیریت دانش، بانک پارسیان
 • پریسا حسن زاده *، علیرضا اسفندیاری مقدم، طاهره حسومی صفحات 193-210
  عصر اطلاعات به مدد فناوری های نوین، آدمی را با امکانات متنوع و در عین حال چالش های جدی مواجه کرده است. محیط سایبر در حکم محیط تعامل انسان با انسان و انسان با رایانه و در نقش بستری برای مبادلات اجتماعی و اقتصادی، نیازمند التزام به قواعد و دستورگان اخلاقی برای امنیت کاربران این محیط است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی-کتابخانه ای مفاهیم و کلیات سایبرنتیک، طرح و تشریح و کلیات اخلاق و رویکردهای اخلاقی تبیین شده است. در ادامه، با اشاره به برخی قوانین اخلاقی مصوب در دنیا برای محیط سایبر، به چالش های اخلاقی عینی این محیط و راه چاره آن پرداخته شده است. در پایان، نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی در مواجهه با این چالش های اخلاقی تبیین شده است.
  کلیدواژگان: سایبرنتیک، فضای سایبری، اخلاق، متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی
|
 • Reza Ali Mohseni * Pages 19-44
  Urban space which produce human relationships, Can be effectivefactor on crimes and deviations also urban different problems.With social and physical expansion and development of cities, and ariseeconomic, cultural and social heterogeneous centers, we observe thathave increased urban crimes rates, Specially in prepheral and centralareas in great cites. There is relationship between city size and increaseof urban deviance and crimes.Also, there is relationship between degree of urban development withrate of social, economic, social and physical deviance and crimes. Thispaper investigate theoretical aspects of urban relations with devianceand crimes on cites, also, urban deviance and crimes ranking that haveimplemented as case study in Gorgan city.
  Keywords: City, crime, urban pathology, urban problem, ranking
 • Ashraf Rezaii *, Habib Alah Agha Bakhshi Pages 45-72
  The purpose of this research is to determine the relationship between the empowerment of social workers working in social emergency mobile services of welfare organization across the country and their job’s efficiency. The sample size includes 158 social workers working in social emergency mobile services of welfare organization across the country. That was selected by the systematic random sampling method all over the country. The main research question is about that what is the relationship between empowerment and job efficiency of social workers working in the social emergency mobile services of welfare organization across the country?
  In order to study the components of empowerment and job efficiency, it was used a standardized empowerment questionnaire (Spritzer and Mishra, 1995) and job efficiency questionnaire (Hersey and Goldsmith, 1980). Reliability of both questionnaires was confirmed by using Cronbach's alpha coefficient 798/0 and 880/0, respectively. The validity of both questionnaires was confirmed via CVR content validity method. In this research, the independent variable of empowerment is 5 component and 15 questions and also demographic characteristics is 5 questions and dependent variable of job efficiency is 7 component and 26 questions. Total components of the independent variables have been studied with the dependent variable. Statistical analysis of the research questions was performed by univariate and bivariate descriptions, Spearman’ rank correlation coefficient test,  Kendall's tau C coefficient test, Post Hoc test, Bonferroni Post Hoc test and multivariate analysis of regression. The results show that there is a significant relationship between empowerment variable and job efficiency variable. However, it was shown that in multivariate analysis of regression, from the 5 components of empowerment (sense of competence, independence, effectiveness, confidence and a sense of significance) most variable that is predictable for improve job efficiency, is sense of independence with (42 / 0%) and , is sense of confidence with (35/0). A component of significant wasn’t extensible with 048/0% and components of competence and effectiveness senses are negative. Regarding to demographic characteristics it has been recognized that none of these characteristics (Age, sex, education, field of study and work experience) have any positive impact on improving efficiency; even all of them indicate the opposite effect on improving efficiency with negative values. But also empowering effect on improving efficiency is predictable.
  Keywords: empowerment, job efficiency, social workers, welfare organization
 • Taha Ashayeri *, Narges Pirhayati Pages 73-105
  Prejudice between students to hold opinions, beliefs and attitudes clumsy against outsiders that hostile, humiliating and negative attitudes associated. Accordingly, this study aims to study of factors affecting the formation of the students.
  The research method was quantitative survey and questionnaire tool. Using a sample of the population of 4000, for example, 345 were selected. Reliability and validity of research by experts and Cronbach's alpha.
  The results show that the ethnic prejudices, knowledge of ethnic, national consciousness, ethnic affiliation, social hostility, social contact and humiliating attitudes correlated with students' prejudices and education and social distance prejudice significant relationship is not.
  T test results show significant gender bias with students and among the students more than the average girl. The results of multiple regression showed that the multiple correlation coefficient equal to 483/0 and 569/0 of the adjusted coefficient of determination.
  Keywords: prejudice, ethnicity, social distance, intolerance, national consciousness
 • Amirpooyan Khodabakhshi, Arash Rahman *, Mohsen Rohani Pages 107-124
  Usually in multi-agent systems, interactions between agents and agents interactions with the environment would be formed as selection and implementation of operations of a limited set of specific actions by agents. Therefore, the type and complexity rate of the emergent behaviours resulting from these interactions is also dependent on the how to implementation and numbers of applicable behaviours by the agents. In the conducted research it was tried to investigate the impact of learning on improvement of agents’ behaviour in the selection of methods (strategies) of experience transfer and in improving the welfare indexes (measures) in the artificial society with the development of model of acquiring and transferring experience as well as adding learning capability to agents. Reinforcement learning was the learning method proposed in this study to increase the range of agents’ capabilities. With using this method, agents learned over time how to select and implement more appropriate actions in confrontation with different environmental conditions to be closer to the individual and social goals. The results of simulation and experiments showed that applying learning process can lead to improve behaviour of agents and improve welfare indexes (measures) in the artificial society.
  Keywords: Social simulation, Artificial society, Model of acquiring, transferring experience, Reinforcement learning
 • Azam Shirinbayan, Sooroosh Fathi *, Nayer Pirahere Pages 125-150
  Social solidarity implies a mutual agreement among the members of a societyIt Vdrvny acceptance of a value system Vhnjarhay a community belonging to Total (we feel) the interaction between people in the communityThe various factors involved in the creation or promotion of solidarity, according to their weightOne of the factors is the basis of religion know religion has a social character that gathered many livesThis study examined the role religion plays in social cohesion among citizens of Tehran. Is descriptive survey methodA total of 400 residents were selected by cluster sampling method Instrument, religiosity test standard questionnaire Glark and social solidarity Stark questionnaire was used. The findings suggest that the level of religiosity and its dimensions and social cohesion among citizens is moderate to high study. The findings suggest that the level of religiosity and its dimensions and social cohesion among citizens is moderate to high studyThe results corroborated the fact that religiosity among citizens is a fundamental role of social ityA significant relationship was also religious aspects of social cohesion.
  Keywords: Religiosity, Social Solidarity, Faithfulness, Emotional, The outcome, Next ritual
 • Alireza Ghaleii *, Mohammad Reza Faridi, Zahra Moradi Pages 151-169

  The aim of present research was modeling relations between social intelligence and self efficacy with academic adjustment. The research method was descriptive- survey. The population consisted of all student of physical education faculty in Urmia University (240persons) that a sample of 149 persons were selected, using simple random sampling. The tools for gathering the data were “Social Intelligence” questionnaire (Silvera et al, 2001); “Self Efficacy” (Morgan & Jeankiz, 1999) and “Academic Adjustment” (Baker & Syriak, 1986). Validity of the tools was approved according to expert’s opinion and their reliability were confirmed by Cronbach's Alpha coefficient. The structural equation modeling was used for analyzing the data. The results showed that social intelligence influenced academic adjustment of the students directly and through self efficacy.
 • Mehrnaz Afshar, Fatah Nazem, Malek Mirhashemi Pages 171-191
  The main objective of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and organizational commitment to knowledge management Persian Bank's employees. On the other hand, to analyze the data obtained from the questionnaires and appropriate research questions, descriptive statistical methods (such as frequency, percentage, standard deviation, samples,…) and inferential statistics (including correlation coefficient and regression) was used . For data collection, the sources and comprehensive literature research were studied. Three questionnaires were used in this study to measure emotional intelligence; organizational commitment and knowledge management were used. The study population north of Tehran Persian Bank employees and managers the necessary information was collected. Regression analysis showed that: generally between emotional intelligence, organizational commitment, and there is a significant relationship KM initiative.
 • Paris Hasanzade *, Dr. Alireza Isfandyari Moghaddam, Tahereh Hasoomi Pages 193-210
  At the age of information, Thanks to the help of new technologies, man has been faced with new facilities and at the same time serious challenges. Cyber environment as an environment for the transaction between man and man and man and computer as well as a bed for the social and economic exchanges, requires an obligation for the ethical rules and instructions for the security of the users of this environment. In this article, on one hand, the concepts and generalities of ethics are explained and on the other, referring to some ratified ethical rules of cyber environments in the world, objective ethical challenges of this environment and their proper solutions are mentioned. In the end, the role of the specialists of knowledge and information science in facing with these challenges is reiterated.
  Keywords: cybernetics, cyber space, ethics, specialists of knowledge, information science