فهرست مطالب

باغ نظر - پیاپی 72 (خرداد 1398)
 • پیاپی 72 (خرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساناز رهروی پوده، نیما ولی بیگ*، نرگس دهقان، محمد مسعود صفحات 5-20
  خانه های چهارصفه یکی از بناهای ارزشمند معماری ایران محسوب می شوند، به گونه ای که برخی از محققین، طراحی بعضی از بناهای تاریخی با عملکردهای متفاوت در دوران اسلامی را نشات گرفته از خانه های چهارصفه قلمداد می کنند. شناخت ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه، سبب نگهداری و مرمت این بناهای ارزشمند خواهد شد و در شناسایی خصوصیات تاثیرگذار در شکل گیری فضاهای خانه های تاریخی، نقش موثری خواهد داشت. این پژوهش بر آن استوار است که ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه، در ساختارهای خرد و کلان خانه های تاریخی درون گرا، نقش موثری داشته است. این پژوهش بر آن است تا به شناخت ویژگی های شکلی تهرنگ خانه های چهارصفه بپردازد و با استناد به آنها، خصوصیات شکلی تهرنگ خانه های تاریخی ساخته شده در شهر اصفهان را تحلیل کند. در این راستا این تحقیق به استخراج ویژگی های شکلی تکرارشونده در تهرنگ خانه های چهارصفه و تاثیر آنها در پیدایش پلان فضاهای خانه های درون گرا می پردازد. به طور کلی این پژوهش در جهت گونه شناسی اجزای خانه های چهارصفه و چگونگی استفاده از آنها در تهرنگ بناهای مسکونی که در دوره های بعد ساخته شده اند، انجام خواهد گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تطبیقی، تاریخی و تفسیری بوده که تفسیر آنها به صورت استنتاجی انجام شده است. ابزارهای مورد استفاده شامل جمع آوری اطلاعات به روش مطالعه کتابخانه ای، میدانی و بهره گیری از مصاحبه های ساختاریافته با صاحب نظران و استادکاران است. پژوهش پیش رو، به دنبال آشکارسازی ویژگی های شکلی تکرارشونده خانه های چهارصفه در ایجاد تهرنگ فضاهای خانه های درون گرای شهر اصفهان است . نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه در مقیاس خرد و کلان، در شکل گیری تهرنگ فضاهای خانه های درون گرا نقش به سزایی داشته است.
  کلیدواژگان: خانه های چهارصفه، خانه های درون گرا، ویژگی های شکلی خانه های ایرانی، شهر اصفهان
 • بیتا مصباح*، ابوالقاسم دادور صفحات 21-32
  ریتون ها ظروفی آشامیدنی هستند، به شکل نیم تنه فوقانی بدن یا به شکل سر و شاخ یک حیوان . بر اساس نظر باستان شناسانی چون «گیرشمن»، «پرادا»، «هرتسفلد» و «پیر آمیه»، ریتون ها در ایران بیش از سایر تمدن های باستانی مورد استفاده بودند. هدف از استفاده از آنها انتقال نیروهای اساطیری حیوانات به کار رفته در ساخت آنها از طریق مایع نوشیدنی به بدن افراد بود. در دوره هخامنشی ریتون ها با استفاده از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره ساخته شده و اغلب نمونه ها از تخت جمشید و یا گنجینه های ارزشمند هخامنشی کشف شده اند. روش پژوهش مقاله اسنادی است و با شیوه تحلیل محتوا 135 نمونه ریتون هخامنشی را بررسی می کند. هدف، شناخت شکل و فرم ریتون های هخامنشی و تحلیل ارتباط آنها با مفاهیم اسطوره ای است. با توجه به رواج استفاده آیینی از ریتون ها، مسئله پژوهش تحلیل ساختار این اشیاء و معرفی برخی از ایزدان اصلی و موردتوجه دوره هخامنشی با تکیه بر باورهای اساطیری و مذهبی موثر در ساخت ریتون هاست. بر اساس نتایج تحقیق، در دوره هخامنشی استفاده از ریتون های استوانه ای و مخروطی بیش از سایر انواع، متداول بوده است. حیوانات اساطیری متداول در ساخت ریتون ها عباتند از شیر (بال دار یا بدون بال)، گاو، بزکوهی و قوچ (حیوانات ملازم و مرتبط با تیشتر و بهرام) که ساخت ریتون با شکل این حیوانات به امید به دست آوردن حمایت ایزد و نیروی محافظت کننده وی صورت گرفته است. رواج اعتقاد به ایزدان «آناهیتا»، «مهر(میترا) »، «تیشتر» و « بهرام» بر استفاده از این حیوانات تاثیر فراوان گذاشته است و در میان ایزدان فوق بهرام و میترا، به عنوان پیروزمندترین پیروزها، بیش از سایر ایزدان مورد توجه بوده اند و سمبل آنها (شیر، بزکوهی بال دار یا بدون بال و قوچ) بر ساخت ریتون ها سایه افکنده اند. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش چهار ایزد بهرام، آناهیتا، مهر (میترا) و تیشتر با ویژگی های باروری و حاصلخیزی، سرزنده سازی، پیروزمندی و محافظت، مورد توجه ترین ایزدان دوران هخامنشی به شمار می روند.
  کلیدواژگان: ریتون، هخامنشی، بهرام، آناهیتا، مهر(میترا)، تیشتر
 • عبدالله میرزایی * صفحات 33-40
  بیان مسئله
  میراث فرهنگی و مظاهر آن مانند هنرهای صناعی، به عنوان عامل تثبیت کننده هویت فرهنگی اقوام به شمار می روند. قالی تبریز، یکی از مهم ترین فرآورده های فرهنگی و صنایع دستی ایران در عرصه جهانی است اما در دهه های اخیر امواج فرهنگی حاصل از پدیده جهانی شدن باعث تغییر در مولفه های هویتی این قالی ها شده است. ادامه چنین روندی کارکردهای مورد انتظار از قالی تبریز به عنوان نمونه شاخص فرآورده فرهنگی و هویت ساز ایرانی اسلامی و قابل عرضه در شبکه بازار جهانی کالاهای فرهنگی را با چالشی جدی مواجه ساخته است. از دست دادن هویت بومی و اصالت فرهنگی و در نتیجه کالا بودگی از پیامدهای تداوم چنین روندی است. راهکار مواجهه علمی با فرهنگ جهانی، شناخت آثار و مصادیق چنین پدیده ای در قالی تبریز است.
  هدف
  هدف از این پژوهش مطالعه آثار و تبعات جهانی شدن فرهنگی در قالی تبریز و بحث در زمینه راهکار مواجهه علمی با آن است.
  روش تحقیق
  این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های حاصل از مطالعات میدانی بر روی 200 تخته قالی دست بافت معاصر تبریز و منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.
  نتیجه
  در نتیجه پیوستن قالی های معاصر تبریز به شبکه جهانی تجارت کالاهای فرهنگی در قالب پدیده جهانی شدن، مولفه های هویتی و سبک ساز این فرآورده دست بافت ایرانی اسلامی دچار التقاط شده است؛ به طوری که مصادیق چنین پدیده ای در سه حوزه مولفه های بصری، فنی و کاربردی قابل مشاهده است. با توجه به اهمیت عنصر آگاهی در نحوه کنش مندی عاملان انسانی، ارتقاء دانش و مهارت طراحان قالی به عنوان عاملان مرکزی نظام تولید قالی تبریز از طریق تجهیز آنها به اصول و مبانی طراحی سنتی ایران می توان، قدرت تعامل سازنده در برابر ساختار های پیرامونی حاصل از جهانی شدن را در این عاملان تقویت کرد.
  کلیدواژگان: هنرهای محلی، فرهنگ جهانی، قالی تبریز، آموزش
 • احسان شریعتمداری*، محمدمهدی سنماری، حسین مدی، محمدرضا مهربانی گلزار صفحات 41-52
  بیان مسئله
  کاهش آلودگی هوای تهران دو رویکرد کلی را در بر می گیرد. رویکرد نخست به کاهش وسایل آلاینده می پردازد که موجب انتشار و توزیع آلاینده ها در سطح شهر است و رویکرد دوم به کاهش میزان آلودگی از طریق روش های جذب و تبدیل آنها به صورت طبیعی تاکید دارد. بدین معنی که با یافتن راه حل هایی نه تنها می توان میزان آلودگی هوا را کاهش داد، بلکه می توان با به کارگیری تدابیری هوای سالم را تولید و منتشر کرد که در نتیجه سلامت جسم و روان شهروندان را به دنبال دارد.
  هدف تحقیق
   به طور کلی هدف این پژوهش یافتن راهکارهایی در حوزه برنامه ریزی و طراحی منظر است تا از این طریق به کاهش آلودگی هوا و همچنین به بازتولید هوای سالم دست یافت.
  سوال تحقیق
   این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه می توان از برنامه ریزی منظر در بازتولید خرد اقلیم ها در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده کرد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت کیفی است و به شیوه تحلیل محتوا و بررسی نمونه های مشابه و استخراج نقاط ضعف و قوت، به تبیین اصول و الگوهای طراحی منظر همساز با اقلیم پرداخته می شود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ایجاد خرد اقلیم در منطقه 22 تهران می تواند به کاهش پدیده جزیره گرمایی منجر شده و در نتیجه آن کاهش آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با کاهش شدت جزیره گرمایی از طریق بهبود برخی عناصر منظر شهری، دست یافتن به محیطی سالم همراه با کاهش آلاینده های مضر بر سلامتی انسان امکان پذیر خواهد شد.
  کلیدواژگان: منظر، محیط زیست، فضای سبز، منطقه شهری، جزایر حرارتی، آلودگی هوا
 • سارا امینی*، محمد منصور فلامکی، غزال کرامتی صفحات 53-64
  مقاله پیش رو با محوریت موضوع طراحی شکل گرفته است. چیستی طراحی و چگونگی آن همواره دغدغه نظریه پردازان و محققان در حوزه های مختلف بوده است. در این میان تنوع دیدگاه ها و زمینه های نگرش به موضوع به جای وجود یک نظریه واحد مسئله ای قابل توجه است. هنگامی که مسئله عدم قطعیت به میان می آید، یعنی با پدیده ای روبه رو هستیم که خطی نیست و تنها از منظر خرد و منطق نمی توان آن را شناخت. در این میان عده ای جنبه های متافیزیک را جست وجو می کنند، عده ای از بعد روان شناختی، ناخودآگاه را مورد بررسی قرار می دهند و گروهی دیگر نگاهی عرفانی به مسئله دارند. این جنبه ناشناخته نهفته در طراحی می تواند برای طراح و مخاطب نیرویی رازآلود، محرک، ترس آور یا لذت بخش باشد. طراحی در نقش آفرینشی خود برخاسته از عالم فردی طراح و دنیای ذهنی اوست که در چهارچوب علم به سنجش برده می شود و دگر بار به خیال بازمی گردد. بر این اساس در خوانش طراحی، مجموعه ای از مولفه های درونی و بیرونی همزمان به میان می آیند. شناخت این فضای طراحی و چگونگی دگرپذیری آن موضوعی است که برای ما اهمیت دارد. رویکرد ما فرایندمحور است. در کنار مطالعاتی که پیرامون شاخصه های فضای فیزیکی شکل گرفته است، ضروری است شاخصه های فضای ذهنی نیز مطالعه شود. این فضای ذهنی را معادل همان فضای خیال طراح در نظر می گیریم. مشخص است که به طور مستقیم نمی توانیم به مکانیسم تخیل دسترسی داشته باشیم، اما می توانیم سعی کنیم که کارایی آن را روی سطوح ساختاری شرح دهیم. روش پژوهش تلفیقی است از شیوه روایتی و تحلیل هرمنوتیکی-پدیدارشناسی. شیوه پژوهش نیز فرایندمحور است و بر فرایند طراحی تمرکز دارد. پژوهش بر مبنای مجموعه ای از روابط و اثرگذاری های متقابل شکل می گیرد. تکیه بر خیال لازمه آفرینش گری است. خیال یک گریز دوست داشتنی است که بسیاری از محدویت ها در آن راه ندارند. همه چیز در خیال ممکن می شود. تجربه ای از آزادی و آزادگی است. فضای خیال هرکس مختص به خود اوست و شکل آن با دیگری تفاوت دارد. مجموعه ای از درون مایه های فردی، شاخصه های فضای خیال را شکل می دهند. طراح در جریان طراحی در گذار مدام میان این فضای خیال و فضای فیزیکی است.
  کلیدواژگان: طراحی، فضای آفرینشی، خیال، اندیشه، اثر
 • فاطمه خزاعی*، مینا صافی زاده، رضا افهمی، احمد سنوسی حسن صفحات 65-80
  بیان مسئله
  کرمان از دیرباز جایگاه تاریخی مهمی در ایران داشته و در دوره هایی این جایگاه با اهمیت تر شده است. از دوران صفوی و بعد از تبدیل بندرعباس به یک بندر مهم تجاری، کرمان به مرور تبدیل به یک نقطه مهم تجاری در پهنه کشور می شود و در یکی از شاخه های جاده ابریشم قرار می گیرد. در این زمان مبادلات زیادی با هندوستان و چین در کرمان انجام شده و در نتیجه این شهر از یک شهر درجه دو به یک شهر درجه یک تبدیل می شود. بررسی تاثیر این مراودات و نزدیکی جغرافیایی روی معماری و تزیینات کرمان از دوران صفوی به بعد بسیار کم بوده است.
  هدف
  هدف تحقیق حاضر واکاوی تزیینات ساختمان های کرمان از دوران صفوی به بعد و بررسی تاثیرات این موارد از سایر کشورها به خصوص هندوستان و چین است. با درنظرگرفتن برخی از بناهای این دوران در کرمان تحقیق حاضر به دنبال تحلیل و دسته بندی تزیینات ساختمان های کرمان از لحاظ اصالت و نوع تزیین است.
  روش تحقیق
    روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش جمع آوری داده ها بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای است. برای آنالیز داده ها از شیوه قیاسی استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تحلیل و دسته بندی تزیینات معماری بناها از لحاظ اصالت، از میان بناهای برجای مانده تعدادی بنا انتخاب و به تحلیل ویژگی های طراحی آنها پرداخته شده است. انتخاب نمونه ها بر مبنای دوره ساخت آنها و داشتن تزیینات معماری اعم از کاشی کاری، آجرکاری، نوع رنگ و احجام استفاده شده در آنها بوده است. فرضیه تحقیق حاضر آن است که تزیینات معماری کرمان از دوران صفویه به بعد ترکیب تزیینات اصیل ایرانی، هندی و چینی را به نمایش می گذارد.
  نتیجه گیری
  نتایج کاوش ها فرضیه تحقیق را تایید می کند. در بناهایی که مورد بررسی قرار گرفتند به وضوح ردپای معماری هندوستان و چین در کنار عناصر معماری سنتی ایرانی و گاها تاثیر معماری غرب دیده می شود. نتیجه تحقیق حاضر به ویژه از این جنبه حائز اهمیت است که باب جدیدی را در تحقیقات معماری ایران در دوره صفوی به بعد باز کرده و در دیدگاه های رایج گذشته سنت شکنی می کند.
  کلیدواژگان: تزیینات معماری، تاثیر هند و چین، معماری صفوی به بعد، بناهای کرمان
|
 • Sanaz Rahravi, Nima Valibeig *, Narges Dehghan, Mohammad Masoud Pages 5-20
  Chaharsofe houses are considered to be one of the most valuable architectural buildings of Iran, such that some researchers consider the design of some monuments with different functions during the Islamic era to be derived from the Chaharsofe houses. Understanding the features of Chaharsofe houses will help maintaining and restoring these valuable buildings and will play an important role in identifying the influential characteristics in the formation of the spaces of the historical houses. This research is based on the fact that the characteristics of Chaharsofe houses have played a significant role in the micro and macro structures of the introverted historical houses. This research seeks to recognize the formal features of the texture of Chaharsofe houses and, accordingly, to analyze the formal features of the texture of the historic houses built in the city of Isfahan. In this regard, this research explores the formal features of a recurring form in Chaharsofe houses for the first time and reveals their impact on the emergence of the plan of introverted houses spaces. In general, this research will be conducted to characterize the components of Chaharsofe houses and how they were used in the residential buildings constructed in the following periods. The research method used in this research is comparative, historical, and interpretive whose interpretation has been done inductively; the applied tools include collecting information with a library method, field method, and conducting structured interviews with experts and professors. The present research seeks to reveal the recurring formal features of Chaharsofe houses in creating the spaces in the plan of Isfahan’s introverted houses. The results showed that the characteristics of Chaharsofe houses on micro and macro scale have a significant role in the formation of the spaces in the plan of the introverted houses.
  Keywords: Chaharsofe houses, Introverted houses, Formal features of Iranian .houses, the City of Isfahan
 • Bita Mesbah *, Abolghasem Dadvar Pages 21-32
  Rhytons were used for drinking water or the holy wine in shape of a forepart of an animal body or a combination of the head and the horn of the animal. People believed that the strength of the animal would be transferred to them while drinking in the Rhyton. It is assumed by most scholars like Hertsfeld, Ghirshman, Porada and Amiet that Iranians were the first people to use the rhytons and they made the vessel a common type all around the ancient Near East. The Achaemenian rhytons are mostle made from gold or silver and were found from treasures. This research is studying 135 Achaemenian Rhytons. The results of this study show that two types of rhytons were more common during the Achaemenids’: conical and cylindrical. The animals used in making the rhytons were lion, bull, ibex, and antelopes. These animals are the attendants and comrades of four Persian gods and goddesses including Anahita, Mithra, Tishtar, and Bahram. The cosmological figure of these four is venerated as the divinity of ‘the Waters’ and associated with fertility, healing, and wisdom. Besides, Bahrām is the most considered god between the king and his soldiers. In Avesta, Bahrām has all the characteristics of an ancient warrior god, the personification of a force that shatters and overcomes any resistance or defense. The goat, antelope or even the horned ibex are the comrades for Bahram. Mithra is the moral sense of the contract, promise, friendship, and alliance. The alliance is more important since an alliance can include a mutual benefit which is binding. The alliance is very well suited to be the moral foundation of a society whose welfare depends on peace. Therefore, it is definitely obvious why the lion and winged bull are mostly used as the representations for Mithra. In conclusion, it is obvious that the Achaemenian rhytons were used as a mythological vessel especially in ritual ceremonies to gain the gods’ protection and potency.
  Keywords: Rhyton, Mithra, Bahram, Anahita, Achaemenian
 • Abdollah Mirzaei * Pages 33-40
  Statement of the Problem
  The cultural heritage and its aspects including the handicrafts are accounted as the stabilizing factors of ethnic groups’ cultural identity. Tabriz rug is viewed as one of the most important cultural products and Iranian handicrafts in a global domain. In recent decades, the cultural waves resulted from the globalization phenomenon have caused changes in the identity components of the rugs. As such a trend continues, the expected functions of Tabriz rug face serious challenges. Losing the local identity and cultural authenticity and commodification are the consequences of continuing such a trend. The strategy in terms of scientific encounter with the global culture lies in recognizing works and concepts of such a phenomenon in Tabriz rug.
  Purpose
  This research studies the effects and consequences of cultural globalization on Tabriz rug and discusses the strategies for how to cope with it.
  Research Method
  This research iswas conducted on 200 pieces of hand-knotted contemporary rugs of Tabriz through a descriptive-analytical method, using field-study data and library resources.
  Conclusion
  The contemporary rugs of Tabriz have joined the global trade network of cultural goods due to their cultural and commercial aspects. As this trend continues, the identity and style components of this Islamic-Iranian hand-knotted product experience changes. Thus, the concepts of such phenomenon are observable in three domains of visual, technical and applied components. Awareness of the principles and acquiring the necessary skills are the prerequisites of acting in a system. Therefore, facilitating the access of the designers of Tabriz rugs to the principles and basics of Iranian traditional designs can reinforce the constructive interaction of these agents against the surrounding structures resulted from globalization.
  Keywords: Local Arts, global culture, Tabriz Rug, Training
 • Ehsan Shariatmadari *, Mohammad Mahdi Senemari, Hossein Medi, Mohammadreza Mehrabanigolzar Pages 41-52
  Problem statement
  Reducing Tehran’s air pollution includes two general approaches. Firstly, it considers reducing pollution devices, which create and distribute pollutions in districts; Secondly, it emphasize the reduction of pollution rate through suction methods and transforming them naturally. It means that not only we can reduce the rate of air pollution by finding suitable solutions, but also we can adopt some policies to produce and distribute fresh air, which consequently leads to mental and physical health of the citizenry.
  Research Purpose
  The goal of this study is to find strategies in the planning field and designing landscape so that we can reduce air pollution and reproduce fresh air. Research question: This study tries to answer this question that "How can we use landscape planning for reproducing climate wisdom in order to reduce air pollution?"
  Research method
  The present study is qualitative. It has considered explanations of principles and designing patterns of sustainable landscape architecture by the content analysis methods and has evaluated similar samples and extracted pros and cons.
  Conclusion
  It seems that creating climate wisdom in district 22 of Tehran can reduce Thermal Island phenomenon and consequently, it can choose to reduce air pollution. The research results showed that by reducing the thermal island intensity through improving some urban landscape elements, it would be possible to obtain a healthy environment by reducing harmful pollutions and its effects on human health.
  Keywords: landscape, Environment, green space, Urban district, Thermal island, Air pollution
 • Sara Amini *, Mohammad Mansour Falamaki, Ghazal Keramati Pages 53-64
  The paper focuses on the design subject. The matter of what is design and how it is work has always been the concern of theorists and researchers. In the meantime, it is a significant issue that rather than the existence of a single theory, we have a variety of views and context of the attitude. When uncertainty arises, we are confronted with a phenomenon that is not linear and cannot be perceived just through the logic. Some find metaphysical aspects, some have examined unconscious from the psychological point of view and others have a mystical look at the issue. As a designer and audience, this unknown aspect of design can be mysterious, stimulant, frightening, or enjoyable. Design as creativity arises from designer’s individual physical and mental world, it is created by imagination, measured by science, and once again returns to the imagination. A set of internal and external components is involved in design. Recognizing this design space and its transformation is what matters to us. An approach is process-centered. In addition to studies on the characteristics of physical space, mental space’s characteristics are also should be studied. We consider this mental space to be the same as the imaginary space of the designer. Direct access to the imagination mechanism is impossible, but we can try to explain its effectiveness on the structural levels. The research method is a synthesis of narrative and hermeneutic-phenomenological analysis.it is process-oriented and focuses on the design process. The research is based on a set of connections and interactions. creativity should be relying on the imagination. It is a lovely escape with no limits. in imagination, everything is possible. It is an experience of freedom. Everyone’s having a unique imaginary space that is quite different from others. A series of individual elements forms the characteristics of this space. in a design process, designer flows in continuous transition between this imaginative space and physical space.
  Keywords: Design, Creative Space, Imagination, Idea, Vertu
 • Fatemeh Khozaee *, Mina Safizadeh, Reza Afhami, Ahmad Sanusi Hassan Pages 65-80
  Statement of the problem
  Kerman has long established its historical position in Iran, and it seems at some points the importance of its position has been highlighted. Since Bandar Abbas turned into an important commercial port, Kerman has been an important trade point in the country on the Silk Road. Due to many trade exchanges with India and China in Kerman, this second-class city turned into a first-class city during the Safavid. However, less exists on how its interactions with other culture and geographical proximity to other countries have influenced the architecture and adornments of buildings in Kerman during the Safavid and since then.
  Purpose of the study
  The purpose of this research is to examine the adornments of buildings in Kerman since the Safavid era to see how they have been influenced by other countries, especially India and China. To this purpose, the relics of the monuments in this period in Kerman were selected as the sample and their decorations were examined in terms of originality and type of decoration.
  Research Methodology
  This study used research library method for data collection. Data were analyzed using a deductive approach. In order to analyze and classify the architectural decoration of buildings in terms of originality, using a criterion sampling, a number of available buildings were selected and their architectural features were analyzed. The selection criteria included the construction time and features of architectural decorations such as tile work, brickwork, color type, and volumes. The hypothesis of this research is that the architectural decoration of Kerman from the Safavid era reflects a combination of original Iranian, Indian and Chinese decorations.
  Conclusion
  The results of the study approve the research hypothesis. The buildings under study reflected traditional Iranian architectural elements, the architectural features of India and China and West. The result of this study adds a new dimension to Iranian architecture research overshadowed by common traditional views.
  Keywords: Architectural decorations, influence of India, china, Safavid era up to now, Kerman buildings