فهرست مطالب

بهداشت کار و ارتقای سلامت - سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، اردیبهشت 1398)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا خانی جزنی، محمدحسین وزیری، امیر برخورداری *، حمزه قیسوندی صفحات 1-15
  مقدمه
  استعداد حادثه پذیری کارکنان به عنوان یک صفت ذاتی و یکپارچه در بروز حوادث شغلی شناخته می شود، لذا شناخت عوامل موثر بر آن می تواند در جلوگیری از حوادث شغلی موثر باشد. این مطالعه کمک می کند که استفاده از PLS-MGA در زمینه حوادث شغلی گسترش یابد. مقاله حاضر با هدف تحلیل چند گروهی کارگران یک صنعت تولید فولاد با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مقطعی - تحلیلی در سال 1397 انجام شد. حجم نمونه پژوهش شامل 450 نفر با استفاده از روش تعیین حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری انتخاب شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی بر اساس نرم افزار SMARTPLS3 و SPSS23 انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دهنده نقش میانجی گری استرس بین فاکتورهای فردی و فاکتورهای اجتماعی با استعداد حادثه پذیری بود. همچنین PLS-MGA جهت مقایسه مدل بین دو گروه نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه ها در تمامی فرضیات وجود ندارد و تمامی فرضیات تحقیق به جز فرضیه ارتباط فاکتورهای فردی و استعداد حادثه پذیری در دو گروه تایید شدند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که افراد شاغل در این صنعت در صورت آنکه در معرض استرس، عدم توازن تلاش - پاداش و تعارض کار - خانواده شدید قرار گیرند به افراد مستعد حادثه تبدیل شده و بروز حوادث و اعمال ناایمن در این صنعت را افزایش می دهند. همچنین با بررسی سلامت عمومی و مرکز کنترل افراد به منظور جلوگیری از حوادث شغلی در غربالگری بدو استخدام می توان افر اد با کنترل درونی برای مشاغل پر استرس انتخاب گردند.
  کلیدواژگان: استعداد حادثه پذیری، PLS-MGA، MICOM
 • مرضیه عباسی نیا، امید کلات پور، علیرضا سلطانیان، ایرج محمدفام *، محمد گنجی پور صفحات 16-25
  مقدمه
  صنعت پتروشیمی از صنایع حادثه خیز بوده و خسارات زیادی در اثر این حوادث وارد می شود. با توجه به تعدد شرایط اضطراری در این صنعت و بالا بودن زمان، هزینه و امکانات لازم برای جهت پیشگیری و کنترل آن ها، انتخاب و اولویت بندی آنها جهت اتخاذ انجام اقدامات اصلاحی اهمیت زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین معیارهای موثر و تاثیر گذار در انتخاب شرایط اضطراری و همچنین ارائه یک رویکردی جهت اولویت بندی شرایط اضطراری براساس معیارهای تعریف شده، در صنایع فرایندی و پتروشیمی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کیفی و کاربردی در یک مجتمع پتروشیمی در سال 1397 انجام شد. جهت تعیین معیارهای مناسب در انتخاب شرایط اضطراری و اولویت بندی این معیارها از تکنیک دلفی استفاده شد. در گام بعدی جدولی طراحی شد که در آن تمام شرایط اضطراری موجود در شرکت براساس معیارها امتیاز بندی شدند.
  یافته ها
  مهمترین معیارها جهت انتخاب شرایط اضطراری خطرناک شامل: حجم خسارت، احتمال وقوع، میزان تاثیر بر توقف تولید، گستردگی مکانی حادثه و میزان تاثیر بر اعتبار سازمانی بود و مهمترین شرایط اضطراری در صنعت مورد بررسی انفجار و آتش سوزی در واحد های مخزن گاز زدایی، انبار مواد شیمیایی و تجهیزات تحت فشار حاوی بوتادین بودند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از این رویکرد شرایط اضطراری با اولویت بالا شناسایی شده و کمک می کند تا مدیران صنعت درک درستی از شرایط اضطراری موجود داشته و برنامه جهت بهبود اقدامات کنترلی و تجزیه و تحلیل و واکنش به این شرایط مورد توجه قرار گیرد تا از بروز بحران پیشگیری شود.
  کلیدواژگان: شرایط اضطراری، مدیریت بحران، صنعت پتروشیمی
 • سید تقی میرمحمدی، سید الهام غلامی *، حاج امید کلته، سید نورالدین موسوی صفحات 26-35
  مقدمه
  پرستاران به دلیل طبیعت کاری مجبور هستند تا به صورت نوبت کاری مشغول به کار باشند. این نوبت‏کاری می تواند سبب کاهش زمان خواب و اثرگذاری بر کیفیت کاری و توانایی کاری آن ها شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر کیفیت خواب بر روی توانایی انجام کار پرستاران بیمارستان های شهر ساری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در اسفند 1396 در بیمارستان های شهر ساری انجام شد. شرکت کنندگان شامل 200 نفر از پرستاران بودند که با استفاده از انتخاب تصادفی برگزیده شدند. از نسخه فارسی پرسشنامه‏های شاخص توانایی کار و کیفیت خواب پیتزبورگ برای جمع آوری داده‏ها استفاده شد. از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی برای تحلیل های آماری استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین ± انحراف معیار سن افراد شرکت کننده 22/7 ± 52/33 سال بود. نمره توانایی کار برابر با 50/5 ± 55/37 بود که در طبقه خوب قرار می‏گیرد. میانگین نمره کیفیت خواب80/3 ± 79/8 بود. یافته‏ها نشان داد که همبستگی معنی دار و معکوس بین کیفیت خواب و توانایی کاری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه تایید نمود که کیفیت خواب اثر بالایی بر توانایی کار و عملکرد پرستاران دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، شاخص توانایی کار، پرستاران
 • محمدکاظم رمضانی خوشنامه، مهناز میرزا ابراهیم طهرانی *، یوسف بابایی مسدرقی صفحات 36-50
  مقدمه
  رهایش محتویات مخازن ذخیره سازی تحت فشار می تواند به پیامدهایی مانند BLEVE، انفجار و... منجر شود. بنابراین، شناسایی علل رهایش محتویات و تعیین پیامدهای آن جهت پیشگیری از حوادث احتمالی و همچنین تعیین پهنه آسیب پذیری جهت کاهش خسارات امری ضروری به حساب می آید.
  روش بررسی
  در این تحقیق از روش Bowtie جهت ارزیابی ریسک مخازن ذخیره سازی تحت فشار استفاده شده است. بعد از شناسایی خطرات فرایند ذخیره گاز نفتی مایع شونده و تعیین رویداد اصلی، میانی و پایه درخت خطا ترسیم گردید. سپس احتمال رخداد رویدادها محاسبه شده است. در مرحله بعد درخت رویداد با هدف تعیین سناریوهای مختلف حوادث و تعیین پیامدهای هریک از حوادث ترسیم گردید و احتمال پیامدها نیز محاسبه شد. سپس دیاگرام Bowtie ترسیم گردید. در انتها با استفاده از نرم افزار PHAST پهنه آسیب پذیری انسانی برای هریک از پیامدها تعیین گردید.
  یافته ها
  با توجه به آنالیز دیاگرام Bowtie در مجموع 27 رویداد شامل 21 رویداد پا یه و 6 رویداد میانی و 15 برش حداقل همراه با احتمالات رخداد و میزان اهمیت هریک و 9 پیامد و سناریو همراه با احتمالات هریک مشخص گردید. بیشترین پهنه آسیب پذیری انسانی مربوط به انفجار ابر و بخار برآورد شد.
  نتیجه گیری
  نشتی از مخزن و اتصالات، سرریز شدن و نشتی از PRV از جمله نقص های پر اهمیت در مخازن LPG می باشد. بدلیل احتمال بالای پیامدها و همچنین جلوگیری از افزایش شدت و ابعاد حوادث، نیاز به تعبیه سیستم هایی مانند سیستم خنک سازی، سیستم Fire Stop در واحد مورد مطالعه مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: مخازن گاز نفتی مایع شونده، آنالیز درخت رویداد، آنالیز درخت خطا، روش پاپیونی، PHAST
 • جواد کرمی، سعید کریمی * صفحات 51-62
  مقدمه
  صنعت تایر رکن اساسی در ناوگان حمل و نقل هر کشوری محسوب می شود و تایر در زمزه کالاهای استراتژیک محسوب می شود و با وجود 15000 نیروی کار در این صنعت یکی از صنایع واسطه ای قدرتمند بین پتروشیمی و خودرو است. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل مخاطرات سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنعت لاستیک سازی ایران یاسا با استفاده از رویکرد تلفیقیHEMP و BOW-TIE است.
  روش بررسی
  تیم مدیریت HSE خطرات را شناسایی و ریسک های صنعت را ارزیابی نمودند. پس از شناسایی سطح ریسک های غیر قابل قبول در برگه مدیریت اثرات و خطرات (HEMP)، با آنالیز سلسله مراتبی (AHP) خطرات با ریسک بالا اولویت بندی شد و توسط نرم افزارBOW-TIE اقدامات کنترلی و موانع لازم نیز ارایه گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش عبارت بودند از: در بین ریسک های شناسایی شده حجم بالای مواد قابل اشتعال، عملیات بار برداری با جرثقیل سقفی، الکتریسیته، بار در ارتفاع و ترکیدگی بلادر از ریسک بالایی برخوردار بودند که در اولویت بندی این خطرات توسط روش AHP خطر اشتعال پذیری با مقدار 05/0 بالاترین مقدار را داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که برای ریسک های بالای کارخانه باید بر طبق استانداردها و روش های ایمن موانع کنترلی و اقدامات لازم و موثر برای مشاغل بحرانی صنایع لاستیک سازی صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: مخاطرات، BOW-TIE، HEMP، کارخانه ایران یاسا
 • آرزو سلیمانی*، حسین سماواتیان، ابوالقاسم نوری، محسن شریف روحانی، نسیم نجاری صفحات 63-74
  مقدمه
  صنایع وابسته به نفت و از جمله آن شرکت گاز از صنایع بزرگ ایران هستند. توسعه هرچه بیشتر صنایع ملزم به توسعه تجهیزات فنی مورد استفاده است و استفاده ابزار های پیشرفته موجب بروز حوادث بیشتری می شود.
  روش بررسی
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیت در رابطه عدالت با حوادث و شبه حوادث شرکت گازاستان اصفهان در سال 1395 به انجام رسید. روش پژوهش توصیفی ونوع آن همبستگی است. جامعه آماری شامل72 نفر ازکارکنان شرکت گاز استان اصفهان که در سال 1390تا 1394حادثه گزارش شده داشتند. نمونه 32 نفر، شامل افرادی که هنوز در این شرکت کار می کنند، انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نئو (بعد روان رنجوری، مسئولیت پذیری و وجدان کاری)، عدالت سازمانی و پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی و مقیاس محقق ساخته درجه بندی گزارش حوادث بود.
  یافته ها
  تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد محل سکونت، نوع شغل و تحصیلات با حوادث رابطه معنی دار دارد همچنین تحلیل تعدیلی نشان داد سن، سابقه کار، روانرنجوری، تحصیلات رابطه عدالت سازمانی و حوادث را به صورت معنی دار تعدیل می کند) 05/0(P<.
  نتیجه گیری
  شخصیت می تواند ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه ایمنی نیز حوادث را تحت تاثیر قرار دهد برای بررسی علل بروز حوادث باید این موارد را مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، شخصیت، حوادث
 • رجبعلی حکم آبادی *، حسین ابراهیمیان صفحات 75-83
  مقدمه
  کارگاه های کوچک نقش بسزایی در اشتغال زایی، تولید و اقتصاد کشور دارند به طوری که شاغلین این کارگاه ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات بهداشتی مختلفی مواجهه می باشند. لذا هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های کوچک می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی،کارگاه های تحت پوشش مراکز بهداشتی بجنورد، شیروان و اسفراین به تعداد 1553 کارگاه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به روش سرشماری و با مراجعه حضوری انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، فرم بازدید کارگاهی می باشد. در این مطالعه، از نرم افزار SPSS18 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  از 1553 کارگاه، 1383 کارگاه خانگی و 170 کارگاه غیرخانگی بودند. از 2207 شاغل، 1889 شاغل در کارگاه های خانگی و 318 شاغل در کارگاه های غیرخانگی فعالیت داشتند 15 درصد کارگاه ها دارای تاسیسات و تسهیلات بهداشتی مناسب و 70 درصد از شاغلین دارای پست کاری مناسب از نظر ارگونومیکی بودند. 16 درصد شاغلین در معرض عوامل زیان آور شیمیایی 10 درصد شاغلین در معرض عوامل زیان آور فیزیکی قرار داشتند. 52 درصد کارگران در کارگاه ها از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به وضعیت نامناسب بهداشتی در تاسیسات و تسهیلات کارگاه ها، پیشنهاد می گردد مراکز بهداشت، نظارت بیشتر و دقیق تر داشته و سطح اطلاعات بهداشتی شاغلین در کارگاه های کوچک را از طریق برنامه های آموزشی ارتقاء دهند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، عوامل زیان آور، کارگاه های کوچک، وسایل حفاظت فردی
 • بهزاد فولادی، علویه زینب موسویان اصل، مجتبی شگرد، خدیجه پورش، حنان ساری * صفحات 84-96
  مقدمه
  روشنایی مطلوب از فاکتور های اساسی در فضاهای آموزشی می باشد، بدیهی است که در صورت نامساعد بودن میزان روشنایی در مدارس طیف وسیعی از آسیب ها ی اسکلتی عضلانی، بینایی، عصبی و یادگیری برای دانش آموزان ایجاد می گردد. لذا این مطالعه با هدف سنجش شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه با میزان استاندارد انجام گرفته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقطعی بوده که در مدارس ابتدایی ناحیه شرق شهرستان اهواز اجرا گردید و در هر مدرسه با نمونه گیری طبقه ای تعدادی کلاس و راهرو انتخاب و اندازه گیری شدت روشنایی عمومی با استفاده از روش شبکه ای صورت گرفت. از دستگاه سنجش شدت روشنایی 1339Tes جهت اندازه گیری روشنایی عمومی و موضعی استفاده گردید. پس از گرد آوری اطلاعات آنالیز داده ها با نرم افزار Excel انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که متوسط شدت روشنایی عمومی در 75 درصد کلاس ها و 5/62 درصد راهروها کمتر از حد استاندارد توصیه شده است. از لحاظ وضعیت روشنایی مدارس دخترانه در مقایسه با مدارس پسرانه در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. همچنین سنجش روشنایی موضعی بر روی تخته و میز نشان داد که تنها 5/12 درصد کلاس ها از وضعیت مناسب برخوردارند.
  نتیجه گیری
  چیدمان نامناسب و معیوب بودن اغلب سیستم های روشنایی منجر به توزیع غیریکنواخت روشنایی در مدارس شده است. بنابراین در راستای ارتقای سطح سلامت و نیز یادگیری دانش آموزان، اصلاح سیستم های روشنایی جهت دستیابی به روشنایی مناسب مطابق با مقادیر استاندارد در مدارس پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: شدت روشنایی، مقادیر استاندارد، فضای آموزشی
|
 • Reza KHANI JAZNI, Mohammad Hossein VAZIRI, Amir BARKHORDARI *, Hamzeh GHEISVANDI Pages 1-15
  Introduction
  Workers' accident-proneness is considered as an inherent and coherent characteristic in incidence of job accidents; therefore, its effective factors should be determined to prevent job accidents. This study recommends use of PLS-MGA in the field of occupational accidents. The present study was carried out to conduct Multi-group analysis of workers in the steel production industry using partial least squares approach.
  Methods
  This cross-sectional analytical study was conducted in 2018. The sample size of the study was calculated as 450 people using the sample size sampling method in structural equation modeling. Data analysis was performed using SPSS and SMARTPLS3.
  Results
  The findings showed the mediating role of stress between accident-proneness and individual and social factors. Moreover, the results of PLS-MGA showed no significant difference between the two groups considering all hypotheses. In other words, all research hypotheses were confirmed in the two groups except the hypothesis over the relationship between individual factors and accident- proneness.
  Conclusion
  The present study indicated that workers of steel industry turned into accident-prone individuals in case of facing intense stress, effort-reward imbalance, and work-family conflict. Therefore, the odds of accidents and unsafe factors increase among them. In this regard, individuals' general health status and work locus of control should be investigated at the time of recruitment, so that only people with high internal locus of control are employed for stressful jobs.
  Keywords: Accident-proneness, PLS-MGA, MICOM
 • Marzieh Abbassinia, Omid Kalatpour, Ali Reza Soltanian, Iraj Mohammadfam *, Mohammad Ganjipour Pages 16-25
  Introduction
  The number of emergency situations is high in petrochemical industry. These situations cause devastating injuries and loss and a lot of time, cost, facilities, and resources are needed to control all of them. Selection and prioritization of emergencies are important to take the corrective actions. The purpose of this study was to determine the effective criteria in selection of emergency situations and to provide an approach for prioritization of emergency situations based on the defined criteria in petrochemical industries.
  Methods
  This qualitative and applied study was conducted in a petrochemical complex in 2018. The Delphi technique was used to identify and prioritize the appropriate criteria. In the next step, a table was designed to score the emergencies.
  Results
  The most important criteria for selection of hazardous emergencies were the damage severity, probability of occurrence, loss or disruptions in production, spatial context of accident, and social effects. The most important emergencies in the industry included fires and explosions in gas discharging units, chemical storage places, and pressurized equipment containing butadiene.
  Conclusion
  Using this approach, high-priority emergencies were identified. This helps managers to plan control measures, analyze these emergencies, and respond to them in order to prevent crisis.
  Keywords: Emergency, crisis management, petrochemical
 • Seyed Taghi MIRMOHAMMADI, Elham GHOLAMI*, Haji Omid KALTEH, Seyed Norrodin MOSAVINASAB Pages 26-35
  Introduction
  Nurses are forced to shift work due to the nature of their job. This shiftwork can reduce their sleep time and affects the quality of their performance and work ability. The aim of this study was to investigate the effect of sleep quality on the work ability of nurses in Sari hospitals.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among Sari hospitals in 2017. Participants included 200 nurses selected by random selection. The Persian version of Pittsburgh’s sleep quality questionnaires and Work Ability Index (WAI) were used to collect data. Descriptive statistics, Spearman correlation, and linear regression tests were used for statistical tests.
  Results
  The mean±SD age of participants was 33.52 ± 7.22 years. The participants' mean±SD work ability was 37.55 ± 5.50, categorized at the good level. The average sleep quality score was 8.79 ± 3.80. The findings showed a significant and inverse correlation between sleep quality and work ability.
  Conclusion
  This study confirmed that sleep quality had a high effect on nurses' work ability and performance.
  Keywords: Sleep Quality, Work Ability Index, Nurses
 • Mahnaz Mirzaebrahim tehrani *, Mohammad kazem Ramezani khoshnameh, Hasan Karimzadegan Pages 36-50
  Introduction
  The release of storage tanks' contents can lead to consequences such as BLEVE, explosions, fires, etc. Therefore, identifying the causes of content release, determining the scenarios, consequences, and possibility of incidents are required to prevent possible accidents. Moreover, the vulnerability and safety ranges should be determined to minimize the losses.
  Methods
  In this research, the Bowtie method was used to evaluate the risk caused by the pressurized reservoirs. After identifying the risks of process hazards and determining the main, middle, and base events, the fault tree was mapped. Then, the events probability was calculated. In the next step, the event tree was designed to determine different scenarios of events and identify the consequences of each incident. Later, the probability of consequences was calculated. The Bowtie diagram was designed in the next step. Finally, the vulnerability zone was determined for each of the consequences using the PHAST software.
  Results
  Considering the Bowtie's analysis, a total of 27 events including 21 base events, six mid events were determined. Furthermore, 15 minimal counts along with their event probabilities and importance were identified. In this regard, nine outcomes and scenarios were determined along with their probabilities. The widest human vulnerability zone was related to cloud and steam explosions.
  Conclusion
  Leakage from the reservoir and connections, overflow, and PRVs are among the important defects of liquefied petroleum gas reservoirs. Considering the high probability of consequences and in order to prevent from the severity and damages of accidents, systems such as cooling system and fire stop system are required in the unit.
  Keywords: Liquefied Petroleum Gas Tank, Fault Tree Analysis, Event Tree Analysis, Bowtie Method, PHAST Software
 • Javad Karami, Saeid Karimi * Pages 51-62
  Background and Objective
  The tire industry is a pivot point in the transportation fleet of any country, and Tire is considered as a strategic commodity, and with 15,000 people in the industry, it is one of the most powerful intermediary industries between petrochemicals and automobiles. The purpose of this study is to analyze hazards Health, Safety and Environment (HSE) of the YASA Rubber Industry is based on the combined approach of HEMP and BOW-TIE.
  method
  The HSE management team identifies risks and assesses the industry's risks. After identifying the level of unacceptable risks in the HEMP, Hierarchical Analyzes (AHP), high risk risks were prioritized, and BOW-TIE software provided control measures and barriers.
  Findings
  The findings of the study were that among the identified risks, the high volume of flammable materials, overloading operations with overhead cranes, electricity, load at height and fracturing were very high. The risk of ignition by AHP method was oboidizing these hazards. Patch with the value of 0.50 was the highest.
  Discussion and Conclusion
  The results of the research indicated that for high risk of the factory, safe and effective control barriers and effective measures for the critical industries in the rubber industry should be carried out in accordance with the standards and procedures.
  Keywords: Hazard, BOW-TIE, HEMP, Iran Yasa Factory
 • Arezoo SOLEIMANI *, Hossein SAMAVATIAN, Aboulghasem NOURI, Mohsen SHARIF RUHANI, Nasim NAJARI Pages 63-74
  Background and Objectives
  Petroleum related industries including gas company, is considered as one of the major organizations in Iran. Development of these organizations requires advanced technical equipment, which may lead to higher rates of accidents.
  Materials and Methods
  The main purpose of this article was to study the moderating effect of the selected demographic factors and personality on the relationship between organizational justice and accidents and near-hits in Isfahan Province Gas Company. The research method was descriptive correlational and the population of the research included all 72 recorded accidents and near-hit in 1390-1394 years. The sample comprised 32 subjects who have still worked in this company. In this research, questionnaires name; organizational justice, personality (NEO), researcher built demographic factors and recorded accident rating were used.
  Results
  The results were analyzed using regression and moderated Analysis. The results showed that living location, kind of job and education have significant relationship with accidents as well as age, job antecedent, education and neurosis moderated relation between organizational justice and accidents (p≤0/05).
  Conclusion
  personality can affect safety. As we know safety affects accidents, so in order to considering accident paying attention to these factors is important.
  Keywords: organizational justice, personality, accidents
 • Rajabali HOKMABADI *, Hossein EBRAHIMIAN Pages 75-83
  Introduction
  Small workshops play a great role in creation of the working opportunities, production, and economy of a country. In developing countries, the workers in small workshops are exposed to various health problems. Therefore, the purpose of this study was to assess the workplace harmful factors in small workshops.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The research population included 1553 workshops affiliated to the health centers in Bojnurd, Shirvan, and Esfarayn cities in 2017. The census and face-to-face sampling methods were conducted to collect the needed information. Data collection tool was a workshop visit form. In this study, SPSS version 18 was used to analyze the data.
  Results
  Of the 1,553 workshops, 1383 were domestic and 170 were non- domestic. Of the 2207 employees, 1889 worked in domestic workshops and 318 were employees of non-domestic workshops. Moreover, 15 percent of the workshops had appropriate facilities and 30 percent of the employees were in inappropriate situation. According to the findings, 16 and 10 percent of workers were exposed to harmful chemical agents and physical harmful factors, respectively. In addition, 52 percent of workers used appropriate personal protective equipment.
  Conclusion
  Due to the poor sanitary conditions of the workshops, health centers are recommended to monitor and collect more accurate information on workers' health in small workshops by conducting training programs.
  Keywords: Assessment, harmful factors, small workshops, personal protective equipment
 • Behzad FOULADI, Zeinab MOSAVIANASL, Mojtaba SHEGERD, Khadije PORESH, Hanan SARI * Pages 84-96
  Introduction
  Desirable lighting is of the main factors in educational spaces. It is clear that schools with inadequate lighting cause great musculoskeletal injuries, vision problems, neurological and learning problems in students. Therefore, this study aimed to measure the lighting intensity of elementary schools in Ahvaz city and to compare it with the standard values in 2017.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out among the elementary schools in the eastern area of Ahvaz. A number of classes and halls were selected from each school by cluster sampling method. Then, the intensity of general lighting was measured using a network method. The 1339 Tes brightness measuring instrument was used to measure the general and local illumination. Finally, data were analyzed by Excel software.
  Results
  The results showed that the average brightness intensity was lower than the recommended standard in 75 percent of classes and 62.5 percent of halls. In terms of lighting conditions, girls' schools were more undesirable compared with boys' schools. Moreover, measurement of localized lighting on boards and tables showed that only 12.5 percent of classrooms had a good condition.
  Conclusion
  The inappropriate and faulty sources of lighting systems have led to a non-uniform distribution of lighting in schools. Therefore, in order to improve the level of students' health and learning, lighting systems should be corrected to achieve appropriate illumination in accordance with the standard values in schools.
  Keywords: Light intensity, Standard values, Educational space