فهرست مطالب

پژوهش نامه حقوق بشری - پیاپی 15 (بهار 1398)
 • پیاپی 15 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/05
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مهدیه شادمانی صفحات 9-10
 • کابک خبیری صفحات 11-39
  تعهدات حقوق بشری به دلیل داشتن ویژگی های خاص از جایگاه مهمی ویژگی های مهم این تعهدات، می توان به ماهیت عینی و عدم برخوردار هستند. از تبادل حقوق و تکالیف در آن ها اشاره کرد که بر این اساس ذی نفعان این تعهدات دولت ها نمی باشند؛ بلکه تک تک افراد بشری هستند. با این حال، برخی از کشورها اقدام به نقض تعهدات حقوق بشری می کنند. آمریکا یکی از کشورهایی است که علی رغم ادعای دفاع از حقوق بشر، هنوز در بعضی از کنوانسیون های حقوق بشری عضو نشده و از این مسیر جهت نقض حقوق در ابعاد مختلف اقدام کرده است. متاسفانه نهادهای بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر نیز در مقابله با این نقض، ضعیف برخورد کرده اند. از این رو، پژوهشگر در این مقاله این سوال را مطرح کرده که آمریکا در حمله به فلوجه چگونه با اقدامات سیستماتیک به نقض کنوانسیون ژنو اقدام کرده است؟ مفروض تحقیق هم این می باشد که آمریکا بر اساس استراتژی صلح ابدی در قالب مبارزه با تروریسم، مجموعه ای از اقدامات دیپلماتیک، نظامی و صلح ابدی در قالب مبارزه با تروریسم، مجموعه ای از اقدامات دیپلماتیک، نظامی و حقوقی ، نبردهای وسیع و حملات موردی را از طریق نقض کنوانسیون ژنو در حمله به فلوجه اعمال کرده است.
  کلیدواژگان: فلوجه، نقض، آمریکا، کنوانسیون ژنو، تروریسم
 • بهار اخوان، محمود شفیعی صفحات 41-60
  تحریم های گوناگونی در طی دوره های مختلف بر کشور ایران تحمیل شده است. م. و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از 1980ایالات متحده از سال م. ایران را تحت تحریم قرار داده اند. همچنین دولت هایی به صورت یکجانبه 2009 منشور و جهت تامین منافع 25بنا بر اقتضای عضویت در سازمان ملل طبق ماده ملی خود که آن را در تبعیت از نظام بین الملل دیدند، تحریم ها و محدودیت هایی را بر ایران اعمال کردند. تحریم های اعمال شده بر کشور به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است؛ چراکه برخی از اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است. لذا با عنایت به این . فرضیه که اعمال چنین تحریم هایی غیرمشروع و غیرقانونی دانسته می شود؛ آن هم توسط مراجعی که صلاحیت چنین کارهایی را ندارند، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به این سوال پاسخ دهد که آیا چنین تحریم هایی دارای وجهه حقوقی هستند یا خیر؟ در نتیجه سعی شده است تا به نقد و بررسی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.
  کلیدواژگان: تحریم های یکجانبه، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد
 • مهدی چگینی، سعید سیاه بیدی کرمانشاهی صفحات 61-102
  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور همان طور که از نام آن پیداست انتظار می رود به استناد آن بتوان مبارزه موثری با اشخاص از قوانینی است که اصولا مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد؛ لذا تبیین سیاست جنایی تقنینی، مبنای آن از مباحثی است که هم می تواند در شرایط فعلی و اجرای قانون موجود راهگشا باشد و هم زمینه آسیب شناسی قانون و موارد نیازمند اصلاح را فراهم کند. مطالعه مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در این قانون نشان می دهد، مقنن سعی داشته با شدید احصای مصادیق مخل نظام اقتصادی کشور و تبیین ضمانت اجراهای نسبتا برای آن ها یک سیاست جنایی سختگیرانه و سرکوبگر را اتخاذ نماید؛ لیکن در این زمینه با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون و فشار افکار عمومی و نیز عدم انجام کار کارشناسانه به میزان کافی، از جهات مختلف مبارزه خود را با نقص مواجه ساخته که برخی از وجوه آن عبارت است از: جامع و مانع نبودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشخص نبودن ارکان جرم در برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مقید به نتیجه بودن مصادیق اخلال در نظام اقصادی کشور و نیز فقدان ملاک برای احراز عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجموع این نقایص باعث شده که از زمان تصویب این قانون تا به حال نتوان مبارزه موثری با اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی تقنینی، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور، آسیب شناسی قانون
 • همت اله شمولی، حسین یعقوبی صفحات 103-140
  هدف اصلی مقاله حاضر تبیین ماهیت تحریم های یکجانبه و چندجانبه از سوی آمریکا و شورای امنیت علیه ایران یا کشورهای دیگر و حتی اعضا سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر تحریم های ج.ا.ایران می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که ماهیت تحریم های آمریکا علیه کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت جهانی با تاکید بر تحریم های ج.ا.ایران چیست؟ فرضیه پژوهش بر این امر تاکید دارد که تحریم های آمریکا علیه ایران یا کشورهای دیگر و اعضا سازمان تجارت جهانی، به منظور تحمیل سیاست های خود و تغییر رفتار سیاسی کشورها و همسویی با سیاست های آمریکا بر این کشورها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا در عصر حاضر رو به اضمحلال است و آخرین حربه این کشور برای تحمیل قدرت خود بر دیگر کشورها، استفاده از ابزار تحریم می باشد که چندجانبه گرایی در دنیا نشان از آن دارد که تحریم نیز اثر خود را از دست داده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دهه چهلم خود را جشن می گیرد، از ابتدای پیروزی انقلاب از سوی آمریکا تحت تحریم های مختلف قرار گرفت، ولی در حال حاضر به یکی از قدرت های مهم غرب آسیا تبدیل شده است. ج.ا.ایران در عرصه عمل نشان داده است که تحریم ها اثری روی آن ندارد. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات با توجه به عنوان مقاله روش کتابخانه ای با بهره گیری از اسناد مرتبط با تحقیق می باشد.
  کلیدواژگان: تحریم های یکجانبه، تحریم چندجانبه، سازمان تجارت جهانی، ج.ا.ایران
|
 • Kabak Khabiri Pages 11-39
  Human rights obligations are considerable because of specific features. The important features of the obligations is the nature of the objective and lake of interaction rights and duties in them ; Based on this, governments are not beneficiaries of the obligations But human beings benefit from them. However, it should be noted that some countries violate human rights obligations. The United States is one of the countries that has not yet been ratify some “core” human rights conventions , despite claims for human rights protection and violations human rights. Unfortunately, Human Rights Organizations has not diligently protected human rights through legal instruments against the human rights violations. This article answers this question that How did the United States deal with Violation of the Geneva Convention in attack on Fallujah. The assumption of research is that the United States has applied a series of diplomatic, military and legal actions, massive battles based on the strategy of eternal peace in term of fight against terrorism.
  Keywords: Falluja, violation, America, Geneva convention, terrorism
 • Bahar Akhavan, Mahmoud Shafiee Pages 41-60
  Various sanctions have been imposed on Iran. United States since 1980 and the United Nations Security Council and the EU since 2009 has been sanctioned Iran. Also the states have unilaterally imposed sanctions and restrictions on Iran, because of membership in the United Nations, according to Article 25 of the Charter and realize their national interests. Sanctions imposed on Iran are contrary to universal human rights principles and values due to direct and indirect effects on Iranian citizens. Because some unreasonable goals, such as the destabilization of the political system for illegitimate interests, the threat of force or even overthrowing a legal government have been considered by sanctions. So, with the assumption that the imposition of such sanctions is considered illegitimate and illegal by the organizations that do not qualify. By examining unilateral sanctions in international law, this article answers to the question that whether are the sanctions legal. As a result, it has been tried to review the United States’ unilateral sanctions against the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Unilateral sanctions, Islamic Republic of Iran, United States of America, United Nations
 • Mehdi Chegini, Saeed Siyah Bidi Kermanshahi Pages 61-102
  The law on punishment of saboteurs on the country’s economic system is one of the laws that it is expected to be effective against people who are saboteurs to the country’s economic system. So explaining the Criminal Legislation Policy is one of the issues that can be useful to enforce the rules in the current situation, as well as to provide modification of the rules. Examining examples of sabotage in the economic system shows that he legislator has tried to adopt a rigorous and repressive policy by counting examples of sabotage of the country’s economic system and explaining the strong performances guarantee for them; But due to the time of adoption of the law , public opinion pressure and lack of expertise in drafting the law, this is faced with a variety of problems. Some of them are: the examples of sabotage on the country’s economic system are not comprehensive. The elements of crime have not determined in some examples sabotage on the country’s economic system. The examples of sabotage of the country’s economic system are bound to result and lack of criterion for intent to be sabotage in the eco nomic system of the country. The total of the shortcomings have led to can not be confronted with those who sabotage the economic system of the country since the adoption of this law up to now.
  Keywords: Legislative criminal policy, saboteurs on the economic system of the country, modification of the rules
 • Hematoalah shamoli, Hossein Yaghobi Pages 103-140
  The main purpose of the article is explaining the nature of unilateral and multilateral sanctions by the United States and the Security Council or other countries, and even members of the World Trade Organization against Iran from the view of international law. The main question of the research is that what is the nature of US sanctions against member states and non-members of the World Trade Organization with an emphasis on Iran’s sanctions? Research hypothesis emphasizes that US sanctions against Iran or other countries and members of the World Trade Organization, impose its policies and plans to change the political behavior of countries. Research findings indicate that the United States is in decline in the present era. The last tool of the country to impose its power on other countries, using the economic sanctions tool but multilateralism in the world shows that sanctions have also lost their effectiveness. Iran celebrates the 40th anniversary of the Islamic Revolution’s victory while from the beginning of the victory of the revolution Iran was sanctioned by the United States. But it has now become one of the key powers of West Asia. Iran has shown that sanctions have no effect on it in practice. The research method is descriptive and analytical and the data collection tool is a library method based on the documents.
  Keywords: Unilateral sanctions, multilateral sanctions, WTO, Iran