فهرست مطالب

یافته - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 80، بهار 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 80، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهسا ساداتی بالادهی، عباسعلی تقی پور جوان*، فهیمه حسن نتاج صفحات 1-11
  مقدمه
  اولین تکنیک آرام سازی عضلات بدن ، تن آرامی است و روش دیگر جهت بهبود خستگی مزمن، روش درمانی شناختیرفتاری می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی دو روش درمان روانشناختی (درمان شناختی-رفتاری) و تن آرامی عضلانی (ریلکسشن) در کاهش علائم نشانگان خستگی مزمن در پرستاران بود.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق  نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر تهران تشکیل می دادند. نمونه تحقیق شامل 36  نفر در دو گروه کنترل و 36  نفر در دو گروه آزمایش است.  روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. ابتدا در هر دو گروه کنترل و دو گروه آزمایشی خستگی پرستاران  با پرسشنامه خستگی چالدر (1993) قبل از انجام آموزش درمان شناختی-رفتاری و تن آرامی عضلانی با پیش آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس گروه آزمایش اول در 6 جلسه 1 ساعته در معرض آموزش درمانی شناختی-رفتاری و گروه آزمایش دوم در 6 جلسه 1 ساعته در معرض آموزش تن آرامی عضلانی قرار گرفتند و دوباره پرسشنامه خستگی در هر 4 گروه با پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزار Spss18 و آزمون t  مستقل و وابسته و تحلیل کوواریانس انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد آموزش درمان شناختی-رفتاری و تن آرامی عضلانی تدریجی بر کاهش خستگی پرستاران تاثیر معنی داری داشته است. با توجه به مجذور ضریب ایتا در سطح 05/0= α میزان تاثیر آموزش درمان شناختی - رفتاری بر کاهش خستگی پرستاران 6/79 درصد می باشد. بین کاهش خستگی دو گروه که تحت آموزش های متفاوت بودند در سطح معنی داری 05/0= α تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
     کاهش خستگی در گروهی که تحت آموزش درمان شناختی-رفتاری بوده اند، بیشتر از کاهش خستگی در گروهی که تحت آموزش  تن آرامی عضلانی تدریجی بوده اند می باشد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.
  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، تن آرامی عضلانی، نشانگان خستگی مزمن، پرستاران
 • حسین دالوند، احمد همت فر*، ناصر بهپور صفحات 12-24
  مقدمه
  کورکومین ماده موثره زردچوبه می باشد که به عنوان گیاه دارویی برای درمان برخی بیماری ها استفاده می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته شنای وامانده ساز و مکمل سازی کورکومین بر بیومارکرهای آسیب کبدی ناشی از مصرف الکل در رت های نر ویستار است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش32 سر رت نر نژاد ویستار بصورت تصادفی انتخاب و به 4 گروه مساوی کنترل، تمرین، مکمل کورکومین و تمرین -مکمل  تقسیم شدند. ابتدا هر 8 ساعت یکبار به مدت 4 روز متناسب با وزن بدن هر رت در تمام گروه ها گاواژ الکل صورت گرفت. سپس دوره ترک آغاز شد. از آن پس دوره تمرین شامل شنای طولانی مدت در آب برای دو گروه تمرین و گروه مکمل تمرین آغاز گردید. برای درمان گروه های مکمل و مکمل-تمرین نیز از کورکومین استفاده شد. در پایان پس از بیهوشی خونگیری از قلب انجام شد.
  یافته ها
  کورکومین اثر معنی داری بر میزان آنزیم های AST (401/0 P=) و ALT (978/0 P= ) و نسبت این دو آنزیم(657/0 p=) نداشت. تمرین باعث کاهش معنی دار میزان AST (022/0 P=)  شد اما باعث کاهش معنی دار میزان ALT (759/0  P=) و نسبت این دو آنزیم (225/0  p=) نشد. تعامل تمرین و مکمل نیز یاعث کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم ALT (462/0 P=) و AST  (073/0 P=) و نسبت AST/ALT (520/0  P=) نشد.
  بحث و نتیجه گیری
   کاهش نشانگرهای آسیب کبدی در این مطالعه نشان می دهد که تمرین و مصرف کورکومین ممکن است از طریق اثرات محافظتی باعث بهبود اثرات منفی الکل بر کبد و جلوگیری از ابتلا به بیماری کبد چرب الکلی شود.
  کلیدواژگان: کورکومین، شنای وامانده ساز، الکل، کبد
 • سمیه سپهوندی، محمد صاحب زمانی*، حجت الله فراهانی صفحات 25-37
  مقدمه
  اختلال طیف اوتیسم شایع ترین اختلال نافذ رشد می باشد. نقصان در مهارتهای اجتماعی، علایق، رفتار و فعالیت های تکراری و محدود، علائم مشخصه آن می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است  که با اجرای قصه گویی به روش ایفای نقش بر واحد های مورد پژوهش انجام  شده است. جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اوتیسم، که در مراکز اوتیسم شهرستان خرم اباد در سال1396 پرونده داشتند می باشد. 30 کودک اوتیسمی 16-5 ساله به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه  ATECقبل و بعد از اجرای مداخله جمع آوری و سپس پردازش شد.
  یافته ها
  میانگین مهارت های ارتباطی (گفتار، زبان و ارتباط) قبل از مداخله 855/0 به 24/1 بعد از آن رسید، میانگین مهارت های اجتماعی از 822/0 به 21/1 بعد از مداخله رسید. در این زمینه میزان همبستگی پاسخ ها قبل و بعد 684/0 مشاهده شد که معنی داری آن با 000/0p= تایید شده است.
  بحث و نتیجه گیری
   قصه گویی به روش ایفای نقش یکی از مداخله های درمانی موثر و مقرون به صرفه، برای بهبود عملکرد ارتباطی و اجتماعی کودکان اوتیسمی می باشد.
  کلیدواژگان: اوتیسم، قصه گویی به روش ایفای نقش، کودکان، مهارت های ارتباطی، مهارت های اجتماعی
 • کیومرث ارجمند قجور*، مجید محمود علیلو، زینب خانجانی، عباس بخشی پور رودسری صفحات 38-51
  مقدمه
  امروزه، سوء مصرف مواد به یکی از مشکلات اساسی در جوامع تبدیل شده و شیوع آن در بین جوانان بیشتر شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در پیشگیری از عود در بیماران وابسته به مت آمفتامین بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. سه نفر از بیماران مرد وابسته به مت آمفتامین که به اداره بهزیستی تکاب و مرکز ترک اعتیاد این شهرستان مراجعه کرده بودند از طریق مصاحبه تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختار یافته و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از ابزارهای پژوهش مانند مصاحبه بالینی ساختار یافته (SCID)، پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، آزمایش ادرار، مقیاس هشداردهنده عود اعتیاد گورسکی، و پروتکل انفرادی ACT برای افراد سوء مصرف کننده مواد استفاده شد. نتایج به دست آمده به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا (RCI)، فرمول درصد بهبودی، بهبود بالینی معنادار و سنجش عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  داده های به دست آمده نشان داد کاهش احتمال عود در بیماران از لحاظ آماری(P<0/05) ، بالینی و سنجش عملیاتی معنادار است.
  بحث و نتیجه گیری
   بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در پیشگیری از عود در بیماران وابسته به مت آمفتامین موثر است.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، پیشگیری از عود، مت آمفتامین
 • توفیق یعقوبی*، آیدین پورکاظمی، حمید فراش بندی، حیدرعلی بالو صفحات 52-62
  مقدمه
  عفونت های بیمارستانی به دلیل مرگ و میر و هزینه های اقتصادی بالا ، مهم ترین چالش سیستم های بهداشتی است. هدف این بررسی ، ارزیابی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی و تعیین الگوهای مقاومت دارویی  بوده است.
  مواد و روش ها
  بررسی توصیفی گذشته نگر حاضر بر روی  پرونده 738 بیمار بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت از فروردین 1392 تا پایان شهریور 1394 انجام شد. نوع عفونت بیمارستانی ، علت عفونت و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی از پرونده بیماران استخراج و در نهایت تمامی داده ها وارد SPSS نسخه 21 شده و توسط تست های  آماری توصیفی،  تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  6/62 درصد از بیماران مرد بودند. شایعترین علت عفونت بیمارستانی ، آسینتوباکتر(66/24 درصد) بود. عفونت ادراری(2/35 درصد) شایعترین شکل عفونت بیمارسانی بود. بیشترین و کمترین  میزان مقاومت در آسینتوباکتر به ترتیب به سفازولین (48/98 درصد)  و توبرامایسین( 14/57 درصد)، در استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب به آموکسی سیلین( 2/75  درصد ) و ونکومایسین ( 12/6 درصد )، درای کلای به ترتیب به آمپی سیلین ( 33/74 درصد)  و نیترافورانتوئین ( 86/8 درصد )،  در انتروباکتر به ترتیب به سفالکسین ( 87/96 درصد ) و مروپنم ( 37/41 درصد)، در کلبسیلا به ترتیب به آمپی سیلین ( 19/90 درصد) و آمیکاسین ( 5/21 درصد )، در سودوموناس به ترتیب به سفازولین ( 98 درصد)  و مروپنم ( 22/22  درصد) دیده شد.
  بحث و نتیجه گیری
   شناخت وتشخیص به موقع مقاومت آنتی بیوتیکی و استفاده صحیح از آنتی بیوتیک ها برای کاهش ایجاد مقاومت دارویی از مهمترین اصولی است که باید در انتخاب آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماران، مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، میکروبی، عفونت های باکتریایی
 • راحله سلطانی، محمدرضا کردی*، عباسعلی گایینی، رضا نوری صفحات 63-74
  مقدمه
  سرطان سینه یکی از مهم ترین عوامل خطر و شایع ترین سرطان در زنان است که آنژیوژنز را تحت تاثیر قرار می دهد. تمرینات ورزشی می توانند فرایند آنژیوژنز در بافت تومور را کاهش دهند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بربیان ژن HIF-1α، miR-21 و VEGF در موش های ماده بالب / سی مبتلا به سرطان پستان بود.
  مواد و روش ها
  16 سر موش ماده بالب سی (سن: سه تا پنج هفته و وزن: 1/0±  1/17 گرم) انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. تمرین هوازی شامل هشت هفته و پنج جلسه در هفته دویدن با شدت 20-14 متر بر دقیقه بود. بیان ژن HIF-1α، miR-21 و VEGF روش  RT&PCR  بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مکرر، آزمون تعقیبی بانفرونی و تی مستقل استفاده شد و سطح معنی داری 05/0> Pدر نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، تمرین هوازی موجب اختلاف معنادار در رشد حجم تومور  و افزایش معنادار بیان ژن HIF-1α شد. همچنین تمرین هوازی باعث کاهش معنادار بیان ژن miR-21 شد درحالیکه تغییرات بیان ژن VEGF معنادار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
   به نظر می رسد، تمرین هوازی از طریق کاهش بیان ژن miR-21 و VEGF موجب کاهش حجم تومور و بهبود سرطان شده است.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، سرطان پستان، تمرین هوازی، HIF-1α، miR-21، VEGF
 • محبوبه مدنی*، نسیم غیور نجف آبادی صفحات 75-88
  مقدمه
  کاندیدیازیس بیماری قارچی شایع است که به وسیله ی گونه های مختلف جنس کاندیدا ایجاد می شود و قسمت های مختلف بدن را درگیر می نماید. این عفونت ها با توجه به وضعیت سیستم ایمنی میزبان می تواند در حد مهلک پیش روند. به دنبال پیشرفت علم و اهمیت بخش سلامت در جوامع، استفاده از داروهای شیمیایی افزایش یافته است و با توجه به عوارض جانبی، قیمت بالا و مراحل پیچیده ی تولید داروهای شیمیایی، گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف این مطالعه بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء برخی گونه های کاندیدا است.
  مواد و روش ها
  ابتدا عصاره متانولی ساقه و برگ گیاه رومکس آلوئولاتوس با روش سوکسله تهیه شد. سپس اثر ضد قارچی عصاره متانولی با روش انتشار در چاهک و MIC  تعیین شد. به منظور مقایسه مکانیسم اثر این گیاه با آمفوتریسین B، مقدار گلوکز با دستگاه اتوآنالیزور، سدیم و پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتری و اسیدآمینه با روش HPLC در محیط حاوی عصاره گیاه و قارچ تعیین شد.
  یافته ها
  بیشترین قطر هاله عدم رشد مخمر کاندیدا توسط عصاره متانولی در غلظت 250 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج نشان داد که میانگین غلظت سدیم، پتاسیم و گلوکز در گونه های مختلف کاندیدا بر اثر عصاره متانولی در مقایسه با آمفوتریسین B تغییر معناداری دارد. بیشترین اسیدآمینه های آزاد شده گلوتامین، تره اونین و آلانین بودند.
  بحث و نتیجه گیری
   این عصاره گیاهی مکانیسم مشابهی با مکانیسم آمفوتریسین B دارد و می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی با عوارض جانبی بالا شود. هرچند بررسی عوارض جانبی احتمالی گیاه باید انجام شود.
  کلیدواژگان: عصاره متانولی، Rumex alveolatus، SEM، HPLC، candida
 • سیده حدیث حجازی، حسام الدین حجازی، غلامرضا طالعی* صفحات 89-98
  مقدمه
  سرطان پستان یکی از شایع ترین بدخیمی زنان در جهان بوده  و تشخیص زود هنگام این سرطان عامل کلیدی برای درمان آن مطرح شده است . این سرطان یک بیماری  است که از نظر شدت بیماری دارای چندین مرحله بوده و ویروسها می تواند در آن نقش بازی کنند. ویروس اپشتین بار( EBV ) به عنوان یک عامل مهم در ایجاد برخی از سرطان های انسان شناخته شده است و لذا این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین EBV و سرطان پستان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  تعداد سی و دو بلوک پارافینی از بیماران مبتلا به توده یا تومور پستان از بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد تهیه گردید و 30 مورد از افراد نرمال با همان شرایط سنی به عنوان گروه شاهد انتخاب گردید. استخراج DNA-EBV با استفاده از کیت (سینا کلون) انجام گردید و جهت بررسی کیفیت  DNA استخراج شده از دستگاه نانو دراپ وانجام PCR نمونه ها برای حضور ژن بتا اکتین استفاده گردید. سپس نمونه های مناسب از نظر وجود DNA-EBV با روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با آزمون مجذور کای و نرم افزار SPSS.16 آنالیز شدند.
  یافته ها
  از 32 نمونه  بافت سرطان پستان 11 مورد (3/34%) و از 30 نمونه گروه شاهد 2 مورد (6/6%) از نظر وجود DNA  ویروس EBV مثبت گزارش شده از لحاظ آماری آزمون مجذور کای برای ویروس EBV در نمونه های سرطانی و شاهد عدد P=0/002 را نشان داد که رابطه معنی دار بین ویروس اپشتین بار و سرطان پستان را نشان می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
   در این مطالعه ارتباط بین وجود ویروس اپشتین بار با سرطان پستان در زنان مبتلا به این بیماری در استان لرستان معنی دار بوده که نشان می دهد ویروس اپشتین بار می تواند یکی از دلایل ایجاد سرطان پستان باشد گرچه بررسی های اپیدمیولوژیکی، بیولوژیکی و مولکولی بیشتری مورد نیاز است تا مکانیسم دخالت این ویروس در فرایند سرطان زایی روشن گردد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، اپشتین بار ویروس EBV، ویروس سرطان زا، PCR
 • حسین حسینی، بهرام عابدی*، حسین فتح اللهی صفحات 99-110
  مقدمه
  فعالیت داوطلبانه در سالمندان کاهش می یابد و این امر موجب بروز بیماری ها است. تحمل وزن یکی از مشکلات اجرای تمرینات ورزشی در سالمندان است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرین در آب بر سطوح سرمی آدروپین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در مردان سالمند بود.
  مواد و روش ها
  20 مرد سالمند (62/3 ± 50/69) به صورت تصادفی در دو گروه تمرین در آب و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین در 8 هفته تمرین در آب شرکت کرد. قبل و بعد از مداخله از تمام آزمودنی ها اندازه گیری متغیرهای جانبی انجام شد. نمونه گیری خونی جهت اندازه گیری سطوح سرمی آدروپین، گلوکز، انسولین، تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL و محاسبه مقاومت به انسولین انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس آمیخته استفاده گردید.
  یافته ها
  وزن (P=0.002)، BMI (P=0.002)، انسولین (P=0.001)، گلوکز (P=0.008)، مقاومت به انسولین (P=0.001)، تری گلیسرید (P=0.001)، کلسترول تام (P=0.001)، LDL (P=0.015)، آدروپین (P=0.001) و HDL (P=0.001) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معنادار نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  احتمالا تمرینات هوازی در آب با کاهش مقاومت به انسولین و بهبود پروفایل لیپید در مردان سالمند منجر به بهبود مارکرهای دیابت می شود. به نظر می رسد در این زمینه آدروپین ایفای نقش می کند؛ بنابراین احتمالا یکی از روش های سودمند پیشگیری، کنترل یا بهبود بیماری ها به ویژه سندرم متابولیک در افراد سالمند می تواند استفاده از تمرینات در آب باشد. به ویژه اینکه این تمرینات مشکل تحمل وزن در سالمندان را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: سالمندی، تحمل وزن، تمرین در آب، مقاومت به انسولین، آدروپین
 • فرهاد نامداری *، سید مسلم موسویان، محمد بخشی پور صفحات 111-121
  مقدمه
  میدان‎های مغناطیسی به واسطه پرتوهای خود اثرات گوناگونی روی رفتار سلولی و بیوشیمیایی میکروارگانیسم ها دارد. لازم است تاثیر این میدان های مغناطیسی روی بعضی از میکروارگانیسم ها مثل باکتری ها به صورت وسیع تری انجام بپذیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر میدان مغناطیسی روی باکتری Escherichia coli (PTCC 1330) است.
  مواد و روش ها
  باکتری E. coli در محیط کشت مایع در غلظت مناسب تهیه شد، سپس این باکتری در میدان مغناطیسی 0، 1، 5، 10، 20، 30، 40 و 50 هرتز در مدت زمان‎های 0، 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28 و 32 ساعت قرار داده شد. درنهایت، جمعیت آنها محاسبه و تاثیر این امواج روی فازهای رشدی باکتری در قالب طرح فاکتوریل سنجیده شد.
  یافته ها
  شدت میدان های 1، 5، 10، 20 هرتز باعث افزایش تعداد سلول باکتری شدند. با افزایش شدت میدان تا 50 هرتز روند رشدی باکتری کاهش یافت. شدت میدان 5، 30، 40 و 50 هرتز باعث افزایش در زمان فاز رشد تاخیری باکتری و میدان‎های 1، 10 و 20 هرتز باعث افزایش در زمان فاز ثابت رشد باکتری شدند. در شدت میدان 1 تا 30 هرتز طول زمان هر تقسیم سلولی کاهش یافت و در شدت میدان 10 هرتز این میزان به بیشترین میزان خود رسید. ولی در میدان 40 و 50 هرتز سرعت زمان تولید مثل باکتری کاهش نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه باکتری E.coli یک باکتری بیماری زا و درعین حال باکتری بسیار مهم در فعالیت‎های است. می توان از نتایج این پژوهش در روند افزایش و کاهش جمعیت باکتری بهره جست.
  کلیدواژگان: فاز تاخیری، رشد نمایی، بیماری باکتریایی، میکروارگانیسم، ضد باکتری
 • فاطمه نبی پور*، محمد فضیلتی، بهروز دوستی، رضا میردریکوند صفحات 122-134
  مقدمه
  کاندیدیازیس شایع ترین عفونت انسانی در جهان است که در افرادی با سیستم ایمنی ضعیف جزء بیماری های خطرناک محسوب می شود و با توجه به مقاومت آن ها به داروهای ضدقارچی و عود مکرر و عوارض شناخته شده داروهای شیمیایی، برای اولین بار خواص ضدقارچی بخش های مختلف گیاه Echium italicum در مقایسه با آنتی بیوتیک ها مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری گیاه، شناسایی و خشک کردن آن، عصاره های آبی، ان-هگزانی و متانولی از بخش هوایی و ریشه گیاه به روش خیساندن تهیه شد. اثرات ضدقارچی غلظت های مختلف عصاره ها با استفاده از روش انتشار دیسک و MIC (حداقل غلظت ممانعت از رشد)، MFC(حداقل غلظت قارچ کشی) به روش میکرودایلوشن بررسی شد. آنتی بیوتیک نیستاتین و فلوکونازول به عنوان کنترل مثبت، DMSO به عنوان کنترل منفی استفاده گردید. داده ها توسط آزمون t تست و واریانس یک طرفه ANOVA آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره های آبی، ان-هگزانی و متانولی بخش های مختلف گیاه E.italicum فعالیت ضدقارچی را بر علیه کاندیدا آلبیکنس نشان دادند به طوری که عصاره متانولی و ان-هگزانی ریشه در غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر بیشتر از میانگین قطر هاله عدم رشد آنتی بیوتیک نیستاتین برای کاندیدا آلبیکنس می باشد (05/0˂ P). کمترین میزان MIC و MFC مربوط به عصاره متانولی ریشه گیاه مذکور با مقدار مساویμg/μl 62/15 می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
   عصاره های این گیاه می تواند برای درمان عفونت های ناشی از کاندیدا آلبیکنس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نیستانین، فلوکونازول، ضدقارچی، عصاره، Eacium italicum
|
 • Mahsa Sadati Bala Dehi, Abbasali Taghi Pour Javan*, Fahime Hassan Nattaj Pages 1-11
  Background
  The first technique for relaxing the body's muscles and relieving fatigue is relaxation, but another method for improving chronic fatigue is cognitive-behavioral therapy. According to these definitions, the purpose of this study was to compare the effectiveness of two methods of psychological treatment (cognitive-behavioral therapy) and muscle relaxation (relaxation) in reducing the symptoms of chronic fatigue syndrome in nurses.
  Materials and Methods
  The research method was semi-experimental with control and experimental groups. The statistical population of the study consisted of all nurses working in public hospitals in Tehran. The research sample consisted of 36 subjects in two control groups and 36 subjects in two experimental groups. The sampling method used was available sampling. Firstly, in both control and experimental groups, nurses' fatigue was evaluated with a Chaldean Fatigue Questionnaire (1993) before teaching cognitive-behavioral therapy and muscular relaxation with a pre-test. Then the first experimental group was exposed to cognitive-behavioral education in 6 sessions of 1 hour, and the second experimental group was exposed to muscle relaxation training in 6 sessions of 1 hour and again the fatigue questionnaire was evaluated in all 4 groups with a post-test. Data analysis was done with Spss18 software, independent and dependent T tests and covariance analysis.
  Results
  The findings of the study showed that cognitive-behavioral therapy and gradual muscular relaxation therapy had a significant effect on nurses' fatigue. According to the Eta coefficient squared at the level of α = 0.05, the effect of cognitive-behavioral therapy training on nurses' fatigue reduction was 79.6%. There was no significant difference between the fatigue reduction of the two groups under different training groups (α = 0.05).
  Conclusion
  Fatigue reduction in the group that received cognitive-behavioral education was more than fatigue reduction in the group that received gradual muscular relaxation therapy, but this difference was not statistically significant.
  Keywords: cognitive-behavioral therapy, muscular relaxation, chronic fatigue syndrome, nurses
 • Hoseyn Dalvand, Ahmad Hematfar*, Naser Behpoor Pages 12-24
  Background
  Curcumin is an active ingredient in turmeric, which is used as herbal medicine for the treatment of certain diseases. The aim of this study was to investigate the effects of two weeks of exhaustive swimming and supplementation of curcumin on alcohol induced liver damage biomarkers in male wistar rats.
  Materials and Methods
  In this study, 32 male wistar rats were randomly selected and divided into 4 equal groups: control, training, supplemental curcumin, and training with curcumin supplement. At first, every 8 hours for 4 days, alcohol was gavaged to all groups, proportional to the body weight of each rat. This was followed by an alcohol withdrawal period. After that, the practice period began, including long-term swimming in water, for the exercise group, and the curcumin supplement with exercise group. Finally, blood samples were taken from the heart under anaesthetic
  Results
  Curcumin had no significant effect on AST (P = 0.401) and ALT (P = 0.978) and the ratio of these two enzymes (p = 0.657). Exercise significantly reduced AST (P = 0.022), but did not significantly decrease ALT (P = 0.759) or the ratio of these two enzymes (p = 0.225). Exercise and supplementation interaction did not significantly decrease ALT (P = 0.462) or AST (P = 0.073) activity or the AST / ALT ratio (P = 0.520).
  Conclusion
  The reduction of liver damage markers in this study suggests that exercise and curcumin consumption may, through protective effects, improve the negative effects of alcohol on the liver, and prevent alcohol induced liver disease.
  Keywords: curcumin, swimming to exhaustion, alcohol, liver
 • Somaye Sepahvandi, Mohammad Sahebzamani*, Hojjatollah Farahani Pages 25-37
  Background
  Autism spectrum disorder is the most commonly occurring growth disorder. A deficiency in social skills, interests, behaviour and repetitive and limited actions, and a deficiency in communication and social interactions are the hallmarks of autism.
  Materials and Methods
  this research was a one-group semi-experimental study run by storytelling with a role playing method on studied units. The target population in this study were all patients with autism, who had registered in autism centers in Khorramabad city in 1396 (2017). 30 autistic children aged 6-16 years were selected using an available sampling method. The children were divided into 6 groups of 5 people. The intervention was conducted during 15 sessions of 45 minutes for each group, with a maximum of three stories in each session performed by the Carroll Gray method (a total of 90 sessions in two months). The data was collected and then processed by the ATEC questionnaire before and after the intervention.
  Results
  The results of analytical tests showed that the communication and social skills of the children before and after the intervention had a significant difference. A communication skill (speech, language, and communication) mean of 0.885 before the intervention, was followed by one of 1.2 afterwards. The correlation between the responses before and after was 0.532, which is significant, with Sig= 0.002. The social skills mean of 0.885 before the intervention, was followed by one of 1.2 afterwards. In this context. The correlation between the responses before and after was 0/684 which is significant, with Sig = 0.000.
  Conclusion
  The findings show that storytelling with a role play method is one of the most effective and economical therapeutic interventions for improving the communication and social function of children with autism.
  Keywords: autism, storytelling with Role Playing method, children, communication skills, social skills
 • Kiumars Arjmand Ghujur*, Majid Mahmoud Aliloo, Zeinab Khanjani, Abbas Bakhshipour Pages 38-51
  Background
  Drug abuse has become one of the major problems in society and has become more prevalent among young people. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) in relapse prevention in methamphetamine-dependent patients.
  Materials and Methods
  In this study, a single-case experimental design with a linear asynchronous base line was used. Three male methamphetamine addicted patients were chosen, who had come to the Welfare Organization, and to the Addiction Withdrawal Center in Takab Township. Patients underwent a diagnostic interview, and a structured clinical interview with a purposeful sampling method. The study tools used were Structured Clinical interview (SCID), demographic characteristic questionnaire, urine test, Gorski Relapse Prediction Scale (1989) and Individual Therapy Protocol (ACT). The results were determined using methods of visual inspection, reliable change index (RCI), improvement percentage formula, clinical significance change and operational measurement.
  Results
  The data showed that there was a significant reduction in the probability of recurrence in patients (P <0.05), based on clinical and operational measurements.
  Conclusion
  Acceptance and commitment (ACT) therapy is effective in preventing relapse in methamphetamine-dependent patients.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, relapse prevention, methamphetamine
 • Tofigh Yaghubi*, Aydin Pourkazemi, Hamid Farashbandi, Heidarali Ballu Pages 52-62
  Background
  Nosocomial infections are the most important challenge in the health system, due to the mortality and economic costs. The aim of this study was to evaluate the epidemiology of nosocomial infections and determine antibiotic resistance patterns.
  Materials and Methods
  This retrospective descriptive study was carried out on the medical records of 738 patients hospitalized in Poursina Hospital from April 2013 to September 2015.  The kind of nosocomial infection, its causes and antibiotic resistance patterns were gathered.  All data was entered in SPSS 16 and analyzed by descriptive tests.
  Results
  62.6% of patients were male. The most common cause of a nosocomial infection was Acinetobacter (24.66%) and the lowest bacterial infection was observed with Klebsiella (21 %.). Urinary tract infections were the most commonly reported nosocomial infection (35.2%). Acinetobacter had the most resistance (98.48%) to Cefazolin and the least resistance (57.14%) to Tobramycin. Staphylococcus aureus had the most resistance (75.2%) to Amoxicillin and the least resistance (6.12%) to Vancomycin. E. coli had the most resistance (74.33%) to Ampicillin and the least resistance (8.86%) to Nitrofurantoin. Enterobacter had the most resistance (96.87%) to Cephalexin and the least resistance (41.37%) to Meropenem. Klebsiella had the most resistance (90.19%) to Ampicillin and the least resistance (21.5%) to Amikacin. Pseudomonas had the most resistance (98%) to Cefazolin and the least resistance (22.22%) to Meropenem. 
  Conclusion
  Recognition and timely detection of antibiotic resistance, and the proper use of antibiotics to reduce drug resistance are the most important principles that should be followed when selecting antibiotics
  Keywords: Drug Resistance, Microbial, Bacterial infections
 • Rahele Soltani, Mohammad Reza Kordi*, Abas Ali Gaeini, Reza Nuri Pages 63-74
  Background
  Breast cancer, which is a major cancer for women, affects the angiogenesis process. Exercise training can decrease the process of angiogenesis in tumor tissue. The aim of present study was to investigate the effects of 8 weeks of aerobic training on HIF-1α, miR-21 and VEGF gene expression in female Balb/c mice with breast cancer.
  Materials and Methods
  16 female Balb/c mice (age: 3-5 weeks and weight: 17/1 ± 0.1 g) were selected and randomly divided into two groups: aerobic training and control. The aerobic training involved running with intensity of 14-20 m/min for 5 sessions per week over 8 weeks. The gene expression of HIF-1α, miR-21 and VEGF was examined by RT&PCR. The repeated measurement ANOVA, Bonferroni post hoc test and the independent T-test were used to analyse the data, with a significant level set at p<0.05.
  Results
  The results showed that aerobic training induced significant differences in the growth of tumor volume and an increase in HIF-1α. In addition, aerobic training caused a significant decrease in the gene expression of miR-21, whereas the changes in gene expression of VEGF were not significant.
  Conclusion
  It appears that aerobic training caused a reduction in the gene expression of miR-21 and VEGF, which in turn, induced a decrease in the tumor volume and a corresponding improvement in the cancer
  Keywords: Angiogenesis, Breast Cancer, Aerobic training, HIF-1α, miR-21, VEGF
 • Mahboubeh Madani*, Nasim Ghayour Najafabadi Pages 75-88
  Background
  Candidiasis is a common fungal disease that is caused by different species of genital herpes and involves various parts of the body. These infections can be fatal in light of the host's immune status. Following the advancement of science and the importance of the health sector in societies, the use of chemical drugs has increased. However, due to side effects, high prices and the complex process of production of chemical drugs, medicinal plants have been considered as possible treatments. The aim of this study was to investigate the mechanism of action of methanolic extract of Rumex alveolatus on membranes of some Candida species.
  Materials and Methods
  First, the methanolic extracts of the stem and leaves of Roumex alveolatus were prepared by the Soxhlet method. The antifungal effect of methanolic extract was determined by the Wells and MIC method. In order to compare the mechanism of the effect of this plant with amphotericin B, the glucose value was determined by an autoanalyzer, sodium and potassium levels using a flame photometer apparatus, and amino acids were identified by HPLC in a medium containing extract of plant and candida.
  Results
  The highest diameter of zone of inhibition of Candida yeast was methanol extract at a concentration of 250 mg / ml. The results showed that the mean concentration of sodium, potassium and glucose in different species of Candida was significantly different from that of methanol extract compared to amphotericin B. Most of the free amino acids were glutamine, threonine, and alanine.
  Conclusion
  This herbal extract has a mechanism similar to that of amphotericin B and could be a suitable alternative for high-dose chemical drugs. However, the potential side effects of the plant need to be checked.
  Keywords: Methanolic Extract, Rumex alveolatus, SEM, HPLC, Candida
 • Hadis Hejazi, Hessamadi Hejazi, Gholam Reza Talei* Pages 89-98
  Background
  Breast cancer is one of the most common malignancies in the world, and early diagnosis of this cancer is a key factor in its treatment. This cancer is a multi-stage disease, in which viruses can play a role. EBV is known as an important factor in the development of some human cancers. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between Epstein-Barr virus, EBV, and breast cancer.
  Materials and Methods
  Thirty-two paraffin blocks from patients with lung mass or breast tumor were collected from Khorramabad Shohada Aschary Hospital. Thirty normal individuals with the same age were selected for the control group. Extraction of EBV-DNA was performed using Sina Clone. To evaluate the DNA quality extracted from the nano-droplet and PCR, samples were used for the presence of the beta-actin gene. Then appropriate samples of EBV-DNA were evaluated for PCR. Data was analyzed by the chi-square test and SPSS.16 software.
  Results
  Of 32 samples of breast cancer, 11 cases (34.3%) and 30 controls (2.6%) were positive for the presence of EBR-DNA in the Chi-square test. Cancer and control had a P-value of 0.002, which showed a significant correlation between the Epstein-Barr Virus and breast cancer.
  Conclusion
  In this study, the relationship between the presence of the Epstein-Barr virus and breast cancer in women with this condition is significant in Lorestan province, which indicates that Epstein-Barr virus can be one of the reasons for breast cancer, although more epidemiological, biological and molecular analyses will be required It is necessary to clarify the mechanism for the involvement of this virus in the carcinogenicity process.
  Keywords: Breast Cancer, Ectopic Virus EBV, Carcinogenic Virus, PCR
 • Hosain Hosseini, Bahram Abedi*, Hoseyn Fatolahi Pages 99-110
  Background
  A reduction in physical activity levels in the elderly causes diseases. Weight bearing is one of the problems of exercising in the elderly. The purpose of this study was to investigate the effect of water-based training period on adropin levels, insulin resistance, and lipid profiles in elderly men.
  Materials and Methods
  Twenty elderly men (69.5±3.62) were divided randomly into two groups of aerobic aquatic training and control (n=10). The training group participated in 8 weeks of training in water. Before and after intervention, blood sampling was performed to measure the serum levels of adropin, glucose, insulin, triglyceride, total cholesterol, LDL, HDL, and insulin resistance. To analyze the data, a mixed analysis of variance was used.
  Results
  Weight (P=0.002), BMI (P=0.002), insulin (P=0.001), glucose (P=0.008), insulin resistance (P=0.001), triglyceride (P=0.001), total cholesterol (P=0.001), LDL (P=0.015), adropin (P=0.001) and HDL (P=0.001) in the training group showed a significant improvement compared to the control group.
  Conclusion
  It is possible that aerobic water-based exercise decreases insulin resistance and improves lipid profiles in older men, leading to improved diabetes markers. It seems that adropin plays a role in this regard. Therefore, one of the most effective methods for preventing, controlling or improving diseases, especially metabolic syndrome in older people, is probably the use of water-based exercises. Especially given that these exercises reduce the problem of weight bearing in the elderly.
  Keywords: Aging, weight bearing, exercise, insulin resistance, adropin
 • Farhad Namdari *, Seyed Moslem Mosavian, Mohammad Bakhshipour Pages 111-121
  Background
  Electromagnetic fields have various effects on the biochemical and cellular behavior of microorganisms due to radiation. It is necessary to investigate more extensively the effects of these magnetic fields on some microorganisms, such as bacteria. The purpose of this study was tp investigate the effects of magnetic fields on Escherichia coli bacteria (PTCC 1330).
  Materials and Methods
  E.coli bacteria were prepared in liquid growth medium at the proper density. Then, the bacteria were placed in a magnetic field of 0, 1, 5, 10, 20, 30, 40 and 50 Hz at 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32 time intervals. Afterwards, their population was calculated, and the impact of these waves on the bacteria growth phases, based on the factorial pattern, was measured.
  Results
  Field intensities of 1, 5, 10 and 20 Hz caused an increase in the number of bacteria cells. With increasing field intensity to 50 Hz, the growth of bacteria was reduced. Field intensities of 5, 30, 40 and 50 Hz caused an increment in the time of the lag phase, and field intensities of 1, 10 and 20 Hz caused an increment in the time of the stationary phase. At 1 to 30 Hz field intensities, the duration time of each cell division was reduced, and at 10 Hz field intensity, this reduction reached a minimum. But at a field intensity of 40 and 50 Hz, the time velocity of bacteria reproduction decreased.
  Conclusion
  Given that E.coli bacteria is a pathogen, and at the same time a very important bacteria in scientific activities, the results of this study could be used in procedures to increase and decrease the population of this bacteria population.
  Keywords: Stationary phase, Log growth, Bacterial disease, Microorganism, Anti-bacterial
 • Fatemeh Nabipour*, Mohammad Fazilati, Behroze Dousti, Reza Mir Derikvand Pages 122-134
  Background
  Candidiasis is the most common human infection in the world, and is considered a dangerous disease in people with a weak immune system because of their low resistance to antifungal drugs, the frequent recurrence of infections, and the known complications of chemical drugs. The antifungal properties of different parts of Echium italicum were compared with antibiotics for the first time.
  Materials and Methods
  After collection, identification and drying, water, n-hexane and methanolic extracts from the air and root parts of the plant were prepared by soaking. The antifungal effects of different concentrations of extracts were studied by the disc diffusion method and determination of MIC (minimum inhibitory concentration of growth), MFC (minimum fungicidal concentration) by the microdilution method. The antibiotics nystatine and fluconazole were used as positive controls and DMSO as the negative control. Data was analyzed bythe t-test and one-way ANOVA.
  Results
  The results showed that the aqueous, n-hexane and methanolic extracts of different parts of E. italicum plant exhibited antifungal activity against Candida albicans. The mean inhibitory diameter of growth of the methanolic and n-hexane extract in concentration of 5 mg / ml was higher than the nystatin antibiotic inhibitory diameter of growth for Candida albicans (P˂0.05). The lowest MIC and MFC was of the methanolic extract of the root of the plant for Candida albicans with a value of 15.62 μg / μl.
  Conclusion
  Extracts of this plant can be used to treat Candida albicans infections.
  Keywords: nystatin, Fluconazole, Antifungal, Extract, Echium italicum