فهرست مطالب

نشریه ارمغان دانش
سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 132، فروردین و اردیبهشت 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اسماعیل شفتالود، سید میثم ابطحی فروشانی*، نوروز دلیرژ صفحات 1-16
  زمینه و هدف
  به اثرات ضدالتهابی آگونیست های دوپامینی D2 در برخی از بررسی ها اشاره شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات تجویز کابرگولین(به عنوان آگونیست قوی گیرنده های D2) بر روی سیمای بالینی و پاسخ های ایمنی در آرتریت روماتوئید(RA) القا شده در رت های ویستار بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، جامعه مورد مطالعه شامل 40 راس رت نر ویستار با محدوده وزنی 160 تا 180 گرم بود. حیوان ها به صورت تصادفی در چهار گروه 10 تایی شامل گروه کنترل(سالم)، گروه مبتلا به RA و درمان شده با PBS، گروه مبتلا و درمان شده با کابرگولین(50 میکروگرم بر کیلوگرم؛ خوراکی) و در نهایت گروه مبتلا درمان شده با پردنیزولون(10 میلی گرم بر کیلوگرم خوراکی) قرار گرفتند. تغییرات شدت بیماری و تغییرهای دما به صورت سه روز در میان ثبت گردید. کلیه درمان ها از روز هفتم پس از القا و مشاهده علایم التهاب کف پا در تمامی رت ها آغاز گردید. در انتها سرم رت ها به منظور سنجش سطوح نیتریک اکساید(شیوه گریس)و میلوپراکسیداز( ارزیابی توان احیای احیای پراکسید هیدورژن)جداسازی شد. سلول های طحالی نیز به منظور ارزیابی شدت تکثیر لنفوسیتی(به شیوه احیایMTT)، شدت انفجار تنفسی(به شیوه احیایNBT) و قابلیت فاگوسیتوز نوترال رد  در شرایط استریل جدا شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری کروسکالوالیس و آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند.  
  یافته ها
  کابرگولین به صورت برابر با پردنیزولون منجر به کاهش شدت بیماری و میزان ادم کف پا شد(15/0=p). درمان با هر دو تیمار موجب کاهش سطوح نیتریک اکساید(0001/0=p) و میلوپراکسیداز سرمی(0001/0=p)، شدت  قابلیت انفجار تنفسی سلولهای فاگوسیت کننده طحال(002/0=p) و شدت تکثیر لنفوسیت های طحالی (02/0=p). در ر ت های تحت درمان  نسبت به رت های مبتلا و بدون درمان شد. در مورد کاهش شاخص تکثیر لنفوسیتی پردنیزولون قوی تر از کابرگولین عمل نمود(001/0=p)، در عوض کابرگولین به طور موثری موجب کاهش قابلیت انفجار تنفسی شد(002/0=p). هم چنین کابرگولین در کاهش سطوح افزایش یافته برداشت رنگ نوترال رد در سلول های فاگوسیتیک طحالی در رت های مبتلا نسبت به پردنیزولون به طور معنی داری موثرتر عمل نمود(01/0=p). 
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مناسب مطالعه در مدل حیوانی، استفاده از داروی کابرگولین به عنوان یک رهیافت سودمند در کنترل بیماری RA  در انسان مطرح می گردد.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، کابرگولین، پردنیزولون، رت ویستار
 • اسماعیل پناهی کوخدان، حسین صادقی، حسین غفوری، هیبت الله صادقی، نازنین دانایی، شیراوان سلامی نیا، محمود رضا آقا معالی* صفحات 17-30
  زمینه و هدف
  در طب سنتی از گیاه سنبله ای کرکدار برای درمان انواع بیماری ها استفاده می شود. علی رغم برخی گزارش ها در مورد اثرات ضد توموری برخی از گونه های این جنس، فعالیت ضد سرطان سنبله ای کرکدار هنوز گزارش نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر آپوپتوزی عصاره سنبله ای کرکدار(Stachys pilifera Benth) و فرکشن آلکالوئیدی و ترپنوئیدی آن در سلول های سرطانی کولورکتال HT-29 می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی سلول های HT-29 کشت شد و سپس سلول ها با غلظت های مختلف عصاره متانولی سنبله ای کرکدار، فرکشن های آلکالوئیدی و ترپنوئیدی و سیس پلاتین به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. بقای سلول های سرطانی با استفاده از آزمون(MTT) اندازه گیری شد. اثرات عصاره و تست های انجام شده بر روی مکانیزم های مرگ و میر سلولی مانند قطعه قطعه شدنDNA و آپوپتوز به وسیله دستگاه فلوسیتومتری انجام شد. سیس پلاتین به عنوان کنترل مثبت در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. 
  یافته ها
  نتایج IC50 عصاره متانولی، فرکشن های آلکالوئیدی، ترپنوئیدی و سیس پلاتین بر روی سلول HT-29 بعد از 24 ساعت به ترتیب برابر 612.8، 46.4، 46.8 و 4.06 میکروگرم بر میلی لیتر بود. نتایج نشان داد که مهار تکثیر سلولی به صورت وابسته به دوز می باشد. عصاره متانولی سنبله ای کرکدار و سیس پلاتین باعث قطعه قطعه شدن DNA  شدند. نتایج تست آپوپتوز نشان داد که بیشترین درصد افزایش آپوپتوز در تیمار با سیس پلاتین( 8/30 درصد) و عصاره متانولی(2/23درصد) نسبت به گروه کنترل(تیمار نشده) بود(05/0p<).
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی سنبله ای کرکدار و فراکشن الکالوئیدی به صورت وابسته به دوز تکثیر سلول های سرطانی کلورکتال HT-29 را متوقف و سلول ها را وارد فاز آپوپتوتیک می کند. بنابراین گیاه کاندیدای مناسبی برای جلوگیری از تکثیر سلوا های سرطانی کلورکتال می تواند باشد.
  کلیدواژگان: سنبله ای کرک دار، آپوپتوز، قطعه قطعه شدن DNA، رده HT-29
 • قاسم عسگری، فتانه میکائیلی*، بتول احمدی، محمد صالح بحرینی صفحات 31-42
  زمینه و هدف
  توکسوپلاسموز یکی از بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان می باشد که به وسیله تک یاخته توکسوپلاسما گوندی ایجاد می شود. گیاه حنا(Lowsonia inermis) در مقابل طیف وسیعی از بیماری ها اثر بخشی دارد. از آنجایی که داروهای پیریمتامین و سولفادیازین به عنوان داروهای رده اول درمان توکسوپلاسموز دارای عوارض جانبی می باشند و از طرفی با وجود افزایش مقاومت روز افزون انگل ها به داروهای شیمیایی، درمان های سنتی و استفاده از گیاهان دارویی از رونق خاصی برخوردار شده است، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی حنا بر روی انگل توکسوپلاسما گوندی در محیط های درون تنی و برون تنی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی که بر روی 35 سر موش بالب سی انجام شد، ابتدا نمونه برگ های حنا تهیه و عصاره گیری با استفاده از اتانول 80 درصد انجام شد. اثر مستقیم عصاره هیدروالکلی حنا با غلظت های 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256 و 512  میکروگرم بر میلی لیتر بر روی تاکی زوئیت توکسوپلاسما به روش فلوسایتومتری بررسی شد. به منظور ارزیابی اثر ضد توکسوپلاسمایی عصاره حنا در محیط درون تنی از 35 سر موش بالب سی استفاده شد که 4 گروه 5 تایی از موش های آلوده با تاکی زوئیت توکسوپلاسما غلظت های 16، 32، 64 و 128 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی حنا را به صورت گاواژ دریافت کردند. یک گروه 5 تایی از موش های آلوده با تاکی زوئیت توکسوپلاسما دریافت کننده داروی سولفادیازین به عنوان گروه کنترل مثبت و یک گروه 5 تایی از موش های آلوده با تاکی زوئیت توکسوپلاسما بدون تجویز دارو به عنوان کنترل منفی و یک گروه  5 تایی از موش ها برای سنجش اثر سمیت عصاره حنا در نظر گرفته شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری کاپلان مایر و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتیجه فلوسیتومتری نشان داد IC50 حنا بر روی تاکی زوئیت توکسوپلاسما 100 میکروگرم در میلی لیتر است. نتایج اثر ضد توکسوپلاسمایی عصاره حنا در محیط درون تنی نشان داد که در بین گروه های آزمون که با غلظت های مختلفی از عصاره تحت درمان قرار گرفته بودند و مقایسه با کنترل مثبت و منفی اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف و میزان زنده ماندن موش ها(0.85=p) گزارش نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان اثر عصاره هیدروالکلی حنا در شرایط درون تنی قابل توجه و معنی دار نمی باشد، هر چند که در شرایط برون تنی موثر است که می توان عدم تاثیر عصاره در شرایط درون تنی را به دلیل عدم جذب مناسب دارو در دستگاه گوارش، مشکلات حین گاواژ، متابولیزه شدن دارو و کلیرانس سریع دارو از خون در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، برون تنی، درون تنی، ضد توکسوپلاسما، Lawsonia inermis
 • صدیقه عزیزی، احمدرضا موحدی*، الهه عرب عامری، عبدالله قاسمی صفحات 43-59
  زمینه و هدف
  بیماری پارکینسون یک بیماری اختلالی در سیستم عصبی به علت تخریب نورون های دوپامینرژیک است. سیستم دوپامینرژیک به اختلالات عصبی ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل استرس زای اولیه حساس می باشد. تجارب مثبت حرکتی یکی از قدرت مندترین درمان ها برای افزایش نوروپلاسیتیستی و عملکرد حرکتی در هر زمان از زندگی است. هدف از این پژوهش بررسی اثر پیش آماده سازی تمرین های استقامتی بر تعادل رت های مبتلا به پارکینسون دارای استرس پریناتال بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 48 نوزاد رت نر30 روزه که نیمی از آنها تحت استرس پریناتال قرار گرفته بودند به طور تصادفی در 8 گروه؛ بدون استرس(کنترل، شم، پارکینسون، تمرین های استقامتی+ پارکینسون) و با استرس(کنترل، شم، پارکینسون، تمرین های استقامتی+ پارکینسون) تقسیم شدند. پس از 8 هفته تمرین های استقامتی، جهت ایجاد مدل پارکینسونی، موش ها جراحی استریوتاکس گردیدند. بعد از سه هفته از آزمون آپومورفین جهت تشخیص پارکینسون و از آزمون تعادل balance beam جهت ارزیابی تعادل استفاده شد. داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تمرین های استقامتی باعث تعادل بهتر در هر دو گروه با و بدون استرس پریناتال شد(05/0p<). هم چنین استرس پریناتال باعث کاهش تعادل شد، اما این کاهش معنی دار نبود(059/0=p) و نیز استرس پریناتال باعث کاهش اثرات سودمند ورزش بر آزمون تعادل شد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد استرس پریناتال باعث کاهش تعادل رت های پارکینسونی می گردد و تمرین های استقامتی اثرات منفی استرس پریناتال را کاهش داده که به دنبال آن کاهش اثرات منفی پارکینسون بر تعادل مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: پیش آماده سازی، پارکینسون، استرس، تعادل، تمرین های استقامتی
 • شایان نادری، حسن مروتی*، فرهنگ ساسانی صفحات 60-71
  زمینه و هدف
  اثرات سمی سرب در سطوح پایین باعث اختلالاتی مانند ضعف، اختلال در توانایی و رفتار فکری و یادگیری کودکان، کاهش حس شنوایی و بینایی، تخریب سلول های خاکستری مخچه و هیپوکامپ مغز می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش محافظتی جوانه گندم در برابر استرس اکسیداتیو و آسیب های بافتی هیپوکامپ مغز مواجهه شده با سرب بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار(240±20 گرم) در 6  گروه شامل؛ کنترل(بدون درمان)، سرب با دوز 10 میلی گرم، عصاره جوانه گندم با دوزهای 100 و 200 میلی گرم، سرب هم زمان با عصاره جوانه گندم با دوزهای 100 و 200 میلی گرم تقسیم شدند. در روز 36 موش ها آسان کشی و مغزها جدا شدند. پس از تثبیت نمونه ها، مراحل آب گیری، شفاف سازی، و قالب گیری طی شد. قالب ها با ضخامت 75 میکرومتر برش خوردند و به وسیله H&E رنگ آمیزی شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه درمان تعداد سلول های هرمی در CA1 و تعداد سلول های لایه گرانولار شکنج دندانه ای و ضخامت لایه های شکنج دندانه ای نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت و در گروه سرب با دوز 20 میلی گرم، گروه سرب با دوز 20 میلی گرم به همراه عصاره جوانه گندم با دوز 100 میلی گرم، تعداد سلول های هرمی در CA1 و تعداد سلول های و ضخامت لایه گرانولار شکنج دندانه ای نسبت به سایر گروه های که مورد بررسی قرار گرفتند، اختلاف معنی داری مشاهده شد. هم چنین در گروه های سرب با دوز 20 میلی گرم و عصاره جوانه گندم 200، عصاره جوانه گندم 100 نسبت به گروه کنترل بررسی شد و در ضخامت لایه های شکنج دندانه ای، تعداد سلول های هرمی در CA1 و سلول های لایه گرانولار اختلاف معنی داری مشاهده نشد و وزن موش در همه گروه ها نسبت به گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفته بود. کاهش یافته و اختلاف معنی داری را نشان داد. هم چنین وزن  مغز در همه گروه های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه می توان گفت که مصرف عصاره جوانه گندم، به دلیل خاصیت ضد استرس اکسداتیو می تواند در بهبود ضایعات ناشی از سرب بر روی هیپوکامپ مغز موش صحرایی موثر واقع شود. عصاره جوانه گندم توانایی جبران ضایعات ناشی از سرب در هیپوکامپ را دارد، که میزان جبران بستگی به دوز تجویزی است.
  کلیدواژگان: عصاره جوانه گندم، سرب، شکنج دندانه ای، هیپوکامپ، موش صحرایی
 • عزیزالله پورمحمودی، الهام حسینی، علی موسوی زاده *، محبوبه حسینی کیا صفحات 72-84
  زمینه و هدف
  سندروم متابولیک در نتیجه عدم تعادل کلی پروسه های متابولیکی بدن به وجود آمده که مرگ و میر در اثربیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. این سندروم اخیرا نظر محقیق حوزه خدمات بهداشتی را به علت اثرات آن بر روی کیفیت زندگی بسیار جلب کرده است. از آنجایی که تفاوت های نژادی و تنوع شغلی شیوع سندروم متابولیک را تحت تاثیر قرار می دهند، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع بیماری در کارکنان صنعت نفت گچساران طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  این یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که طی سال های 13961395 اطلاعات 360 نفر از کارکنان با روش تصادفی ساده، با کمک ابزارهای پرسشنامه، فشار سنج آلپیکادو، قدسنج و ترازوی سکا جمع آوی شد. نمونه خون ناشتا جهت انداره گیری  تری گلیسیرید، قندخون، LDL، HDL و کلسترول تام استفاده شد. تشخیص با استفاده از معیارهای NCEP ATP III صورت پذیرفت که شیوع کمتر از 10 ، 2510 و بالاتر از 25 درصد به ترتیب به عنوان شیوع پایین، متوسط و بالا در نظر گرفته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های کای اسکویر و رگرسیون لجستیک  تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شیوع سندرم متابولیک در کل نمونه مردان و زنان به ترتیب 3/30 ، 2/31 و 1/7 درصد و فراوانی نسبی چاقی شکمی 1/74، تری گلیسیرید بالا 6/46، فشار خون سیستول بالا 39، کلسترول HDL پایین 33، قندخون ناشتای بالا 3/13و فشار دیاستول بالا 13 درصد برآورد شد. یک واحد کاهش در کلسترول  اچ دی ال سرم و یک واحد افزایش در دور کمر، فشارخون سیستول، قندخون ناشتا و تری گلیسرید سرم به ترتیب با 15، 14، 7 ، 4 و 1 درصد افزایش در شانس ابتلا  همراه بود.
  نتیجه گیری
  شیوع کلی سندروم متابولیک بالا برآورد شد و میزان شیوع در مردان بیشتر از زنان بود. این مسئله نشان دهنده تاثیر تفاوت های جنسیتی و موقعیت های شغلی بر میزان شیوع این اختلال متابولیکی است، لذا ضرورت توجه بیشتر به مشاغل خاص در مطالعه های ادواری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: شیوع، سندروم متابولیک، پیشگویی کننده، کارکنان صنعت نفت
 • ابراهیم نعیمی، پرویز آقایی برزآباد*، عباس یزدانپناه صفحات 85-96
  زمینه و هدف
  از انجام این پژوهش طراحی پرسشنامه جهت مراقبت های بهداشتی دوران بارداری می باشد تا با طراحی ابزاری استاندارد، در راستای سنجش و ارتقاء مراقبت های دوران بارداری گام هایی اساسی برداشه شود. کاهش میزان مرگ و میر مادران بارداری نیاز به اعمال مدیریت گسترده در ابعاد مختلف مراقبتی در مراحل مختلف بارداری دارد، لذا موضوع مورد مطالعه با هدف طراحی پرسشنامه مدیریتی مراقبت های بهداشتی دوران بارداری انجام گرفته است.
  روش پژوهش:
  مطالعه حاضر با روش توصیفی _ تطبیقی انجام شده است. برای تحقق مطالعه تطبیقی از بین کشورهای پیشرو به روش نمونه گیری تصادفی ساده، بر اساس جمعیت و موجود بودن اطلاعات در دسترس سه کشور(ایران، ژاپن و انگلستان) انتخاب شد. داده های مورد نیاز از طریق رجوع به سایت رسمی، مجلات علمی، کتاب ها و بانک های اطلاعاتی جمع آوری و ابعاد و شاخص های تاثیرگذار بر مدیریت مراقبت های بهداشتی شناسایی و با نظرسنجی با متخصصان دسته بندی شد. در ادامه با اعمال نظر متخصصان و صاحب نظران پرسشنامه اولیه تدوین و مجددا به تایید خبرگان رسید. پرسشنامه نهایی به تصادف بین 420 نفر از مدیران شبکه و کارشناسان بهداشت توزیع و تکمیل گردید. داده های حاصل از مطالعه میدانی با استفاده از روش های آماری (تحلیل عاملی تاییدی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه پایایی معرف ها، پایایی مرکب مدل مفهومی اولیه، روایی همگرای مدل و روایی افتراقی مورد تایید می باشد که شاخص های پرسشنامه طراحی شده شامل محتوایی بسته ارایه مراقبت ها که 15 سوال را شامل بوده است؛ منابع انسانی مراقبت ها 8 سوال، تجهیزات و تدارکات 5 سوال، سیستم آمار و اطلاعات 3 سوال، منابع مالی 5 سوال و مدیریت ارایه مراقبت های بهداشتی 17 سوال که پایایی معرف ها بر اساس بار عامل بالاتر از 7/0 مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  طراحی پرسشنامه و به کارگیری آن جهت مراقبت های بهداشتی دوران بارداری، می تواند دیدگاه مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد را بر سازه هایی متمرکز کند که در جهت ارتقاء مراقبت های بهداشتی دوران باردای موثر باشد و باعث بهبود کمی و کیفی مراقبت های بهداشتی دوران بارداری شود.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، مراقبت های بهداشتی، مادران باردار
 • آزاده فروزانفر*، معصومه صیادی صفحات 97-109
  زمینه و هدف
  مشکلات زناشویی و ناسازگاری میان زوجین لزوم مداخلات پیشگیرانه قبل از بحرانی شدن را، ضروری می سازد. در حوزه مشاوره و روان شناسی خانواده، رویکردهای گوناگون زوج درمانی، با هدف کاهش تعارض ها و آشفتگی های ارتباطی میان زوجین به وجود آمده است. هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به صورت فراتحلیل صورت گرفت، از این رو با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن و جمع آوری تمام گزارش های پژوهشی که در فاصله سال های 1385 تا 1395 به ارزیابی زوج درمانی هیجان مدار پرداخته بودند، اقدام شد. از بین 33 پژوهش گردآوری شده، 10 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بوده اند و دارای اطلاعات آماری مناسب جهت استفاده در فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک لیست فراتحلیل استفاده شد. داده های حاصل از این 10 مطالعه با روش ترکیب اندازه اثر به روش» اشمیت و هانتز« مورد فراتحلیل و طبق جدول کوهن مورد تفسیر قرار گرفتند. تحلیل های آماری با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش» اشمیت و هانتز« مشخص کرد که زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوجین می تواند تاثیرگذار باشد. یافته ها نشان دادند میانگین اندازه اثر کلی پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر مشکلات زناشویی برای مدل اثرات ثابت برابر 31/1 و برای اثرات تصادفی برابر 39/1 است که هر دو در سطح(0001/0(p< معنی دار هستند. میزان اندازه اثر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوجین مطابق جدول تفسیر اندازه اثر کوهن در سطح بالا ارزیابی می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این فراتحلیل، مداخلات زوج درمانی هیجان مدار برای کاهش مشکلات زناشویی زوجین تاثیر بالایی داشته است. این امر اهمیت استفاده از این رویکرد را در برنامه ریزی درمانی و مداخلات بالینی در مورد مشکلات زناشویی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، زوج درمانی، درمان هیجان مدار، مشکلات زناشویی
 • سید محمد نجاتی سوق، راضیه محمدحسینی سروک، سید محمد علی منصوریان، لیلا بزرگیان، زاهد جمالی نسب، امین جمالی نسب* صفحات 110-121
  زمینه و هدف
  حمایت اجتماعی ما را در هیجان های دردناک، اندوه، ناآرامی، تردید به خود که با تنهایی همراه است، محافظت می کند. حمایت اجتماعی از فرد، پیش بینی کننده قوی سایر رفتارها نیز می باشد که رفتارهای پرخطر می تواند یکی از مهم ترین رفتارهای موثر از ابعاد حمایت اجتماعی باشد. رفتارهای پرخطربه رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج مخرب جسمی، روانشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد. از جمله می توان به نبستن کمربند ایمنی، عدم استفاده از کلاه ایمنی هنگام موتورسواری، مواد مخدر، حمل سلاح اشاره کرد. رویداد هر کدام ازاین اعمال می تواند پیش زمینه انجام رفتارهای دیگر در آینده باشد. هدف از اجرای این پژوهش تعیین میزان شیوع رفتارهای پرخطر و ارتباط آن باحمایت های اجتماعی ادراک شده در بین نوجوانان شهر یاسوج در سال 1395 بود.
  روش بررسی
  این یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بوده، نمونه های مورد نظر 500 نفر از دانش آموزان دبیرستانی(281 پسر و 219 دختر) شهر یاسوج است که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه رفتارهای پرخطر و حمایت اجتماعی مورد ارزیابی قرارگرفته است. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحقیق نشان می دهد که شیوع رفتارهای پر خطر به طور کلی در بین جامعه مورد مطالعه 44/0 می باشد. هم چنین مشخص شد که، رابطه معنی داری بین رفتارهای پرخطر و ابعاد حمایت های اجتماعی ادراک شده در بین نوجوانان شهر یاسوج وجود دارد(272/0=p )(0001/0=p). هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد شیوع بعضی از رفتارهای پرخطر، ارتباط تنگاتنگی با ابعاد حمایت های اجتماعی ادراک شده(خانواده، دوستان، همکلاسی ها و حمایت اجتماعی ادراک شده عمومی ) دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از آمار رگرسیون نشان می دهد حمایت اجتماعی ادراک شده از جانب دوستان، در  بروز رفتارهای پر خطر نسبت به سایر ابعاد به مراتب قوی تر است، بنابراین در این زمینه باید سعی شود که بعد مذکور در جهت بهبود و جلوگیری از بروز رفتارهای پر خطر مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رفتارهای پر خطر، حمایت های اجتماعی ادراک شده، خانواده، دوستان، همکلاسی ها
 • پیمان مهستی شتربانی*، محسن مومنی نژاد، کامران حاجی نبی صفحات 122-140
  زمینه و هدف
  مواد غذایی که انسان نیاز دارد طی زنجیره ای نسبتا طولانی تولید و پس از مراحل مختلف تهیه، نقل و انتقال، فراوری، انبارش، بسته بندی و بالاخره به مصرف می رسد، بنابراین مدیریت درست این زنجیره از اهمیت بالایی برای تامین سلامتی برخوردار است. هدف این مطالعه طراحی و پیشنهاد الگوی مناسب و بومی مدیریت کنترل بهداشت مواد غذایی استان کهگیلویه و بویراحمد با بهره گیری از تجربه و مدل های تغذیه ای چند کشور توسعه یافته و دیدگاه خبرگان و متخصصین علوم تغذیه است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی به شیوه تطبیقی و از نظر زمانی به صورت مقطعی در سال 1397انجام گرفت. در مرحله طراحی اولیه الگو، در ابتدا جنبه های مختلف برنامه های مدیریتی و ایمنی غذایی و نظارتی بهداشت مواد غذایی موجود در کشور(استان) و کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفتند، ملاک ها و مولفه های اولیه پرسشنامه های کاربردی با رویکرد نظریه پردازی متخصصان علوم تغذیه و صاحب نظران این رشته استخراج، دسته بندی و متناسب با اهداف ویژه مطالعه تنظیم شدند. برای آزمون الگو با رویکرد پیمایشی با دریافت دیدگاه ها از طریق پرسشنامه در سه مرحله، بازبینی و اصلاحات لازم بر اساس میزان تناسب هر کدام از شاخص ها و ملاک ها صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  این الگو در قالب 80 مولفه فرعی و 4 عامل اصلی طراحی شد. این عوامل شامل؛ عوامل موثر بر مدیریت کنترل بهداشت مواد غذایی 33 مولفه،  برنامه ریزی 28 مولفه، سازماندهی نظارت 12 مولفه و عوامل موثر بر تامین مالی مدیریت کنترل بهداشت مواد غذایی 7 مولفه است. الگوی یاد شده می تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای تضمین کیفیت و ایمنی صنایع غذایی به کار رود. در نهایت به منظور تعیین تناسب الگوی پیشنهادی و انطباق آن با نیازمندی ها و درخواست های صنایع و شرکت ها و واحدهای سازمانی متولی در امر غذا و تغذیه ، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ضرایب اهمیت هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های موجود در الگو برای استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه برای ارایه یک سیستم مدیریتی مناسب جهت مدیریت کنترل بهداشت مواد غذایی استان کهگیلویه و بویراحمد می تواند مفید باشد. هم چنین مطالعه مذکور می تواند بهبودی وضعیت بهداشت صنایع غذایی، تکنیک صحیح نظارت و کنترل را  در سازمان هایی که بخشی از وظایف آنان در حوزه غذا است فراهم آورد.
  کلیدواژگان: مدیریت، مواد غذایی، صنایع، کنترل، نظارت
 • رقیه رحمانی بیلندی، رسول رحمانی بیلندی، زهره ایروانی، عاطفه طلایی بجستانی* صفحات 141-149
  زمینه و هدف
  سندرم دندی واکر یک اختلال مادرزادی نادر است که علایم بالینی وسیعی با توجه به ناهنجاری داخل جمجمه نشان می دهد که معمولا در بدو تولد تشخیص داده نمی شود و مهم ترین ناهنجاری در این سندرم اتساع بطن چهارم مغز است که با افزایش سن نوزاد با اختلال حرکتی و عقب ماندگی ذهنی همراه است. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد کودک مبتلا به سندرم دندی واکر است.
  معرفی بیمار
  کودک پسری 7 ساله مبتلا به سندرم دندی واکر است و کودک فرزند اول خانواده است، پدر و مادر کودک نسبت فامیلی نداشته و والدین کودک مبتلا به ناهنجاری یا بیماری مزمن نیستند. مادر قبل و حین حاملگی مبتلا به عفونت یا بیماری کلیوی و فشارخون نبوده و در طی بارداری دارویی مصرف نکرده است. در معاینه بدو تولد کودک، وزن 2200 گرم، قد 43 سانتی متر و دور سر 28 که تمام این اندازه ها زیر صدک10 درصد قرار داشتند. در هفته 32 بارداری از طریق سونوگرافی میکروسفالی، بزرگی حفره خلفی مغز و مشکل قلبی تشخیص داده شد که خارج از محدوده سن حاملگی برای  سقط قانونی بود. در هنگام تولد مبتلا به اپنه و سپس دچار حملات تشنجی شده است و در حال حاضر کودک مبتلا به عقب ماندگی ذهنی، حرکتی و رشد است و تحت درمان کنترل تشنج با دارو است.
  نتیجه گیری
  سندرم دندی واکر ناهنجاری جنینی است که می تواند بدون نسبت فامیلی و سابقه خانوادگی بروز کند و در صورت تاخیر تشخیص در غربالگری جنینی، کودکی متولد می شود که سال ها دچار ناتوانی جسمی، حرکتی، ذهنی و در رنج است. درمان قطعی برای آن وجود ندارد. بنابراین انجام سونوگرافی غربالگری دقیق جنین در مادران باردار بدون عوامل خطر ناهنجاری جنینی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم دندی واکر، هیدروسفالی، میکروسفالی
|
 • E Shaftaloud, SM Abtahi Froushani*, N Delirezh Pages 1-16
  Background & aim
  The anti-inflammatory effects of cabergoline have been documented in various studies. The purpose of the present study was to evaluate the effects of cabergoline administration (as a potent D2 agonist) on clinical aspects and immune responses in rheumatoid arthritis (RA) induced in Wistar rats.
  Methods
  In the present experimental study, the population consisted of 40 male Wistar rats with a weight range of 160 to 180 g. Animals were randomly allocated into four groups of 10, including the control group (healthy), RA group treated with PBS (100 mg/kg orally), RA group treated with cabergoline (50 µg/kg-orally) and ultimately RA group treated with Prednisolone (10 mg/kg orally). Changes in severity of disease and changes in temperature were recorded every three days. All treatments were initiated at day 7, after induction and observation of the first symptoms of foot inflammation in all rats. Finally, the serum of rats was isolated to evaluate the levels of nitric oxide (Griess assay) and myeloperoxidase (evaluation of the ability to the reduction of hydrogen peroxide). Spleen cells were isolated in sterile conditions in order to evaluate the lymphocyte proliferation rate (MTT reduction assay), the intensity of the respiratory burst (NBT reduction assay), and the potential of neutral red phagocytosis. Data were analyzed using Kruskal-Wallis statistical tests and one-way ANOVA and Tukey tests.
  Results
  The cabergoline drug was similar to prednisolone, which led to a reduction in the severity of the disease and the swelling of soles of the feet (p=0.15). The serum levels of nitric oxide (p=0.0001) and myeloperoxidase (p=0.0001), the intensity of the respiratory burst of splenic phagocytic cells (p=0.002) and the proliferation rate of splenic lymphocytes (p=0.02) were significantly decreased in both treatment groups. Prednisolone indicated a more profound effect than cabergoline in reducing the lymphocyte proliferative index (p=0.001), while cabergoline effectively reduced respiratory burst activity (p=0.002). Moreover, cabergoline significantly revealed a more profound effect than prednisolone in reducing the increased levels of neutral red uptake by splenic phagocytic cells (p=0.01).
  Conclusion
  Considering the appropriate results in the animal model, the use of cabergoline may be considered as a useful approach to control RA.
  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Cabergoline, Prednisolone, Wistar Rat
 • E Panahi Kokhdan, H Sadeghi, H Ghafoori, N Danaei, SH Salaminia, MR Aghamaali* Pages 17-30
  Background & aim
  Stachys pilifera Benth (Lamiaceae) is used in traditional medicine to treat a variety of diseases. Despite some reports on the antitumor effects of some species of this genus, anticancer activity of Stachys pilifera has not been yet reported. In the present study, the researchers examined the cytotoxic effect and cell death mechanisms of methanolic extract of Stachys pilifera and its alkaloid and terpenoid fractions on the HT-29 colorectal cell line.
  Methods
  In the present study, HT-29 cells were cultivated and afterwards incubated in the methanolic extract of Stachys pilifera and its fractions at various concentrations for 24 hours. Cell viability was measured by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. The effects of the extract and the tests performed on cell death mechanisms such as fragmentation of DNA and apoptosis were performed by flow cytometry. Cisplatin was used as the positive control. The collected data was analyzed by ANOVA and Tukey test.
  Results
  The results of IC50 of methanolic extract, alkaloid, tropenoid, and cisplatin on HT-29 cells after 24 hours were 612.8, 46.4, 46.8 and 4.06 μg / ml, respectively. The results indicated that the inhibition of cell proliferation was dose-dependent. The methanolic extracts of Stachys and cisplatin resulted in DNA fragmentation. The results of apoptosis test revealed that the highest percentage of apoptosis was observed in cisplatin (30.8%) and methanolic extracts (23.2%) than the control (untreated) group (P <0.05).
  Conclusion
  These findings provide a basis for the therapeutic potential of S. pilfera in the treatment of colon cancer.
  Keywords: Stachys pilifera, apoptosis, DNA fragmentation, HT- 29
 • Q Asgari, F Mikaali*, B Ahmadi, M Saleh Bahraini Pages 31-42
  Background & aim
  Toxoplasmosis is one of the common parasitic diseases of humans and animals that is caused by a protozoan Toxoplasma gondii. Henna plant (Lowsonia inermis) is effective against a wide range of diseases. Since pyrimethamine and sulfadiazine medications are first-line drugs for treatment of toxoplasmosis, they have adverse effects. On the other hand, there has been a particular booming despite the increasing resistance of parasites to chemical drugs, traditional treatments and the use of medicinal plants. The aim of this study was to study the effect(s) of henna hydroalcoholic extract on Toxoplasma gondii parasite in in-vitro and in-vivo environments.
  Methods
  The present experimental study was conducted on 35 mice. A sample of Henna leaves was prepared and extracted using 80% ethanol. The direct effect of henna hydroalcoholic extract at concentrations of 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 and 512 μg / ml on Toxoplasma tachycardia was investigated by flow cytometry. In order to evaluate the anti-toxoplasmic effect of henna extract on in vivo, 4 groups of 5 mice were infected with Toxoplasma tachyzoites of 16, 32, 64, and 128 mg / kg Hana hydroalcoholic extracts concentrations as gavage. A group of 5 mice were infected with tachyzoite of Toxoplasma which received sulfadiazine as a positive control group and a group of 5 mice were infected with tachyzoite of Toxoplasma without a prescriptive drug as a negative control. Finally a group of 5 mice were considered for measuring toxicity of henna extract. The collected data were analyzed using one-way ANOVA and Kaplan-Meier tests.
  Results
  Flow cytometric results indicated that IC50 of henna on Toxoplasma tachyzoites was 100 μg /ml. The results of the anti-Toxoplasma effect of henna extract on intact media indicated that no significant difference were appreciated between different concentrations and survival rate in rats (p = 0.85) among the test groups treated with different concentrations of the extract in compared with positive and negative control.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the effect of henna hydroalcoholic extract on in-vivo settings was not significant, although it was effective in in-vitro environment. The unsuccessfulness of the extract in in-vivo conditions may have been due to inadequate absorption of the drug in the gastrointestinal tract, problems during gavage, the metabolism of the drug and rapid clearance of the drug.
  Keywords: Toxoplasma gondii, Outcome, Intravenous, Lawsonia inermis, Antitoxoplasma
 • S Azizi, A Movahedi*, E Arabameri, A Ghasemi Pages 43-59
  Background & aim
  Parkinson's disease is a disorder in the nervous system due to the degeneration of dopaminergic neurons. Dopaminergic system is susceptible to neurological disorders caused by exposure to stressors early. Positive experiences are one of the most powerful treatments to increase neuroplasticity and motor function at any time of life. The purpose of the present study was to investigate the effect of pre-treatment endurance training on the balance of Parkinson's rats with perinatal stress.
  Methods
  In the present experimental study, 48 neonates rats of 30 days of age, with half of them under perinatal stress, were randomly divided into 8 groups consistening of no stress groups (control, sham, parkinson, endurance training + Parkinson's) and stress groups (control, Sham, Parkinson's, Endurance Exercise + Parkinson's). After 8 weeks of endurance training, stereotoxic surgery was performed on mice to create a Parkinson's model. After three weeks, theapomorphine test was used for diagnosis of Parkinson's disease and balance beam equilibrium test. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's post hoc test.
  Results
  The results indicated that the endurance exercises improved balance in both groups with and without prenatal stress(p<0.05). Furthermore, prenatal stress reduced balance, but this reduction was not significant(p=0.059), and perinatal stress also reduced the beneficial effects of exercise on balance test(p <0.05).
  Conclusion
  According to the findings, perinatal stress seems to reduce the balance of Parkinson's rats and endurance exercises reduce the negative effects of perinatal stress, which leads to a reduction in the negative effects of Parkinson's on balance.
  Keywords: Pre-preparation, Parkinson's disease, stress, Balance, endurance exercises
 • SH Naderi, H Moravati*, F Sasani Pages 60-71
  Background & aim
  Due to the toxic effects of lead at low levels which causes several disorders, such as weakness, impaired ability and behavioral thinking and children's learning, loss of hearing and vision, damage to cerebellum gray cells and brain hippocampus. The purpose of this study was to evaluate the protective role of wheat germ in controlling oxidative stress and tissue damage of lead-exposed brain hippocampus.
  Methods
  In the present experimental study, 30 female Wistar rats (240 ± 20 g) were divided into 6 groups: control (without treatment), treat with 10 mg lead, wheat germ extract with 100 and 200 mg, synchronous lead and wheat germ extracted at doses of 100 and 200 mg. On the 36th day, the mice were killed and their brain were dissected. After the stabilization of the samples, the dewatering, clarifying, and molding processes took place. The molds were cut in a thickness of 5-7 micrometers and stained with H & E. The collected data was analyzed by one-way ANOVA and Tukey's test.
  Results
  A significant differences was observed in the treatment group regarding the number of pyramidal cells in CA1, the number of granulary granulomatous cells in the teeth and the thickness of the vaginal layers of the teeth compared to the control group.On the other hand, at concentration of 20 mg lead group, the 20 mg lead group with 100 mg of wheat germ, the number of pyramidal cells in CA1 and the number of cells and the thickness of the granular ventricular layer of the teeth were significantly different compared to the other groups.  No significant difference was observed in the thickness of the teething tubes, the number of pyramidal cells in CA1 and granular layer cells, and the weight of the mice in all groups at dose of 20 mg lead and gram wheat germ wheat extract 100 and 200 mg compared to the control howerer, the weight of the brain in all groups was significantly higher than the control group.
  Conclusion
  According to the findings of the present study, the use of wheat germ extracts due to the oxidative anti stress effect could be effective in improving the lesions induced by lead on the rat's hippocampus. Wheat germ extract had the ability to compensate for lead-induced lesions in the hippocampus, which depends on the dose administered.
  Keywords: Wheat germ, lead, gingival extracts, hippocampus, rats
 • A Pourmohammadi, E Hosseini, A Musavizadeh*, M Hosseini Kia Pages 72-84
  Background & aim
  Metabolic syndrome is the result of a general imbalance of metabolic processes in the body which increases mortality due to cardiovascular disease. The syndrome has recently attracted the attention of health care researchers to its impact on quality of life. Rational differences and occupational diversity affect the prevalence of metabolic syndrome. The purpose of this study was to determine the prevalence of the disease among Gachsaran oil industry employees.
  Methods
  The present paper was a descriptive cross-sectional study. During the years 2016-20173, 360 employees were randomly selected using a questionnaire, Alpikado pressure gauge, and Scala scale. Fasting blood samples were taken to measure triglyceride, glucose, LDL, HDL, and total cholesterol. Diagnosis was performed using NCEP ATP III criteria, with prevalence of less than 10, 10-25 and above 25% as low, moderate and high prevalence respectively. The collected data were analyzed using Chi-Square and logistic regression.
  Results
  The prevalence of metabolic syndrome in the whole sample was 30.3, 31.2 and 7.1%, respectively. Furthermore, the prevalence of abdominal obesity was 74.1%, thyroid triglyceride 46.6%, high systolic blood pressure 39, HDL cholesterol Low 33, fasting blood glucose was 13.3 and high diastolic pressure was 13%. A reduction in serum HDL cholesterol and one increase in waist circumference, systolic blood pressure, fasting blood glucose and triglyceride were associated with a 15, 14, 7, 4 and 1 percent increase the odds of contracting a disease , respectively.
  Conclusion
  The prevalence of high metabolic syndrome was higher; in addition, the prevalence was higher in men than in women. This indicated the impact of gender differences and occupational situations on the prevalence of this metabolic disorder. Therefore, the necessity of paying more attention to specific occupations in periodic studies is recommended.
  Keywords: Prevalence, Metabolic syndrome, Prognosticator, Oil industry workers
 • I Na'imi, P Aghaei Borzabad*, A Yazdanpanah Pages 85-96
  Background & aim
  The purpose of this study was to design a questionnaire for prenatal health care in order to step through the design of a standard tool for measuring and promoting prenatal care. Reducing maternal mortality rates requires extensive management of various aspects of care during different stages of pregnancy. Therefore, the aim of this study was to design a management questionnaire for prenatal care.
  Methods
  This descriptive-comparative study was carried out to accomplish a comparative study among the advanced countries; therefore, a simple random sampling method based on the population and availability of information available to the three countries (Iran, Japan, and the United Kingdom) was selected. Required data were collected through referrals to official sites, scientific journals, books and databases, and identified the dimensions and indicators that affect health care management and were ranked by experts. Subsequently, with the opinion of specialists and experts, the initial questionnaire was prepared and reassessed by experts. The final questionnaire was distributed to 420 network administrators, randomly assigned to health experts. The data from the field study were analyzed using statistical methods (confirmatory factor analysis).
  Results
  In the present study, the reliability of the reagents, the composite reliability of the conceptual model, the convergent validity of the model and the differential validity were confirmed, and the indicators of the designed questionnaire included the contents of the package of care that included 15 questions; human resources care 8 questions, equipment and logistics 5 questions, system of statistics and information 3 questions, financial resources 5 questions and management of health care delivery 17 questions, reliability of reagents was confirmed by factor load above 0.7.
  Conclusion
  Designing a questionnaire and its application for prenatal care can help managers of Kohgiloyeh and Boyer Ahmad provinces focus on structures that are effective in promoting health care during pregnancy and can improve the quality and quantity of prenatal health care.
  Keywords: pattern, management, health care, pregnant mothers, pregnancy
 • A Forouzanfar*, M Sayadi Pages 97-109
  Background & aim
  Marital problems and conflicts among couples have made it necessary to consider some interventions before the crisis condition. In the realm of family psychology and counseling, different couples-therapy approaches have been shaped in order to reduce conflicts and messiness in couple's relationship. The aim of the present study was to meta-analyze the studies done on the effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy (EFCT) on reducing marital problems.
  Methods
  The present descriptive stusy applied meta-analysis; therefore, data was collected using internal and external databases about all research reports published from 2006 to 2016 which had evaluated Emotionally Focused Couples Therapy (EFCT). Among the total of 33 research reports collected, 10 methodologically acceptable reports which contained appropriate statistical information for a meta-analysis were selected. A meta-analysis checklist was used to organize data. Data collected from these 10 research reports was object to meta-analysis using Schmidt & Hans effect size combination method, and then interpreted using Cohen's table. Statistic analysis was done by 2nd version of comprehensive meta-analysis software.
  Results
  The study results, using incorporation of effect size by Schmitt and Hunts method, indicated that EFCT may be effective in reducing couples problems. Results displayed that the total average effect size for all analyzed research reports about the effectiveness of EFCT for reducing couples problems was 1.31 for fixed model of effect size and 1.39 for the random effects model, which were significant in both levels (P<0.0001). The EFCT effect size for reducing couples problems was interpreted as high according to Cohen's table.
  Conclusion
  The meta-analysis conducted in this study revealed that EFCT interventions were highly effective in reducing couples problems. This demonstrates the importance of using this approach in therapeutic planning and clinical interventions regarding couple issues.
  Keywords: Meta-analysis, Emotion-Focused Therapy, Couple Therapy, Marital problems
 • SM Nejati Sooq, R Mohammadhossini Servak, SMA Mansoorian, L Bezorghyan, Z Jamali Nasab, A Jamali Nasab* Pages 110-121
  Background & aim
  social supports protect us from annoying affections, sadness, instability and doubts of oneself which are accompanied by loneliness. Social supports and the lack of them are a great predictor of other behaviors that risky behaviors can be one of the most important ones of such behaviors and can also be effected by different aspects of social support. Risky behaviors refer to behaviors which have possibly increase devastating consequences of physical, psychological and social for the individual. Risky behaviors include a wide range of behaviors such as failing to wear a seat belt, lack of helmet use when riding, carrying firearms, assault, think and act of suicide, poor diets, lack of physical activity, risky sexual behavior, consumption of alcohol, tobacco, and drugs and. The occurrence of whichever of these individual behaviors is a strong predictor of any other behaviors in the future. The purpose of this study was to determine the prevalence of high-risk behaviors among adolescents and their relation to perceived social supports in Yasuj, Iran, in 2016.
  Methods
  The present correlational study had a sample of 500 high school students (281 males and 219 females) of Yasuj, Iran. Multistage cluster sampling method was used to develop a high-risk behavior questionnaire with social support for data collection.
  Results
  The results indicated that the overall prevalence of risky behavior among the study population was 0.44. There was a relationship between risk behaviors and perceived social support. Moreover, there were prevalence of risk behaviors associated with some aspects of perceived social support (family, friends, and classmates’ public perceived social support).
  Conclusion
  The results of the present study indicated that the perceived social support from friends was a stronger predictor of high-risk behavior than other aspects.Accordingly, in this context, efforts should be made to improve and strengthen the dimensions of perceived social support from friends in order to avoid risky behaviors.
  Keywords: Risky Behavior, Perceived Social Support, Family, Friends, Classmates
 • P Mahasti Shotorbani*, M Momeninejad, K Hajinabi Pages 122-140
  Background & aim
  The food that man needs is produced in a relatively long chain and after various stages of procurement, transportation, processing, storage, packaging and finally consuming, thus proper management of this chain is of great importance for providing health . The purpose of this study was to design and develop an appropriate and native model for controlling food health control in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province using the experience and nutrition models of several developed countries and the views of experts and nutritionists.
  Methods
  The present study applied a qualitative-quantitative and applied-qualitative, descriptive and comparative method was used in a cross-sectional mannerin. At the initial design stage, the model initially identified several factors and program aspects Management and food safety, and food safety monitoring of food products in the country (province) and selected countries. Primary criteria and components of applied questionnaires were developed using the theory of nutrition experts and experts in this field, extracted, classified and tailored to the specific objectives of the study. To test the pattern with a survey approach by receiving the views through a questionnaire in three stages, the review and necessary amendments were made based on the proportion of each of the indicators and criteria. The methods of analysis are mainly descriptive and conceptual analysis, Structural modeling analysis tool and use of LaserLevel software.
  Results
  This model was developed in the form of 80 sub-components, and four main factors, including: factors affecting food control management 33 factors, 28 factors planning, organizing monitoring, 12 factors and factors influencing the financing of health control management Food is 7 factors.This pattern can be used as a framework for ensuring the quality and safety of the food industry. Finally, in order to determine the appropriateness of the proposed model and its adaptation to the needs and requirements of the industries and companies and food and nutrition management unit organizations, using the hierarchical analysis method, the importance coefficients of each dimension, components and indicators available in the pattern for the country of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province.
  Conclusion
  This study may be useful in providing an appropriate management system for managing food health control in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province, which provides the improvement of the state of health of the food industry, an appropriate technique for monitoring and control in organizations that are part of their duties in the field of food .
  Keywords: Management, Food, Industry, Control, Supervision
 • R Rahmani Bilondi, Z Irvani, A Talayi Bajestani* Pages 141-149
  Background & aim
  Dandy Walker syndrome is a rare congenital disorder which displays a wide range of symptoms due to intracranial abnormalities which is usually not diagnosed at birth, and the most important disorder of this disorder is the fourth ventricle of the brain and it is associated with a high incidence of disability and mental retardation. The aim of this study was to investigate the prevalence, clinical protests, prognosis, diagnosis, and treatment of a baby with Dandy Walker syndrome.
  Case
   The child was a 7-yaer-old boy with Dandy Walker Syndrome. The boy was the first child of the family. The parents had no familial relationship and no suffering from anomalies or chronic illness was observed. The mother had no sign of infection or kidney disease nor hypertention before or during pregnancy; besides, no drug was used during her pregnancy. In the baby's birth exam, the following were observed:  weight 2200 grams, height 43 cm, and head circumference 28, all of which were below 100%. In the 32nd week of gestation, due to microscopic sonography, the magnitude of the posterior cavity of the brain and the heart problem were diagnosed beyond the gestational age for legal abortion. Child suffering from seizures, hypotonia, microcephaly, large posterior fossa brain and heart problem which were diagnosed by Ultrasound Microcephaly prior to birth and at the moment the baby was suffering from mental retardation, movement problems, and growth disorders and is under the treatment with medication to control the seizures.
  Conclusion
  Dandy Walker's syndrome is a fetal abnormality which may occur without a family relationship and family history, and if diagnosed late in embryonic screening, a child is born which will suffer from physical, mental and mental disabilities for years, and there is no definitive treatment for it. Therefore, ultrasound screening of exact embryo in pregnant mothers without risk factors for fetal abnormalities is recommended.

  Keywords: Dandy Walker Syndrome, Hydrocephalus, Microcephalus