فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 30 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود عباسی، فروزان اکرمی * صفحات 7-8
  در قرن بیستم فناوری های زیستی و مهندسی ژنتیک کاربردهای بسیاری در حوزه های مختلف به خصوص حوزه سلامت، کشاورزی و محیط زیست داشته اند. ظهور این فناوری ها با طیفی از تحولات از اصلاح ژنتیکی، تولید موجودات تراریخته (Genetically Modified Organisms) تا تراانسان گرایی همراه گردیده است.مطابق با اصل احتیاط (Precautionary Principle) هنگامی که تهدیدات و زیان هایی به واسطه استفاده از یک فناوری برای سلامت انسان یا محیط زیست متصور است که این مضرات از نظر علمی احتمالی و نامعلوم هستند، لحاظ نمودن اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه الزامی است (1). با این حال، کاربرد فناوری های زیستی باعث برخاستن چالش های اخلاقی و حقوقی متعددی شده است که پیامدها و عواقب آن به صورت پیشرونده ای گریبان گیر بشریت و محیط پیرامون وی گردیده است.طی دهه گذشته محصولات غذایی دستکاری ژنتیکی شده (تراریخته) GMOs که با استفاده از فناوری های زیستی مدرن تولید می شوند، توجهات جهانی را به خود معطوف داشته است تا حدی که آسیب های ناشی از این محصولات سبب توسعه ابزارهایی برای ارزیابی خطرات آن ها و حتی شکل گیری کمپین های ملی برای مخالفت با تولید و واردات این محصولات گردیده است (2). عمده محصولات تراریخته تجاری سازی شده شامل دانه های سویا، ذرت، پنبه و دانه های روغنی، مانند کلزا است. در «اصلاح ژنتیکی» ژن های بیگانه ای وارد ساختار وراثتی گیاهان و جانوران نمی شود و به طور طبیعی نیز در محیط زیست صورت می پذیرد، مانند پیوندزدن گونه های گیاهی همسان، اما «محصولات تراریخته» حاصل ورود ژن های بیگانه با روش مهندسی ژنتیک در ساختار یک گیاه یا جانور می باشند (3).همگام با این تحولات، دستکاری در ژنوم انسان با مقاصدی مانند شبیه سازی و روبات های هوشمند باعث شکل گیری جریانی به نام تراانسان گرایی (Transhumanism) گردیده است. امریکا مهد اندیشه های ترابشرگرایانه است که اندیشمندان و نظریه پردازان با گرایش ها و جریان های متعدد در آن ظهور پیدا کرده اند و با گذشت زمان بر تنوع آن ها افزوده می شود. با این حال، در سایر کشورهای جهان همچون روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان، انجمن ها و بنیادهای مختلفی در زمینه ترابشرگرایی شکل گرفته و فعالیت می کنند. پیروان تراانسان گرایی مردم سالار از یکسو بر شان انسان و حق استفاده از فناوری برای پیشرفت بشریت و از سوی دیگر برای حفاظت از آزادی های فردی و حمایت از ارزش هایی، چون همبستگی و عدالت اجتماعی تاکید دارند (4).این جریان ها بر لحاظ نمودن مسائل اخلاقی و حقوقی در سیاست های سلامت برای استفاده از فناوری های زیستی در راستای به حداکثررسانی منفعت عموم و به حداقل رسانی خطرات و آسیب های ناشی از این فناوری ها، توجیه و مشارکت عموم و عدالت در بهره گیری از این فناوری ها دلالت دارد (5).در نهایت اتخاذ سیاست هایی برای اخلاق مداری و قانونمندی با در نظرگرفتن تفاهم نامه های قابل قبول بین المللی، در چارچوب حقوق شهروندی ضرورت دارد تا ضمن ارزیابی خطرات و جلوگیری از آسیب های ناشی از به کارگیری فناوری های زیستی نوین، سلامت و خوب زیستی انسان را از طریق توسعه و پیشرفت جوامع به ارمغان بیاورد.
 • الهه محسنی * صفحات 9-22
  زمینه و هدف
  تراانسان گرایی جنبش و نظام فکری است که از استفاده فناوری به منظور ارتقای توانایی جسمانی و شناختی بشر حمایت می کند. این پژوهش با هدف شناخت و تحلیل جریان تراانسان گرایی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش تحلیلی به صورت هدفمند با استفاده از منابع و آثار اندیشمندان تراانسان گرای کشورهای مختلف به ویژه امریکا و فرانسه صورت گرفته است. به این منظور تاریخچه، باورها، اهداف و نحله های گوناگون این جریان فکری و همچنین انتقادات مختلف وارد بر آن را مورد تحلیل قرار می دهد.
  یافته ها
  جنبش تراانسان گرایی در قرن بیستم به طور جدی آغاز شد. این جریان فکری با پیشرفت های فناورانه پیوند خورده و آمال و عقاید پیروان آن تحت تاثیر فناوری های نوین به ویژه فناوری های همگرا شکل گرفته است. نحله های اکستروپینیسم و تکنوپروگرسیسم بیشترین حامیان را در میان تراانسان گرایان دارند. از مهم ترین اهداف فردی و جمعی تراانسان گرایان می توان به افزایش بنیادین طول عمر، ارتقای توانایی های حسی، جسمانی، شناختی و اخلاقی بشر، برقراری صلح و امنیت در جوامع بشری و جاودانه کردن گونه بشر با کمک فناوری های نوین اشاره کرد. باورهای تراانسان گرایان منتقدانی از طیف های مختلف دارد. برخی انتقادات متوجه ذات و اصل اندیشه ارتقا و بهبود بشر می باشد و برخی دیگر متوجه خطرات و عواقب این فناوری ها هستند.
  نتیجه گیری
  ارتقاجویی افراطی و گاه آرمانی موجود در اندیشه تراانسان گرایی از ارزش های انسانی فاصله گرفته و انسان را با طبیعت خود و محیط زیست پیرامونش بیگانه می سازد. از این رو بسیاری از نگرانی های مخالفان مبتنی بر واقعیت های گذشته و کنونی زندگی بشر و جامعه جهانی است و ملاحظات اخلاقی و عدالت خواهانه مورد تاکید برخی تراانسان گرایان امری است که اجرای آن در عمل دشوار، بلکه غیر ممکن می نماید.
  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، تراانسان گرایی، فرابشر، فناوری های همگرا
 • فاطمه میرشکار *، ناصر ناستی زایی صفحات 23-34
  زمینه و هدف
  تاب آوری سازه ای است که در سال های اخیر به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با سلامت و بهزیستی انسان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و تاب آوری با میانجی گری امیدواری انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، روی 215 نفر از دبیران متوسطه دوم ناحیه یک شهر زاهدان، ایران، در سال تحصیلی 98-1397 انجام شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم و جمع آوری داده ها با استفاده از سه پرسشنامه تاب آوری Conner و Davidson (2003 م.)، امیدواری Snyder و همکاران (1991 م.) و مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی اقتباس از افخمی روحانی و همکاران (1393 ش.) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS 16 و لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی، امیدواری و تاب آوری همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (p<0/001). مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم و از طریق میانجی گری امیدواری بر تاب آوری اثر مثبت داشت.
  نتیجه گیری
  بنا بر یافته ها، توصیه می گردد تا مدیران سازمان ها با رعایت شاخص های احترام به کرامت انسانی شامل توانمندسازی و مشارکت کارکنان و نیز تمرکز بر رفتار و عملکرد مثبت و انتقال صحیح اطلاعات بر میزان امیدواری و تاب آوری کارکنان بیفزایند.
  کلیدواژگان: مدیریت، کرامت انسانی، تاب آوری، امیدواری، روانشناسی مثبت گرا
 • خدیجه صادقی *، اعظم علوی صفحات 35-44
  زمینه و هدف
  آگاهی و حساسیت اخلاقی جزء تفکیک ناپذیری از فرایند تصمیم گیری اخلاقی است که می تواند عملکرد پرستاران را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین آگاهی، حساسیت و عملکرد اخلاقی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاهی، استان البرز انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی، روی 190 نفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاهی استان البرز در سال 1397 انجام یافته است. نمونه گیری به روش تمام شماری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های آگاهی اخلاقی در حرفه پرستاری، حساسیت اخلاقی و عملکرد پرستاری در مورد اخلاق حرفه ای استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تست، همبستگی پیرسون و رگرسیون و به وسیله نرم افزار SPSS 24 تحلیل شد.
  یافته ها
  ارتباط معناداری بین آگاهی و حساسیت اخلاقی (0/001>p)، آگاهی و عملکرد اخلاقی (0/004=p) و حساسیت و عملکرد اخلاقی (0/001=p) پرستاران مشاهده شد. میزان آگاهی، حساسیت و عملکرد اخلاقی پرستاران در حد متوسط بود. آگاهی اخلاقی به میزان 8/6 درصد و حساسیت اخلاقی به میزان 28/7 درصد توانستند تغییرات متغیر عملکرد اخلاقی را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  یاقته ها نشان داد که حساسیت اخلاقی پیش بینی کننده مهم تری برای عملکرد اخلاقی نسبت به آگاهی اخلاقی می باشد. نظر به این که با افزایش میزان آگاهی و حساسیت اخلاقی پرستاران، عملکرد اخلاقی آنان بهبود می یابد، به مدیران مراکز درمانی توصیه می شود، برنامه های آموزشی نظری و عملی اخلاق حرفه ای را در دستور کار خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: آگاهی اخلاقی، حساسیت اخلاقی، عملکرد اخلاقی، واحد اورژانس، پرستاری
 • کامران محلوجی *، فروزان اکرمی صفحات 45-54
  زمینه و هدف
  تحقیقات در حوزه آمایش خودمراقبتی شاید یکی از کلیدهای عبور از بحران مدیریت سلامت باشد و آسیب شناسی آن می تواند بروز بسیاری از بحران های حوزه سلامت را پیش بینی نماید. این امر مستلزم پاسخ به این سوال است که چه عواملی در شکل گیری گرایش عمومی جامعه به سوی خودمراقبتی نقش دارند. از این رو این مطالعه به چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی بر شکل گیری گرایش عموم به سوی سبک های مختلف خودمراقبتی می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی پس از جستجو و مرور هدفمند متون، مطالعه و بررسی کنش متقابل درمانگر و جامعه و تاثیر برآیند کلی آن بر ساختار نظام سلامت، سبکی از خودمراقبتی به نام خودمراقبتی تدافعی استدلال می گردد.
  یافته ها
  در این مطالعه خودمراقبتی تدافعی با چهار گرایش سیاسی اجتماعی، بنیادی، اعتقادی و اقتصادی استدلال گردید. تحلیل کنش متقابل درمانگر و جامعه و تاثیر برآیند کلی آن بر ساختار نظام سلامت از منظر تاریخ پزشکی در هر دوران، با میانجی گری مکانیسم های دفاعی و تاثیر آن بر ادراک و استقلال عمومی، سبکی از خودمراقبتی به نام خودمراقبتی تدافعی را نمایان می سازد که بیانگر بازگشت انسان به پزشکی سنتی، مشارکت در مراقبت از خود و تلاش برای احیا و توسعه آن در زندگی خود است. تمایل به مشارکت عموم در سلامت خود، تخصصی شدن خدمات سلامت عمومی و پزشکی زدگی از خاستگاه های خودمراقبتی تدافعی به شمار می روند.
  نتیجه گیری
  لازم است تا در راستای اهداف اخلاقی ارتقای سلامت عمومی و کاهش نابرابری در پیامدهای سلامت، گرایش و استقلال عموم مورد توجه قرار گرفته و به رسمیت شناخته شود.
  کلیدواژگان: استقلال عمومی، مکانیسم های دفاعی، خودمراقبتی، سلامت عمومی، ایران
 • محمدحسن صیف *، سعید مظلومیان، سیدمحمدباقر حسینی، طیبه محمدی نیا صفحات 55-68
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش مهم اخلاق در سازمان ها از جمله مراکز آموزشی و رسالت مربیان برای آموزش نسل های بعد، این پژوهش با هدف ارائه مدل علی شایستگی های اخلاقی در معلمان شهر شیراز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، 330 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 96-1395 با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای Gregory (1990 م.)، اخلاق حرفه ای، فردی و سازمانی قهرمانی (2010 م.)، رضایت شغلی Smith (1969 م.) سبک مدیریت (1982 م.) Salzman و Anderkolk، بیگانگی سازمانی صداقتی فرد (2007 م.)، عدالت سازمانی Niehoff و Moorman (1993 م.) استفاده شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر و به وسیله نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام گرفت.
  یافته ها
  متغیرهای رضایت شغلی، عدالت سازمانی، سبک مدیریت و بیگانگی سازمانی، علاقه به کار، مشارکت در کار، پشتکار جدیت، روابط سالم انسانی و عوامل فردی تاثیر معنی داری بر شایستگی های اخلاقی دبیران داشتند (p=0/01). 38 % از واریانس شایستگی های اخلاقی توسط متغیرهای برون زای نام برده تبیین گردیده و مدل علی شایستگی های اخلاقی معلمان از برازش خوبی برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که متغیرهای برون زا و با میانجی گری عوامل فردی بر شایستگی های اخلاقی تاثیر مثبت و معنادار می گذارند. از آنجایی که رعایت رفتارهای اخلاقی در یک سازمان در قدم اول به میزان ارج گذاری به ارزش های اخلاقی در سیاست های کلی و اقدامات مدیریتی آن سازمان بستگی دارد، به مدیران مدارس توصیه می شود تا با اتخاذ تدابیر لازم زمینه مناسب برای بروز هنجارها و شایستگی های اخلاقی را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، رضایت شغلی، شایستگی اخلاقی، عدالت سازمانی، سبک مدیریت، بیگانگی سازمانی
 • سید رضااحسان پور*، هادی عظیمی گرکانی، مدیحه هاشم پور صفحات 69-87

  بیماری ایدز، پدیده‌ای نوظهور است که چالش‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف حقوقی و بهداشتی موجب شده است. از جمله موضوعات در مرز مباحث حقوقی و پزشکی مرتبط با ایدز، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی و ایدز می‌باشد. حفظ محرمانگی اطلاعات این گروه از آن جهت حائز اهمیت است که تمایل ایشان به انجام آزمایش تشخیص ابتلا به اچ‌آی‌وی را بیشتر کرده و مآلا موجب افزایش مراقبت‌های بعدی در خصوص انتقال ویروس به دیگری می‌گردد. تقریبا تمامی ایالات در آمریکا دارای مقررات عمومی و یا خاص مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات این افراد هستند. در برخی ایالات ضمانت اجرای کیفری نیز برای حمایت از حق مزبور در نظر گرفته شده است. با این حال گزارش دهی از تعداد مراجعان مبتلا به اداره بهداشت ایالتی در برخی موارد الزامی است. همچنین اطلاع رسانی به شریک جنسی فرد مبتلا توسط متصدیان آزمایش‌های تشخیص اچ‌آی‌وی در برخی ایالات انجام می‌گیرد.

 • محدثه مولوی، علیرضا آل بویه صفحات 89-106
  زمینه و هدف

  در مخالفت با سقط جنین از منظر اخلاقی، استدلالات متفاوتی ارائه شده است. هدف این مقاله نقد و بررسی استدلال مارکوس مبتنی بر آینده‌ای شبیه آینده ما و ارائه تقریری نو از استدلال وی برمبنای کل‌نگری به انسان می‌باشد.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه تحلیلی پس از جستجو و مرور هدفمند متون، به تبیین دیدگاه مارکوس درباره نادرستی سقط جنین پرداخته شده و نقدهایی که دیگران بر این دیدگاه کرده‌اند، بررسی و تحلیل شده است. در نهایت با نقد جدیدی بر استدلال مارکوس بر مبنای دیدگاه کل‌نگر به انسان، تقریر نویی از این استدلال ارائه گردیده است.

  یافته‌ها

  مارکوس از جمله فیلسوفان اخلاق است که با استدلال «آینده‌ای شبیه آینده ما» از زاویه جدیدی به مخالفت با سقط جنین پرداخته است. بر اساس استدلال وی، سقط جنین به دلیل این‌که جنین را از آینده‌ای شبیه آینده ما محروم می‌سازد، به لحاظ اخلاقی مجاز نیست. بنابراین استدلال، کشتن هر حیوانی غیر از انسان نیز جایز نیست، زیرا ممکن است آینده برخی پستانداران بالفعل در سیاره ما، مشابه به آینده ما باشد. همچنین بر اساس نظریه شخصانیت نیز تنها دلیل نادرستی سقط جنین، انسان‌بودن نیست. حال اگر بر مبنای کل‌نگری، انسان را آمیزه‌ای از دو بعد جسم و روح بدانیم، در این صورت ما همچنان مجاز به سقط جنین نیستیم، چون جنین را هم از آینده‌ای مادی شبیه آینده خودمان و هم از آینده معنوی وی محروم می‌نماییم.

  نتیجه‌گیری

  می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه ادعای مارکوس با چالش‌هایی رو به رو است، اما می‌توان با تقریری نو به رفع این چالش‌ها پرداخت و آن را قابل دفاع کرد.

  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، مارکوس، سقط جنین، شخصانیت، کل نگر
 • سید رضااسدی وانانی، محمد محسنی دهکلانی، سعید ابراهیمی، عباسعلی سلطانی صفحات 107-117
  زمینه و هدف

  اگرچه هیپنوتیزم یک مساله بحث‌برانگیز است، اما اکثر پزشکان و روانشناسان آن را یک روش درمانی موثر و قدرتمند برای محدوده وسیعی از شرایط از قبیل اختلالات شخصیتی، اضطراب و درد می‌دانند. مطالعه تحلیلی حاضر به تحلیل مشروعیت هیپنوتیزم بر اساس فقه اسلامی و اصول اخلاق زیستی می‌پردازد.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه تحلیلی، متون و مقالات مرتبط منتشرشده به صورت هدفمند جستجو و بررسی شد و سپس دلایل قائلین به نوپدید و مستحدثه‌بودن هیپنوتیزم، مشروعیت آن بر مبنای فقه اسلامی و همسویی آن با اصول چهارگانه اخلاق زیستی مورد تحلیل و بحث قرار گرفت.

  یافته‌ها

  سه دیدگاه فقهی در مورد هیپنوتیزم و استفاده از آن وجود دارد. از نظر بعضی از فقها هیپنوتیزم در زمره سحر و جادو قرار دارد که انجام آن حرام است. برخی دیگر از فقها زمانی استفاده از هیپنوتیزم را جایز شمرده‌اند که ضرورتی ایجاب کند. دیدگاه سومی وجود دارد که آن را از مسائل نوپدید دانسته و بایستی حکم فقهی و اخلاقی در مورد آن استنباط شود. اصل احترام به اختیار انسان، اساسا در مورد هیپنوتیزم‌شونده با آنچه در شرع آمده است، در تعارض است، اما مبانی شرعی با سه اصل خیررسانی، ضررنرسانی و عدالت همخوانی دارد.

  نتیجه‌گیری

  نظر به نوپدیدبودن مساله هیپنوتیزم، می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس قاعده لاضرر در فقه اسلامی و اخلاق زیستی، کاربرد هیپنوتیزم در پزشکی در صورت ضرورت مجاز است.

  کلیدواژگان: هیپنوتیزم، سحر، فقه اسلامی، اخلاق زیستی، نوپدید
 • علی آرمان، اکبر وروایی، محمد جواد جعفری صفحات 119-136
  زمینه و هدف

  دنیای دیجیتال و فضای سایبری به سرعت در حال تغییر و تحول می‌باشد. ظهور فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و رباتیک، چالش‌های اخلاقی جدیدی را در ارتباط با حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها به فضای سایبر توسط کنترل‌کننده‌ها ایجاد نموده است. در این مطالعه ابتدا مقررات حفاظت اطلاعات عمومی (GDPR) توضیح داده شده و سپس ابعاد اخلاقی حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها و تاثیر آن بر حقوق شهروندی و مقررات ایران در فضای سایبری تحلیل می‌گردد.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری و مطالعه پژوهش‌ها و کتب انتشاریافته، ابعاد اخلاقی حفظ حریم خصوصی و حفاظت داده‌های سایبری مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  مطالعه مقررات حفاظت اطلاعات عمومی و تدوین قوانین موضوعه کشور بر اساس اصول شرعی نشان داد که با ترکیب این دو دیدگاه می‌توان راه را برای جلوگیری از سوءاستفاده و به حداقل‌رسانی ارتکاب جرم در فضای سایبری کاهش داد. بنابراین این ملاحظات اخلاقی و حقوقی می‌بایست در قوانین موضوعه اکثر کشورها و خصوصا جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر مقررات حفاظت اطلاعات عمومی (GDPR) گنجانده شود.

  نتیجه‌گیری

  این دغدغه‌ها و مسوولیت‌های اخلاقی بایستی در آینده نه‌چندان دور در قوانین اکثر کشورها، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، توسط مقامات مذکور و مبتنی بر مقررات حفاظت اطلاعات عمومی (GDPR)، در قوانین موضوعه آن‌ها گنجانده شود. همچنین آموزش کارکنان درباره امنیت فضای سایبری، استفاده از نرم‌افزارهای فعال امنیتی مرتبط و ارائه منابع آموزشی رایگان می‌تواند در جلوگیری از جرم و سوءاستفاده فضای سایبر خصوصا در مسائل مالی تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق، حریم خصوصی، فضای سایبری، مقررات حفاظت اطلاعات عمومی (GDPR)
|
 • Mahmoud Abbasi, Forouzan Akrami * Pages 7-8
 • Elaheh Mohseni * Pages 9-22
  Background and Aim
  Transhumanism is a movement and system of thought that supports the use of technology to enhance the physical and cognitive power of human beings. This research was conducted with the aim of understanding and analyzing the current trend of trans-humanism.
  Materials and Methods
  This analytical study was conducted purposefully using the sources and works of the transhumanism thinkers of different countries, especially the United States and France. In this regard, the history, beliefs, goals and trends of this flow as well as various criticisms have been analyzed.
  Findings
  The movement of transhumanism began seriously in the twentieth century. This intellectual trend is tightly coupled with technological advances, and the aspirations of its followers are shaped by the impact of modern technologies. Transhumanism is an emerging stream with limited followers but diverse, which over time adds to their diversity. The thoughts and beliefs of the transhumanists do have critics of a range of different types. Some critiques point to the essence of the idea of human enhancement and improvement, and others are seeing the risks and consequences of expanding these technologies.
  Conclusion
  This study shows that the extreme and sometimes idealist seeking of technology and enhancement in transhumanist thought is far from human values and alienates man to his nature and the environment around him. Therefore, many opponents' concerns are based on the past and present facts of human life and international community, and ethical and justice based considerations, which some transhumanists emphasize, are difficult to implement in practice and may be impossible.
  Keywords: Bioethics, Transhumanism, Post Human, Convergent Technologies
 • Fatemeh Mirshekar *, Naser Nastiezaie Pages 23-34
  Background and Aim
  Resiliency is a construct which has gained attention recently as one of the variables related to human health and well-being more than ever. Therefore, the present research was conducted to determine the relationship between human dignities based management and resilience with mediating role of Hopefulness.
  Materials and Methods
  This correlation study based on the structural equation model was carried out on 215 secondary high school teachers in Zahedan, Iran, in the academic year of 2017-18. Proportional random sampling was used to sample selection. Three Conner & Davidson’s resiliency (2003), Snyder et al. s’ Hope (1991) and human dignity based management adapted by Afkhami Rohani et al. (1393) questionnaires were used to data collection. For data analysis, Pearson correlation coefficient and structural equation model were used with applying SPSS 16 and Lisrel soft wares.
  Findings
  There was a positive and significant correlation between human dignity based management, hopefulness and resiliency (p<0.001). Human dignity based management had a positive effect on resiliency both indirectly and indirectly, through mediating role of hopefulness.
  Conclusion
  According to the findings, it is recommended that the managers of the organizations, improve the level of employee's hopefulness and resiliency by observing the indicators of respect for human dignity, including employee empowerment and participation, as well as focus on positive behavior and performance, and transfer of the correct information.
  Keywords: Management, Human Dignity, Resiliency, Hopefulness, Positive Psychology
 • Khadijeh Sadeghi *, Azam Alavi Pages 35-44
  Background and Aim
  Moral knowledge and sensitivity are an inseparable part of the ethical decision-making process that can affect the performance of nurses. The aim of this study was to determine the relationship between moral knowledge, sensitivity and performance of nurses working in the emergency units of educational hospitals in Alborz province, Iran.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was carried out on 190 nurses working in the emergency units of educational hospitals in Alborz province, Iran in 2018. Census was used for Sampling was done in a completely randomized way. To collect data, moral awareness in nursing profession, moral sensitivity and performance questionnaires were used. Data were analyzed using t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation and regression by SPSS software 24.
  Findings
  There was a significant relationship between moral knowledge and sensitivity (p<0.001), moral knowledge and performance (p=0.004), and moral sensitivity and performance (p=0.001). The level of moral knowledge, sensitivity and performance of the nurses was moderate. Moral knowledge and moral sensitivity were able to predict 8.6% and 28.7% of the variabilities of moral performance, respectively.
  Conclusion
  The findings show that moral sensitivity is a more important predictor of moral performance than moral knowledge. Given that moral performance of nurses can improve by increasing the level of moral knowledge and sensitivity, it is recommended that managers of health centers put theoretical and practical training programs of professional ethics on their agenda.
  Keywords: Moral Knowledge, Moral Sensitivity, Moral Performance, Emergency Unit, Nursing
 • Kamran Mahlooji *, Forouzan Akrami Pages 45-54
  Background and Aim
  Research in the field of self-care is perhaps one of the keys of the transition from health management crisis and its pathology can predict the occurrence of many health-related crises. Thus, this study examines the impact of social determinants on the public tendency towards different styles of self-care and formation of defensive self-care.
  Materials and Methods
  In this analytical study, after purposeful search and review of the texts, and examination of interaction between the therapist and the community and its overall impact on the structure of the health system, a self-care style is argued as defensive self-care.
  Findings
  In this study, defensive self-care was argued with Quadruple affections of politico-social, fundamental, belief and economic. Analysis of the interaction between the therapists and the community and its overall impact on the structure of the health system from the perspective of medical history at any period of time, through the mediating role of defensive mechanisms and its impact on public perception and autonomy, reveal a self-care style as defensive self-care. Which reflects the return of human to the traditional medicine, participation in self-care and efforts to revive and develop it in his life. The tendency to public participation in their health, the specialization of public health services and medicalization are considered as the sources of defensive self-care.
  Conclusion
  In the line of ethical goals of promoting public health and reducing inequalities in health outcomes, it is necessary to pay attention and recognition of the public tendency and autonomy.
  Keywords: Public Autonomy, Defensive Mechanisms, Self-Care, Public Health, Iran
 • Mohammad Hassan Seif *, Saeid Mazlomian, Mohammad Bagher Hosseini, Tayebeh Mohammadinia Pages 55-68
  Background and Aim
  Given the important role of ethics in organizations such as educational centers and the mission of educators for training of next generations, this study was conducted with the aim of presenting a causal model of moral competencies for high school teachers in Shiraz, Iran.
  Materials and Methods
  In this descriptive-correlational study, 330 high school teachers were selected using Cochran's formula and stratified random sampling method in academic year of 2015-2016. Gregory's Occupational Work Ethic Inventory (1990), Ghahramani's Professional, Organizational and Individual Ethics (2010), Smith's Job Satisfaction (1969), Salzman & Anderkolk's Management Style (1982), Sedaghati Fard's Organizational Alienation (2007), Niehoff & Moorman's Organizational Justice (1993) questionnaires were used to collect data. Data analysis was done using Path analysis method by SPSS and Lisrel soft wares.
  Findings
  The variables of job satisfaction, organizational justice, leadership style and organizational alienation, interest in work, participation in work, perseverance and seriousness, healthy human relations and individual factors had a significant effect on teachers’ moral competences (p=0.01). 38% of the variance for moral competences was explained by exogenous variables and. The causal model of the teacher's moral competencies was well suited.
  Conclusion
  The findings showed that the exogenous variables had a significant positive effect on the teacher's moral competencies with mediating role of individual factors. Since observance of moral behaviors in an organization depends first and foremost on the value of moral values in its general policies and management practices, school managers are advised to take appropriate measures to ensure the background to moral norms and competencies.
  Keywords: Professional Ethics, Job Satisfaction, Moral Competence, Organizational Justice, Leadership Style, Organizational Alienation
 • Seyed Reza Ehsanpour*, Hadi Azimi Garekani, Madiheh Hashempour Pages 69-87
  Background and Aim

  The emergence of AIDS has caused many challenges in various areas, including health. One of the pioneering countries for HIV control is the United States of America. This study aimed to compare the related regulations to confidentiality of information in people living with HIV among different states of the America.

  Materials and Methods

  In this comparative study, the related laws and regulations to confidentiality of information in people living with HIV among different states of the America were purposefully searched and compared.

  Findings

  Different states of the United States have adopted different regulations (in terms of text) and almost the same (in terms of content) regarding protection of the various aspects of the dimensions of confidentiality of information in people living with HIV. Some states, in addition to enacting a specific law, use the general provisions on contagious diseases to resolve HIV-related issues. In most states, informed consent is required for an HIV test, although the age and conditions are different in children. In all states, information in people living with HIV was kept confidential. However, in some states, according to some conditions, information can be disclosed for the health department, sexual partners or the court. Differences in the level of the protection of information in different states, as well as the dispersion of these regulations in each state, can resulted in disclosure of information, stigma, discrimination and depriving the patients from health care services and threating public health.

  Conclusion

  According to the results, it is recommended that in order to reduce the stigma and discrimination and to connect the HIV positive test results to the care and treatment services, the requirements related to consent, privacy and confidentiality of information, revised and reformed in the frame of the public health law for Prevention and control of HIV.

  Keywords: Health Law, Regulation, Confidentiality, HIV, Aids, USA
 • Mohaddese Molavi*, Ali Reza AleBouyeh Pages 89-106
  Background and Aim

  Different arguments have been ethically presented in opposition to abortion. This study aim to review Marquis’s argument on "a future similar to our future" and present a new account of his argument based on holistic view to the human being.

  Materials and Methods

  In this analytical study, after purposeful searching and reviewing the related texts and articles, Marquis' view on the misconception of abortion have been explained and the critique that other scholars have made on this view has been analyzed. Finally, a new account based on holistic view to the man has provided.

  Findings

  Marquis is one of the philosophers who with the argument of "the future of our future" have taken a view from a new angle in opposing abortion. According to his argument, abortion is not morally permissible because it deprives the fetus of a future similar to our future. Therefore, it is not permissible to kill any animal other than humans, because the future of some actual mammals in our planet may be similar to our future. Also, according to the theory of personhood, the only reason of incorrectness of abortion is not being human. Based on holistic view to the man, if we consider man with two dimensions of body and soul, then we are still not allowed to abort, because the fetus is deprived of the material future similar to our future as well as its spiritual future.

  Conclusion

  It can be concluded that although Marquis's claim is facing challenges, it is possible to solve these challenges with a holistic view to the human being.

  Keywords: Ethics, Marquis, Abortion, Personhood, Holistic View, Human Being
 • Seyed Reza Asadi Vanani*, Mohammad Mohseni Dehkalani, Saeid Ebrahimi, Abasali Soltani Pages 107-117
  Background and Aim

  Although hypnosis is a controversial issue, but most of doctors and psychologists consider it an effective and powerful therapy for a wide range of conditions, such as personality disorders, anxiety and pain. The present study analyzes the legitimacy of hypnosis based on Islamic jurisprudence and four principles of bioethics.

  Materials and Methods

  In this analytical study, the published texts and related articles were purposefully searched and reviewed, and then the jurisprudential reasons about hypnosis as an emerging issue, and its legitimacy based on Islamic jurisprudence and consistency with four principles of bioethics were discussed and analyzed.

  Findings

  There are three jurisprudential views on hypnosis and its utilization. For some jurisprudents, hypnosis is classified as magic, which is forbidden to do so. Some other jurisprudents have allowed the use of hypnosis, if necessary. There is a third view that it is considered as an emerging issue, and a legal and ethical rule must be elicit about it. The principle of respect for autonomy about hypnosis are essentially in conflict with what is in Shari'a but in the three other principles of bioethics, namely, beneficence, nonmaleficence and justice, these principles are consistent with what has been enshrined in the Shari'a.

  Conclusion

  Given the emergence of the issue of hypnosis, it can be concluded that, based on the rule of noharm in Islamic jurisprudence and bioethics, the use of hypnosis in medicine is permitted, if necessary

  Keywords: Hypnotism, Magic, Islamic Jurisprudence, Bioethics, Emerging
 • Ali Arman, Akbar Varva, ee, Mohammed Javad Jafari Pages 119-136
  Background and Aim

  Digital world as well as cyberspace are undergoing a rapid change and evolution. Emerging new technologies like artificial intelligence, machine learning and robotics have raised fundamental ethical challenges related to the privacy and data protection in virtual space by the controllers. This study explains general data protection regulations (GDPR) and then analyzes its impact on Iran's regulations and citizenship rights in cyberspace.

  Materials and Methods

  In this analytical study, using library method, the ethical dimensions of privacy and protection of cyber data are discussed and analyzed.

  Findings

  The study of the GDPR and the compilation of country-specific laws based on religious principles showed that combining these two perspectives could reduce abusing and doing crime in cyberspace. Therefore, these ethical and legal considerations should be included in the laws of the majority of countries, and in particular the Islamic Republic of Iran, based on the GDPR.

  Conclusion

  These ethical concerns and responsibilities should be included in the laws of most countries, in particular the Islamic Republic of Iran, in the near future by the authorities, based on the provisions of the GDPR. Also, training staff on cyber security, the use of relevant security software and the provision of free educational resources can be effective in preventing crime and utilizing cyber-space, especially in financial matters.

  Keywords: Ethics, Privacy, Cyber Space, General Data Protection Regulations (GDPR)