فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال نهم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1397)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شایسته حقیقی *، منصوره رویین تن صفحات 148-157
  ارتباط خوب بین پرستاران و بیماران هسته ی اصلی مراقبت از بیمار است. مطالعات انجام شده بیان می کنند که دانشجویان پرستاری قادر به برقراری ارتباط موثر با بیماران نیستند. لذا مطالعه ی حاضر به بررسی موانع برقراری ارتباط موثر بین دانشجویان پرستاری و بیماران از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز پرداخته است. این پژوهش توصیفی_ تحلیلی در سال 1393 انجام شد، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری معادل 238 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز که واحد اصول و فنون پرستاری را گذرانده اند، در نظر گرفته شد که از این بین 200 نفر در مطالعه ی حاضر شرکت کردند. ابزار مطالعه پرسشنامه ای 2 قسمتی بود که بخش اول حاوی اطلاعات دموگرافیک دانشجویان پرستاری و بخش دوم شامل 35 سوال 5 گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت درباره ی موانع برقراری ارتباط بین دانشجویان و بیماران بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش های آمار توصیفی و همچنین آزمون تحلیلی کای اسکوار و با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان داد که دانشجویان، حضور بیمار در محیط ناآشنای بیمارستان (29.5%)، اعتماد به نفس پایین دانشجو (29%)، مقاومت و عدم تمایل بیمار به برقراری ارتباط (27.5%)، تفاوت زبان محاوره ای بین دانشجویان پرستاری و بیماران (25.5%) را به عنوان موانع عمده ی ارتباط موثر بین دانشجویان پرستاری و بیماران ذکر کرده اند. به عبارتی نتایج بیانگر این موضوع است که در برقراری ارتباط بین دانشجویان پرستاری و بیماران موانعی وجود دارد و این مساله توجه و برنامه ریزی توسط مسوولان مربوطه برای رفع موانع موجود را می طلبد.
  کلیدواژگان: موانع برقراری ارتباط، دانشجویان پرستاری، بیماران
 • فاطمه دریس فرد، سعیده منجزی، فاطمه اسفندیارپور، شهلا زاهد نژاد * صفحات 158-165
  این مطالعه با هدف بررسی درک خودکارآمدی دانشجویان فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شایستگی بالینی و ارتباط آن با رضایت از وضعیت آموزش بالینی انجام شد. در این مطالعه توصیفی – مقطعی جامعه آماری متشکل از دانشجویان ترم 6 و 8 فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. جهت ورود افراد به این مطالعه از روش سرشماری استفاده شد، بنابراین کلیه افراد جامعه آماری (52 نفر) در مطالعه شرکت کردند و در پایان اطلاعات 47 نفر تجزیه وتحلیل شد. دانشجویان پرسشنامه های درک خودکارآمدی از شایستگی بالینی و رضایت از وضعیت آموزش بالینی که به ترتیب متشکل از 30 گویه و 33 گویه بودند را تکمیل کردند. میانگین نمره درک خودکارآمدی از شایستگی بالینی برای تمام دانشجویان در حد متوسط گزارش شد (12/16±3/76). با این وجود دانشجویان ترم 8 خود را کارآمدتر از دانشجویان ترم 6 ارزیابی کردند (0/05>p). همچنین میانگین دیدگاه دانشجویان در مورد رضایت از وضعیت آموزش بالینی در حد متوسط بود (52/0±1/3). مهمترین نقطه قوت وضعیت آموزش بالینی «انتظار حضور به موقع دانشجویان در محیط بالین» با میانگین71/4 و مهمترین نقطه ضعف «تعداد بیمار برای یادگیری» و «امکانات رفاهی در بخش» با میانگین 41/2 بودند. بین درک خودکارآمدی از شایستگی بالینی دانشجویان و رضایت از وضعیت آموزش بالینی ارتباط معناداری دیده نشد (r=0/207, p=0/164). با توجه به اینکه درک خودکارآمدی دانشجویان از شایستگی بالینی و رضایتمندی آنان از وضعیت آموزش بالینی در حد متوسط گزارش شد، لازم است مسئولین آموزشی با سرمایه گذاری و نظارت بیشتر در راستای برطرف کردن نقاط ضعف، بهبود کیفیت آموزش بالینی و دستیابی به استانداردهای آموزشی تلاش نمایند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، شایستگی بالینی، رضایت مندی، وضعیت آموزش بالینی، دانشجویان فیزیوتراپی
 • راضیه باقر زاده، زینب ربیعی، رحیم طهماسبی، فاطمه حاجی نژاد، شرافت اکابریان * صفحات 166-175
  یکی از بهترین روش هایی که برای تعیین دانش و مهارت بالینی استفاده می شود خودارزیابی است؛ موفقیت بالینی و خودارزیابی به عنوان نشانگر کیفیت عملکرد بالینی تحت تآثیر عوامل متعددی است. شناخت فاکتورهای موثر می تواند در بهبود عملکرد بالینی موثر باشد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط اعتماد به نفس با خودارزیابی بالینی در دانشجویان پیراپزشکی پرداخته است. مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است که بر روی 145 دانشجوی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شیوه سرشماری در سال 1393 انجام گردید. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس کوپراسمیت و پرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی بالینی استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و روش های اماری توصیفی و استنباطی تی مستقل، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 1/2±7/22 سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره اعتماد به نفس و خودارزیابی به ترتیب 01/15±15/82 و 47/6±48/ 48 بود. آزمون های تحلیلی نشان داد که متغیرهای دموگرافیک با خودارزیابی بالینی ارتباطی ندارد ولی اعتماد به نفس 14% نمره خودارزیابی بالینی دانشجویان را پیش بینی کرد(p>0/001 , r=0/386). با توجه به اینکه کسب مهارت های بالینی توسط دانشجویان رشته های پیراپزشکی نقش مهمی در موفقیت شغلی آنان در آینده دارد و با توجه به ارتباط مستقیم اعتماد به نفس با خودارزیابی بالینی، طراحی مداخلات و استراتژی های افزایش دهنده اعتماد به نفس در دانشجویان بایستی از دغدغه های سیاست گذاران آموزش عالی باشد.
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس، خودارزیابی بالینی، دانشجویان، پیراپزشکی
 • فلورا رحیم آقایی *، مروارید غلامی صفحات 176-184
  دنیای امروز نیازمند به کارگیری مدیریت دانش فردی است. علی رغم توجه محققان به مدیریت دانش فردی در رشته های مختلف، بررسی نقش و ارتباط آن با عملکرد کارکنان بالینی هنوز نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه ای دارد. مطالعاتی چند نشان می دهند که مدیریت دانش فردی کارکنان سازمان های بهداشتی و درمانی از سطح مطلوبی برخوردار نیست. در این راستا، مقاله حاضر به تشریح چگونگی ارتباط مدیریت دانش فردی با خودکارآمدی میان کادر آموزشی درمانگاه های غرب استان مازندران می پردازد. این مطالعه همبستگی با استفاده از دو پرسشنامه سنجش خودکارآمدی و مدیریت دانش فردی به طور مقطعی داده ها را از بین 105 نفر از کارکنان کادر آموزشی درمانگاه های شبکه بهداشت که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، گردآوری نمود. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهند که تمامی ابعاد مدیریت دانش فردی با خودکارآمدی کارکنان رابطه ای مثبت (p<0/05) داشتند و از بین آن ها بعد مهارت های مشارکتی (r=0/39, p<0/05) بالاترین ضریب همبستگی را با خودکارآمدی نشان داده است. همچنین مدیریت دانش فردی از توانایی مناسبی برای پیش بینی خودکارآمدی کارکنان برخوردار است (r2=0/14, ß=0/37). با توجه به نتایج این مطالعه، انتظار می رود کارکنان برخوردار از سطح بالاتری از مدیریت دانش فردی خود کارآمدی بالاتری داشته باشند؛ بنابراین، مدیران می توانند با اتخاذ راهکارهای مناسب، ازجمله برگزاری دوره های ضمن خدمت مرتبط، شرایط لازم را برای ارتقاء و بهبود آن فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: کارکنان، مراکز بهداشتی، درمانی، خودکارامدی، مدیریت دانش فردی
 • فرزاد فرجی خیاوی، علی باقری * صفحات 185-196
  داشتن مهارت های مطالعه از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان مهارت های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت. جامعه پژوهش این مطالعه توصیفی مقطعی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های محتلف دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند. حجم نمونه 268 نفر محاسبه شد و نمونه گیری به روش طبقه بندی تصادفی انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها و پرسش نامه سنجش مهارت های مطالعه کانگاس بود. داده ها از طریق آمار توصیفی (میانگین و فراوانی) و نیز آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و آزمون ANOVA تحلیل شد. میانگین امتیاز نمره مهارت مطالعه دانشجویان 0/4 ± 2/34 بود. نتایج نشان داد که مهارت های مطالعه در 16 درصد جامعه پژوهش ضعیف، 78/4 درصد متوسط و 5/6 درصد خوب بود. بین میانگین نمره مهارت های مطالعه افراد با عملکرد تحصیلی آن ها همبستگی معناداری وجود داشت (p>0/001,r=0/31). همچنین برخی حیطه های مهارت های مطالعه در افراد با جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلی و سکونت مختلف تفاوت معنادار مشاهده شد. اما در افراد یا گروه های سنی و وضعیت اشتغال مختلف، در هیچ یک از حیطه ها تفاوت آماری معناداری دیده نشد. وضعیت مهارت های مطالعه در دانشگاه مورد مطالعه در حد متوسط بود. بنابراین با توجه به اهمیت مهارت های مطالعه در عملکرد و پیشرفت تحصیلی افراد ضرورت دارد و برنامه ریزی در جهت بهبود روش ها و مهارت های مطالعه دانشجویان صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: مهارت های مطالعه، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
 • آرمان جعفری *، رضا حیدری سورشجانی، کوروش زارع صفحات 197-205
  هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه ی کیفیت خواب و استرس ، اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشدکه بر روی 193 نفر از530 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی شوشتر که به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند انجام شد برای این مطالعه از دو پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) و پرسشنامه افسردگی ، اضطراب، استرس (DASS-21) استفاده شد. همچنین داده ها به وسیله آزمون های کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون در برنامه آماری SPSS21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین تمامی دانشجویان 8/78% از کیفیت خواب نامطلوب رنج می بردند. که 4/10% از افراد دچار استرس شدید، و 9/10% اضطراب شدید و 3/8% افسردگی شدید داشتند. همچنین بین کیفیت خواب و استرس و اضطراب رابطه ی آماری معنی داری مشاهده شد. ( p<0/05). بین کیفیت خواب و افسردگی ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. (p>0/05). با توجه به درصد بالای کیفیت نامطلوب خواب و ارتباط معنا دار آن با استرس و اضطراب؛ باید یک برنامه ریزی صحیح در جهت بهبود وضعیت خواب دانشجویان و همچنین برنامه ریزی جهت رفع استرس، اضطراب و افسردگی و اجرای مداخلات روانشناختی جهت ارتقا و بهبود سلامت روان دانشجویان که در نهایت می تواند منجر به بهبود کیفیت خواب آنان شود، از سوی مسئولین دانشگاه ها در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، استرس، افسردگی، اضطراب
 • مجید حمدانی * صفحات 206-216
  نظام های بهداشتی در سراسر کشورها با نیاز روزافزون تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت روبرو می باشند. ارائه یی خدمات بهداشتی و درمانی نیز در گرو عواملی همچون کیفیت نیروی انسانی، فناوری های بکار گرفته شده، دانش جاری در سازمان و... مرتبط است. عمده ترین بخش نیروی انسانی در این نظام ها را نیز پرستاران تشکیل می دهند که هر ساله با ریزش و استخدام نیرو مواجه می باشند. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین هوش های چندگانه و رضایت شغلی 224 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی اهواز که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند پرداخته شد تا در صورت وجود رابطه بین هوش های چندگانه و رضایتمندی شغلی پرستاران، از این روش به عنوان یکی از شاخصه های پیشنهادی انتخاب دانشجویان رشته پرستاری و بکارگیری نیروهای جدید استفاده گردد. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد 80 سوالی هوش های هشت گانه و از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلیJDI استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که بین هوش های هشت گانه و رضایت شغلی پرستاران در سطح معناداری 5 درصد رابطه مثبتی وجود دارد اما صرفا 4 نوع از هوش ها که شامل هوش کلامی (P=0/001)، هوش میان فردی(P=0/001)، هوش درون فردی(0/001=P) و هوش طبیعت گرایانه (0/008=P) قابلیت پیش بینی رضایت شغلی را دارند. رابطه ی بدست آمده تحت تاثیر سن و تحصیلات نیز تغییری نداشته است.
  کلیدواژگان: هوش های نه گانه، رضایت شغلی، پرستاران، بیمارستان آموزشی، اهواز
|
 • Shayesteh Haghighi *, Mansooreh Rooeintan Pages 148-157
  Good communication between nurses and patients is essential part of patient care. Previous studies have shown that nursing students would not be able to communicate effectively with patients. This Study examined barriers to effective communication between nurses and patients from the perspective of nursing Students at Ahvaz University of Medical Sciences. This descriptive-analytic study was conducted in 1393. The study sample were 238 nursing students those have passed the nursing basic course.  Among them, 200 nursing Students were selected by Census sampling and participated in the study. The data collection tool was a questionnaire consisted of two parts. The first part contained information regarding students, and the second part included 35 questions with 5 choices for each based on the Likert scale about the barriers to communication between students and patients. Data analysis was completed using descriptive statistics, Chi-square analysis and also using SPSS software.The results showed that students have mentioned that stay on the unfamiliar environment in hospital (29.5%), low self-esteem of students (29%), patient resistance and unwillingness to communicate (27.5%), language differences among students and patients (25.5%) were as major obstacles to the effective communication between nursing students and patients. In other words, the results suggested that there were difficulties in making the connection between nursing students and patients, therefore, this subject requires prior planning and attention by the relevant authorities to meet the demands barriers
  Keywords: communication barriers, Nursing students, patients
 • Fatemeh Drisfard, Saeede Monjezi, Fatemeh Esfandiarpour, Shahla Zahednejad * Pages 158-165
  The aim of this study was to determine the student’s perception from clinical self-efficacy and its relation with satisfaction of clinical education status among physical therapy students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The physical therapy students of 6th and 8th term were included in the study population. All the study population (52 individuals) were drawn in this descriptive cross-sectional study by census manner. Finally, the data of 47 students was analyzed. Clinical self-efficacy questioner and satisfaction of clinical education status questioner which respectively consisted of 30 and 33 questions were used for collecting data. Mean score of student’s perception from clinical self-efficacy was in average level (76/3±16/12). However, perception from clinical self-efficacy in 8th term students was significantly greater than 6th term students (p<0/05). Additionally, mean score of student’s satisfaction of clinical education status was in average level (3/1±0/52). The most important strength point of clinical education status was for “expectation of on-time presence of students in clinics” with mean score of 4/71; and the most important weakness point was for “number of patients for learning” and “facilities in clinics” with mean score of 2/41. Moreover, no significant correlation was observed between student’s perception from clinical self-efficacy and satisfaction of clinical education status (p=0/164, r=0/207). Considering that student’s perception and satisfaction were in average level, it is required that educational statesman pay more attention to improve quality of clinical education.
  Keywords: self-efficacy, Clinical Competency, Satisfaction, Clinical Education Status, Physical Therapy Students
 • Razieh Bagherzadeh, Zeinab Rabiei, Rahim Tahmasebi, Fatemeh Haginejad, Sherafat Akaberian * Pages 166-175
  One of the best ways to determine the knowledge and clinical skills is self-assessment. Clinical success and self-assessment as an indicator of the quality of clinical practice has been influenced a number of factors, and then identification the affecting factors can be effected in improving clinical practice. Hence, this study aimed to evaluate the relationship between self-esteem and clinical self-assessment in paramedical students, and it was performed in Bushehr University of Medical Sciences. This study was cross-sectional study and performed through census way on 145 students of paramedical student of Bushehr University of Medical Sciences in 2014 in which Cooper Smith questionnaire self-esteem and self-made questionnaire self-assessment were used. Moreover, data analysis was used by SPSS and methods of descriptive and inferential statistics, t-test, ANOVA and regression. The average age was 22±2.1 years old. Therefore, the mean and standard deviation of self-esteem and clinical self-assessment was 82.15±15.01, 48.48±6.47. The inferential tests showed no relationship between demographic variables and self-assessment but self –esteem predicted clinical self-assessment score 14% (p<0.001, r=0.386%). Considering that clinical skills by students paramedical plays the important role in their future career success, and also the direct relationship of self-esteem with clinical self-assessment, design interventions and strategies for enhancing self-esteem in the students should be a prior concern of  higher education policy makers.
  Keywords: Self-esteem, clinical self-assessment, Students, paramedical
 • Flora Rahimaghaee *, Morvarid Golamei Pages 176-184
  Today's world requires the use of individual knowledge management (IKM). Despite the specific attention of scholars to IKM in a different discipline, there is a call for investigation of its role and relationship with clinical staff performance. Several studies have been shown that there is a lack of IKM among health care. In this context, the present paper was performed to outline how clinical teaching staff IKM is related to their self-efficacy in West Mazandaran province.  This correlational study collected its required data through two sets of questionnaires related to self-efficacy and individual knowledge management from 105 clinical teaching staff those wereselected according to the stratified random method. The data were analyzed using Pearson correlation test and multiple regression analysis. Hence, the results showed a statistically significant relationship between all dimensions of IKM and self-efficacy (p<0.05).  The collaborative skills also (r=0.39, p<0.05) demonstrated the highest correlation with self-efficacy. IKM had also adequate ability to predict the staff self-efficacy (r2=0.37, ß=0.14).  According to the results of this study, it is expected employees with the higher level of IKM would present higher level of self-efficacy. Therefore, administrators are recommended to use appropriate strategies to provide the necessary conditions for improving it such as holding related in-service training courses.
  Keywords: Employees, clinical health centers, self-efficacy, individual knowledge management
 • Farzad Faraji Khiavi, Ali Bagheri * Pages 185-196
  Study skills are well known as an educational improvement factor. This study aimed to determine students’ study skills in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The research population of this descriptive and cross-sectional study was the students of various disciplines at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Sample size calculated 268 and categorized random method was used for sampling. Data gathering tool was Congos study skill questionnaire. Collected data was analyzed using descriptive statistics (mean and frequency), Pearson Correlation analysis, independent t, and ANOVA tests. The mean score of students'' study skill was 2.34±0.4. Finding indicated that 16% of research population''s skills assessed poor, 78.4% moderate and 5.6% good. There was a positive and significant medium association between mean score of study skills and their educational performance score (P< 0.001, r= 0.31). Students with different gender, marital status, education level and accommodation showed significant difference in some study skills, but such differences were not seen in subjects with different employment status and age group.Student’s study skills estimated moderate at studied University. Due to study skills'' importance in students’ performance and their educational progress, specific planning to improve students'' skills and study methods among students is necessary.
  Keywords: Study skills, Students, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 • Arman Jafari *, Reza Heidari, Soureshjani, Kourosh Zarea Pages 197-205
  The aim of this study was to investigate the relationship between sleep quality and stress, anxiety and depression among students in the Faculty of Medical Sciences of Shoushtar. This study was a descriptive and analytical research that 193 out of 530 students from systematic random sampling were selected.  Additionally, two questionnaires were utilized: Pittsburgh Sleep Quality (PSQI) questionnaire and (DASS-21) was used for depression, anxiety, stress, as well as data analysis was performed by chi-square and Pearson correlation coefficient in the statistical program SPSS21. Results showed afterwards that among all population 78.8% students suffered from poor sleep quality; 10.4% with severe stress, and 10.9% of severe anxiety and 8.3% had severe depression.  The results showed the relationship between sleep quality and stress was statistically significant (P<0.05). Moreover, no significant association was found between sleep quality and depression (P>0.05). Accordingly, due to the high percentage of poor sleep quality and significant relationship with stress and anxiety, improving sleep quality has a proper planning for students. It is also planned to eliminate stress, anxiety and depression and psychological intervention aimed at improving students' mental health, therefore, it can ultimately improve the quality of their sleep that should be considered by the university authorities.
  Keywords: Quality of sleep, Stress, depression, Anxiety
 • Majid Hamdani * Pages 206-216
  Health systems across the country are in the deep quest for quality healthcare and treatment service. These services are related to various factors such as human resources, technology, flow knowledge in the organization, and etc. Nurses constitute the main part of human resource management in these systems, which each year faces the loss and repeatedly recruitment of human resource. In current study, the relationship between multiple intelligence and job satisfaction of 224 nurses that worked in Ahvaz educational hospitals was investigated; because if there is a relationship between multiple intelligence and job satisfaction of nurses, the checking of multiple intelligence can be suggested as an indicator of student submission in this field and their employment. The sample selected by convenience sampling method according to the limitations. For the research purpose, the standard questionnaire was 80 questions to measure multiple intelligence in an eight items and besides, JDI job satisfaction questionnaire have been adopted. The results of this study shows that there is a positive relationship between Eight Intelligences and nurses' job satisfaction at a significant level of 5%, but only 4 types of intelligence are statically important, including verbal intelligence (sig = 0/001), interpersonal intelligence (sig = 0 / 001), intrapersonal intelligence (sig = 0/001) and naturalistic intelligence (sig = 0/008) are capable of job satisfaction predict. The founded relationship was not affected by age and educational level of respondents.
  Keywords: multiple Intelligence, Job Satisfaction, Nurses, Educational Hospitals, Ahvaz