فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال نهم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1397)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 26، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تورج حسنی راد *، حسن رضا زین آبادی، حمیدرضا اراسته، حسین عباسیان صفحات 1-13
  در هر سازمانی شبکه های اجتماعی چالش های بزرگ و فرصت های شگفت انگیزی را برای آموزش و یادگیری فراهم آورنده اند سازمان ها علی الخصوص دانشگاه ها با حمایت از شبکه های اجتماعی و تشویق دانشجویان برای ارتقای رفتار یادگیری مشارکتی، می توانند فرآیند بهبود مدیریت دانش و ارتقای یادگیری اجتماعی را تسهیل نمایند بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی بوده و از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با استفاده از تحلیل محتوا انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه ای استراوس و کوربین طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، مدیران ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، متخصصان و خبرگان این حوزه در نظر گرفته شدند روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت قضاوتی-هدفمند بود داده های مصاحبه ها با استفاده از نظرات 7 نفر خبره و متخصص جمع آوری گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی دو بستر شبکه اجتماعی(شامل بستر آموزشی، ارتباطی، تکنولوژیکی و کاربری) و شبکه های یادگیری(شامل بستر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی) مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: بستر آموزشی و ارتباطی، پژوهش کیفی، سیستم مدیریت آموزش، شبکه اجتماعی
 • سعدالله کاظمی * صفحات 14-23
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر جو مدرسه بر میزان خلاقیت دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران در سال 1396 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 1000 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1395 بود، که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای280 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامه خلاقیت اونیل و عابدی (1996) انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش تاثیر جو مدرسه و ابعاد هشتگانه آن بر میزان خلاقیت دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: جو مدرسه، خلاقیت، صمیمیت، عدم جوشش
 • وحید حقیقت دوستی سیار، محمد صالحی *، وحید فلاح صفحات 24-31
  هدف کلی پژوهش حاضر، ارائه مدل آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه روسای دانشگاه ها و دانشکده ها، معاونین و مدیران گروه های تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 307 نفر تشکیل دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 172 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با 105 سوال و4 بعد «محتوایی، ساختاری، زمینه ای و فرایندی» و 9 مولفه «مناسبات و روابط، فناوری سازمان، فرهنگ، منابع انسانی، زیرساخت ، خدمات و حمایت ها، برون دادها، استراتژی ها و فرایندهای کاری» استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ بین آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد با ابعاد محتوایی، ساختاری، زمینه ای و فرایندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین آموزش توسعه کارآفرینی در مراکز رشد با بعد محتوایی رابطه معناداری داشت و مدل ارائه شده نیز دارای برازش مناسب بود.
  کلیدواژگان: آموزش توسعه کارآفرینی، مراکز رشد، دانشگاه آزاد
 • مسعود امامی نژاد، صدرالدین ستاری *، اعظم راستگو صفحات 32-48
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر دانشگاه سازمانی و میزان کاربست آنها درسیستم آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان گیلان و ارائه مدل دانشگاه سازمانی انجام گرفته شده است . روش پژوهش از نوع کیفی و کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل روسا، معاونین ، مدیران گروه و اعضای هیات علمی و دربخش کمی جامعه آماری اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزادغرب گیلان می باشد. برای نمونه گیری در بخش کیفی ازروش نمونه گیری هدفمند ودربخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب واحدها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. ، نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که درایجاددانشگاه سازمانی درواحدهای دانشگاهی 9 عامل اصلی و 19 عامل فرعی تاثیر دارند. دربخش کمی پژوهش ، یافته ها نشان دادکه دربین عوامل درون سازمانی عامل سیستم های دانش با بیشترین ضریب استاندارد 77% و دربین عوامل برون سازمانی ، عامل ارتباط با بیشترین ضریب استاندارد 78% تاثیرگذارترین عامل دردانشگاه سازمانی می باشند. درارتباط با میزان کاربست عوامل موثردانشگاه سازمانی در سیستم اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نتایج تحقیق دربخش کیفی و کمی نشان داد که کلیه عوامل موثر دانشگاه سازمانی درسیستم آموزشی بکار گرفته نمی شود و کاربردی ضعیف دارند . همچنین مدل نهایی پژوهش با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: دانشگاه سازمانی، سیستم اموزشی، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • علیرضا جعفری، محمدعلی نادی *، غلامرضا منشئی صفحات 48-63
  یادگیری خود راهبر، به عنوان یکی از روش های افزایش مسئولیت پذیری است که یادگیرنده خود را مسئول یادگیری خود بداند، پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری خودراهبر بر مسئولیت پذیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان جدید الورود دانشگاه فرهنگیان است. جامعه آماری شامل دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 95-1396 که در دو گروه (کنترل و آزمایش) 18 نفری جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری(نعمتی، 1378)، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولونون و رثبلوم(1984) و بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری خودراهبر تدوین شده در پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه های مکرر و از طریق نرم افزار Spss24 صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین نمرات در همه متغیرهای پژوهش (01/0>p)است. میزان تاثیر این بسته آموزشی بر بهبود مسئولیت پذیری در مرحله پس آزمون و پیگیری به ترتیب برابر با 6/58 و 8/64 درصد و میزان تاثیر این درمان بر کاهش اهمال کاری تحصیلی در مرحله پس آزمون و پیگیری به ترتیب برابر با 0/35 و 9/30 درصد بود. همچنین میزان تاثیر این بسته آموزشی برکاهش اهمال کاری عمومی، بعد جسمی-روانی و بر کاهش بی برنامگی معنی دار (01/0>p)است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت بسته آموزشی مبتنی بر مولفه های یادگیری خود راهبر، در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری مسئولیت پذیری تحصیلی را افزایش داده است. هم چنین اهمال کاری تحصیلی و ابعاد آن در هر دو مرحله در گروه آزمایش کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: یادگیری خود راهبر، مسئولیت پذیری تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، دانشجو، دانشگاه فرهنگیان
 • پری کرمی مقدم، غلام حسین انتصار فومنی *، مسعود حجازی صفحات 64-77
  اشخاصی که خودشان را به عنوان افراد خودکارامدی ادراک می کنند، زمان و تلاش بیشتری در انجام کار یا فعالیتهای انجام می دهند و پایداری بیشتری در مواجهه و روبه رویی با مشکلات از خود نشان می دهند و به نظر می رسد که تاب آوری بیشتری در مواجهه با چالش هایشان دارند و موفقیت بیشتری کسب کرده و در ابعاد متفاوت پیشرفت و موفقیت به دست می آورند. پژوهش حاضر، تعیین پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس سبک های اسناد و سرسختی روانشناختی با میانجیگری خود پنداره تحصیلی در دانش آموزان متوسطه 2 کنگاور بود.
  پژوهش، همبستگی، و جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر کنگاور بود. از کلیه دانش آموزان 330 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری روش طبقه ای نسبتی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000)، پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران(1983)، مقیاس خودپنداره تحصیلی یسن چن (2004)، پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز(1377) بود.
  نتایج نشان داد که سبک اسناد و سرسختی به صورت مستقیم قدرت پیش بینی خودکارامدی تحصیلی را دارند. خود پنداره تحصیلی به طور سهمی نقش واسطه ای بین خودکارامدی و سبک های اسناد دارد اما نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی بین اسناد درونی منفی و پایدار مثبت با خودکارامدی تحصیلی تایید نگردید. مدل مفهومی پژوهش با داده های گرد آوری شده برازش مناسبی دارد و در سطح5 0/0 معنادار و مورد تایید می باشد.
  کلیدواژگان: خودکار آمدی تحصیلی، خود پنداره تحصیلی، سبک های اسناد، سرسختی روانشناختی
 • علی اشرف نورمحمدی، غلامحسین انتصارفومنی *، مسعود حجازی، ذکرالله مروتی صفحات 78-86
  صفات شخصیتی افرادازعوامل متعددی تاثیرمی پذیرند.پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت مطالعه (SQ4R) بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی انجام شد.پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانش آموزان پایه دوم متوسطه دوم شهرکرمانشاه درسال تحصیلی 97/96تشکیل می داد. در این پژوهش با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ابتدا از بین نواحی سه گانه کرمانشاه یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب و از بین آن ناحیه دو دبیرستان انتخاب گردید. و پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت و خودکارآمدی میجلی روی کلیه دانش آموزان به عنوان پیش آزمون که به تعداد 294 نفر بودند اجرا گردید. پس از اجرای پرسشنامه ها، دانش آموزانی که نمره پائین در عزت نفس و خودکارآمدی کسب کردهبودند.به تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (دوآزمایش و یک گروه گواه) جایگزین شدند. پروتکل آموزشی مهارت مطالعه (SQ4R) طی 8 جلسه ی 45 دقیقه ای به دانش آموزان گروه های آزمایش ارائه و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. در پایان دوره، پس آزمون ازهر سه گروه به عمل آمد و داده ها با روش تحلیل کوواریانس موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد آموزش مهارت مطالعه (SQ4R) موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی(P<0/001) وعزت نفس(P<0/001) دردانش آموزان می شود.وپیشنهادمی گردد معلمان و مشاوران مدارس، برای افزایش خودکارآمدیو عزت نفس دانش آموزان این مهارت را بکارگیرند و به دانش آموزان توصیه کنند.
  کلیدواژگان: مهارت مطالعه، عزت نفس، خودکارآمدی تحصیلی
 • زهرا طاولی، فتاح ناظم *، فریده دکانه ای فرد صفحات 87-98
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت منابع انسانی دانشگاه های آزاد اسلامی بر مبنای استاندارد 34000 طراحی شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر نوع داده ها، آمیخته (کمی و کیفی) بوده و از لحاظ روش اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری به کار گرفته شده در این پژوهش از دو جامعه آماری تشکیل شده شده است. در بخش اول جامعه آماری که از آن تحلیل محتوای کیفی انتخاب شده است، شامل اسناد منتشرشده پیرامون انواع روش ها و مدل های فرایندی و تعالی ارزیابی مدیریت منابع انسانی و استاندارد 34000، همچنین گروه متخصصان و مدیران است که از آن برای اعتباربخشی درونی و ارائه چارچوب نظری و مدل اولیه بهره گرفته شده است و در بخش دوم جامعه آماری از منظر پژوهش پیمایشی می باشد که تمام منابع انسانی شاغل در دانشگاه آزاداسلامی را در بر می گیرد که از آن برای اعتباربخشی بیرونی تحقیق، استفاده شده است. ابتدا جهت گزینش بخشی از استاندارد 34000 و تهیه پرسشنامه، 25 نفر از اعضای موسسه استاندارد، اساتید و اعضاء هیئت علمی و مدیران دانشگاه و در بخش دوم به تعداد 325 نفر طبق فرمول مورگان از کارکنان و به صورت نمونه برداری خوشه ایهدفمند صورت گرفته است. نتایج حاصله از پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و مدل مفهومی اولیه با ضرایب بالا تایید و در نهایت مشخص گردید که این مدل با هدف مورد نظر در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی قابلیت ارزیابی دارد.
  کلیدواژگان: مدل، ارزیابی، مدیریت منابع انسانی، استاندارد، استاندارد 34000
|
 • Toraj Hasanirad *, Hassan Reza Zeinabadi, Hamid Reza Arasteh, Hossein Abbasian Pages 1-13
  In each organization, social networks provide great challenges and opportunities for learning and education. Organizations, especially universities, by supporting social networks and encouraging students to promote participatory learning behavior, can improve the knowledge management process and enhance social learning. Based on this research, the present study was conducted to explore the necessary substrates for developing a social networking education management system. This research is a developmental-applied goal and it is a type of qualitative research that has been done using content analysis. The semi-structured interview was used to collect data and the continuous comparison method in Strauss and Corbin's field theory approach was used for three stages of open, axial and selective coding. The statistical population of the study was senior managers of universities and institutes of higher education, experts and experts in this field. The sampling method in this research was judiciously-targeted. The data of the interviews were gathered using experts' opinions of 7 experts. The results indicate that for the development of social networking education management system, two social networking platforms (including educational, communication, technological and user education) and learning networks (including educational, research and entrepreneurial background) are needed
  Keywords: Educational platform, Communication platform, Technology platform, Education management system, social network
 • Saadollah Kazemi * Pages 14-23
  The purpose of this study was to determine the effect of school climate on the creativity of high school students in Tehran in 1396. The research method was applied for the purpose of the research and the method of data collection was descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of 1,000 secondary school students in district 4 of Tehran in the academic year 1396-1395. Among them, using Cochran's formula and multi-stage random sampling method, 280 subjects were considered as sample size. . The method of data collection was based on the Hallipin & Kraft Standard Organizational Climate Questionnaire (1963) and O'Neill & Abedi's Inventory of Creativity (1996). After collecting questionnaires, data analysis and testing of hypotheses were done using structural equation modeling method and using Smart PLS 2 software in two parts of measuring model and structural part. In the first part, technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity of PLS-specific questionnaire were investigated. In the second part, the software's significant coefficients were used to examine the research hypotheses. Finally, the findings of the study confirmed the effect of school climate and its octagonal dimensions on the creativity of high school students in Tehran.
  Keywords: school atmosphere, creativity, intimacy, lack of boost
 • Vahid Haghighat Dosti Sayar, Mohammad Salehi *, Vahid Fallah Pages 24-31
  The main purpose of this study was to present an entrepreneurship education training model in growth centers of Mazandaran Islamic Azad University. The purpose of this study was to investigate the descriptive method. The statistical population consisted of all 307 university heads and colleges, deputies and directors of the Islamic Azad University of Mazandaran. According to the Cochran formula, 172 people were randomly selected using random sampling method. Classes were selected as samples. To collect data, a researcher-made questionnaire with 105 questions and 4 dimensions: content, structure, context, and process, and 9 components of "relationships and relationships, organization technology, culture, human resources, infrastructure, services and Support, outsourcing, strategy and work processes ". The face and content validity of the tool was confirmed by the experts and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha coefficient 0.86. To analyze the data, structural equation test was used. The results showed that there is a positive and significant relationship between entrepreneurship development training in growth centers with content, structure, background and process dimensions. Also, training on entrepreneurship development in growth centers with content dimensions with a gain of 0.84 is most relevant and the proposed model also has appropriate fit.
  Keywords: Entrepreneurship Development Training, Growth Centers, Azad University
 • Sadruddin Sattari *, Azam Rastgoo, Masoud EmamiNejad Pages 32-48
  The present study was conducted to investigate the effective factors of corporate university campuses and the extent of their application in the education system of Islamic Azad University of west of Guilan province and presenting a corporate university model. The research method was qualitative and quantitative. The statistical population in the qualitative section consists of heads, deputies, faculty directors and faculty members, and in the small part of the statistical society, faculty members of Azad University of west of Guilan. For sampling in the qualitative section, a targeted sampling method was used and in the small part, a stratified random sampling method was used. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. , The results of the research in the qualitative section indicated that the creation of corporate university campus in academic units had 9 main factors and 19 sub factors. In the quantitative part of the research, the findings showed that among the internal factors of knowledge systems with the highest standard coefficient of 77% and among external factors, the factor with the highest standard factor of 78% is the most influential factor in the corporate university. The results of the quantitative and qualitative research showed that all the effective factors of the corporate university in Educational systems are not used and are weak applied. The final model of the research was approved with fitting indexes and standard coefficients.
  Keywords: Corporate University, education system, Intra organizational factors, external organizational factors, Islamic Azad University
 • Alireza Jafari, Mohammadali Nadi *, Gholamreza Manshaei Pages 48-63
  Self-directed learning is one of the ways to increase responsibility that recognizes the learner as responsible for learning. The present study aims at the effectiveness of the educational package based on self-directed learning components on academic accountability and academic procrastination in new students of Farvardian University. Is. The statistical population consisted of freshman students from Farhangian University in the academic year 2012-2013, which were replaced in two groups (control and experiment) of 18 people. The research instrument was a standard accountability questionnaire (Nemati, 1999), Solonon & Rothblum (1984), and Educational Package, based on self-directed learning components developed in the study. Data analysis was done by repeated measures analysis of variance (ANOVA) through Spss24 software. The results showed that the difference between the mean scores in all research variables (p <0.01). The effect of this educational package on the improvement of accountability in the post-test and follow-up stage was 58.6% and 64.8%, respectively, and the effect of this treatment on reducing the academic procrastination in the post-test and follow-up stage was respectively 35.0 And 30.9% respectively. Also, the effect of this curriculum on decreasing general negligence, physical and mental dimensions, and significant reduction in unsatisfactory (P <0.01). According to the findings of the research, it can be said that the educational package based on self-directed learning components has increased in the experimental group in the post-test and follow up of academic accountability. Also, academic pay neglected and its dimensions decreased in both experimental and experimental groups.
  Keywords: Self-Directed Learning, academic responsibility, academic procrastination, Student, Farhangian University
 • Pari Karami Moghadam, Gholam Hossein Entesar Fomani *, Masoud Hejazi Pages 64-77
  Individuals who perceive themselves as self-efficacious individuals make more time and effort in carrying out their work or activities, and exhibit greater sustainability in dealing with problems, and appear to be more exposed to confrontation they have more challenges and more success and achieve success in different dimensions. Aim of this research was predicting academic self-efficacy Based on attributional style and hardiness with the Meditation of academic self-concept in secondary school students of Kangawer. The research method was descriptive and the design was correlation of the kind of structural equation modeling. The statistical population consisted of all secondary school students of Kangawer in 1396-97 academic years and 330 of whom were selected through stratified random sampling and cocranꞌs formula. Data was collected by academic Self-efficacy of Mijili and colleagues Questionnaire (2000), attributional style Seligman et al. (1983) Questionnaire, academic Self-Concept Yessen Chen's Questionnaire (2004) and Psychological Hardiness of Ahwaz Questionnaire (1377).  The data were statistically analyzed using AMOS. The result showed that attributional style and hardiness directly predictive of academic self-efficacy. Academic self-concept has partially mediating role among academic self-efficacy and attributional style but not verified mediating role among academic self-efficacy and Negative Internal and lasting Positive attributional style. The result showed that the research conceptual model fits the collected data and the path coefficient between variables is significant at a level of 0.05.
  Keywords: self-efficacy, Attributional Style, hardiness, self-concept
 • Aliashraf Nourmohammadi, Gholamhossein Entesarfoumani *, Masoud Hejazi, Zekrollah Morovati Pages 78-86
  Personality traits of individuals are influential in many factors.The purpose of this study was to determine the effectiveness of studying study skill (SQ4R) on self-esteem and academic self-efficacy among students.The research method was pre-test and post-test with control group and the statistical population of all second grade secondary school students in Kermanshah in academic year 2017/2018. A multi-stage random sampling method was used to select three randomly selected districts of Kermanshah and choose between two upper secondary schools and Copper Smith self-esteem questionnaires and Mijli self-efficacy was conducted on all 294 students pre-test. After completing the questionnaires, students who had a low score in self-esteem and self-efficacy. A total of 30 individuals were selected and randomly assigned into three groups of 15 (experimental and 1, 2 and 1 control groups). Study Skill Training Program (SQ4R) provided to students in experimental groups for 8 consecutive 45-minute sessions and the control group did not receive any training. At the end of 8 sessions, post-test was performed from each of the three groups and the data were analyzed by covariance analysis.The results showed that study instruction skills (SQ4R) increased their academic self-efficacy (P <0.001) and Self Esteem (P <0.001) in their students.Study skill (SQ4R) were effective in increasing self-efficacy and self-esteem among students, and it is recommended that teachers and school counselors use these methods to increase students' self-efficacy and self-esteem.
  Keywords: study skill, (SQ4R), self steem, self efficacy, Students
 • Zahra Tavoli, Fatah Nazem *, Farideh Dokaneifard Pages 87-98
  The purpose of this study was to provide a model for evaluating human resources management of Islamic Azad universities based on the standard 34000. The current research is applied in terms of its purpose and in terms of the type of data, it is mixed (quantitative and qualitative) and is descriptive-survey method. The statistical population of this research is composed of two statistical societies. In the first section of the statistical society, from which the qualitative content analysis has been selected, includes published documents on types and processes of process and excellence of human resource management and standardization 34000, as well as the group of specialists and managers for internal accreditation and presentation. The theoretical framework and the initial model have been used. In the second part of the statistical society, it is a surveying survey that involves all human resources employed at Islamic Azad University, which is used for external accreditation of research. To select part of the 34000 standard and to prepare a questionnaire, 25 members of the Standard Institute, professors and faculty members, and the managers of the university, and 325 people were selected according to Morgan's formula from the staff and targeted cluster sampling. . The results of the research were verified by means of confirmatory factor analysis and structural equation analysis and the initial conceptual model with high coefficients. Finally, this model was able to evaluate the objective at the level of Islamic Azad universities.
  Keywords: model, evaluation, Human Resource Management, Standard, Standard 34000