فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه حسینی علیمردانی *، فردین مرادی منش صفحات 217-228
  هدف پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی پرستاران بخش اعصاب و روان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش پژوهش از نوع نیازسنجی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیازسنجی آموزشی پرستاران بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بخش اعصاب و روان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز و روش نمونه گیری، سرشماری در سال 93 بود. داده ها از طریق اجرای پرسشنامه گردآوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت .یافته ها نشان داد نیازهای آموزشی پرستاران بخش اعصاب و روان در حیطه مراقبت های پرستاری، مراقبت های دارویی و غیر دارویی و شناخت بیماری ها در حد کم است. در حیطه مراقبت های پرستاری، نحوه کنترل بیماران تهاجمی، بالاترین اولویت و کنترل دقیق علائم حیاتی پایین ترین اولویت و در حیطه مراقبت های دارویی و غیر دارویی، آشنایی با عوارض جانبی داروها بالاترین اولویت و پاسخ به سوالات بیمار در زمینه ECT، پایین ترین اولویت ودر نهایت از دیدگاه پرستاران بخش در حیطه شناخت بیماری ها، ژنتیک و عوامل زمینه سازی بیماری های روانی بالاترین اولویت و اختلالات خلقی پایین ترین اولویت را در نیازهای آموزشی پرستاران داشت. در مجموع از نظر اولویت بندی حیطه ها، حیطه شناخت بیماری های مربوطه اولویت اول، حیطه مراقبت های دارویی و غیر دارویی اولویت دوم و حیطه مراقبت های پرستاری اولویت سوم، نیازهای آموزشی پرستاران را تشکیل داد.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، نیازهای آموزشی، پرستاران، بخش اعصاب و روان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • زهرا مسلمی، مهین قمی، سید داود محمدی * صفحات 229-242
  عالی ترین هدف آموزش در تمام سطوح تحصیلی، ایجاد توانایی خلاقیت در دانشجویان است و سلامت روانی دانشجویان، شرط اصلی بهره وری از نیروی کارآمد و تحصیل کرده است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی رابطه ی خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1394، نمونه ای شامل 303 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه خلاقیت عابدی و سلامت روان GHQ-28 جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل ورگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خلاقیت با سلامت روان (283/0- =r ؛ 000/0 =p) رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت، یعنی با افزایش سطح سلامت روان (کاهش نمره در پرسشنامه سلامت روان)، خلاقیت نیز افزایش می یابد. بین خلاقیت با پیشرفت تحصیلی (025/0=r ؛ 741/0 =p) و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی (150/0- =r ؛ 141/0 =p) رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین نمره ی خلاقیت و سلامت روان دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود داشت (001/0=p). در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سلامت روان پیش بینی کننده مناسبی برای خلاقیت است. ارتقای سطح سلامت روان به بهبود فرایند خلاقیت دانشجویان منجر می گردد. در نتیجه، جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت دانشجویان، تدارک برنامه های آموزشی و مشاوره ای، ضروری است.
  کلیدواژگان: خلاقیت، سلامت روان، پیشرفت تحصیلی
 • ژیلا البرزی، بهمن دشت بزرگی * صفحات 243-253
  مفهوم خود یا خودپنداره یکی از جنبه های مهم شخصیتی هر فرد است. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت خودپنداره دانشجویان رشته های مختلف مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی اخواز بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی اهواز بود. 660 دانشجوی دارای ویژگی های ورود پرسشنامه ها را تکمیل کردند. ابزار گردآوری اطلاعات متشکل از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش خودپنداره راجرز بود. پرسشنامه خودپنداره راجرز یک پرسشنامه استاندارد می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 69/1 درصد دانشجویان مونث، میانگین سنی آن ها (3/5 ± 22/8) سال و 52 درصد آن ها در رشته پرستاری تحصیل می کردند. 40 درصد دانشجویان مورد مطالعه دارای خودپنداره منفی بودند. پسرها خودپنداره بهتری نسبت به دخترها داشتند (P-valu=0/002). از میان رشته های تحصیلی، دانشجویان پرستاری از خودپنداره بهتری برخوردار بودند (P-value=0/014). دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خودپنداره مثبت تری نسبت به دانشجویان دانشجویان کارشناسی داشتند (P-value=/000). با توجه به نتایج این مطالعه که نشان می دهد اکثریت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از خودپنداره منفی برخوردار بودند، توصیه می شود مشکلات روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی که در تحصیل و کار خود با استرس بالایی روبه رو هستند، ریشه یابی شده و راه کارهای مناسب و عملی برای رفع آن ها به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: خودپنداره، دانشجویان علوم پزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، مقطع تحصیلی، اهواز
 • جعفر ترک زاده *، حمیده خلقی فرد صفحات 254-261
  این مطالعه با هدف ارزیابی توان پاسخگویی برنامه درسی رشته های علوم پزشکی : مطالعه موردی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. این یک پژوهش توصیفی_پیمایشی می باشد که در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری این مطالعه کلیه اعضای اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودند که مشارکت کردند. در این مطالعه داده ها بر اساس چارچوب ترک زاده و نکومند (2016) به صورت پرسش نامه و مصاحبه ساختارمند گردآوری شد. برای تحلیل داده های پژوهش علاوه بر میانگین و انحراف استاندارد از آزمون t استودنت و فریدمن استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، برنامه درسی رشته پرستاری به محیط پاسخگو بوده است (p<%5). همچنین برنامه درسی رشته پرستاری از لحاظ ابعاد مفهومی، ساختاری و عملکردی به محیط نیز پاسخگو بوده است (p<%5) و بعد عملکردی بیشترین مقدار و بعد مفهومی کمترین مقدار پاسخگویی را داشتند. به نظر می رسد از یک منظر اجتماعی، معناداری برنامه درسی در گرو پاسخگویی به محیط است و از این حیث برنامه درسی پرستاری در قلمرو پژوهش، معنادار ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، پاسخگویی به محیط، برنامه درسی، رشته پرستاری
 • علی محمد هادیانفرد *، نگار غیبی صفحات 262-268
  میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان لازمه همه افراد اجتماع است. با این حال مطالعات نشان داده اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین میزان مطالعه پایین است. بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. نمونه پژوهش را 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل دادند. یافته های تحقیق نشان داد که 66 درصد از شرکت کنندگان، به مطالعه علاقه زیاد و یا بسیار زیاد دارند. اما 41 درصد آن ها کمتر از یک ساعت در طول شبانه روز مطالعه می کنند. 55 درصد از آن ها مطالعه کتب درسی، 20 درصد کتب غیردرسی و 23درصد هر دو را عنوان کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مطالعه و همچنین وجود انگیزه برای مطالعه در بین دانشجویان پایین است. می توان با استفاده از یک برنامه ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای مطالعه دانشجویان فراهم ساخت.
  کلیدواژگان: مطالعه، وضعیت مطالعه، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، کتابخوانی
 • عارف ریاحی *، علی اصغر رضوی، علی محمد رمضانپور صفحات 269-282
  پایگاه‏های اطلاعات علمی از معتبرترین منابع اطلاعاتی در جوامع دانشگاهی به حساب آورده می‏شوند و می‏تواند در پیشبرد اهداف مختلف دانشجویان نقش تعیین کننده‏ای داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی و شناسایی دلایل، موانع و منابع مورد استفاده دانشجویان از این پایگاه‏ها صورت گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی و در سال تحصیلی 96_1395 انجام شده است. پرسشنامه محقق ساخته در 6 بخش تدوین و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، میان 238 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری، دکتری حرفه‏ای و دکتری تخصص دانشگاه علوم پزشکی مازندران توزیع شده است. یافته‏ها نشان داد که دانشجویان با هدف انجام فعالیت‏های بالینی (با میانگین 27/4) به استفاده از پایگاه‏های اطلاعات علمی روی آورده‏اند. همچنین بیشترین میزان آشنایی دانشجویان با پایگاه اطلاعاتی آی‏اس‏آی (با میانگین 43/4) بوده و از پایگاه پابمد بیش از سایر پایگاه‏ها استفاده نموده‏اند (با میانگین 30/4). همچنین بیشترین میزان رضایت آن ها از پایگاه آی‏اس‏آی بوده (28/4) و "ناآشنایی با زبان انگلیسی" (26/4) را مهم‏ترین مانع در جهت استفاده از پایگاه‏های اطلاعات علمی دانشگاه بیان داشته‏اند. می‏توان بیان داشت که میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی دانشگاه بیش از حد متوسط و نزدیک به زیاد بوده است.دانشگاه علوم پزشکی مازندران می تواند با برنامه ریزی مناسب و با از میان برداشتن چالش های پیش روی، شرایط را برای استفاده مطلوب تر دانشجویان از پایگاه های اطلاعاتی فراهم نموده و موجبات رشد و توسعه علمی آن ها را پدید آورد.
  کلیدواژگان: منابع اطلاعاتی، پایگاه‏های پیوسته، پایگاه‏های اطلاعات علمی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی، مازندران
 • حسین رضایی، محمد جعفر شاطرزاده یزدی، نگین مرادی *، مجید روانبخش، غلامحسین نساج، شاهین گوهرپی، فاطمه اسفندیارپور، آرش بیات، محمد خیاط زاده ماهانی، مجتبی توکلی، درسا حامدی، شیدا جوادی پور، میمنت اکبری، حسین نگهبان، علی محمد مصدق راد، محمدحسین حقیقی زاده، مهدی تهمتن، مجتبی کارگر، یونس قاسم پور صفحات 283-295
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تدوین و اجرای برنامه استراتژیک بر کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز انجام شد. در این مطالعه مداخله ای کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده دانشجویان قبل و بعد از از تدوین برنامه استراتژیک دانشکده توانبخشی اهواز بررسی و مقایسه شد. بر اساس تعداد دانشجویان در هر گروه آموزشی و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقهای، 146 نفر از دانشجویان در رشته های گفتار درمانی، فیزیوتراپی، شنوایی شناسی و کاردرمانی به شیوه تصادفی منظم انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سروکوآل حاوی پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی (عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، مسوولیت پذیری، ضمانت و همدلی) استفاده شد که دارای روایی و پایایی تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نسخه 18 نرم افزار spss و از طریق روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون ویلکاکسون) انجام شد. قبل از تدوین و اجرای برنامه استراتژیک، بین میانگین نمرات عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، مسوولیت پذیری، ضمانت و همدلی ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0> p). با این حال، پس از تدوین و اجرای برنامه استراتژیک، سطح رضایت مورد انتظار و ادراک شده دانشجویان از تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی تقریبا یکسان بود. در تدوین و اجرای برنامه ریزی استراتژیک، با اولویت بندی و اختصاص بودجه به ابعادی که دارای بیشترین شکاف بودند، دانشجویان کیفیت خدمات آموزشی دانشکده را متناسب با وضعیت مورد انتظار خود برآورد نمودند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، بهبود کیفیت، آموزش، دانشجویان، توانبخشی، اهواز
 • معصومه کرپی، فتاح ناظم *، صمد کریم زاده صفحات 296-310
  هدف اصلی این پژوهش « ارائه الگوی بومی تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران» است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان دانشگاهی و متخصصین که مشتمل بر مدیران، کارشناسان، متولیان و مشاورین حوزه تجاری سازی دانش در حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران می باشند که گردآوری اطلاعات تا زمان اشباع ادامه یافته است؛ همچنین برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است که بر اساس نظرات 18 نفر خبره و رویکرد سیستمی استراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 72 مفهوم و 15 مقوله استخراج گردیده که از بین آنها مقوله تجاری سازی دانش در حوزه سلامت به عنوان مقوله مرکزی و 14 مورد دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل دادند. مدل جامع پیشنهادی ارائه شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS 20 ،Lisrel8.8 و SmartPLS.03 مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته و نتایج یافته ها حاکی از این است که تمامی متغیرهای احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب مورد توجه قرار گیرند، مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد، لذا هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تایید شد. بنابراین درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تایید گردید.
  کلیدواژگان: تجاری سازی، تجاری سازی دانش سلامت، طراحی الگو، نظریه پردازی داده بنیاد
|
 • Fatemeh Hosseini Alimardani *, Fardin Moradi Manesh: Pages 217-228
  The aim of this study was to assess the educational needs for psychiatric ward nurses in Educational Hospitals of Ahwaz University of Medical Sciences. Study Research method was a need assessment and the research instrument was Nurses’ Educational Need Assessment Questionnaire. The statistical population consisted all psychiatric ward nurses were employed in Ahwaz Medical Sciences Hospitals. Based on census sampling, 53 nurses (42 female and 11 male) were selected. Data were analyzed by SPSS software, then the results showed that nurses’ educational needs in domains of nursing care, pharmaceutical and non-pharmaceutical care, and   identifying disorders were low. In domain of nursing care, high and low priority of educational needs were aggressive patients management and precise control of vital signs, respectively. Also, in domain of pharmaceutical and non- pharmaceutical care, high priority of educational needs was belonged to recognition the side effects of medications and the lowest priority was  the answers to patient questions regarding ECT. Finally, in domains arrengment , the highest and lowest priority of educational needs were genetic and predisposing factors for mental disorders, and mood disorders, respectively. Based on domains prioritizing in terms of nurses’ perspective, identifying disorders was first, pharmaceutical and non- pharmaceutical care were second, and nursing care was third priority, too.
  Keywords: need assessment, Educational Need Assessment, Psychiatric Ward Nurses
 • Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Seyed Davood Mohammadi * Pages 229-242
  The highest objective of education at all educational levels is to promote the creativity power in university students. Moreover, mental health of students is the main condition for efficient  employment and educated resources. The aim of the present research was to investigate the relationship between critical thinking skills and creativity with mental health and academic achievement in students at Qom University of Medical Sciences. This descriptive -correlation study was conducted on 303 students in Qom University of Medical Sciences those were selected through stratified random sampling method with considering gender. Data were collected through two standard questionnaires on creativity,  Abedi and mental health questionnaire of GHQ-28. Data were analyzed using descriptive statistics methods, Pearson correlation and independent t-test, and multiple regression analysis. The results of Pearson correlation test showed that there was significant negative relationship between creativity with mental health (P=0/000, r=-0/283). In the other word, with increasing mental health (decreasing the score in the mental health questionnaire), the creativity also increased. However, there was no a significant relationship between creativity with academic achievement (P=0/741, r=0/025) and mental health and academic achievement (P=0/141, r=-0/150). According to independent t-test results, there was no significant difference between male and female students’ average scores in creativity and mental health, whereas there was a significant difference between male and female students’ in academic achievement. Moreover, multiple regression analysis revealed that only mental health can predict creativity significantly. The increase the level of students' mental health, the improvement the creative process. Consequently, providing training and counseling are necessary to maintain and improve their level of health.
  Keywords: creativity, mental health, academic achievement
 • Jila Alborzi, Bahman Dashtbozorgi * Pages 243-253
  The self-concept is one of the most important aspects of the individual personality. The purpose of this study was to compare the self-concept of students in different fields of study in Ahvaz nursing and midwifery faculty. The present study was a descriptive epidemiological study. Hence, the research population was total students in Ahvaz nursing and midwifery faculty at Ahvaz University of Medical Sciences that 660 students with  entrance features were completed questionnaires. The data gathering tool was comprised of two questionnaires: demographic questionnaire and Roger’s self-concept questionnaire that its standard was confirmed. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics and SPSS 22 software too. Considering the data analysis, 69.1% of students were female and the mean of age was estimated 22.28 ± 3.5 years, and also 52% of students were nursing students that 40% of students had negative self-concept. Although, males showed better self-concept than females (P-value = 0.002). In comparison all participants, nursing students had better self-esteem (P - value = 0.014), as well as Postgraduate students had more positive self-concept than undergraduate students (P-value = 0.000). According to the results of this study,  majority of students at Ahwaz nursing and midwifery faculty had a negative self-concept, therefore, it is recommended that the psychological problems of medical students facing high stress in their education and work  should be rooted and evaluated then appropriate strategies and practical steps would be figured out.
  Keywords: self-concept, Medical science students, Nursing, Midwifery, Operating room, Academic Degree, Ahvaz
 • Jafar Torkzadeh *, Hamideh Kholghifard Pages 254-261
  This study aimed to evaluate the power of response to medical sciences disciplines’ syllabuses as a Case study of  nursing discipline at Yasuj University of Medical Sciences. This descriptive survey was carried out while all professors and faculty members  (19 individuals) of Nursing Faculty at nursing department of Yasuj university of medical sciences were participated in 2015. In this study, data were collected according to the framework of Turkzadeh and Nekumand (2016) through a structured questionnaire and interview. Then to analyze the data, t-student and Friedman tests were used in addition to mean and standard deviation.. According to the results, the nursing curriculum has been responsive to the environment (p<%5). Nursing curriculum was also responsive to the environment in terms of conceptual, structural and functional dimensions (p <% 5); moreover, functional dimension had the highest amount of responsiveness and conceptual dimension had the lowest amount of responsiveness to the environment. It seems, the significant of nursing curriculum is depended on response to environment; and in this regard, nursing curriculum in the field of research is evaluated meaningfully.
  Keywords: evaluation, Response to environment, Curriculum, Nursing, Medical Sciences
 • Ali Mohammad Hadianfard *, Negar Gheibi Pages 262-268
  The tendency for seeking knowledge is one of the basic human needs. The study of the scientists’ works is necessary for all people. However, studies have shown that, even among students in our society, the average studying rate is low. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the status of students' study in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The present study was a survey in which data was collected through a questionnaire. The study population consisted of students of Ahvaz University of Medical Sciences. The sample included 300 students drawn of the study population. Finally, the findings showed that 66% of the participants had a high or very high interest rate to study. Although, 41% of participants have studied less than an hour daily. Moreover, 55% of the respondents have only read textbooks, 20% have studied non-textbooks and 23% have read both. In conclusion, this research showed that the average study rate and the motivation to study were low among the students. Accordingly, by using a targeted planning, it may be possible to provide a suitable platform for students to study.
  Keywords: Study, the status of study, Students, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Reading
 • Aref Riahi *, Ali Asghar Razavi, Ali Mohammad Ramzanpour Pages 269-282
  Scientific Databases are the most important authentic information resources in Academic community, and it can play determinative role in different aims and goals of student. Hence, this study aimed to determine the rate of using, awareness and satisfaction of scientific database among student of Mazandaran University of Medical Science. This Applied -Survey study was performed during 2016-2017 educational period. -The researcher-made questionnaire according to review the internal and external resources about the subject (in 6sections) was utilized and its reliability and validity were approved. Then, it was distributed among 238 Students of Mazandaran Medical Science University (Master, PhD, Doctors and Medical residents). To analyze data, Descriptive Statistics, Statistical Test and SPSS 16 were used. According to findings, most student employed Scientific Database because of Clinical Activities (average of 4.27). Also results indicated that most familiarity rate of students with Database were ISI (average of 4.43), and they used PubMed more than other Database (4.30). The highest satisfaction rate of database was ISI (4.28), although “Unfamiliarity with the English language was mentioned as the most barrier related to the Use of Scientific Database. In conclusion, Rate of Using, Awareness and Satisfaction of Scientific Database among student of Mazandaran Medical Science University were more than average and nearly high level. By planning suitable policies and also   removing barriers and challenges, administers can provide better conditions for students using scientific database and create cause of Scientific and professional developments.
  Keywords: Information Resource, Online Database, Scientific Database, Student, Medical Science University, Mazandaran
 • Hossein Rezai, Mohammad Jafar Shaterzadeh Yazdi, Negin Moradi *, Majid Ravanbakhsh, Gholam Hossein Nassaj, Shahin Goharpey, Fatemeh Esfandiarpour, Arash Bayat, Mohammad Khayatzadeh Mahani, Mojtaba Tavakoli, Dorsa Hamedi, Sheyva Javadipour, Meymanat Akbari, Hossein Negahban, Ali Mohammad Mosadeghrad, Mohammad Hosein Haghighizadeh, Mahdi Tahamtan, Mojtaba Kargar, Younes Ghasempour Pages 283-295
  This study aimed to investigate the effect of developing and administering a strategic plan on perceived educational quality by students in Ahvaz faculty of rehabilitation sciences. In this interventional study, perceived educational quality by students was investigated before and after developing and administering a strategic plan. Based on the number of students in each educational department and using stratified-random sampling method, 146 students in disciplines of speech and language pathology, physical therapy, audiology, and occupational therapy were selected to participate in the study. For data collection, a standardized SERVQUAL questionnaire including five dimensions of educational services quality (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) with approved validity and reliability was applied. Data analysis was executed by using SPSS version 18 and applying descriptive (mean and standard deviation) and analytical (Wilcoxon signed-rank test) statistical methods. Before developing and administering the strategic plan, a significant difference was observed between mean scores of perceived and expected tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy by students (p < 0.001). However, after developing and administering the strategic plan, the expected and perceived levels of students' satisfaction with educational services were almost equal. Furthermore, in developing and administering the strategic plan, by prioritizing and devoting the budget to the dimensions with highest gap, the students estimated the quality of faculty’s educational services equal to and in line with their expected status.
  Keywords: Strategic Planning, quality improvement, Education, Students, Rehabilitation, Ahvaz
 • Masoumeh Korpi, Fatah Nazem *, Samad Karimzadeh Pages 296-310
  The main objective of this research is "Provide a native model of knowledge commercialization in the field of health at the University of Medical Sciences in Tehran". The statistical population of the research includes academic experts and experts consisting of managers, experts, custodians and consultants in the field of knowledge commercialization in the field of health of medical universities of Tehran in which the information gathering has been continued until saturation, as well as for sample size selection In this paper, based on the opinions of 18 experts and the systematic approach of Strauss and Corbin in three stages of open, axial and selective coding, 72 concepts and 15 categories have been extracted. Among them, the commercialization of knowledge in the field of health as the central category and the other 14 components of the data theory theory data base Formed. The proposed comprehensive model proposed in the second stage was tested and analyzed using SPSS 20, Lisrel8.8 and SmartPLS.03 software and the results of the findings indicate that all the variables considered in the form of the abovementioned levels as variables Which should be considered in the design of the optimal model, has been approved. Also, given that the absolute value of the t-value for all relationships between the variables was larger than the critical value of 1.96 and all factor loads in a standard state greater than 0.3, then none of the relationships was rejected and all the validation variables and relationships Became So, the original model of the research was finally confirmed.
  Keywords: Commercialization, Health Knowledge Commercialization, Template Design, Foundation Theory Theory