فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمد افشار شاندیز، حسن رهنما*، حسین آذرنیوند صفحات 115-123
  فاکتور رونویسی LEC2 یکی از فاکتورهای رونویسی است که با اتصال به توالی پیشبرهای بذری سبب بیان ژن های پایین دستی می شود. استفاده از این فاکتور رونویسی در کنار روش آگرواینفیلتریشن می تواند زمان ارزیابی پیشبرهای بذری را با توجه به حذف زمان طولانی مدت انتقال دائم تا بذردهی کاهش دهد. در این تحقیق اختصاصی بودن بیان بذری ژن تحت کنترل پیشبر FAD2-1 پس از جداسازی از گیاه گلرنگ با استفاده از آنالیز بیان ژن GUS در برگهای توتون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج توالی یابی پیشبر FAD2-1 نشان داد که این قطعه جدا شده از بالادست ژن FAD2-1 حاوی عناصر اساسی برای بیان اختصاصی در بذر است. جهت ارزیابی سریع اختصاصی بودن بیان بذری در پیشبر ژن FAD2-1 دو کاست ژنی طراحی گردید: کاست ژنی اول pFAD2-GUS  (ژن GUS و پیشبر ژن (FAD2-1 و کاست ژنی دوم pBI-LEC2  (ژن LEC2 و پیشبر 35S). کاست های ژنی به صورت جداگانه در وکتور pBI121 کلون شده و در نهایت به سویه EHA105 آگروباکتریوم منتقل شدند. به منظور بررسی سریع عملکرد این پیشبر، آگروباکتریوم های حاوی دو سازه بصورت جداگانه آماده و کشت شده و پس از تنظیم غلظت هر دو کشت بر روی OD600=0.6 به نسبت مساوی با هم مخلوط و به برگهای توتون تزریق شد. با آبی شدن برگهای تزریق شده با سازه یک+سازه دو و عدم مشاهده رنگ در برگهای تزریق شده با سازه یک یا سازه دو اختصاصی بودن بیان بذری این پیشبر تایید شد. نتایج نشان داد که فاکتور رونویسی LEC2 با شناسایی توالی های خاص در بالادست ژنهای بذری سبب بیان ژنهای پایین دستی می شود. از اینرو این تحقیق پیشنهاد می کند که فاکتور رونویسی LEC2 به همراه روش آگروینفیلتریشن می تواند به عنوان ابزاری کارا و سریع در تایید قطعاتی که بالقوه به عنوان پیشبر بذری جداسازی می شوند، استفاده شود.
  کلیدواژگان: آگرواینفیلتریشن، آنالیز پیشبر، پیشبر بذری، LEC2
 • سولماز اخطاری، جعفر رازقی*، کریم حسن پور، آرش کیانیان مومنی، علی موافقی صفحات 125-137
  نور مهمترین منبع انرژی برای موجودات فتوسنتزی است. پروتئین های گیرنده نور قادرند تا طول موج های خاصی از نور را دریافت کرده و مسیر انتقال سیگنال را آغاز نمایند. Volvox carteri جلبک سبز پرسلولی ساده با داشتن ویژگی های منحصر به فرد خود، به عنوان مدل یوکاریوتی کمتر تکامل یافته برای مطالعه تکامل و توسعه گیرنده های نوری بسیار مناسب است. در پژوهش حاضر، اثر تابش (UV-B (0.056 mw.cm-2 بر بیان 13 ژن گیرنده نوری با استفاده از داده های RNA-Seq مورد بررسی قرار گرفت. این گیرنده ها برای نظارت بر نور و سازگاری فعالیت های فیزیولوژیکی جلبک با تغییرات محیطی مورد نیاز هستند. بر اساس نتایج بدست آمده، در شدت پایین اشعه ماوراء بنفش، بیان ژن های گیرنده نوری در سلول های جنسی و غیرجنسی، در مقایسه با گروه های کنترل، معنی دار نشد. با این حال، مقایسه بیان این ژن ها در این دو نوع سلول نشان داد که گیرنده های نوری Phot، CRYp، ChR1-2، HKR1-4 و (VOP (VR1 الگوی بیان ویژه نوع سلول را نمایش می دهند. در حالی که بیان گیرنده های نوری UVR8، CRYd1-2 و CRYa در هر دو نوع سلول مشابه بود. به نظر می رسد که به علت تجمع غالب رونوشت ژن های هدف مسیر پاسخگو به UV-B در سلول های غیرجنسی، احتمال دارد که UV-B به طور غیر مستقیم رونویسی ژن را در این موجود تحت تاثیر قرار داده باشد. الگوی پروفایل ترنسکریپتوم میان این دو نوع سلول که هم در مورد گیرنده های نوری و هم در بررسی ژن های هدف مسیر پاسخگو به UV-B مشاهده شد؛ ماهیت متفاوت و تمایزیابی سلولی را در این جلبک نشان داد.
  کلیدواژگان: گیرنده های نوری، Volvox carteri، اشعهUV-B، یووی، RNA-Seq
 • فهیمه حیدری قره سو، نسرین مشتاقی*، برات علی مشکانی، سعید ملک زاده شفارودی صفحات 139-151
  آنزیم Cel6B از باکتری Thermobifidia fusca، یک CBHII متعلق به خانواده بی سلولازهاست که بسیار مقاوم به حرارت است. به علت میزان پایین تولید این آنزیم در میزبان اولیه نمی توان از این میزبان برای تولید آنزیم در مقیاس صنعتی استفاده نمود. به منظور بیان این آنزیم در مخمر، ژن سلوبیوهیدرولاز موجود در سازه PSZ143 با PCR تکثیر و به درون ناقل مخمری pPICZαA، همسانه سازی شد. سازه نوترکیب حاوی ژن cel6B، به باکتری Jm109 E. coli منتقل شده و باکتری های نوترکیب بر روی محیط کشت LB حاوی  µg/ml5/0 بلئومایسین، انتخاب شد. سازه نوترکیب خطی شده، با استفاده از الکتروپوریشن به مخمرPichia pastoris سویه های GS115 و KM71H منتقل شد. در نهایت بهترین غلظت متانول و بهترین روز بیان آنزیم نیز با روش DNS تعیین شد. نتایج نشان داد، بیشترین میزان فعالیت سلوبیوهیدرولاز در سویه های GS115 و KM71H و بر روی PC (پنبه اسید فسفریک شده) در دمای C°50 و به مدت 16 ساعت، به ترتیب 98/1 و U(mmol/min)/ml 475/0 است. نمونه مربوط به کلنی پر محصول سویه GS115 بر روی ژل SDS-PAGE بارگزاری و بیان آنزیم تایید شد و سپس نتایج بهترین غلظت متانول و بهترین روز بیان آنزیم با همین سویه، در روز چهارم بعد از القاء با 3 درصد متانول (V/V) به دست آمد. عدم بهینه سازی کدون های ژن همسانه شده به پلاسمید مخمری باعث کاهش بیان و کاهش فعالیت سلوبیوهیدرولازی آن شد. مخمر پیشیا میزبان مناسبی برای بیان این آنزیم است که با بهینه سازی کدونهای توالی کدکننده این ژن، می توان بازدهی بیان را بهبود داد.
  کلیدواژگان: مخمر، سلوبیوهیدرولاز، فرآوری زیستی تلفیقی، ژن cel6B
 • ناهید مسعودی، احمد روحی بخش*، محمدحسن عصاره، مسعود نادرپور، داود کولی وند صفحات 153-162
  بیان ژن ویروس ها در باکتری برای مطالعه پروتئین ویروس ها و تولید آنتی بادی اختصاصی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، نمونه های سیب زمینی از هشت استان ایران جمع آوری شده و ردیابی ویروس Potato virus S، به عنوان یکی از مخرب ترین ویروس های سیب زمینی، بوسیله داس-الیزا و آرتی-پی سی آر انجام گرفت. تعیین گروه غالب با توجه به توالی ژن پوشش پروتئینی و پس از تجزیه فیلوژنی انجام شد. ژن کامل CP تکثیر و همسانه سازی شده و مورد توالی یابی قرار گرفت، سپس از پلاسمید pJET1.2/blunt برش داده شده و به پلاسمید بیان pET-28a (+) متصل شد و سازه (pET-28a:PVS:CP) به باکتری Escherichia coli سویه BL21 منتقل شد. بهینه سازی بیان ژن با القا بوسیله IPTG در غلظت های 5/0، 1 و 2 mM به مدت 3، 4 و 6 ساعت انجام گرفت و توسط SDS-PAGE و وسترن بلات تایید شد. بر اساس توالی نوکلئوتیدی، جدایه های ایرانی PVS به سه گروه تقسیم شدند که یک گروه با 22 عضو به عنوان گروه غالب شناخته شد. بیان پروتئین نوترکیب با وزن 34 کیلودالتون توسط وسترن تایید شد. القاء با غلظت 1 میلی مولار IPTG و به مدت 4 ساعت بهترین بیان را نشان داد. این نخستین گزارش بیان ژن پوشش پروتئینی ویروس PVS است که برای تهیه آنتی بادی این ویروس اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: ویروس اس سیب زمینی، بیان ژن، پروتئین نوترکیب، تجزیه فیلوژنتیکی، PVS
 • مهرداد صالح زاده* صفحات 163-173
  ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus (CMV)یکی از مهم ترین ویروس های کدوئیان و دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی می باشد. وجود آلودگی های مخلوط با سایر ویروس ها سبب کاهش و یا تشدید علائم و خسارت ناشی از این ویروس می شود. هدف از این تحقیق بررسی آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار با ویروسهای جنس پوتی ویروس در گیاهان جمع آوری شده از خانواده های کدوییان (Cucurbitaceae) شامل خیار و کدو، بادمجانیان (Solanaceae) شامل گوجه فرنگی، فلفل و تاج ریزی، پنیرکان (Malvaceae) شامل ختمی و پنیرک می باشد. تعیین آلودگی مخلوط CMV با جنس پوتی ویروس ، از لحاظ بوجود آمدن هم افزایی و خسارت مضاعف بین این ویروس ها در کشاورزی مهم است. به منظور تعیین اینکه ویروس های جنس پوتی ویروس بیشتر در چه نوع میزبان هایی با ویروس موزاییک خیار آلودگی مخلوط دارند و در کدام گیاهان این آلودگی مخلوط کمتر است مهم می باشد. برای این منظور، تعداد 300 نمونه گیاهی مشکوک به آلودگی از خانواده های مذکور از منطقه ی شمال غرب کشور جمع آوری، نگهداری و از هر میزبان 25 نمونه مربوط به جدایه های مختلف مورد بررسی واقع شد. نمونه ها دارای علایم موزاییک، پیسک، تاول های برجسته، بدشکلی، موزاییک زرد، کوتولگی بوته و نیز سایر علائم بیماری های ویروسی از جمله نخی شدن برگ بودند. به منظور بررسی اولیه ی وجود ویروس موزاییک خیار کارهای گلخانه ای با استفاده از میزبان های لکه موضعی و سیستمیک  CMVهمچنین کارهای آزمایشگاهی با استفاده یک جفت آغازگر اختصاصی منطبق بر ژن پروتئین پوششی CMV انجام شد. سپس، برای ردیابی آلودگی مخلوط با جنس پوتی ویروس از نمونه هایی که آلودگی آنها به ویروس موزاییک خیار محرز شده بود از آغازگرهای عمومی جنس پوتی ویروس استفاده شد و بیشترین آلودگی مخلوط ویروس موزاییک خیار با ویروس های جنس پوتی ویروس در کدو و گوجه فرنگی و کمترین اختلاط در ختمی، پنیرک، فلفل و خیار مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آلودگی مخلوط، پوتی ویروس، سینرژیسم، ویروس موزاییک خیار
 • فرشته خرمی*، یوبرت قوستا، خدیجه اجاقی آق باش، اثمر سلیمان زاده، مریم فروزان صفحات 175-185
  بید کلم (Plutella xylostella L.) آفت مهم گیاهان تیره چلیپائیان (Brassicaceae) در ایران و جهان است. حشره ‏کش‏های شیمیایی نقش مهمی را در کنترل این آفت ایفا می‏کنند، اما آثار سوء استفاده از آن‏ها و همچنین وجود مقاومت قابل توجه آفت به طیف وسیعی از حشره ‏کش‏ها، موجب افزایش توجه به استفاده از ترکیبات و عوامل ایمن و سازگار با محیط زیست شده است. لذا در این تحقیق قدرت بیمارگری جدایه‏های AM111 و AH112 از قارچ Metarhizium anisopliae و همچنین نانو-قارچ سنتز شده Metarhizium anisopliae AM111@Fe3O4 روی لاروهای سن سوم بید کلم در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. مقایسه سمیت نانو-قارچ و قارچ فرموله نشده حاکی از کاهش معنی‏ دار غلظت قارچ مورد استفاده در حالت فرموله شده آن بود، به طوری که غلظت کشنده در حالت نانو-قارچ 104 × 5/2 کنیدی در میلی لیتر بود که نشان از موثرتر بودن نانو-قارچ نسبت به حالت فرموله نشده آن در مقابل آفت است. بررسی مقایسه میانگین دورکنندگی نانو-قارچ با قارچ فرموله نشده در مقابل لاروهای سن سوم بید کلم، نشان داد که نانو-قارچ به طور معنی‏داری دور کنندگی بالاتری را ایجاد می‏کند به طوریکه میانگین دورکنندگی قارچ و نانو-قارچ برای لارو سن سوم آفت به ترتیب 69 و 66/74 درصد بود. همچنین در مطالعه آنزیمی، مقایسه فعالیت ویژه آنزیم پروتئاز Pr1 در pH بهینه (11=) در اثر فعالیت قارچ نشان داد که اختلاف معنی‏ دار آماری بین تیمار قارچ و شاهد وجود دارد و در تیمار قارچ فعالیت آنزیم بالاتر بود. میزان واحد فعالیت آنزیم ویژه پروتئاز  Pr1 در تیمارهای قارچ و شاهد به ترتیب 994/2 و 051/0 واحد آنزیمی در میلی‏گرم به دست آمد. نتایج ما نشان داد که نانو-قارچ در مقایسه با قارچ فرموله نشده دارای تاثیر بالاتری روی بید کلم بوده و Metarhizium anisopliae AM111@Fe3O4 می‏تواند به عنوان ترکیبی جدید و موثر در مدیریت تلفیقی این آفت مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بید کلم، Plutella xylostella، پروتئاز، زیست سنجی، قارچ بیمارگر حشرات، فناوری نانو
 • فاطمه خاکدان، مجتبی رنجبر*، نادر چاپارزاده، اطهر السادات جوانمرد، هوشنگ علیزاده صفحات 189-202

  ریحان (Ocimum basilicum L. (2n=48 گیاهی دارویی و معطر از تیره نعناعیان است. اوژنول یکی از ترکیبات مهم فنیل پروپانوئیدی موجود در اسانس ریحان است که بر علیه باکتری ها، قارچ ها، نماتدها، حشرات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. فنیل پروپانوئیدها از جمله متیل اوژنول با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانتی بر علیه رادیکال های آزاد ترکیبی حفاظتی در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی به شمار می آید. متیل اوژنول O- متیل ترانسفراز (EOMTs) به عنوان یک آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتز فنیل پروپانوئیدها، متیلاسیون اوژنول به متیل اوژنول را انجام می دهد. در تحقیق حاضر، برای بررسی تنظیم بیان ژن اوژنول O-متیل ترانسفراز در شرایط مختلف محیطی و شناسایی موتیف های تنظیمی، پیشبر این ژن از گیاه ریحان جداسازی، مشخصه یابی و از نظر عملکردی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه پیشبر ژن EOMTs نشان داد که این توالی شامل عناصر مهم تنظیمی پاسخ دهنده به دمای بالا و تنش خشکی از جمله HSE، MYC، MYB و WRKY است. با توجه به حضور جایگاه های تنظیمی پاسخ دهنده به تنش های زیستی و غیر زیستی در پیشبر ژن ObEOMTs، تغییر در بیان ژن مذکور مورد انتظار است. نتایج تایید عملکرد پیشبر EOMTs در برگ های گیاه توتون نشان داد که با حضور عناصر پایه، این پیشبر قادر به هدایت و بیان ژن GUS است.

  کلیدواژگان: پیشبر EOMTs، عناصر cis-acting، تنش خشکی، ریحان
 • علی بنده حق*، محمود تورچی، داود فرج زاده، زهرا دهقانیان، صدیقه پیرزاد صفحات 203-216

  جهت مطالعه توان القایی باکتری اندوفیت Pseudomonas flourescens FY32 در بهبود رشد و افزایش مقاومت کلزا به تنش شوری، از طریق رهیافت پروتئومیکس، آزمایشی بصورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی در سیستم کشت هیدروپونیک با سه تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایش به ترتیب شامل تنش شوری در دو سطح،  تلقیح با باکتری و عدم تلقیح (کنترل منفی) بود. نتایج  نشان داد که تحت شرایط تنش شوری گیاهان تلقیح شده در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده از صفات رشدی بهتری برخوردار باشند. الگوی پروتئین های بافت برگی به کمک روش الکتروفورز دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفت. ژل های بعد دوم پس از تصویربرداری، به کمک نرم افزارMelanie ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کمیت و کیفیت بیان پروتئین ها در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. طی این تجزیه تحلیل 15 لکه پروتئینی از نظر بیان معنی دار بود که 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سم زدایی، 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سوخت و ساز و 7 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر فتوسنتز بود. بر اساس مقایسه ژل های مربوط به باکتری و شاهد (بدون باکتری) در دو محیط تنش و بدون تنش، باکتری باعث افزایش مقاومت گیاه تحت تنش شوری می شود.
  جهت مطالعه توان القایی باکتری اندوفیت Pseudomonas flourescens FY32 در بهبود رشد و افزایش مقاومت کلزا به تنش شوری، از طریق رهیافت پروتئومیکس، آزمایشی بصورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی در سیستم کشت هیدروپونیک با سه تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایش به ترتیب شامل تنش شوری در دو سطح،  تلقیح با باکتری و عدم تلقیح (کنترل منفی) بود. نتایج  نشان داد که تحت شرایط تنش شوری گیاهان تلقیح شده در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده از صفات رشدی بهتری برخوردار باشند. الگوی پروتئین های بافت برگی به کمک روش الکتروفورز دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفت. ژل های بعد دوم پس از تصویربرداری، به کمک نرم افزارMelanie ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کمیت و کیفیت بیان پروتئین ها در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. طی این تجزیه تحلیل 15 لکه پروتئینی از نظر بیان معنی دار بود که 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سم زدایی، 4 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر سوخت و ساز و 7 لکه مربوط به پروتئین های درگیر در مسیر فتوسنتز بود. بر اساس مقایسه ژل های مربوط به باکتری و شاهد (بدون باکتری) در دو محیط تنش و بدون تنش، باکتری باعث افزایش مقاومت گیاه تحت تنش شوری می شود.

  کلیدواژگان: الکتروفورز دوبعدی، تنش زیستی، باکتری PGPR
 • سعید نواب پور*، پرهام نیک سیر، حسین صبوری، حسن سلطانلو، مسعود رحیمی صفحات 217-230

  به منظور بررسی تنوع هاپلوتایپی QTLهای کنترل کننده تحمل به خشکی در گیاهچه های 22 ژنوتیپ برنج آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و در محیط کنترل شده تحت شرایط نرمال و خشکی انجام گرفت. 16 جفت نشانگر ریزماهواره مرتبط با تحمل به خشکی استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل قطر ریشه، وزن ریشه، تعداد ریشه، وزن ساقه، طول ساقه، طول ریشه، کد ژنوتیپی و بیوماس کل بود. تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد تفاوت بسیار معنی داری  بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد مطالعه در دو شرایط نرمال رشد و تنش خشکی وجود داشت که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ های مورد مطالعه بود. 16 جفت نشانگر ریزماهواره در مجموع 49 آلل نشان دادند. تعداد آلل تولید شده به وسیله هر جفت آغازگر  از 2 تا 6 آلل متغیر بود که میانگین آن 3 آلل در هر لوکاس داشت. محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) دارای دامنه ای از 207/0 تا 678/0 با میانگین 462/0 بود. بیشترین مقدار PIC به ترتیب متعلق به آغازگرهای (678/0)  RM8030 و (651/0)RM3302  بود. آغازگرهای RM8030 وRM3302  مناسب ترین آغازگرها برای تشخیص ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی بودند و ممکن است در انتخاب به کمک نشانگر مفید باشند. ژنوتیپ ها در 15 گروه هاپلوتایپی جای گرفتند و از رقم  Bala به عنوان مرجع جهت بررسی تنوع هاپلوتایپی استفاده شد. گروه هاپلوتایپی شماره 1 شامل 4 ژنوتیپ سالاری، CT6516-24-3-2، IR77298-14-1-2 و IR50 می توانند جهت برنامه های اصلاحی تحمل به تنش خشکی مفید باشند.

  کلیدواژگان: برنج، تنوع هاپلوتایپی، محتوای اطلاعات چندشکل، نشانگر SSR
 • زهرا رودباری*، خدیجه نصیری صفحات 231-243

  تکنولوژی انتقال ژن در پی استفاده از حیوانات و پرندگان به عنوان بیوراکتورهای زیستی در تولید پروتئین های دارویی، صنعتی و نوترکیب در مقیاس بالا و همچنین استفاده از مدل های حیوانی برای بیماری های خاص و بررسی اثرات ژن های درمانگر در آنها می باشد. روش های متفاوتی برای انتقال ژن در سلول های یوکاریوتی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به روش های فیزیکی، شیمیایی و استفاده از ویروس ها اشاره کرد. با افزایش اطلاعات محققین درباره سیکل زندگی ویروس ها و به دلیل توانایی ذاتی آنها در انتقال و الحاق ژنوم خود در ژنوم میزبان، به یکی از ابزار قوی برای انتقال ژن تبدیل شده اند. در بین وکتور های ویروسی لنتی ویروس ها به خاطر برخی قابلیت های خاص یکی از پرکاربردترین ابزار انتقال ژن به شمار می روند. از وکتورهای ویروسی به اشکال مختلفی برای انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته استفاده شده که از آن جمله می توان به تزریق مستقیم ویروس های نوترکیب و ناقل ژن به بافت هدف در بافت مورد نظر و یا تیمار سلول های بنیادی با ویروس نوترکیب و انتقال سلول های نوترکیب به بافت هدف و یا تیمار سلول های جنینی در مراحل اولیه جنینی اشاره کرد. در این مطالعه سعی بر آن است تا به طورکلی به روش های انتقال ژن و روش های نوین تولید حیوانات تراریخته و استفاده از وکتورهای ویروسی برای انتقال ژن اشاره گردد.

  کلیدواژگان: انتقال ژن، وکتورهای ویروسی، حیوانات تراریخته، لنتی ویروس
 • فرزاد غفوری، مصطفی صادقی*، ابوالفضل بهرامی صفحات 245-266

  در پستانداران، بخش عمده ای از فرآورده های بیان ژن را توالی های ریبونوکلئوتیدی غیرکدکننده پروتئین تشکیل می دهند. این توالی ها شامل مولکول های RNAی کوتاه و بلند، با اندازه هایی در بازه ده ها تا صدها نوکلئوتید هستند، که به مواردی از آن ها با طول بیشتر از 200 نوکلئوتید، RNAی بلند غیرکدکننده ی پروتئین یا LncRNA گفته می شود. این LncRNAها از طریق ساختار مولکولی ویژه خود، با سایر مولکول ها در میان کنش بوده و از این طریق بر شماری از فرآیندهای مهم سلولی تاثیرگذار هستند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد RNAهای غیرکد شونده بلند به عنوان یک جزء مهم در فرآیندهای داخل سلولی بخصوص تنظیم بیان ژن ها در انواعی از بیماری ها به ویژه سرطان و نقش آن ها در زمینه های حیوانی می باشد. فناوری های مدرن و روش های بیوانفورماتیکی پیشرفته ای جهت شناسایی مولکول های LncRNAها توسعه یافته است. در این مطالعه، وضعیت فعلی دانش در زمینه lncRNA را بررسی می کنیم، همچنین به بحث در مورد آنچه که با محتوای ژنوم، عملکرد بیولوژیکی و مکانیسم های عمل lncRNA ها شناخته شده است می پردازیم. می توان نتیجه گیری کرد که نقش های عملکردی و تنظیمی این نوع ویژه از RNAها روز به روز در حال گسترش می باشد و هنوز هم فضای بسیار زیادی برای گسترش مطالعه و پژوهش در زمینه های انسانی و حیوانی وجود دارد و امید است که افق های بیشتری از آن ها در درمان انواع بیماری ها، بویژه بیماری هایی که درمان قطعی برای آن ها پیدا نشده است، پیدا نمود. همچنین با پیدا کردن نقش های جدید عملکردی و تنظیمی در زمینه های حیوانی شاهد پیشرفت چشمگیری در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد دام و صفات عملکردی و تولیدی در دام ها باشیم.

  کلیدواژگان: LncRNAها، سرطان، سیستم عصبی مرکزی، درمان، نقش و عملکرد
 • مهدیه غنی زاده، فاطمه طباطبائی* صفحات 267-279

  علیرغم توسعه روزافزون فناوری مهندسی ژنتیک و استفاده از فراورده های آن (محصولات تراریخته) در سراسر جهان، در برخی نواحی از جمله ایران، تولید داخلی محصولات تراریخته همچنان با چالش روبرو است. با وجود تبیین جنبه های علمی مسئله از سوی کارشناسان و صدور فتاوای متقن از سوی فقهای عالیقدر شیعه، خلائی که به وضوح مشاهده می شود، عدم تبیین دقیق حکم فقهی تولید این محصولات بر مینای ادله شرعی است. حال آنکه با توجه به نقش محوری شرع در تعیین قوانین موضوعه جامعه، بررسی این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی تلاشی است در جهت واکاوی حکم فقهی تولید محصولات تراریخته بر مبنای فقه امامیه. در این راستا نظر به ضرورت موضوع شناسی، ابتدا دیدگاه کارشناسان در ارتباط با موضوع تراریخته مورد بررسی قرار گرفت و سپس بخش فقهی و حکم شناسی موضوع، تببین شد. یافته ها حاکی از آن است که سلامت این محصولات در سطح جهانی امری پذیرفته شده و مسلم است و عدم پذیرش آن در برخی جوامع از جمله محافل ایران بیشتر بر پایه مستنداتی است که از نظر علمی، قطعیت آن ثابت نشده است. در بخش حکم شناسی با توجه به عدم دلیل معتبر بر نحریم تراریخته، حکم اولیه آن اباحه است. با این وجود با توجه به وضعیت اقلیمی ایران و چالش های زراعی پیش رو، به کارگیری زیست فناوری و تولید محصولات تراریخته به منظور ممانعت از سلطه بیگانگان، امری ضروری است که از باب مقدمه واجب، واجب می گردد.

  کلیدواژگان: تراریخته، مزایا، مخاطرات، حکم فقهی
 • شلاله مصلحی* صفحات 281-292

  نماتدهای انگل گیاهی جزو پاتوژن هایی محسوب می شوند که خسارت اقتصادی فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می‏کنند. استفاده از ارقام مقاوم، تناوب زراعی، کنترل شیمیایی، موجودات آنتاگونیست و کنترل زیستی از اصلی‏ترین روش‏های کنترل نماتدها هستند. ژن‏های طبیعی مقاومت به نماتدها در ژنوم گونه ‏های گیاهی و امکان انتقال این ژن‏ ها به ارقام زراعی که فاقد چنین مقاومتی هستند بسیار حائز اهمیت است. زیست‏ فناوری از طریق انتخاب بر پایه نشانگرها می‏تواند در ردیابی بهترین ژن‏های مقاومت به نماتدها و ارائه اطلاعات مفید مربوط به آن‏ها از لحاظ پتانسیل کاربرد برای مهندسی ژنتیک گیاهان نقش داشته باشد. بنابراین پیشرفت‏های اخیر، سبب بهره ‏برداری از جنبه‏ های اختصاصی برهم‏کنش‏های نماتد-میزبان برای طراحی راهکارهای کنترلی شده ‏اند تا از این طریق گیاهان را قادر به جلوگیری از حمله و حرکت نماتدها در داخل بافت‏ها، تولیدمثل و رشد و تمایز موفقیت ‏آمیز آن‏ها سازد. بهره‏گیری از RNAi، ایجاد نماتدکش‏های شیمیایی جدید مبتنی بر زیست‎فناوری و برخی راهکارهای جدید دیگر، از روش‏های نوین کنترل نماتدها هستند. ژن‏ها و صفات مقاومتی جدید بهتر است به ژنوتیپ‏ هایی اضافه گردد که از قبل مقاومت طبیعی خوبی دارا هستند تا از این طریق تاثیر و ماندگاری مقاومت در آن‏ها بیشتر شود. از طرفی به لحاظ تاثیر غالب نماتدها از طریق خاک بهتر است بیان ژن‏های مقاومت جدید محدود به ریشه باشد تا توده پروتئینی بخش‏های هوایی قابل برداشت گیاه همانند گیاهان معمولی باشند.

  کلیدواژگان: بیمارگر، تراریخته، کنترل تلفیقی، کنترل زیستی، مقاومت
|
 • Mohammad Afsharshandiz, Hassan Rahnama*, Hosien Azarnivand Pages 115-123
  LEC2 as a transcriptional factor attaches to seed-specific promoters and induces the expression of downstream genes. Analysis of permanent gene transfer in plants is time-consuming and has long process. Using this transcription factor along with the agroinfiltration method can reduce significantly the time of seed specific promoter evaluation. In this research, seed specificity of FAD2-1 promoter, isolated from safflower plants, was studied by GUS expression analysis in tobacco leaves. Fad2-1 promoter sequence analysis indicated that this promoter is containing essential elements for seed-specific function. For analyzing FAD2-1 promoter function, we constructed two gene cassettes: pFAD2-GUS (GUS gene under the control of FAD2-1 promoter) and pBI-LEC2 (LEC2 gene under the control of CaMV35S promoter). These cassettes were cloned in pBI121 vector and transferred to Agrobacteriun tumefacience EHA105, separately. For seed-specific function analysis of FAD2-1 promoter in tobacco leaves, the overnight culture of Agrobacteriums were adjusted to OD600=0.6, mixed equally and then used to infiltrate into tobacco leaves. GUS assay analysis of infiltrated leaves indicated the specific expression of the reporter gene (GUS). Therefore, FAD2-1 promoter is suggested as a seed specific promoter. Our results suggest that LEC2 along with agroinfiltration method can use as a rapid and confident tool for verifying seed specific expression of any seed-specific promoters.
  Keywords: Agroinfilteration, promoter analysis, seed promoter, LEC2
 • Soulmaz Ekhtari, Jafar Razeghi*, Karim Hasanpoor, Arash Kianianmomeni, Ali Movafeghi Pages 125-137
  Light is an important source of energy for the photosynthetic organisms. Photoreceptor proteins are able to perception of the specific wavelengths of light and initiate a signal transduction pathway. Volvox carteri is a simple multicellular green alga with many features that is recommended as a lower eukaryote model organism for studying the development of photoreception. In this research, the effect of UV-B radiation (0.056 mw.cm-2) was studied on gene expression of 13 photoreceptors using RNA-seq data. These photoreceptors are required for light-monitoring and adaptation of physiological activities to environmental changes. According to our results, under low intensity of UV-B radiation, the photoreceptors were differentially expressed neither in reproductive cells nor in somatic cells as compared to their corresponding control groups. However, comparing the transcriptome of somatic cells with reproductive cells revealed that Phot, CRYp, and ChR1-2, HKR1-4 and Vop (VR1) photoreceptors exhibited a cell-type specific expression pattern while photoreceptors such as UVR8, CRYd1-2 and CRYa were differentially expressed. However, it seems that due to dominantly transcript accumulations of target genes of UV-B response pathway in somatic cells, likely UV-B may indirectly affect gene transcription in this organism. The transcriptional profile pattern between two cell-types, both for photoreceptors and for target genes of UV-B response pathway, shows a different nature and differentiation between reproductive and somatic cells.
  Keywords: Photoreceptors, Volvox carteri, UV-B radiation, RNA-Seq
 • Fahimeh Heidari, Gharehsoo, Nasrin Moshtaghi*, Baratali Meshkani, Saeed Malekzade, Shafarudi Pages 139-151
  The Cel6B enzyme from Thermobifidia fusca, a CBHII, belongs to the family of cellulase B, which is highly resistant to heat. Due to the low level of production of this enzyme in this host, it cannot be used at industrial scale. For expression of cellobihydrolase in yeast, cel6B gene in pSZ143 plasmid was amplified by PCR and then was cloned in to pPICZαA vector. Recombinant construct contains cel6B gene transformed to E. coli Jm109 and recombinant were bacteria selected on LB medium with 0.5µg/ml Belleomycin. Recombinant plasmid was linearized and then transformed in Gs115 and KM71H yeast strains by electroporation method. Finally, the best concentration of methanol and the best day of expression of enzyme were determined by DNS method. The results in yeast indicated, the most CBH activity in GS115 and KM71H strains and on PC substrate in 50°C for 16h was 1.98 and 0.475 U (mmol/min)/ml, respectively. Only sample from high yield colony of GS115 strain for CBH expression was confirmed in SDS-PAGE and then the best methanol concentration and day for enzyme expression with same strain was obtained in 4th days after induction with three percent methanol. In this study, we did not optimize the codons of cel6B gene for expression in P. pastoris. Thus, its decreased expression level and cellobiohydrolase activity may be due to codon usage in Pichia.
  Keywords: cellobihydrolase gene, Consolidated Bioprocessing, cel6B, yeast
 • Nahid Masoudi, Ahmad Rouhibakhsh*, Mohammad Hassan Asareh, Masoud Naderpour, Davoud Koolivand Pages 153-162
  Gene expression in bacteria have already been used to study the protein of viruses and to produce specific antibodies. In this research, potato samples were collected from eight provinces of Iran and were tested for Potato virus S, as one of the most destructive viruses of potato fields, by DAS-ELISA and RT-PCR. Dominant isolate of PVS was selected according to coat protein (CP) gene sequences following phylogenetic analysis. Full length CP gene was amplified, cloned and sequenced, then was digested from pJET1.2/blunt vector, ligated into the expression vector pET-28a and the construct (pET-28a:PVS:CP) was transformed into Escherichia coli BL21 strain. Gene expression was optimized by induction with 0.5, 1 and 2 mM final concentrations of IPTG for 3, 4 and 6 h and was verified by SDS-PAGE and Western blotting. Based on the nucleotide analysis, the Iranian isolates of PVS were divided into three groups that one group with 22 members known as the dominant group. The expression of recombinant CP of about 34 kDa was proved by western blotting. Induction by 1 mM IPTG for 4 h proved to be the most efficient method of expression. This is the first report of the expression of PVS CP gene, which is important for the preparation of anti-PVS antibody.
  Keywords: Potato virus S, Gene expression, Recombinant protein, Phylogenetic analysis, PVS
 • Mehrdad Salehzadeh* Pages 163-173
  Cucumber Mosaic Virus (CMV) is one of the most important viruses infecting Cucurbitaceae and has a wide host range. However, presence of mixed infections with other viruses increases symptoms and damages of viruses. The present study aimed to investigate the mixed infection of CMV with Potyvirus in plants collected from various plant families including Cucurbitaceae with cucumber and Cucurbit, Solanaceae with tomato, pepper and Solanum nigrum and Malvaceae with Malva. sp and Althea sp. Determining in which hosts Potyviruses are mix infected with CMV and in which plants this infection is negligible, is important. Thus, 300 plant samples suspected to be infected were collected and preserved from above-mentioned families from Northwestern of Iran for laboratory and greenhouse experiments with symptoms of Mosaic, deformity and mottling, shrub dwarfism, yellowing and other symptoms of viral plant diseases including (shoe – string in tomato) etc. from each host, 25 samples related to various isolates were scrutinized. In order to conduct primary research on the presence of CMV, systemic and local host of CMV were applied in greenhouse and a pair of CMV coat protein-specific primers were utilized in RT-PCR. Then, detecting mixed infection with Potyviruses was conducted using RT-PCR with universal primers of Potyvirus genus NIb2F/NIb3 in samples whose infection to CMV was proved. The most of mix infections were observed in tomato and cucurbit and the least of mix infections were observed in Malva, pepper and cucumber.
  Keywords: Universal, specific primers, Mixed infection, Synergism, Cucumber Mosaic Virus
 • Fereshteh Khorrami*, Youbert Ghosta, Khadijeh Ojaghi Aghbash, Asmar Soleymanzade, Maryam Forouzan Pages 175-185
  Diamondback moth (DBM), Plutella xylostella (L.) is one of the most destructive insect pests of brassicaceous crops in Iran and throughout the world. Chemical pesticides play a key role in managing DBM, however, the adverse effects of chemical insecticides and the significant resistance of the pest to the broad range of synthetic insecticides has led to increased attention to the use of safe and eco-friendly components. Therefore, in this research we examined pathogenicity of two Metarhizium anisopliae isolates (AM111 & AH112) and synthesized Metarhizium anisopliae AM111@Fe3O4 against the 3rd instar larva of diamondback moth under laboratory conditions. Toxicity comparisons of nano-formulated fungus and non-formulated one demonstrated a significant decrease in the LC50 value of Metarhizium anisopliae AM111@Fe3O4 estimated as 2.5 × 104 conidia/ ml that exhibited nano-formulated fungus was more efficient against the pest. Mean comparisons of pure and formulated fungus repellencies showed that nano-fungus significantly was more repellent against the third instar larvae of DBM, so mean repellency values of non-formulated fungus and nano-fungus on 3rd instar larvae of DBM were equivalent to 69 and 74.66%, respectively. Also, in enzymatic study, protease Pr1 activity comparisons in optimal pH (=11) exhibited significant difference between control and fungal treatment and the most level of Pr1 activity was observed in fungal treatment. Pr1 activity levels in nano-fungus and non-formulated fungus treatments were equivalent to 2.994 and 0.051 mg/ml, respectively. Our results showed that nano-fungus was more effective on P. xylostella relative to pure-fungus and Metarhizium anisopliae AM111@Fe3O4 can be used as an efficient new component in integrated P. xylostella management.
  Keywords: Plutella xylostella, protease, bioassay, entomopathogenic fungus, nanotechnology
 • Fatemeh Khakdan, Mojtaba Ranjbar*, Nader Chaparzadeh, Athar Sadat Javanmard, Houshang Alizadeh Pages 189-202

  Ocimum basilicum L. (2n=48) is a medicinal plant that belongs to Lamiaceae family. Eugenol is one of the most important compounds of basil essential oil which is applied against bacteria, fungi and nematodes in various industries. Phenylpropanoids such as methyl eugenol possess anti-oxidant properties against free radicals and act as protective compounds in plant responses to biotic and abiotic stresses. Methyl eugenol O-methyl transferase (EOMTs), as a key enzyme of phenylpropanoids biosynthesis pathway, converts eugenol into methyl eugenol by methylation. In this study, we isolated, characterized and function analyzed the EOMTs gene promoter from basil plant with the aim of investigating the gene expression regulation of this gene under different environmental conditions and recognition its regulatory motifs. Analysis of EOMTs gene promoter indicated that this sequence was included some important regulatory elements which responded to high temperature and drought stress such as MYB, MYC, HSE, and WRKY. It is expected that this gene indicates expression changes under biotic and abiotic stresses because there are stress-responsive regulatory sites in ObEOMTs gene promoter. Function verification of ObEMOTs promoter in Nicotiana tabacum leaves showed that this promoter including core elements is able to direct the expression of GUS gene.

  Keywords: EOMTs promoter, cis-acting elements, drought stress, Ocimum basilicum L
 • Ali Bandehagh*, Mahmoud Toorchi, Davoud Farajzadeh, Zahra Dehganian, Seddige Pirzad Pages 203-216

  In this study, inducing ability of endophyte bacteria Pseudomonas flourescens</em> FY32 in growth improving and resistance increasing against salinity stress in strain Hyola308 through proteomic approach was investigated. Experiment was arranged in completely randomized design with three replications in hydroponic culture system. First factor was inoculation of bacteria and non- inoculation (negative control) and the second factor was salinity stress in two levels of NaCl (0 and 300 mM). The results showed that, under salt stress conditions, inoculated plants have better growth characteristics than non- inoculated plants. Protein pattern of leaf tissue was determined by 2 dimensional electrophoresis. After scanning, second dimensional gels was analyzed through Melanie software, then quality and quantity of protein expression in different treatment was compared. 15 spots were indicated changed expression which 4 spots related to oxidative stress, 4 spots related to metabolism pathway and 7 spots related to photosynthesis. Based on the comparison of bacteria and control gels (without bacteria) in two stressed and non-stressed environments, the bacteria increased the resistance of the plant under salinity stress.

  Keywords: Bio-fertilizer, PGPR, Two- dimensional electrophoresis
 • Saeid Navvabpour*, Parham Niksiar, Hosein Sabouri, Hasan Soltanlu, Masoud Rahimi Pages 217-230

  In order to investigate the haplotype and allelic diversity of 22 rice (O</em>ryz</em>a sativa </em>L.) genotypes, a factorial experiment was conducted based on RCBD with three replications under normal (without stress) and drought stress (-5 bar) conditions at seedling stage. The 16 primer pairs of SSR markers related to drought tolerance were used for genotyping. The studied traits were included root diameter, root weight, root number, root length, stem weight, stem length, genotypic score and total biomass. Analysis of variance for studied traits showed that there was a significant genetic variation among genotypes. 16 used SSR loci produced 49 alleles. The number of alleles per locus generated by each primer pair varied from 2 to 6 alleles with an average of 3. The polymorphic information content (PIC) values ranged from 0.207 to 0.678 with an average of 0.462. The highest PIC value was found for RM8030 primer (0.678), followed by RM3302 primer (0.651). RM8030 and RM3302 microsatellite markers were useful for discriminating between tolerant and susceptible genotypes and therefore may be useful for marker-assisted selection. 15 haplotypes were identified among these genotypes using Bala haplotype as reference for haplotype diversity. Genotypes of haplotype group 1 including Salari, CT6516-24-3-2, IR77298-14-1-2 and IR50 genotypes can be useful for breeding programs to drought tolerance.

  Keywords: Haplotype diversity, PIC, Rice, SSR marker
 • Zahra Roudbari *, Khadijeh Nasiri Pages 231-243

  Gene transfer technology follow to use animals and birds as bio-bioreactors in the production of high-quality pharmaceutical, industrial and recombinant proteins, as well as the use of animal models for specific diseases and the study of the effects of therapeutic genes in them. Different methods have been developed for gene transfer in eukaryotic cells, including physical, chemical and viral methods. By increasing the researchers' knowledge about the life cycle of viruses and due to their natural ability of viruses to transmit and integrate into the host genome, viruses have become one of the most powerful means of transferring the gene. Among virus vectors, lentiviruses are one of the most powerful and most widely used gene transfer tools for some of their abilities. Viral vectors have been used in various forms for gene transfer and the production of transgenic animals, including the direct injection of recombinant viruses and the vector of the gene into the target tissue in the specific tissue or the treatment of the stem cells with the recombinant virus and The transfer of recombinant cells to the target tissue or treatment of embryonic cells in the early stages of the fetus. In this study, we tried to refer to gene transfer methods and novel methods for the production of transgenic animals and the use of viral vectors for gene transfer.

  Keywords: Gene transfer, Viral vector, Transgenic animals, Lentivirus
 • Farzad Ghafouri, Mostafa Sedeghi *, Abolfazl Bahrami Pages 245-266

  A major part of the gene-expression products has composed by non-coding protein-binding ribonucleotide sequences including short and long RNA molecules ranged in ten to hundreds which more than 200 nucleotides are called “long non-coding protein RNA, or lncRNA”. LncRNAs act important roles in some cellular processes by their special molecular structure. Purposes of this study were to evaluate the function of regulator LncRNAs as a major component in intracellular processes and regulating gene expression at different epigenetic levels, transcription, and post-transcription. We also aimed to evaluate the function of LncRNAs in development of the central nervous system, increase or decrease of their expression in some disease like cancer and their roles in some animal diseases. Many modern technologies and advanced bioinformatics methods have been developed to identify LncRNA molecules. Here, we review the current state of knowledge of the lncRNA field, discussing what is known about the genomic contexts, biological functions, and mechanisms of action of lncRNAs.Although there are several online databases to facilitate researches and share scientific information related to these molecules. Therefore, it is expected that studying on this particular type of RNAs to find out their functional and regulatory roles is increasing; and there is still a great deal of space for developing researches in human and animal diseases. There are hopes that more perspectives to find out therapies for many types of diseases, especially those with no definitive treatment. In addition, we wish to obtain significant advances in genetics and livestock breeding by finding new functional and regulatory roles of LncRNAs in animal productive traits.

  Keywords: LncRNAs, cancer, central nervous system, treatment, role, function
 • Mahdiyeh Ghanizadeh, Fatemeh Tabatabaee * Pages 267-279

  Despite the increasing development of genetic engineering technology and the use of its products (transgenic products) around the world, in some areas, including Iran, domestic production of transgenic products continues to be challenged. Despite the scholarly explanations of the problem by the experts and the issuance of a solid fatwa by the high Shiite jurisprudents, the void that is clearly seen is the lack of precise explanation of the jurisprudential ruling on the production of these products on the basis of religious evidence. However, due to the central role of Sharia in determining the laws of society, this issue is of particular importance. Therefore, the present research with a descriptive-analytic approach is an attempt to study the jurisprudential ruling on the production of transgenic products based on Imamieh jurisprudence. In this regard, due to the necessity of subjectology, first, experts' viewpoints regarding the transboundary issue were examined and then the jurisprudential section and the jurisprudence of the subject were distinguished. The findings indicate that the health of these products is accepted globally and it is certain that its rejection in some societies, including the Iranian circles, is based more on scientific evidence that its certainty has not been proven In the department of jurisprudence, given the lack of valid reason for transgenic humor, its initial verdict is alike. Nevertheless, given the climate in Iran and the challenges ahead, the use of biotechnology and the production of genetically modified organisms to prevent the domination of foreigners is imperative to be obligatory from the introduction of the obligatory.

  Keywords: Transgenic, Benefits, Risks, Jurisprudence
 • Shalaleh Moslehi * Pages 281-292

  Plant parasitic nematodes are amongst the most economically important groups of pathogens. The use of resistant cultivar, crop rotation, chemical control, antagonistic organisms and biocontrol agents are the principal methods for management of the nematodes. Natural nematode resistance genes present in gene pools of crop species and their relatives have been used with the aim of transferring such traits into economically important plants where effective resistance is lacking. Biotechnology contributes to this process via marker-assisted selection to identify the best nematode resistance genes, and increasingly in providing new knowledge of target genes, and the potential to exploit this knowledge using transgenic technology. Thus recent advances make it possible to exploit specific aspects of nematode-host plant interactions to design control strategies that include enabling plants to prevent nematode invasion, migration through tissues and reducing feeding ability or nematode fecundity. Application of RNAi, new biotechnology-based chemical nematicides and some other methods are amongst the modern strategies of control. New traits would be added to existing crop genotypes with the best conventional or natural nematode resistance to increase the effectiveness and durability of the nematode resistance trait. Biotech trait expression could also be limited to roots to minimize expression in harvested parts.

  Keywords: Biological control, Integrated management, Pathogen, Resistance, Transgenic