فهرست مطالب

مطالعات آموزش زبان فارسی - پیاپی 4 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 4 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهتاب موسوی *، عادل رفیعی، زهرا امیریان صفحات 11-35

  افزایش روزافزون روابط بین جوامع در سراسر جهان موجب گسترش تعاملات تجاری شده است که کشورما نیز از این روابط مستثنی نیست. باتوجه به جایگاه مهم ایران در جهان امروز و روابط تجاری با سایر کشورها، نیاز به تدوین مجموعه ای به منظور آموزش زبان فارسی تجاری به غیر فارسی زبانان قابل طرح است. از سویی دیگر از بین چهار مهارت اصلی زبانی (شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن)، خواندن، یکی از مهم ترین مهارت های زبانی است که موجب افزایش توانش ارتباطی فراگیران می شود. از این جهت، ما در پژوهش حاضر به دنبال تدوین محتوای خواندن متون بازرگانی برای فارسی آموزان سطح متوسط در چارچوب اندرسون (1994) هستیم. از این روی ابتدا با بررسی مجموعه های موفق آموزشی در زبان های مختلف و مشاوره با افراد متخصص حوزه بازرگانی یکی از رایج ترین موضوعات مطرح در بافت بازرگانی را برگزیدیم. سپس مجموعه ای از متون مرتبط با این موضوع را جمع آوری کردیم، با استفاده از چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی دو مورد از آن متون را ساده سازی و با استفاده از فرمول خوانایی گانیگ (1951) و نظرخواهی از تعدادی از مدرسان زبان فارسی از تناسب آن متون با سطح متوسط اطمینان حاصل کردیم. سپس با بهره مندی از اصول شش گانه اندرسون (1994) که به اختصار ACTIVE نامیده می شود، فعالیت هایی در قالب پیش از خواندن، خواندن و پس از خواندن تدوین کردیم. در این مسیر از مجموعه کتاب های ACTIVE (2014) که اندرسون براساس الگوی خواندن خود (1994) تدوین کرده نیز جهت طراحی فعالیت ها بهره بردیم و در قالب یک درس ارائه نموده ایم.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، فارسی تجاری، چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی، مهارت خواندن، الگوی اندرسون (1994)
 • مجید هوشنگی * صفحات 37-50

  آمیختگی و تداخل زبانی در دو زبان از خصایص فرهنگی و طبیعی ارتباط میان زبانهاست. ورود فرهنگ ها و تبادل آن بر اثر عواملی چون جنگ، دین، تجارت، مهاجرت و پژوهش، نوع عمیقی از ارتباط بین زبانها را رقم می زند. این گفتگوی زبانی مبنای تاثیرگذاری های مهمی بویژه از جنبه واژگانی و دستور زبان شده است؛ یعنی واژگان و نظام دستوری و به نوعی کلام هر دو زبان در بافت یکدیگر نفوذ می کنند. این اثرگذاری در دوره کنونی با ورود فضای مجازی و اینترنت جهانی به یک ساختار و فرم جدیدی تغییر شکل داده و نوع جدیدی از گفتمان زبانی را در حوزه زبان مقصد ایجاد کرده است. این تداخل زبانی میان زبان مجازی و زبان معیار جامعه، در حوزه آموزش زبان و یادگیری غیرفارسی زبانان مشکلاتی را برای آموزندگان به وجود می آورد. لذا این پژوهش، با روش تحلیلی- توصیفی در صدد پاسخگویی به این مساله است که نقش و جایگاه این فضای نوظهور در اختلالات زبانی و شکل گیری بحران در سطح آموزش به چه صورت و شاکله ای قابل تعریف، دسته بندی و ارائه است. در نتیجه تلاش می کند به سرفصل های مهم این تداخل و تهدیدهای ناشی از آن اشاره کند و با یک تحلیل در سه حوزه واژگانی، آوایی و نحوی به یک بخش بندی مشخص در جهت بازشناسی تفکیکی خطرات پیش روی آموزش زبان فارسی بپردازد.
  در زبان مجازی واژگان و ساختار نوشتاری متعددی به سرعت برساخته یا تحریف شده است که علی رغم تغییر فرم واجی و نوشتاری و همچنین تغییر در نظام دستوری و نحوی زبان، بسیاری از واژگان بدیع و نوساخته ای را نیز وارد چرخه زبانی کرده است که بشدت زبان مقصد را درگیر تحول معنایی و کاربردی می کند، به گونه ای که تنها صورت نوشتاری در یک فرم مشترک نمایان می شود و معنا و حوزه کاربردی کاملا با یکدیگر متمایز خواهد بود.

  کلیدواژگان: آموزش زبان، تداخل زبانی، فضای مجازی، نظام واژگانی، نظان آوایی، نحو زبان
 • فاطمه حبیبی*، محمد جواد حجازی، حسن سلیمانی صفحات 51-87

  در فرآیند زبان آموزی بروز خطا پدیده ای اجتناب ناپذیر است. یکی از راه های شناسایی نیازهای آموزشی در جهت بهبود کیفیت مواد آموزشی و شیوه های تدریس، تحلیل خطاهاست. از آنجایی که یکی از اهداف برنامه آموزش زبان، آموزش صحیح آواهای زبان است، این مقاله در صدد آن است که به بررسی و تحلیل خطاهای آوایی مالایی زبانان فارسی آموز در دو سطح مبتدی و متوسط بپردازد. نمونه تحقیق حاضر را 12 نفر از طلاب مالایی زبان مرکز آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی در استان قم تشکیل می دهند که بر اساس روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های این پژوهش با بهره گیری از روش میدانی و توصیفی و از طریق دستگاه ضبط صوت و مشاهده مستقیم گردآوری شده است. شناسایی و تحلیل خطاهای این فراگیران و نیز نتایج استخراج شده از مصاحبه ها نشان می دهد که خطاهای آوایی مالایی زبانان متاثر از زبان مادری آن ها، زبان فارسی و شیوه های آموزشی می باشد. این خطاها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:1) خطاهای ناشی از انتقال بین زبانی که پربسامدترین خطا در این پژوهش می باشند 2) خطاهای ناشی از انتقال درون زبانی که کم بسامدترین آن هاست 3) خطاهای ناشی از مواد آموزشی. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چه زبان آموز بر زبان مقصد (فارسی) تسلط بیشتری پیدا کند از تعداد خطاهای وی کاسته می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل مقابله ای، تحلیل خطا، خطاهای آوایی، مالایی زبانان، آموزش زبان فارسی
 • زینب ابوالفضلی*، کریم صادقی صفحات 89-116

  تصور می رود اگر کودکی قادر نباشد با شکل صحیح و بدون اشتباه زبان در خانواده خود آشنا شود، زندگی فردی، اجتماعی، و علمی او دستخوش مشکلات متعددی خواهد شد. با توجه به این مهم، در مطالعه ای در مقیاسی کوچک، محققان حاضر تلاش نمودند تا وضعیت صحت زبانی را که کودک در نخستین تعاملاتش با آن مواجه می شود بررسی نمایند. بنابراین، از بین خانوارهای ایرانی که دارای فرزندی بین سنین دو تا پنج سال بودند، به صورت در دسترس نمونه ای شامل چهل و چهار نفر انتخاب شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش سن و سطح تحصیلات والدین و متغیرهای وابسته نه سوال ابزار گردآوری اطلاعات یعنی پرسشنامه ای بود که در مجموع تصور می رفت نمایانگر صحت داده ورودی به کودکان و نحوه برخورد اطرافیان با اشتباهات آنها باشد. تحلیل آنوای یک طرفه بیانگر تفاوت های معناداری میان گروه ها بر اساس متغیرهای مستقل رده سنی و سطح تحصیلات والدین بود که به جز در چند مورد اندک، تمامی مقادیر مجذور اتا اندازه های تاثیر مثبت بزرگی را در اکثریت متغیرهای وابسته نشان دادند. جزئیات نتایج به همراه بحث و ارائه راهکارهایی در جهت رشد گفتاری کودک در مقاله بیان شده است.

  کلیدواژگان: تعاملات زبانی با کودکان، فراگیری زبان مادری، خطاهای زبانی، سطح تحصیلات والدین، سن والدین
 • محبوبه باقری*، کوروش اسماعیلی صفحات 117-139

  اخیرا تحقیقات متعددی بر روی هوش صورت گرفته است. یکی از حوزه های جدید که توجه محققان را به خود جلب کرده، هوش هیجانی است. هوش هیجانی تاثیرات بسیاری بر روی کار، تحصیل، آموزش، یادگیری و زندگی افراد دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله، رابطه هوش هیجانی افراد فارسی آموز دانشگاه مجازی جامعه المصطفی قم و دانشگاه علوم پزشکی تهران که به صورت حضوری فارسی را آموخته اند، بررسی و مقایسه شده است. بدین منظور، از 52 دانشجوی فارسی آموز سطح پیشرفته از ملیت های مختلف و از دانشگاه های مجازی و حضوری خواسته شد به پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ پاسخ دهند. همچنین، از آنها آزمون مهارت نوشتن و خواندن گرفته شد. سپس، t مستقل نمرات هوش هیجانی آنها با هر دو مهارت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هیچ تفاوتی در یادگیری زبان فارسی در بین دانشگاه های مجازی و حضوری وجود ندارد و هر دو به یک میزان یاد می گیرند. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مهارت نوشتن، مهارت خواندن، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، یادگیری
 • محسن جمشیدی کوهساری * صفحات 141-159

  عوامل زیادی در فرآیند آموزش دخیل هستند که بررسی آن ها در جهت تقویت و افزایش کیفیت آموزش بسیار مهم است. در بین عوامل اثرگذار در آموزش زبان، نقش و جایگاه استاد، بی بدیل و حیاتی است. استاد به عنوان رکن اساسی و مهم آموزش، ضمن برخورداری از ویژگی های علمی و شان تدریس بایستی دارای برخی مولفه های اخلاقی خاص نیز باشد.
  عناوین مولفه های اخلاقی استاد زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با اساتید دیگر مشترک به نظر می آیند اما این عناوین به ظاهر مشترک از حیث محتوا با هم تفاوت های زیادی دارند. مولفه های اخلاقی که استاد به معنای عام و به خصوص استاد زبان فارسی باید به آن مجهز باشد، عبارتند از: صبر، صمیمیت و ابراز محبت، احترام به زبان آموزان، عدم تمسخر، تشویق، رعایت عدالت در وقت، عدم تبعیض، شوخ طبعی، تواضع، داشتن نگاه تقریبی. غیر از موارد گفته شده، برخی مولفه های اخلاقی دیگر مانند انتقادپذیری، آراستگی ظاهری، نظم و انضباط، تقوا، اخلاص، احساس مسئولیت، جدیت در کار، خیرخواهی و کمک به دیگران برای استاد زبان فارسی متصور است که در این مقاله به آن ها پرداخته نشده و فقط به مواردی پرداخته شده که دارای درجه اهمیت بیشتری هستند.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، عوامل موثر در آموزش، مولفه های اخلاقی، استاد، زبان آموز
|
 • mahtab mousavi, adel rafiei, zahra amirian * Pages 11-35

  The growing relationship between communities around the world has led to the expansion of trade interactions, and our country is no exception. Given the important position of Iran in today's world and trade relations with other countries, the need to develop a collection to teach commercial Persian to non-Persian speakers can be proposed. On the other hand, among the four main language skills (listening, speaking, reading and writing), reading is one of the most important language skills that increases learners' communication skills. Therefore, in the present study, we seek to compile the content of reading business texts for intermediate level Persian learners in the framework of Anderson (1994). Therefore, we first selected one of the most common topics in the business context by reviewing successful educational collections in different languages ​​and consulting with experts in the field of business. Then we collected a collection of texts related to this subject, using the Persian language teaching reference framework, simplified two of those texts and using Ganig (1951) reading formula and polling a number of Persian language teachers on the relevance of those texts with Intermediate level assured. Then, using the six principles of Anderson (1994), called ACTIVE for short, we developed activities in the form of pre-reading, reading and post-reading. In this way, we also used the collection of ACTIVE books (2014) compiled by Anderson based on his reading pattern (1994) to design the activities and presented them in the form of a lesson.

  Keywords: Teaching Persian to non-Persian speakers, Commercial Persian, Persian language teaching reference framework, Reading skills, Anderson Pattern (1994)
 • majid houshanghi * Pages 37-50

  Linguistic fusion and interaction in two languages ​​is one of the cultural and natural features of communication between languages. The entry and exchange of cultures through factors such as war, religion, trade, migration, and research form a profound type of relationship between languages. This linguistic dialogue has become the basis of important influences, especially in terms of lexicography and grammar; That is, words and grammatical systems, and in a way, the words of both languages, penetrate into each other's context. This influence has changed in the current era with the entry of cyberspace and the global Internet into a new structure and form and has created a new type of linguistic discourse in the field of target language. This linguistic interaction between the virtual language and the standard language of society creates problems for learners in the field of language teaching and non-Persian language learning. Therefore, this research, with an analytical-descriptive method, seeks to answer the question of the role and position of this emerging space in language disorders and the formation of crisis at the level of education in what form and structure can be defined, categorized and presented. As a result, it tries to point out the important topics of this interference and the resulting threats, and with an analysis in three areas of lexical, phonetic and syntactic, deals with a specific segmentation in order to identify the dangers facing Persian language teaching. In virtual language, many words and written structures have been quickly constructed or distorted, which, despite the change in phonological and written form, as well as changes in the grammatical and syntactic system of the language, have introduced many new and new words into the language cycle. It involves semantic and practical transformation, in such a way that only the written form appears in a common form, and the meaning and the practical field will be completely different from each other.

  Keywords: language teaching, Linguistic interference, Cyberspace, Vocabulary system, Phonetic view, Language syntax
 • fatemeh habibi *, mohammadjavad hejazi, hasan soleimani Pages 51-87

  In the process of language learning, error is an inevitable phenomenon. One way to identify educational needs to improve the quality of teaching materials and teaching methods is error analysis. Since one of the goals of the language training program is the correct teaching of language sounds, this article intends to investigate and analyze the phonetic errors of Malay-speaking Persian speakers at both beginner and intermediate levels. The sample of the present study consists of 12 Malay language students of Al-Mustafa Society Persian Language Training Center in Qom province who have been selected based on a simple random method. The data of this research have been collected using field and descriptive methods and through sound recording and direct observation. Identifying and analyzing the errors of these learners as well as the results extracted from the interviews show that the phonetic errors of Malay speakers are influenced by their mother tongue, Persian language and teaching methods. These errors are generally divided into three categories: 1) errors due to interlinguistic transmission, which are the most frequent errors in this study, 2) errors due to interlinguistic transmission, which are the least frequent, and 3) errors due to educational materials. Findings and results of the research show that the more the learner masters the target language (Persian), the number of his mistakes decreases.

  Keywords: Confrontational analysis, Error analysis, Phonetic errors, Malay speakers, Persian language teaching
 • zeinab abolfazli *, karim sadeghi Pages 89-116

  It is thought that if a child is not able to get acquainted with the correct and error-free form of language in his family, his personal, social, and scientific life will face many problems. With this in mind, in a small-scale study, the present researchers attempted to assess the state of language correctness that the child encounters in his or her first interactions. Therefore, from Iranian households that had children between the ages of two and five, a sample of forty-four people was selected. The independent variables in this study were the age and level of education of the parents and the dependent variables were not question questions but data collection tools, ie a questionnaire that was generally thought to indicate the correctness of the input to children and how others reacted to their mistakes. One-way ANOVA analysis showed significant differences between groups based on independent variables of age group and parents' level of education that except for a few cases, all eta squared values ​​showed a large positive effect on the majority of dependent variables. The details of the results are discussed in the article along with the discussion and presentation of strategies for the child's speech development.

  Keywords: Linguistic interactions with children, Learning the mother tongue, Language errors, Parental education level, Age of parents
 • mahbobeh bagheri *, koroush Esmaeili Pages 117-139

  There has been a lot of research on intelligence recently. One of the new areas that has attracted the attention of researchers is emotional intelligence. Emotional intelligence has many effects on people's work, education, training, learning and life. Due to the importance of this issue, in this article, the relationship between emotional intelligence of Persian students of Al-Mustafa Virtual University of Qom and Tehran University of Medical Sciences who have learned Persian in person has been studied and compared. For this purpose, 52 advanced Persian students from different nationalities and virtual and face-to-face universities were asked to answer the Schering Emotional Intelligence Questionnaire. They were also tested for writing and reading skills. Then, their independent emotional intelligence scores with both skills were assessed. The results showed that there is no difference in learning Persian between virtual and face-to-face universities and both learn equally. At the end, the results are discussed.

  Keywords: Emotional Intelligence, Writing skills, Reading skills, Teaching Persian to non-Persian speakers, Learn
 • mohsen jamshidi kohsari * Pages 141-159

  There are many factors involved in the education process that are very important to study in order to strengthen and increase the quality of education. Among the influential factors in language teaching, the role and position of the teacher is irreplaceable and vital. As a basic and important element of education, the teacher, in addition to having scientific characteristics and the dignity of teaching, should also have some special moral components. The titles of Ethical Components of Persian to Non-Persian Language Teachers seem to be common to other masters, but these seemingly common titles are very different in terms of content. Ethical components that a teacher in the general sense and especially a Persian language teacher should be equipped with are: patience, intimacy and expression of love, respect for language learners, no ridicule, encouragement, fairness in time, non-discrimination, humor, Humility, having an approximate look. Apart from the above, some other moral components such as criticism, appearance, discipline, piety, sincerity, sense of responsibility, seriousness in work, benevolence and helping others are considered for the Persian language teacher, which are not addressed in this article. And only the items that are more important are dealt with.

  Keywords: Persian language teaching, Factors affecting education, Ethical components, Professor, language learner