فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حجت الله میرزایی*، طاها ربانی صفحات 1-16
  نوآوری بازوی کلیدی حل مسائل عدیده شهرها در جهان معاصر است. امروزه رشد نوآوری بین شهرها عامل تعیین کننده افزایش رقابت پذیری و رشد محسوب می شود که این امر در بستر نظام های نوآوری شهری رخ می دهد. شهرها برای رشد نوآوری و افزایش شتاب انتشار و به کارگیری آن نیازمند شناخت مناسب از ابعاد، عوامل و مسائل نظام نوآوری شهری می باشند. در این پژوهش مسائل نظام نوآوری کلان شهر تهران بر اساس مبانی نظری و با استفاده از روش دلفی آنی در قالب سه دسته عوامل: 1-زیرساخت های نوآوری؛ 2-شبکه ها و تعاملات نوآوری و 3-سیاست گذاری نوآوری شناسایی شده و با بهره گیری از روش نقشه شناختی فازی میزان اثرپذیری، درجه مرکزیت و میزان اثرگذاری هرکدام بر بهبود نظام نوآوری کلان شهر تهران سنجش شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مسائل مرتبط با زیرساخت های نوآوری اهمیت بیشتری از دو بعد دیگر داشته اند که در این میان دو مسئله: عدم وجود شرکت های بزرگ فناوری و نوآور و کمبود نهادهای تحقیق و توسعه در بین سه مسئله اول قرارگرفته اند. هرچند که ضعف سیاست گذاری های مالی مشوق نوآوری شهری به عنوان یکی از مسائل سیاست گذاری نوآوری در رتبه اول قرارگرفته است اما مسائل مرتبط با زیرساخت های نوآوری شهری در کل نظام نوآوری شهری کلان شهر تهران پررنگ تر از سایر ابعاد می باشند.
  کلیدواژگان: نوآوری، نظام نوآوری شهری، کلان شهر تهران، نقشه شناختی فازی
 • ولی الله ربیعی فر*، مرتضی شجاری صفحات 17-30
  شهر پایدار ازنظر حکمت اسلامی شهری است که بتواند بسترها، زمینه ها و ملزومات آدمی را برای طی طریق و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی فراهم سازد. هدف از انجام مقاله حاضر، بررسی و تبیین انطباق پذیری ویژگی های حاکم بر شهر زنجان با معیارها و اصول شهر پایدار در حکمت اسلامی است. روش تحقیق در مطالعه حاضر، به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی است. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی و آزمون نیکوئی برازش کلموگروف-اسمیرنف و تحلیل رگرسیونی لجستیک با کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید.طبق یافته های تحقیق، مقدار آماره کلموگروف-اسمیرنف (K-S) شاخص اقتصادی 869/0، شاخص کالبدی-محیطی 697/0، و شاخص اجتماعی 619/0 است. با توجه به مقدار (K-S)، بیشترین انطباق ویژگی های شهر زنجان با شهر حکمت اسلامی در شاخص های اقتصادی می باشد. همچنین، بر اساس مقدار ضریب کاکس و اسنل در شاخص اقتصادی، 1/60 درصد و شاخص اجتماعی 6/51 درصد، بیشتر از شاخص های مدیریتی و کالبدی، تغییرات متغیر پاسخ گو توسط متغیرهای پیشگو تبیین می شود. که احتمال بهبودی این شاخص ها در آینده جهت انطباق پذیری با شاخص های شهر حکمت اسلامی بیشتر است.
  کلیدواژگان: انطباق پذیری، شهر پایدار، حکمت اسلامی، شهر زنجان
 • مهدی زنگنه*، عاطفه خاوری، طیبه بنی اسد صفحات 31-46
  زیست پذیری یکی از راهبردهای توسعه پایدار است و شهری زیست پذیر نام دارد که سه مولفه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در آن، به سمت توسعه پایدار گام بردارند. در راستای چنین هدفی پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان زیست پذیری سکونت گاه های شهری مناطق مرزی در شهر تربت جام انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل ساکنان شهر تربت جام بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 برآورد شده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از روش تی هتلینگ و آزمون فریدمن و تی تک نمونه ای گردیده است. در این پژوهش سهم مولفه اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی با سیزده شاخص موردبررسی قرارگرفته اند که به ترتیب عبارت اند از: امکانات و زیرساخت ها، امنیت فردی و اجتماعی، اوقات فراغت و فضای باز، امکانات بهداشتی درمانی، هویت و حس مکان، مشارکت، امکانات آموزشی، آلودگی، حمل ونقل، مسکن، چشم انداز، اقتصاد و اشتغال و نوع سفر. نتایج حاصل از آزمون تی هتلینگ و تی تک نمونه ای و فریدمن نشان از تاثیرگذاری پنج شاخص اولیه در افزایش میزان زیست پذیری دارند. و همین طور هشت شاخص باقیمانده دیگر نیز از میانگین اصلی پایین تر هستند که این نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب این شاخص ها در سطح شهر موردمطالعه است. پس درنهایت می توان اذعان نمود که میزان زیست پذیری در تربت جام به عنوان شهری مرزی پایین تر از سطح میانگین قرار دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، زیست پذیری، سکونتگاه شهری، شهرهای مرزی، تربت جام
 • خدر فرجی راد* صفحات 47-64
  در ایران با روی کار آمدن دولت مدرن و جهت دادن برنامه ها و سرمایه گذاری ها به سوی شهرها، شکل گیری مجموعه های شهری امری اجتناب ناپذیر بود و باگذشت زمان بر تعداد چنین پدیده هایی در فضای سرزمینی کشور افزوده شد. بااین حال، مرور مطالعات و نیز بررسی ساختار و سازوکار فضایی اداره مجموعه های شهری در کشور نشان می دهد که فقدان یکپارچه نگری و توانایی برای تفکر و عملکرد منطقه ای در ساختارهای مدیریت چند پارچه و مجزای یکایک مراکز زیست و فعالیت در مجموعه های شهری کشور ازجمله مهم ترین مشکلات و چالش هایی است که در حال حاضر مجموعه های شهری کشور ازلحاظ نهادی و مدیریتی با آن مواجه هستند. این در حالی است که به رغم تصویب طرح های چندین مجموعه شهری کشور (ازجمله تصویب طرح های مجموعه شهری تهران، مجموعه شهری مشهد، مجموعه شهری تبریز، مجموعه شهری شیراز، مجموعه شهری اصفهان، مجموعه شهری قزوین و...)، سازوکارهای نهادی و سازمانی پیشنهادی آن ها تحقق نیافته است. بنابراین این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال است که دلایل عدم تحقق و عملیاتی نشدن الگوهای پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری کشور کدام اند؟ برای پاسخ به سوال فوق از روش کیفی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در الگوهای پیشنهادی برای مدیریت مجموعه های شهری کشور، در نظر نگرفتن مسائلی همچون عدم تعریف جایگاه قانونی مجموعه های شهری در نظام تقسیمات کشوری و به تبع آن عدم تعریف ساختار و سازوکار مدیریتی خاص این مجموعه ها، نظام متمرکز و بخشی اداره امور در ایران، پیشنهاد ایجاد ساختارهای اداری جدید، تبعیت الگوهای پیشنهادی از رویکرد مدیریت واحد ازجمله مهم ترین دلایل عدم تحقق و عملیاتی نشدن الگوهای نهادی- سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه های شهری کشور بوده است.
  کلیدواژگان: الگو، نهادی-سازمانی، مجموعه شهری، عدم تحقق
 • محمد صدیق، صدیقه لطفی*، مصطفی قدمی صفحات 65-78
  علی رغم اینکه افزایش فعالیت بدنی در میان مردم تبدیل به یکی از اولویت های بهداشت عمومی شده است، میزان فعالیت بدنی افراد پایین و ناکافی است. در این میان پیاده روی رایج ترین و قابل دسترس ترین نوع فعالیت بدنی است که تقریبا تمامی گروه های سنی بدون پرداخت هزینه می توانند از آن بهره مند گردند. این پژوهش باهدف اصلی، بررسی اثرات محیط انسان ساخت در میزان پیاده روی افراد در منطقه 7 تهران انجام گردید. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. جمع آوری اطاعات به دو صورت اسنادی و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد بالای 15 سال منطقه 7 تهران و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد. واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل محله می باشد. فرایند کار در دو مرحله کلی انجام گرفت: در مرحله اول ابتدا محلات منطقه 7 تهران بر اساس شاخص پیاده مداری، در سه سطح محلات باقابلیت پیاده مداری بالا، قابلیت پیاده مداری متوسط و قابلیت پیاده مداری پایین طبقه بندی گردید. سپس در مرحله بعد میزان پیاده روی افراد در داخل محدوده محله خود از طریق پرسشنامه و خود اظهاری پاسخگویان به دست آمد. نتایج حاصل نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان پیاده روی ساکنان محلات باقابلیت پیاده مداری متفاوت وجود دارد. به این صورت که افراد ساکن در محلات باقابلیت پیاده مداری بالا در محدوده محله خود، بیشتر اقدام به پیاده روی می کنند. همچنین نتایج حاکی از این است که بین تراکم مسکونی و پیوستگی خیابانی با پیاده روی ارتباط معنادار وجود دارد ولی ارتباطی بین اختلاط کاربری و میزان پیاده روی افراد وجود ندارد.
  کلیدواژگان: محیط انسان ساخت، پیاده روی، پیاده مداری، محلات مسکونی، منطقه 7 شهر تهران
 • عامر نیک پور*، مرتضی رضازاده، فاطمه الهقلی تبار نشلی صفحات 79-95
  از موضوعات اساسی در راستای نیل به توسعه شهری پایدار شناخت الگوی کالبدی شهر و تلاش برای دستیابی به فرم شهری مطلوب است. هدف این مطالعه سنجش ظرفیت فرم محلات بر مبنای الگوی فشرده است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات از بلوک های آماری سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده است. برای استخراج و طبقه بندی اطلاعات این پژوهش از نرم افزار (GIS) بهره گرفته شده است. از روش آنتروپی برای تعیین میزان اختلاط محلات 22 گانه شهر استفاده شده است، و به منظور رتبه بندی فرم محلات از روش کوپراس (COPRAS) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های اصلی مرتبط با فرم فشرده از وضعیت مطلوبی در محلات شهرک ساحلی، شهرک دانشگاه، شهرک آزادگان و نخست وزیری برخوردارند و این محلات از شرایط مساعدتری برای پیاده سازی الگوی فشرده برخوردارند، ولی محله هایی مثل بی بی سرروزه که مقدار Qj به دست آمده بیشترین اختلاف را با سایر محلات دارد از کمترین پتانسیل و ظرفیت لازم برخوردار است. طبق نتایج الگوی رشد در اکثر محلات، فرم پراکنده ای را نشان می دهد که در صورت توجه به مزایای فرم فشرده و در سایه برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد، می تواند پایداری بیشتری را برای محلات ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: فرم محلات، اختلاط کاربری، تراکم، شهر فشرده، شهر بابلسر
 • محمدحسین سرایی *، امیررضا خاوریان گرمسیر صفحات 97-111
  در جهان امروز انگاره ها و پارادایم های گوناگونی مطرح شده است که هر یک به نحوه بر شهرها و به ویژه اقتصاد آن ها تاثیرگذار است. یکی از این انگاره ها شهر اسلامی می باشد. شهر اسلامی به راحتی می تواند با عملکردهای جدید و استانداردهای زندگی تطبیق پیدا کند و همخوانی خود را با محیط طبیعی، مذهبی و اجتماعی- فرهنگی ما حفظ کند. این عامل باعث شده تا شهر اسلامی همچنان برای نیازهای شهری حال حاضر جامعه ما مناسب و زیست پذیر باشد. این پژوهش باهدف شناسایی و تطبیق ملاک های و معیارهای شهر اسلامی و عوامل موثر بر ایجاد شهر الکترونیک درصدد اجرا و همگام سازی اصول دولت الکترونیک در شهر اسلامی با تاکید بر اقتصاد شهری می باشد. رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی است، که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین، از روش کتابخانه ای (اسنادی) بهره گرفته شد. در این راستا در گام نخست ملاک ها و شاخصه های شهر اسلامی استخراج گردید، و از طرف دیگر عوامل موثر بر ایجاد شهر الکترونیک استخراج و به جهت ارائه راهکارها و جهت دهی به این فرایند همگام سازی با استفاده از مدل رتبه بندیDEMATEL Fuzzy اقدام به رتبه بندی این عوامل موثر در ایجاد دولت الکترونیک شد. در راستای انجام مقایسه های زوجی بین شاخص ها در مدل DEMATEL از دیدگاه 30 کارشناس و مدیر در زمینه فناوری اطلاعات استفاده شده است. درنهایت با توجه به این ملاک ها و معیارهای استخراج شده فرصت های پیش روی شهر اسلامی الکترونیک مطرح شده و در پایان در جهت اجرای این مهم پیشنهادهایی ارائه شد. بر ابن اساس، تعلیم و تربیت نیروی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و درعین حال آگاه به اصول و ضوابط شهر اسلامی و دین مبین اسلام، فعال کردن روح مدیریت و اقتصاد اسلامی در بین مدیران شهری، ایجاد پلیس الکترونیک و تدابیری خاص در جهت ایجاد امنیت در فضای الکترونیکی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، شهر اسلامی، شهر ایرانی- اسلامی، مدل DEMATEL Fuzzy
 • محمدرضا رضایی * صفحات 113-128
  فضای ورودی شهرها مسیر حرکتی (بین بستر طبیعی بیرون شهر با محیط مصنوع درون آن) است که جریان ورود به شهر از طریق آن میسر می شود و از شخصیت و هویت مستقلی برخوردار می باشد. در این بین گسترش خودبه خود و توسعه بی رویه و بدون برنامه شهرها و توجه نکردن به الگوهای توسعه فضایی مناسب باعث ضعف در شکل و محتوای فضاهای ورودی شهرها در ایران گردیده است، و این امر آسیب جدی به سیما و هویت شهرها وارد کرده است. این مقاله باهدف ارزیابی کیفیت کالبدی و کارکردی ورودی های شهری به ارزیابی مبادی ورودی شهر یزد به عنوان یک قطب گردشگری می پردازد. پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. بدین ترتیب که جامعه آماری این تحقیق را گردشگران واردشده به شهر یزد تشکیل می دهد. با توجه به آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان یزد از تعداد گردشگران واردشده به شهر یزد در بهار 1397 از طریق سه ورودی و با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و روش آمار استنباطی) آزمون T یک طرفه، کروسکال والیس) بهره گرفته شده است. مجموعه معیارهای تحقیق شامل وضعیت ورودی های شهر ازنظر کیفیت معابر، امکانات خدماتی، زیبایی و بازنمایی هویت شهر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که گردشگران، کیفیت ورودی های شهر یزد را ازنظر شاخص های موردنظر در حد متوسط ارزیابی کرده اند به طوری که هیچ کدام از ورودی ها به بازخوانی هویت شهر نمی پردازند و در مقایسه سه ورودی با یکدیگر، ورودی یزد- کرمان ازنظر گردشگران در سطح پایین تری قرار دارد.
  کلیدواژگان: مبادی ورودی، کیفیت کالبدی- عملکردی، گردشگران، شهر یزد
|
 • Hojatollah Mirzaee *, taha rabbani Pages 1-16
  Innovation is the key in order to solve the problems of many cities in the contemporary world. Nowadays, the growth of innovation between cities is considered to be the determining factor in increasing competitiveness and growth, which occurs in the context of urban innovation systems. Cities need a proper understanding of the dimensions, factors and issues of the urban innovation system in order to increase innovation and accelerate the dissemination and application of it. In this research, issues of Tehran metropolitan innovation system are recognized as three groups of factors , based on theoretical foundations and using the Real-Time Delphi method ; 1) Innovation infrastructures ; 2) Innovation interactions and Networks; and 3) Innovative policy-making and then ,degree of effectiveness, centrality and effectiveness of each factor on improving the innovation system of Tehran metropolis have been measured by fuzzy cognitive mapping method. Finally , results of the research indicate that issues related to innovation infrastructure are more important than the other two aspects, that the lack of large technological and innovative companies and the lack of research and development institutions are more critical .However, the weakness of financial policy-making that promotes urban innovation is ranked first, issues related to urban innovation infrastructures in overall Tehran metropolitan innovation system are stronger than other dimensions.
  Keywords: innovation, urban innovation system, Tehran metropolis, fuzzy cognitive mapping method
 • Vali Allah Rabieh Fard *, Morteza Shajari Pages 17-30
  One of the geographical Spaces that Was a reflection of the ideology of ruling systems, the phenomenon of the city.Accordingly sustainable Islamic city, Should Of transcendent ideas reflection of the True religion of Islam is in all aspects. Actually this research wants With a new look and Renaissance To the scientific achievements of the country itself away westernization to steps In the domain of urban planning, In other words referring to originality genuine and spiritual of the land In intellectual foundations and philosophical City To the Islamic Hekmat.The purpose of the present article, versatility Review and explanation of governing Features the Zanjan city with city Sustainable the standards and principles In Islamic Hekmat.The research method in this study been a descriptive analytical and research applications. To analyze the data from Descriptive statistical techniques and Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test and Logistic regression analysis with the help of SPSS software was used. One of the aims of human beings throughout history, Achieving a good society has been own hidden talents of the power to the actualize And In the the community to the reach the full redemption. Sustainable city is a city In terms Islamic Hekmat of The mobility, backgrounds and human requirements to provide the worldly and eternal bliss through the and reach. According to research findings, Kolmogorov-Smirnov statistic value (K-S) Economic indicators 0/869, of is physical- environmental 0/697, and social indicators 0/619. Also, According to Cox and Snell coefficient the economic indicator, 1/60 percent and social indices of 6.51 percent, Most of the management and physical indicators, explained Variable changes in response by predictor variables. The possibility of improving these indicators in the future is more versatility direction with indicators the city Islamic Hekmat
  Keywords: versatility, sustainable city, Islamic Hekmat, Zanjan city
 • Mahdi Zanganeh *, Atefeh Khavari, Tayyebeh Baniasad Pages 31-46
  Viability is one of the strategies for sustainable development and the city is called viable that it's three economic, social and environmental components moving towards sustainable development. In pursuit of this goal, the present study aimed to measure the viability of urban settlements in the border regions in Torbat-e Jam city. The research type was descriptive-analytical and a researcher-made questionnaire was used. The statistical population consisted of residents of Torbat-e Jam city and the sample size is estimated by using the 383 Cochran formulas. In the analysis of the data, the T-Hoteling method and the Friedman test and one-sample t-test have been used. In this research, three components of economic, social and environmental are studied with thirteen indicators, which are respectively: facilities and infrastructure, individual and social security, leisure and open space activities, health facilities, identity and sense of place, Participation, educational facilities, pollution, transportation, housing, prospect, economy and employment and type of travel. The results of the T-Hotelling and one-sample t-test and Friedman tests indicated that the impact of the five primary indicators in increasing in rate of viability. And also the remaining eight other indicators are lower than the main average, which also indicates the unfavorable situation of these indicators in the studied city. So, and finally, it can be acknowledged that the rate of viability in Torbat-e Jam as a border town is lower than the average level.
  Keywords: Evaluative, Resilience, Urban Settlement, Frontier Towns, Tarbiat
 • Kheder Farajirad * Pages 47-64
  With the advent of the modern government and directing plans and investments towards cities, the formation of metropolitan complexes was inevitable in Iran and the number of such phenomena was increased in country's land areas over time. Nevertheless, observing the studies and reviewing the structure and mechanism in governing city-regions in the country show that lack of integrative outlook and capability of sectional consideration and operation in the structure of split management in each working and residential centers in country's city-regions is one of the most important institutional and directional problems and challenges that country's city-regions are facing. Despite approval of several city-region’s plans in the country (the approval of Tehran, Mashhad, Tabriz, Shiraz, Isfahan, Qazvin City-Region and etc.) their proposed institutional and systematical mechanism have not come off yet. Therefore this record seeks to find out the answer to the question: what are the reasons for un-fulfillment of proposed schema of city-regions in the country?
  The approach to answer the question above has been qualitative. The results show that in proposed schema for managing metropolitan complexes throughout the country, disregarding some issues such as indetermination of the legal position of metropolitan complexes in country subdivisions system and consequently the indetermination of specific structure and managerial mechanism of these regions, sectional and centralized governance system in Iran, suggestion of developing new administrative structures, adherence of the proposed schema to the single management approach are amongst the most important reasons for the un-fulfillment and non-achievement of
  Keywords: Patter, Institutional-Organisational, Conurbation
 • Mohammad Sedigh, Sedigheh Lotfi *, Mostafa Ghadami Pages 65-78
  Walking is the most prevalent type of physical activity. Multiple factors affect whether an individual is physically active or not. Research to date has found that psychological and social factors partly explain why people engage in physical activity. However, the inability of these models to fully explain why people engage in physical activity has led to consideration of the built environment as a factor that may influence levels of physical activity. This research was conducted with the main objective of studying the effects of built environment on walking activity in zone 7 in Tehran. The research method is descriptive and analytical. Data collection was done in both documentary and field methodology. The statistical population of this research includes people over 15 years of age, zone 7 of Tehran and the sample size was calculated using Cochran formula, which is equal to 384. The analysis unit is Individual, and the analysis level is the neighborhood. The study process was carried out in two general stages. In the first stage, we first measured neighborhoods in Tehran's 7 zone based on the walkability index. The neighborhoods were at three levels: High walkability neighborhoods, moderate walkability neighborhoods and low walkability neighborhoods. Then, in the next step, it was measured the people walking time within their neighborhoods, through the distribution of questionnaires and self- reported of the participants. The results showed that there is a significant difference between the walking amount of the inhabitants of the neighborhoods, with different walkability level. In such a way, people living in neighborhoods with High walkability neighborhoods, are more likely to walk in the within their neighborhood. Also, the results indicate that there is a significant relationship between walking by residential density and street connectivity, but there is no relationship between walking and land use mix within neighborhoods.
  Keywords: Built environment, Walking, Walkability, 7th district of Tehran
 • Amer Nikpour *, Morteza Rezazadeh, Fatemeh Allahgholitabar Pages 79-95
  The fundamental issues in order to achieve urban sustainable development, is recognition urban framework pattern and trying to achieve desirable urban form. The aim of this study is to assess the capacity of communities’ form based on compressed pattern. Research method in terms of the nature, is descriptive-analytic type and in terms of purpose, is an applied type. In order to collect information, statistical blocks of 2011 were used. To extract and classify the information, this research has been utilized by software (GIS). Entropy method for determining the intermix ratio of 22 Babolsar city neighborhoods have been used, also to classify neighborhoods form, COPRAS method is used. Results show that, the main indexes related to compact form (building density, population, land mixed-use, ratio of car ownership, etc.) have a favorable situation in semi—compact neighborhoods including Shahrak saheli, Shahrak daneshgah, Shahrak azadegan and Nokhostvaziry and semi—dispersed neighborhoods including Yormahale bala, Shahrk ghaem, Ketiben, Olompaye and Javahery and these neighborhoods have a relatively higher potential for implementing a compact growth pattern, and in neighborhoods such as Bibi Serrosh, the amount of Qj obtained has the greatest difference with other neighborhoods therefore, it has the lowest potential. According to the results, the growth pattern in most urban neighborhoods shows a dispersed form which, in light of the advantages of the compact form in the context of effective planning and management, creates more sustainability for such sites.
  Keywords: neighborhoods form, Mixed Use, Density, compact city, Babolsar
 • mohammad hosin saraei *, Amir Reza Khavrian garmsir Pages 97-111
  In today's world, various ideas and paradigms are proposed, each of which influences cities and, in particular, their economies. One of these ideas is the Islamic city. Islamic city can easily reconcile with new functions and standards of life and maintain its consistency with our natural, religious and socio-cultural environment. This factor has made the Islamic city continue to be suitable for the needs of our present-day community. This research aims at the identification and implementation of criteria and criteria of the Islamic city and the factors affecting the creation of the electronic city, and the implementation and synchronization of the principles of e-government in the Islamic city with an emphasis on urban economics. The governing approach to descriptive and analytic research space is using a library methodology to document the theoretical framework of research and review of previous research. In this regard, in the first step, the criteria and indicators of the Islamic city were extracted. On the other hand, the factors influencing the creation of the electronic city were extracted and, in order to provide solutions and guidance to this synchronization process, using the DEMATEL Fuzzy ranking model, ranked these effective factors in Creating e-government. In order to make comparative comparisons between indicators in the DEMATEL model, from the viewpoint of 30 experts and managers in the field of information technology has been used. Finally, with regard to these criteria and criteria, the opportunities presented to the Islamic city of electronics were proposed and in the end, in order to implement this important suggestion was presented. On the basis of this, the training of a specialist in the field of information technology and at the same time aware of the principles and principles of the Islamic city and religion of Islam, activating the spirit of management and Islamic economics among urban managers, the creation of electronic policing and special measures for the establishment of security in Electronic space is essential.
  Keywords: Electronic Islamic city, Electronic government, indexes of Islamic city, DEMATEL Fuzzy model
 • mohammad Reza rezaei * Pages 113-128
  The entrance to the city is a moving path (between the natural subterranean natural boundary with its artificial environment), through which the flow of the city through it is possible and has an independent personality and identity. In the meantime, spontaneous expansion and unplanned development of cities and the lack of appropriate patterns of spatial development have weakened the shape and content of the urban sprawl in Iran, causing serious damage to the city's identity and identity. This paper aims at evaluating the quality and functional quality of urban entrances to evaluate the entrance of the city of Yazd as a tourist destination. The present study is descriptive-analytic in terms of application type. Required data was collected using library studies, field surveys, and a questionnaire tool. Thus, the statistical society of this research is made up of tourists entering Yazd. According to the statistics of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Yazd, the number of tourists entering Yazd in spring of 1397 through three inputs and using the Cochran formula, 320 were selected as sample size. To analyze the data, descriptive statistical methods (frequency distribution and percentage) and inferential statistics method (T side effects test, Kruskal Wallis) have been used. The set of research criteria includes the status of city entrance regarding the quality of the passageways, service facilities, beauty and representation of the city. The findings of the research indicate that tourists have evaluated the quality of the inputs of the city of Yazd in terms of the desired indicators in an average, so that none of the inputs are refocusing the identity of the city. Comparing the three inputs, Yazd-Kerman entrance is lower in terms of tourists.
  Keywords: Entrance bases, Physical-functional quality, Tourists, Yazd city