فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جواد فتاحی مقدم*، ابوذر هاشم پور، رضا فیفایی صفحات 1-14
  محلول پاشی قبل از برداشت درختان با کلراید کلسیم یکی از شیوه های کارا و بی خطر برای حفظ و بهبود کیفیت میوه ها در مدت انبارداری است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر محلول پاشی میوه های مرکبات (ارقام پرتقال تامسون، مورو و نارنگی رقم پیج) مدت سه مرحله (120، 140 و 160 روز پس از تمام گل مدت تابستان سال 90) با غلظت های مختلف کلراید کلسیم (صفر، 1، 2 و 4 درصد) بر بهبود خواص کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ها در مدت نگهداریبود. میوه ها پس از برداشت در دمای 5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 85 درصد به مدت 60 روز نگهداری شدند. در مدت انبارداری (روزهای صفر، 30 و 60) برخی از خصوصیات فیزیکی-شیمیایی پوست و گوشت میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که درصد کاهش وزن میوه های محلول پاشی شده با کلراید کلسیم در مدت انبارداری به طور معنی داری کمتر از شاهد بود.میزان کاروتنوئید گوشت میوه هر سه رقم نیز با افزایش غلظت کلرایدکلسیم در مقایسه با شاهد در مدت نگهداریافزایش نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم SOD در زمان برداشت در بافت گوشت و پوست میوه های محلول پاشی شده در هر سهرقم نسبت به شاهد بیشتر بود. فعالیت آنتی اکسیدانی (میزان IC50) بافت گوشت و پوست بسته به رقم و تیمار متفاوت بود؛ به طوری که بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به رقم تامسون در زمان برداشت و در میوه های تیمار شده با غلظت بالای کلرایدکلسیم بود. در مجموع می توان گفت که محلول پاشی قبل از برداشت درختان مرکبات با کلراید کلسیم می تواند موجب بهبود و یا حفظ ویژگی های کیفی گوشت و پوست میوه در مدت انبارداری گردد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، عمر انباری، کلسیم، کیفیت میوه
 • نرگس شفیعی، اسمعیل خالقی*، نورالله معلمی صفحات 15-30
  این پژوهش به منظور بررسی اثر چهار سطح مختلف اسید سالیسیلیک (صفر،نیم،یکو دومیلی مولار) و سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد تبخیر و تعرق گیاه) بر برخی خصوصیات رشدی وبیوشیمیایی نهال زیتون رقم "کنسروالیا" به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1394-1395 اجرا گردید. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در سه سطح آبیاری (ETc 100 درصد، ETc 66 درصد و ETc 33 درصد) مقدار وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ در گیاهان تیمار شده با اسید سالیسیلیک نسبت به گیاهان تیمار نشده با اسید سالیسیلیک از مقادیر بالاتری برخوردار بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین برهمکنش آبیاری و اسید سالیسیلیک بر محتوای کلروفیل، کربوهیدرات محلول کل و پرولین برگ نشان داد که با کاهش مقدار آب آبیاری از 100 به 66 و 33 درصد تبخیر و تعرق گیاه، محتوی کلروفیل (کلروفیل a، b و کل) کاهش یافت در حالی که محتوی کلروفیل، کربوهیدرات محلول کل و پرولین برگ در نهال های آبیاری شده با 66 و 33 درصد تبخیر و تعرق گیاه و محلول پاشی شده با 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک نسبت به گیاهان محلول پاشی نشده از مقدار بالاتری برخوردار بود. همچنین نتایج آنالیز تکراری نشان داد که کمترین مقدار محتوای کلروفیل پس از 90 روز پس از اعمال تیمار مربوط به گیاهان آبیاری شده با 33 درصد تبخیر و تعرق گیاه بود در حالی که کمترین مقدار پرولین پس از 90 روز پس از تیمار، در هر دو رژیم آبیاری 66 و 33 درصد تبخیر و تعرق گیاه در گیاهان محلول پاشی نشده با اسید سالیسیلیک گزارش گردید. لذا به نظر می رسد که محلول پاشی با غلظت 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک در تیمار آبیاری 66 و 33 درصد موجب کاهش اثرات منفی تنش خشکی در گیاه زیتون شده است.
  کلیدواژگان: اسیدهای آمینه، تنظیم کننده رشد گیاهی، تنظیم کننده های اسمزی
 • خدیجه نایبی آق بلاغ، ناصر صباغ نیا*، مختار پسندی صومعه سفلی، محسن جان محمدی صفحات 31-46
  چاودار (Secale cereale L.) یکی از گرامینه های مهم و با ارزش است که برای تولید نان یا مصرف علوفه مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزاء عملکرد، 64 ژنوتیپ مختلف چاودار در آزمایش لاتیس ساده با دو تکرار در سال 1395 در منطقه مراغه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با صفت های وزن سنبله، وزن دانه سنبله، شاخص برداشت سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی دار داشت. با استفاده از تجزیه رگرسیونی گام به گام سهم هر یک از صفت هایی که بیشترین تاثیر را در عملکرد دانه داشتند مشخص گردید صفت های وزن دانه سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح به مدل رگرسیونی عملکرد دانه واردشده و 75 درصد از تنوع موجود بین ژنوتیپ ها را تبیین کردند. بر اساس تجزیه علیت نیز دو صفت مذکور به ترتیب با ضرایب 71/0 و 60/0 بیشترین تاثیر مستقیم را روی عملکرد دانه داشتند. از طرف دیگر وزن سنبله بیشترین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم را (از طریق افزایش وزن دانه سنبله) بر افزایش عملکرد دانه داشت. به طورکلی از این مطالعه مشخص شد که دو صفت وزن دانه سنبله و تعداد سنبله در واحد سطح در اولویت اول و صفت های مرتبط با ویژگی های سنبله، وزن هزار دانه، قطر ساقه، شاخص برداشت، طول ریشک و ارتفاع گیاه در الویت بعدی بر افزایش عملکرد دانه موثر می باشند و می توان از آن ها به عنوان شاخص هایی برای انتخاب در جهت بهبود عملکرد دانه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بوت استرپ، رگرسیون گام به گام، نمونه برداری با جایگذاری
 • شیرین تقی پور، عبدالله احتشام نیا*، حامد خدایاری، حسن مومیوند صفحات 47-62
  گل داوودی از مهم ترین گیاهان زینتی است که علاوه بر گل بریدنی، به عنوان گیاه باغچه ای، گلدانی و دارویی در عرصه جهانی به شمار می رود. کاربردهای متعدد این گل در زندگی امروزی نیاز به یک برنامه اصلاحی برای افزایش تولید را سبب شده است. تنوع ژنتیکی 15 رقم داوودی باغچه ای در سال 1395 بر اساس صفات ریخت شناختی و انتخاب ارقام مناسب جهت کاشت در زیبایی فضایسبز،میادینوپارک هادر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در بیرانشهر، استان لرستان ارزیابی گردید. بر اساس تجزیه واریانس داده ها اکثر صفات مورد بررسی در ارقام دارای تفاوت معنی دار (01/0 (p≤ بودند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین سطح برگ با عرض برگ، قطر دمبرگ و تعداد برگ همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار (99/0r=) بین تعداد گل در بوته و تعداد گلچه های زبانه ای وجود داشت. نتایج تجزیه به عامل ها توانست هفت عامل را شناسایی کند که 89 درصد تغییرات میان صفات را توجیه نموند. تجزیه خوشه ایارقام در فاصله اقلیدسی 68/26، به دو گروه اصلی تقسیم بندی شدند. بر اساس نتایج در بین صفات مورد مطالعه اندازه برگ، تعداد گلچه زبانه، ارتفاع شاخه، تعداد انشعاب و تعداد گل در بوته مهم ترین صفات برای تشخیص تنوع ارقام داوودی بودند. با بکارگیری برخی از ارقام متعلق به کلاستر اول با ارتفاع کمتر و ارقام موجود در کلاستر دوم با تعداد برگ و گل بیشتر به عنوان والد می توان چرخه جدیدی از به نژادی گل داوودی را آغاز نمود.
  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، ضریب همبستگی
 • مینا مقدس زاده، رسول اصغری زکریا*، داود حسن پناه، ناصر زارع صفحات 63-76
  به منظور مطالعه ترکیب پذیری و هتروزیس عملکرد غده و تعدادی از صفات زراعیدر سیب زمینی، شش هیبرید حاصل از تلاقی سه لاین با دو تستر به همراه والدین به روش لاین ×تستر (2× 3) و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393-1394 در مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. اختلافمعنی داربین ژنوتیپ ها از لحاظ کلیه صفات مورد مطالعه امکان تجزیه و تحلیل ژنتیکیبرمبنایروش لاین ×تستر میسر کرد. بر اساس نتایج ترکیب پذیری عمومی لا ین ها و تسترها،لاین L1 (Caeser) دارای ترکیب پذیری عمومی مثبت و معنی دار برای عملکرد غده، وزن و تعداد غده در بوته، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته بود. همچنین تستر T1(Luca) دارای ترکیب پذیری عمومی مثبت و معنی دار برای عملکرد غده، وزن و تعداد غده در بوته و درصد ماده خشک غده بود. بنابراین، از این لاین و تستر می توان به عنوان والدین در برنامه های اصلاحی بهره گرفت. هیبریدهای (T1 × L3) (Satina × Luca) و (T2× L1) (Caeser × Savalan) از نظر صفات عملکرد غده،وزن و تعداد غده در بوته دارای ترکیب پذیری خصوصی مثبت و معنی دار بودند. نسبت واریانس ترکیب پذیریعمومیبه واریانسترکیب پذیری خصوصی و ضریب بیکر برایتمامصفات مورد مطالعه کمتر از یک بود که این امر حاکیاز نقش موثرتراثر غیرافزایشی ژن هادرکنترل ژنتیکی صفات مورد بررسی دارد. وراثت پذیری عمومی بالا و وراثت پذیری خصوصی نسبتا پایین برای صفات مختلف مشاهده شد. بیشترین میزان هتروزیس برای صفت عملکرد غده متعلق به هیبرید (T1× L3) (Satina × Luca) بود.
  کلیدواژگان: تجزیه ژنتیکی، سیب زمینی، قابلیتترکیب عمومی و خصوصی، وراثت پذیری، هتروزیس
 • ابوذر اسدی، محمدرضا عبداللهی، علیرضا زبرجدی* صفحات 77-88
  تولید لاین های خالص یکی از مهم ترین ابزارها جهت تولید بذر پر عملکرد می باشد. با توجه به پیشرفت های اخیر روش های آزمایشگاهی می توان لاین های خالص را در زمان کوتاهی تولید کرد. در مطالعه حاضر، به منظور تولید لاین‏های خالص از طریق کشت تخمک آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه و آزمایشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در طی سال‏های 96-1394 اجرا شد. فاکتورها شامل سطوح مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی و دو ژنوتیپ خیار اصفهانی و بیت آلفا بودند. تخمک ها یک روز قبل از گرده افشانی برداشت شدند و بر روی محیط MS تکمیل شده با غلظت های مختلف TDZ (01/0، 02/0، 03/0، 04/0، 05/0، 06/0، 07/0 و 08/0 میلی گرم بر لیتر) کشت شدند. پیش تیمار گرمایی 33 درجه سانتی گراد به مدت 3 روز روی کشت ها اعمال شد. تعداد جنین های که به طور مستقیم القاء شدند شمارش شد. طبق نتایج حاصل از مقایسه میانگین مشخص شد که با افزایش غلظت تنظیم کننده رشد گیاهی TDZ در محیط القاء جنین نیز افزایش یافت و در غلظت 08/0 میلی گرم بر لیتر بیشترین میانگین تعداد جنین در هر دو ژنوتیپ مورد آزمایش به دست آمد. بر این اساس بیشترین میانگین تعداد جنین برای ژنوتیپ اصفهانی 33/23 و برای ژنوتیپ بیت آلفا 66/20 در محیط 08/0 میلی گرم بر لیتر به دست آمد و کمترین میانگین تعداد جنین نیز در محیط 01/0 میلی گرم بر لیتر برای هر دو ژنوتیپ مورد بررسی به دست آمد. سطوح پلوئیدی بافت های تولید شده با فلوسایتومتری مشخص شد و بافت های هاپلوئید به محیط باززایی منتقل شدند. درنهایت گیاهان باززایی شده دابلد هاپلوئید شدند و می توان آن ها را به عنوان لاین خالص در برنامه های اصلاحی بکار گرفت.
  کلیدواژگان: تیدیازورون، جنین، کشت اندام جنسی ماده
 • مرضیه کلهر، مریم دهستانی اردکانی*، مصطفی شیرمردی، جلال غلام نژاد صفحات 89-102
  شوری یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد گیاه و تولیدات کشاورزی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر سطوح مختلف شوری و اصلاح کننده های آلی بر برخی شاخص های رشدی در گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل پنج سطح از مواد آلی (شاهد (خاک زراعی)، نیم و یک گرم در لیتر عصاره جلبک دریایی،80 درصد خاک زراعی + 20 درصد حجمی گلدان کود گاوی کاملا پوسیده و 80 درصد خاک زراعی + 20 درصد حجمی گلدان کود ورمی کمپوست) و سه سطح شوری (5/3، 5/7 و 5/10 دسی زیمنس بر متر) با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه اردکان در سال 1396 به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری،شاخص های رشدی و میزان جذب عناصر به طور معنی داری کاهش یافت، در حالی که فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش یافت. بیشترین قطر تاج، تعداد برگ، وزن تر و خشک گل و جذب عناصر در تیمار کود گاویو با هدایت الکتریکی 5/3 دسی زیمنس بر متر به دست آمد.بیش ترین قطر گل در تیمار نیم گرم در لیتر جلبک دریایی و با هدایت الکتریکی 5/3 دسی زیمنس بر مترمشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که اگرچه آستانه تحمل به شوری همیشه بهار 5/7 دسی زیمنس بر مترمی باشد، استفاده از بستر کشت مناسب، تحمل گیاه را تا 5/10 دسی زیمنس بر مترافزایش خواهد داد. همچنین مشخص شد که کود گاویبهتر از بقیه تیمارها توانست تحمل گیاه را در برابر شوری افزایش دهد و موجب بهبود خصوصیات کمی و کیفی آن گردد.
  کلیدواژگان: بستر کشت، جلبک دریایی، کود گاوی، ورمی کمپوست
 • ایمان احمدی، محمدحسین قرینه* صفحات 103-114
  علف هرزکاتوس از مهم ترین عوامل محدود کننده کشت نیشکر می باشد. به منظور تعیین کارایی علف کش ایندازیفلم در مقایسه با سایر علف کش های مورد کاربرد در نیشکر بر مهار علف هرزکاتوس، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و چهار تکرار در یکی از مزارع پلنت منطقه شعیبیه شوشتر درسال96-1395 انجام شد. تیمارهای آزمایشی در این مطالعه شامل کاربرد علف کش ایندازیفلم به مقادیر50 و 75 گرم ماده موثره در هکتار به صورت پیش رویشی؛ تری فلوکسی سولفورون + آمترین به میزان 1875 گرم ماده خالص در هکتار به صورت پس رویشی؛ تو، فور-دی + ام سی پی آبه میزان 5/1687 گرم ماده خالص در هکتار؛ گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار + سولفات آمونیوم 8 لیتر در هکتار؛ شاهد عاری از علف هرز (وجین شده) و شاهد آلوده به علف هرز (بدون تیمار علف کش). نتایج نشان داد که ایندازیفلم به میزان 75 و 50 گرم ماده موثر در هکتار ماده تجارتی بیشترین تاثیر را در مهارکاتوس، هم از نظر درصد کاهش تراکم به مقدار (09/85، 18/66 درصد) و هم از نظر درصد کاهش وزن خشک کاتوس به میزان (2/82، 90/60 درصد) نشان داد. بهترین تیمار از نظر وزن تک ساقه (72/0 کیلوگرم)،قطر میانگره وسط (85/1 سانتی متر)، تعداد میانگره (2/18) و عملکرد نی (92/117 تن در هکتار) نیشکر متعلق به تیمار ایندازیفلم به میزان 75 گرم ماده موثر در هکتار بود. بیشترین درصد بریکس، درصد قند اینورت، شکر استحصالی و کمترین میزان الیاف به ترتیب با مقادیر 48/21، 533/0؛ 26/11و 61/12 (تن در هکتار) متعلق به تیمار ایندازیفلم به میزان 75 گرم ماده موثر در هکتار بود.
  کلیدواژگان: درصد قند، شکر سفید استحصالی، عملکرد نی
 • داود مردان زاده، رضا درویش زاده*، بهمن زاهدی صفحات 115-132
  پژوهش حاضر به منظور تعیین ویژگی های مرفولوژیک و فیزیولوژیک تاثیرگذار در عملکرد توده های کدو از مناطق شمال غرب ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی ساعت لوی آذربایجان غربی انجام گرفت. نتایج حاصل از همبستگی های فنوتیپی نشان داد که تعداد میوه، وزن میوه، وزن صد دانه، عرض میوه، ضخامت بذر، طول بوته، طول میانگره، شاخه دهی اولیه و پی اچ میوه در سطح یک درصد و ویژگی های وزن بذر، طول دم میوه، طول کاسبرگ ماده و مواد جامد محلول میوه در سطح پنج درصد همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد میوه دارند. در رگرسیون گام به گام برای عملکرد میوه، چهار ویژگی طول میانگره، طول گلبرگ ماده، درصد کلروفیل و پی اچ میوه وارد مدل شدند. بر اساس نتایج تجزیه علیت، ویژگی های پی اچ و طول میانگره بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد میوه داشتند. پی اچ احتمالا با کاهش سرعت فرآیندهای مرتبط با رسیدن میوه بر عملکرد تاثیر بگذارد. ویژگی درصد کلروفیل بالاترین اثر غیرمستقیم از طریق طول میانگره بر عملکرد میوه را نشان داد.
  کلیدواژگان: تجزیه علیت، رگرسیون گام به گام، عملکرد، کدو
 • احمد نادری*، محمدرضا اصلاحی صفحات 133-148
  این تحقیق با هدف ارزیابی حساسیت برخی مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی در دو سال زراعی 94-1393 و 93-1392 به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی تیمارهای تنش خشکی و عامل فرعی چهار ژنوتیپ گندم بودند. عملکرد دانه در تیمار شاهد 4919 و در تیمارهای عدم آبیاری در مراحل پنجه زنی، رشد طولی ساقه، ظهور سنبله و رشد دانه به ترتیب 4109، 4442، 3988 و 4455 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین مقدار شاخص حساسیت برای عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله و تعداد دانه در واحد سطح به ترتیب با 47/1، 39/1، 33/1، 80/4 و 75/1 به مرحله ظهور سنبله تعلق داشت. حساسیت بیشتر عملکرد دانه به تنش خشکی در مرحله ظهور سنبله را می توان به اثر تنش خشکی بر تکوین گلچه ها و اختلال در گرده افشانی منتسب نمود.
  کلیدواژگان: شاخص حساسیت، ظهور سنبله، عملکرد بیولوژیکی
|
 • Javad Fatahi Moghadam *, Abuzar Hashempour, Reza Fifaei Pages 1-14
    Background and Objectives
   Calcium is a key plant nutrient with significant functions including reducing fruit senescence; calcium deficiency has been involved in several physiological disorders in fruits. Pre-harvest foliar application of calcium chloride (CaCl2) is an efficient and safe strategy to maintain or improve the fruit quality during storage. Also, calcium significantly increases the membrane and cell wall density and reduces the physiological disorders of the fruit. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of pre-harvest CaCl2 sprays of citrus trees at three fruit development stages on improving fruit quality and antioxidant capacity during storage.
    Materials and Methods
  To conduct this research, citrus trees of three different varieties (‘Thomson’, ‘Moro’ and ‘Page’) were sprayed with different concentrations of CaCl2 (0, 1, 2 and 4%) at three fruit development stages (120, 140 and 160 days after full bloom). After harvesting, citrus fruits were stored at 5°C and 85% relative humidity for 60 days. Then, weight loss and juice percentage, total carotenoids, superoxide dismutase (SOD) and ascorbate peroxidase (APX) activity, and total antioxidant capacity (IC50 content) of the fruits peel and pulp were determined on 0 (harvesting time), 30 and 60 days. Data were analyzed using SAS (Ver.9.1) and significance of the differences between the means was computed using Tukey test.   
  Results
  Results showed that weight loss percentage in fruit treated with CaCl2 (especially in 2 and 4% treatments) of all three cultivars was significantly less than control during storage. Total carotenoid of pulp of Thomson and Moro cultivars increased with increasing of CaCl2 concentrations compared to control during storage. In Page mandarin, the carotenoid content of pulp was not affected by calcium chloride treatment. Results also showed that SOD activity in peel and pulp of treated fruits was higher than control at harvest time. At the time of harvesting, the peel APX activity of Thomson and Moro cultivars (control) was higher than those treated by calcium. Antioxidant capacity (based on IC50 content) of peel and pulp varied depending on the cultivar and the treatment. That is, the highest antioxidant capacity was determined in ‘Thomson’ at harvest time and in treated fruits with high level of CaCl2.
    Discussion
  In the present study, the CaCl2 pre-treatment was sprayed on the citrus trees and the results indicated that pre-harvest calcium chloride significantly decreases weight loss percentage and increases antioxidant capacity, SOD activity and total carotenoid contents in citrus fruits during storage. It seems that the accessibility of sufficient CaCl2 during plant growth has a strong influence on concentrations of bioactive compounds and overall antioxidant properties of citrus fruits. Overall, it is suggested that an appropriate CaCl2 pre-treatment of citrus tree can help improve or maintain pulp and peel quality during storage. It is further suggested, using chlorine-free calcium sources in southern Iran with alkaline soils.
  Keywords: Antioxidant enzymes, Calcium, Fruit quality, Shelf life
 • Narges Shafiei, Esmaeil Khaleghi *, Noorollah Moallemi Pages 15-30
     Background and Objectives
   Olive (Olea europaea) is one of the most important fruit trees in the pomology industry of Iran. Statistics shows that this fruit tree is cultivated in more than of 102 thousand hectares of territory of Iran. Due to severe water shortages, it is necessary to make use of methods with objectives to reducing the negative effects of drought on plant and to increasing water use efficiency. Previous studies stated that plant growth regulators such as salicylic acid could apply to reducing the adverse effects of environmental stresses. Salicylic acid (SA) influences various physiological and biochemical functions in plants and has diverse effects on the tolerance to biotic and abiotic stress. The objective of this study was to investigate the effects of exogenous SA application on biochemical traits of ‘Konservalia' olive leaf under 100 %, 66 % and 33 % ETcrop by analyzing chlorophyll content, total soluble carbohydrate and proline.
    Materials and Methods
  The study was conducted in order to investigate the effect of different levels of water deficit (100, 66 and 33 percent of evapotranspiration (ETcrop)) and four concentrations of salicylic acid (0, 0.5, 1 and 2 mM) on fresh and dry root weight, stem and leaf and leaf number, leaf area, stem diameter, leaf proline, total soluble sugars, chlorophyll content as a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications. Two- year old olive trees (Olea europaea cv. ‘Konservalia’) were used. Seventy- plants were grown in 11 L pots, containing a mixture of field soil (73.2 % sand, 13.3 % silt and 13.5 % clay) and manure. Plants were sprayed with four concentrations of salicylic acid and irrigated every ten days, according to the amount of evatranspiration of plants (ETcrop). Parameters such as leaf proline and total soluble carbohydrates content, chlorophyll content were measured three times at intervals of once every 30 days after treatment. Data analysis was performed using MSTATC and SAS software and mean comparison was done by Duncan's multiple range test at 5 and 1 % probability 
  Results
  The results showed that leaf proline and total soluble carbohydrates increased while chlorophyll content (chlorophyll a, b and total) decreased with increasing levels of water deficit. Results also showed that the interaction of salicylic acid and irrigation had a significant effect on fresh and dry root weight, stem and leaf, leaf area and plant height at p  Discussion In this study, the role of SA in plant tolerance to abiotic stresses such as heat, heavy metal, and osmotic stress was reported. The results showed that 2 mM SA application alleviated the adverse effects of drought stress (66 and 33 % ETcrop) in young olive trees through the improvement of chlorophyll content, enhancing leaf total soluble carbohydrate and proline content which can lead to osmotic adjustment.
  Keywords: Amino acids, Osmatic regulators, Plant growth regulators
 • Khadije Nayebi Aghbolag, Naser Sabaghnia *, Mokhtar Pasandi Somehsofla, Mohsen Janmohammadi Pages 31-46
    Background and Objectives
   Rye (Secale cereale L.) is one of the important and valuable Gramineae that is used for bread making and fed in some areas. Identifying correlation coefficients among the measured traits is very important and aids to evaluating the magnitude of interrelationships between how traits can facilitate the application of indirect selection in plant breeding programs. The target of this research was estimating the correlation coefficients, and path analysis among some important traits for selection criteria for improving grain yield in rye.  
  Materials and Methods
  In order to evaluate the relationships between seed yield and its components, 64 different rye genotypes were evaluated in simple lattice design with two replications during 2016 in Maragheh region. Phenotypic correlation coefficients were calculated for ten characters during the growing season and the correlation coefficients between grain yield and different characters were subjected to path coefficient analysis separately for partitioning these values into direct and indirect effects. Stepwise regression technique was used to obtain the best fitted model as well as to estimate direct and indirect effects via path coefficient analysis. Applying bootstrap method verified the obtained results from conventional method.
    Results Correlation
  analysis showed that seed yield was associated significantly and positively with spike weight, weight of seeds per spike, harvest index of spike, seed number per spike, number of spike per area and harvest index traits. Using stepwise regression analysis, the share of the most important traits was determined and weight of seeds per spike and number of spike per area entered into regression model and explained 75 percent of the existing variation among genotypes. The results derived from path analysis indicated that, two above mentioned traits had significant effects on seed yield with 0.71 and 0.60 coefficients, respectively. On the other hand, spike weight had the most direct and indirect effects through increasing weight of seeds per spike on seed yield. 
  Discussion
  In general, from this study we found that two traits including weight of seeds per spike and number of spike per area as the first order and related traits to spike, thousand seed weight, stem diameter, harvest index, awn length and plant height were in the second order for increasing seed yield and could be used as the selection indices for improving seed yield. Also, the used method for obtaining path coefficients was proved useful in analyzing correlation coefficients in breeding programs for evaluation of interrelated variables.
  Keywords: Bootstrap, Resampling, Stepwise repression
 • Shirin Taghipour, Abdollah Ehteshamnia *, Hamed Khodayari, Hassan Mumivand Pages 47-62
  Background and Objectives
  Chrysanthemum, due to numerous applications in floriculture and medicinal industries has been considered one of the most important ornamental plants and medicinal plants in the global area. In addition to being used as a cut flower, it also has a special place among potted flowers and gardens. Also, it is used as a medicinal plant with strong healing properties in traditional Chinese medicine and considered to treat eye diseases, headaches, colds, and etc. However, only a few reports have been presented in the field of genetic diversity of Chrysanthemums by morphological and molecular markers. Therefore, there is a need for further identification of germplasm and cultivars of Chrysanthemums in Iran. This study aimed to assess the genetic diversity of 15 cultivars of Chrysanthemums based on morphological characteristics and selection of cultivar adapted to Khorramabad region.
    Materials and Methods
  This experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications in the area of Beiran-Shahr, Lorestan province in 2017. Twenty-one morphological characteristics were determined from fresh materials. These traits in accordance with the given instructions describing World UPOV Chrysanthemums, were measured. Quantitative measurements were carried out on 10 leaves per cultivars. Some variables including diameter (branches, petioles, discs, buds and flowers) were measured by digital caliper. The traits such as length and width of leaf, plant height, length and width of the tab florets with ruler were measured. 
  Results
  Based on data analysis most of the traits in cultivars showed significant differences (p≤0.01). Results showed that the correlation between leaf area with leaf width, petiole diameter and number of leaves has a positive and significant correlation with the probability level of 5%. The most significant and negative correlation (r = 0.99) was observed between number of flowers per plant and number of florets. Based on the results obtained from principal components analysis, seven independent and major components with Eigen values greater than one could explain 89 percent of the total variation. The first component, verified 24.4 percent of the total variation. Cluster analysis of cultivars in Euclidean distance of 26.68, was categorized into two main groups. The cultivars "Avadis" and "Norooz3" in the first group were distinguished from the rest of the cultivars with the lowest height. The "Fariba"; "Ashraf" and "Andiea" cultivars were placed in the group and most abundant cultivars.
   Discussion
  Based on the results, leaf size, plant height, number of branches and number of flowers in plant traits were most important in recognizing the diversity of cultivars Chrysanthemum. By using some cultivars belonging to the first cluster with less height and cultivars in the second cluster with more leaves and flowers as a parent, a new cycle of Chrysanthemum breeding program can be initiated.
  Keywords: Cluster analysis, Component analysis, Correlation Coefficient, Genetic diversity
 • Mina Moghaddaszadeh, Rasool Asghari Zakaria *, Davoud Hassanpanah, Nasser Zare Pages 63-76
  Background and Objectives
  The nature and magnitude of gene action is an important factor in developing an effective breeding program. Combining ability analysis is useful in assessing the potential inbred lines and helps in identifying the nature of gene action involved in various quantitative characteristics. This information is helpful to plant breeders for formulating hybrid breeding programs. Therefore, the objectives of the present research were to determine combining ability, heritability and heterosis of tuber yield and some agronomic traits in potato using line × tester mating design.
  Materials and Methods
  In order to determine combining ability, heritability and heterosis of tuber yield and some agronomic traits in potato, three lines were crossed with two testers. Parents and their F1 progenies were arranged in randomized complete block design with three replications using line × tester (3 × 2) mating design.
  Results
  Analysis of variance showed significant differences among genotypes for all traits; thus line × tester analysis was performed. Among the lines, line L1 (Caeser) had significant positive GCA for tuber yield, tuber weight per plant, tuber number per plant, main stem number and plant height. Among the testers, tester T1 (Luca) showed significant positive GCA for tuber yield, tuber weight per plant, tuber number per plant and tuber dry matter. Among the hybrids, the hybrids (Satina × Luca) (T1 × L3) and (Caeser × Savalan) (T2 × L1) showed significant positive SCA effects for tuber yield, tuber weight per plant and tuber number per plant. The SCA variance was higher in magnitude than the GCA variance for all the characteristics and baker coefficient indicated the predominance of non-additive type of gene action for the expression of these characteristics. High general heritability and relatively low specific heritability were observed for all traits. Hybrid (Satina × Luca) had the highest heterosis for tuber yield.
  Discussion
  The importance of additive and non-additive genetic effects is well established in controlling many traits in potato. It was shown that the dominance effects of the genes played a major role in the variation of tuber yield in potato. Based on the results of the current study the SCA variance was higher in magnitude than the GCA variance for all the characteristics and baker coefficient indicated the predominance of non-additive type of gene action for the expression of these characteristics. Heterosis and combining ability is prerequisite for developing a good hybrid variety of potato. According to this research, the (Satina × Luca) cross had the highest heterosis for tuber yield and was recommended as the most promising combination for developing high yielding hybrid potato genotypes.
  Keywords: Combining ability_GCA_Heritability_Heterosis_Line × tester_Potato (Solanum tuberosum L.)_SCA
 • Abouzar Asadi, Alireza Zebarjadi *, Mohammad Reza Abdollahi Pages 77-88
  Background and Objectives
  Production of pure lines is one of the most important tools due to production of high-yield seeds. Pure lines can be produced in a short time using in vitro techniques and therefore, reduce several years in required time for conventional plant breeding programs. The purpose of this study was investigation of different concentrations of TDZ on production of haploid plants in cucumber ovule culture.
  Materials and Methods
  The experimental layout was conducted in factorial arrangement in randomized complete design with three replications in greenhouse and laboratory of Razi university during 2015-2017. Factors were two cucumber genotypes (Esfahani and Beit Alfa) and different concentrations of TDZ (0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 mg/l). Unfertilized ovaries were harvested 1 day before an thesis and they were sliced into 1 mm cross sections under sterile conditions and placed on solid MS medium. Immediately after placing the unfertilized ovary slices of each genotype on induction medium, they were exposed to a thermal shock pretreatment at 35±1°C for 3 days. The first visual structures formed after 3 days in culture. After two weeks of culture, the frequency of embryo formation was recorded. After embryogenesis, the embryos were sub-cultured in medium containing 1.5 mg/L-1 GA3 and finally cultured in medium containing 0.05 mg/L-1 NAA and 1.5 mg/L-1 BAP for organogenesis.
  Results
  Results indicated a statistically significant effect at 1% among TDZ concentrations. Genotypes and interaction between genotype and TDZ concentration did not have a significant effect on embryo induction. According to the results of means comparison, M8 medium with the average of 23.33 for Esfahani genotype and 20.66 for Beta Alfa genotype had the highest embryo induction and M1 showed the lowest embryo induction for both genotypes. Ploidy level of calli and embryos were identified by Flucytometry assay. Haploid embryos were transferred to the regenerative medium. The chromosome content of haploid plants was doubled spontaneously in all regenerated plants. Double haploid plants originated from megaspore and they were equivalent to haploid, which relates to homozygosity and can be used directly in breeding program.
  Discussion
  The high number of embryos was obtained in high concentration of TDZ (0.08 mg/l). Flucytometry assay is a way to recognizing ploidy level in plant tissues; thus it could be useful in choosing haploid tissue. Spontaneous chromosome doubling may occur via somatic cell fusion, endoreduplication, endomitosis and possibly many other mechanisms. In conclusion, the higher rates of embryo formation frequency achieved and doubled haploids obtained in the present study are promising for future work.
  Keywords: Gynogenesis, Ovary slice, TDZ
 • Marzieh Kalhor, Maryam Dehestani, Ardakani *, Mostafa Shirmardi, Jalal Gholam Nezhad Pages 89-102
  Background and Objectives
  Salinity is an important environmental tension limiting growth and productivity of plants worldwide. The harmful effects of high salinity on plants can be observed in senescence, necrosis of plant organs and decrease productivity. Major processes such as photosynthesis, protein synthesis, and energy and lipid metabolism affect plants during the beginning and development of salinity stress. Calendula officinalis L. belongs to the Asteraceae family; it is an annual with bright or yellow orange daisy-like flowers which are used for medicinal or culinary purposes. Organic fertilizers develop favorable physical, chemical and biological environment in the soil. They stimulate plant root growth, increase nutrient uptake and soil water-holding capacity, decrease evaporation from the soil and surface water runoff, facilitate drainage, regulate soil temperature and provide a rich substrate for soil microbes.
  Materials and Methods
  This study was conducted to determine the effects of soil salinity and organic amendments on some growth characteristics, absorption of nitrogen, phosphorus and potassium and peroxidase enzyme activity in pot marigold plant (Calendula officinalis L). In a factorial experiment and completely randomized design (CRD), five levels of organic amendments (control, 0.5 and 1 g.L-1 algae extract, 20% v/v of pot volume cow manure and 20% v/v of pot volume vermicompost) and three levels of salinity (3.5, 7.5 and 10.5 dS.m-1) with three replications per treatments were applied. In this experiment, media without organic amendment were considered as control.
  Results
  Results showed that increasing soil salinity levels progressively decreased the growth characteristics and nutrients uptake. The maximum leaf number, fresh and dry weight of flowers and nitrogen, phosphorus and potassium absorption were obtained in cow manure treatment and EC = 3.5 dS.m-1, While the highest flower diameter was observed in sea algae treated plants (0.5 g.l-1) in media with EC = 7.5 dS.m-1. Salinity causes growth reduction due to the low osmotic potential of the medium and by a specific ion effect as a secondary cause in several vegetable crops.
  Discussion
  The results of the present study showed that the organic media can improve leaf number, crown diameter and fresh and dry weight of flowers. This can be due to increased media moisture storage and enhanced nutrient absorption. All treatments significantly increased growth characteristics of pot marigold compared to control. The positive effect of cow manure to nutrients uptake could be because of rich N, P, K compared to the others. According to the results, in normal conditions, pot marigold plant could tolerate salt stress until 7.5 dS.m-1 but by suitable media culture its threshold tolerate will be increased up to 10.5 dS.m-1. Also it was revealed that cow manure compared to other treatments could increase plant tolerate to salt stress and growth characteristics.
  Keywords: Cow manure, Culture media, Sea algae, Vermicomposting
 • Iman Ahmadi, Mohammad Hossain Gharineh * Pages 103-114
  Background and Objectives
  Weeds are the most important factors in sugarcane yield loss. Successful weed control is essential for economical sugarcane production. Weeds can reduce suercane yields by competing for moisture, nutrients, and light during the growing season. Weed control is most critical early in the season prior to sugarcane canopy closure over the middle rows middles. Herbicides can be useful and economical tools in sugarcane production. Indaziflam is an alkylazine herbicide that is labeled for use in turf, for perennial crops and for nonagricultural situations for preemergent control of grasses and broad leaf weeds. The objective of this research was evaluation of the efficacy of indaziflam on control of Cynanchum acutum in sugarcane fields in Khouzestan, Iran.
  Materials and Methods
  The experiment was conducted in 2015 growing season in a sugarcane field Shoaeibiyeh, Shoushtar, Khouzestan, Iran. The trial was randomized in complete block design with four replications. Variety and type of culture were Cp69-102 and plant, respectively. Treatments were 1-indaziflam (75 g ai ha-1, as preemergence); 2-indaziflam (50 g ai ha-1 as preemergence); 3- Trifloxysulfuron sodium + ametryn (1875 g ai ha-1,as postemergence); 4-2,4-D+MCPA (1687.5 g ai ha-1); 5-glyphosate + Ammonium sulfate 6- weeding and 7- weed infested. The herbicides were applied with backpack sprayer equipped with flooding and T-jet nozzles calibrated to deliver 300 L ha-1. Every two weeks, dry weight and density reduction percentage of Cynanchum acutum were measured and 90 days after herbicide applying, stem length, stem weight, the middle internode diameter and length of sugarcane and also purity, pol and recoverable sugar of sugarcane were determined. Statistical calculations were accomplished through the SAS 9.2 software and graphs were drawn by the Excel software.
  Results
  However, indaziflam efficacy was reduced over time. Other herbicides such as indaziflam as 50 g ai ha-1 and trifloxysulfuron sodium + ametryn indicated a good effect in Cynanchum acutum control compared with 24-D + MCPA and glyphosate + Ammonium sulfate. Single stem weight (0.72 kg), the middle internode diameter (1.85 cm), number of internode (18. 2 cm) and cane yield (117.90 t ha-1) were the greatest in indaziflam (75 g ai ha-1). The greatest brix (21.48%), invert sugar (0.533%), recoverable sugar (11.26%) and the lowest fiber content (12.61 t ha-1) were obtained in indaziflam treat (75 g ai ha-1).
  Discussion
  The present research indicatedindaziflam could control Cynanchum acutum in sugarcane field although indaziflam efficacy was reduced over time. However, there were no adverse effects of indaziflam rates on sugarcane observed; therefore, this herbicide could be used in sugarcane fields. Since highly intensive use of herbicides in fields causes to herbicide resistance, herbicides with different mechanisms of action should be registered for weed control of sugarcane. Because of low volume of indaziflam as compared to current herbicide of sugarcane, this is a good candidate for application in sugarcane fields in rotation or mixture with other recommended herbicides.
  Keywords: Pol, recoverable sugar, Purity, Sugarcane yield
 • Davoud Mardanzadeh, Reza Darvishzadeh *, Bahman Zahedi Pages 115-132
  Background and Objectives
  Squash is an annual herbaceous plant and grows in tropical and subtropical regions of Europe and America. Edible species are divided into three groups of zucchini or courgette, gourd and pumpkin squash. The seed of pumpkin squash has high nutritional value due to its high protein and oil content. Iran is ranked fourth in terms of production and cultivation area of squash in the world after China, India and Russia. The present study was conducted in order to determine the most important morphological and physiological characteristics influencing yield in squash landraces from Northwest of Iran.
  Materials and Methods
  Eighteen squash landraces comprising 11 confectionery landraces, 5 gourd landraces and 2 ornamental landraces were evaluated in a randomized complete block design with three replications in Saatlou research station of West Azerbaijan. The landraces were evaluated for morphological and physiological characteristics based on International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR)) descriptor.
  Results
  The results of phenotypic correlations revealed that the characteristics including number of fruit, fruit weight, 100 seed weight, fruit diameter, seed thickness, plant height, internodes length, primary branch and fruit pH and characteristics including seed weight, peduncle lengths, sepal’s length of female flower and fruit total soluble solids have positive and significant correlations with fruit yield at 1 and 5 percent probability level, respectively. In stepwise regression, four features including internodes length, sepal’s length of female flower, chlorophyll percentage and fruit pH were entered in model. The results showed that fruit pH and internodes length have the most direct and positive effect on the fruit yield, and the percentage of chlorophyll has the highest indirect effect through internodes length on the fruit yield.
  Discussion
  Sequential path analysis showed that selection of genotypes based on only correlation coefficient may not be effective. Several characteristics were identified to explain squash yield during path analysis. Selection based on identified characters would be more effective in improving yield in squash breeding programs.
  Keywords: Path Analysis, Squash landraces, Stepwise regression, Yield
 • Ahmad Naderi *, Mohammad Reza Eslahi Pages 133-148
  Background and Objectives
  Wheat is ihe most important crop in Khoozestan proviance. Under such a condition wheat experience drought stress in response to both low water resource limitaion and respiration. Detremination of tolerant trais, is one of the most important goals in wheat breeding programs under stress conditions. This research was carried-out to study the susceptibilty of some phenological stages of wheat genotypes based on grain yield and its components.
  Materials and Methods
  The research was conducted in split plot experiment using complete randomized block desgin with three replications, in 2010-11 and 2011-12 cropping seasons. The main plots included full irrgation as the check and irrigation withholding at tillering, stem elongation, heading and grain filling stages, and the sub plots consisted of four wheat genotypes. Days to some phenological stages, grain yield and yield components were measured. Planting seeds of each genotype was conducted based on 400 seeds per square meter in six planting lines with six meters in length and 20 cm spacing between lines. By monitoring the meteorological forecast, in case of probability of rainfall, for protection of the field from possible rain, a metal guard with 1.2m height and covered with transparent polyethylene was used.
  Results
  The effect of year was not significant for any of the studied traits. The effect of irrigation stress treatment on grain yield and its components was significant. Except for biological yield and number of grain per spike, the differences between genotypes were significant for all traits, and the interaction of irrigation × genotype treatment for all traits studied in this study was significant.Results indicated that grain yield in normal irrigation was 4919 Kg/ha and in irrigation withholding  at tillering, stem elongation, heading and grain filling growth stages were 4109, 4442, 3988 and 4455 Kg/ha respectivley. Heading stage was evalated as the highest susceptible, for biological yield, grain yield, haevest index, grain per spike and grain per unit area with succeptibilty indices of 1.47, 1.39, 1.33, 4.80 and 1.75 respectivley.
  Discussion
  According to the results of this study, due to the more severe effect of drought stress on grain yield at spike emergence stage, irrigation is important at this stage. In the absence of irrigation at the mentioned stage, yield reduction will be higher than non-irrigation at other stages. Thus, based on succeptibilty index, compared to other stages, heading and grain filling stages were evaluated as the highest and lowest susceptible stages in response to water dificit respectivley.
  Keywords: Biological yield, Heading, Susceptibility index