فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سید یحیی ابطحی*، علی آزادی نژاد صفحات 1-18
  شناسایی رفتار بازده بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و این موضوع برای سیاستگذاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات سایر بازارها مانند بازار ارز و طلا در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، همجمعی آستانه ای بین بازده بازار سهام و بازده بازار ارزو همچنین بین بازده بازار سهام و بازار طلا درایران با استفاده از داده های روزانه قیمت طلا، ترخ ارز و شاخص قیمت سهام طی دوره1/10/1389 تا 31/4/1396 مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج الگوهای همجمعی آستانه ای پیرامون روابط بین این بازارها نشان می دهد که در معادله بازده سهام و طلا، رژیم بالا که شامل انحراف از تعادل بزرگتر از مقدار آستانه است در ایران رژیم غالب به شمارمی رود. همچنین، در معادله بازده بازارهای سهام و ارز نیز انحراف از تعادل بلندمدت پایین تر از مقدار آستانه و در رژیم پایین، بیش از 90 درصد از مشاهدات را دربر می گیرد. اما در ارتباط بین بازارها،  سرعت تعدیل در هر دو رژیم از نظر آماری معنی دار است و این تعدیل برای انحرافات بزگتر از مقدار آستانه با سرعت بیشتری انجام می شود.
  کلیدواژگان: همجمعی غیر خطی، بازده بازارهای مالی، مدل های آستانه ای
 • زهرا بداقی، مهتاز احدزاده نمین*، شادی شاه وردیانی صفحات 19-41
  مدل تحلیل پوششی داده های سنتی به واحد تصمیم گیرنده (DMU) اجازه می دهد، مطلوب ترین وزن ها را برای ارزیابی مقدار کارایی استفاده کند. این نوع ارزیابی با بیشترین انعطاف پذیری ممکن است از رتبه بندی کامل DMU ها جلوگیری کند و نتایج ارزیابی برای DMU ها غیر قابل قبول باشد. برای حل این مشکل در تحلیل پوششی داده ها یک روش وزن مشترک بر پایه مفهوم از درجه رضایت  DMU ها  معرفی گردیده است. همچنین برای حل مدل وزن مشترک بر پایه مفهوم درجه رضایت، از آنجایی که مدل بکاربرده شده در این تحقیق یک مدل غیرخطی است، یک الگوریتم ارائه شده است.  در این مقاله به ارزیابی کارایی شرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. کارایی وزن مشترک بر پایه مفهوم از درجه رضایت را برای شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 و 1395 را محاسبه نموده ایم. نتایج نشان می دهد که این روش بدون هیچ تداخلی شرکت ها را در طی این دو سال رتبه بندی خواهد نمود.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، تحلیل پوششی داده ها، روش وزن مشترک بر پایه درجه رضایت، رتبه بندی
 • نگار آقایی فر، محمد ابراهیم پورزرندی* صفحات 42-64
  اهمیت ویژه بازار سرمایه در کشورها ،در توسعه اقتصادی آنها از طریق هدایت موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع ،غیرقایل انکار است.سرمایه گذاری در بازار سهام مستلزم تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید وحفظ یا فروش سهام موجود می باشد که این خود نیازمند دستیابی به اطلاعاتی در خصوص آینده قیمت بازار سهام می باشد.پیش بینی قیمت سهام به علت تاثیر پذیری از تعداد بسیاری از عوامل و متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده،به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری ضروری و در عین حال دشوار میباشد. برای این پیش بینی نیازمند یک مدل و الگوریتم محاسباتی هستیم که بتواند به صورت سیستماتیک به این فرآیند بپردازد.ویژگی این بررسی در این است که علاوه بر امکان پیش بینی، امکان مقایسه قیمتهای پیش بینی شده را بادرنظرگرفتن یکی از چندین صنایع بورسی با قیمت محاسبه شده توسط الگوریتم نسبت  طلایی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. در این بین صنعت بانکداری انتخاب شده و تمامی بانک های موجود در بورس و فرابورس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج یکی از آنها در این مقاله ارائه شده است.همچنین از سری زمانی و منطق فازی برای واقعی سازی داده ها استفاده شده است.روش ترکیبی مذکور بر روی میانگین هفتگی قیمت های بورس اوراق بهادار تهران به کارگرفته شده است. در این تحقیق سعی گردیده ،  وضعیت های خرید یا فروش سهام برای سرمایه گذاران با روابط محاسباتی نشان داده شود.
  کلیدواژگان: مدل سری های زمانی فازی، الگوریتم نسبت طلایی، قیمت پیش بینی شده، وزن دهی
 • محمدحسین درویش متولی، فرهاد حسین زاده لطفی*، نقی شجاع، امیر غلام ابری صفحات 65-93
  هدف این مقاله ارائه مدل جدید تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای جهت ارزیابی کارایی شرکت های سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، شرکت های سیمان حاضر در بورس طی سال های 93 - 95 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل جدید قادر است کارایی این کارخانه ها را  که از ساختار شبکه ای برخوردار بوده و نیز شامل شاخص های متعدد هستند  ارزیابی نماید و علاوه بر شاخص های رایج مالی و فنی، خروجی های نامطلوب و معیارهای پایداری را در شبکه تامین مدنظر قرار دهد. در ضمن، دیدگاه ذهنی تصمیم گیرندگان در خصوص اهمیت ترجیحی برخی از شاخص ها نسبت به یکدیگر نیز در قالب محدودیت های وزنی لحاظ شده است تا میزان کارایی حاصل شده به مقدار واقعی نزدیک تر باشد. بر اساس این مدل جدید، از بین 42 شرکت حاضر در بورس فقط 7 شبکه تامین سیمان توانسته اند در سه دوره تحت بررسی ، به مرز کارایی دست یابند.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، ساختار شبکه، تعیین کارایی، شرکت های سیمان حاضر در بورس
 • نرگس دل افروز*، مهدی همایون فر، مریم تقی پور تمیجانی صفحات 94-116
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مناسب به منظور مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) است .در این پژوهش از بین متغیر های شناسایی شده، 17 متغیر با استفاده از قضاوت خبرگان ( روش دلفی ) مورد تائید قرار گرفتند . جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و متخصصان  بانک (بانک صادرات استان گیلان )  می باشد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های تحقیق پرسشنامه است که تعداد 8 پرسشنامه بین خبرگان تحقیق  توزیع  گردید و برای  تجزیه و تحلیل داده ها از تلفیق تکنیک DEMATEL و ANP استفاده شد.  با تجزیه و تحلیل داده ها در تکنیک و فرآیند DEMATEL مشخص گردید که در بین 17 معیار شناسایی  شده موثر بر ریسک اعتباری در بانک ها ، ریسک عملیاتی بیشترین تاثیرگذاری رابر ریسک اعتباری دارد . از میان معیارهای ریسک عملیاتی نیز کیفیت فرآیند بررسی تسهیلات بیشترین تاثیر رادارد به عبارتی این معیار با اهمیت ترین معیار از نظر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در کل سیستم است . همچنین ریسک تمرکز نیزدارای اهمیت بالایی در کل سیستم است. نتایج این پژوهش در مدیریت ریسک اعتباری بانک ها قابل استفاده و دارای اهمیت است.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، تصمیم گیری چندمعیاره، تکنیکDEMATEL، فرآیندتحلیل شبکه ای ((ANP
 • آناهیتا زندی، فریدون رهنمای رودپشتی* صفحات 117-144
  مقامات و مدیران اجرایی کسب وکارهای مختلف عموما بر این باورند که گستردگی تعداد سهامداران شرکت منافع چشمگیری در بازار سهام به دنبال دارد. هرچند محققان نیز در این باره به توافق رسیده اند که تعداد سهامداران یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در تصمیمات شرکت هستند، اما پژوهش های اندکی در مورد این متغیر انجام شده اند.  در این پژوهش مشخص شد که افزایش تعداد سهامداران ، برعکس کشور های توسعه یافته ، در ایران، به نفع شرکت ها نیست. نتایج به دست آمده حاکی از این هستند که افزایش  تعداد سهامداران سبب بیشتر شدن تضاد نمایندگی بین سرمایه گذاران و سهامداران کنترل کننده می شود. به علاوه، یافته ها نشان می دهند که این افزایش با رفتار ریسک پذیری و ارزش شرکت رابطه منفی و معنی داری دارد و با سود سهام پرداختی رابطه مثبت و معنی داری دارد.علاوه بر این موارد، نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که با افزایش تضادهای نمایندگی، امکان سلب مالکیت افراد بیرون سازمان توسط اعضای درونی شرکت افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: تعداد سهامداران، ارزش شرکت، سود سهام
 • پدرام سمیعی تبریزی، علی نجفی مقدم* صفحات 145-162
  ریسک نقدشوندگی سهام را می توان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانست. تعیین معیاری مناسب بر اساس خصوصیات شرکت در بازار سرمایه که بتواند به تعیین میزان نقدشوندگی سهام کمک کند، می تواند به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران منتهی شود. در این خصوص در تحقیق حاضر، تاثیر ریسک نقدشوندگی سیستماتیک دارایی ها (بلاخص سهام) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1395 بر بازده سهام شرکت ها بررسی شده است. در این تحقیق از معیار روزهای بدون معامله تعدیل شده با گردش لیو، به عنوان شاخص نقدشوندگی معاملات سهام استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا هم حرکتی موجود بین نقدشوندگی سهم و نقدشوندگی بازار، رابطه معنا داری با بازده سهام ندارد، ثانیا هم حرکتی موجود بین نقد شوندگی سهم و بازده بازار، رابطه مستقیم (مثبت) با بازده سهام دارد، ثالثا هم حرکتی موجود بین بازده سهم و نقدشوندگی بازار، رابطه معکوس (منفی) با بازده سهام دارد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، معیارهای-نقدشوندگی طبقه بندی موضوعی: G10، G11، G12، G15، G20
 • زهره ضیا، زهره پورزمانی* صفحات 163-179
  هدف هر سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار کسب بازدهی بالاتر می باشد از این رو،در تحقیق حاضربا بکارگیریF.MCDM  ترکیبی جهت بهبود عملکرد انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار در صنعت سیمان پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق خبرگان و کارشناسان ارشد سازمان حسلبرسی که  آگاهی کامل  به موضوع سهام دارند  میباشدکه غالب دوگروه که درگروه اول مدیران و کارشناسان ارشد خبره و صاحب نظر به تعداد20نفر وبه دلیل تخصصی بودن موضوع ومحدودیت شناسایی افراد صاحب نظر، درگروه دوم نیزتعداد 6 نفر از خبرگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش تحقیق این پژوهش ازنوع تحلیلی که ازانواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و از نظرهدف تحقیق،از نوع کاربردی محسوب می شود. از سوی دیگراین تحقیق دارای ماهیت میدانی می باشد..نتایج پژوهش با تکنیک دیمتل فازی نشان می دهد که"ریسک" تاثیرگذارترین و"سودآوری" تاثیر پذیرترین عامل می باشد. همچنین نتایج تکنیک تحلیل فرآیند شبکه فازی مشخص کرد که سودآوری به عنوان مهم ترین معیار اصلی در بهبود عملکرد انتخاب سهام در در بورس اوراق بهادار بویژه در صنعت سیمان می باشد . در نهایت براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای مدیران و کارشناسان بورس اوراق بهادار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: برند، سهام، انتخاب سهام، دیمتل فازی، فرآیندتحلیل شبکه فازی
 • محمد فیروزدهقان، هادی سعیدی، شعبان محمدی*، قاسم الهی صفحات 180-214
  پژوهش حاضر روش انتخاب پرتفوی جدید را ارائه می دهد. در این چارچوب سرمایه گذار با    الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت، دو هدف افزایش مطلوبیت مورد انتظار و کاهش عدم نقدینگی مورد انتظار پرتفوی را دنبال می کند. مطلوبیت ریسک گریزی نسبی ثابت با استفاده از نوسان واقعی پرتفوی، عدم تقارن واقعی، کشیدگی واقعی نمودارها و عدم نقدینگی پرتفوی با استفاده از نرخ عدم نقدینگی اندازه گیری شد. ازاین رو امکان انتخاب مستقیم گزینه های موردنظر سرمایه گذار در فضای دوبعدی مطلوبیت/ نقدینگی مورد انتظار فراهم می گردد. این پژوهش با استفاده از داده های فرکانس بالا روی مجموعه ای شامل 40 سهم از بورس اوراق بهادار تهران از سال1389 تا 1395 با استفاده از نرم افزار متلب تجزیه وتحلیل شد و روش های تجدید زمان برای همزمانی معاملات روزانه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به بازده عملکرد پرتفوی و نقدینگی مورد انتظار نسبت به حداقل واریانس و پرتفوی وزنی یکسان، قدرت پوشش این مدل مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد در سطوح ناسازگار متفاوت ریسک، مطلوبیت نقدینگی پرتفوی مورد انتظار کاملا رقابتی بوده و ازنظر سودمندی، نقدینگی و مطلوبیت مورد انتظار، نسبت به معیار پایه، متناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: انتخاب پرتفوی، داده های فرکانس بالا، الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت
 • محمدرضا کریمی پویا*، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید، منصور اسماعیل پور صفحات 215-234
  پیش بینی یکی از مولفه های مهم و ضروری در برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت در هر کسب و کاری است. یک پیش بینی دقیق می تواند در کسب بازده، مدیریت جریان های نقدی و تخصیص منابع نقش موثری داشته باشد و به سرمایه‏گذار این امکان را می دهد که در یک بازه زمانی مشخص حدود درآمد کسب و کار و بازده خود را تخمین بزند. محققان در این   اندیشه اند که روش های قدیمی، هزینه بر و زمان بر را کنار گذاشته و روش هایی جدید همچون استفاده از ماشین های یادگیر را پیاده سازی نمایند. این پژوهش از نظر نوع پژوهش،  تحلیلی-تجربی، از نظر طرح پژوهش،  پس‏ رویدادادی، از نظر هدف، کاربردی، از نظر منطق اجرا، قیاسی و از نظر زمان انجام، طولی و از نوع آینده نگر می‏باشد. در این پژوهش، از الگوی الگوریتم نزدیک ترین همسایه، روش رافست و درخت تصمیم گیری برای بهبود قدرت پیش بینی، کاهش هزینه و زمان پیش بینی بازده سهام استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 113شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره 10 ساله ( 1394- 1385) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است نتایج پژوهش نشان داد که تمام فرضیه‏های این پژوهش مبنی بر وجود تفاوت در دقت تخمین این مدل ها در پیش بینی سه متغیر وابسته می باشند.
  کلیدواژگان: تخمین( پیش بینی)، درخت تصمیم، رافست، نزدیک ترین همسایه، بازده آتی سهام
 • رضا خسروی، احسان محمدیان امیری، پوریا رضایی، سیدبابک ابراهیمی* صفحات 235-256
  در عصر کنونی بررسی ارتباطات میان بازار های مختلف و تاثیرگذاری آنان بر روی یکدیگر به یک امر ضروری برای سرمایه گذاران خرد و کلان تبدیل گشته است. با بررسی ارتباط بین بازارها علاوه بر آن که شخص سرمایه گذار می تواند در خصوص میزان تاثیرات بازارها، اطلاعات خود را بدست آورد، در زمینه شناسایی ریسک های مختلف نیز به او کمک شایانی می نماید. بر حسب اهمیت موضوع، در این مقاله سعی بر بررسی ارتباط میان بازار نفت با بازارهای طلا، دلار، شرکت ها و صندوق های فعال در حوزه انرژی با استفاده از رویکرد نوین قوائد انجمنی و الگوریتم آپریوری، شده است. استفاده از قوائد انجمنی سبب بررسی صریح ارتباطات بین فیلد های پایگاه های داده شده و روابط و وابستگی های متقابل بین مجموعه بزرگی از اقلام داده ای را مشخص می سازد. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه مستقیم بازار نفت با شرکت ها و صندوق های فعال در حوزه انرژی و رابطه ای معکوس با شاخص دلار می باشد. همچنین رابطه محسوسی بین بازار نفت و طلا نیز یافت نشد.
  کلیدواژگان: الگوریتم آپریوری، قوائد انجمنی، داده کاوی، بازار نفت، بازار طلا
 • سید امیرحسین امامی*، غلام حسین اسدی صفحات 257-273
  بر مبنای تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات خرید و فروش خود، قیمت هایی را به عنوان نقاط مرجع انتخاب می کنند؛ چنانچه قیمت پایین تر از این نقاط باشد، با بی تمایلی به فروش، حجم معاملات سهام کاهش می یابد، اما با رفتن قیمت به بالای این نقاط، با افزایش تمایل سرمایه گذاران به فروش سهام، حجم معاملات نیز افزایش می یابد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات پیشین عبارتند از: قیمت تمام شده ی خرید، قیمت سهم در رویدادهای خاص شرکتی، قیمت عرضه اولیه و بالاترین و پایین ترین قیمت سهم در 52 هفته ی گذشته.
  در مقاله ی حاضر سقف ها و کف های مهم گذشته ی سهام، بدون محدودیت زمانی، از روی نمودار قیمت سهام شناسایی و به عنوان نقطه ی مرجع مورد بررسی قرار گرفته است و بدین منظور، رابطه ی این نقاط با حجم معاملات، بررسی شده است. این پژوهش در زمره ی مطالعات رویدادپژوهی و با استفاده از تکنیک داده های پانل، مشتمل بر 52606 مشاهده (شرکت/هفته) در طی سال های 1390 الی 1395 می باشد. نتایج نشان می دهد که رسیدن قیمت به سقف ها و کف های مهم گذشته ی سهام و عبور از آن ها، افزایش معنادار حجم معاملات را به همراه دارد و بنابراین می توان گفت که این سطوح، برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، نقاط مرجع تصمیم گیری می باشند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، تئوری چشم انداز، نقطه ی مرجع، حجم معاملات
 • خسرو مرادی شهدادی، علی اصغر انواری رستمی*، محمدحسین رنجبر، سید جلال صادقی شریف اصل صفحات 274-305
  ‎‎‎نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها دو موضوع مهم در ادبیات مالی جهت افزایش جذابیت شرکت ها و کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی بشمار می آیند و انتظار می رود که  شرکت های برخوردار از سرمایه فکری غنی تر، توجه هوشمنداته بیشتری به نقدشوندگی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سرمایه فکری و اجزای آن با نقدشوندگی دارائی ها و نقدشوندگی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های 147 شرکت از شرکت های تولیدی و صنعتی بورس طی 1388تا 1394 که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک، برای نقدشوندگی دارائی ها از نسبت های نقدینگی و برای سنجش نقدشوندگی سهام از رتبه نقدشوندگی اعلامی توسط بورس استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن رابطه معنا داری با نقدشوندگی دارائی ها دارند و همچنین نقدشوندگی سهام نیز تا حدی  تحت تاثیر اجزای سرمایه فکری است.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، نقدشوندگی دارائی ها، نقدشوندگی سهام، بورس اوراق بهادار تهران
 • احسان حاجی زاده*، مسعود ماهوتچی صفحات 306-327
  امروزه در بازارهای معتبر مالی دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص مشتقات مالی شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. در بازار بورس ایران نیز این اوراق به تدریج در حال معرفی و توسعه هستند و آگاهی و بهره مندی از این اوراق در بازار سرمایه منجر به آرامش خاطر برای سرمایه گذاران و در نهایت توسعه بازار خواهد شد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند علیرغم اهمیت این اوراق در بازار به منظور کاهش و مدیریت ریسک سرمایه گذاری ها، قیمت گذاری نادرست این اوراق می تواند منجر به ضرر و زیان های هنگفت برای سرمایه گذاران شود. در این مقاله بحث قیمت گذاری اوراق اختیار آمریکایی از نوع بسته ای به دلیل اهمیت آنها در مدیریت و پوشش ریسک سبدهای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه، در ادبیات موضوع، تا به حال برای قیمت گذاری اوراق اختیار آمریکایی حتی با یک دارایی پایه جوابی با فرم بسته ارائه نشده است،  عموما از روش های تقریبی و شبیه سازی برای قیمت گذاری این اوراق استفاده می شود. در روش مورد بررسی از روش برنامه ریزی پویای تقریبی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار بسته ای از نوع آمریکایی استفاده می شود. مدل های ارائه شده بر روی داده های واقعی جمع آوری شده از بازار سرمایه و همچنین داده های شبیه سازی شده پیاده سازی شده و نتایج بدست آمده توسعه و بهبود محسوسی را در این حوزه با توجه به معیارهای عملکردی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری، برنامه ریزی پویای تقریبی، اوراق اختیار بسته ای، شبیه سازی
 • محمود زرینی*، سید پرویز جلیلی کامجو، راضیه گودرزی صفحات 328-346
  ریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عملیاتی در مدل های مارکوف سوئیچنگ و استاندارد بلک شولز با استفاده از روش اندازه گیری ارزش در معرض خطر Var خواهد پرداخت. مقادیر نوسان پذیری ضمنی برای سه سطح اطمینان 90، 95 و 99 درصد برای مقادیر مختلف قیمت اختیار خرید K، سررسیدهای مختلف T، نرخ بهره های متفاوت r،  برای هر دو مدل با استفاده از اطلاعات اختیار خرید شاخص S&P500 محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل وجود گامای بالاتر و نوسان تصادفی ریسک عملیاتی پوشش اختیار معامله در مدل مارکوف سوئیچینگ نسبت به مدل استاندارد بلک شولز با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر پوشش op Var در سه سطح 90، 95 و 99 درصد بیشتر است. نتایج در حالت کلی نشان می دهد که  با ، T رابطه معکوس دارد. همچنین دو برابر کردن زمان سررسید تحدب  را نسبت به قیمت توافقی کاهش داده است. در نهایت نتایج نشان می دهد که نرخ بهره اثر نامتقارن بر روی  داشته است همان گونه که از شکل مشخص است برای  با افزایش نرخ بهره  کاهش یافته و برای  افزایش نرخ بهره موجب کاهش  شده است.
  کلیدواژگان: ریسک عملیاتی، اختیار خرید اروپایی، مدل مارکوف سوئیچنگ، مدل استاندارد بلک شولز طبقه بندی: JEL: G12، G12، P43، B26
 • علیرضا سارنج* صفحات 347-374
  در این مقاله، رویکردی برای ارزش گذاری سوآپ نکول اعتباری (CDS)، طبقات مختلف تعهدات بدهی وثیقه دار (CDO) ساختگی و سوآپ kامین نکول ارائه می شود. برای مدل سازی همبستگی نکول در محصولات چندنام از رویکرد کاپیولای گوسی یک عاملی استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به تاثیر همبستگی نکول و نیز نرخ خطر شرکت ها بر هزینه حمایت محصولات اعتباری چندنام انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در CDO ساختگی، زمانی که همبستگی پایین است طبقه مالکیت زیرین بسیار ریسکی و طبقات ارشد بسیار ایمن هستند. زمانی که همبستگی افزایش می یابد، ریسک طبقات زیرین کم تر شده و ریسک طبقات ارشد بیشتر می گردد. همچنین تجزیه و تحلیل مربوط به ارزش گذاری سوآپ kامین نکول نیز نشان می دهد افزایش نرخ خطر شرکت ها، هزینه خرید حمایت را در همه سوآپ ها افزایش می دهد. همچنین افزایش همبستگی های میان شرکت ها با فرض ثابت بودن نرخ خطر در صورتی که k کوچک باشد منجر به پایین آمدن هزینه حمایت و در صورتی که k بزرگ باشد منجر به افزایش آن می شود.
  کلیدواژگان: تعهدات بدهی وثیقه دار ساختگی، سوآپ نکول سبد، همبستگی نکول، نرخ خطر
 • احسان عاطفی*، میثم رشیدی رنجیر صفحات 375-394
  توسعه بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانک های تجاری باعث گردیده سرمایه گذاری در قالب سهام به عنوان یکی از مهمترین فرصت های کسب بازدهی تبدیل گردد که مستلزم پذیرش ریسک است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از مدل استوار کیپرا به استخراج مقادیر باقیمانده های بازده لگاریتمی شاخص بورس اوراق بهادار بپردازد و سپس با استفاده از نظریه ارزش فرین مدل ارزش فرین را برای این مقادیر بدست آورد. نظریه ارزش فرین رویکرد خوبی برای تخمین دنباله های بالا و پایین و سنجه هایی همچون ارزش در معرض ریسک(VaR) است. در تثوری ارزش فرین از روش فراتر از آستانه برای تخمین VaR استفاده شده است. داده های پژوهش مربوط به شاخص کل و شاخص  صنعت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1396 می باشد. این رویکرد با روشEVT-GARCH   در سطوح 99 و 99.5 درصد برای برآورد ارزش در معرض ریسک  مقایسه شده است و نتایج حاصل ازآزمون های پس آزمایی نشان از این دارد که رویکرد ترکیبی EVT-Cipra عملکرد بهتری دارد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک، ارزش مقدار فرین، رویکرد فراتر از آستانه، پس آزمایی، کیپرا
|
 • Sayed Yahya Abtahi *, Ali Azadineghad Pages 1-18
  Identification of financial market returns requires attention to the dynamics in the process of adjusting to the long-run equilibrium in these markets, and this is of particular importance to policy makers and investors of the capital market in view of the volatility of other markets, such as the foreign exchange market and gold in Iran. Has enjoyed. In this paper, the convergence between the returns of the stock market and the returns of the foreign exchange market, as well as the return on the stock market and the gold market in Iran, are based on daily data of gold prices, foreign currency and stock price index during the period of 10/10/2010 to 31 / The study of 1396/1496. The results of the coherent coherent patterns on the relations between these markets indicate that in the equation of stock returns and gold, a high diet that includes deviations from the equilibrium is greater than the threshold value, Iran is the dominant regime. Also, in the equation of returns of stock markets and currencies, deviations from long-run equilibrium below the threshold and in the low-level diet include more than 90% of the observations. But in the relationship between markets, the moderation rate in both regimes is statistically significant, and this adjustment is made for deviations greater than the threshold value more quickly.
  Keywords: nonlinear cointegration, financial market returns, threshold models
 • Zahra Bodaghi, Mahnaz Ahadzadeh Namin *, Shadi Shahverdiani Pages 19-41
  The traditional data envelopment analysis model allows the decision maker unit (DMU) to use the most favorable weights to evaluate the efficiency. This type of evaluation with the most flexibility can prevent the full ranking of DMUs and the evaluation results for DMUs are unacceptable. To solve this problem in data envelopment analysis, a common weight approach based on the concept of the degree of satisfaction of a DMU has been introduced. Also, to solve a common weight model, which is a nonlinear model, an algorithm is presented that can be modeled step by step. In this paper, we will evaluate the performance of companies active in Tehran Stock Exchange using a common weight model for 24 companies active in Tehran Stock Exchange. The weighted average performance of Tehran Stock Exchange companies for the years 1394 and 1395. The results show that this method will rank companies without any interference during these two years.
  Keywords: Tehran Stock Exchange, Data envelopment analysis, Common Weighting Method Based on Satisfaction, Ranking
 • Negar Aghaeefar, Mohammad Ebrahim Mohammad Pourzranadi * Pages 42-64
  The especial importance of capital market in countries is undeniable in economic development via effective capital conduct and optimum resources allocation. Investment in capital market requires decision making in new stock exchanges, and accessing information in the case of future status of capital market. Forecasting stock market price has always been a challenging task, since it is affected by many economic and non-economic factors and variables; therefore, selecting the best and the most efficient forecasting model is tough and essential. For this forecasting, we need a computing model with systematic method that can be estimated in this research. The attribution of this test considering one of the stock exchange industries is forecasting prices and contrasting them with calculated price achieved by Golden ratio algorithm. Banking industry is selected and all of listed in bourse and farabourse banks are reviewd that the results of one of them is  presented in this article.  Time-series and Fuzzy logic models are used for rationalization. Fuzzy time-series models have been utilized to make reasonably accurate prediction in the area of stock price movements.The mentioned  combined method are run on the average of weekly prices of Tehran Stock Exchange. In this research stock trade for investors with calculated relations are displayed.
  Keywords: Fuzzy time-series models, Golden ratio algorithm, Forecasting price, Weighting
 • Mohammad Hossein Darvish Motevalli, Farhad Hosseinzadeh Lotfi *, Naghi Shoja, Amir Gholamabri Pages 65-93
  The purpose of this paper is to present a new model of data envelopment analysis with network structure to evaluate the performance of Tehran cement companies. For this purpose, cement companies listed on the stock exchange during the years 93-95 were evaluated. The results showed that the new model can evaluate the performance of these factories - which have a network structure and include multiple indicators - and, in addition to commonly used financial and technical indicators, to consider undesirable outcomes and sustainability criteria in the supply network. Meanwhile, the mindset of decision makers about the preferential importance of some indicators relative to each other is also considered in the form of weight constraints to bring the efficiency closer to the real value. According to the results, the factories are divided into two categories: efficient and inefficient. Based on this new model, only 7 cement supply companies have been able to achieve efficiency within the three surveyed periods of the 42 listed companies.
  Keywords: Data envelopment analysis, network structure to determine the effectiveness, cement companies are currently in stock
 • Narges Delafrooz *, Mahdi Homayounfar, Maryam Taghipour Tamijani Pages 94-116
  Credit risk management in banks using a hybrid approachAmong the risks faced by banks, the risk to the bank is very high, and the lack of prevention and, in the event of a risk, lack of control and failure to investigate the causes and remedies, can lead to irreparable losses to the bank. It is a credit risk. To this end, raising awareness of the system in order to prevent and mitigate the risk and examine the issues and ultimately make a decision to address the problem has a special importance in the supervision of banks. The main objective of this research is to present a suitable model for managing credit risk in banks using the DEMATEL combined approach and network analysis process (ANP). In this study, 17 variables were identified using expert judgment (method Delphi) have been approved. The statistical population of the study is managers and specialists of the bank (Sardar Bank, Guilan Province). The tool used to collect the research data was a questionnaire. A total of 8 questionnaires were distributed among the research experts. Data analysis was done using the DEMATEL and ANP techniques. In this way, after the formation of a super matrix for comparing the criteria in ANP and solving the model, the coefficient of importance of each criterion was determined. The coefficients obtained in the next step were interfered.By analyzing data in the DEMATEL technique and process, it was found that among the 17 identified criteria affecting credit risk in banks, operational risk has the most impact on credit risk. A mong the operational risk criteria, the quality of the facility review process has the greatest impact. In other words, this criterion is the most important criterion in terms of impact and impact on the whole system. Also, the risk of focus is also of high importance throughout the system. The results of this research are useful in managing bank risk management.
  Keywords: Credit Risk, Multi-Criteria Decision, DEMATEL Technique, Network Analysis Process (ANP)
 • Annahita Zandi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti * Pages 117-144
  Officials and executives from various businesses generally believe that the breadth of the stockholders' base has significant market interest. Although researchers have also agreed on the basis that shareholders are one of the key determinants of company decisions, few studies have been conducted on this variable. In this study, it was found that the increase of the stockholders base, unlike the developed countries, in Iran, is not in the interest of the companies. The results suggest that raising the shareholder base will increase the risk of conflict between investors and controlling shareholders. In addition, the findings show that this increase has a negative and significant relationship with the risk behavior and value of the company, and has positive and significant benefits with the dividend. In addition, the results of this study indicate that With increasing agency conflicts, the possibility of expropriating individuals outside of the organization will increase by the internal members of the company.
  Keywords: Shareholders&#039, base, company value, dividends
 • Pedram Samiee Tabrizi, Ali Najafi Moghadam * Pages 145-162
  Stock liquidity risk can be considered as one of the most important factors in determining the expected returns of investors.Determining a suitable measure based on the characteristics of the company in the capital market that can help define the liquidity of the stock, would lead to a proper decision of investors. In this regard, in the present study, the effect of the systemic liquidity risk of assets (in particular stocks) in the Tehran Stock Exchange was investigated during the years 1385-1395.  In this research, the d non-trading days are used as liquidity indicators of stock trades.  It was found that, first, The co-movement between individual stock liquidity and market liquidity is not significantly related to stock returns. Second . The co-movement between market returns and individual stock liquidity is positively related to stock returns. Third, The co-movement between market liquidity and individual stock returns is negetivly related to stock returns.
  Keywords: Liquidity, Liquidity Risk, Asset pricing Model, Liquidity Measurement Ratios
 • Zohreh Zia, Zahra Pourzamani * Pages 163-179
  The goal of any investor in the stock exchange is is to maximize returns with stock selection reasonably. In fact, the main concern of investors in the stock exchange is the stock selection or portfolio that are appropriate in profitability. The issue of stock selection involves creating a portfolio that maximize the utility of the investor. Therefore, in this study was investigated the use of F.MCDM combined to improve the performance of stock selection in the stock exchange in Cement Industry. The population of audit organization consisted of the experts of the study area and fully aware of the stocks who were selected through the convenience judgmental sampling in the two groups. In the first group, there were 20 top managers and senior experts of the organization who were chosen to localize the model and due to the specialized nature of the subject and the limitations to identify the experts, and in the second group, there were 6 experts as a statistical sample. It is a analytical and field study and an applied one regarding target. For this purpose, first the criteria identified by studying the scientific literature, and their validity was confirmed by university professors. The results are based on the fuzzy DEMATEL method indicated that "risk" is regarded as the most influential and "profitability" as the most impressible factor. Also, the results of the Fuzzy Network process analysis technique demonstrated that profitability is considered as the main criterion in improving the performance of stock selection in the stock exchange, especially in the cement industry, and factors such as market cluster, growth rate and risk factor are ranked respectively in the next. Eventually, based on the results obtained, some suggestions have been presented for managers and experts in the stock exchange.
  Keywords: Brand, Stock, Stock Selection, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy Network Analysis Process
 • Mohammad Firouzdehghan, Hadi Saeidi, Shaban Mohammadi *, Ghasem Elahi Pages 180-214
  An investor Constant relative risk aversion. pursues two goals of expected utility increases and reduces expected portfolio liquidity expectations. In the current study, the Constant relative risk aversion. utility using actual portfolio fluctuations, real asymmetry, real elongation of graphs and non-liquidity The portfolios were measured using the non-liquidity rate. Therefore, it is possible to directly select the options of the investor in the two-dimensional expected utility / liquidity space. This research was analyzed by using high frequency data on a set of 40 shares of Tehran Stock Exchange from 2011 to 2017 using MATLAB software and time retrieval methods were used for daily synchronization of transactions. Considering the expected returns of the portfolio and the expected liquidity over the minimum variance and the same weighted portfolio, the power coverage of this model is examined. The results show that in the different risk-incompatible levels, the expected liquidity of the expected portfolio is highly competitive and seems appropriate in terms of usefulness, liquidity, and expected utility, relative to the benchmark.
  Keywords: portfolio selection, high frequency data, Constant relative risk aversion
 • Mohammad Reza Karimi Pouya *, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshidinavid, Mansoor Esmaeilpour Pages 215-234
  Prediction is an essential component of short and medium term planning in any business. A precise prediction can be effective in generating returns, managing cash flows, and allocating resources, enabling an investor to estimate, within a given time frame, its business revenue and its returns. Researchers have the idea to set aside old methods, which takes expense and time, and implement new methods such as the use of learning machines. This research is of the type of research, analytical-empirical, in terms of research design, post-event, in terms of purpose, applied, in terms of implementation logic, deductive and in terms of time, longitudinal and prospective type. In this research, the algorithm model of the nearest neighbor, the Rough method and the decision tree are used to improve predictive power, cost reduction, and time prediction of stock returns. For this purpose, a sample of 113 listed companies in the Tehran Stock Exchange during a 10-year period (2006-2015) was selected from the companies listed in the Tehran Stock Exchange. The results of the research showed that all the hypotheses of this research are based on a difference in the accuracy of estimating these models in the prediction of the three dependent variables.
  Keywords: Estimation (prediction), Decision tree, Rough, nearest neighbor, Stock Return
 • Reza Khosravi, Ehsan Mohammadian Amiri, Pouria Rezai, Seyed Babak Ebrahimi * Pages 235-256
  In the current era, the study of the relationship between different markets and their impact on each other has become a necessity micro and macro investors. By investigating the relationship between markets, in addition to being able to obtain the required information about the impact of the markets, it can also help him in identifying various risks. According to the importance of the subject, in this paper, we have tried to investigate the relationship between the oil market and the gold, dollar markets, companies and energy funds in the field of energy, using the new associative rules approach and the Apriori algorithm. The use of associative rules explicitly explains the relationships between database fields and the relationships and interrelationships between a large set of data items. The results of this study indicate a direct relationship between the oil market and companies active in the energy sector, and the reverse relationship with the dollar index. There was also no significant relationship between the oil and gold market.
  Keywords: Apriori algorithm, Association rules, Data mining, Oil market, Gold market
 • Gholamhosein Asadi, Seyed Amirhosein Emami * Pages 257-273
  According to prospect theory, investors use reference points for their trading decisions; so that if stock price is below their reference points, they are unwilling to sell their stocks and therefore stock volume declines, but when the stock price exceeds their reference points, they are more likely to sell their stocks and accordingly stock volume increases. The identified reference points in previous researches are: purchase price, stock price in firm-specific events, IPO price and stock’s 52 weeks highs and lows.
  In this research, stocks’s major historical highs and lows, without any time limits, are directly identified from price charts and are studied as reference points and to do so, the relation beween volume and these points is examined. The research Methodology is event study and by using panel data technique, the sample includes 52606 firm-week observations. Results of the research represents that when stock price reaches or exceeds major historical highs and lows, stock volume increases and therefore we can conclude that these levels are decision-making reference points for investors in Tehran stock exchange.
  Keywords: Behavioral Finance, Prospect Theory, Reference Point, Volume
 • Khosro Moradi Shahdadi, Ali Asghar Anvary Rostamy *, Mohammad Hossein Ranjbar, Seyed Jallal Sadeghisharifasl Pages 274-305
  Asset and share liquidity regards two major subjects in financial literature. Liquidity increases firms’ attractiveness instock markets and reduces their risk and financing costs. According to the literature, one expect that firms with a higher value of intellectual capital intelligently pay more attention to their asset and shar liquidity. This research aims to investigate the impacts of intellectual capital on asset and share liquidity of companies listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, data for 147 manufacturing companies for the period of 1388-1394 was gathered. In order to measure intellectual capital Pulic model applied. To measure the asset liquidity the liquidity ratio, and to measure share liquidity, the liquidity rank of companies that announces by Tehran Stock Exchange was used. In orer to test the hypothese, multi- variable regression models with combined data method applied. The results indicate significant relations between intellectual capital with both asset and share liquidity in Tehran Stock Exchange, which means that companies with a higher intellectual capital are more liquid.
  Keywords: Intellectual capital, asset liquidity, share liquidity, Tehran Stock Exchange
 • Ehsan Hajizadeh *, Masoud Mahootchi Pages 306-327
  Today, in the famous financial markets, options and futures are very important contracts for reducing the risk of investors. Many active practitioners in the financial markets really believe that mispricing or incorrect valuation of these securities would be the main reason of collapse of some financial institutions. The complexity of option pricing/valuation, especially in the case of American basket options, as high dimensional options, has motivated many researchers to develop numerical and simulation-based models. In this paper, a new simulation-based approach for pricing/valuation of American basket option is proposed. Furthermore, for scenarios generation, we use a Monte Carlo simulation technique using a t-student copula-GARCH method and Extreme Value Theory to handle the nonlinearity of dependencies between variables. To verify the computational efficiency and the accuracy of the proposed methodology, we compare the results of prices obtained through the proposed models with those achieved through the Monte Carlo simulation and the method developed by Ju for European basket options.
  Keywords: Pricing, Approximate Dynamic Programming, Basket Options, simulation
 • Mahmoud Zarrini *, Seyed Parviz Jalili Kamju, Razyeh Goodarzi Pages 328-346
  Operational risk is not general definition and it has a unique definition for each company, which depends on the industry and the market of the company. The purpose of this research is to evaluate the effect of stochastic fluctuations on operational risk hedging European options on the S & P500 index. So this research will compare the operational risk level in the Markov Switching and Black Scholes models using the Var. The implicit volatility values for the three confidence levels of 90, 95 and 99% for different values of call options K, different maturity T, and different interest rate r were calculated for both models using S & P500 index call options information. The results of this study showed that due to higher gamma and random variation of operational risk, the coverage of transaction options in the Markov Switching Model compared to the Black Scholes Standard model was higher by using the criterion of value-at-risk op Var's coverage is at 90, 95, and 99 levels. The results show that OP VaR is inversely proportional to  ,    It also reduced doubling of the OP Variant's maturity over the agreed price. Finally, the results show that the interest rate has an asymmetric effect on OP VaR. As is clear from the figure, for K <S, the OP VaR has been lowered by rising interest rates, and for K> S interest rates have reduced OP VaR .
  Keywords: Operational Risk, European call Option, Markov Switching Model, Black Scholes Standard Model. JEL Classification: G12, G12, P43, B26
 • Alireza Saranj * Pages 347-374
  In this paper, I present an approach for valuing credit default swap (CDS), tranches of synthetic collateralized debt obligations and kth to default swaps. One-factor gaussian copula model is utilized to model default correlation for each pair of companies. In this research, I analyze the effect of different hazard rates and different default correlation between each pair of names on the spread to buy protection for multi-name credit products. The findings in the valuation of a tranche of a CDO show that if the correlation is low, the junior equity tranche is very risky and the senior tranches are very safe. As the default correlation increases, the junior tranches become less risky and the senior tranches become more risky. The valuation of kth to default swaps also shows that as the hazard rate increases, the spread of all swaps increases. Also, increasing the correlations between all firms while holding the hazard rate constant lowers the cost of protection in kth to default CDS if k is small and increases it if k is large.
  Keywords: Synthetic collateralized debt obligations, basket credit default swap, default correlation, hazard rate
 • Ehsan Atefi *, Meysam Rashidi Ranjbar Pages 375-394
  The expansion of the capital market and the reduction of interest rates on commercial banks has made that investing in dominate shares as one of the most important opportunities for obtain gain on investment, which requires risk acceptance. In this paper, the goal is to extract the residual values of the logarithmic return of the Tehran stock exchange index using the CIPRA model. Then, using the extreme value theory, the extreme value model was obtained for these residual. Extreme value theory is a good approach to the estimation of high and low tails and measure such as Value Risk (VaR). In order to determine the performance of this method, another model was compared with this model using the two indexes include Tehran Stock Exchange and the Top 50 Industry Index at 99 and 99.5% for the estimated value of risk. The results of the backtesting show that the EVT-CIPRA approach works better.
  Keywords: Value at Risk, Extreme Value, peak over threshold, backtesting, Cipra