فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین عبدالهی*، عباس عباس پور، یونس صحرانورد نشتیفانی، اصغر مینائی، خلیل غلامی صفحات 7-39
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و مشکلات زمینه ای سازمانی در راستای توسعه رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد استفاده شد. میدان مطالعه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بود که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد نظری تعداد 24 معلم انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده ها به روش کدگذاری باز (500 مفهوم)، کدگذاری محوری (172 مقوله فرعی و 35 مقوله اصلی) و کدگذاری گزینشی (انتزاعی ترین مقوله که کل فضای مفهومی مقوله های اصلی را در برگرفت) تحلیل شد. بعد از استخراج مقوله ها، مقوله های کنش ها/ اعمال در شش بعد اصلی: نیروی انسانی و ظرفیت ها، مسائل شخصی و حرفه ای، برنامه درسی، نظارت و ارزشیابی، چشم اندازها و اهداف و هم چنین جلسات و دوره های آموزشی به دست آمد و مدل زمینه های سازمانی مدارس ابتدایی شهر تهران طراحی شد. سپس در مرحله کدگذاری گزینشی مقوله هسته ای که انتزاع شده تمام مقوله های اصلی بود. تحت عنوان ضعف کارآیی و اثربخشی مدارس ابتدایی نام گرفت. در ادامه با توجه به تحلیل زمینه های سازمانی مدل مفهومی رهبری توزیع شده برای مدارس ابتدایی طراحی گردید. نتایج نشان می دهد که ساختار بوروکراتیک غیر حرفه ای زمینه ساز مشکلات سازمانی زیادی برای مدارس ابتدایی شده است. بنابراین برای پیاده سازی رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی نیاز به تدوین و اجرای سیاست های خاص منطبق با نظریه رهبری توزیع شده است.
  کلیدواژگان: زمینه های سازمانی، رهبری توزیع شده، مدارس ابتدایی
 • افضل السادات حسینی*، تحسیم الیاسی، بیژن عبدالکریمی، سید مهدی سجادی صفحات 39-62
  تحول مفهوم استعاره و کارکرد آن، چون مینیاتوری از مطالعات زبان، رویکردهای متفاوت زبانی را چون پیوستاری نشان می دهد که در یک سر آن زبان آرمانی راسل و ویتگنشتاین نخست و در سر دیگر زبان هنری و وجودی هایدگر قراردارد. در مقابل نگاه نمادین و پوزیتیویستی فیلسوفان تحلیلی اولیه که شفافیت و وضوح قابل اشاره را مطلوب می دانستند، رویکرد شاعرانه و وجودی نیچه و هایدگر ، ابهام، رازآمیزی و حتی جنون را چون سبکی از زندگی می ستاید. با فاصله های متفاوت از دوسر این طیف، اندیشمندان و جریان های فکری مختلفی قراردارند که هر یک آموزه های متفاوتی پیش روی می گذارتد. این پژوهش با ارائه گزارشی مختصر از تحول مفهوم و کارکرد استعاره، نشان می دهد جایگاه واهمیت استعاره در مطالعات زبان، به طور فزاینده ای از سنت بلاغی فاصله گرفته، گاه چون ماهیت زبان، وگاه چون توضیح دهنده ی فرایندهای شناختی و تربیتی ارتقا یافته است. ضمن گزارش این تحول مفهومی و کارکردی، تعدیل عقل گرایی، اهتمام به قوه ی تخیل و برجسته شدن رویکردهای زیبایی شناختی، کثرت گرایی و پذیرش روایت های مختلف، فاصله گرفتن از جزم های تجربه گرایی، احترام به طبیعت و افزایش دغدغه های زیست محیطی، و توجه روزافزون به زبان مادری چون پیامدهای ترببیتی آن استنتاج شده است.
  کلیدواژگان: استعاره، مفهوم، تربیت، تخیل، زبان محلی
 • زهرا سایه وند*، فرنوش اعلامی، غلام رضا شمس مورکانی صفحات 63-82
  هدف از این پژوهش تلاش برای بهبود درک ویژگی های فردی موثر بر رفتار کارآفرینان آموزشی است. چراکه مطالعات نشان می دهد که ویژگی های کارآفرینی در حوزه مختلف باوجود مشترکاتی که دارند می تواند متفاوت باشد. این پژوهش بر مبنایی هستی شناسی تفسیرگرایانه و با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارآفرینان آموزشی شهر تهران است که موسسات و نهادی نوآورانه در حوزه آموزش تاسیس کرده یا اقدامات کارآفرینانه درزمینه ی آموزش انجام داده اند. پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 کارآفرین آموزشی اشباع نظری به دست آمد. نتایج پژوهش ویژگی های فردی موثر بر رفتار کارآفرینان آموزشی را در سه مقوله اصلی دسته بندی شده است؛ ویژگی ها و نگرش های شخصی از قبیل داشتن انگیزه و دغدغه مندی برای بهبود آموزش، هدف گذاری ،خلاقیت و نوآوری، خطر پذیری، داشتن قوه تخیل قوی و درعین حال واقع گرایی، داشتن روحیه نقادانه است؛ همچنین توانایی ها و مهارت همچون رهبری و مدیریت آموزشی، توانایی طراحی آموزشی، توانایی نیازسنجی و شناخت مخاطب آموزشی، داشتن تجربه کار در حوزه آموزش؛ توانایی مذاکره، مهارت بازاریابی، مهارت جذب سرمایه و تامین مالی، مهارت جذب افراد و گروه سازی، مهارت شبکه سازی، توانایی مسئله شناسی و حل مسئله اشاره دارد. دانش نیز شامل آگاهی از قوانین و مقررات آموزش وپرورش، اهداف آموزش وپرورش، شناخت و آشنایی قوانین مربوط راه اندازی کسب وکار جدید، داشتن دانش مرتبط با علوم آموزش است.
  کلیدواژگان: کارآفرینان آموزشی، ویژگی شخصی، مهارت ها و توانایی، دانش و شناخت
 • انسیه مهدوی، پروین احمدی*، افسانه نراقی زاده صفحات 83-106
  هدف پژوهش حاضر شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش کیفی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، کلیه ی مربیان شاغل در مراکز پیش دبستانی شهر شازند(واقع در استان مرکزی) بود که نمونه از میان آنها بصورت دردسترس و داوطلبانه انتخاب گردید و با 8 مربی پیش دبستانی، مصاحبه ی بدون ساختار و عمیق انجام شد. هم چنین نحوه ی قصه گویی مربیان، پرسشگری و بحث و گفت وگوی آنها با کودکان مورد مشاهده قرار گرفت و راهنمای برنامه و فعالیت دوره ی پیش دبستانی به عنوان سند بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد، مربیان از لحاظ نظری شناخت نسبتا خوبی در بیان تعریف تفکر انتقادی، اهمیت و لزوم توجه به آن در عصر حاضر و روش های آموزش آن داشتند. اما نتایج حاصل از مشاهده بیانگر آن بود که در بحث و گفتگویی که پس از اتمام قصه با طرح سوال شروع می شد بیشتر سوال های مربیان بر روی دانش و یادآوری مطالب تاکید کرده و تعداد کمی از سوال ها در جهت ترغیب کودکان برای کسب مهارت های تجزیه و تحلیل، ترکیب و ایجاد کردن و ارزیابی امور بود. در واقع مربیان در عمل به علت عدم شناخت کافی نسبت به فنون پرسشگری از مهارت کافی برای آموزش به کودکان برخوردار نبوده و نمی توانستند کودکان را به نحو مطلوب به سمت تفکر انتقادی سوق دهند.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، پیش دبستانی، مربی پیش دبستانی
 • فاطمه خلج*، شعله امیری، احمد عابدی صفحات 107-124
  نقش افکار مزاحم در اختلالات گوناکون، انحراف توجه از فعالیت های شناختی، گسیختن تمرکز و توقف در عملکرد شناختی و رفتاری یکی از موضوع های مطرح در ادبیات روانشناسی است. این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مهارتهای مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. پژوهش از نوع کمی و به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری با گروه شاهد بود. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان دختر (سال 96-95) دبیرستان های اراک بود. 30 دانش آموز از طریق نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مدیریت زمان و خودکارآمدی بود. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد، آموزش کنترل افکار مزاحم بر بهبود مهارت مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان اثر معنی دار دارد. آموزش مدیریت و کنترل صحیح افکار مزاحم می تواند از پیامدهای ناشی از این افکار کاسته و مهارت مدیریت زمان و خودکارآمدی دانش آموزان را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: افکار مزاحم ناخواسته، کنترل افکار مزاحم، مدیریت زمان، خودکارآمدی تحصیلی
 • ادریس اسلامی*، نجمه احمدآبادی ارانی، آزاد محمدی، حسن رشیدی صفحات 125-164
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خرد نگر و تلفیقی است. برای نیل به این هدف، از قیاس عملی بازسازی شده فرانکنا استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اهداف غایی رویکرد کلان نگر عبارت اند از پرورش فضیلت های اجتماعی و ایجاد انسجام و یکپارچگی گروهی و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر حفظ میراث فرهنگی و ارزش های مشترک افراد جامعه و پرورش روحیه اجتماعی بودن متربیان است. همچنین، اهداف غایی رویکرد خردنگر عبارت اند از پرورش متربیان مستقل و آزاد و پرورش قدرت عقلانی دانش آموزان و هدف واسطه ای آن نیز فراهم آوردن زمینه برای بروز همه ابعاد آزادی است. سرانجام، اهداف غایی رویکرد تلفیقی عبارت اند از پرورش روحیه مفاهمه در متربیان و تاکید بر علائق و نیازهای مشترک و اهداف واسطه ای آن نیز مشتمل بر پرورش عقلانیت ارتباطی در مناسبات آموزشی وکسب بینش و نگرش بین الاذهانی در متربیان و فراهم آوردن زمینه برای تعامل های همدلانه است.
  کلیدواژگان: تربیت اجتماعی، اهداف تربیت اجتماعی، رویکرد کلان نگر، رویکرد خرد نگر، رویکرد تلفیقی
 • مریم سادات قریشی خوراسگانی*، محمد یمنی دوزی سرخابی، گلنار مهران، غلام رضا ذاکر صالحی صفحات 165-193
  این پژوهش با هدف، بررسی و آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان در ابعاد (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فراملی) و پیامدهای بلندمدت آسیب ها انجام شده است. لذا با روش نمونه گیری غیر احتمالی و هدفمند، با 21 نفر از صاحب نظران آموزش عالی و مدیران پردیس های خودگردان دانشگاه های دولتی شهر تهران مصاحبه انجام شد. این پژوهش، کیفی و به لحاظ روش، توصیفی - اکتشافی است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده و مضامین آسیب های محیطی استخراج شد. نتایج پژوهش نشان داد، از مجموع 179 مورد کدگذاری؛ 29% کدهای استخراج شده مربوط به مقوله اجتماعی، 20% فرهنگی، 20% اقتصادی، 13% سیاسی،9% مربوط به مقوله تحریم ها و 9% مربوط به پیامدهای بلندمدت آسیب ها هستند. نتایج بیانگر آن است؛ بیشترین آسیب های محیطی پردیس های خودگردان مربوط به آسیب های اجتماعی و مضامینی ازجمله: عدم توجه به تقاضای بازار کار، ایجاد فرصت های نابرابر آموزشی، بی عدالتی اجتماعی و ویژگی های فردی دانشجویان است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی محیطی، پردیس های خودگردان، پیامدها
 • غلام رضا یادگارزاده* صفحات 193-225
  هدف مقاله حاضر بررسی و شناسایی مولفه های فرهنگ کار در نظام برنامه ریزی درسی است. بر این اساس مولفه های مهم فرهنگ کار شناسایی و مضامین آن استخراج شده است. رویکرد تحقیق کیفی و روش از نوع مصاحبه است که 21 نفر از برنامه ریزان درسی در آن مشارکت داشته اند. روش انتخاب نمونه با روش نمونه گیری غیر احتمالی همگون بوده و داده و اطلاعات حاصل از مصاحبه های عمیق با استفاده از تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد فرهنگ کار در نظام برنامه ریزی درسی دارای سه بعد اصلی شامل اخلاق و ارزش ها، بافت (زمینه) کار و روش های عمل به وظایف شغلی است. بعد اخلاق و ارزش ها شامل مولفه هایی مانند وجدان کاری، ارزش ها (اجتماعی، حرفه ای، سازمانی، فردی، مربوط به رشته)، سازگاری، نفوذ اجتماعی، و اخلاق حرفه ای؛ بعد بافت (زمینه) کار شامل ساختار و ماهیت فعالیت، ساختار سازمانی، تعامل سازمانی، جایگاه سازمانی، و انتظارات؛ بعد روش های عمل به وظایف شغلی شامل هدف گذاری، نظام تصمیم سازی، به کارگیری توانایی، ابتکار عمل، ثبات و گردش شغل، عمل به نقش شغلی، آشفتگی ایفای نقش، چالش ها و محدودیت ها و تعارض با سیستم است.
  کلیدواژگان: فرهنگ کار، برنامه درسی، برنامه ریزی درسی، ارزش های کاری، بافت (زمینه) کار
 • مریم بناهان*، زهرا حبیب زادگان صفحات 225-259
  حفظ و گسترش تعاملات انسانی مستلزم مقید بودن به فضایلی همچون ایثار است که متضمن نتایج مطلوب بسیاری از بعد فردی و اجتماعی؛ و ضامن سلامت روابط انسانی است. هدف این پژوهش بررسی مبانی فلسفی ایثار و تبیین بالقوگی های تربیتی آن با تاکید بر مبادی سه گانه عمل(از منظر نظریه انسان عامل ) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی مبانی فلسفی ایثار به عنوان یک عمل اخلاقی- معرفتی، با نظر به مبادی سه گانه عمل، جایگاه آن را در تربیت اسلامی ابتدا از جهت هدف غایی و اهداف واسطی و سپس در جایگاه مبنا، اصل و روش به طور مجزا تحلیل نموده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه شرط پذیرش عمل ایثارگرایانه از منظر اسلام توجه همزمان به مبادی سه گانه (شناختی، گرایشی و ارادی) عمل است، تاکید اسلام بر مبدا شناختی است. در ادامه ضمن تصریح نظر اسلام در عدم توجه به ایثار به عنوان هدف غایی تربیت، به اهداف واسطی هشت گانه در ارتباط با دست یابی به مقام ایثار اشاره شده است و پس از آن جایگاه ایثار به عنوان مبنا، اصل و روش به طور مجزا بررسی و دلالت های تربیتی هریک تبیین شده است. به طور مثال ایثار به منزله مبنا در برگیرنده سه اصل و هر اصل متضمن یک روش است. در نهایت این نکته نیز قابل تامل است که وجه مشترک عاملین در اقدام به عمل ایثارگرایانه در اولویت قرار گرفتن متعلق ایثار در لحظه اقدام عملی است.
  کلیدواژگان: مبانی فلسفی، ایثار، مبادی عمل، مبانی تربیتی
 • زین العابدین صفدری*، عباس تقی زاده صفحات 259-288
  هدف این تحقیق طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی بازی رایانه ای آموزشی قیفاووس مبتنی بر مدل طراحی بازی های رایانه ای DODDEL برای آموزش مفاهیم نورشناسی به دانش آموزان پایه ششم در درس علوم بود و ضمن این فرآیند به ارزشیابی این مدل طراحی آموزشی نیز پرداخته شد. این تحقیق با رویکرد کیفی و روش پژوهش تکوینی با طرح ارزیابی مدل انجام شد و در آن چهار گروه شرکت داشتند: گروه متخصصین موضوع، گروه کارشناسان طراح بازی های رایانه ای، گروه کارشناسان طراح آموزشی، و گروه کاربران نهایی. داده های تکوینی این پژوهش با سه ابزار مشاهده، مصاحبه نیم-ساختاریافته، و بررسی مستندات مدل جمع آوری شد. تحلیل داده های کیفی این مطالعه نشان دادند که علیرغم مشکلات و محدودیت های فراوان بر سر راه تولید قیفاووس این نمونه اولیه تا حدود نسبتا خوبی توانسته اصول طراحی بازی های رایانه ای و اصول رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای را رعایت نماید. همچنین، تحلیل یافته های تکوینی این پژوهش نقاط قوت و ضعف هر یک از مراحل مدل مذکور را مشخص کرد و برای برطرف ساختن آنها و بهبود مدل مذکور، محققان پیشنهاد دادند فرآیند این مدل از شمای خطی به غیرخطی تبدیل شود؛ مولفه های نیازسنجی و بازاریابی محصول نهایی در مرحله آنالیز موقعیت لحاظ شود؛ و زمان و چگونگی ارزشیابی مفاهیم آموزشی در بازی، و سیستم راهنمایی بازی در مرحله مستند طراحی گنجانده شود.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای آموزشی، طراحی آموزشی، مدل طراحی آموزشی DODDEL، پژوهش تکوینی
|
 • Hosien Abdollahi *, Abbas Abbaspour, Younes Sahranavard, Asghar Mina`I, Khalil Gholami Pages 7-39
  The current study aims to identify challenges and problems of organizational contexts in order to develop distributed leadership (DL) in primary schools. In this research, the qualitative method and the theory approach were conducted. The field of the study was primary school teachers in Tehran. Twenty-four teachers chosen through theoretical sampling method. The data collection method was a semi-structured interview. Data were analyzed by open (500 concept), axial (172 subcategory and 35 principle category) and selective (The most abstract category that covers the entire conceptual space of the principle categories) coding. In the axial coding analysis, next extracted of categories, interaction/practice categories division to six dimensions (humane force and capacities, personality and professional issues, curriculum, evaluation and supervision, perspective and goals, meetings and educational courses) and the organizational context model for elementary schools in Tehran was designed. Then, in the selective coding phase, the core category, abstracted from all the main categories, was presented as the efficacy weakness of the primary schools. In the end, considering the organizational context analysis, designed conceptual model of distributed leadership for them. Results show that the unprofessional bureaucratic structure has created many organizational difficult and challenge for primary schools. Therefore, the implementation of DL in primary schools requires the design and implementation of specific policies consistent with the theory of DL.
  Keywords: organizational contexts, distributed leadership, primary schools
 • Afzalsadat Hoseini *, Tahsim Elyasi, Bejan Abdolkarimi, Seyed Mahdi Sajadi Pages 39-62
  The transformation of the concept of metaphor and its functioning is a miniature of language studies that depicts different linguistic approaches, such as the spectrum of one side of that formal language Russell and Wittgenstein, and the other side of Heidegger's artistic and existential language. In contrast to the symbolic and positivist view of the early analytical philosophers who believed that clarity and resolution were desirable, the Nietzsche and Heidegger's poetic and existentialist approach looks ambiguous, mysterious, and even madness as a way of life. With different distances from this spectrum, there are different thinkers and currents of thought, each with different teachings. This research, by presenting a brief account of the transformation of the concept and function of the metaphor, shows that the concept and function of metaphor are increasingly removed from the rhetorical tradition, sometimes as the nature of language, and sometimes as a description of cognitive and educational processes. The educational result of the report is the conceptual and functional development of metaphor, the recommendation to modify rationalism, focus on the imagination and highlighting the aesthetic approaches, pluralism and acceptance of different narratives, distance from the dogma of empiricism, respect for nature and increasing environmental concerns, and increasing attention to mother tongue.
  Keywords: Metaphor, concept, education, Imagination, local language
 • Zahra Sayehvand *, Gholamreza Shams Moorkani, Farnoush A&Amp, #, Lami Pages 63-82
  The purpose of this research is to improve the understanding of individual characteristics affecting the behavior of educational entrepreneurs. Because studies showed that the characteristics of entrepreneurship in the various areas of commonality is vary. This research has been based on a semantic ontological and qualitative approach. The statistical population of the research is the educational entrepreneurs of Tehran, which have established innovative institutions in the field of education or have undertaken entrepreneurial activities in the field of education .the gathering of information is semi-structured and interviewed with 11 sophisticated educational entrepreneurs. The result of research showed that the individual characteristics affecting the behavior of entrepreneurs in three main categories: personal characteristics and attitudes such as having motivation for educational development goal setting, creativity and innovation, risk taking, having strong imagination and, at the same time, be realism, having Critical morale; also abilities and skills such as leadership and educational management; educational design ability need analysis and understand the educational goal ability; have a work experience in the field of education; the ability to negotiate; marketing skills; fundraising skills, networking skills, Problem-solving identification and solving that problem. knowledge also include awareness of the rules and regulations of education, the goals of education, the recognition and familiarization of the laws related to the creation of a new business, the knowledge of the educational science.
  Keywords: Educational Entrepreneurs, personal qualities, skills, abilities, knowledge
 • Ensiyeh Mahdavi, Parvin Ahmadi *, Afsaneh Naraghi Zadeh Pages 83-106
  This study aimes to explaining the cognition preschool teachers is of critical thinking skill. This type of study is an applied research and the research method was qualitative. The study population was all preschool teachers working in preschool institution in the city Shazand (in the Markazi province). The sample was selected from among them available and voluntarily. with eight preschool teachers unstructured and depth interviews were conducted. Also، how storytelling teachers، questioning and conversation with children were observed and guide the programs and activities of the preschool period as the document was examined. The results of the content analysis of the interviews showed that preschool teachers in theory have a relatively good cognition of the definition of critical thinking and the importance and necessity of critical thinking in the present era and teaching methods. But the results of the observation showed that in the debate that began with questions after the story more questions preschool teachers، emphasizes on knowledge and recall and afew of the questions to encourage children to aquire skills of analysis، synthesis and create and evaluation. In fact the preschool teachers in practice due to lack of sufficient knowledge of the questioning techniques did not have the skills to teach children and could not push children toward critical thinking
  Keywords: Critical thinking, preschool, preschool teacher
 • Fatemeh Khalaj *, Shole Amiri, Ahmad Abedi Pages 107-124
  Intrusive thoughts role in diferent disorders, deviation of attention from cognitive activities, oncentration lack and stop in cognitive and behavioral functions, is one of the major issues in psychology literature. Determination of effectiveness of intrusive thoughts management training on time management skills and academic self-efficacy of high school students, was purposes of this study. The research was a quantitative, semi-experimental design with pre-test, post-test, and follow-up, with the control group. The research environment was all high school girls' schools in Arak (academic year 96-95). 30 students were selected through stepwise cluster sampling. Measurement tool was a time management and self-efficacy questionnaires. Data were analyzed by means of ANOVA with repeated measurements. The findings showed a significant effect of the management training on intrusive thoughts on time management skills and academic self-efficacy of students. Training of managing the intrusive thoughts can reduce the outcomes of these thoughts and improve the skills of time management and student self-efficacy.
  Keywords: Unwanted intrusive thoughts, Control of unwanted thought, Time management, Academic self-efficacy
 • Edris Islami *, Najmeh Ahmadabadi, Azad Mohammadi, Hassan Rashidy Pages 125-164
  This paper is an attempt to investigate goals of social education from the perspective of three sociological approaches of macro, micro and integrated. To achieve this goal, Frankna’s reconstructed syllogism is used. The results indicate that the end of macro sociological approach include fostering social virtues and the creation of group integration. The intermediate goals also include the preservation of cultural heritage, shared values of the community and fostering social spirit of the students. Besides, the end of micro sociological approach are to foster the independent, intellectual students and the intermediate goal is preparing situations for the development of all aspects of freedom. Finally, the end of integrated sociological approach are to foster the spirit of understanding in students and to emphasize on shared interests and needs. The intermediate goals also include raising educational communicative rationality in educational relationship and gaining insight and subjective attitude in students and providing circumstances for empathic interactions.
  Keywords: Social education, social educational goals, macro approach, micro approach, integrated approach
 • Maryamsadat Ghoraishikhorasgani *, Mohamad Yamani Dozi Sorkhabi, Gholamreza Zakersalehi, Golnar Mehran Pages 165-193
  This research aimed to investigate environmental pathology of autonomous campuses in terms of social, cultural, economic, political and transnational dimensions and long-term Outcomes of damages. Therefore, 21 experts of higher education and directors of autonomous campuses of public universities of Tehran were interviewed using nonprobability and purposive sampling. This research is qualitative and methodically descriptive-exploratory. Data were analyzed using thematic analysis method and themes of environmental damages were extracted. The research results showed that out of 179 coded cases, 29% of extracted codes are social, 20% cultural, 20% economic, 13% political, 9% sanctions and 9% long-term Outcomes of damages. The results indicate that the highest level of environmental damages of autonomous campuses relates to social dimension and themes, including lack of attention to labor market demand, creation of unequal educational opportunities, social injustice and individual characteristics of students.
  Keywords: Environmental pathology, Autonomous campus, Outcome
 • Gholamreza Yadegarzadeh * Pages 193-225
  This study aimed to examine and identify components of work culture in the area of curriculum development system. To do so, using qualitative research design, 21 curriculum specialists who had been recruited using non-probability homogeneous sampling were interviewed and obtained data from in-depth interviews were analyzed using content analysis. Current findings indicated that the work culture in the curriculum development system has three main aspects, including ethics and values, work context (background), and procedures for dealing with job tasks. Moreover, these results showed that ethics and values include work ethic, values (social, professional, organizational, personal, and field-related values), adaptation, social influence, and professional ethics; work context includes structure and nature of the activity, organizational structure, organizational interaction, organizational status, and expectations; finally, procedures for dealing with job tasks include goal setting, decision-making system, applying abilities, innovation, stability and job turnover, following job roles, role playing confusion, challenges and constraints, and being in conflict with the system.
  Keywords: work culture, curriculum, curriculum development, work values, Work context
 • Maryam Banahan *, Zahra Habibzadegan Pages 225-259
  Developing materialistic and humanistic thoughts by promoting the individualist attitudes has provided a utilitarian definition from happiness. While human interactions require virtues like “Esaar” which has individual and social desirable results that makes human relationship safe. The philosophical foundation of Esaar and its educational place was regarded as a moral and epistemic action in this research. The research method is descriptive- analytic. The philosophical foundations of "Esaar" with regard as the triple basis of action from the perspective of " human the agent" theory in Islam was examined. Then the place of “ Esaar” in Islamic education has been analyzed, first, for the ultimate goal and intermediate goals then as the educational foundation, principle and method separately. But the Islamic distinctive feature and its acceptance condition of the sacrificial act referred simultaneously to the triple (cognitive, motivational, and voluntary) basis of action. Accordance with the intermediate goals in Islamic theory of action, “Esaar” contains specific goals. The results showed that the common feature of “Esaar” for all agents is the preference of belief about what “Esaar” belong to in the moment of action.
  Keywords: philosophical foundations, Esaar (sacrifice), the triple basis of action, educational foundations
 • Zeinolabedin Safdari *, Abbas Taghizade Pages 259-288
  The purpose of this research was to design, develop, execute and evaluate an educational computer game named Cepheus based on DODDEL instructional design model to teach Optics concepts to sixth grade students. In addition to producing the game, the model was also evaluated. This research was performed by qualitative approach and formative research methodology with model evaluation. The research included four groups of participants: a group of field experts, computer game design experts, educational design experts, and the end users. The data of this study were collected using observation, semi-structured interviews and reviewing the model's documentations. Analyzing the qualitative data shows despite of many barriers and constraints on the production of this game, this prototype has fairly managed to meet the principles of computer game design and educational computer-based learning approach. Analyzing the findings also shows the strengths and weaknesses of each step of the model and In order to improve the model, the researchers suggested that the process of this model be transformed from a linear to nonlinear schema, the components of the need assessment and marketing of the final product at the stage of analysis of the situation and how and when the evaluation of educational concepts in the game, and the guidance system of the game in the design documentary stage be included.
  Keywords: Educational computer games, Instructional design, DODDLE instructional design model, Formative research