فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدی قلی زاده زاوشتی*، صفر فضلی، عین الله کشاورز ترک، اصغر ابن الرسول صفحات 1-14

  آینده پژوهی در سازمان که با عنوان آینده نگاری سازمانی شناخته می شود، یکی از حوزه های موردبحث در آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک است. آینده نگاری، سازمان ها را قادر می سازد تغییرات بنیان برافکن آینده را شناسایی کنند و بتوانند پاسخ های مناسب و نوآورانه به منظور حفاظت از خود در برابر این تغییرات و بقا در بلندمدت طراحی کنند. فرآیند آینده نگاری در صنعت بانکداری را می توان به عنوان مجموعه ای از خصوصیات کلیدی دانست که بر ماهیت خاص آن تمرکز داشته و آن را از دیگر ابتکارات در بانک ها متمایز می سازند. هدف مقاله حاضر درک تفاوت های قابلیت های آینده نگاری بانک ها و موسسات مالی ایران در اجرای بالقوه پروژه های آینده نگاری راهبردی بر اساس مدل قابلیت پالیوکایت و همکاران (2014) است. این پژوهش از پیمایش رایانامه ای استفاده کرده که در آن رایانامه ها برای مدیران و کارشناسان ارشد طرح و برنامه بانک ها ارسال شدند. داده های دریافتی به لحاظ آماری با استفاده از روش تحلیل خوشه ای و آزمون یومان ویتنی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج معنادار آماری به دست آمده در این پژوهش، تعیین و درک تفاوت ها در میزان قابلیت بانک ها برای اجرای برنامه های آینده نگاری راهبردی را میسر می سازد. یافته های پژوهش جاری به میزان قابل توجهی درک ما از آمادگی و قابلیت اجرای پروژه های آینده نگاری سازمانی در صنعت بانکداری را افزایش می دهد، به طوری که قابلیت های آینده نگاری بانک های دسته اول نسبت به سایر بانک ها در دو بعد قابلیت های انتخاب استراتژی و قابلیت های یکپارچه سازی بیشتر است ولی در بعد قابلیت های پویش محیطی نسبت به سایر بانک ها کمتر است.

  کلیدواژگان: آینده نگاری سازمانی، آینده نگاری راهبردی، صنعت بانکداری، قابلیت آینده نگاری، راهبرد سازمانی
 • فاطمه عباسی*، جعفر محمودی، مجتبی آقاجان تبار صفحات 15-30

  در پژوهش پیش رو ما با هدف بررسی روند پژوهش در حکمرانی الکترونیک  و با استفاده از روش فراترکیب  به انتخاب و بررسی مقالات معتبر موجود در پایگاه های مقالات علمی، در حوزه حکمرانی الکترونیک پرداخته ایم و با استفاده از روش تحلیل شبکه نقشه دانشی مقالات یافت شده در این حوزه را بررسی کردیم. پس از بررسی مقالات به ارائه یافته ها در قالب بیش ترین گرایشات، روش های تحقیقی انجام شده، آثار اصلی و اثرگذار، نویسندگان، مجلات و کشورهای اصلی و پیشرو در این حوزه پرداختیم. همچنین فرآیندها، روال ها، تکنیک ها و ابزارهای اصلی، ساختار مفاهیم، مدل های مفهومی اصلی، نظریه های اصلی و چارچوب های نظری، پارادایم های فکری و فلسفی، نقشه ی علم و جمع بندی نتایج تحقیقات از دیگر یافته های این پژوهش می باشد. حکمرانی الکترونیک تاکید بر تعاملات دولت، بخش خصوصی و شهروندان با استفاده از پیشران فاوا دارد و از این جهت در بررسی نهایی مقالاتی مورد ارزیابی قرار گرفته اند که از میان سه مفهوم دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک حداقل به دو مفهوم پرداخته باشند. در انتها نیز با توجه به یافته های موجود، خلاء های  تحقیقاتی این حوزه شناسایی و پیشنهاداتی ارائه می گردد. بررسی مقالات غالب بودن پارادایم تفسیرگرایی را نشان می دهد. همچنین عمده تحقیقات این حوزه از نوع کیفی هستند و از منظر ماهیت مساله و هدف غالبا توصیفی و ارزیابی هستند.

  کلیدواژگان: حکمرانی الکترونیک، فاوا، دولت، بخش خصوصی، شهروندان، متن کاوی، فراترکیب
 • بابک یاوری فر، محمد محمودی میمند*، اوژن کربمی، سیدموسی خادمی صفحات 31-56
  سازمان برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالش های محیطی فضای رقابت فائق آید. چنین ابزاری هوشمندی بازاریابی است. از این رو با هدف تدوین مدل هوشمندی بازاریابی تحقیق حاضر صورت گرفت. در این راستا با مطالعه گسترده ادبیات موضوع علی الخصوص به منظور کسب دستیابی به نگاه اسلامی ایرانی، مراجعه به اسناد بالادستی، 47 فاکتور اصلی هوشمندی بازاریابی شناسایی شد و پس از ساختاردهی با ابزار تحلیلی سه شاخگی، در قالب پرسشنامه ای در اختیار خبرگان صنعت خودرو ایران قرار گرفت. با تحلیل آماری داده های بدست آمده از پرسشنامه جمع آوری شده، 10 متغیر تاثیرگذار بر هوشمندی بازاریابی شناسایی شده، تایید شدند. سپس متغیرهای شناسایی شده، در پرسشنامه دوم که با ساختار تکنیک  ISM تنظیم گردید وارد شدند و این پرسشنامه در اختیار خبرگان صنعت خودرو ایران قرار گرفت و پرسشنامه ها جمع آوری شد. بر مبنای نتایج پرسشنامه دوم و با استفاده از تکنیک ISM ، مدل "هوشمندی بازاریابی" طراحی شد. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند می تواند آنها را در تحقق هوشمندی بازاریابی در سازمان یاری نماید.
  کلیدواژگان: هوشمندی، مدلسازی تفسیری ساختاری، مدل سه شاخگی، هوشمندی بازاریابی
 • مرتضی تیزچنگ هرزندی*، مینا ابراهیمی صفحات 57-73

  پویش محیطی، در سال های اخیر به صورت چشم گیری مورد استفاده در سراسر جهان قرار گرفته است. اگرچه تعریف دقیق و شفافی برای این مفهوم وجود ندارد، ولی در کل می توان این گونه بیان کرد که این فرآیند، استفاده سیستماتیک از بهترین اطلاعات موجود برای انتخاب بهترین تصمیم ممکن را فراهم می کند. جستجویی سیستماتیک برای گرایش های نوین، فرصت ها و محدودیت هایی که در مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده مدیریتی اثرگذار هستند. اهداف صریح پویش محیطی برای مسائل نوین و تکوینی، دانش و داده های ذخیره شده درباره آن ها و در نهایت آگاهی از تصمیمات حیاتی است. در این راستا می توان به راهکارهای کلیدی فنی به کار گرفته شده در فرآیندهای پویش محیطی نظیر وبگردی، شاخص گذاری، نگاشت دانش، هم استنادی، هم واژگانی، هم رخدادی، الگوریتم رتبه صفحه، الگوریتم اچ.آی.تی.اس، داده کاوی، دسته بندی و خوشه بندی اشاره کرد. در مدت زمان نگارش این پژوهش تلاش شده است تا موسسات و کمپانی های در حال بهره بردن و یا خدمت رساندن در زمینه پویش محیطی وب محور شناسایی و اهداف و راهکارهای آن ها مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین تکنیک ها و ابزارهایی که استفاده می کنند شناسایی و مطالعه شوند.

  کلیدواژگان: پویش محیطی، پویش محیطی وب محور، آینده پژوهی، داده کاوی، نگاشت دانش
 • محمد جانی، کریم حمدی*، حسین وظیفه دوست، وحیدرضا میرابی صفحات 73-86
  هدف از این پژوهش، بررسی  مدل مرتبط با ارزش خرید و انگیزه خرید و پیامد های آن با رویکرد آینده پژوهی درخرده فروشی های همواره تخفیف در شهر تهران می باشد. پژوهش های قبلی عمدتا محدود به خرده فروشی های عادی و نهایتا لوکس می باشد که نقش فروشنده بسیار مهم در نظر گرفته شده است اما در این پژوهش میخواهیم با مطالعه و بکارگیری متغیر های تاثیر گذار که اساس آینده پژوهی در صنعت خرده فروشی  و ارتباط آنها با یکدیگر را شامل میشوند به نتایج بهتر در آینده صنعت خرده فروشی که در سیر حرکت به سمت خرده فروشی های همواره تخفیف میباشند،  دست پیدا نماییم. در مجموع در این پژوهش از روش توصیفی، پیمایشی و همبستگی که 400 پرسشنامه در بین مشتریان خرده فروشی تخفیف دار هایپر استار در تهران توزیع و گردآوری شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزاراس پی اس اس و لیزرل و در روش تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق با مقدار ضریب مسیر کمتر از 1و آماره تی بزرگتر از 96/1  که حاکی از تاثیر رابطه معنی دار بین ارزش خرید فایده باور و لذت جویانه بر رضایت آینده نگر و وفاداری  مبتنی بر آینده و همچنین آینده نگری سهم از سبد خرید می باشد. همچنین با آماره تی کمتر از 96/1 تاثیر رابطه معنی دار بین رضایت آینده نگر و تبلیغات دهان به دهان و آینده نگری سهم از سبد خرید نمی باشد. یافته های ناشی از تحقیق بیانگر این است که ارزش خرید فایده باور و لذت جویانه باعث ایجاد رضایت آینده نگر و رضایت باعث ایجاد وفاداری مبتنی بر آینده و افزایش سهم خرید مشتریان میشود.
  کلیدواژگان: ارزش خرید فایده باور، ارزش خرید لذت جویانه، رضایت آینده نگر، وفاداری نگرشی، آینده پژوهی، خرده فروشی همواره تخفیف
 • عباس خمسه*، نازنین پیله وری سلماسی، زهره نی ریزی صفحات 87-98
  الگوی هوشمندی تاکید می کند که فرایند طراحی و مدل سازی هوشمندی تکنولوژی فعالیتی پیچیده است که نیازمند قابلیت به دست آوردن، انتقال و تفسیر حجم بسیار زیادی از اطلاعات و داده های مالی، فنی، اطلاعات و روندهای بازار و دیگر اطلاعات و داده های موجود داخلی و خارجی است که مجموعه این اطلاعات برای توسعه ایده ها، نظریات و ارزیابی امکان سنجی اقتصادی، قابلیت تولید و... به کار گرفته می شود. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر هوشمندی تکنولوژی در شرکت احداث و توسعه نیروگاهی مپنا-توسعه1 می باشد.. لذا این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی - پیمایشی می باشد، در این پژوهش از مدلی با 5 عامل، 26بعد و 120 شاخص که برازش آن با Smart Pls مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. برای اولویت بندی عوامل از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP[1]) و نرم افزار Super Desitionsبهره برده ایم. نتایج ANP نشان دهنده آن است که در هوشمندی تکنولوژی عامل مدیریت استراتژیک در الویت اول و عوامل مدیریت نوآوری، مدیریت دانش، مدیریت تکنولوژی و مدیریت فناوری اطلاعات، به ترتیب در الویت های بعدی از نظر خبرگان شرکت قرار دارند
  کلیدواژگان: تکنولوژی، هوشمندی تکنولوژی، صنعت نیروگاهی، شرکت احداث و توسعه نیروگاهی مپنا-توسعه1
 • تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان و روندهای آتی مبتنی بر مولفه های حکمرانی خوب
  منا آهنی، مرتضی موسی خانی*، رضا نجف بیگی، محمدعلی افشارکاظمی صفحات 99-118
  مطالعه و بررسی حکمرانی خوب و کیفیت نهادهای حکومتی بحثی است که در دهه ی 90 میلادی آغاز شد. حکمرانی خوب که شامل شش مولفه: کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، حق اظهار نظر و پاسخگویی است، الگویی برای توسعه محسوب می گردد. در این مطالعه، از ارزیابی و آمارهای بانک جهانی بر روی شاخص های شش گانه حکمرانی خوب که هر سال یکبار منتشر می گردد، برای تحلیل 186 کشور جهان، استفاده گردید. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت کشورها بر مبنای حکمرانی خوب و تعیین جایگاه ایران در بین دیگر کشورها، با استفاده از تکنیک خوشه بندی؛ و تحلیل روند جایگاه ایران در افق زمانی 2021 با استفاده از تحلیل سری زمانی است. با بکارگیری روش خوشه بندی کشورهای جهان بر مبنای حکمرانی خوب و دفعات هم خوشه شدن ایران با دیگر کشورها تفکیک شدند و سپس از بین روش های سری زمانی با استفاده از روش هموارسازی نمایی به شیوه ARIMA برای پیش بینی شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و چگونگی وضعیت کشور در پنج سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد در افق زمانی 2021 شاخص پاسخگویی در کشور مسئله مند خواهد بود و شاخص حاکمیت قانون و کنترل فساد تقریبا بدون تغییر باقی می ماند و از طرفی، روند بقیه شاخص ها بهبود مختصری را نشان می دهند
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، بانک جهانی، خوشه بندی، پیش بینی، تحلیل سری زمانی
 • محمدحسین رنجبر، حسین رجب دری* صفحات 119-139
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه استراتژی تجاری آینده نگر و خطر سقوط قیمت سهام با نقش تعدیل گر بیش ارزیابی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1391 تا 1395 و نمونه برگزیده متشکل از 380 سال- شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی در نرم افزارEviews  استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بین استراتژی تجاری آینده نگر و خطر سقوط قیمت سهام در دو حالت چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، پس از کنترل متغیرهای کنترلی ذکرشده، بیش ارزیابی سهام، رابطه بین استراتژی تجاری آینده نگر و خطر سقوط قیمت سهام در دو حالت چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا را به گونه مثبت و معناداری تعدیل می کند. درنتیجه، لازم است که مدیران و سرمایه گذاران به استراتژی های تجاری توجه بیشتری نمایند و با اطلاع از آن، سرمایه گذاری و مدیریت مطمئن تری داشته باشند.
  کلیدواژگان: استراتژی تجاری آینده نگر، خطر سقوط قیمت سهام، بیش ارزیابی سهام
 • اعظم بطیاری، کیومرث نیاز اذری*، نگین جباری صفحات 139-153

  رشد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که رشته ها و تحقیقات دانشگاهی تبدیل به ثروت شود از اینرو، شناخت عوامل تبدیل دانش به ثروت به یکی از دغدغه های جامعه دانشگاهی تبدیل شده است. خط مشی های جدید دانشگاه ها تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود فراهم آوردن محیط در جهت رشد اقتصادی، ثروت و رفاه عموم جامعه می باشد، و بایستی تلاش های زیادی جهت انتقال و بکارگیری دانش در بخش های اقتصادی، اجتماعی و صنعت انجام دهند. الگوی علمی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با روسای دانشگاه ها و نخبگان دانشگاهی و روش نمونه گیری به دو صورت هدفمند و گلوله ی برفی می باشد و درنهایت با مراجعه به خبرگان، 22 مصاحبه کیفی صورت گرفت و با استفاده از تکنیک گرندد تئوری به شناسایی شاخص های تبدیل دانش به ثروت در دانشگاههای استان گلستان پرداخته شد ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای تبدیل دانش به ثروت بررسی گردیده، پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته ها بیانگر 9 کد اصلی استخراج و کدها در 3 محور گروه بندی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به فراهم آوردن محیط رقابتی، مکانیزم مالی، شاخص های آموزش و پژوهش بوده است.

  کلیدواژگان: ثروت، دانش، محیط رقابتی، مکانیزم مالی
 • امین اردلان، حسین وظیفه دوست*، هاشم نیکومرام صفحات 153-169
  به منظور برنامه ریزی آینده، آگاهی از نگرش ها، برداشتها و شناسایی عوامل و ابعاد مختلفی که بر برند ملی یک کشور تاثیر دارند از سوی هر متخصص و سازمانی که خواهان ایجاد، بهره برداری، حفظ و توسعه یک برندملی است ضروری می باشد. از این رو مطالعه حاضر به دنبال یافتن عوامل اثرگذار در برندسازی ملی به نحوی است که متغیرهای مختص کشور ایران را شناسایی کرده و به منظور برنامه ریزی آینده برند ملی بتواند نقشه راه مناسب و جامعی را ارایه نماید. جامعه آماری تحقیق گردشگرانی که از ایران بازدید کرده اند که اطلاعات از 987 نفر نمونه به کمک پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی و مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های هشت گانه تحلیل شده و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی به حساب می آید. نتایج نشان می دهد که عوامل دولت، فرهنگ، گردشگری، جامعه، جغرافیا و طبیعت، بر برندملی تاثیرگذار هستند. همچنین برندهای صادراتی، علم و فناوری و اقتصاد از عوامل موثر بر برند ملی می باشند.
  کلیدواژگان: برند ملی، برنامه ریزی آینده، هویت رقابتی، ایران، معادلات ساختاری
 • محمدرضا ریحانی، تورج مجیبی*، مجتبی طبری، علی مهدی زاده اشرفی، حسن علی آقاجانی صفحات 169-185

  یکی از چالش های اصلی سازمان ها، دستیابی به مزیت رقابتی از طریق نگاه استراتژیک آینده نگرانه است. تبیین استراتژی های کسب وکار با بهره گیری از مدل مایکل پورتر (1985) و جهت گیری استراتژیک (استخدام از بازار کار داخلی یا خارجی) به عنوان نقاط مرجع و در راستای ترسیم آینده نظام مدیریت منابع انسانی در بانک توسعه صادرات ایران، هدف این پژوهش است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری 381  نفر از خبرگان بانک در سطح کشور بوده که 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی تحقیق، طی چند مرحله ازنظر خبرگان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمده و داده ها با استفاده از آزمون فرضیه فازی مورد تحلیل قرار گرفتند. طبق یافته ها استراتژی بانک از هر دو بعد تمایز و رهبری هزینه در وضعیت مطلوبی  قرار نگرفت. از بعد جهت گیری استراتژیک بازار کار، حفظ و نگهداری کارکنان فعلی با امکان متوسط تائید شد، لیکن جذب استعدادها از بازار کار خارجی تایید نگردید. در پایان نتیجه گیری شده است که سیاست گذاران بانک با نگاه آینده نگرانه و بهره مندی از تکنولوژی های نوین الکترونیکی، نسبت به بهبود خدمات منحصربه فرد به مشتریان اقدام و تمهیدات لازم به منظور کاهش هزینه ارائه خدمات اندیشیده شود و به جای قراردادهای برون سپاری، به منابع داخلی توجه نمایند.

  کلیدواژگان: استراتژی، استراتژی های کسب وکار، جهت گیری استراتژیک، مدیریت منابع انسانی
 • مهدی کلهر، حسین ذبیحی* صفحات 185-199
  زمینه

  امروزه توجه هر چه بیشتر به مدیریت شهری اجتناب ناپدیر است. پروژه های شهری جزئی جداناپذیری از فرآیند مدیریت شهری را تشکیل می دهد. موضوع مدیریت پروژه ها همواره با موضوع مدیریت تاخیر همراه می باشد. هر گونه تاخیر در اجرای پروژه های شهری مصداق اتلاف منابع و تحمیل هزینه های سنگین به هر پروژه است. گاها این موضوع تا جایی تاثیرگذار است که توجیه پذیری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

  هدف

  هدف این تحقیق بررسی دلایل انواع تاخیرها در پروژه های شهری، واکاوی سناریوهای پیش رو تاخیرات و ارائه راهبردهای سوق بسمت بهترین سناریو می باشد.

  روش

  در این راستا به واکاوی عمیق دلایل تاخیر ها در پروژه های شهری با استفاده از تحلیل لایه ای علت ها1 پرداخته و سپس با استفاده از سناریوپردازی با روش شبکه جهانی کسب و کار2 به واکاوی عدم قطعیت های محتمل پیش روی موثر بر تاخیر پروژ ه ها پرداخته است. در این راستا دو سلسله مصاحبه، یکی به صورت ساختار یافته و یکی به صورت ساختار نیافته انجام گردیده است. این عدم قطعیت ها با استفاده از روش تاپسیس فازی3 اولویت بندی شده و مبنی بر نتایج چهار سناریو موثر بر تاخیر پروژه ها تدوین گردیده است. سپس تاثیر هر سناریو بر شرایط تاخیر در پروژه ها بررسی شده و با استفاده از تحلیل سوات راهبردهایی به منظور سوق به سمت بهترین سناریو مطرح شده است.

  یافته

  مبنی بر نتایج سعی در چابک سازی و کوچک سازی دولت، ایجاد زیرساخت های گوناگون برای رقابتی سازی فضای پروژه های شهری کلید کاهش تاخیر ها در پروژه های آتی کشور می باشد.

  کلیدواژگان: تاخیر پروژه، سناریو نویسی، تحلیل لایه ای علت ها، تاپسیس فازی، سوات
 • محبوبه نعیمی مجد*، آرزو نعیمی مجد صفحات 201-212
  زمینه

  در عرصه گردشگری به ویژه برنامه ریزی جهت توسعه گردشگری پایدار؛ پرداختن به آینده و برنامه ریزی آن، جزء لاینفک فرایند برنامه ریزی و توسعه محسوب می شود. هم چنین، در تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی باید گردشگری و به ویژه گردشگری پایدار را به عنوان جزئی از اقتصاد و در عین حال به عنوان ابزاری در برابر چالشهای فرهنگی و اقتصادی قلمداد نمود.

  هدف

  ایران به عنوان کشوری غنی در خصوص دارا بودن منابع گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی و غیره که با معضلاتی از جمله بیکاری زیاد، و محدودیت توسعه گردشگری پایدار مواجه است، می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفاهیم آینده پژوهی و اقتصاد مقاومتی و نقش آن در گردشگری پایدار، می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی به شمار می رود. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها، کمی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه صنعت گردشگری و هتلداری می باشند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است.  

  یافته ها

  تمامی مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از مقدار 7/0 بزرگتر شده اند و نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. مقدار شاخص برازش برابر 633/0 شده است و از مقدار 4/0 بزرگ تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه های نظری است.

  نتیجه گیری

  اقتصاد مقاومتی بر آینده پژوهی گردشگری و گردشگری پایدار، تاثیر مثبت و مستقیم داشته است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، گردشگری پایدار، توسعه، اقتصاد مقاومتی
 • مجید دایی زاده جلودار، برزو پور عبداللهیان*، آرنوش شاکری صفحات 213-230
  ظرفیت جذب دانش در بیست سال گذشته به دلیل اهمیت منابع دانشی خارجی به یکی از مهمترین سازه ها تبدیل شده است، ظرفیت جذب برای ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی به شرکت ها کمک شایانی می کند. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ظرفیت جذب در یک سازمان تحقیقاتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی است. در این تحقیق از روش پیمایشی نیز استفاده گردیده است. با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق و نظر اساتید، کارشناسان خبره سازمان تحقیقاتی، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. کارشناسان خبره در این تحقیق که پرسشنامه در بین آنان توزیع شد 47 نفر می باشند که مدیران و کارکنان واحدهای تحقیقاتی است. این تحقیق در دو بخش با رویکرد کیفی و کمی انجام شده و برای شناسایی مولفه های تحقیق علاوه بر ادبیات و مبانی نظری اقدام به مصاحبه با خبرگان و کارشناسان سازمان تحقیقاتی نمودیم. بعد از اینکه عامل های مورد نظر از مبانی نظری و مصاحبه گردآوری شد، برای اولویت بندی عوامل اقدام به طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی ساعتی شد. سپس در رویکرد کمی در پیش گرفته شده با اعدادی که بدست می آید، در مورد اهمیت هر عامل قضاوت های لازم صورت می گیرد. روش انتخابی ما در این تحلیل بر اساس AHP فازی به روش چانگ خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به معیار ظرفیت جذب، ظرفیت جذب بالفعل در اولویت نخست و ظرفیت جذب بالقوه در اولویت بعدی قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت جذب بالفعل، بهره برداری (به کارگیری) در اولویت نخست قرار دارد و تغییر (تبدیل) در اولویت بعدی قرار می گیرد. همچنین با توجه به ظرفیت جذب بالقوه، اکتساب در اولویت نخست قرار دارد و جذب در اولویت بعدی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ظرفیت جذب، ظرفیت جذب بالفعل، ظرفیت جذب بالقوه و AHP فازی
|
 • Mahdi Gholizadeh Zavoshti *, Safar Fazli, Einolah Keshavarz Turk, Asghar Ebnerasoul Pages 1-14

  Futures studies in an organization, known as Organizational Foresight, are one of the areas discussed in futures research and strategic management. Foresight enables organizations to identify future changes that are fundamental to the future and can design appropriate and innovative responses to protect themselves against these changes and survival in the long run. The foresight process in the banking industry can be seen as a set of key features that focus on its specific nature and distinguish it from other initiatives in banks. The purpose of this article is to understand the differences between the future prospects of Iranian banks and financial institutions in the implementation of the potential of strategic forecasting projects based on the Paliokaite et al. 2014 model. The study used e-mail scanning, in which emails were sent to top managers and senior executives of bank plans. Data were analyzed statistically using cluster analysis and the Mann-Whitney U test. The statistical significance obtained in this study is to determine and understand the differences in the ability of banks to run strategic futures programs. The findings of the current research significantly increase our understanding of the readiness and feasibility of implementation of corporate futures projects in the banking industry, so that the prospecting capabilities of the first-class banks in comparison to other banks in two dimensions of the selection capabilities The strategy and integration capabilities are greater, but in terms of the environment, scanning capabilities are less than other banks.

  Keywords: Organizational foresight, Strategic foresight, Banking Industry, foresight capabilities, organizational strategy
 • Fatemeh Abbasi *, Jafar Mahmudi, Mojtaba Aghajantabar Pages 15-30

  In this research we aimed to investigate electronic governance trends and uses meta-synthesis for selecting and reviewing papers in scientific database in electronic governance dealt. We use science measurement and network analysis to complete our survey. After a review article on findings in most inclined, conducted research techniques, original and influential works, authors, journals and discussed the main countries leading in this area. The process, procedures, techniques and tools, structure, concepts, models of the original concept, the main theories and paradigms, paradigms of thought and philosophy, science map and summing up the results of the findings of this study.. Electronic governance emphasis on interaction between government, private sector and citizens in using information technology drivers. We survey the interaction between electronic government, electronic commerce and electronic democracy. Reviewing article show that interpretive paradigm dominate in this field . The major areas of research are qualitative and objective view of the nature of the problem and are often descriptive and evaluative.

  Keywords: electronic governance, meta-synthesis, citizens, private sector, government
 • Babak Yavarifar, Mohammad Mahmudi Meymand *, Ozhan Karimi, Seyed Musa Khademi Pages 31-56
  In order to survive in dynamic and changing markets, the organization needs a tool that can help overcome the environmental challenges of the competitive environment. Such a tool is marketing intelligence. Hence, with the aim of developing a marketing intelligence model, this study was conducted. In this regard, with the extensive study of the subject literature, in particular, in order to achieve the Islamic perspective of Iran, by referring to the upstream documents, 47 main factors of marketing intelligence were identified and structured with a three-branch analytical tool, in the form of a questionnaire provided to the automotive industry experts Iran is on By analyzing the data obtained from the collected questionnaires, 10 variables affecting identified marketing intelligence were confirmed. Then, the identified variables were entered in the second questionnaire, which was arranged using the ISM technique structure, and this questionnaire was provided to the experts of Iran's auto industry and the questionnaires were collected. Based on the results of the second questionnaire, using the ISM technique, the "marketing intelligence" model was designed. The insight this model provides to managers can help them realize the marketing intelligence in the organization.
  Keywords: intelligence, structural interpretive modeling, three-branch model, marketing intelligence
 • Morteza Tizchang *, Mina Ebrahimi Pages 57-73

  Horizon scanning, dramatically in recent years, has been used throughout in the world. Although there is not an accurate definition about it, but in general it is a systematic process used the best available information to select the best possible decisions. A systematic search for new trends, opportunities and constraints that effect on the path of objective sets. Explicit goals of horizon scanning are critical for innovative and developmental issues, knowledge, data stored, and decision making. Key technical solutions used in environmental scanning processes are web browsing, indexing, mapping knowledge, citation, lexical, coincidental, page rank algorithm, html analytical algorithm, data mining, Classification and clustering. During the writing of this research, efforts have been made to identify institutions and companies that are using or serving in the field of web-based environmental scanning, identification of their goals and solutions, as well as identifying and studying techniques and tools that they use. The result of this research should help the internal organization to use this new method to reach their goals.

  Keywords: Environmental scanning, Web-based environment scanning, Future Studies, Data mining, Knowledge mapping
 • Mohammad Jani, Karim Hamdi *, Hosein Vazifehdust, Vahid Reza Mirabi Pages 73-86
  The purpose of this research is to investigate the effects of consumer shopping value on satisfaction, loyalty, word of mouth and share of purchase. To date, few researchers have conducted comprehensive examinations of the relationships between consumer shopping value, satisfaction and loyalty in retailing. Further, the majority of extant research has been limited to upscale retail sectors where the role of the salesperson is crucial and long-term relationships are common. In order to extend the findings of previous researches to additional retail sectors, the current study investigates the complex interrelationships between utilitarian and hedonic shopping values and important retail outcomes for discount retailers. Utilitarian and hedonic shopping value are found to influence key outcome variables including satisfaction, loyalty, word of mouth communication and share of purchases in the highly competitive discount retail sector. A total of 400 questionnaires were distributed to customers of Hyper Star discount retailing in Tehran. Structural equation modeling (S.E.M) with lisrel sofware was used for the data analysis. The result indicated utilitarian and hedonic shopping values have relationship with satisfaction and satisfaction has effect on loyalty and share of purchase.
  Keywords: Utilitarian shopping value, Hedonic shopping value, Satisfaction, Attitudinal Loyalty, Future study, Discount Retailing
 • Abbas Khamseh *, Nazanin Pilvari, Zohreh Neyrizi Pages 87-98
  The intelligence model emphasizes that the process of designing and modeling of the intelligence technology is a complex activity which requires the capability of obtaining, transmitting and interpreting a large amount of information, financial and technical data, market trends and other existing internal and external information and data; that the collection of this information is used to develop ideas and opinions and assess the economic feasibility and production capability. The purpose of this research is to evaluate the factors influencing the technology intelligence in MAPNA power plant construction and Development Company MD-1. Therefore, this research is applied and descriptive survey in terms of purpose and methodology. In this research, a model with 5 factors, 26 dimensions and 120 indicators has been use, fitness of which is approved by Smart Pls. To prioritize factors, we utilized the Analytic Network Process (ANP) and the Super Decisions software. The results of the ANP indicate that in the technology intelligence, the strategic management factor is in the first priority, and factors of the innovation management, knowledge management, technology management, and information technology management are in the next priorities, according to opinions of the company's experts.
  Keywords: technology, technology intelligence, power plant industry, MAPNA MD-1
 • Cluster Analysis of Iran's Position in the World and Future Trends Based on Good Governance Components
  Mona Ahani, Morteza Mosakhani *, Reza Najafbeigi, Mohammad Ali Afsharkazemi Pages 99-118
  The Study of good governance and the quality of government institutions is a debate that began in the 90's. Good governance, which consists of six components: control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law, voice and accountability, is a model for development. In this study, the World Bank's assessments and statistics on the six-fold good governance indicators published each year, were used to survey 186 countries worldwide. The aims of this research were studying the status of countries based on good governance and determining the status of Iran among other countries, using clustering technique; And analyzing the trend of Iran's position in the 2021 horizons using time series analysis. Using the clustering method of the countries of the world, based on the good governance and the frequent clustering of Iran with other countries, they were separated. Then, from the time series method using of the exponential smoothing based on the ARIMA's method was investigate to predict the six's good governance indicators and the situation of the country in the next five years. Findings of the research show that in the 2021 horizons, the accountability index will be problematic in the country and the rule of law and control of corruption ratios will remain almost unchanged, and, on the other hand, the rest of the indicators show a slight improvement.
  Keywords: Good governance, World Bank, Clustering, Prediction, Time series analysis
 • Mohammad Hossein Ranjbar, Hossein Rajabdorri * Pages 119-139
  The purpose of this study is to investigate the relationship between Prospectors strategy and the stock price crash risk with the role of a moderating over-valuation of stocks in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. This research is in terms of its purpose and its time period is from 2012 to 2016 and a sample of 380 years is a company. To test the hypothesis of the research, Regression method of least squares was used in Eviews software. The results of the research hypothesis test show that after controlling the variables of the financial leverage, the size of the company, the ratio of the book value to the market value of equity and the equity ratio, between the Prospectors strategy and the stock price crash risk in two There is a positive and significant relationship between the skewness of the stock returns and the low-to-high fluctuation. Also, after controlling the listed control variables, the stock price overestimates positively and significantly the relationship between Prospectors strategies and the stock price crash risk in both of the two cases of the negative skewness of stock returns and low-to-high fluctuations. As a result, managers and investors need to pay more attention to business strategies and, with their knowledge, have more investment and management.
  Keywords: Commercial strategy, Stock price crash risk, Over valuation
 • Azam Batyari, Kiomars Nyazazari *, Negin Jabbary Pages 139-153

  Economic growth occurs when academic disciplines become wealth. Hence, knowing the factors of transforming knowledge into wealth has become one of the concerns of the academic community, New university policies transform their research achievements to create an environment conducive to economic growth, wealth and welfare of the general public, And many efforts should be made to transfer and apply knowledge in the economic, social and industrial sectors. In this regard, the purpose of this study was to investigate and identify the effective factors in converting knowledge to wealth from the viewpoint of the experts of the universities of Golestan province. The method of study is descriptive and of qualitative type, the statistical society according to the subject area including academic elites and sampling method in the form of snowball is. Referring to the experts, the necessity of each of the components of the extracted model for the conversion of knowledge to wealth has been investigated, Based on the findings of this research, 125 statements of 9 original codes are extracted and codes are grouped in 3 axes. The results of the research show that the most influential codes of each criterion were to provide a competitive environment, financial mechanism, education and research indicators

  Keywords: Knowledge, wealth, experts, university
 • Amin Ardalan, Hossein Vazifehdust *, Hashem Nikoomaram Pages 153-169
  In order to plan the future, knowledge of the attitudes, perceptions and identification of the various factors and dimensions affecting the nation brand of a country is necessary for any specialist and organization that wants to create, exploit, maintain, and develop a brand. Therefore, the present study seeks to find effective factors in nation branding in such a way as to identify the variables specific to Iran and to provide a suitable and comprehensive roadmap for future planning of the nation brand. The statistical population of the study was tourists who visited Iran and collected information from 987 individuals using a questionnaire. Using descriptive surveying method and structural equation modeling, eight hypotheses are analyzed and applied in terms of purpose. The results show that the factors of government, culture, tourism, society, geography, and nature, affect Brand. Also, export brands, science, and technology and economics are factors that affect the nation brand.
  Keywords: Nation Brand, Future planning, Competitive Identity, Iran, Structural Equation Model
 • Mohammad Reza Reyhani, Tooraj Mojibi *, Hassanali Aghajani, Mojtaba Tabari, Ali Mehdizadeh Ashrafi Pages 169-185

  One of the main challenges of organizations is to achieve competitive advantage through a strategic vision of the future. The purpose of this study is to explain business strategies using the Michael Porter model (1985) and strategic orientation (recruitment from the internal or external labor market) as reference points in order to design the future of the HRM system at the Export Development Bank of Iran. The present study is descriptive survey. The statistical population consisted of 381 experts, 181 of them were selected as the statistical sample. The validity of the research was determined by experts in several stages and its reliability was 0.76 Cronbach's alpha and the data were analyzed using fuzzy hypothesis test. According to the findings, the Bank's strategy did not fit in with both dimensions of cost leadership and differentiation. From the perspective of the strategic orientation of the labor market, the maintenance of internal staff was confirmed with a moderate possibility, but the attraction of talents from the external labor market was not confirmed. Finally, it was concluded that the bank's policymakers with a futuristic look, use new e-technologies, Think about the customer-specific service and reduce the cost of providing services and pay attention to internal resources instead of outsourcing contracts.

  Keywords: Strategy, Business Strategies, Strategic Orientation, Human Resource Management
 • Mahdi Kalhor, Hossein Zabihi * Pages 185-199

  Urban projects are one of the integral parts of urban management tasks. Hence, different parts of an urban project management improvement are one of city executive concerns. Delay and Delay management is on of these parts. Any delay of construction project implementations is a waste of resources and it will impose heavy costs on any project. Occasionally, this is so influential that it even affects project justification. This paper examines the causes of urban project delays by using Casual Layered Analysis (CLA). Then, it will use scenario-building to make most likely scenarios by using Global Business Network (GBN). GBN uses the most likely uncertainties ahead of project delay to make its scenarios. In this regard, two series of interviews, one structured and one structured, are performed. Then, based on them, The related uncertainties are ranked by using fuzzy Technique to Order Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOSIS). It uses SWOT to propose some strategies. Based on results, four scenarios are formed. Then, the impact of each scenario on the project delay conditions are examined. Some strategies are suggested to move toward the best scenarios. Based on the results, minimizing the government size and creating various infrastructures ,to make competence situation, are the future keys of having less delayed urban project.

  Keywords: Project Delay, Scenario-making, Casual Layered Analysis, Fuzzy TOPSIS, SWOT
 • Mahbobeh Naeimi Majd *, Arezoo Naeimi Majd Pages 201-212

  Sustainable Tourism Future Studies, New Approach in Resilient Economy (Case Study: Experts in tourism and hotel industry) In the field of tourism, in particular planning for the development of sustainable tourism, addressing the future and planning it, is an integral part of the planning and development process. Also, in formulating a resistance economy strategy, tourism and, in particular, sustainable tourism should be considered as part of the economy and at the same time as a tool against cultural and economic challenges. The present study is descriptive-survey nature. It is also considered quantitatively in terms of time, sectional view and type of data. The statistical population of this study consists of 30 experts and experts in tourism and hotel industry. The findings show that a sustained economy has a positive and direct impact on the future of tourism and tourism. The statistical population of this study consists of 30 experts and experts in tourism and hotel industry. The findings show that a sustained economy has a positive and direct impact on the future of tourism and tourism.

  Keywords: Future Studies, Sustainable Tourism, Development, Resilient Economy
 • Majid Daeizadeh Jeloudar, Borzoo Pourabdollahian Tehran *, Arnoosh Shakeri Pages 213-230
  The main objective of this study is identifying and ranking the Effective factors on absorptive capacity in a research organization. This inquiry is a sort of applied research, and in respect of data gathering is a descriptive research. In this research is used surveying method. Considering the subjective nature of research model as well as masters, the experts of research organization constitute the statistical society of this study. This study is performed in two parts with qualitative and quantitative approach. To identify the research components we interviewed experts and staffs of research organization in additional to Theoretical fundamentals and literature. After gathering intended factors from interview and Theoretical fundamentals, the paired comparison technique is used to prepare the questionnaire to prioritize the factors. Our selected method in this analysis is based on Fuzzy AHP method according to Chang method. The result of study indicates that according to absorptive capacity criteria, realized absorptive capacity is our first priority and potential absorptive capacity is the next one, and with regard to realized absorptive capacity exploitation is the first priority and transformation is the second one. Considering the potential absorptive capacity, acquisition would be first priority and assimilation is the next one.