فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • طاهره محمودیان دستنایی*، شعله امیری، حمید طاهر نشاط دوست، غلامرضا منشئی صفحات 1-15
  مقدمه
  برطبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، اختلال خوردن از چالش برانگیزترین بیماری های دوران نوجوانی با شیوع رو به گسترش است.
  هدف
  مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران پراشتهای عصبی با توجه به پیوند والدینی بوده است.
  روش
  آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون ، پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل بیماران دارای اختلال خوردن مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهر تهران در رده سنی 16 تا 23 سال می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده است. در غربالگری صورت گرفته 39 بیمار پراشتهای عصبی نشخیص داده شد، در نهایت بیماران در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل همتا سازی شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه(پیوند والدینی و طرحواره یانگ) و مصاحبه تشخیصی بر اساس ملاک های تشخیص اختلال خوردن و تشخیص روان پزشک می باشد.
  یافته ها
  بیماران در حوزه بریدگی و طرد، خود گردانی و عملکرد مختل دارای بیشترین مشکل بوده اند.، اما در حوزه گوش به زنگی، دیگر جهت مندی و محدودیت های مختل آسیب پذیری کمتری داشتند. همچنین درمان طرحواره نسبت به درمان شناختی رفتاری دارای اثر بخشی و ماندگاری بالاتری در بیماران دارای پیوند والدینی بیش حمایت گر بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های بدست آمده از پژوهش  می تواند در سبب شناسی اختلال پراشتهایی عصبی مبتنی بر نقش خانواده در این اختلال مهر تایید بزنیم.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، پراشتهایی عصبی، پیوند والدینی، طرح واره درمانی
 • آسیه نکونام*، ثریا اعتمادی، سید سعید پورنقاش تهرانی صفحات 16-26
  مقدمه
  بیماری قلبی یکی از رایج ترین بیماری های شناخته شده در کل جهان است.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رضایت جنسی با استرس زناشویی، رضایت زناشویی و علائم روانشناختی بیماران قلبی بای پس عروق کرونر و رابطه بین آن ها  اجرا شد.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 نفر که به شیوه ی هدفمند از بین بیماران قلبی که عمل قلب باز شده بودند و  برای شرکت در برنامه توانبخشی به بیمارستان قلب تهران مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت جنسی هادسون، انریچ47، استرس زناشویی استکهلم تهران و اضطراب، استرس و افسردگی 21 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و  همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، 24 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر بین رضایت جنسی با افسردگی، استرس، اضطراب و استرس زناشویی همبستگی معکوس و معنادار وجود دارد، اما بین رضایت جنسی با رضایت زناشویی همبستگی معنادار مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سازه های رضایت زناشویی، استرس زناشویی، اضطراب، افسردگی و استرس توانستند 10/0% از تغییرات رضایت جنسی تبین کنند.
  نتیجه گیری
  می توان گفت با کنترل هر یک از این مولفه ها سایر مولفه های روانشناختی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
  کلیدواژگان: رضایت جنسی، رضایت زناشویی، استرس زناشویی، علائم روانشناختی، بیماری قلبی
 • کردستان میهمی، عمادالدین عزت پور*، امید مرادی، مصطفی دادگر صفحات 27-37
  مقدمه
  سردرد میگرنی جزء شایع ترین شکایت هایی است که درکلینیک های نورولوژی مورد بررسی قرار می گیرد.
  هدف
  هدف این پژوهش اثربخشی آموزشی مفاهیم رویکرد شناختی- رفتاری توام با تن آرامی بر کاهش درد میگرن بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی سنندج در سال 1394 بود که تعداد 24 نفر (12 نفر آزمایش، 12 نفر کنترل) از زنان دارای مشکل میگرن به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه سنجش علائم سردرد میگرن نجاریان به عنوان پیش آزمون و پس آموزان استفاده شد. در گروه آزمایش، آموزش رویکرد شناختی- رفتاری توام با تن آرامی در 8 جلسه ارائه شد، ولی هیچ آموزشی درگروه کنترل صورت نگرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش رویکرد شناختی- رفتاری توام با تن آرامی بر کاهش درد میگرن در زنان مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی موثر است که توانسته است به صورت معناداری درد میگرن زنان گروه آزمایش را کاهش دهد (0/05<P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، می توان از آموزش شناختی- رفتاری توام با تن آرامی برای کاهش درد میگرن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رویکرد شناختی- رفتاری، تن آرامی، درد میگرن
 • ویکتوریا عمرانی فرد، پریسا پورآبادئی، کریم عسگری* صفحات 38-61
  مقدمه
  اسکیزوفرنیا یکی از اختلالات مزمن روانپزشکی است که به سبب علائم مثبت و منفی، به ویژه علائم منفی، باعث افت عملکرد در زمینه های فردی، اجتماعی و خانوادگی می شود.
  هدف
  بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم تراجمجمه ای در ترکیب با دارودرمانی بر علائم منفی اسکیزوفرنیا انجام گرفت.
  روش
  نوع مطالعه، مورد منفرد با طرح خط پایه چندگانه و پیگیری بود. چهار بیمار با تشخیص قطعی اسکیزوفرنی توسط روانپزشک بصورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند.جهت سنجش علائم منفی از مقیاس اندازه گیری علائم منفی اندرسن(1982)استفاده شد. بیماران بصورت پلکانی وارد فاز مداخله شده و ده جلسه متوالی تحریکی با شدت دو میلی آمپر براساس پروتکل ساندرام و همکاران(2009)دریافت کردند و درپایان جلسات دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم، مصاحبه انجام شد و نمرات در فاز مداخله ثبت گردید. دو هفته پیگیری انجام شد. برای تحلیل داده ها نیز از شاخص روند و ثبات استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تحریک الکتریکی مستقیم تراجمجمه ای در ترکیب با دارودرمانی بر ناگویی( فقرکلامی) و نقص توجه در هر چهار آزمودنی بیشترین اثربخشی را داشته و تاثیر آن بر کندی-یکنواختی عاطفی، بی ارادگی و فقدان لذت، بسته به سن، مدت زمان ابتلا و رژیم دارویی بیمار متفاوت بوده است.
  نتیجه گیری
  در نتیجه بر اساس یافته های مطالعه حاضر می توان گفت؛ تحریک الکتریکی مستقیم تراجمجمه ای می تواند به عنوان درمانی مکمل با دارودرمانی در کاهش علایم منفی اسکیزوفرنیا بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مستقیم تراجمجمه ای، اسکیزوفرنیا، علائم منفی، دارودرمانی
 • سلمان زارعی* صفحات 62-73
  مقدمه
  رابطه بین تاب آوری و فرسودگی زناشویی از حمایت نظری و تجربی کافی برخوردار است، اما درباره سازوکارهای که تاب آوری از طریق آنها بر فرسودگی زناشویی اثر می گذارد مطالعات اندکی وجود دارد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب آوری با دلزدگی زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران انجام شد.
  روش
  این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. از جامعه زنان متاهل 200 نفر به شیوه نمونه گیری  در دسترس انتخاب شدند و به وسیله مقیاس دلزدگی زناشویی (CBS)،  مقیاس تاب‍آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و  پرسشنامه تجدیدنظر شده خود تمایزیافتگی(DSI- R) مورد آزمون قرار گرفتند. پس از اینکه داده ها جمع آوری شد با استفاده از (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که اثر مستقیم تاب‍آوری بر دلزدگی زناشویی منفی معنادار(212/0-=ß و01/0>P) و بر خودتمایزیافتگی مثبت معنادار(459/0=ß و01/0>P) بود. همچنین نتایج  تحلیل مسیر نشان داد که اثرغیرمستقیم تاب آوری بر دلزدگی زناشویی از طریق خودتمایز یافتگی منفی معناداری(096/0-=ß و05/0>P)  بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر بر نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی به عنوان یک سازوکار مهم در رابطه بین تاب‍آوری و دلزدگی زناشویی تاکید دارد. بنابراین، گسترش و توسعه خودتمایزیافتگی در زنان متاهل می تواند روش خوبی برای حمایت از آنها در مواجهه با ناملایمات زندگی زناشویی باشد.
  کلیدواژگان: ازدواج، تاب آوری، دلزدگی خودتمایزیافتگی
 • زینب اکبری* صفحات 74-85
  مقدمه
   یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری و درمان اعتیاد گروه درمانی شناختی رفتاری است.
  هدف
  هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خویشتن داری سوءمصرف کنندگان مواد مخدر(معتادان) مراجعه کننده به مراکز اقامتی ترک اعتیاد (کمپ های) شهر تهران بود.
  روش
  این تحقیق، یک پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. برای اجرای این پژوهش، از میان تمام کمپ های ترک اعتیاد شهر تهران، مرکز نوای مهر و محبت به صورت هدفمند انتخاب، و از میان مراجعه کنندگان به این مرکز  تعداد20  نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و هم چنین به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه خویشتن داری را تکمیل نمودند. گروه آزمایش، در گروه درمانی شناختی- رفتاری (طی 8 جلسه) شرکت کرد و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس(MANOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها  نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش افزایش یافت، در حالی که درگروه کنترل این نمرات تغییر چندانی نداشت، که این افزایش در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری از نظر آماری معنادار بود(5p<%).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان گفت گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خویشتن داری سوءمصرف کنندگان مواد مخدر موثر است.
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی- رفتاری، خویشتن داری، اعتیاد
 • محمود محبی، سحر زارعی* صفحات 86-101
  مقدمه
  یکی از قابل توجه ترین هیجانات منفی اضطراب رقابتی است از این جهت که از علل اصلی افت عملکرد ورزشکاران محسوب می شود.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و ابعاد اضطراب رقابتی در تکواندوکاران نخبه بود.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود، از جامعه تکواندوکاران ایرانی شرکت کننده در جام سفیر کره جنوبی 120 ورزشکار به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه های تنظیم هیجان، اضطراب صفتی و اضطراب حالتی بازنگری شده-2 را تکمیل نمودند. داده ها از طریق همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آنوا تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان به طور معناداری، با اضطراب رقابتی رابطه دارند و راهبرد باز ارزیابی به‍صورت منفی و راهبرد بازداری به‍صورت مثبت تغییرات هر یک از ابعاد اضطراب رقابتی را تبیین می‎کنند؛ در حالی‍که این پیش‍بینی در مورد اعتماد به نفس معکوس بود. به علاوه، داده ها نشان داد که در مقایسه با زنان، مردان  به میزان بیشتری از راهبردهای بازارزیابی استفاده می کنند؛ در صورتی که زنان بیشتر از مردان راهبردهای بازداری را بکار می گیرند.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج حاکی از آن است که راهبردهای تنظیم هیجان نقش موثری در ابعاد اضطراب رقابتی ایفاء می کنند و سطوح اضطراب تکواندوکاران متناسب با این راهبردها می باشد.
  کلیدواژگان: تکواندوکاران نخبه، اضطراب رقابتی، تنظیم شناختی هیجان، بازداری هیجان، جام سفیر کره
 • سجاد بشرپور*، فریبا مقصود، فاضله حیدری صفحات 102-115
  مقدمه
  مداخلات روان شناختی از جمله الزامات درمان کارآمد مصرف کنندگان مواد در دوره پرهیز می باشد.
  هدف
  هدف این مطالعه مقایسه تاثیر آموزش مهارت های مقابله ی شناختی-رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم روانشناختی افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
  روش
  این پژوهش به روش آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در نیمه دوم سال 1394 بود. حجم نمونه شامل 60 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به تصادف در سه گروه بیست نفری (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون تجدیدنظر شده فهرست علائم روانی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات پس آزمون سه گروه در متغیرهای شکایات جسمانی، افسردگی، پرخاشگری و روان پریشی وجود دارد؛ نتایج آزمون بونفرونی نیز نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی در متغیرهای شکایات جسمانی، افسردگی و پرخاشگری وجود ندارد. ولی برنامه ی پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی به تنهایی در کاهش روان پریشی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از روش های آموزش مهارت های مقابله شناختی رفتاری و پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند مداخله روان شناختی مفیدی برای کاهش علایم روان شناختی افراد وابسته به مواد باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های مقابله شناختی رفتاری، پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی، وابستگی به مواد
 • طاهره زهرایی، فایق یوسفی، امید ساعد* صفحات 116-133
  تحمل ناپذیری عدم قطعیت به عنوان یک ویژگی ذاتی ناشی از مجموعه باورهای منفی درباره عدم قطعیت و پیامدهای آن تعریف شده که دربرگیرنده تمایل به واکنش منفی در سطوح هیجانی، شناختی، و رفتاری به موقعیت ها و حوادث نامعلوم است. با توجه به گستردگی سازه تحمل ناپذیری عدم قطعیت در ادبیات پژوهشی اختلال های هیجانی و به خصوص رشد قابل توجه مطالعات در این زمینه در چند سال اخیر، انتخاب ابزار مناسب و دقیق برای اهداف پژوهشی و درمانی مرتبط با این سازه از اهمیت فراوانی برخوردار است.  تا کنون جهت سنجش تحمل ناپذیری عدم قطعیت ابزارهایی همچون مقیاس تحمل ناپذیری عدم قطعیت-نسخه 27 عبارتی، مقیاس تحمل ناپذیری عدم قطعیت-نسخه 12 عبارتی، پرسشنامه تحمل ناپذیری عدم قطعیت-نسخه 45 عبارتی، پرسشنامه تحمل ناپذیری عدم قطعیت اختلال ویژه، مقیاس تحمل ناپذیری عدم قطعیت موقعیت-ویژه و مقیاس پاسخ به عدم قطعیت طراحی و اعتباریابی شده اند. هدف این مطالعه آن است که این ابزارها را معرفی کند، تاریخچه کوتاهی از هر کدام ارائه نماید، ویژگی های روان سنجی هرکدام را به تفصیل بیاورد و در انتهای هر ابزار، ویژگی منحصر به فرد هر کدام را برای استفاده پژوهشگران و درمان گران بیان کند. این کار به متخصصین امکان می دهد تا به فراخور نوع هدفی که دارند ابزار مناسب خود را از میان این ابزارها انتخاب کنند.
  کلیدواژگان: تحمل ناپذیری عدم قطعیت، ابزارهای تحمل ناپذیری عدم قطعیت، اعتبار، مروری
 • مریم حسن وند*، علی اکبر ارجمندنیا صفحات 134-148
  مقدمه
  بازی درمانی در بهبود مشکلات شناختی کودکان دارای اختلالات یادگیری اثربخش می باشد.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی های شناختی (بازی های مبتنی بر کارکردهای اجرایی) بر انعطاف شناختی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی بود.
  روش
  در این پژوهش که از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد، 20 نفر از دانش آموزان دارای اختلال ریاضی که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 10 نفر) تقسیم شدند. به منظور سنجش عملکرد عملکرد انعطاف شناختی از آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین (گرانت و برگ، 1948) استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش نیز با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، پس از شرکت در مداخله، در نتایج آزمون از نظر آماری تفاوت معناداری دارند.
  نتیجه گیری
  بازی های شناختی منجر به بهبود عملکرد انغطاف شناختی کودکان دارای اختلال ریاضی می شود.
  کلیدواژگان: اختلال ریاضی، انعطاف شناختی، بازی های شناختی
 • روناک خلیلی تجره*، حمزه احمدیان صفحات 149-160
  مقدمه
  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان توجه به سلامت روان آنها حائز اهمیت می باشد. در نتیجه اولین گام در دستیابی به جامعه سالمندی سالم و فعال، شناخت وضعیت سالمندان در ابعاد جسمی، روانشناختی و اجتماعی است .
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین خوش بینی و نشاط ذهنی با میانجیگری تاب آوری انجام گرفت. طرح این پژوهش از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا جز تحقیقات توصیفی - همبستگی بود.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالمندان شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 200 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور پرسشنامه نشاط ذهنی ریان و فردریک و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون استفاده گردید تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش تاییدی بر تحقیقات قبلی است و دارای تلویحات کاربردی در زمینه آموزش روانشناسی مثبت در دوره سالمندی می باشد .
  نتیجه گیری
  نتایج این آزمون نشان داد که خوش بینی هم مستقیم و هم غیر مستقیم اثر مثبتی بر نشاط ذهنی دارد. همچنین اثر تاب آوری بر نشاط ذهنی معنی دار است (0/05≤P).
  کلیدواژگان: خوش بینی نشاط ذهنی تاب آوری
 • فریبا طیری*، شعبان سپهر، فایق یوسفی، یداله زارع زاده صفحات 161-170
  مقدمه
  مشاوره و راهنمایی دانشجویان یکی از مهم ترین راهبردهای پیشگیری در دانشگاه به حساب می آید. استاد مشاور، عضوی از هیات علمی دانشگاه بوده که دانشجو را در مطابقت دادن علایق و توانایی هایش با برنامه آموزشی و ارزیابی متناوب ازپیشرفتش در دانشگاه کمک می کند.
  هدف
  هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نگرش وآگاهی اساتید مشاور نسبت به مشاوره  تحصیلی  وعوامل مربوط آن دردانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است.
  روش
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی 110 نفراز اساتید مشاوردانشگاه علوم پزشکی کردستان در تمام رشته ها و دانشکده ه با روش نمونه گیری سرشماری بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نگرش سنج  18 سوالی و پرسشنامه آگاهی از وظایف استاد مشاور 20 سوالی بود ، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 22 SPSS و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست وآنوا تجزیه و تحلیل  شد.
  یافته ها
  بیشترین فراوانی میزان نگرش مثبت نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه در حد متوسط با فراوانی نسبی 74/5% و بیشترین فراوانی میزان  آگاهی از وظایف استاد مشاور 64/52 درصددر حد متوسط بودند. بین میزان آگاهی نسبت به وظایف استاد مشاور بامیزان نگرش نسبت به مشاوره تحصیلی در افراد مورد مطالعه رابطه معناداری وجود داشت. (0/001P<)
  نتیجه گیری
  وجود نگرش بالا نسبت به مشاوره تحصیلی و آگاهی از وظایف استاد مشاور در حد متوسط در افراد مورد مطالعه، می تواند زمینه مناسب و خوبی برای بالا بردن آگاهی و مشارکت آنان در ارایه خدمات به دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: نگرش و آگاهی، مشاوره تحصیلی، اساتید مشاور
|
 • Tahereh Mahmoudiyandastnaee*, Sholeh Amiri, Hamidtaher Neshatdoost, Gholamreza Manshaei Pages 1-15
  Introduction
  According to the World Health Organization eating disorder is one of the most challenging diseases of adolescents with a developing prevalence.
  Aim
  The present study was aimed at comparing the effect of schema therapy and CBT on modifying early maladaptive schemas in patients with bulimia nervosa considering parental bonding.
  Method
  The study had an experimental method was used in this study with pretest-posttest design and followed-up with control group. The study population included all patients from 16 to 23 years of age with eating disorders who had referred to psychiatry centers of in Tehran. Purposive sampling was used in this study in which, by performing psychological screening, 39 patients were diagnosed to have Bulimia nervosa. Finally, the selected patients were matched in two experimental groups and one control group. The data  was collected through two questionnaires (Parental Bonding Questionnaire and Young Schema) and diagnostic interviews based on diagnostic criteria for eating disorders and psychiatric diagnosis.
  Results
  The main problems of the patients included having cuts, being rejected, autonomy, and impaired performance. However, they were less vulnerable in other areas including orientation and violating restrictions.
  Conclusion
  The findings of this study can be helpful in the etiology of bulimia nervosa disorder based on the systematic approach and pave the way for further research in this area.
  Keywords: Schema therapy, CBT, Bulimia nervosa, Early maladaptive schemas, Parental bonding
 • Asieh Nekounam*, Soraya Etemadi, Saeed Piranaghash Tehrani Pages 16-26
  Introduction
  Heart disease is one of the most commonly known diseases around the world.
  Aim
  This study aims to investigate the status of sexual satisfaction with marital stress, matital satisfaction and psychological symptoms of coronary artery bypass patients and their relationship.
  Method
  This study is descriptive-correlational. The sample of this study was a group of 300 people who were selected in a targeted way among cabg heart patients who were referred to Tehran Heart Hospital to participate in a rehabilitation program. Hudson Sexual Satisfaction, Anrich 47, Tehran Stockholm Marital Stress and Dass 21 Questionnaires were used for data collection. Pearson Descriptive and Correlative Statistics and spss-24 Multivariable Regression were used for analysis.
  Results
  In the findings of this study, there was a reverse and significant correlation between sexual satisfaction and depression, stress, anxiety and marital stress, but there was no significant correlation between sexual satisfaction and marital satisfaction. The result of Multiple Regression Analysis showed that marital satisfaction, marital stress, anxiety, depression and stress structures can explain 0.01% of changes in sexual satisfaction.
  Conclusion
  It can be said that by controlling each of these components, other psychological components will be affected.
  Keywords: Sexual satisfaction, Marital satisfaction, Marital stress, Psychological symptoms, Heart disease
 • Kurdistan Mayhami, Emad El, Din Ezatpour*, Omid Moradi, Mostafa Dadgar Pages 27-37
  Introduction
  Migraine headache is one of the most common complaints in neurology clinics.
  Aim
  This study was conducted to investigate the Educational Effectiveness of Cognitive-Behavioral Approach (CBT) Coupled with Relaxation on Migraine Pain.
  Method
  The research method was based on semi-experimental, pretest-posttest in relation to the control group. The statistical population of this study included all female patients with migraine who referred to Sanandaj Psychiatric Clinics in 2015, 24 of patients (12 controls, 12 experimental) were selected among female patients with migraine problem based on available simple random sampling. The Najjarian migraine headache symptom Questionnaire were used as pretest and post-test them. In the experimental group, cognitive-behavioral education along with relaxation was presented in 8 sessions, but no training was conducted in the control group. Covariance analysis was used to analyze the Data.
  Results
  The results showed that cognitive-behavioral therapy (CBT) training on migraine pain reduction has been effective in reducing migraine pain in female experimental group who  referred to psychiatric clinics (P <0.05).
  Conclusion
  According to the findings of this study, cognitive-behavioral training can be used to relieve migraine pain.
  Keywords: Cognitive-behavioral approach, Relaxation, Migraine pain
 • Victoria Omranifard, Parisa Pourabadei, Karim Askari* Pages 38-61
  Introduction
  Schizophrenia is one of the chronic psychiatric disorders that positive and negative symptoms, particularly negative ones, causes reducing performance in personal, social, and family performances.
  Aim
  The present study is aimed to investigate the effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) in combination with pharmacotherapy on negative symptoms of schizophrenia.
  Method
  This is a single-subject method with multiple baseline and follow-up design. Four patients with schizophrenia diagnosis by psychiatrist were selected via purposive and convenience sampling method. The negative symptoms were measured using the Andresen’s Negative Symptom Scale (1982). Patients entered the intervention phase step by step and received stimulation with intensity of 2 mA in their cortical region of the Left Dorso – Lateral Prefrontal Cortex in ten sessions. At the end of the second, fourth, sixth, eighth, and tenth sessions, they were interviewed and their scores were recorded. Two weeks follow up was done. To analyze the data trend and stability index was used.
  Results
  The results indicated that the Trans cranial Direct Current Stimulation in combination with pharmacotherapy has the highest effectiveness on alogia (poverty of speech) and Attention-Deficit in all four subjects. But its effects on the affective flattening or blunting and avoliton- apathy, anhedonia- asociality depending on the patient's age, the duration of suffering from the disease, and medicinal diet of patients are different.
  Conclusion
  Based on results it can be said that Trans cranial Direct Current Stimulation in combination with pharmacotherapy can be effective in reducing negative symptoms of schizophrenic patients.
  Keywords: Trans cranial direct current stimulation (TDCS), Schizophrenia, Negative symptoms, Pharmacotherapy
 • Salman Zarei* Pages 62-73
  Introduction
  The relationship between resiliency and marital burnout has received both theoretical and empirical support. However, less is known about the mechanisms by which resiliency may influence marital burnout.
  Aim
  The aim of present study was to investigate the mediating role of self-differentiation in the relationship between resiliency and marital burnout among married women in Tehran.
  Method
  The research design was descriptive– correlational, where, 200 participants selected through available sampling. Couple burnout Scale (CBS), Conner and Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Differentiation of Self Inventory (DSI) were coducted to collect data. Then collected data were analyzed using Pearson correlation and path analysis.
  Results
  Path analysis results showed that resiliency had a significant negative direct effect on marital burnout (P <0. 01, ß = -0.212), whilst it had a significant positive direct effect on self – differentiation (P <0.01, ß = 0.459). Also, Path analysis showed that indirect effect of resiliency on marital burnout through self- differentiation (P <0.05, ß = -0.096) was significant.
  Conclusion
  The present study highlighted the mediating role of self-differentiation as an underlying mechanism between resiliency and marital burnout. Therefore, developing self-differentiation in married women could be a good way to protect them in the face of adversities during marital life.
  Keywords: Burnout, Differentiation, Marrige, Resiliency
 • Zeynab Akbari* Pages 74-85
  Introduction
  One of the most important strategies for treatment and preventing recurrence of addiction is group cognitive behavioral psychotherapy.
  Aim
  The purpose of this study was assess the effectiveness of group cognitive behavioral therapy on continence in addicts Who recruited to Tehran centers Residence of Addiction Treatment.
  Method
  This was a semi experimental study using pre –test and post- test with control Group and follow-up. In order to conduct the experiment, among all addiction treatment centers in Tehran, the sound of kindness center was selected purposefully and twenty addicts who reoffered to this center were selected and assigned in two group randomly: experimental group (n=10) and control group(n=10). All the participants were evaluated via the Continence questionnaire. Group cognitive behavioral therapy was performed in 8 sessions for experimental group and control group did not receive any treatment. The statistical method of MANOVA was used to analyze the data.
  Results
  Data analyze revealed that average of scores post-test and follow-test continence increased in experimental group and did not change in control group. This increase in experimental group in the post-test and follow-test was meaningful from statistically vision. (p<0.5).
  Conclusion
  conclusions demonstrated the effectiveness of group cognitive behavioral therapy on continence in addicts Who Reoffered to Tehran centers Residence of Addiction Treatment.
  Keywords: Group cognitive- behavioral therapy, Continence, Addiction
 • Mahmoud Mohebi, Sahar Zarei* Pages 86-101
  Introduction
  One of the most significant negative emotions is competitive anxiety, which is one of the main causes of athletes' performance decline..
  Aim
  The present study aimed to examine the relationship between emotion-regulation strategies and competitive anxiety in elite Taekwondo athletes.
  Method
  The research method was descriptive-correlational. For the purpose of the study, one hundred and twenty taekwondo athletes were selected via random sampling method from among the Iranian population of Taekwondo athletes' participating in South Korean Ambassador Cup. They completed three questionnaires including Emotion regulation questionnaire (EQR), Sport Competition Anxiety Test (SCAT) and Revised Competitive State Anxiety–2 (CSAI-2R). The data were collected and analyzed by Pearson correlation, multiple regression, and ANOVA tests.     
  Results
  The results showed a significant relationship between emotion-regulation strategies and competitive anxiety. Moreover, reappraisal strategy negatively and suppression strategy positively predicted dimension of competitive anxiety variance, but this prediction reversed with Self- Confidence. In addition, the data indicated that the men use significantly more reappraisal and less suppression strategies than female.
  Conclusion
  According to these results, it seems that emotion-regulation strategies have effective role in dimensions of competitive anxiety, and the level of Taekwondo Athletes' anxiety is correlated with these strategies.
  Keywords: Elite taekwondo athletes, Competitive anxiety, Cognitive emotion regulation, Emotion suppression, Korean Ambassador Cup
 • Sajjad Basharpoor*, Fariba Maghsoud, Fazeleh Heidari Pages 102-115
  Introduction
  Psychological interventions are the one of requirements for effective treatment of substance users during abstinence period.
  Aim
  The aim of this study was comparing the effectiveness of the training of cognitive behavioral coping skills and mindfulness based relapse prevention in reducing psychological symptoms of people with substance dependency under methadone maintenance treatment.
  Method
  This study was conducted via experimental method with a pretest-posttest design and a control group. People with substance dependency referring to Ardabil centers of addiction treatment in the second half of 2017 comprised statistical population. The sample was sixty people, selected by cluster sampling and was assigned randomly to three 20 member groups of cognitive-behavioral coping skills; mindfulness based relapse prevention and control group. SCL -90-R was used to gather data in two pretest and posttest stages. The collected data were analyzed by multivariate covariance and bonferrony posthoc test.
  Results
  The results showed that there are significant differences between the scores mean of three groups in the variables of somatic complaints, depression, aggression and psychosis. The results of boferrony test also showed that there are not significant differences between two experimental groups in somatic complaints, depression and aggression. But, the mindfulness-based relapse prevention alone was effective on reducing the psychosis.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the using of cognitive-behavioral coping skills training and mindfulness-based relapse prevention can be useful psychological intervention for reducing psychological symptoms of people with substance dependency.
  Keywords: Cognitive-behavioral coping skills, Mindfulness based relapse prevention, Psychological symptoms, Substance dependency
 • Tahere Zahrayi, Fayegh Yousefi, Omid Saed* Pages 116-133
  The intolerability of uncertainty is defined as an inherent characteristic of the set of negative beliefs about uncertainty and its consequences, which include the tendency to react negatively to emotional, cognitive, and behavioral levels to unknown situations and events. Considering the extent of the intolerance of uncertainty structure in the research literature of emotional disorders, and especially the significant growth of studies in this field over the past few years, the selection of appropriate and precise tools for the research and therapeutic purposes related to this structure is of great importance. Instruments such as the intolerance if uncertainty scale- 27 items, the intolerance of uncertainty scale- 12 items, the intolerance of uncertainty inventory, the situation-specific intolerance of uncertainty scale, the disorder-specific intolerance of uncertainty scale and the uncertainty response scale has been designed and validated. The purpose of this study is to introduce these tools, provide a short history, present detail psychometric properties, and at the end of each tool, bring a unique feature for both researchers and therapists. This allows professionals to choose the appropriate tools for their intended purpose.
  Keywords: Intolerance of uncertainty, Psychometric properties, Review study
 • Maryam Hasanvand*, Ali Akbar Arjmandnia Pages 134-148
  Introduction
  Play therapy is effective in improving the cognitive problems of children with learning disabilities.
  Aim
  The objective of this study is to examine effectiveness of cognitive games (games based on executive functioning) on the cognitive flexibility of the students with dyscalculia.
  Method
  In this study which we have used the pre-test, post-test quasi-experimental design / plan with control group, 20 students with dyscalculia who were selected through purposive sampling, were randomly divided into control and experimental groups (each group n=10). Wisconsin executive function test has used to assess cognitive flexibility performance. The data resulting from the study has analyzed by MANCOVA.
  Results
  The finding have shown that experimental group compared to control group have significant difference in the results of the test after participating in the intervention.
  Conclusion
  Cognitive games can improve the cognitive dysfunction of children with math disorders.
  Keywords: Cognitive flexibility, Cognitive games, Dyscalculia
 • Roonak Khalili Tajareh*, Hamzeh Ahmadiyan Pages 149-160
  Introduction
  According to the increasing of aged people, paying attention to their mental health plays an important role in the society. As a result, the first step in achieving a healthy and active aging society is to recognize the status of the elderly in terms of physical, psychological and social dimensions.
  Aim
  This study is designed to investigate the relationship between optimism and subjective vitality with the mediating role of resiliency. Moreover, this study is practical as purpose and also descriptive – correlation as performance area.
  Method
  Among all elderly people of Sanandaj, the 200people have been chosen as population by availability sampling method. It has used the Sheer and Karoor's questionnaire to gather information, also the Ryan and Fredrick's subjective vitality questionnaire and the Konor's and Davidson's resiliency questionnaire. It is utilized the path analysis to analyze information.
  Results
  The findings have been confirmed the previous studies. Moreover, this study is practical in positive psychology training scope in old age.
  Conclusion
  The results of this test showed that optimism, both direct and indirect, has a positive effect on subjective vitality. Also, the effect of resiliency on mental uplift is significant (P≤0.05).
  Keywords: Optimism, subjective vitality, Resilience
 • Fariba Tairi*, Shaaban Sepehr, Fayegh Yousefi, Yadollah Zarezadeh Pages 161-170
  Introduction
  Student counseling is one of the most important preventive strategies in the university. The consultant's professor is a member of the faculty who has accepted the consulting and consulting services with an invitation, and helps the student to match his interests and abilities with an educational program and an interim evaluation of his progress at the university.
  Aim
  The purpose of this study was to determine the attitude and knowledge of counselors in educational counseling its related factors were in Kurdistan University of Medical Sciences.
  Method
  In this descriptive-analytical study, a total of 110 faculty members from Kurdistan University of Medical Sciences in all disciplines and colleges were selected through census sampling. The data collection tool was a questionnaire including demographic information of faculty members, a questionnaire of 18 questionnaires and a questionnaire on knowledge of the duties of counselor professor 20 questions were completed. After collecting information, data were analyzed using SPSS 22 software, Pearson correlation, T test and ANOVA statistical tests.
  Results
  The highest frequency of positive attitude toward educational counseling in the subjects was moderate with a relative frequency of 74.5%. The highest frequency of awareness of the duties of counselor in the subjects was 64.22%. There was a significant relationship between the level of knowledge about the duties of the consultant's counselor and the attitude toward educational counseling in the subjects. )P<001(
  Conclusion
  Having a high attitude toward academic counseling and knowing the duties of the consultant's professor on average in the subjects can be a good and suitable field for raising awareness and participating in the provision of services to the students.
  Keywords: Attitude, consciousness, Educational counseling, Consultant professors