فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسدالله تلخابی، صدیقه خواجه افلاطون، ابراهیم دلدار صفحات 2-28
  تحقیق حاضر با هدف “بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش توانمند سازی روانشناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی به عنوان متغیرهای تعدیل گر در وزارت ورزش و جوانان ” طراحی و اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد (740 نفر) بود. با استفاده از جدول حجم نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد 255 نفر به عنوان نمونه تحقیق برآورد شد. دسترسی به نمونه ها، بر اساس انتخاب تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق شامل پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا باس و آولیو (1997)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، تعهد سازمانی مایر و همکاران (1993)، رفتار شهروندی سازمانی پوداسکف و همکاران (1990) و تسهیم دانش بوک و همکاران (2005) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون معادلات ساختاری و از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که سبک رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش کارکنان تاثیری به میزان 288/0 می گذارد. نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که متغیرهای توانمند سازی روانشناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی نقش تعدیل گرا را در رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و تسهیم دانش دارا بودند. توانمندسازی روانشناختی برای رابطه سبک رهبری تحول گرا و تسهیم دانش، نقش تعدیل گری دارد و از نوع میانجی جزئی است. همچنین تعهد سازمانی برای رابطه سبک رهبری تحول گرا و تسهیم دانش، نقش تعدیل گری دارد و از نوع میانجی جزئی است و رفتار شهروندی سازمانی برای رابطه سبک رهبری تحول گرا و تسهیم دانش، نقش تعدیل گری دارد و از نوع میانجی جزئی است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در میان متغیرهای تعدیل گرا تعهد سازمانی با تاثیر 309/0 بر تسهیم دانش مهمترین نقش را در میان سایر متغیرهای تعدیل گر در تحقیق ایفا نمود.
  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، تسهیم دانش، توانمند سازی روانشناختی، تعهد سازمانی
 • محمد آمره، حامد کریمی*، میلاد اسکندری، هادی بشیریان صفحات 29-43
  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و مولفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی که بصورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی بودند که تعداد آنها 80 نفر بود و نمونه آماری برابر کل جامعه و کل شمار در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه های اعتماد سازمانی شفیعی (1390) و بهره وری نیروی انسانی فعال و همکاران (1395) بودند. روایی پرسشنامه ها توسط 12 تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی آن ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی اعتماد سازمانی 89/0 و بهره وری نیروی انسانی 84/0 شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن (درستی و صداقت، قابلیت اتکا، شایستگی و تعهد سازمانی) با بهره وری نیروی انسانی وجود دارد. همچنین نتیجه رگرسیون چندگانه نیز نشان داده همه ابعاد اعتماد به غیر از تعهد سازمانی تاثیر معنی داری بر بهره وری نیروی انسانی داشتند. مدیران سازمان می توانند، با دادن اختیارات قانونی به کارکنان، سهیم کردن آن ها در تصمیم گیری های مهم سازمان و ایجاد رابطه صمیمی با آن ها در بالا بردن اعتماد کارکنان و در نتیجه بهره وری آن ها بکوشند.
  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، بهره وری کارکنان، نیروی انسانی
 • زهرا یزدانی*، طاهره ندایی، عفت گل پر رابوکی صفحات 44-58
  با توجه به اهمیت بیمه ورزشی در رضایت ورزشکاران آسیب دیده، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق،25000 نفر از ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی شهر اصفهان بودند، که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، کارشناسان فدراسیون پزشکی ورزشی و مدیران بیمه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن 86/0 α = به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزارSpss نسخه 23 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بیش ترین آسیب دیدگی در بین ورزشکاران در اندام فوقانی بود. همچنین میزان آسیب دیدگی در رشته های تیمی بیش تر از رشته های انفرادی است. نتایج مربوط به رضایت مندی ورزشکاران استفاده کننده از خدمات بیمه ورزشی و میزان سهولت از بازپرداخت خسارات به ورزشکاران بیمه شده نشان داد که ورزشکاران رضایت متوسط از خدمات بیمه ورزشی داشتند.
  کلیدواژگان: بیمه، بیمه ورزشی، رضایت مندی ورزشکاران، ورزشکاران
 • حسام الدین مغرب زمینی، عاطفه گودرزی سلخوری، عاطفه نوروزی، روح الله دایی* صفحات 59-74
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان کایفوزیس وضعیتی و تعادل دانش آموزان معلول شنوایی بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح آن به روش پیش آزمون پس آزمون بود. 24 نفر از دانش آموزان ناشنوا با میانگین سنی 42/1 ± 8/10سال، میانگین قد 05/6 ± 5/140 سانتی متر و وزن 65/5± 25/35 در دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) در این تحقیق شرکت کردند. از آزمون BESS برای اندازه گیری تعادل ایستا، از آزمون Y برای اندازه گیری تعادل پویا و خط کش منعطف برای زاویه کایفوز استفاده شد. گروه تجربی یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی را به مدت 8 هفته و 3 بار در هفته انجام دادند. از آزمون t مستقل برای مقایسه پیش آزمون- پس آزمون و از آزمون t زوجی برای مقایسه تفاوت های بین گروهی در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج تحقیق در گروه مداخله بعد از 8 هفته بازی های اصلاحی، تفاوت معنی داری را در زاویه کایفوز وضعیتی، تعادل ایستا و پویا دانش آموزان ناشنوا را نشان داد ؛ اما در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0p≤). نتیجه تحقیق بیانگر این است، برنامه های توانبخشی می تواند کایفوزیس وضعیتی و تعادل ایستا و پویای را در معلولین شنوایی بهبود بخشد و می توان از این برنامه ها در کنار سایر برنامه های تمرینی دیگر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بازی های اصلاحی، معلول شنوایی، کایفوز وضعیتی، تعادل ایستا، تعادل پویا
 • وحید صمیمی*، شیکلا میرعزایی، ایناز مومن خواه، افسر جعفری حجین صفحات 75-89
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تعیین کننده رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی تقلبی بود. تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، مردم منطقه 6 شهر تهران بودند. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه چادری و همکاران (2014) بود؛ که روایی آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن 86/0= α به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرونف، آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره در سطح 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل قیمت،کسب موقعیت و رفتار خرید در قصد خرید محصول ورزشی تقلبی اثر دارد و آگاهی از ارزش محصول و دسترسی آسان به آن ارتباطی با قصد خرید ندارد. در نتیجه با شرایط اقتصادی فعلی و تعیین عامل قیمت به عنوان موثرترین متغیر در قصد خرید محصولات تقلبی است.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف کنندگان، قصد خرید، محصولات تقلبی
 • خالد دودمان*، ناهید رامک، علیرضا سنگانی صفحات 90-98
  هدف
  این پژوهش با بررسی اثربخشی دوره ضمن خدمت مهارتهای تدریس درس تربیت بدنی برروی کلیه مدیران، معاونان و آموزگاران شهرستان پیرانشهر انجام گرفت.
  روش تحقیق
   این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معاونان(55نفر) و آموزگاران (406نفر) شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 97-96 می باشد. نمونه ی آماری به صورت کل شمار می باشد که به پرسشنامه اثربخشی دوره ضمن خدمت(غفوری،1386) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون توصیفی و tتک گروهی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون t تک گروهی نشان داد که میانگین نمره آموزش دوره ضمن خدمت در گروه مدیران/ معاونان و آموزگاران به طور معناداری (001/0>p )از نمره برش90 بالاتر بوده و میانگین جامعه مورد نظر از مقدار آزمون بیشتر بوده و اثربخشی مثبت ومعناداری مشاهده شد.
  بحث
  نتایج تحقیق حاکی از این بود که اثربخشی دوره ضمن خدمت مهارتهای تدریس درس تربیت بدنی مدیران، معاونان و آموزگاران اثربخشی مثبت ومعناداری داشته است.
  کلیدواژگان: اثربخشی، دوره ضمن خدمت، تدریس، تربیت بدنی
|
 • Mohammad Amereh, Hamed Karimi*, Milad Eskandari, Hadi Bashirian Pages 29-43
  The aim of this study was to investigate the relationship between organizational trust and its components and productivity of human resources in the General Directorate of Youth and Sports was the Central Province. The research method was descriptive and correlational that field. The target population in this study were all employees of Sport and Youth of the Central Province, the number of 80 people and the whole society and the whole of the sample was taken. The instrument used in this study questionnaires organizational trust Shafi’i (2012) and Faal and et.al human resource productivity (2017) were. The validity of the questionnaire was approved by 12 professors of sport management and to determine their reliability Cronbach’s alpha coefficient was used to test the reliability of organizational trust was 0/89 and 0/84 staffing productivity. For statistical analysis of data, descriptive and K-S, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. The results showed a positive and significant relationship between organizational trust and its dimensions (honesty, reliability, competence and commitment) with human resource productivity. The multiple regression results also show all dimensions of organizational commitment, trust, other than human resources had a significant effect on productivity. Managers can Try, with giving legal authority to employees, share their intimate relationship with them organization and to make important decisions, in enhancing confidence and thus the productivity them.
  Keywords: Organizational Trust, Employee Productivity, Human Resources
 • Zahra Yazdani, Tahereh Nedaee, Effat Golpar Raboky Pages 44-58
  Considering the importance of sports insurance in satisfaction of injured athletes, this study with aim to assess the athlete’s satisfaction from sport insurance services. The statistical population of this study was 25000 athletes in sports various fields of Isfahan City, that using Morgan table, 384 people were selected as sample and random sampling was done. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 12 sports management specialists, sports federation medical experts and insurance managers and its reliability was α = 0/86٫ Data analysis was performed using Spss software version 23. The results of this study showed that the most injuries were in upper limbs. Also, injuries in team fields are higher than individual fields. The results of Related to athletes satisfaction in using the sports insurance services and the degree of ease of repayment of damages to insured athletes showed that athletes had moderate satisfaction with sports insurance services.
  Keywords: Insurance, Sports Insurance, Sports Satisfaction, Sports
 • Hesamuddin Maghreb Zamini, Atefeh Godarzi Salkhori, Atefeh Norouzi, Ruhollah Daei* Pages 59-74
  The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of corrective games on Positive kyphosis and balance of disabilitie students. The research method was semi-experimental and its design was pre-test of post-test. Twelve deaf students with a mean age of 10/8 ± 1/42 years, mean height of 140/5 ± 6/05 Cm and weight of 35/25 ± 5/06 in experimental group (12 subjects) and control (12 People participated in this research. The BESS test was used to measure static balance, Y test was used to measure dynamic balance and flexible ruler for kyphosis angle. The experimental group conducted a center of gravity training program for 8 weeks and 3 times a week. Independent t-test was used to compare the pre-test and post-test and paired t-test to compare the difference between groups at a significant level of 0/05. The results of the study in the intervention group after 8 weeks of corrective games revealed a significant difference in the status quo angle, the static and dynamic balance of the deaf students, but no significant difference was observed in the control group (p≤0/05). The results of the study indicate that rehab programs can improve the static and dynamic balance of hearing disabled people and can be used in conjunction with other training programs.
  Keywords: Correcting games, Hearing Disabilities, Positive kyphosis, Static balance, Dynamic balance
 • Vahid Samimi*, Shakila Myrazai, Ainaz Momenkhah, Afsar Jafari Hajin Pages 75-89
  The purpose of this study was to investigate the factors determining the behavior of consumers buying counterfeit sport products. The present study was descriptive correlational and fieldwork. The statistical population of this study was the people of the 6th district of Tehran. The statistical sample was selected using random sampling using 384 people and 333 questionnaires were analyzed and analyzed. Data gathering tool was Chadori et al. (2014). Its validity was confirmed by 12 sports management professors and its coefficient was α = 0/86٫ Data were analyzed using descriptive statistics and Kolmogorov-Smernof test, Chi-square and multivariate regression tests at 0/05 level. Research findings show that price factors, gaining position and buying behavior intent on buying a counterfeit sport product, and knowing product value and easy access to it. As a result, with the current economic conditions and determining the price factor, the most effective variable is to buy counterfeit products.
  Keywords: Consumer Behavior, Intent to Buy, Counterfeit Products