فهرست مطالب

 • سال چهلم شماره 4 (پیاپی 104، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباسعلی دهقانی، حسن محمدی پور انوری *، مجتبی محمدزاده لامع، محمود عیدی، علی حسین زینال زاده صفحات 2-9
  مقدمه
  پرلود یکی از راه های غلبه بر عوارض بی حسی نخاعی است، با توجه به مشخص نبودن اثرات پرلود بر سطح بی حسی اسپاینال، مدت زمان و رسیدن به حداکثر بلوک و بازگشت آن، محققین مطالعه حاضر بر آن شدند تا دو محلول نرمال سالین و ولوون را در زنان تحت اعمال جراحی الکتیو سزارین مورد بررسی قرار دهند.
  روش
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در طی سال 1397 با مشارکت 70 بیمار کاندید جراحی الکتیو سزارین در بیمارستان های سطح شهر تبریز انجام شد، پس از انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس(با رعایت معیارهای ورود و خروج مطالعه) به صورت بلوک های تصادفی شده دوتایی در دو گروه الف(نرمال سالین) و ب(ولوون) تقسیم شدند. بیماران گروه الف ml/kg10 از محلول نرمال سالین و بیماران گروه ب 5ml/kg محلول ولوون را در عرض نیم ساعت قبل از شروع عمل جراحی دریافت می کردند. برای متغیرهای پارامتریک با منحنی توزیع نرمال از Independent t test یا Unpaired t test و داده های پارامتریک با توزیع غیرنرمال از Mann whitney test و متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای دو استفاده گردید و همچنین در اندازه گیری های مکرر از repeated measures dependent Variable test استفاده گردید. . p<0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  متغیرهای سن، وزن، BMI بین دو گروه ولوون و نرمال سالین باهم تفاوت معنی داری نداشتند؛ همچنین تفاوت معنی داری از نظر حداکثر سطح بلوک نخاعی (670/0=P) از نظر زمان رسیدن به حداکثر سطح بلوک نخاعی (973/0=P) و از نظر زمان برگشت بلوک به T10 در بین بیماران دو گروه مشاهده نشد(490/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  سرم های نرمال سالین و ولوون به عنوان سرم هایی که می توانند از عوارض بعد از بی حسی اسپاینال جلوگیری نمایند و موجب دستیابی به حداکثر سطح بلوک نخاعی ، زمان رسیدن به حداکثر سطح بلوک و زمان برگشت بلوک موثر واقع شوند.
  کلیدواژگان: بی حسی نخاعی، نرمال سالین، ولوون
 • علیرضا سلیمی نیا، مجتبی مرعشی، رضا عاطف یکتا، سوسن سلطانی محمدی *، مصطفی حسینیان صفحات 10-17
  زمینه و هدف
  تخمین صحیح میزان خونریزی عاملی حیاتی جهت احیا ومایع درمانی بیماران حین اعمال جراحی می باشد. خونریزی بعد از زایمان طبیعی وسزارین همچنان به عنوان یکی از علل مهم مرگ ومیرمادران باقی مانده است وتخمین چشمی میزان خونریزی در این موارد همچنان غیر دقیق است. براین اساس مطالعه ای مشاهده ای ترتیب دادیم تا صحت تخمین چشمی میزان خونریزی بدنبال سزارین وتاثیر اموزش بر این ارزیابی را بسنجیم. هدف اولیه از این مطالعه بررسی صحت تخمین چشمی میزان خونریزی ناشی از سزارین در یک سناریوی از قبل بازسازی شده در اتاق عمل توسط پزشکان ،دستیاران وکارکنان اتاق عمل بیمارستان دکترشریعتی تهران وتاثیر سابقه کار ورتبه علمی انها در این فرایند می باشد. هدف ثانویه بررسی تاثیرآموزش این افراد بر میزان بهبود تخمین چشمی در این سناریو می باشد.
  مواد وروش ها
  یک سناریوی بالینی به شکل چهار ایستگاه ارزیابی شامل گاز ولنگاز و سطح زمین و ظرف رسیورآغشته به حجم مشخص خون در دومرحله (قبل وبعد از اموزش) و بفاصله یک هفته بازسازی شد و تعداد 51 نفر از کارکنان اتاق عمل وپزشکان بیمارستان حجم خون هر ایستگاه را بررسی و در پرسشنامه ثبت کردند.سپس داده های دموگرافیک شرکت کنندگان شامل شغل وسابقه کاری و حجم خونهای تخمین زده شده در دو مرحله مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد شرکت کنندگان در این مطالعه 51 نفر بودند شامل پزشک 30نفر( جراح 12نفر ، متخصص بیهوشی9 نفر ، متخصص زنان 9نفر) ، کارشناس (21نفر).از نظر رتبه علمی ومیزان تحصیلات 15.7% هیات علمی ،43.1% دستیار تخصصی(رزیدنت)و 41.2% کارشناس اتاق عمل یا بیهوشی بودند. از میان 51 شرکت کننده 42 نفر سابقه زیر 15 سال و9 نفر سابقه بیش از 15 سال داشتند.
  میانگین تخمین چشمی حجم خونریزی در باراول43 ± 421میلی لیتر و در بار دوم(بعد از اموزش) 16± 414 میلی لیتر بود( P=0.05 ).
  میزان اختلاف حجم خونریزی تخمینی نسبت به حجم خونریزی واقعی در باراول 76 میلی لیتر بود ( P=0.07،128.9- 23.9CI 95% ) و در ارزیابی بار دوم این میزان اختلاف به 106میلی لیتر رسید (76.2-143,P=0.01 95% CI ).
  روند تخمین میزان حجم خونریزی در بار اول وبار دوم به نفع تخمین بیش از حد معمول خونریزی بود که بعد از آموزش این روند حتی بیشتر شد ولی بین درصد صحت تخمین چشمی میزان خونریزی بار اول (قبل از آموزش) وبار دوم(بعد از آموزش) اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد(P>0.05 ).
  نتایج
  بطور کلی در مطالعه حاضراز نظر میزان مهارت بالینی و سابقه کاری و تاثیر داشتن اموزش دربهبود تخمین چشمی حجم خونریزی پس از زایمان سزارین تفاوت معنی داری بین شرکت کنندگان مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اتاق عمل، پزشکان وکارکنان، خونریزی، سزارین، صحت تخمین چشمی
 • ساغر صمیمی سده، احسان باستان حق *، رضا امین نژاد صفحات 18-22
  مقدمه
  عوامل موثر بر تغییرات همودینامیک از جمله موارد مهمی هستند که در طی زایمان باید مورد توجه باشند و یکی از عوامل احتمالی در این زمینه اثرات ناشی از فشار بر فوندوس رحم در طی سزارین است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات همودینامیک ناشی از فشار بر فوندوس رحم در طی سزارین در مادران پرداختیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای تعداد 117 خانم باردار کاندید جراحی سزارین مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد از بین مراجعین به بیمارستان آموزشی در شهر تهران در سال 1397 انتخاب شدند و در کلیه خانمهای مورد بررسی فشار خون و ضربان قلب مادر قبل و بعد از وارد امدن فشار فوندوس جهت بیرون راندن جنین اندازه گیری شد.
  یافته ها
  پس از فشار بر روی فوندوس رحم، فشار خون و تعداد ضربان قلب کاهش معناداری داشتند (P=0.001) و حداقل 5 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون سیستولیک و 3 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون دیاستولیک و 9 ضربه کاهش در ضربان قلب وجود داشت. حداکثر تغییرات فشار خون 40 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون سیستولیک و 10 میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون دیاستولیک و حداکثر تغییر در ضربان قلب کاهش به میزان 28 ضربه بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، فشار بر فوندوس رحم در طی سزارین در مادران سبب کاهش در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد ضربان قلب آنها می شود و لذا توجه به این تغییرات در طی روند زایمانی و پیشگیری از عوارض احتمالی ناشی از این مساله باید در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: سزارین، تغییرات همودینامیک، فشار فوندوس
 • عباسعلی دهقانی، حسن محمدی پور انوری * صفحات 23-31
  مقدمه
  بیهوشی عمومی و به دنبال آن انتوباسیون داخل تراشه دارای عوارض شایعی از جمله خشونت صدا و گلودرد است که این عوارض در افراد با لوله گذاری مشکل، شدیدتر است؛ از این رو محققین بر آن شدند تا اثرات ضدالتهاب عصاره رزماری بر گلودرد و خشونت صدا پس از انتوباسیون داخل تراشه در زنان تحت اعمل جراحی پستان را بررسی نمایند.
  روش کار
  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود، تعداد 70 بیمار نیازمند بیهوشی عمومی که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند به روش تصادفی در دو گروه مداخله(گذاشتن گاز استریل آغشته به رزماری در حلق بیمار) و کنترل(گذاشتن گاز استریل آغشته به آب مقطر در حلق بیمار) تقسیم شدند. شدت گلودرد و خشونت صدای بیماران به کمک مقیاس VAS اندازه گیری شد و داده ها با آزمون دقیق فیشر و نرم افزار آماریSPSS20 مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  شیوع گلودرد بعد از عمل در بیمارانی که داروی گیاهی رزماری را دریافت کردند 49/77±4/77 مورد و بعد از عمل در گروه شاهد 53/20±4/93 مورد مشاهده شد که اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد(p=0.6)
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره رزماری که دارای اثرات ضد التهابی اثبات شده ای می باشد، با توجه به عدم مشاهده هیچ عارضه ای نتوانست در مطالعه حاضر موجب کاهش گلودرد و خشونت صدا در افراد با انتوباسیون مشکل گردد.
  کلیدواژگان: لوله گذاری مشکل، خشونت صدا، گلودرد، عصاره رزماری
 • امیرحسین اورندی *، امیرپویا اربزین زنجانی، محمد تقی بیگ محمدی، فریناز موسوی، شهرام صمدی، نگار افتخار، سیدخلیل پسته ای، جیران زبردست، علی اصغر قادری صفحات 32-43
  پیش زمینه
  زندگی حرفه ای با مجموعه ای از مقررات و قوانین به هم آمیخته است، از نظر قانونی رضایت آگاهانه برای درمان، یک ابزار مدیریت ریسک بوده که نشان دهنده مسئولیت پذیری فرد مسئول می باشد. در این مطالعه ما بر آن شدیم تا در میان جامعه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر تهران میزان آگاهی و نگرششان را در مورد رضایت آگاهانه بررسی نماییم
  روش کار
  این مطالعه مقطعی توسط پرسشنامه خود ساخته، نگرش و آگاهی 100 دستیار فیلد جراحی و داخلی را مورد سنجش قرار داد. یافته های این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSSآنالیز شده است.
  یافته ها
  میانگین سنی دستیاران 30.7 سال بود، 45 درصد از آنها در فیلد جراحی و بقیه در فیلد داخلی به تحصیل مشغول بودند. با افزایش یا کاهش سالهای تحصیل دستیاران میزان آگاهی و نگرش آنها هیچ تغییری نکرده بود .14 درصد رزیدنت ها نگرش کامل و 41 درصد اصلا نگرش نداشته اند و 27 درصد آگاهی کامل و 36 درصد اصلا آگاهی نداشته اند. میزان نگرش و آگاهی دستیاران با متغیرهای سن ،جنس،سابقه کار،straight بودن یا نبودن،سال تحصیلی،سابقه وجودشکایت و فیلد تحصیلی(داخلی و جراحی) ارتباط معناداری نداشت اما آگاهی دستیاران با رشته تحصیلی آنها رابطه معناداری داشت(04/0 : P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بایستی برای افزایش دانش و آگاهی دستیاران ،در سیاست های آموزشی بیمارستانهای آموزشی در مورد رضایت آگاهانه خصوصا در رشته های فیلد جراحی اصلاحاتی صورت گیرد .
  کلیدواژگان: رضایت آگاهانه
 • مریم میرزایی، محسن فاصله جهرمی *، وحید سعادتمند، سارا مقدم صفحات 44-52
  مقدمه
  اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، نوعی اختلال اضطرابی است که بعد از حوادث استرس زای شدید همچون جنگ، زلزله، سیل، تجاوز، تصادف و همچنین درمشاغلی که در آن ها ارتباط انسانی، پزشکی و اموزشی مطرح است و تنیدگی بیشتری وجود دارد، دیده می شود. از آنجایی که پرسنل فوریت پزشکی در بیشتر موارد به عنوان اولین خط ارائه دهنده خدمات پزشکی به بیماران و حادثه دیدگان در معرض استرس و ترومای روحی می باشند، ما بر آن شدیم که پژوهشی را در زمینه بررسی شیوع PTSD و عوامل دخیل در آن در پرسنل فوریت های پزشکی شهرستان جهرم انجام دهیم.
  روش کار
  دریک مطالعه توصیفی مقطعی 100 نفرازپرسنل فوریت های پزشکی شهرستان جهرم که به عنوان تکنسین و راننده در این واحدها کارمی کنند، وارد تحقیق شدند و پرسشنامه پس از جلب رضایت افراد تحت مطالعه، به آنها ارایه شد. ابزار کار، پرسش نامه اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک به ترتیب برای بررسی تشخیص PTSD و جمع اوری اطلاعات فردی استفاده شد. در پایان داده ها پس از جمع اوری با استفاده از نرم افزار اماری SPSS و امار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد تحت مطالعه 8/4±1/32 سال و اکثرا لیسانس بودند. از بین افراد تحت مطالعه 4/2 % از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه خفیف و مابقی یعنی 6/97 % مبتلا به اختلال متوسط استرس پس از سانحه بودند و هیچ کس به اختلال نوع شدید مبتلا نبود. در بین ابعاد چهارگانه پرسش نامه اختلال استرس پس از سانحه، بیشترین امتیاز کسب شده در بعد اختلال در کنترل عواطف مشاهده شد و پس از آن بیشترین امتیاز را بعد اختلال در روابط شخصی به خود اختصاص داد. هیچ ارتباط معنی داری بین اختلال استرس پس از سانحه با سن، سطح تحصیلات، ساعات کاری، وضعیت تاهل، محل ماموریت و سابقه کاری مشاهده نشد (P>0/05).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست امده از مطالعه بیشتر افراد شاغل در فوریت پزشکی شهرستان جهرم به اختلال استرس پس از سانحه متوسط مبتلا هستند که با توجه به اهمیت شغلی ایشان، توصیه می شود آموزش های لازم در زمینه خودکارآمدی هیجانی و مهارت های مقابله ای و سایر آمادگی های هیجانی به آنها ارایه گردد.
  کلیدواژگان: اختلالات حاد استرس، اختلال استرس پس از سانحه، فوریت پزشکی، پرسنل فوریت پزشکی
 • آرش موسی الرضایی، محمد امین ولیزادحسنلویی *، آیدین کاظم پور آذر، نیلوفر اصلانی صفحات 53-61
  مقدمه
  دیابت بیمزه مرکزی به علت کاهش یا فقدان تولید هورمون آنتی دیورتیک در نوروهیپوفیز ایجاد می شود که علل متعددی دارد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و پیامد بیماران با دیابت بی مزه در بیماران جراحی اعصاب عمل شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیماران امام ارومیه در یک بازه زمانی 5 ساله (1397-1393( انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در یک بازه زمانی 5 ساله انجام شد. مشخصات دموگرافیک بیماران (سن، جنس) بیماری زمینه ای عامل جراحی، دیابت بیمزه، طول مدت تهویه مکانیکی، طول مدت بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان، مرگ و میر بیماران از پرونده ها استخراج و وارد فرم مخصوص محقق ساخته، شد. از تستهای آماری لازم جهت آنالیز استفاده شد. از SPSS 21 جهت اینکار استفاده شد. P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  از 741 بیمار بررسی شده، 135 نفر (2/18%) مبتلا به دیابت بی مزه مرکزی و 606 نفر (8/81%) بدون آن بودند. میانگین S.G ادرار در بیماران مبتلا به دیابت بی مزه 35/4±86/1003 و در بیماران بدون دیابت بی مزه 31/65±76/1015 بود (05/0< P).
  میانگین سدیم سرم در بیماران با دیابت بی مزه 96/4±69/152و در بیماران بدون دیابت بی مزه 61/3±96/139 بود (05/0< P).
  میانگین سطح برون ده ادراری در بیماران با دیابت بی مزه مرکزی 37/1212 ± 44/4124 و در بیماران بدون دیابت بی مزه مرکزی 86/576 ± 58/1907 بود (05/0< P).
  از 135 بیمار با دیابت بی مزه 72 نفر (3/53%) ترخیص و 63 نفر( 7/46%) فوت کردند. از 606 بیمار بدون دیابت بی مزه، 455 نفر (1/75%) ترخیص و 151نفر (9/24%) فوت کردند (05/0< P).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های مطالعه ما نشان می دهدکه بیماران مبتلا به دیابت بیمزه مرکزی متعاقب عمل جراحی مغز اعصاب پیامد ضعیفی نسبت به بیماران بدون ابتلا به آن دارند.
  کلیدواژگان: دیابت بی مزه مرکزی، پیامد، بخش مراقبت های ویژه
 • مسعود نشیبی، فرهاد صفری، کامران متقی، زهرا طهماسبی، پریسا سزاری * صفحات 62-65
  دیستروفی عضلانی کمربند شانه ای لگنی (Limb Girdle Muscular Dystrophy [LGMD]) یک میوپاتی ارثی با شیوع پایین است که کمربند شانه ای و لگنی را درگیر می کند. مدیریت بیهوشی در این بیماران هم از لحاظ انتخاب روش و هم عوارض احتمالی هنگام و پس از آنستزی، برای آنستزیولوژیستها بسیار چالش برانگیز است.
  با عنایت به شیوع پایین این بیماری، کارآزمایی بالینی در این بیماری کم است و بیشتر مطالعات بر اساس گزارش موارد بوده است. در این نوشته، ما نیز به بررسی این بیماری و انتخاب روش Spinal Anesthesia و بررسی عوارض احتمالی ناشی از این روش در یک خانم باردار 28 ساله با مشکل LGMD، که کاندید جراحی سزارین بود، پرداخته ایم. این بیمار هیچ گونه عارضه ای در طی جراحی و پس از آن نداشته است.
  کلیدواژگان: limb girdle muscular dystrophy، anesthesia
|
 • Abbas, Ali Dehghani, Hasan Mohammadi Pour, Anvari *, Majtaba Mohammadzadeh Lame, Mahmood Aidee, Ali, Hussain Zaynalzadeh Pages 2-9
  Introduction
  Prelude is one of the ways to overcome the complications of spinal anesthesia. Due to the lack of clarity of the effects of praline on the level of spinal anesthesia, duration and reaching the maximal block and its return, the researchers decided that two normal saline solutions And Voluven in women undergoing elective cesarean section surgery.
  Materials and method
  In this clinical trial study conducted in 1397 with the participation of 70 patients who were candidates for elective cesarean section surgery in Tabriz city hospitals, after selecting the samples, using available sampling method (according to the criteria for entering and leaving the study) Blind random blocks were divided into two groups: A (normal Saline) and B (Voluven). Patients in group A received 10 ml / kg saline from normal saline solution and patients in group B received 5 ml / kg Voluven solution within half an hour before surgery. For parametric variables with normal distribution curve, Independent t test or Unpaired t test and parametric data with abnormal distribution from Mann whitney test and qualitative variables, Chi-square test was used and repeated measures dependent variable test was used in repeated measurements. P <0.05 was considered statistically significant.
  Results
  There were no significant differences between age, sex, weight, BMI between the two groups of Voluven and normal saline. Also, there was a significant difference in the maximum level of spinal block (P = 0.670) in terms of time to reach the maximum level of spinal block (P = 0/973) and there was no relation between the two groups in terms of return time to T10 (P = 0.490).
  Conclusion
  Serum saline and Voluven serum levels can be effective in preventing complications after spinal anesthesia and achieving the maximum level of the spinal block, the time to reach the maximum block level, and the time to return the block.
  Keywords: Spinal Anesthesia, Normal Saline, Voluven
 • Alireza Saliminia, Mojtaba Marashi, Reza Atef Yekta, Sussan Soltani Mohammadi *, Mostafa Hosseinian Pages 10-17
  Background and Objectives
  Estimating intraoperative blood loss is an important task for fluid resuscitation of patients during operations. In this regard we conducted a prospective experimental study to evaluate the accuracy of visual estimation of blood loss during caesarian section by operating room staff and physicians and evaluate the effect of their personal experience and education on this estimation. Our secondary end point was the effect of education on this estimation.
  Materials and methods
  A clinical scenarios were reproduced in the form of 4 stations augmented with known volumes of expired packed cell on gaz, longaz, receiver and the earth surface. Fifty one staff estimated the blood loss visually and recorded their results, profession and experiments in two separate session before and one week after education. Recorded data were compared between two sessions.
  Results
  Of total 51 participants, 30(59%) were physician and 21(41%) were technician. Mean visual estimation of blood loss was 421.5±43.5 and 414.5±16.5 ml before and after education respectively (P=0.051, 95% CI).Mean difference between estimated blood loss and actual blood loss at first time was 76.5 ml and at second time was 106.4 ml respectively (P=0.001, CI 95%). Median percent error in estimated blood loss was not influenced by clinical experience, either before or after the didactic session. Blood loss tends to be overestimated both before and after didactic session (P> 0.050).
  Conclusion
  Accuracy of visual blood loss estimation was not different between participants and also was not affected by clinical experience and profession either before or after the didactic session.
  Keywords: Blood loss, Caesarian section, Education, Estimation technique
 • Saghar Samimi Sedeh, Ehsan Bastanhagh *, Reza Aminnejad Pages 18-22
  Background
  Determination of contributing factors of hemodynamic alterations during child delivery is important. One of the factors is brief extra-abdominal uterine fundal pressure during cesarean section to facilitate delivery. Hence in this study the maternal hemodynamic effects due to brief extra-abdominal uterine fundal pressure during cesarean section were assessed.
  Materials and methods
  In this interventional quasi-experimental study, 117 consecutive pregnant women undergoing cesarean section in a training hospital in Tehran in 2018 were enrolled. The brief extra-abdominal uterine fundal pressure was done and blood pressure and heart rate were determined and compared before and after the pressure.
  Results
  After brief extra-abdominal uterine fundal pressure the heart rate and blood pressure were significantly decreased (P=0.001). The maximal decrease was 40 mmHg, 10 mmHg, and 28 beats for systolic blood pressure, diastolic, blood pressure, and heart rate, respectively.
  Conclusions
  According to the obtained results, it may be concluded that there are hemodynamic effects due to brief extra-abdominal uterine fundal pressure during cesarean section and attention to these alterations and prevention of potential adverse effects is recommended.
  Keywords: Cesarean Delivery, Homodynamic alteration, Fundal pressure
 • Abbasali Dehghani, Hassan Mohammadipour Anvari * Pages 23-31
  Introduction
  General anesthesia and intratracheal intubation has a common complications such as hoarseness and sore throat, which are more severe in patients with difficult intubation. Therefore, the researchers decided to investigate the anti-inflammatory effects of rosemary extract on hoarseness and sore throat after intratracheal intubation.
  Materials and methods
  The study was a clinical trial, 70 patients were randomly assigned to intervention (sterile gauze impregnated with rosemary extract) and control (sterile gauze impregnated with normal saline) groups. The sore throat and hoarseness status were measured by VAS and the data were statistically analyzed using Fisher’s exact test in SPSS-20.
  Results
  The incidence of sore throat in the intervention group and the control group was 49.77±4.77 and 53.20±4.93, respectively. This indicated no significant difference between the two groups (p=0.6).
  Discussion and Conclusion
  Anti-inflammatory properties of rosemary extract have been proven in previous studies. However, this extract was effective in the reduction of sore throat and hoarseness in patients with difficult intubation.
  Keywords: difficult intubation, hoarseness, sore throat, rosemary extract
 • Amir Hussain Avrandi *, Amir Pouya Arbezin Zanjani, Mohammad Taghi Baygmohammadi, Farinaz Mousavi, Shahram Samadi, Negar Eftekhar, Seyyed Khalil Pestee, Jayran Zabardast, Ali Asghar Ghader Pages 32-43
  Introduction
  Professional life is mixed with a set of rules and laws. Legally, informed consent for treatment is a risk management tool indicating the responsibility of physicians. In this study, we aimed to determine the level of awareness and attitude of residents of Imam Khomeini hospital of Tehran regarding informed consent
  Materials and methods
  This cross-sectional study was performed on a self-made questionnaire which evaluated the attitude and awareness of 100 assistants in the surgical and internal medicine field. The results of this study were analyzed using SPSS software.
  Results
  The mean age of the assistants was 30.7 years, 45% of them were in the field of surgery and the rest were being trained in internal medicine.14% of residents had a complete attitude and 41% had no attitude.27% had complete knowledge and 36% had no knowledge at all. The attitudes and awareness of Imam Khomeini Hospital residents was not significantly correlated with any of the age, gender, academic field, being straight, level of residency, work experience and complaint history. However, the awareness of the residents was correlated with their academic field (p: 0.04)
  Conclusion
  It seems that we should revitalize our educational policies to improve knowledge and responsibility of our assistants.
  Keywords: Informed consent, The Islamic penal code, Attitude, knowledge
 • Maryam Mirzaei, Mohsen Faseleh Jahromi *, Vahid Saadatmand, Sara Moghaddam Pages 44-52
  Introduction
  PTSD is an anxiety disorder which after severe stressful events such as war, earthquake, flood, aggression, accident as well as in occupations where there is human, medical and educational communication and there is more stress, it can be seen. Since the medical emergency personnel in most cases are a first-line service provider to patients and victims are exposed to stress and psychological trauma we decided to research on the prevalence of PTSD and its contributing factors to the medical emergency personnel of Jahrom.
  Material and methods
  In a descriptive cross-sectional study, 100 medical emergency medical personnel in Jahrom, who work as technicians and drivers in these units, were investigated and after receiving satisfaction from the participants, they were given a questionnaire. Mississippi PTSD questionnaire and demographic questionnaire to diagnoses and collect personal information was used. The data were analyzed using SPSS software and descriptive and analytic statistics.
  Results
  The mean age of subjects was 32.1 ± 4.8 years and most of them were bachelor's degrees. Among participants, 2.4% of people were with mild PTSD and the rest were 97.9% with moderate PTSD and no one had severe type of disorder. Among the four dimensions of the post-traumatic stress disorder questionnaire, the highest score was obtained in dimension of emotional control disorder and then the highest score was followed by disruptions in personal relationships. There was no significant correlation between post-traumatic stress disorder with age, level of education, working hours, marital status, place of mission and work experience (P> 0.05).
  Conclusion
  Based on the results of the study, most medical emergency personnel in Jahrom, suffer from moderate PTSD that given the importance of their job, it is recommended that training be provided on emotional self-efficacy and coping skills and other emotional readiness.
  Keywords: Stress Disorders, Posttraumatic Stress Disorders, Medical Emergency Service, Emergency Medical Technician
 • Arash Mosi Alrezaee, Mohammad Amin Valizad Hasanloee *, Aidin Kazem PourAzar, Niloufar Aslani Pages 53-61
  Background
  Central Diabetes Insipidus is caused by the reduction or lack of production of antidiuretic hormone in neurohypophysis, which has many causes. The aim of this study was to determine the frequency and outcome of diabetes Insipidus in operated neurosurgical patients admitted to the intensive care unit of Imam Khomeini in a 5-year period (1393-1393).
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in a period of 5 years. Patients' demographic information (age, sex), underlying disease, surgical agent, insignificant diabetes, duration of mechanical ventilation, length of hospitalization in intensive care unit, mortality of patients were extracted from files and entered into a researcher-made form. SPSS 21 was used for analyzing the data. P <0.05 was considered significant.
  Result
  Of 741 patients, 135 (18.2%) had central diabetes insipidus and 606 (81.8%) were without it. The mean of S.G. urinary tract in patients with diabetes insipidus was 1003.86 ± 4.35 and in non-diabetic patients was 1015.76 ± 13.35 (P <0.05). The mean serum sodium level in patients with diabetes insipidus was 152.69 ± 4.96 and in non-diabetic patients was 139.26 ± 3.61 (P <0.05). The mean urinary output level in patients with central diabetes insipidus was 12.44 ± 12.127-12.127 and in non-central diabetic patients was 97.58 ± 587.186 (P <0.05). Of 135 patients with diabetes insipidus, 72 (53.3%) discharged and 63 (46.7%) died. Of 606 patients without diabetes insipidus, 455 (75.1%) discharged and 151 (24.9%) died (P <0.05).
  Conclusion
  The results of this study show that patients with central diabetes insipidus have a poor outcome after brain surgery in comparing with patients without the disease.
  Keywords: Central Diabetes Insipidus, Outcome, Intensive Care Unit
 • Masoud Nashibi, Farhad Safari, Kamran Mottaghi, Zahra Tahmasebi, Parisa Sezari * Pages 62-65
  Limb-Girdle Muscular dystrophy (LGMD) is a rare hereditary myopathy which involves pelvic and shoulder muscles. Anesthesia management could be a challenge in these patients considering the choice of technique and potential complications in perioperative period. Since it is a rare disease, clinical trials are scarce and most of the information about anesthetic considerations obtained from case reports. Here we have a short review of the disease and the report the choice of spinal anesthesia in a 28 year old lady suffering LGMD undergoing caesarian section. There was no perioperative complication.